Beskatning af udvalgte personalegoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af udvalgte personalegoder"

Transkript

1 Beskatning af udvalgte personalegoder Forfatter: Pernille Doktor Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Cand. Merc. Aud. Afleveret d. 15. september 2011 Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School 2011 Anslag: Sideantal: 72

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING EXECUTIVE SUMMARY INDLEDNING PROBLEMFORMULERING PROBLEMAFGRÆNSNING MODEL- OG METODEVALG KILDEKRITIK FORKORTELSER MÅLGRUPPE PERSONALEGODER GENERELT INDLEDNING GENERELT OM PERSONALEGODER MOMS AF PERSONALEGODER VÆRDIANSÆTTELSE AF PERSONALEGODER BAGATELGRÆNSEN INDBERETNINGSPLIGT DELKONKLUSION BRUTTOTRÆKORDNINGER INDLEDNING GENERELT OM BRUTTOTRÆKORDNINGER BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF BRUTTOTRÆKORDNINGER SKATTEMÆSSIGE FORDELE VED BRUTTOTRÆKORDNINGER DELKONKLUSION FRI BIL INDLEDNING GENERELT OM FRI BIL BEREGNINGSGRUNDLAG FOR FRI BIL DEN SKATTEPLIGTIGE VÆRDI SKATTEPLIGTIG VÆRDI AF NYE BILER SKATTEPLIGTIG VÆRDI AF BRUGTE BILER DELVIS FRI BIL EGENBETALING DRIFTSUDGIFTER PRIVAT ANVENDELSE Specialindrettede biler Tilkaldevagter GULPLADEBIL LEASING Leasing Deleleasing Momsmæssig behandling af fri bil DELKONKLUSION MULTIMEDIEBESKATNING Side 1 af 86

3 5.1 INDLEDNING GENERELT OM MULTIMEDIEBESKATNING HVEM ER OMFATTET AF MULTIMEDIEBESKATNING HVAD ER OMFATTET AF MULTIMEDIEBESKATNING TELEFON COMPUTER Tjenesterejser Arbejdsgiverbetalt uddannelse Lån af computer med særligt programmel INTERNETFORBINDELSE DELKONKLUSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG Side 2 af 86

4 1 Indledning 1.1 Executive summary This thesis aims to identify and analyze various alternatives to wage income, also called benefits. The tax in Denmark makes it interesting to see which employee benefits that could result in a partial or full tax exemption. Fringe benefits are always a hot topic. The individual company and its employees naturally try to get as much out of the wages that are available. Therefore, many companies use the so-called flexible salary packages, where employees, to some extent, can choose one or more perks rather than cash salary. The main rule is that all benefits are taxable and the taxable value represents the employer s expense. There is however a number of exceptions, which means that it for tax purposes can be an advantage to get, perk rather than cash salary. The basis of the taxation in Denmark is State Taxation Law 4. This law states that the taxable income is the taxpayer s total annual income, consisting of both money and property with monetary value, whether the income originates from Denmark or not. Which means that all economic benefits unless special laws expressly exempt them, shall be counted as taxable income. The Assessment Act 16 provides details concerning the taxation and valuation of taxable benefits. It specifies, among other things, that the valuation of benefits shall be at market value, i.e. an amount equal to the cost the employee would have had on the purchase of goods in free trade. If the benefits is covered by the minimum amount of DKK (2011) or are otherwise exempt from taxation, the employee is not taxed on the value of the benefit. From an employer s point of view, it must also be a demand that employee benefits, other than staff care, is financially attractive to offer its employees. State tax law 6 says that the employer can deduct the costs of goods, if it is an operating cost, just as with the cash wage. To get deductibility of an operating cost, as described in the state tax law 6, it requires, that the goods are purchased with the purpose of acquiring, securing and maintaining income. Side 3 af 86

5 Viewed from the employee's eyes, it is interesting to see how the benefits will be taxed and whether this constitutes a tax savings for the employee. An employee and an employer may enter into an agreement where the employee accepts a reduction in gross salary, in return for one or more fringe benefits. Such an arrangement is also called a gross reduction or a gross tensile scheme. One of the advantages of this scheme is that the employer will not have additional costs of providing the goods, as this is financed by the decline in wages. Likewise, this agreement will be a benefit for the employee, as a portion of the costs will be funded by saved taxes. To use this scheme there are six criteria s and two support criteria s, which must be followed, before the scheme can be accepted by TAX. The introduction of tax reform spring package 2.0, led to some changes in the taxation of fringe benefits applicable from 1 January The purpose of this thesis is to identify and analyze various types of fringe benefits, and the topics multimedia and company car are selected. These are selected because they are among the most widespread. In addition company car is the benefit, which represents the highest value, while the multimedia taxation is a newer set of rules, and therefore is a much discussed topic. The tax value of company car is calculated at the basis of a fixed schematic value. This value is calculated from a percentage of the price of the car, meaning the car's value at purchase plus usual equipment. When calculating the tax value of a company car, you have to look at, when the car was registered for the first time and if it is more or less then three years ago. In order to fully or partially avoid this tax, the employee shall prove, that the car is not being used for private purposes. With the introduction of multimedia tax, this is a significant tightening of the rules, which applied until 31 December The significant tightening is seen by the fact that it is not only private use, as before, but now alone the fact that it is available for private use which will result in tax. No distinction is made anymore between a work-tool and a fringe benefit and this leads to that the new multimedia tax, affects a part of the situations where it previously would not have caused tax. It is interesting to look at how this newer law is being interpreted and used. There are still some uncertainties on the subject. Side 4 af 86

6 1.2 Indledning En virksomheds konkurrenceevne afhænger i høj grad af evnen til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Denne generelle sandhed gælder også, når der ikke er decideret mangel på arbejdskraft. Mange virksomheder tilbyder medarbejderne fleksible lønpakker, det vil sige en kombination af kontant løn og personalegoder. Denne fleksibilitet har den fordel, at virksomheden i vidt omfang kan imødekomme den enkelte medarbejders særlige ønsker og derved være en mere attraktiv arbejdsplads. Bruttotrækordninger er interessante, når skatten af personalegodet er mindre end skatten af den alternative kontante løn. Fleksibiliteten over for medarbejderne behøver derfor ikke at betyde øgede udgifter for virksomheden. For medarbejderen har det den fordel, at ved at afholde visse udgifter i bruttolønnen, får man en lavere skattepligtig indkomst, og samtidig undgår man at skulle købe godet af allerede beskattede midler. Ud fra medarbejderens synspunkt, ønsker man at få så meget som muligt, og fra arbejdsgiveren synspunkt, ønsker man at skulle betale så lidt som muligt. Efter regeringens vedtagelse af Forårspakken med ikrafttrædelse fra 1. januar 2010 har der været meget omtale i offentligheden, specielt omkring indførelsen af den såkaldte multimediebeskatning. Denne beskatning medfører blandt andet, at hidtil skattefrie personalegoder nu skal beskattes med et fast beløb pr. år. For nogle medarbejdere kan personalegoder, der tillige kan anvendes privat, være en nødvendighed for at udføre arbejdet. Der er derfor en øget interesse fra arbejdsgivers side, for at kunne indføre disse personalegoder som en del af lønpakken. Generelt vil personalegoder være et interessant emne, da de benyttes af mange mennesker. Samtidig har vi i Danmark et højt skattetryk 2, hvorfor lønpakker er af stor interesse for mange, da det vil være muligt at få sin aflønning omlagt til et personalegode og derved opnå skattemæssige fordele. 1 Forårspakke 2.0 er en skattereform der hovedsageligt træder i kraft i 2010 og En del af reformen 2 Skattekommissionen, Lavere skat på arbejde, s. 28 Side 5 af 86

7 1.3 Problemformulering I dag tilbyder mange virksomheder deres medarbejdere en række personalegoder, enten for at fastholde den nuværende arbejdskraft, eller for at tiltrække ny arbejdskraft. Disse personalegoder anses af mange medarbejdere for, at være en naturlig del af lønnen. Som udgangspunkt er alle indtægter skattepligtige jf. SL 4. Det fremgår således af SL 4, at alle indtægter, uanset om indtægterne ydes i form af kontanter eller naturalier, skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Jf. LL 16 er der nærmere redegjort for beskatning og værdiansættelse af personalegoder. Det fastlægges blandt andet, at værdiansættelse af naturalier skal ske til markedsværdi, det vil sige et beløb svarende til den udgift medarbejderen ville have haft, ved køb af godet i fri handel. Såfremt personalegodet er omfattet af bagatelgrænsen 3 eller i øvrigt er fritaget for beskatning, beskattes medarbejderen ikke af værdien af personalegodet. Følgende problemstillinger behandles: Når en medarbejder får tilbudt et personalegode, vil godet udgøre en kontantværdi, sparet privatforbrug eller helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af arbejdsgiverens formuegoder, der som udgangspunkt beskattes efter SL 4. Hvorledes værdiansættes og beskattes personalegoder? Skatterådet har udarbejdet en række betingelser der skal overholdes for at kunne anvende bruttotrækordningen. Hvilke betingelser er der for anvendelse af bruttotrækordningen, og hvilke skattemæssige betydninger har anvendelse heraf? Når en arbejdsgiver tilbyder personalegoder til medarbejderne, er det forbundet med en række skatteretlige problemstillinger. Hvordan er den skattemæssige behandling af, de i afhandlingen udvalgte, personalegoder? o Herunder hvilke skattemæssige fordele og ulemper er der forbundet med de udvalgte personalegoder, for både arbejdsgiver og medarbejdere? 3 Se afsnit 2.4 Bagatelgrænsen. Side 6 af 86

8 I afhandlingen er der valgt at fokusere på personalegoderne fri bil og multimediebeskatning. Fri bil er interessant at behandle, da det er et af de mest anvendte personalegoder 4, og mange virksomheder og medarbejdere anvender derfor disse regler. Multimedieskat er en nyere beskatningsform med virkning fra 1. januar Det er derfor relevant at se på, hvorledes loven bliver fortolket og anvendt i praksis, samt hvilke usikkerheder der fortsat er på området. Der har været meget debat omkring emnet, og ligeledes mange afgørelser og fortolkninger omkring beskatningen, hvorfor det er interessant. I afhandlingen beskrives og analyseres alternativerne indenfor personalegoder, herunder valg af personalegoder, beskatning heraf, momsmæssig behandling samt de medfølgende problemstillinger. Dette vil ske gennem behandling af de lovkrav, der stilles for at kunne tildele personalegoder, og derigennem vil der blive foretaget en vurdering af de skattemæssige konsekvenser for de forskellige alternativer. 1.4 Problemafgrænsning Formålet med denne afhandling er, at redegøre for hvilke typer personalegoder der findes, og hvordan disse beskattes. Det vil grundet den givne afgrænsning af afhandlingen, ikke være muligt at behandle samtlige personalegoder dybdegående, hvorfor der i afhandlingen er valgt at fokusere på en gennemgang af personalegoder generelt, bruttotrækordninger og en mere uddybende analyse af fri bil og multimediebeskatning. Den skattemæssige behandling, gældende for hovedaktionærer og selvstændige erhvervsdrivende vil ikke blive behandlet i afhandlingen. Afhandlingen vil ikke indeholde den skattemæssige behandling af personalegoder i udlandet og afgrænses dermed til kun at omhandle danske forhold. 4 Side 7 af 86

9 1.5 Model- og metodevalg Kapitel 2 i afhandlingen vil omhandle personalegoder generelt, herunder beskatnings- og værdiansættelsesproblemstillinger. Udgangspunktet for kapitlet er LL 16, som finder anvendelse på formuegoder af pengeværdi, der ydes som led i ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Derudover beskrives LL 16, stk. 3, bagatelgrænsen og betydningen af denne for arbejdsgiver og medarbejder. Kapitel 3 i afhandlingen omhandler bruttotrækordninger, herunder hvilke betingeler der er til ordningen for at opnå skattemyndighedernes accept heraf. Kapitlet gennemgår desuden, hvilke personalegoder der kan indeholdes i bruttotrækordningen. Kapitel 4 og 5 tager udgangspunkt i udvalgte personalegodeordninger, og der vil blive foretaget en gennemgang og analyse af personalegoderne, multimedieskat og fri bil. Under gennemgangen af de enkelte personalegodeordninger vil emner som beskatning, forståelse og anvendelse af bestemmelserne blive behandlet og belyst. Gældende ret vil fastslås igennem love, lovforarbejde, domme, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, artikler samt fagbøger. I kapitel 6 bliver der opsummeret og konkluderet på, hvad der er behandlet i afhandlingen hvor der tages udgangspunkt i problemformuleringen. Kapitel 7 indeholder perspektivering, der omhandler efterfølgende ændring i bagatelgrænsen for mindre personalegoder, indberetning heraf, samt sponsorbilletter. Side 8 af 86

10 Dispositionen for afhandlingen ses illustreret her: 1. Indledning 3. Bruttotrækordninger 2. Personalegoder generelt 4. Fri bil 5. Multimediebeskatning 6. Konklusion 7. Perspektivering Figur 1: Disposition for afhandling. Formålet med denne afhandling er, at skabe en forståelse for hvad et personalegode er, og hvordan dette beskattes, herunder hvilke fordele og ulemper der er i forbindelse med det pågældende personalegode. Der vil i denne afhandling blive anvendt en juridisk metode til løsning af problemstillingen. Dette indebærer, at de retskilder der benyttes, som argumentation inden for et givent juridisk område, vil blive beskrevet og fortolket for at finde gældende ret på området. Der er dermed tale om en retsdogmatisk tilgang. Side 9 af 86

11 Afhandlingen tager udgangspunkt i kvalitative data, hvilket betyder, at gældende lovgivning, bekendtgørelser, domme og afgørelser, artikler og øvrig litteratur, vil anvendes til forståelse af afhandlingens problemstilling, og vil danne grundlag for analyser og konklusioner. Der vil i afhandlingen som udgangspunkt blive anvendt sekundære data, da der er tale om en analyse af gældende retspraksis inden for bestemte områder. Derudover vil der blive anvendt materiale udarbejdet af fagfolk, hvorfor disse kilder vurderes pålidelige. Fodnoter vil blive anvendt som bemærkninger og kildehenvisninger, hvorfra læseren kan finde yderligere information om de enkelte emner. Dataindsamling er afsluttet d. 1.september Kildekritik Der er i forbindelse med kildeanvendelsen foretaget en løbende vurdering af kildematerialets troværdighed og relevans, i forhold til denne afhandling. Troværdigheden af det anvendte materiale afhænger af kilden. Love, bekendtgørelser og domme m.v. der alle kommer fra officielle statslige kilder, anses for at have den højest mulige grad af troværdighed. Øvrig litteratur i form af publikationer og faglige artikler fra professionelle skatterådgivningsfirmaer anses også for troværdige, men i tilfælde af uoverensstemmelser med de officielle kilder, vil disse rangere lavest. Det tages i betragtning, at artikler fra aviser og lignende kan være påvirket af politiske holdninger. Det vil derfor ved anvendelse af sekundære kilder som artikler og tidsskrifter blive vurderet, om disse er i overensstemmelse med de primære kilder, samt om de har en objektiv tilgang til emnet Forkortelser Der er i afhandlingen anvendt følgende forkortelser: LL SL SKL Ligningsloven Statsskatteloven Skattekontrolloven Side 10 af 86

12 KSL PSL ML Kildeskatteloven Personskatteloven Momsloven 1.6 Målgruppe Afhandlingens målgruppe er revisorer der skal rådgive inden for økonomi og skatteforhold i virksomheder, der påtænker at bruge personalegoder til aflønning af ansatte. Afhandlingen kan benyttes som opslagsværk i rådgivningsmæssige situationer omkring bruttotrækordninger, fri bil og multimediebeskatning. Side 11 af 86

13 2 Personalegoder generelt 2.1 Indledning Som beskrevet i indledningen har vi i Danmark en relativt høj beskatning, og der er derfor mange virksomheder, hvor det kan være fordelagtigt at benytte sig af reglerne omkring visse personalegoder, for at opnå en mildere beskatning for personalet. Virksomheder benytter derfor personalegoder til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og til at fastholde de nuværende medarbejdere. Den enkelte virksomhed og dens medarbejdere forsøger, at få så meget ud af de lønkroner der nu engang er til rådighed. Derfor anvender mange virksomheder fleksible lønpakker, hvor medarbejderne i et omfang kan vælge en eller flere personalegoder i stedet for kontant løn. Hovedreglen er, at alle personalegoder er skattepligtige, og den skattepligtige værdi udgør arbejdsgiverens udgift. Der gælder dog en række undtagelser, hvilket betyder, at det skattemæssigt kan være en fordel at få personalegoder i stedet for kontant løn. 2.2 Generelt om personalegoder Personalegoder er ting eller ydelser, der stilles til rådighed for den ansatte, og som anvendes eller kan anvendes privat. Ting eller ydelser, der udelukkende stilles til rådighed for at den ansatte kan passe sit arbejde, anses ikke for at være personalegoder. Der er to typer personalegoder, nemlig personalegoder der er skattefrie og personalegoder der er skattepligtige. Arbejdsgiveren vil oftest kunne fradrage personalegoder 5. For at en arbejdsgiver kan fratrække personalegoder i virksomhedens skattepligtige indkomst, skal de tilbudte goder leve op til SL 6, stk. 1, litra a. Det vil sige, at udgiften skal være med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Er dette opfyldt, har arbejdsgiver ret til at fratrække udgiften som en driftsomkostning. 5 Jf. SL 6, stk. 1, Litra a. Side 12 af 86

14 Personalegoder såsom kaffe- og frugtordninger der tilbydes til de ansatte på arbejdspladsen, beskattes ikke, men bliver betragtet som almindelig personalepleje. Personalegoder som årligt ikke overstiger kr (sats i 2011), såfremt det har været ydet af hensyn til den ansattes arbejde i overvejende grad 6, beskattes ikke, da det derved er under bagatelgrænsen, som er nærmere beskrevet i afsnit 2.4. Derudover er der en række personalegoder, der er omfattet af særlige beskatningsforhold: Multimedier, herunder telefon, computer og internetforbindelse Fri bil Fri bolig Fri undervisning Sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer Andre personalegoder der ikke er omfattet af særlig beskatning som ovenstående, vil blive beskattet til markedsværdien hos lønmodtageren Moms af personalegoder For at en virksomhed har fradragsret for moms i forbindelse med køb af varer og ydelser, kræver det, at goderne vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Der skelnes mellem fuld fradragsret, delvis fradragsret og ingen fradragsret. Fradragsretten afhænger af godets karakter og den erhvervsmæssige anvendelse. Der vil være fuld fradragsret for moms på et gode, såfremt det udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Det kan være goder som computere, skriveborde og andre kontorredskaber. Der er delvis fradragsret for moms, hvis der er tale om et gode der både anvendes til erhvervsmæssig momspligtig aktivitet og privat. Det kan være goder som mobiltelefoner eller computere, som er omfattet af multimediebeskatning (se afsnit 5). Hvor stor en del af momsen der er fradrag for, afhænger af hvilken type omkostninger der er tale om. Hovedreglen er dog at der skal 6 Jf. LL 16, stk. 3. Side 13 af 86

15 foretages et konkret skøn over fordelingen af erhvervsmæssig og privat benyttelse, og virksomheden skal dokumentere, hvorledes skønnet er fremkommet, jf. ML 38, stk. 2. Der er ingen fradragsret for moms på goder, når det har karakter af naturalaflønning, det vil sige hvis virksomheden betaler for mad, drikkevarer, gaver og lignende, jf. ML 42. Der er derudover goder, som ikke er momsbelagte, såsom aviser, forsikringer, befordring m.v. 2.3 Værdiansættelse af personalegoder Som udgangspunkt værdiansættes personalegoder til markedsværdien, altså den værdi en medarbejder selv skulle have betalt for den pågældende vare/ydelse i fri handel, jf. LL 16, stk. 3. Der er ikke altid tilstrækkeligt grundlag til at fastsætte markedsværdien for et gode, svarende til hvad det ville koste medarbejderen at købe godet i fri handel. I sådanne tilfælde vil godet i stedet blive værdiansat, efter den faktiske udgift arbejdsgiveren har haft. Såfremt medarbejderen har betalt en del af godet med allerede beskattede midler, vil den skattepligtige værdi blive nedsat tilsvarende og arbejdsgiveren skal indtægtsføre betalingen. Dette ses eksempelvis i SKM SR, hvor Skatterådet fandt, at medarbejderne ville være skattepligtige af adgang til motionscenter i koncernen. Medarbejderne skulle betale kr om året, der ville blive trukket af lønnen efter beskatning. Markedsprisen var kr pr. år. I denne sag ville medarbejderne være skattepligtige af kr om året, da de allerede havde betalt kr med allerede beskattede midler. Dette gælder dog ikke for goder omfattet af multimediebeskatning. Der vil en egenbetaling ikke ændrer på den skattepligtige værdi. Den skattemæssige værdi af godet vil ikke blive nedsat, såfremt arbejdsgiver stiller arbejdsmæssige betingelser til godet, da det forudsættes, at medarbejderen bliver aflønnet herfor. I de tilfælde hvor medarbejdere kan købe virksomhedens varer eller tjenesteydelser, og opnå en rabat ved købet, beskattes medarbejderen kun af den del der overstiger avancen hos arbejdsgiveren, jf. LL 16, stk. 3, 2. pkt. Side 14 af 86

16 Opgørelse af markedsværdien afhænger af, om godet anses for sparet privatforbrug 7 eller for en overdragelse til eje eller til lån. Har en medarbejder fået ret til at eje et gode, vil den skattemæssige værdiansættelse af godet ske til markedsværdien på overdragelsestidspunktet. Har en medarbejder derimod lånt godet, vil værdien blive opgjort skattemæssigt til den lejeværdi, som godet kan lejes til på det frie marked i låneperioden. Er der tale om sparet privatforbrug for en medarbejder, opgøres den skattemæssige værdi af forbruget, til den opnåede besparelse ved ikke selv at skulle afholde udgiften. Goder til eje eller lån bliver dermed værdiansat, med udgangspunkt i adgangen til at råde over aktivet, hvorimod sparet privatforbrug bliver værdiansat med udgangspunkt i det faktiske forbrug. Hovedreglen omkring beskatning af personalegoder til markedsværdien, fraviges dog i nogle tilfælde 8 : 1. Ved særlige regler for værdiansættelse, jf. LL 16, stk. 4-9 og stk. 12 som omhandler følgende goder: Bil Sommerbolig Lystbåd Helårsbolig Multimedier Kost og logi for visse personalegrupper, angivet i bekendtgørelse nr af 10. November Ved særlig værdiansættelse efter Skatterådets anvisninger, der omhandler følgende 9 : Fri helårsbolig Privat kørsel i særlige køretøjer 7 Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren. 8 Den juridiske vejledning 2011, afsnit C.A værdiansættelse af personalegoder. 9 Jf. SKM SKAT, Værdiansættelse for 2010 af visse personalegoder. Side 15 af 86

17 Personalelån Måltider i personalekantiner med arbejdsgiver tilskud. Nogle få personalegoder er skattefrie, såsom kaffe, the m.v. stillet til rådighed på arbejdspladsen. Anvendelse af værdiansættelsesprincipperne er med til at forenkle det administrative ved personaleordninger. Især ved blandede benyttede goder, hvor der skal foretages en skønsmæssig fordeling, kan det være vanskeligt at værdiansætte den private anvendelse i forhold til den erhvervsmæssige anvendelse. Ved at undgå disse tvivlspørgsmål omkring værdiansættelse, forenkler det ordningen for både medarbejdere i form af deres retssikkerhed, arbejdsgivere i form af forenklet administration og kontrol samt for skattemyndighederne i form af kontrol. 2.4 Bagatelgrænsen I forbindelse med skattereformen i 1993, blev der indført en bagatelgrænse, der havde til formål at lette virksomhedernes og skattemyndighedernes administration. Indførelsen af bagatelgrænsen har gjort det relevant at sondre imellem 10 : Personalegoder der ikke beskattes, og dermed ikke er omfattet af bagatelgrænsen Personalegoder der beskattes, men som ikke er omfattet af bagatelgrænsen Personalegoder der beskattes, og som er omfattet af bagatelgrænsen. Se bilag 1 for eksempler nævnt i Juridisk vejledning C.A Bagatelgrænsen gælder ikke for de personalegoder som i øvrigt er skattepligtige efter særlige beskatningsformer, såsom multimedier, fri bil m.v. Ligeledes er personalegoder, der efter praksis er skattefrie, såsom kaffe, the, og frugt stillet til rådighed for medarbejderen på arbejdspladsen, ikke omfattet af bagatelgrænsen. Generelt gælder det, at frynsegoder, der udelukkende anvendes privat, skal beskattes, og derved ikke falder ind under bagatelgrænsen. 10 Jf. Den juridiske vejledning 2011, afsnit C.A Side 16 af 86

18 Her er nogle eksempler på goder der er omfattet af bagatelgrænsen såfremt værdien ikke overstiger grænsen, jf. den juridiske vejledning 2011, afsnit C.A.5.1.3: Mad og drikke ved overarbejde. Avis til brug for arbejdet leveret på hjemmeadressen. Almindelig beklædning, forsynet med arbejdsgiverens logo, som er nødvendigt for arbejdet. Vaccination af medarbejdere, der er vanskeligere at undvære i tilfælde af en sygdomsepidemi. Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af en forretningsrejse, når dette medfører en besparelse for arbejdsgiveren. Arbejdsgiverbetalt kørekort, som anvendes i forbindelse med arbejdets udførelse. Den juridiske vejledning anvender følgende definition af bagatelgrænsen: Personalegoder, som en eller flere arbejdsgivere i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, skal kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger et grundbeløb på kr. (2011-niveau) 11. Definitionen henviser til LL 16, stk. 3, 3. pkt. For at medarbejderen ikke skal være skattepligtig af goderne, lægges der vægt på om de i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, altså at der er en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse. SKM SR omhandler netop denne problemstilling omkring hvorledes godet i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet. Spørger ønsker at tilbyde sine medarbejdere en Microsoft Office-pakke, hvor udgiften afholdes af arbejdsgiver. Værdien af pakken vil udgøre kr inklusiv moms og er derfor under bagatelgrænsen. Spørger skal til at overgå til et nyt system, hvorfor de mener, at såfremt medarbejderne får mulighed for at blive fortrolige med Office-pakken inden overgangen, vil dette lette hele processen, da medarbejderne derved er mere fortrolige med systemet i form af deres kendskab til Office-pakken. Skatterådet anser ikke Office-pakken for, at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet i tilstrækkelig grad til, at værdien falder ind under bagatelgrænsen, og at medarbejderne derfor vil 11 Jf. Den juridiske vejledning 2011, afsnit C.A Side 17 af 86

19 være skattefrie af værdien. Begrundelsen er, at der ikke er iværksat kurser for medarbejderne, medarbejderne vil ikke opnå bedre øvelse end ved almindelig dagligdags brug på arbejdet, samt at Office-pakken er så bred i anvendelsen, at det ikke kan anses for at anvendes specifikt til at forberede medarbejderne til overgangen til det nye system. Skatterådet afviser derfor, at Office-pakken kan indgå i bagatelgrænsen, og medarbejderne vil hermed være skattepligtige af værdien heraf. Goder der er stillet til rådighed for medarbejderens private interesser, kan således ikke omfattes af bagatelgrænsen. Det er ikke altid klart hvorledes privat karakter defineres, og det må derfor i det enkelte tilfælde vurderes, hvorvidt godet er arbejdsmæssigt begrundet. Derudover kan den skattemæssige behandling af et gode variere fra medarbejder til medarbejder, således at godet vil være omfattet af bagatelgrænsen for én medarbejder, og dermed være skattefrit, men ikke omfattet for en anden medarbejder, og dermed være skattepligtigt. Der er tale om en bagatelgrænse og ikke en bundgrænse, hvilket betyder, at hvis den samlede værdi af de goder, som arbejdsgiver yder til en medarbejder af hensyn til arbejdets udførelse overstiger grænsen, skal godernes fulde værdi beskattes, og ikke kun den del der overstiger bagatelgrænsen. Personalegoder omfattet af bagatelgrænsen, medregnes til markedsprisen ved opgørelsen af værdien af goder der er omfattet af bagatelgrænsen, på samme måde som ved opgørelsen af andre personalegoder, jf. LL 16, stk. 3, 1. pkt. SKM SR og SKM SR afgør, at netop det at godet er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde i overvejende grad, er en vigtig faktor i vurderingen af, om et gode er omfattet af bagatelgrænsen. I begge sager ønskede arbejdsgiver at tilbyde alle medarbejderne fri avis mod en nedgang i bruttolønnen. Der var tale om mange ansatte i begge virksomheder med mange forskellige funktioner og arbejdsopgaver. Derfor afviste Skatterådet arbejdsgivers begrundelse om, at alle medarbejdere ville få stillet godet til rådighed af hensyn til arbejdet. Dog afviste Skatterådet ikke, at enkelte medarbejdere ville opfylde dette krav og dermed ville godet for netop disse medarbejdere falde ind under bagatelgrænsen. For en stor del af medarbejderne ville det dog blive anset for et skattepligtigt gode. Side 18 af 86

Personalegoder er det bedre end kontanter?

Personalegoder er det bedre end kontanter? Copenhagen Business School, 2011 Cand.merc.aud, Juridisk institut Kandidatafhandling Personalegoder er det bedre end kontanter? Udarbejdet af: Mette Christiansen Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Afleveret:

Læs mere

Beskatning af Personalegoder

Beskatning af Personalegoder Beskatning af Personalegoder HD 2.del Regnskab og Økonomistyring - forår 2015 Vejleder: Henrik Nielsen Forfattererklæring Side 1 af 79 Struktur oversigt Indledning Personalegoder generelt Bruttotrækordning

Læs mere

BESKATNING AF PERSONALEGODER

BESKATNING AF PERSONALEGODER HD Regnskab Handelshøjskolen i Århus Forår 2010 Afleveret: 28. april 2010 HD-afhandling BESKATNING AF PERSONALEGODER Med fokus på multimedie, fri bil, sundhedsordning og uddannelse. Udarbejdet af: Vejleder:

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Personalegoder. Afhandling HD R 2011 ved Erhvervsøkonomisk institut, Handelshøjskolen, Århus universitet

Personalegoder. Afhandling HD R 2011 ved Erhvervsøkonomisk institut, Handelshøjskolen, Århus universitet Personalegoder Afhandling HD R 2011 ved Erhvervsøkonomisk institut, Handelshøjskolen, Århus universitet Opgaveskrivere: Maiken Kristiansen eksamensnr. 28 92 15 og Vejleder Torben Bagge Afleveringsdato

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer.

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer. Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Efterår 2011 Afleveret 8. november 2011 Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen,

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Forfatter. Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. 2011 Erhvervsjuridisk institut. Johannes Birk Thomsen (Eksamensnr.: 281286) Vejleder. Jesper Bierregaard

Forfatter. Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. 2011 Erhvervsjuridisk institut. Johannes Birk Thomsen (Eksamensnr.: 281286) Vejleder. Jesper Bierregaard Kandidatafhandling Cand.merc.aud. 2011 Erhvervsjuridisk institut Forfatter Johannes Birk Thomsen (Eksamensnr.: 281286) Vejleder Jesper Bierregaard Skattemæssige konsekvenser og muligheder ved valg af bilordning

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation 2012 Beskatning af personalegoder Afgangsprojektet er udarbejdet af Marie Hertz Bach Melitza Herbert Nielsen Copenhagen Business School, HD(R) 09-05-2012 Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Opgaveformalia Kapitel

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Cand.merc.aud. Forfattere: Erhvervsjuridisk institut Mia Louise Andersen Bundgaard (280524) Kandidatafhandling Pernille Taul Andersen (280691) Vejleder: Jane Bolander Beskatning af personalegoder Handelshøjskolen

Læs mere

Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger

Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger Af: Allan Bjergene Christensen Vejleder: John Engsig Indholdsfortegnelse 1. Forord...5 2. Resume / Summary...6 3. Indledning...9 3.1. Problemformulering...10 3.2. Afgrænsning...10 3.3. Metodevalg...11

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece.

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece. Forord Total reward eller fleksible lønpakker, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastsat beløbsramme, er noget relativt nyt på det private

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 4. kvt. 2009 Nye regler

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Skattefrie lønaccessorier en anbefaling til virksomheder

Skattefrie lønaccessorier en anbefaling til virksomheder Skattefrie lønaccessorier en anbefaling til virksomheder Uddannelse: HD 1. del, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Fag og semester: Afsluttende projekt, forår 2011. Eksaminand: Kristian Møller, studienummer

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand!

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Lønmodeller Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Var det noget med et par ekstra feriedage ved juletid? Eller et frikort til golfklubben?

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17.

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17. HD Regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Afsluttende hovedopgave Afleveringsdato 17. maj 2010 Multimediebeskatning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere