Beskatning af udvalgte personalegoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af udvalgte personalegoder"

Transkript

1 Beskatning af udvalgte personalegoder Forfatter: Pernille Doktor Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Cand. Merc. Aud. Afleveret d. 15. september 2011 Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School 2011 Anslag: Sideantal: 72

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING EXECUTIVE SUMMARY INDLEDNING PROBLEMFORMULERING PROBLEMAFGRÆNSNING MODEL- OG METODEVALG KILDEKRITIK FORKORTELSER MÅLGRUPPE PERSONALEGODER GENERELT INDLEDNING GENERELT OM PERSONALEGODER MOMS AF PERSONALEGODER VÆRDIANSÆTTELSE AF PERSONALEGODER BAGATELGRÆNSEN INDBERETNINGSPLIGT DELKONKLUSION BRUTTOTRÆKORDNINGER INDLEDNING GENERELT OM BRUTTOTRÆKORDNINGER BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF BRUTTOTRÆKORDNINGER SKATTEMÆSSIGE FORDELE VED BRUTTOTRÆKORDNINGER DELKONKLUSION FRI BIL INDLEDNING GENERELT OM FRI BIL BEREGNINGSGRUNDLAG FOR FRI BIL DEN SKATTEPLIGTIGE VÆRDI SKATTEPLIGTIG VÆRDI AF NYE BILER SKATTEPLIGTIG VÆRDI AF BRUGTE BILER DELVIS FRI BIL EGENBETALING DRIFTSUDGIFTER PRIVAT ANVENDELSE Specialindrettede biler Tilkaldevagter GULPLADEBIL LEASING Leasing Deleleasing Momsmæssig behandling af fri bil DELKONKLUSION MULTIMEDIEBESKATNING Side 1 af 86

3 5.1 INDLEDNING GENERELT OM MULTIMEDIEBESKATNING HVEM ER OMFATTET AF MULTIMEDIEBESKATNING HVAD ER OMFATTET AF MULTIMEDIEBESKATNING TELEFON COMPUTER Tjenesterejser Arbejdsgiverbetalt uddannelse Lån af computer med særligt programmel INTERNETFORBINDELSE DELKONKLUSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG Side 2 af 86

4 1 Indledning 1.1 Executive summary This thesis aims to identify and analyze various alternatives to wage income, also called benefits. The tax in Denmark makes it interesting to see which employee benefits that could result in a partial or full tax exemption. Fringe benefits are always a hot topic. The individual company and its employees naturally try to get as much out of the wages that are available. Therefore, many companies use the so-called flexible salary packages, where employees, to some extent, can choose one or more perks rather than cash salary. The main rule is that all benefits are taxable and the taxable value represents the employer s expense. There is however a number of exceptions, which means that it for tax purposes can be an advantage to get, perk rather than cash salary. The basis of the taxation in Denmark is State Taxation Law 4. This law states that the taxable income is the taxpayer s total annual income, consisting of both money and property with monetary value, whether the income originates from Denmark or not. Which means that all economic benefits unless special laws expressly exempt them, shall be counted as taxable income. The Assessment Act 16 provides details concerning the taxation and valuation of taxable benefits. It specifies, among other things, that the valuation of benefits shall be at market value, i.e. an amount equal to the cost the employee would have had on the purchase of goods in free trade. If the benefits is covered by the minimum amount of DKK (2011) or are otherwise exempt from taxation, the employee is not taxed on the value of the benefit. From an employer s point of view, it must also be a demand that employee benefits, other than staff care, is financially attractive to offer its employees. State tax law 6 says that the employer can deduct the costs of goods, if it is an operating cost, just as with the cash wage. To get deductibility of an operating cost, as described in the state tax law 6, it requires, that the goods are purchased with the purpose of acquiring, securing and maintaining income. Side 3 af 86

5 Viewed from the employee's eyes, it is interesting to see how the benefits will be taxed and whether this constitutes a tax savings for the employee. An employee and an employer may enter into an agreement where the employee accepts a reduction in gross salary, in return for one or more fringe benefits. Such an arrangement is also called a gross reduction or a gross tensile scheme. One of the advantages of this scheme is that the employer will not have additional costs of providing the goods, as this is financed by the decline in wages. Likewise, this agreement will be a benefit for the employee, as a portion of the costs will be funded by saved taxes. To use this scheme there are six criteria s and two support criteria s, which must be followed, before the scheme can be accepted by TAX. The introduction of tax reform spring package 2.0, led to some changes in the taxation of fringe benefits applicable from 1 January The purpose of this thesis is to identify and analyze various types of fringe benefits, and the topics multimedia and company car are selected. These are selected because they are among the most widespread. In addition company car is the benefit, which represents the highest value, while the multimedia taxation is a newer set of rules, and therefore is a much discussed topic. The tax value of company car is calculated at the basis of a fixed schematic value. This value is calculated from a percentage of the price of the car, meaning the car's value at purchase plus usual equipment. When calculating the tax value of a company car, you have to look at, when the car was registered for the first time and if it is more or less then three years ago. In order to fully or partially avoid this tax, the employee shall prove, that the car is not being used for private purposes. With the introduction of multimedia tax, this is a significant tightening of the rules, which applied until 31 December The significant tightening is seen by the fact that it is not only private use, as before, but now alone the fact that it is available for private use which will result in tax. No distinction is made anymore between a work-tool and a fringe benefit and this leads to that the new multimedia tax, affects a part of the situations where it previously would not have caused tax. It is interesting to look at how this newer law is being interpreted and used. There are still some uncertainties on the subject. Side 4 af 86

6 1.2 Indledning En virksomheds konkurrenceevne afhænger i høj grad af evnen til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Denne generelle sandhed gælder også, når der ikke er decideret mangel på arbejdskraft. Mange virksomheder tilbyder medarbejderne fleksible lønpakker, det vil sige en kombination af kontant løn og personalegoder. Denne fleksibilitet har den fordel, at virksomheden i vidt omfang kan imødekomme den enkelte medarbejders særlige ønsker og derved være en mere attraktiv arbejdsplads. Bruttotrækordninger er interessante, når skatten af personalegodet er mindre end skatten af den alternative kontante løn. Fleksibiliteten over for medarbejderne behøver derfor ikke at betyde øgede udgifter for virksomheden. For medarbejderen har det den fordel, at ved at afholde visse udgifter i bruttolønnen, får man en lavere skattepligtig indkomst, og samtidig undgår man at skulle købe godet af allerede beskattede midler. Ud fra medarbejderens synspunkt, ønsker man at få så meget som muligt, og fra arbejdsgiveren synspunkt, ønsker man at skulle betale så lidt som muligt. Efter regeringens vedtagelse af Forårspakken med ikrafttrædelse fra 1. januar 2010 har der været meget omtale i offentligheden, specielt omkring indførelsen af den såkaldte multimediebeskatning. Denne beskatning medfører blandt andet, at hidtil skattefrie personalegoder nu skal beskattes med et fast beløb pr. år. For nogle medarbejdere kan personalegoder, der tillige kan anvendes privat, være en nødvendighed for at udføre arbejdet. Der er derfor en øget interesse fra arbejdsgivers side, for at kunne indføre disse personalegoder som en del af lønpakken. Generelt vil personalegoder være et interessant emne, da de benyttes af mange mennesker. Samtidig har vi i Danmark et højt skattetryk 2, hvorfor lønpakker er af stor interesse for mange, da det vil være muligt at få sin aflønning omlagt til et personalegode og derved opnå skattemæssige fordele. 1 Forårspakke 2.0 er en skattereform der hovedsageligt træder i kraft i 2010 og En del af reformen 2 Skattekommissionen, Lavere skat på arbejde, s. 28 Side 5 af 86

7 1.3 Problemformulering I dag tilbyder mange virksomheder deres medarbejdere en række personalegoder, enten for at fastholde den nuværende arbejdskraft, eller for at tiltrække ny arbejdskraft. Disse personalegoder anses af mange medarbejdere for, at være en naturlig del af lønnen. Som udgangspunkt er alle indtægter skattepligtige jf. SL 4. Det fremgår således af SL 4, at alle indtægter, uanset om indtægterne ydes i form af kontanter eller naturalier, skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Jf. LL 16 er der nærmere redegjort for beskatning og værdiansættelse af personalegoder. Det fastlægges blandt andet, at værdiansættelse af naturalier skal ske til markedsværdi, det vil sige et beløb svarende til den udgift medarbejderen ville have haft, ved køb af godet i fri handel. Såfremt personalegodet er omfattet af bagatelgrænsen 3 eller i øvrigt er fritaget for beskatning, beskattes medarbejderen ikke af værdien af personalegodet. Følgende problemstillinger behandles: Når en medarbejder får tilbudt et personalegode, vil godet udgøre en kontantværdi, sparet privatforbrug eller helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af arbejdsgiverens formuegoder, der som udgangspunkt beskattes efter SL 4. Hvorledes værdiansættes og beskattes personalegoder? Skatterådet har udarbejdet en række betingelser der skal overholdes for at kunne anvende bruttotrækordningen. Hvilke betingelser er der for anvendelse af bruttotrækordningen, og hvilke skattemæssige betydninger har anvendelse heraf? Når en arbejdsgiver tilbyder personalegoder til medarbejderne, er det forbundet med en række skatteretlige problemstillinger. Hvordan er den skattemæssige behandling af, de i afhandlingen udvalgte, personalegoder? o Herunder hvilke skattemæssige fordele og ulemper er der forbundet med de udvalgte personalegoder, for både arbejdsgiver og medarbejdere? 3 Se afsnit 2.4 Bagatelgrænsen. Side 6 af 86

8 I afhandlingen er der valgt at fokusere på personalegoderne fri bil og multimediebeskatning. Fri bil er interessant at behandle, da det er et af de mest anvendte personalegoder 4, og mange virksomheder og medarbejdere anvender derfor disse regler. Multimedieskat er en nyere beskatningsform med virkning fra 1. januar Det er derfor relevant at se på, hvorledes loven bliver fortolket og anvendt i praksis, samt hvilke usikkerheder der fortsat er på området. Der har været meget debat omkring emnet, og ligeledes mange afgørelser og fortolkninger omkring beskatningen, hvorfor det er interessant. I afhandlingen beskrives og analyseres alternativerne indenfor personalegoder, herunder valg af personalegoder, beskatning heraf, momsmæssig behandling samt de medfølgende problemstillinger. Dette vil ske gennem behandling af de lovkrav, der stilles for at kunne tildele personalegoder, og derigennem vil der blive foretaget en vurdering af de skattemæssige konsekvenser for de forskellige alternativer. 1.4 Problemafgrænsning Formålet med denne afhandling er, at redegøre for hvilke typer personalegoder der findes, og hvordan disse beskattes. Det vil grundet den givne afgrænsning af afhandlingen, ikke være muligt at behandle samtlige personalegoder dybdegående, hvorfor der i afhandlingen er valgt at fokusere på en gennemgang af personalegoder generelt, bruttotrækordninger og en mere uddybende analyse af fri bil og multimediebeskatning. Den skattemæssige behandling, gældende for hovedaktionærer og selvstændige erhvervsdrivende vil ikke blive behandlet i afhandlingen. Afhandlingen vil ikke indeholde den skattemæssige behandling af personalegoder i udlandet og afgrænses dermed til kun at omhandle danske forhold. 4 Side 7 af 86

9 1.5 Model- og metodevalg Kapitel 2 i afhandlingen vil omhandle personalegoder generelt, herunder beskatnings- og værdiansættelsesproblemstillinger. Udgangspunktet for kapitlet er LL 16, som finder anvendelse på formuegoder af pengeværdi, der ydes som led i ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Derudover beskrives LL 16, stk. 3, bagatelgrænsen og betydningen af denne for arbejdsgiver og medarbejder. Kapitel 3 i afhandlingen omhandler bruttotrækordninger, herunder hvilke betingeler der er til ordningen for at opnå skattemyndighedernes accept heraf. Kapitlet gennemgår desuden, hvilke personalegoder der kan indeholdes i bruttotrækordningen. Kapitel 4 og 5 tager udgangspunkt i udvalgte personalegodeordninger, og der vil blive foretaget en gennemgang og analyse af personalegoderne, multimedieskat og fri bil. Under gennemgangen af de enkelte personalegodeordninger vil emner som beskatning, forståelse og anvendelse af bestemmelserne blive behandlet og belyst. Gældende ret vil fastslås igennem love, lovforarbejde, domme, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, artikler samt fagbøger. I kapitel 6 bliver der opsummeret og konkluderet på, hvad der er behandlet i afhandlingen hvor der tages udgangspunkt i problemformuleringen. Kapitel 7 indeholder perspektivering, der omhandler efterfølgende ændring i bagatelgrænsen for mindre personalegoder, indberetning heraf, samt sponsorbilletter. Side 8 af 86

10 Dispositionen for afhandlingen ses illustreret her: 1. Indledning 3. Bruttotrækordninger 2. Personalegoder generelt 4. Fri bil 5. Multimediebeskatning 6. Konklusion 7. Perspektivering Figur 1: Disposition for afhandling. Formålet med denne afhandling er, at skabe en forståelse for hvad et personalegode er, og hvordan dette beskattes, herunder hvilke fordele og ulemper der er i forbindelse med det pågældende personalegode. Der vil i denne afhandling blive anvendt en juridisk metode til løsning af problemstillingen. Dette indebærer, at de retskilder der benyttes, som argumentation inden for et givent juridisk område, vil blive beskrevet og fortolket for at finde gældende ret på området. Der er dermed tale om en retsdogmatisk tilgang. Side 9 af 86

11 Afhandlingen tager udgangspunkt i kvalitative data, hvilket betyder, at gældende lovgivning, bekendtgørelser, domme og afgørelser, artikler og øvrig litteratur, vil anvendes til forståelse af afhandlingens problemstilling, og vil danne grundlag for analyser og konklusioner. Der vil i afhandlingen som udgangspunkt blive anvendt sekundære data, da der er tale om en analyse af gældende retspraksis inden for bestemte områder. Derudover vil der blive anvendt materiale udarbejdet af fagfolk, hvorfor disse kilder vurderes pålidelige. Fodnoter vil blive anvendt som bemærkninger og kildehenvisninger, hvorfra læseren kan finde yderligere information om de enkelte emner. Dataindsamling er afsluttet d. 1.september Kildekritik Der er i forbindelse med kildeanvendelsen foretaget en løbende vurdering af kildematerialets troværdighed og relevans, i forhold til denne afhandling. Troværdigheden af det anvendte materiale afhænger af kilden. Love, bekendtgørelser og domme m.v. der alle kommer fra officielle statslige kilder, anses for at have den højest mulige grad af troværdighed. Øvrig litteratur i form af publikationer og faglige artikler fra professionelle skatterådgivningsfirmaer anses også for troværdige, men i tilfælde af uoverensstemmelser med de officielle kilder, vil disse rangere lavest. Det tages i betragtning, at artikler fra aviser og lignende kan være påvirket af politiske holdninger. Det vil derfor ved anvendelse af sekundære kilder som artikler og tidsskrifter blive vurderet, om disse er i overensstemmelse med de primære kilder, samt om de har en objektiv tilgang til emnet Forkortelser Der er i afhandlingen anvendt følgende forkortelser: LL SL SKL Ligningsloven Statsskatteloven Skattekontrolloven Side 10 af 86

12 KSL PSL ML Kildeskatteloven Personskatteloven Momsloven 1.6 Målgruppe Afhandlingens målgruppe er revisorer der skal rådgive inden for økonomi og skatteforhold i virksomheder, der påtænker at bruge personalegoder til aflønning af ansatte. Afhandlingen kan benyttes som opslagsværk i rådgivningsmæssige situationer omkring bruttotrækordninger, fri bil og multimediebeskatning. Side 11 af 86

13 2 Personalegoder generelt 2.1 Indledning Som beskrevet i indledningen har vi i Danmark en relativt høj beskatning, og der er derfor mange virksomheder, hvor det kan være fordelagtigt at benytte sig af reglerne omkring visse personalegoder, for at opnå en mildere beskatning for personalet. Virksomheder benytter derfor personalegoder til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og til at fastholde de nuværende medarbejdere. Den enkelte virksomhed og dens medarbejdere forsøger, at få så meget ud af de lønkroner der nu engang er til rådighed. Derfor anvender mange virksomheder fleksible lønpakker, hvor medarbejderne i et omfang kan vælge en eller flere personalegoder i stedet for kontant løn. Hovedreglen er, at alle personalegoder er skattepligtige, og den skattepligtige værdi udgør arbejdsgiverens udgift. Der gælder dog en række undtagelser, hvilket betyder, at det skattemæssigt kan være en fordel at få personalegoder i stedet for kontant løn. 2.2 Generelt om personalegoder Personalegoder er ting eller ydelser, der stilles til rådighed for den ansatte, og som anvendes eller kan anvendes privat. Ting eller ydelser, der udelukkende stilles til rådighed for at den ansatte kan passe sit arbejde, anses ikke for at være personalegoder. Der er to typer personalegoder, nemlig personalegoder der er skattefrie og personalegoder der er skattepligtige. Arbejdsgiveren vil oftest kunne fradrage personalegoder 5. For at en arbejdsgiver kan fratrække personalegoder i virksomhedens skattepligtige indkomst, skal de tilbudte goder leve op til SL 6, stk. 1, litra a. Det vil sige, at udgiften skal være med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Er dette opfyldt, har arbejdsgiver ret til at fratrække udgiften som en driftsomkostning. 5 Jf. SL 6, stk. 1, Litra a. Side 12 af 86

14 Personalegoder såsom kaffe- og frugtordninger der tilbydes til de ansatte på arbejdspladsen, beskattes ikke, men bliver betragtet som almindelig personalepleje. Personalegoder som årligt ikke overstiger kr (sats i 2011), såfremt det har været ydet af hensyn til den ansattes arbejde i overvejende grad 6, beskattes ikke, da det derved er under bagatelgrænsen, som er nærmere beskrevet i afsnit 2.4. Derudover er der en række personalegoder, der er omfattet af særlige beskatningsforhold: Multimedier, herunder telefon, computer og internetforbindelse Fri bil Fri bolig Fri undervisning Sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer Andre personalegoder der ikke er omfattet af særlig beskatning som ovenstående, vil blive beskattet til markedsværdien hos lønmodtageren Moms af personalegoder For at en virksomhed har fradragsret for moms i forbindelse med køb af varer og ydelser, kræver det, at goderne vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Der skelnes mellem fuld fradragsret, delvis fradragsret og ingen fradragsret. Fradragsretten afhænger af godets karakter og den erhvervsmæssige anvendelse. Der vil være fuld fradragsret for moms på et gode, såfremt det udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Det kan være goder som computere, skriveborde og andre kontorredskaber. Der er delvis fradragsret for moms, hvis der er tale om et gode der både anvendes til erhvervsmæssig momspligtig aktivitet og privat. Det kan være goder som mobiltelefoner eller computere, som er omfattet af multimediebeskatning (se afsnit 5). Hvor stor en del af momsen der er fradrag for, afhænger af hvilken type omkostninger der er tale om. Hovedreglen er dog at der skal 6 Jf. LL 16, stk. 3. Side 13 af 86

15 foretages et konkret skøn over fordelingen af erhvervsmæssig og privat benyttelse, og virksomheden skal dokumentere, hvorledes skønnet er fremkommet, jf. ML 38, stk. 2. Der er ingen fradragsret for moms på goder, når det har karakter af naturalaflønning, det vil sige hvis virksomheden betaler for mad, drikkevarer, gaver og lignende, jf. ML 42. Der er derudover goder, som ikke er momsbelagte, såsom aviser, forsikringer, befordring m.v. 2.3 Værdiansættelse af personalegoder Som udgangspunkt værdiansættes personalegoder til markedsværdien, altså den værdi en medarbejder selv skulle have betalt for den pågældende vare/ydelse i fri handel, jf. LL 16, stk. 3. Der er ikke altid tilstrækkeligt grundlag til at fastsætte markedsværdien for et gode, svarende til hvad det ville koste medarbejderen at købe godet i fri handel. I sådanne tilfælde vil godet i stedet blive værdiansat, efter den faktiske udgift arbejdsgiveren har haft. Såfremt medarbejderen har betalt en del af godet med allerede beskattede midler, vil den skattepligtige værdi blive nedsat tilsvarende og arbejdsgiveren skal indtægtsføre betalingen. Dette ses eksempelvis i SKM SR, hvor Skatterådet fandt, at medarbejderne ville være skattepligtige af adgang til motionscenter i koncernen. Medarbejderne skulle betale kr om året, der ville blive trukket af lønnen efter beskatning. Markedsprisen var kr pr. år. I denne sag ville medarbejderne være skattepligtige af kr om året, da de allerede havde betalt kr med allerede beskattede midler. Dette gælder dog ikke for goder omfattet af multimediebeskatning. Der vil en egenbetaling ikke ændrer på den skattepligtige værdi. Den skattemæssige værdi af godet vil ikke blive nedsat, såfremt arbejdsgiver stiller arbejdsmæssige betingelser til godet, da det forudsættes, at medarbejderen bliver aflønnet herfor. I de tilfælde hvor medarbejdere kan købe virksomhedens varer eller tjenesteydelser, og opnå en rabat ved købet, beskattes medarbejderen kun af den del der overstiger avancen hos arbejdsgiveren, jf. LL 16, stk. 3, 2. pkt. Side 14 af 86

16 Opgørelse af markedsværdien afhænger af, om godet anses for sparet privatforbrug 7 eller for en overdragelse til eje eller til lån. Har en medarbejder fået ret til at eje et gode, vil den skattemæssige værdiansættelse af godet ske til markedsværdien på overdragelsestidspunktet. Har en medarbejder derimod lånt godet, vil værdien blive opgjort skattemæssigt til den lejeværdi, som godet kan lejes til på det frie marked i låneperioden. Er der tale om sparet privatforbrug for en medarbejder, opgøres den skattemæssige værdi af forbruget, til den opnåede besparelse ved ikke selv at skulle afholde udgiften. Goder til eje eller lån bliver dermed værdiansat, med udgangspunkt i adgangen til at råde over aktivet, hvorimod sparet privatforbrug bliver værdiansat med udgangspunkt i det faktiske forbrug. Hovedreglen omkring beskatning af personalegoder til markedsværdien, fraviges dog i nogle tilfælde 8 : 1. Ved særlige regler for værdiansættelse, jf. LL 16, stk. 4-9 og stk. 12 som omhandler følgende goder: Bil Sommerbolig Lystbåd Helårsbolig Multimedier Kost og logi for visse personalegrupper, angivet i bekendtgørelse nr af 10. November Ved særlig værdiansættelse efter Skatterådets anvisninger, der omhandler følgende 9 : Fri helårsbolig Privat kørsel i særlige køretøjer 7 Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren. 8 Den juridiske vejledning 2011, afsnit C.A værdiansættelse af personalegoder. 9 Jf. SKM SKAT, Værdiansættelse for 2010 af visse personalegoder. Side 15 af 86

17 Personalelån Måltider i personalekantiner med arbejdsgiver tilskud. Nogle få personalegoder er skattefrie, såsom kaffe, the m.v. stillet til rådighed på arbejdspladsen. Anvendelse af værdiansættelsesprincipperne er med til at forenkle det administrative ved personaleordninger. Især ved blandede benyttede goder, hvor der skal foretages en skønsmæssig fordeling, kan det være vanskeligt at værdiansætte den private anvendelse i forhold til den erhvervsmæssige anvendelse. Ved at undgå disse tvivlspørgsmål omkring værdiansættelse, forenkler det ordningen for både medarbejdere i form af deres retssikkerhed, arbejdsgivere i form af forenklet administration og kontrol samt for skattemyndighederne i form af kontrol. 2.4 Bagatelgrænsen I forbindelse med skattereformen i 1993, blev der indført en bagatelgrænse, der havde til formål at lette virksomhedernes og skattemyndighedernes administration. Indførelsen af bagatelgrænsen har gjort det relevant at sondre imellem 10 : Personalegoder der ikke beskattes, og dermed ikke er omfattet af bagatelgrænsen Personalegoder der beskattes, men som ikke er omfattet af bagatelgrænsen Personalegoder der beskattes, og som er omfattet af bagatelgrænsen. Se bilag 1 for eksempler nævnt i Juridisk vejledning C.A Bagatelgrænsen gælder ikke for de personalegoder som i øvrigt er skattepligtige efter særlige beskatningsformer, såsom multimedier, fri bil m.v. Ligeledes er personalegoder, der efter praksis er skattefrie, såsom kaffe, the, og frugt stillet til rådighed for medarbejderen på arbejdspladsen, ikke omfattet af bagatelgrænsen. Generelt gælder det, at frynsegoder, der udelukkende anvendes privat, skal beskattes, og derved ikke falder ind under bagatelgrænsen. 10 Jf. Den juridiske vejledning 2011, afsnit C.A Side 16 af 86

18 Her er nogle eksempler på goder der er omfattet af bagatelgrænsen såfremt værdien ikke overstiger grænsen, jf. den juridiske vejledning 2011, afsnit C.A.5.1.3: Mad og drikke ved overarbejde. Avis til brug for arbejdet leveret på hjemmeadressen. Almindelig beklædning, forsynet med arbejdsgiverens logo, som er nødvendigt for arbejdet. Vaccination af medarbejdere, der er vanskeligere at undvære i tilfælde af en sygdomsepidemi. Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af en forretningsrejse, når dette medfører en besparelse for arbejdsgiveren. Arbejdsgiverbetalt kørekort, som anvendes i forbindelse med arbejdets udførelse. Den juridiske vejledning anvender følgende definition af bagatelgrænsen: Personalegoder, som en eller flere arbejdsgivere i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, skal kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger et grundbeløb på kr. (2011-niveau) 11. Definitionen henviser til LL 16, stk. 3, 3. pkt. For at medarbejderen ikke skal være skattepligtig af goderne, lægges der vægt på om de i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, altså at der er en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse. SKM SR omhandler netop denne problemstilling omkring hvorledes godet i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet. Spørger ønsker at tilbyde sine medarbejdere en Microsoft Office-pakke, hvor udgiften afholdes af arbejdsgiver. Værdien af pakken vil udgøre kr inklusiv moms og er derfor under bagatelgrænsen. Spørger skal til at overgå til et nyt system, hvorfor de mener, at såfremt medarbejderne får mulighed for at blive fortrolige med Office-pakken inden overgangen, vil dette lette hele processen, da medarbejderne derved er mere fortrolige med systemet i form af deres kendskab til Office-pakken. Skatterådet anser ikke Office-pakken for, at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet i tilstrækkelig grad til, at værdien falder ind under bagatelgrænsen, og at medarbejderne derfor vil 11 Jf. Den juridiske vejledning 2011, afsnit C.A Side 17 af 86

19 være skattefrie af værdien. Begrundelsen er, at der ikke er iværksat kurser for medarbejderne, medarbejderne vil ikke opnå bedre øvelse end ved almindelig dagligdags brug på arbejdet, samt at Office-pakken er så bred i anvendelsen, at det ikke kan anses for at anvendes specifikt til at forberede medarbejderne til overgangen til det nye system. Skatterådet afviser derfor, at Office-pakken kan indgå i bagatelgrænsen, og medarbejderne vil hermed være skattepligtige af værdien heraf. Goder der er stillet til rådighed for medarbejderens private interesser, kan således ikke omfattes af bagatelgrænsen. Det er ikke altid klart hvorledes privat karakter defineres, og det må derfor i det enkelte tilfælde vurderes, hvorvidt godet er arbejdsmæssigt begrundet. Derudover kan den skattemæssige behandling af et gode variere fra medarbejder til medarbejder, således at godet vil være omfattet af bagatelgrænsen for én medarbejder, og dermed være skattefrit, men ikke omfattet for en anden medarbejder, og dermed være skattepligtigt. Der er tale om en bagatelgrænse og ikke en bundgrænse, hvilket betyder, at hvis den samlede værdi af de goder, som arbejdsgiver yder til en medarbejder af hensyn til arbejdets udførelse overstiger grænsen, skal godernes fulde værdi beskattes, og ikke kun den del der overstiger bagatelgrænsen. Personalegoder omfattet af bagatelgrænsen, medregnes til markedsprisen ved opgørelsen af værdien af goder der er omfattet af bagatelgrænsen, på samme måde som ved opgørelsen af andre personalegoder, jf. LL 16, stk. 3, 1. pkt. SKM SR og SKM SR afgør, at netop det at godet er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde i overvejende grad, er en vigtig faktor i vurderingen af, om et gode er omfattet af bagatelgrænsen. I begge sager ønskede arbejdsgiver at tilbyde alle medarbejderne fri avis mod en nedgang i bruttolønnen. Der var tale om mange ansatte i begge virksomheder med mange forskellige funktioner og arbejdsopgaver. Derfor afviste Skatterådet arbejdsgivers begrundelse om, at alle medarbejdere ville få stillet godet til rådighed af hensyn til arbejdet. Dog afviste Skatterådet ikke, at enkelte medarbejdere ville opfylde dette krav og dermed ville godet for netop disse medarbejdere falde ind under bagatelgrænsen. For en stor del af medarbejderne ville det dog blive anset for et skattepligtigt gode. Side 18 af 86

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut

Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut Personalegoder Den skattemæssige behandling af udvalgte personalegoder Udarbejdet af: Lone Andersen

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Beskatning af personalegoder 2013

Beskatning af personalegoder 2013 Beskatning af personalegoder 2013 Afgangsprojektet er udarbejdet af Laura Victoria Bell, Copenhagen Business School, HD(R). Copenhagen Business School, HD(R) Side 1 af 81 Forord Denne opgave er en afsluttende

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Personalegoder. Fra en medarbejders perspektiv. Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen. Vejleder Henrik Nielsen

Personalegoder. Fra en medarbejders perspektiv. Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen. Vejleder Henrik Nielsen Personalegoder Fra en medarbejders perspektiv Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen Vejleder Henrik Nielsen Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Indledning med beskrivelse af problemstilling...

Læs mere

Personalegoder er det bedre end kontanter?

Personalegoder er det bedre end kontanter? Copenhagen Business School, 2011 Cand.merc.aud, Juridisk institut Kandidatafhandling Personalegoder er det bedre end kontanter? Udarbejdet af: Mette Christiansen Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Afleveret:

Læs mere

Beskatning af Personalegoder

Beskatning af Personalegoder Beskatning af Personalegoder HD 2.del Regnskab og Økonomistyring - forår 2015 Vejleder: Henrik Nielsen Forfattererklæring Side 1 af 79 Struktur oversigt Indledning Personalegoder generelt Bruttotrækordning

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

BESKATNING AF PERSONALEGODER

BESKATNING AF PERSONALEGODER HD Regnskab Handelshøjskolen i Århus Forår 2010 Afleveret: 28. april 2010 HD-afhandling BESKATNING AF PERSONALEGODER Med fokus på multimedie, fri bil, sundhedsordning og uddannelse. Udarbejdet af: Vejleder:

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Beskatning af personalegoder forår 2011

Beskatning af personalegoder forår 2011 Executive summary The main purpose of this thesis is to evaluate the Multimedia tax. More specific, an evaluation of the obligated control setup, to minimize the possible fraud, when the employer and the

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Kandidatafhandling Michelle Isgreen Jensen (284185) Cand.merc.aud Vejleder: Liselotte Madsen Beskatning af personalegoder - med fokus på lovændring nr. 1382 af den

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

Personalegoder. Afhandling HD R 2011 ved Erhvervsøkonomisk institut, Handelshøjskolen, Århus universitet

Personalegoder. Afhandling HD R 2011 ved Erhvervsøkonomisk institut, Handelshøjskolen, Århus universitet Personalegoder Afhandling HD R 2011 ved Erhvervsøkonomisk institut, Handelshøjskolen, Århus universitet Opgaveskrivere: Maiken Kristiansen eksamensnr. 28 92 15 og Vejleder Torben Bagge Afleveringsdato

Læs mere

Forfatter. Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. 2011 Erhvervsjuridisk institut. Johannes Birk Thomsen (Eksamensnr.: 281286) Vejleder. Jesper Bierregaard

Forfatter. Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. 2011 Erhvervsjuridisk institut. Johannes Birk Thomsen (Eksamensnr.: 281286) Vejleder. Jesper Bierregaard Kandidatafhandling Cand.merc.aud. 2011 Erhvervsjuridisk institut Forfatter Johannes Birk Thomsen (Eksamensnr.: 281286) Vejleder Jesper Bierregaard Skattemæssige konsekvenser og muligheder ved valg af bilordning

Læs mere

BESKATNING AF PERSONALEGODER

BESKATNING AF PERSONALEGODER Cand.merc.aud. Handelshøjskolen i Århus Forår 2009 Afleveret: 31. maj 2009 BESKATNING AF PERSONALEGODER Udarbejdet af: Gitte Thodsen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer.

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer. Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Efterår 2011 Afleveret 8. november 2011 Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen,

Læs mere

Bruttotrækordning med et udvalgt personalegode

Bruttotrækordning med et udvalgt personalegode Bruttotrækordning med et udvalgt personalegode Af: Adnan Fejzic Vejleder: John Engsig 1 Indholdsfortegnelse 1 Resume...4 2 Forord...6 3 Disposition af afhandlingen...7 4 Indledning...8 4.1 Problemformulering...9

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Beskatning af personalegoder Medarbejder kontra hovedaktionær

Beskatning af personalegoder Medarbejder kontra hovedaktionær 2016 Beskatning af personalegoder Medarbejder kontra hovedaktionær Tue Nielsen og Andreas Larsen Vejleder - Karina Kim Egholm Elgaard HD(R) - Afgangsprojekt 10-05-2016 Forfattererkæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation 2012 Beskatning af personalegoder Afgangsprojektet er udarbejdet af Marie Hertz Bach Melitza Herbert Nielsen Copenhagen Business School, HD(R) 09-05-2012 Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Opgaveformalia Kapitel

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Cand. Merc. Aud. Lone Dalsgaard (280647) Erhvervsjuridisk institut Birgitte Thomsen (285021) Kandidatafhandling Vejleder: Jesper Bierregaard Beskatning af personalegoder - med fokus på konsekvenserne af

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Cand.merc.aud. Forfattere: Erhvervsjuridisk institut Mia Louise Andersen Bundgaard (280524) Kandidatafhandling Pernille Taul Andersen (280691) Vejleder: Jane Bolander Beskatning af personalegoder Handelshøjskolen

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger

Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger Af: Allan Bjergene Christensen Vejleder: John Engsig Indholdsfortegnelse 1. Forord...5 2. Resume / Summary...6 3. Indledning...9 3.1. Problemformulering...10 3.2. Afgrænsning...10 3.3. Metodevalg...11

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Beskatning af foreningsaktiviteter

Beskatning af foreningsaktiviteter - 1 Beskatning af foreningsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uges, d. 18. juni, blev omtalt flere afgørelser fra Skatterådet om kunstværker, der uddeles fra kunstforeninger

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING 3. februar 2006 Af Frithiof Hagen, direkte telefon 33557719 FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING Resumé: Det samlede offentlige provenutab som følge af skattesubsidierede frynsegoder er i en statusrapport

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Beskatning af personalegoder Med fokus på fri bil, fri telefon, fri bolig og fri sommerbolig

Beskatning af personalegoder Med fokus på fri bil, fri telefon, fri bolig og fri sommerbolig Cand.merc.aud. Copenhagen Business School, CBS 2014 Juridisk Institut Kandidatafhandling Beskatning af personalegoder Med fokus på fri bil, fri telefon, fri bolig og fri sommerbolig English Title: Taxation

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? JUNI 2011 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Personalegoder. redmark.dk

Personalegoder. redmark.dk Personalegoder redmark.dk Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece.

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece. Forord Total reward eller fleksible lønpakker, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastsat beløbsramme, er noget relativt nyt på det private

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere