Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark / 15

2 1 Indledning har siden 1963 udarbejdet befolkningsfremskrivninger. I begyndelsen skete det med flere års mellemrum, men siden 1978 hvert år, dog med enkelte undtagelser. Ofte er der blevet lavet flere scenarier for hver fremskrivning. Nu laves der kun én fremskrivning med et scenarie og et sæt forudsætninger. Fra 2010 laver en samordnet fremskrivning for hele landet i samarbejde med DREAM. Metoderne i den nye samordnede fremskrivning baserer sig hovedsageligt på DREAMs tidligere fremskrivning. 2 Indhold Befolkningsfremskrivningen for hele Danmark laves i samarbejde med forskningsinstitutionen DREAM en gang om året. Ud fra en række forudsætninger og antagelser beregnes Danmarks fremtidige befolkning fordelt på køn, alder og herkomstgruppe. For 2015-fremskrivningen er der offentliggjort tal for Med udgangspunkt i fremskrivningen for hele Danmark laver efterfølgende fremskrivninger, der kan fordeles på køn, alder, landsdele og kommuner. Som en del af fremskrivningerne, findes også tal for befolkningens bevægelser i form af levendefødte, døde, ind- og udvandrede. 2.1 Indholdsbeskrivelse I løbet af februar måned leverer hvert år en lang række data til DREAM vedrørende indvandring, udvandring, levendefødte, døde, befolkning og statsborgerskabssfkift, som kan opdeles på køn, alder og herkomstgruppe. Det er så DREAM, der afvikler selve fremskrviningsmodellen. og DREAM diskuterer løbende modellens antagelser omkring indvandring, fertiltiet og dødelighed for at vurdere, om der skal ske ændringer i fremskrivningsmodellen. Når modellen for hele landet erklæres klar, får data fra DREAM. Disse data er både grundlag for offentliggørelser af landsfremskrivningen og vigtige baggrundsdata for de regionale fremskrivninger, som selv afvikler. Befolkningsfremskrivningen for hele landet kan opdeles på køn (mænd og kvinder), alder (alle enkelte alderstrin fra 0 til 109 år), herkomst (dansk oprindelse, indvandrere, efterkommere) og oprindelse (Danmark, vestlige lande, ikke-vestlige lande) samt år ( ). Året 2015 omfatter faktisk befolkning opgjort 1. januar Årene er fremskrivningsår, som også henviser til 1. januar i året. Befolkningsfremskrivningen for landsdele kan opdeles på køn (mænd og kvinder), alder, (enkelte alderstrin fra 0 til 99 år samt 100+), landsdele (11 grupper) samt år ( ). Befolkningsfremskrivningen for kommuner kan opdeles på køn (mænd og kvinder), alder (enkelte alderstrin fra 0 til 99 år samt 100+, kommuner (98 grupper) samt år ( ). 2.2 Grupperinger og klassifikationer Fremskrivningerne kan opdeles geografisk på hele Danmark, regioner (5), landsdele (11) og kommuner (98). Sammenhæng mellem de forskellige geografiske enheder kan ses her 2 / 15

3 2.3 Sektordækning Ikke relevant for denne statistik. 2.4 Begreber og definitioner Herkomst: Opdeler befolkningen i personer med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere. En person har dansk oprindelse, hvis han eller hun har mindst en forælder, som både er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Det har hverken indvandrere eller efterkommere. Forskellen mellem de to er, at efterkommere er født i Danmark, mens indvandrere er født i udlandet. Indvandring: I fremskrivningen omfatter indvandring kun personer, der kommer til Danmark i løbet af et år, og som er i befolkningen ved årets udgang. Oprindelsesland: Kan i fremskrivningen have kategorierne Danmark, Vestlige lande og ikke-vestlige lande. Vestlige lande omfatter alle 28 EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande. Udvandring: I fremskrivningen omfatter udvandring kun personer, der udvandrer fra Danmark i løbet af et år, og som ikke er kommet tilbage til Danmark ved årets udgang. 2.5 Enheder Personer. 2.6 Population Befolkningen i Danmark opgjort 1. januar i alle fremskrivningsår. 2.7 Geografisk dækning Der er lavet tre fremskrivninger, der omfatter henholdsvis hele Danmark, de 11 landsdele og de 98 kommuner. 2.8 Tidsperiode Der laves en ny fremskrivning hvert år. Hver fremskrivning er en ny statistik. 2.9 Basisperiode Den faktiske befolkning 1. januar 2015 er udgangspunktet for fremskrivningerne Måleenhed Personer. 3 / 15

4 2.11 Referencetid 2015-fremskrivningens referenceperiode er alle år fra For opgørelse af befolkningens størrelse de enkelte år er referencedatoen 1. januar, mens levendefødte, døde, indvandrede og udvandrede vedrører bevægelser i hele året Hyppighed Årlig Indsamlingshjemmel og EU regulering Til fremskrivningerne anvendes befolkningsdata som baggrundsdata. De er baseret på udtræk fra det danske CPR-system, som kan benyttes til statistiske formål i henhold til Lov om Danmarks Statistik 6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000) Indberetningsbyrde Der er ingen indberetningsbyrde for denne statistik Øvrige oplysninger DREAMs hjemmeside. 3 Statistisk behandling Befolkningsfremskrivningerne laves på grundlag af historiske data vedrørende befolkningens sammensætning på køn, alder og herkomst samt fertilitet, dødelighed, ind- og udvandringer og flytninger. Antagelser om den fremtidige udvikling i fertilitet, dødelighed og vandringer er nødvendige for at kunne lave fremskrivningerne. Fremskrivningerne laves hvert år med udgangspunkt i befolkningen 1. januar. Udgivelse finder sted i starten af maj. Der laves både en fremskrivning for hele landet samt fremskrivninger for de 11 landsdele og 98 kommuner. 3.1 Kilder Det centrale personregister (CPR) er kilden til alle grunddata, der anvendes i fremskrivningerne. 3.2 Indsamlingshyppighed Alle data, der indgår som grundlag for fremskrivningerne, er årlige data. 4 / 15

5 3.3 Indsamlingsmetode Alle befolkningsdata stammer fra CPR-systemet. Det er altså administrative data, der anvendes. 3.4 Datavalidering Der henvises her til den omfattende dokumentation af fremskrivningen, som findes på DREAMs hjemmeside. 3.5 Databehandling Der henvises her til den omfattende dokumentation af fremskrivningen, som findes på DREAMs hjemmeside. 3.6 Korrektion Ikke relevant for denne statistik. 4 Relevans Befolkningsfremskrivningen for hele landet laves i samarbejde med DREAM og er det befolkningsmæssige grundlag for DREAMs økonomiske fremskrivninger. Fremskrivningerne på kommuner anvendes også i stor udstrækning af kommunerne og har også stor interesse for lokale medier i hele landet. 5 / 15

6 4.1 Brugerbehov Blandt brugerne af befolkningsfremskrivningerne kan nævnes kommuner, regioner, ministerier, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og private virksomheder samt nyhedsmedier som aviser, radio og tv samt privatpersoner. DREAM, som fremskrivningen for hele Danmark laves i samarbejde med, anvender fremskrivningerne som et centralt input i deres samlede modelsystem. Formålet med hele DREAMs modelsystem er at kunne udtale sig om udviklingen i de offentlige finanser på langt sigt. Det private IT firma KMD, som laver mange IT løsninger for kommunerne, anvender resultater fra de kommunale fremskrivninger som basis i deres egen model, som nogle kommuner anvender til at få fremskrivninger med andre scenarier. Nogle kommuner ønsker fremskrivninger på mere detaljeret niveau end kommuner, og Danmarks Statistik er blevet anmodet om at lave den type fremskrivninger som særkørsler. har dog vurderet, at usikkerheden bliver for høj til at kan tilbyde at lave subkommunale fremskrivninger. Det er især usikkerheden omkring til- og fraflytninger, som vurders at være for høj. Der er også brugere, som ønsker, at de kommunale fremskrivninger bliver opdelt på herkomstgrupper. På grund af de store krav til meget detaljerede baggrundsdata vurderer imidlertid, at langt de fleste kommuner har for få indvandrere og efterkommere, til at det kan lade sig gøre. Der laves heller ikke særlige fremskrivninger for enkelte kommuner, da fremskrivningerne netop er et sammenhængende system, hvor hele fremskrivningen for alle kommuner køres samtidig, og hvor der afstemmes til niveauerne fra landsfremskrivningen. 4.2 Brugertilfredshed Der findes ingen indsamling af information om brugertilfredshed vedrørende fremskrivningerne. 4.3 Fuldstændighed af data Ikke relevant for denne statistik. 5 Præcision og pålidelighed Usikkerheden på det fremtidige antal levendefødte, døde og vandrede som følge af uventede ændringer i fremskrivningens forudsætninger omkring fertilitet, dødshyppigheder og ind- og udvandring må vurderes som den væsentligste årsag til afvigelser mellem fremskrivningen og den faktiske udvikling. Fremskrivningen er en deterministisk fremskrivning og ikke en stokastisk fremskrivning. Det betyder, at der kun arbejdes med et bestemt scenarie, der ikke er knyttet usikkerhedsmål til. Der kan derfor ikke angives konkrete tal for usikkerhed. 6 / 15

7 5.1 Samlet præcision Fremskrivninger er naturligvis behæftet med usikkerhed. Usikkerheden vedrører især fremtidige indvandringer af udenlandske statsborgere samt personer, der ikke er født ved fremskrivningsperiodens start. Fremskrivningens usikkerhed er stigende over tid. Befolkning: Den største usikkerhed er forbundet med de unge aldersgrupper, der ikke var født ved fremskrivningsperiodens start. Desuden er befolkningen i de meget høje aldre også forbundet med betydelig usikkerhed. For den øvrige del af befolkningen er fremskrivningen mere pålidelig. Levendefødte: Det fremtidige antal levendefødte bestemmes i meget høj grad af den forudsatte fertilitetsudvikling. Det betyder, at denne variabel er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af fertilitetens uforudsigelige udvikling i fremtiden. Døde: Det fremtidige antal døde er forbundet med en vis usikkerhed som følge af dødelighedens uforudsigelige udvikling. Udviklingen i dødelighed har over tid haft en lang faldende tendens og kan derfor anses for at være enklere at modellere end fertilitet og vandringer. Indvandrede: Indvandring er forbundet med en betydelig usikkerhed pga. vandringernes meget svingende bevægelser og uforudsigelige udvikling. Det gælder især indvandring af udenlandske statsborgere. Udvandrede: Udvandring er forbundet med usikkerhed pga. vandringernes meget svingende bevægelser og uforudsigelige udvikling. Usikkerheden for udvandring skyldes også usikkerhed omkring den fremtidige indvandring. Mange indvandrere udvandrer igen relativt kort tid efter deres indvandring, og en høj indvandring vil derfor også medføre en høj udvandring. 5.2 Stikprøveusikkerhed Ikke relevant for denne statistik. 5.3 Anden usikkerhed Fremskrivningen beskriver den fremtidige befolkning, og det er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Afviger den faktiske udvikling fra modellens antagelser, hvilket den vil gøre i et eller andet omfang, vil den fremtidige befolkning ikke svare til fremskrivningens. Forudsætninger for 2015-fremskrivningen for hele landet: Fertilitet: Fremtidige fertilitetsniveauer er vanskelige at forudsige, og der findes ikke metoder, der kan fjerne den store usikkerhed, som antagelserne om fertilitetsudvikling er behæftet med. På kort sigt kan fertiliteten udvise betydelige udsving. Fra 2010 til 2011 faldt den samlede fertilitet i Danmark således fra 1,88 til 1,76. Langsigtede niveauer for fertilitet: Kvinder med dansk oprindelse, dansk statsborgserskab: 1,90 Kvinder med dansk oprindelse, udenlandsk statsborgerskab: 1,90 Indvandrere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 1,88 Indvandrere, ikke-vestlige udenlandsk statsborgerskab: 1,91 Indvandrere, vestlige med dansk statsborgerskab: 1,68 Indvandrere, vestlige udenlandsk statsborgerskab: 1,76 Efterkommere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 1,90 7 / 15

8 Efterkommere, ikke-vestlige udenlandsk statsborgerskab: 1,90 Efterkommere, vestlige med dansk statsborgerskab: 1,75 Efterkommere, vestlige udenlandsk statsborgerskab: 1,75 I fremskrivningen af fertilitet vil man i det første fremskrivningsår fortsætte den nuværende trend med fald i fertiliteten. Først derefter vil fertiliteten gradvist nærme sig det langsigtede niveau, og det er før 10 år inde i fremskrivningsperioden, at fertiliteten stabiliserer sig på det niveau. Overgangshyppigheder: Nyfødte, som har en mor, der er indvandrer eller efterkommer, kan både kategoriseres som efterkommer eller med dansk oprindelse. Det afhænger af herkomst og statsborgerskab for både moderen og faderen, hvilken kategori barnet havner i. I fremskrivningen fordeles nyfødte på oprindelse i overensstemmelse med det gældende mønster i perioden Fx var der i den periode 21,6 pct. af de nyfødte, der fik dansk oprindelse, når moderen var en ikke-vestlig indvandrer med dansk statsborgerskab. Andelene holdes på samme niveau gennem hele fremskrivningsperioden. Andel nyfødte, som får dansk oprindelse, opdelt efter moderens oprindelse og statsborgerskab: Kvinder med dansk oprindelse, dansk statsborgerskab: 100 pct. Kvinder med dansk oprindelse, udenlandsk statsborgerskab: 100 pct. Indvandrere, ikke-vestlige, med dansk statsborgerskab: 21,6 pct. Indvandrere, ikke-vestlige, uden dansk statsborgerskab: 26,7 pct. Indvandrere, vestlige, med dansk statsborgerskab: 75,4 pct. Indvandrere, vestlige, uden dansk statsborgerskab: 42,2 pct. Efterkommere, ikke-vestlige, med dansk statsborgerskab: 100 pct. Efterkommere, ikke-vestlige, uden dansk statsborgerskab: 35,4 pct. Efterkommere, vestlige, med dansk statsborgerskab: 100 pct. Efterkommere, vestlige, uden dansk statsborgerskab: 59,7 pct. Dødelighed: Alders- og kønsopdelte dødshyppigheder fremskrives ud fra udviklingen i perioden ved brug af en variant af Lee-Carter metode. Dødelighed opdeles ikke på forskellige herkomstgrupper, hvilket først og fremmest skyldes manglende datagrundlag for indvandrere og efterkommere. Det antages altså, at de alders- og kønsopdelte dødshyppigheder er de samme for personer med dansk oprindelse og alle grupper af indvandrere og efterkommere. Fremskrivningen af dødshyppigheder resulterer i middellevetider for 0-årige, der i 2049 er 86,0 år for mænd og 88,4 år for kvinder. Indvandring og udvandring: Fremtidig indvandring af personer med dansk oprindelse, efterkommere samt indvandrere med dansk statsborgerskab er baseret på udregnede genindvandringshyppigheder for alle køn- og aldersgrupper i perioden Genindvandringshyppighederne er simpelt beregnet ved at dividere årlig indvandring for en bestemt gruppe med den tilsvarende gruppes antal i hele befolkningen. Hyppighederne holdes konstante gennem hele fremskrivningsperioden. Når det gælder fremtidig indvandring, er det indvandringen af indvandrere uden dansk statsborgerskab, som er det store usikkerhedsmoment. Her antages det, at indvandringen i det første fremskrivningsår - dvs vil svare til gennemsnittet for perioden Disse niveauer antages efterfølgende at tilpasse sig gradvist over en 10-årig periode til henholdsvis vestlige og ikke-vestlige om året, hvorefter de holdes på samme niveau i resten af fremskrivningsperioden. Tallene for indvandring beregnet til fremskrivningen angiver personer, der ikke var i befolkningen ved årets begyndelse og som efterfølgende indvandrer og også er i Danmark 8 / 15

9 ved årets slutning. De kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med de højere offentliggjorte tal i statistikbanken. I tallene i statistikbanken indgår også personer, som indvandrer i året og er genudvandret igen inden året er sluttet. Da mange indvandrere også udvandrer hvert år, er nettoindvandringen dog væsentlig lavere. For alle herkomstgrupper er den årlige udvandring baseret på beregnede udvandringshyppigheder for alle køns- og aldersgrupper for perioden Udvandringshyppighederne holdes konstante gennem hele fremskrivningsperioden. Forudsætninger for 2015-fremskrivningen for landsdele: Fertilitet: Der beregnes aldersbetingede fertilitetskvotienter på landsdelsniveau. For hver landsdel tages der udgangspunkt i de aldersbetingede fertilitetskvotienter for 4-års perioden Den fertilitetsudvikling, der er forudsat i landsfremskrivningen smitter af på den regionale fertilitet gennem en afstemningsprocedure, der sikrer, at summen af tal for landsdele svarer til tallene for landsfremskrivningen. De geografiske fertilitetsforskelle bibeholdes i fremskrivningsperioden. Fertilitetsforudsætningerne er nøjere beskrevet i varedeklaration for befolkningsfremskrivningen for hele Danmark. Dødelighed: I de regionale fremskrivninger tager beregningerne udgangspunkt i dødshyppigheder opdelt på køn og alder for alle landsdele. De er beregnet på grundlag af dødeligheden svarende til perioden for seneste offentliggørelse af tal vedr. middellevetid. Landsfremskrivningens udvikling lægges ind over landsdelene i forbindelse med en afstemningsprocedure, der sikrer, at summen af landsdelenes døde svarer til antallet af døde i landsfremskrivningen. Dødelighedsforskelle landsdelene imellem bevares således i fremskrivningsperioden.dødelighedsforudsætningerne er nøjere beskrevet i varedeklaration for befolkningsfremskrivningen for hele Danmark. Fraflytninger: Det forudsættes, at flyttemønstret for de enkelte landsdele i hele fremskrivningsperioden svarer til gennemsnittet af de køns- og aldersbetingede fraflytninghyppigheder i perioden I landsdelsfremskrivningerne skelnes der ikke mellem fraflytninger som følge af flytninger internt i Danmark og fraflytninger som følge af udvandring. Der beregnes ikke fraflytninger på regionsniveau. Tilflytninger: Tilflytningerne beregnes ud fra den pågældende landsdels andel af samtlige tilflytninger i landet i perioden I landsdelsfremskrivningen skelnes der ikke mellem tilflytninger som følge af flytninger internt i Danmark og tilflytninger som følge af indvandring. Der beregnes ikke tilflytninger på regionsniveau. Forudsætninger for 2015-fremskrivningen for kommuner: Fertilitet: Fertiliteten tager udgangspunkt i aldersbetingede fertilitetskvotienter beregnet separat for alle 98 kommuner for fireårs perioden Det forløb for fertiliteten, der er forudsat i fremskrivningen for hele landet, smitter af på den regionale (landsdels) fertilitet via en afstemningsprocedure, der sikrer konsistens mellem landsdelsfremskrivningens og landsfremskrivningens antal fødte. Via en tilsvarende afstemningsprocedure sikres overensstemmelse mellem landsdelsfremskrivningens fødte og antal fødte i den kommunale 9 / 15

10 fremskrivning. Dødelighed: I de kommunale fremskrivninger tager beregningerne udgangspunkt i dødshyppigheder efter køn og alder for den landsdel kommunen er i. De er beregnet på grundlag af dødeligheden svarende til perioden for seneste offentliggørelse af tal vedr. middellevetid. I beregningerne antages det, at alle kommuner indenfor en landsdel har samme dødelighed. Konsistens mellem landsdelenes antal døde og landsfremskrivningens antal døde sikres ved en afstemningsprocedure, der samtidig lægger landsfremskrivningen dødelighedsudvikling ind i alle landsdele, men bibeholder de regionale forskelle i dødelighed. Fraflytninger: For hver kommune regnes med køns- og aldersbetingede fraflytningshyppigheder beregnet på grundlag af fraflytninger i I de kommunale fremskrivninger skelnes ikke mellem fraflytninger som følge af flytninger internt i Danmark og fraflytninger som følge af udvandring. Tilflytninger: Tilflytninger til en kommune beregnes ud fra den pågældende kommunes andel af samtlige tilflytninger til landsdelen i perioden I de kommunale tilflytninger skelnes ikke mellem tilflytninger internt i Danmark og tilflytninger som følge af indvandring. 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 10 / 15

11 5.6 Kvalitetsvurdering Målet med fremskrivningen er først og fremmest at give et bud på, hvordan befolkningen vil udvikle sig givet en række forudsætninger. Hvorvidt disse forudsætninger er i overensstemmelse med den faktiske udvikling er naturligvis behæftet med usikkerhed. Jo længere ud i fremtiden man ser, desto større bliver usikkerheden. I landsfremskrivningen er det især usikkerhed omkring indvandring af udenlandske statsborgere og den fremtidige fertilitetsudvikling, som det er værd at være opmærksom på. For landsdels- og kommunefremskrivningerne er det især usikkerhed omkring til- og fraflytninger, man skal være opmærksom på. Det antages i fremskrivningen, at det aktuelle flyttemønster baseret på historiske data for seneste fireårsperiode holder sig på samme niveau i hele fremskrivningsperioden. Fremskrivningerne er deterministiske og indeholder derfor kun ét scenarie for den fremtidige udvikling. Usikkerhed er dog en vigtig faktor, men usikkerhed beregnes ikke og er heller ikke muligt at beregne med de nuværende fremskrivningsmodeller. 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner Der offentliggøres kun endelige tal. 6 Aktualitet og punktlighed Statistik er udkommet som annonceret uden forsinkelser. 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Udkommer årligt i starten af maj. Data der bruges som grundlag i fremskrivningerne er tilgængelig i midten af februar. 6.2 Publikationspunktlighed Statistikken er ikke kommet senere end planlagt offentliggørelse. 7 Sammenlignelighed Hver fremskrivning er en ny statistik og skal ikke anvendes til tidsserier med tidligere fremskrivninger. Med fremskrivningen 2010 lavede for første gang fremskrivningen for hele Danmark i samarbejde med DREAM, og man gik ved denne lejlighed over til en ny fremskrivningsmodel, som var baseret på DREAMs tidligere model. 11 / 15

12 7.1 International sammenlignelighed Fremskrivningerne på landsdele og kommuner er lavet på samme måde for alle landsdele og kommuner, og resultaterne er derfor sammenlignelige. Eurostat laver også befolkningsfremskrivninger for alle EU-lande, herunder Danmark. Resultaterne fra to forskellige fremskrivninger vi altid afvige, da der nærmest er uendelige måder at lave antagelserne i fremskrivningerne på. Resultaterne fra Eurostats fremskrivning afviger derfor fra s. 7.2 Sammenlignelighed over tid Ved sammenligning af resultater fra forskellige års fremskrivninger skal man være opmærksom på, at forudsætningerne ændres fra år til år. Den seneste fremskrivning kan altid anses for at være den mest opdaterede. 7.3 Sammenhæng med anden statistik Begreberne ind- og udvandring er anderledes defineret i fremskrivningerne sammenlignet med anden statistik. Indvandring i fremskrivningerne omfatter personer, der ikke var i Danmark ved årets start, som indvandrer i løbet af året og som også er i Danmark ved årets slutning. Udvandring i fremskrivningerne omfatter personer, som var i Danmark ved årets start, som udvandrer i løbet af året og som ikke var vendt tilbage til Danmark ved årets slutning. I s publicerede tal for ind- og udvandringer tælles alle bevægelser. Herunder også fx indvandrede, som udvandrer igen inden årets udgang. Da fremskrivningens populationsafgrænsning sker efter fødselsår og hændelsesår, er alderen på befolkningsfremskrivningens døde og nettoindvandrede opgjort ultimo året, og ikke som alder ved hændelsestidspunktet. 7.4 Intern konsistens Fremskrivningerne for hele landet, landsdele og kommuner er i virkeligheden tre forskellige fremskrivninger. Der tilstræbes dog konsistens mellem dem, idet fremskrivningerne for landsdele og kommuner afstemmes til fremskrivningen for hele landet. Der vil dog være nogle meget små forskelle som følge af afrundinger. 8 Tilgængelighed Fremskrivningerne offentliggøres i tabeller i statistikbanken. Samme dag udsendes NYT fra. Der findes også tal fra fremskrivningerne i Statistisk Årbog Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden. 12 / 15

13 Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 8.4 NYT/Pressemeddelelse Der udkommer en Nyt fra samme dag som årets fremskrivning offentliggøres. Fra Nytoversigten med nyt fra vælges Befolkning og Befolkningsfremskrivninger 8.5 Publikationer I Statistisk Årbog er der i afsnittet om Befolkning og valg også vist resultater fra den seneste fremskrivning. 8.6 Statistikbanken På statistikbanken findes i alt seks tabeller med tal fra seneste fremskrivning. Tabellerne ligger under emnet Befolkning og valg i mappen Befolkning og befolkningsfremskrivninger og i undermappen befolkningsfremskrivninger. 8.7 Adgang til mikrodata Den årlige version af fremskrivningen opbevares i sumdatasæt. Datasættene indeholder oplysninger om personer fordelt efter befolkningsgruppe, køn, 1-års alder og fremskrivningsår. Mikrodata på individniveau er ikke aktuelt for fremskrivningerne. 8.8 Anden tilgængelighed Ikke relevant for denne statistik. 8.9 Diskretioneringspolitik Diskretionering er ikke relevant for fremskrivningerne, da den fremtidige befolkning er en beregnet størrelse, som ikke kan opdeles på individniveau Diskretionering og databehandling Diskretionering er ikke et problem med hensyn til fremskrivningerne, da tallene er beregnede og ikke kan nedbrydes på enkelte personer. 13 / 15

14 8.11 Reference til metodedokumenter Fremskrivningsmodel og metoder er beskrevet udførligt i DREAMs Danmarks Fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2013, som kan downloades fra DREAMs hjemmeside Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret for Befolkning og Uddannelse. Den statistikansvarlige er Dorthe Larsen, tlf , Organisation 9.2 Kontor, afdeling Befolkning og Uddannelse, Personstatistik 9.3 Kontaktpersonens navn Dorthe Larsen 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer / 15

15 9.8 Faxnummer / 15

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2016

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2016 Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2016 1 / 16 1 Indledning har siden 1963 udarbejdet befolkningsfremskrivninger. I begyndelsen skete det med flere års mellemrum, men siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Statistikken opgøres på nationalt,

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud 2015 4. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken om børneydelser er at belyse antal modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 1 / 14 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 1 / 11 1 Indledning Hjemmesygeplejestatistik er en relancering af den del af de kommunale sundhedsindikatorer, som handler om hjemmesygepleje, hvor

Læs mere

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre. Teatrene opdeles i statsstøttede og ikkestatsstøttede teatre. For de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at producere en statistik, der viser den samlede udvikling

Læs mere

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 1 / 10 1 Indledning Emissionsregnskabet er en del af Grønt Nationalregnskab, som er en betegnelse for selvstændige regnskaber for miljørelaterede forhold,

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 1 / 11 1 Indledning Emnet Børnepasning mv. hed tidligere Sociale ressourcer vedr. børn og unge. Kun pasningsordninger efter dagpasningsloven samt skolefritidsordninger

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2016 3. kvartal 1 / 12 1 Indledning Kvægbestanden er en opgørelse over det totale antal kvæg (hornkvæg) i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2016 Måned 06

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2016 Måned 06 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2016 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014

Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014 Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014 1 / 12 1 Indledning Input-output tabellerne er en organiseret opstilling af detaljerede økonomisk-statistiske oplysninger og beskriver sammenhænge

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med undersøgelsen International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for Kulturvaneundersøgelse 2012

Statistikdokumentation for Kulturvaneundersøgelse 2012 Statistikdokumentation for Kulturvaneundersøgelse 2012 1 / 16 1 Indledning Formålet med kulturvaneundersøgelsen er at belyse befolkningens kulturvaner. Undersøgelsen er gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993,

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 1 / 14 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres

Læs mere

Kvalitetsdeklaration for Scenekunst 2013

Kvalitetsdeklaration for Scenekunst 2013 Kvalitetsdeklaration for Scenekunst 2013 1 / 11 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse aktiviteten ved de professionelle teatre herunder forestillinger, antal tilskuere og genre.for de statsstøttede

Læs mere