Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 18. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 19:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Poul A. Larsen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til Budgetmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlingerne Befolkningsprognose Demografiregulering og budgetrammer Digitaliseringssamarbejde i K Boligbyggeri på Antonihøjen, arkitektkonkurrence Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forskønnelsespuljen 2015 og prioritering af ansøgte projekter i Forskønnelsespuljen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Projekt i Kalvehave om befolkningstilbagegang, udvikling og "kvalitiv skrumpning" (Kulturarvskommuneprojekt) Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen Byplan Mern, områdefornyelse Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren Planer for Vandhus på Panteren Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg Frigivelse af bevilgede tilskud og puljer til forøget integrionsindss i Orienteringssag - Mellemkommunal refusion Regnskab Beredskabet Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb til betaling af scrapværdien på gammel tankvogn Leasingtilbud på ny Autosprøjte Sammenlægning af beredskaber Godkendelse af økonomi for VisitSydsjælland-Møn A/S LUP-Puljen - oversigt pr. 1. marts Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 18. februar Principiel drøftelse af finansiering af besparelse gennem Udviklings- og Markedsføringspuljen Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vordingborg Festuge Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Camønoen...59

3 27. Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - TV2 på Tour i Vordingborg Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fransk forår i Præstø Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Sildemarked Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Verdenslitterur på Møn Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Folkemøde Møn Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Etablering af mindesten Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - H.C. Andersens Verden i Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Æblernes Dag Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Møns Klint Adventurerace Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Open Air Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Streetpower aktiviteter på Panteren Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Dragefestival på Møn Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Team Rynkeby Vordingborg Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Danmarks Megalit Center Kommunikion og PR af det samlede kultur-, idræts- og fritidsområde Orienteringssag - Erhvervsfolder fra DI, Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Kommune Overordnede bestemmelser om IT- informionssikkerhed i Vordingborg Kommune Arbejdernes Boligselskab afd. 3 Elme Allé - Godkendelse af skema C Vordingborg Boligselskab - Orientering om salg af Slotsparkens børnehave Proces for revision af politikker Salg i henhold til forkøbsret - LUKKET SAG Fremtidig anvendelse af kommunal ejendom - LUKKET SAG Overtagelse af havn - LUKKET SAG Til orientering Bilagsoversigt Underskriftsside...109

4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Borgmesteren oplyste, der efter udsendelse af ordinær dagsorden er udsendt en tillægsdagsorden. Dagsordner godkendt. 3

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til 2015 Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring Sagsfremstilling Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne behandles de i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen på fagudvalgene i april måned Ifølge principper for økonomistyring kan der overføres 4 % af nettobudgetramme 1 (løn- og driftsudgifter), ligesom der er overførselsadgang på budgetramme 3 (igangværende anlægsprojekter). Såfremt der forekommer merforbrug større end 4 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget. Endvidere er der mulighed for ansøge om overførsel af mindreforbrug større end 4 %, denne anmodning skal ledsages af en redegørelse for anvendelse af det opsparede beløb. Udviser afsluttede anlægsprojekter et merforbrug, skal merforbruget finansieres af udvalgets driftsramme. På denne baggrund er overførsler fra 2014 til 2015 opgjort. Områder omftet af budgetramme 2 er således ikke medtaget. Budgetramme 2 omfter overførselsudgifter inklusive tilhørende refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenstmandspensioner. Overførslerne fra 2014 til 2015 udgør følgende jf. vedlagte bilag Områder med aftalestyring, netto et samlet mindreforbrug på kr. Øvrige områder under udvalgsaftaler, netto et samlet mindreforbrug kr. Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto kr. Afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, netto kr. Igen i 2014 har der været et forholdsvist højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i 2014, som søges overført til Af de største overførsler kan nævnes Integrerede daginstitutioner med 6,8 mio. kr., renovering af Bårse Børnecenter med 5,1 mil. kr. og 8,6 mio. kr. fordelt på forskellige projekter som overføres til anlæg af vandhus på Panteren. På oversigten over uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for anlægsprojekter er flerårige og de ikke er afsluttet i En del af disse vil nurligt blive afsluttet i 2015 mens andre fortsætter de kommende år. Det bemærkes der på politikområderne Dagtilbud og Skoler under Børne-, Unge- og Familieudvalget fremkommer et større overskud end de tilladte 4 % på 5,4 %. I alt har udvalget et overskud på 22,6 mio. kr. på budgetramme 1, samlet for hele udvalget er det under 4 %. Da politikområdet Børn og Familie under samme udvalg derimod har et underskud på i alt 4,3 mio. kr. indstiller Børne-,Unge- og Familieudvalget merforbruget vedrørende forebyggende foranstaltninger, som udgør 3,4 mio. kr. under Børn og Familie dækkes af mindreforbrug på skole- og dagtilbudbudsområdet med henholdsvis 3 mio. kr. 0,4 mio. kr., resten af overskuddet på Børne-, Unge- og Familieudvalgets budgetramme 1,indstilles overført til 2015 til de respektive politikområder. Det forholdsvise store overskud på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område kan henføres til politiområdet skoler, hvor der søges overført 16,1 mio. kr., som især vedrører uforbrugte puljemidler, kompetencemidler og midler til IT, samt mindreforbrug på andre områder. Beløbet er i 2015 bl.a. 4

6 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling disponeret til IT-indkøb af devices og licenser, pulje til demografi, kompetenceløft og regninger vedrørende Ligeledes fremkommer der et stort mindreforbrug på dagtilbud under øvrig udvalgsramme på 3,8 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til beslutningen om omdanne ni dagtilbud til 0-6 års institutioner, og en samtidig nedjustering af antallet af dagplejere. Overskuddet på øvrig udvalgsramme skal bl.a. anvendes til dækning af følgeomkostninger i forbindelse med den omftende strukturændring på dagtilbudsområdet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift drift 38,3 Anlæg anlæg 74,6 Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning -112,9 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale skal bemærke, overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 31,6 mio. kr. Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig blive overholdt i Bilag: 1 Åben Oversigt over overførsler fra budget 2014 til budget /15 Indstilling Administrionen indstiller, der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2014 til 2015, der afsættes rådighedsbeløb på kr. på anlægsprojekter i 2015 grundet overførsel fra 2014 til 2015 der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, som overføres til udvalgenes driftsrammer for 2015 og tillægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2015 på i alt kr. finansieres af kassen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 5

7 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budgetmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlingerne 2015 Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Vordingborg Kommunens Principper for økonomistyring Sagsfremstilling Der er nu indgået forlig mellem KL og de enkelte organisioner om overenskomstfornyelse for de enkelte personalegrupper for perioden 1. april 2015 til 31. marts De aftalte overenskomstforlig har nogle budgetmæssige konsekvenser, i det der ved budgetlægningen for budget 2015 er anvendt et højere lønskøn ved fremskrivningen fra 2014 til 2015 på 0,53 procent point. På landsplan betyder det kommunerne under et skal bruge godt 1 mia. kr. mindre til generelle lønstigninger i 2015, end der blev givet råderum til i økonomiaftalen for 2015, hvilket for Vordingborg Kommune er beregnet til kr. Kommunerne skal derfor være opmærksomme på, lønbudgetterne er opregnet med mere, end der rent faktisk skal anvendes på løn. Da disse midler oprindeligt blev afs til lønstigninger, bør lønbudgetterne for 2015 reduceres til det niveau, der følger af KL s forlig med Forhandlingsfællesskabet. Ligesom man skal være opmærksom på, der i økonomiaftalerne med sten tages højde for ændringer i pris- og lønudviklingen. Tilsvarende for gælder for sanktionslovgivningen. KL anbefaler derfor kommunerne reducerer deres lønbudgetter således de er i overensstemmelse med de udmeldte fremskrivninger. Fordelingen af reduktioner på de respektive driftområder fremgår af vedlagte bilag. De takstfinansierede institutioner på psykiri- og handicapomådet er ikke medtaget i beregningen, på grund af princippet om 0-budgetter. Det forventes disse virksomheder kommer ud med et overskud for regnskab 2015 og overskud svarende til lønreduktionen tilføres kassen, og derved finansierer tilbagebetalingen til andre kommuner i år 2017 af for meget opkrævet takst for år Projekter finansieret af eksterne midler er ligeledes ikke medtaget i beregningen ligesom plejevederlag til plejefamilier ej heller er medtaget, da vederlaget er fasts af KL for år Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Driftområder reduktion løn Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger 6

8 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben Specifikion lønreduktion korrigeret budget 2015 rev /15 Indstilling Administrionen indstiller lønbudgettet på de respektive fagområder reduceres med kr. i budget 2015 og der gives en negiv tillægsbevilling den negive tillægsbevilling tilføres kassen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 7

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Befolkningsprognose Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Sagsfremstilling Den nye befolkningsprognose for Vordingborg Kommune er netop udarbejdet og her følger et resumé af resulterne. Pr. 1. januar 2015 var Befolkningstallet i Vordingborg Kommune borgere. I befolkningsprognosen forventes befolkningstallet i 2028 være , hvilket betyder et fald på borgere, svarende til 2,2 %, henover den 13-årige prognose. Faldet ventes være jævnt i alle årene. Dog med mindst fald frem til 2019, da der i prognosen er taget højde for den forventede tilgang af flygtninge de kommende tre år. Befolkningsprognosen fra 2014 forudsagde et befolkningstal på pr. 1. januar 2015, hvilket betyder en afvigelse 348 flere borgere end forudsagt. På trods af en mere positiv befolkningsudvikling end ventet, er der stadig en ujævn geografisk og aldersmæssig udvikling. Hovedtendensen i prognosen er færre borgere blandt de unge og erhvervsaktive og et stigende antal ældre, samt faldende indbyggertal i yderområderne mens tallet er stigende i Vordingborg og nærliggende områder. Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder ventes falde med 11,8 % svarende til 3088 personer, frem til år Her ses det største fald i aldersgrupperne år og år, som ventes falde med hhv. 15,8 % og 20,8 % I aldersgruppen år ventes et fald på 1,5 %. Blandt borgere over 65 år forventes gruppen med de årige stige med 959 borgere, svarende til 10,6 % mens de årige ventes stige med 83,4 % svarende til borgere. Blandt børn og unge ventes også en samlet tilbagegang i antal borgere. Gruppen 0-6 år ventes stige med 6,5 % svarende til 170 personer frem til 2028, mens de 7-16 årige forventes falde med 21,3 % svarende til personer. Der henvises til vedlagte bilag (not) for uddybende beskrivelser af befolkningsudviklingen i aldersgrupper, lokalområder samt skoledistrikter. Bilag: 1 Åben Not Befolkningsprognose docx 33757/15 2 Åben Hele Kommunen pdf 34225/15 3 Åben Lokalområder pdf 34224/15 4 Åben Skoledistrikter pdf 34220/15 Indstilling Administrionen indstiller, befolkningsprognose godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 8

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Demografiregulering og budgetrammer Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Budgetstregi 2016 for Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal godkende demografireguleringen af budgetrammerne i marts måned og samt budgetrammerne godkendes, således fagudvalgene kan arbejd med prioriteringer indenfor budgetrammen frem mod mødet i juni måned. Efter vedtagelsen af den nye demografimodel for Vordingborg Kommune på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2015, er der foretaget nye beregninger ud fra Regnskab 2014-tal samt den nye befolkningsprognose fra Som forventet ser tallene anderledes ud end ved vedtagelsen af demografimodellen, da de nye beregninger er baseret på et befolkningsgrundlag der primo 2015 ser anderledes ud end tilfældet var i Befolkningsprognosen viser antallet af borgere ventes af falde fra i januar 2015 til i Demografireguleringen er alene en korrektion af rammer ud fra den forventede befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune, og omfter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau. Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper som berører de forskellige serviceområder. Nedenfor er områderne som er omftet modellen oplistet, samt demografireguleringen for områderne i Tallene angiver den årlige ændring i demografireguleringen prisniveau i kr Skoler Dagtilbud Børn og Familie Sundhedsplejen Træning og Rehabilitering Pleje og Omsorg Demografiregulering i alt Demografireguleringen betyder samlet en udvidelse af driftsbudgettet på 1,3 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017, 2,6 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i Der henvises til bilaget demografiregulering for sammenligning mellem den gamle demografiregulering, som indlagt i budgetterne frem til 2018, og den nye. Demografireguleringen indgår i de udvalgsrammer som præsenteres herunder. Derudover er tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen indarbejdet og endelig er rammerne fremskrevet til prisniveau med de forventninger som KL har på nuværende tidspunkt. Endelig er reduktionen på 10 mio. kr. (0,5%) i 2016 fordelt ud i budgetrammerne. Der er i bilaget specifikion budgetrammer en opdeling af budgetrammer på politikområder prisniveau i kr Korrigeret Budgetforslaoverslaoverslag Budget- Budget- Budgetoverslag budget 9

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling Budgetramme Budgetramme Erhvervsudvalg Budgetramme Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Budgetramme Budgetramme Socialudvalg Budgetramme Budgetramme Sundheds- og Psykiriudvalg Budgetramme Budgetramme Teknik- og Miljøudvalg Budgetramme Budgetramme Brugerfinansieret Børne-, Unge- og Familieudvalg Budgetramme Budgetramme Kultur-, Idræts og Fritidsudvalg Budgetramme I alt Anlægsrammerne fremgår ikke af oversigten idet disse som udgangspunkt er de samme som det vedtagne budget Til anlægsrammerne i budgetoverslag 2019 må forventes omkring 80 mio. kr. skal afsættes til anlægsprojekter. Udvalgene får med denne sag udmeldt de budgetrammer, som den efterfølgende budgetbehandling skal respektere. Det forventes, alle udvalg selv finder finansiering til både demografireguleringen og udvalgets andel af de 10 mio. kr. som skal reduceres samt til eventuelle ønsker om øge budgettet til udvalgte aktiviteter/områder. Derudover skal der fremlægges forslag til nye indsser og forslag til reduktioner. Begge dele med 1,5 % af budgetrammerne. Ved beskrivelsen af forslaget til indsserne skal det fremgår hvorledes det understøtter Vordingborg Kommunens vision. Bilag: 1 Åben Sammenligning af gammel og ny demografiregulering /15 2 Åben Budgetrammer (marts 2015) 37422/15 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til demografireguleringen for godkendes, forslag til budgetrammerne til fagudvalgene godkendes og udmeldes til fagudvalgene og 10

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Poul A. Larsen tiltræder 1.. Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke tiltræde 1.. Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn, Tage Vestergaard og Per Stig Sørensen tiltræder 2.. Birgitte Steen Jørgensen, Poul A. Larsen og Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke tiltræder

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Digitaliseringssamarbejde i K17 Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Anja Valhøj Sagsfremstilling 14 kommuner under K17 har gennem 2014 indgået et forberedende samarbejde, hvor de har undersøgt uligheder for et tættere digitaliseringssamarbejde. K17 drøftede på deres møde den 20. februar muligheder og potentialer ved et tæt ditaliseringssamabejde mellem kommuner på baggrund af et oplæg og en analyserapport udarbejdet af Rambøll Consulting for de 14 kommuner. Hovedkonklusionen fra Rambølls analyse er, der er mange fordele for kommunerne ved gå sammen om digitalisering i et tættere og mere formaliseret samarbejde. Fordelene er såvel stregiske som økonomiske. Alene et samarbejde om monopolbruddet vil give en besparelse på 13% til kommunerne i tillæg til de besparelser, som KOMBIT har s i udsigt på systempriser og via øget automik i arbejdsgange. Derfor anbefales det, der etableres et tættere samarbejde i form af en forening, der fungerer på normal vis med bestyrelse, foreningsledelse, vedtægter m.v., sådan som det fremgå i detaljer af Rambølls rapport. Foreningsmodellen er velegnet til sikre, kommunernes digitaliseringsindss forts ledes og håndteres inden for de eksisterende styringshierarkier i kommunerne, samtidig med der sker en koordinering og samordning af digitaliseringsindssen på tværs af de deltagende kommuner. I og med foreningsmodellen trækker på eksisterende ledelsesressourcer i kommunerne, vil modellen være den bedst egnede til sikre ejerskab i de enkelte kommuner til de fælles dispositioner vedrørende digitalisering. Modellen har endvidere den store fordel, kommunerne forholdsvist hurtigt og med en lav omkostning kan komme i gang med samarbejdet, fordi der kun i begrænset omfang skal etableres helt nye organisoriske og juridiske rammer for samarbejdet. Rambølls færdige rapport og tilhørende bilag samt udkast til vedtægter for foreningen er vedlagt som bilag. Som afslutning på drøftelserne blev det aftalt, kommunaldirektørerne hurtigst muligt får afklaret om der kan opnås politisk mand til gå med i projektet i første omgang om der er politisk opbakning til skrive under på en hensigtserklæring, der bruges som grundlag for kommunens foreløbige tilkendegivelse om tilslutning til foreningens etablering. Umiddelbart herefter gennemføres den egentlige etableringsfase med sigte på, foreningen kan afholde stiftende generalforsamling i oktober måned Det blev endvidere aftalt, administrionspolitikgruppen i K17 og den hidtidige projektgruppe (bestående af digitaliseringscheferne fra Holbæk, Næstved og Roskilde) fortsætter som hhv. interimbestyrelse og interim-foreningsledelse frem til foreningens stiftende generalforsamling i oktober og forestår det forberedende arbejde med hjælp fra en hertil udlånt sekretarismedarbejder (fra en af kommunerne). Af hensyn til timingen af monopolbrudsaktiviteterne påbegynder interim-bestyrelse og interimforeningsledelse planlægning og forberedelse af fælles projekter på monopolbrudsområdet, så snart deltagerne har underskrevet hensigtserklæringen således, eventuelle projektaktiviteter for monopolbruddet kan igangsættes umiddelbart efter generalforsamlingen. Administrionen bemærker, de nærmere økonomiske konsekvenser vil blive forelagt på et senere tidspunkt. Bilag: 1 Åben K14 Rambøll Bilag til foranalyse_pdf.pdf 29632/15 12

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Åben K14 Rambøll Foranalyse_pdf.pdf 29631/15 Indstilling Administrionen indstiller, Vordingborg Kommune giver tilsagn til underskrive hensigtserklæring om foreløbig tilkendegivelse om tilslutning til foreningens etablering. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Birgitte Steen Jørgensen, Poul A. Larsen, Heino Han og Per Stig Sørensen tiltræder indstillingen. Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard kan ikke tiltræde indstillingen. 13

15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Boligbyggeri på Antonihøjen, arkitektkonkurrence Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Vibeke Møgelvang de Neergaard Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på møde den 18. december 2014 besluttet: At der igangsættes lokalplanlægning for boligformål på Antonihøjen i Præstø med fokus på harmonisk byggeri i høj kvalitet og der er en høj grad af borgerinddragelse i processen. At der afsættes midler til en arkitektkonkurrence, så byggeriet får den ønskede kvalitet. Fokus bør være på videreudvikle Præstø som en by med boliger i et nurskønt område tæt på vandet. At toppen af højen friholdes for bebyggelse. Beslutningen om bebyggelse af Antonihøjen har været drøftet med følgegruppen for helhedsplan Præstø på møder den 27. januar og 19. februar Følgegruppens medlemmer havde forståelse for behovet for nye byggemuligheder i Præstø og gav udtryk for, man gerne vil indgå i en dialog omkring visioner for nybyggeri, der kan understøtte Præstøs kvaliteter og identitet. Følgegruppen gav også udtryk for man var mest interesseret i en åben idekonkurrence med henblik på også få bidrag fra nye unge talenter indenfor byudvikling. Administrionen anbefaler, konkurrencen tilrettelægges i Arkitektforeningens regi, der indgås aftale med danske Arkitekters Landsforening om bistand til programudarbejdelse og afvikling af konkurrencen. Arkitektforeningen har over 100 års erfaring i tilrettelæggelse af konkurrencer og ved arkitektkonkurrencen afholdes i Arkitektforeningens regi, sikres en god markedsføring overfor potentielle deltagere, en god afvikling af konkurrencen og den bedste sikkerhed for et godt arkitektonisk result. I den åbne arkitektkonkurrence konkurrerer deltagerne om en præmiesum. Åbne konkurrencer sigter ikke mod detaljerede forslag til projektets udformning, og for undgå et unødigt stort ressourceforbrug hos de deltagende, bruges konkurrenceprogrammet til definere den arbejdsmængde som den enkelte forslagsstiller skal præstere. Omkostningerne til en åben arkitektkonkurrence vil være kr, beløbet omfter: Vederlag til deltagerne (præmiesum) Evt. honorar i forbindelse med udformning af konkurrenceprogram Honorar til arkitektforeningen vedr. teknisk tilrettelæggelse, kontakt til deltagerne, tilrettelægge bedømmelse, udarbejdelse af dommerkomiteens betænkning mv. Honorar til dommerkomiteen Layout af program, dommerkomiteens betænkning, pressemeriale Udgifter til møder i dommerkomiteen mv. Tidsplanen for arkitektkonkurrencen er tilrettelagt med henblik på en politisk godkendelse af konkurrenceprogram på kommunalbestyrelsens møderække i august 2015, en konkurrenceperiode i september december 2015 og en bedømmelse af konkurrencens resulter december januar Efterfølgende kan forventes en endeligt vedtaget lokalplan august september Tidsplan og kommissorium for opgaven er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Nyt anlægsprojekt 650 Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der i den godkendte investeringsplan for ikke er afs budget til ovennævnte projekt. Endvidere skal bemærkes der jævnfør den økonomiske politik, som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. Bilag: 1 Åben Kommissorium 26119/15 Indstilling Administrionen indstiller, kommissorium og tidsplan for opgaven vedtages, der ansøges om en anlægsbevilling på kr. i 2015, som finansieres af kassebeholdningen, der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr. i 2015, til opgavens udførelse. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Udvalget ønsker, Teknik- og Miljøudvalget bliver styregruppe for projektet. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales dog således, udvalget ikke har taget stilling til den del af 1. som vedrører forslag til kommissorium. Forslag til kommissorium forelægges udvalget på et senere tidspunkt. 15

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forskønnelsespuljen 2015 og prioritering af ansøgte projekter i Forskønnelsespuljen Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Jette Stauner Sagsfremstilling I den godkendte investeringsoversigt for er der afs en anlægspulje på kr. i 2015 til Forskønnelse af bymiljøer, som lokalrådene kan søge. I 2016, 2017 og 2018 er der afs kr. pr. år. Administrionen ansøger om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. i 2015 til: Tilskud til etablering/reetablering af anlæg, hvor lokalrådet eller andre lokale grupperinger påtager sig den efterfølgende drift og vedligeholdelse Tilskud til merialer, hvor initiivtagerne bidrager med arbejdskraft og den efterfølgende drift og vedligeholdelse Pengene skal anvendes til støtte af en lang række lokale initiiver til forskønnelse af nur og byrum, blandt andet i regi af kommunens lokalråd. Disse lokale initiiver har ofte behov for midler til merialer eller udførelse af mindre opgaver. Administrionen har udarbejdet en bruttoliste i samråd med lokalrådene, som her forelægges Teknik- og Miljøudvalget til prioritering og beslutning. Listen er vedlagt i bilag 1. I efteråret vil administrionen forelægge Teknik- og Miljøudvalget endnu en bruttoliste. Lokalrådene og foreningernes ansøgning er vedlagt som bilag Administrionen foreslår, der fra puljen i foråret 2015 anvendes kr. til Præstø Lokalråd, derudover anvendes der ca kr. til øvrige projekter, og i efteråret 2015 anvendes restbeløbet på ca kr.. følgende projekter tilgodeses af forskønnelsespuljen foråret 2015: (numre i listen henviser til numre i bruttolisten) 1. Oprensning af gadekæret Htedammen, Bogø Lokalråd ( kr.) 6. Oprensning af Grumløse gadekær, Lundby Lokalråd ( kr.) 14. Oprensning af Keldby gadekær, Østmøn Lokalråd ( kr.) 7.Udbedring af stisystem, Mern og Øster Egesborg Lokalråd ( kr.) 3. Trædæk ved søen, Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs Lokalråd ( kr.) 11. Rasteplads ved Ugledigevej, Ørslev Lokalråd ( kr.) 8. Plantning af store træer på græsareal mellem Sølyst og Stionsbygningen og foran Stionsbygningen (2) og beplantning af to træer ved indkørslen til Præstø ad Rødeledvej (5), Præstø Lokalråd ( kr.) De resterende projekter sendes til politisk behandling i efteråret 2015, sammen med de på det tidspunkt indkomne ansøgninger, hvor de resterende ca kr. fordeles. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Forskønnelse af bymiljøer XA Forskønnelse af bymiljøer XA

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2015 på kr. til anlægsprojektet Forskønnelse af bymiljøer. Rådighedsbeløbet på kr. vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Bruttoliste med indkomne ansøgninger til Forskønnelsespuljen 23000/15 2 Åben Oprensning af gadekæret Htedammen, Bogø Lokalråd 21835/15 3 Åben Forskønnelse af Khøjtårnet og det grønne område, Bogø Lokalråd 23023/15 4 Åben Trædæk ved sø, Kastrup, Neder Vindinge og Næs Lokalråd 23024/15 5 Åben Plantning af allé i Kastrup, Kastrup, Neder Vindinge og Næs Lokalråd 21839/15 6 Åben Forskønnelse af nur og byrum ved Træfpunkt Spindeskolen, Lundby Lokalråd 21843/15 7 Åben Oprensning af Grumløse gadekær 23020/15 8 Åben Grus til stisystem, Mern og Øster Egesborg Lokalråd 21846/15 9 Åben Forskønnelse af Præstø, Præstø Lokalråd 21847/15 10 Åben Middelalderhaven i Stege, Stege og Omegn Lokalråd 21848/15 11 Åben Sprovevej 12, Vestmøn Lokalråd 21850/15 12 Åben Rasteplads ved Ugledigevej, Ørslev Lokalråd 21851/15 13 Åben Svingkærvej spærret del færdiggøres, Ørslev Lokalråd 21852/15 14 Åben Renholdelse af stier og veje, Ørslev Lokalråd 21856/15 15 Åben Oprensning af Keldby gadekær, Østmøn Lokalråd 21857/15 Indstilling Administrion indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr. i 2015, og der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr. i 2015, til Forskønnelsespuljen, og der i foråret anvendes økonomiske midler til de foreslåede projekter på i alt kr. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 17

19 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Projekt i Kalvehave om befolkningstilbagegang, udvikling og "kvalitiv skrumpning" (Kulturarvskommuneprojekt) Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Peter Haugan Vergo Lovgrundlag Byfornyelsesloven. Resumé På baggrund af Kommunalbestyrelsen beslutning den 31. maj 2012 Fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet og Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. september 2014 søgte kommunen den 22. september om støtte fra Byfornyelsens forsøgs og Udviklingsmidler til et projekt der viderefører projektet vedr. Landsbyplaner for 5 østmønske landsbyer til en såkaldt Mellemby i Kommunen, hvor fraflytning og forfald endnu ikke er synligt, men hvor befolkningsprognoser m.v. forudser der snart vil opstå et behov for en aktiv indss for sikre kvaliteten i det bebyggede miljø. Der blev i projektforslaget lagt op til denne mellemby er Kalvehave (inkl. Gl. Kalvehave og Viemose), dels fordi dette område rummer nogle kvaliteter f.eks. lystbådehavn, strand og i forhold til adgang til vandet og skoven, dels fordi der i tidligere politiske beslutninger om videreførelse af Kulturarvskommuneprojektet har været peget på Kalvehave. Det konkrete forventede udbytte af projektet er følgende: Tilpasningsplan for Kalvehave (eller en anden Mellemby i Vordingborg Kommune) med fokus på forankring af tilpasningsplanerne lokalt og som et produktivt samarbejde således skrumpningen tilføjer ny kvalitet til byen. Opsamling på processen på Østmøn med tilpasning / skrumpning af 5 landevejsbyer i en kogebog, som både Vordingborg og andre kommuner kan gøre brug af. Et sæt standartmeriale til overdragelse af ejerskab for nye restarealer til de lokale borgere, således, overdragelser af arealer fremadrettet kan gennemføres mere effektivt. I projektet indgår desuden etablering af et midlertidigt projektkontor, som i Landsbyplaner Østmøn har vist sig være et rigtig godt udgangspunkt for dialog mellem borgerne og administrion, samt for borgernes egne udviklingsinitiiver. Sagsfremstilling Kommunen fik ultimo december 2014 bevilget kr. i støtte til gennemførelse af projektet, herunder bl.a. 100% støtte til ansætte en deltidsprojektmedarbejder i projektet og 100% støtte til konsulentydelser til projektet, herunder også landinspektør, der kan medvirke til udvikle standartkontrakter for håndtering af de ejendomsmæssige forhold omkring af arealer der bliver ledige efter nedrivninger generelt i kommunen, samt kr. til gennemføre en kulturarvsscreening i projektområdet. Administrionen har efter tilsagnet om støtte fra By-, Bolig og Landdistriktsministeriet været i tæt dialog med Lokalrådet om projektet, og bl.a. fremlagt det på et borgermøde Lokalrådet afholdte den 17. januar hvor der blev udtrykt stor interesse for gennemføre projektet i Kalvehave, Viemose og Gl. Kalvehave. Kommunens egenfinansiering består i etableringen af det midlertidige projektkontor i projektområdet, samt interne timer. 18

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Projektkontoret forventes etableret i den Gule stald eller en anden bygning der i forvejen er i drift, og hvor det vil være muligt leje sig ind i projektperioden. Anslået omkostning hertil, inkl. etablering af internetforbindelse er op til kr. Desuden anbefaler Administrionen, kulturarvsscreningen der i ansøgningen er ans til koste kr. opkvalificeres til koste kr. altså en meromkostning på kr. Samlet anbefales det således anvende kr. på gennemførelse af projektet, som kan finansieres af Kulturarvskommuneprojektet hvor der er kr. i udisponeret budgetramme. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Kulturarvskommuneprojektet 90 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs Kulturarvskommuneprojektet -90 rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for budget er afs kr. i budget 2015 til Kulturarvskommuneprojektet, derudover kan oplyses der søges overført et restbudget fra 2014 til 2015 på kr. Der resterer således et ikke disponeret rådighedsbeløb på kr. Bilag: 1 Åben Ansøgning om tilskud fra Byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler /14 2 Åben Teknik og Miljøudvalget 8. september 2014 Videreførsel af projekt /14 Landsbyplaner 3 Åben Kommunalbestyrelsen den 31. maj Fortsættelse af 25885/15 Kulturarvskommuneprojektet 4 Åben Not om projekthuse - lokale projektkontorer i Vordingborg Kommune - Not om projekthuse i Vordingborg Kommune 28216/15 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på kr., der frigives et rådighedsbeløb på i alt kr. i 2015 til gennemførelse af Kulturarvskommuneprojektet i Kalvehave i form af det beskrevne projekt Fra Landsby til Mellemby. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 19

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 27. marts 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:45 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 11. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted - Medlemmer Fraværende Bemærkninger Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Specifikationer til regnskab

Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...

Læs mere