Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 18. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 19:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Poul A. Larsen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til Budgetmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlingerne Befolkningsprognose Demografiregulering og budgetrammer Digitaliseringssamarbejde i K Boligbyggeri på Antonihøjen, arkitektkonkurrence Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forskønnelsespuljen 2015 og prioritering af ansøgte projekter i Forskønnelsespuljen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Projekt i Kalvehave om befolkningstilbagegang, udvikling og "kvalitiv skrumpning" (Kulturarvskommuneprojekt) Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen Byplan Mern, områdefornyelse Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren Planer for Vandhus på Panteren Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg Frigivelse af bevilgede tilskud og puljer til forøget integrionsindss i Orienteringssag - Mellemkommunal refusion Regnskab Beredskabet Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb til betaling af scrapværdien på gammel tankvogn Leasingtilbud på ny Autosprøjte Sammenlægning af beredskaber Godkendelse af økonomi for VisitSydsjælland-Møn A/S LUP-Puljen - oversigt pr. 1. marts Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 18. februar Principiel drøftelse af finansiering af besparelse gennem Udviklings- og Markedsføringspuljen Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vordingborg Festuge Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Camønoen...59

3 27. Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - TV2 på Tour i Vordingborg Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fransk forår i Præstø Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Sildemarked Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Verdenslitterur på Møn Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Folkemøde Møn Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Etablering af mindesten Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - H.C. Andersens Verden i Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Æblernes Dag Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Møns Klint Adventurerace Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Open Air Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Streetpower aktiviteter på Panteren Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Dragefestival på Møn Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Team Rynkeby Vordingborg Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Danmarks Megalit Center Kommunikion og PR af det samlede kultur-, idræts- og fritidsområde Orienteringssag - Erhvervsfolder fra DI, Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Kommune Overordnede bestemmelser om IT- informionssikkerhed i Vordingborg Kommune Arbejdernes Boligselskab afd. 3 Elme Allé - Godkendelse af skema C Vordingborg Boligselskab - Orientering om salg af Slotsparkens børnehave Proces for revision af politikker Salg i henhold til forkøbsret - LUKKET SAG Fremtidig anvendelse af kommunal ejendom - LUKKET SAG Overtagelse af havn - LUKKET SAG Til orientering Bilagsoversigt Underskriftsside...109

4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Borgmesteren oplyste, der efter udsendelse af ordinær dagsorden er udsendt en tillægsdagsorden. Dagsordner godkendt. 3

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til 2015 Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring Sagsfremstilling Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne behandles de i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen på fagudvalgene i april måned Ifølge principper for økonomistyring kan der overføres 4 % af nettobudgetramme 1 (løn- og driftsudgifter), ligesom der er overførselsadgang på budgetramme 3 (igangværende anlægsprojekter). Såfremt der forekommer merforbrug større end 4 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget. Endvidere er der mulighed for ansøge om overførsel af mindreforbrug større end 4 %, denne anmodning skal ledsages af en redegørelse for anvendelse af det opsparede beløb. Udviser afsluttede anlægsprojekter et merforbrug, skal merforbruget finansieres af udvalgets driftsramme. På denne baggrund er overførsler fra 2014 til 2015 opgjort. Områder omftet af budgetramme 2 er således ikke medtaget. Budgetramme 2 omfter overførselsudgifter inklusive tilhørende refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenstmandspensioner. Overførslerne fra 2014 til 2015 udgør følgende jf. vedlagte bilag Områder med aftalestyring, netto et samlet mindreforbrug på kr. Øvrige områder under udvalgsaftaler, netto et samlet mindreforbrug kr. Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto kr. Afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, netto kr. Igen i 2014 har der været et forholdsvist højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i 2014, som søges overført til Af de største overførsler kan nævnes Integrerede daginstitutioner med 6,8 mio. kr., renovering af Bårse Børnecenter med 5,1 mil. kr. og 8,6 mio. kr. fordelt på forskellige projekter som overføres til anlæg af vandhus på Panteren. På oversigten over uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for anlægsprojekter er flerårige og de ikke er afsluttet i En del af disse vil nurligt blive afsluttet i 2015 mens andre fortsætter de kommende år. Det bemærkes der på politikområderne Dagtilbud og Skoler under Børne-, Unge- og Familieudvalget fremkommer et større overskud end de tilladte 4 % på 5,4 %. I alt har udvalget et overskud på 22,6 mio. kr. på budgetramme 1, samlet for hele udvalget er det under 4 %. Da politikområdet Børn og Familie under samme udvalg derimod har et underskud på i alt 4,3 mio. kr. indstiller Børne-,Unge- og Familieudvalget merforbruget vedrørende forebyggende foranstaltninger, som udgør 3,4 mio. kr. under Børn og Familie dækkes af mindreforbrug på skole- og dagtilbudbudsområdet med henholdsvis 3 mio. kr. 0,4 mio. kr., resten af overskuddet på Børne-, Unge- og Familieudvalgets budgetramme 1,indstilles overført til 2015 til de respektive politikområder. Det forholdsvise store overskud på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område kan henføres til politiområdet skoler, hvor der søges overført 16,1 mio. kr., som især vedrører uforbrugte puljemidler, kompetencemidler og midler til IT, samt mindreforbrug på andre områder. Beløbet er i 2015 bl.a. 4

6 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling disponeret til IT-indkøb af devices og licenser, pulje til demografi, kompetenceløft og regninger vedrørende Ligeledes fremkommer der et stort mindreforbrug på dagtilbud under øvrig udvalgsramme på 3,8 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til beslutningen om omdanne ni dagtilbud til 0-6 års institutioner, og en samtidig nedjustering af antallet af dagplejere. Overskuddet på øvrig udvalgsramme skal bl.a. anvendes til dækning af følgeomkostninger i forbindelse med den omftende strukturændring på dagtilbudsområdet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift drift 38,3 Anlæg anlæg 74,6 Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning -112,9 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale skal bemærke, overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 31,6 mio. kr. Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig blive overholdt i Bilag: 1 Åben Oversigt over overførsler fra budget 2014 til budget /15 Indstilling Administrionen indstiller, der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2014 til 2015, der afsættes rådighedsbeløb på kr. på anlægsprojekter i 2015 grundet overførsel fra 2014 til 2015 der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, som overføres til udvalgenes driftsrammer for 2015 og tillægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2015 på i alt kr. finansieres af kassen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 5

7 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budgetmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlingerne 2015 Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Vordingborg Kommunens Principper for økonomistyring Sagsfremstilling Der er nu indgået forlig mellem KL og de enkelte organisioner om overenskomstfornyelse for de enkelte personalegrupper for perioden 1. april 2015 til 31. marts De aftalte overenskomstforlig har nogle budgetmæssige konsekvenser, i det der ved budgetlægningen for budget 2015 er anvendt et højere lønskøn ved fremskrivningen fra 2014 til 2015 på 0,53 procent point. På landsplan betyder det kommunerne under et skal bruge godt 1 mia. kr. mindre til generelle lønstigninger i 2015, end der blev givet råderum til i økonomiaftalen for 2015, hvilket for Vordingborg Kommune er beregnet til kr. Kommunerne skal derfor være opmærksomme på, lønbudgetterne er opregnet med mere, end der rent faktisk skal anvendes på løn. Da disse midler oprindeligt blev afs til lønstigninger, bør lønbudgetterne for 2015 reduceres til det niveau, der følger af KL s forlig med Forhandlingsfællesskabet. Ligesom man skal være opmærksom på, der i økonomiaftalerne med sten tages højde for ændringer i pris- og lønudviklingen. Tilsvarende for gælder for sanktionslovgivningen. KL anbefaler derfor kommunerne reducerer deres lønbudgetter således de er i overensstemmelse med de udmeldte fremskrivninger. Fordelingen af reduktioner på de respektive driftområder fremgår af vedlagte bilag. De takstfinansierede institutioner på psykiri- og handicapomådet er ikke medtaget i beregningen, på grund af princippet om 0-budgetter. Det forventes disse virksomheder kommer ud med et overskud for regnskab 2015 og overskud svarende til lønreduktionen tilføres kassen, og derved finansierer tilbagebetalingen til andre kommuner i år 2017 af for meget opkrævet takst for år Projekter finansieret af eksterne midler er ligeledes ikke medtaget i beregningen ligesom plejevederlag til plejefamilier ej heller er medtaget, da vederlaget er fasts af KL for år Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Driftområder reduktion løn Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger 6

8 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben Specifikion lønreduktion korrigeret budget 2015 rev /15 Indstilling Administrionen indstiller lønbudgettet på de respektive fagområder reduceres med kr. i budget 2015 og der gives en negiv tillægsbevilling den negive tillægsbevilling tilføres kassen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 7

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Befolkningsprognose Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Sagsfremstilling Den nye befolkningsprognose for Vordingborg Kommune er netop udarbejdet og her følger et resumé af resulterne. Pr. 1. januar 2015 var Befolkningstallet i Vordingborg Kommune borgere. I befolkningsprognosen forventes befolkningstallet i 2028 være , hvilket betyder et fald på borgere, svarende til 2,2 %, henover den 13-årige prognose. Faldet ventes være jævnt i alle årene. Dog med mindst fald frem til 2019, da der i prognosen er taget højde for den forventede tilgang af flygtninge de kommende tre år. Befolkningsprognosen fra 2014 forudsagde et befolkningstal på pr. 1. januar 2015, hvilket betyder en afvigelse 348 flere borgere end forudsagt. På trods af en mere positiv befolkningsudvikling end ventet, er der stadig en ujævn geografisk og aldersmæssig udvikling. Hovedtendensen i prognosen er færre borgere blandt de unge og erhvervsaktive og et stigende antal ældre, samt faldende indbyggertal i yderområderne mens tallet er stigende i Vordingborg og nærliggende områder. Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder ventes falde med 11,8 % svarende til 3088 personer, frem til år Her ses det største fald i aldersgrupperne år og år, som ventes falde med hhv. 15,8 % og 20,8 % I aldersgruppen år ventes et fald på 1,5 %. Blandt borgere over 65 år forventes gruppen med de årige stige med 959 borgere, svarende til 10,6 % mens de årige ventes stige med 83,4 % svarende til borgere. Blandt børn og unge ventes også en samlet tilbagegang i antal borgere. Gruppen 0-6 år ventes stige med 6,5 % svarende til 170 personer frem til 2028, mens de 7-16 årige forventes falde med 21,3 % svarende til personer. Der henvises til vedlagte bilag (not) for uddybende beskrivelser af befolkningsudviklingen i aldersgrupper, lokalområder samt skoledistrikter. Bilag: 1 Åben Not Befolkningsprognose docx 33757/15 2 Åben Hele Kommunen pdf 34225/15 3 Åben Lokalområder pdf 34224/15 4 Åben Skoledistrikter pdf 34220/15 Indstilling Administrionen indstiller, befolkningsprognose godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 8

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Demografiregulering og budgetrammer Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Budgetstregi 2016 for Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal godkende demografireguleringen af budgetrammerne i marts måned og samt budgetrammerne godkendes, således fagudvalgene kan arbejd med prioriteringer indenfor budgetrammen frem mod mødet i juni måned. Efter vedtagelsen af den nye demografimodel for Vordingborg Kommune på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2015, er der foretaget nye beregninger ud fra Regnskab 2014-tal samt den nye befolkningsprognose fra Som forventet ser tallene anderledes ud end ved vedtagelsen af demografimodellen, da de nye beregninger er baseret på et befolkningsgrundlag der primo 2015 ser anderledes ud end tilfældet var i Befolkningsprognosen viser antallet af borgere ventes af falde fra i januar 2015 til i Demografireguleringen er alene en korrektion af rammer ud fra den forventede befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune, og omfter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau. Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper som berører de forskellige serviceområder. Nedenfor er områderne som er omftet modellen oplistet, samt demografireguleringen for områderne i Tallene angiver den årlige ændring i demografireguleringen prisniveau i kr Skoler Dagtilbud Børn og Familie Sundhedsplejen Træning og Rehabilitering Pleje og Omsorg Demografiregulering i alt Demografireguleringen betyder samlet en udvidelse af driftsbudgettet på 1,3 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017, 2,6 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i Der henvises til bilaget demografiregulering for sammenligning mellem den gamle demografiregulering, som indlagt i budgetterne frem til 2018, og den nye. Demografireguleringen indgår i de udvalgsrammer som præsenteres herunder. Derudover er tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen indarbejdet og endelig er rammerne fremskrevet til prisniveau med de forventninger som KL har på nuværende tidspunkt. Endelig er reduktionen på 10 mio. kr. (0,5%) i 2016 fordelt ud i budgetrammerne. Der er i bilaget specifikion budgetrammer en opdeling af budgetrammer på politikområder prisniveau i kr Korrigeret Budgetforslaoverslaoverslag Budget- Budget- Budgetoverslag budget 9

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling Budgetramme Budgetramme Erhvervsudvalg Budgetramme Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Budgetramme Budgetramme Socialudvalg Budgetramme Budgetramme Sundheds- og Psykiriudvalg Budgetramme Budgetramme Teknik- og Miljøudvalg Budgetramme Budgetramme Brugerfinansieret Børne-, Unge- og Familieudvalg Budgetramme Budgetramme Kultur-, Idræts og Fritidsudvalg Budgetramme I alt Anlægsrammerne fremgår ikke af oversigten idet disse som udgangspunkt er de samme som det vedtagne budget Til anlægsrammerne i budgetoverslag 2019 må forventes omkring 80 mio. kr. skal afsættes til anlægsprojekter. Udvalgene får med denne sag udmeldt de budgetrammer, som den efterfølgende budgetbehandling skal respektere. Det forventes, alle udvalg selv finder finansiering til både demografireguleringen og udvalgets andel af de 10 mio. kr. som skal reduceres samt til eventuelle ønsker om øge budgettet til udvalgte aktiviteter/områder. Derudover skal der fremlægges forslag til nye indsser og forslag til reduktioner. Begge dele med 1,5 % af budgetrammerne. Ved beskrivelsen af forslaget til indsserne skal det fremgår hvorledes det understøtter Vordingborg Kommunens vision. Bilag: 1 Åben Sammenligning af gammel og ny demografiregulering /15 2 Åben Budgetrammer (marts 2015) 37422/15 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til demografireguleringen for godkendes, forslag til budgetrammerne til fagudvalgene godkendes og udmeldes til fagudvalgene og 10

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Poul A. Larsen tiltræder 1.. Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke tiltræde 1.. Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn, Tage Vestergaard og Per Stig Sørensen tiltræder 2.. Birgitte Steen Jørgensen, Poul A. Larsen og Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke tiltræder

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Digitaliseringssamarbejde i K17 Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Anja Valhøj Sagsfremstilling 14 kommuner under K17 har gennem 2014 indgået et forberedende samarbejde, hvor de har undersøgt uligheder for et tættere digitaliseringssamarbejde. K17 drøftede på deres møde den 20. februar muligheder og potentialer ved et tæt ditaliseringssamabejde mellem kommuner på baggrund af et oplæg og en analyserapport udarbejdet af Rambøll Consulting for de 14 kommuner. Hovedkonklusionen fra Rambølls analyse er, der er mange fordele for kommunerne ved gå sammen om digitalisering i et tættere og mere formaliseret samarbejde. Fordelene er såvel stregiske som økonomiske. Alene et samarbejde om monopolbruddet vil give en besparelse på 13% til kommunerne i tillæg til de besparelser, som KOMBIT har s i udsigt på systempriser og via øget automik i arbejdsgange. Derfor anbefales det, der etableres et tættere samarbejde i form af en forening, der fungerer på normal vis med bestyrelse, foreningsledelse, vedtægter m.v., sådan som det fremgå i detaljer af Rambølls rapport. Foreningsmodellen er velegnet til sikre, kommunernes digitaliseringsindss forts ledes og håndteres inden for de eksisterende styringshierarkier i kommunerne, samtidig med der sker en koordinering og samordning af digitaliseringsindssen på tværs af de deltagende kommuner. I og med foreningsmodellen trækker på eksisterende ledelsesressourcer i kommunerne, vil modellen være den bedst egnede til sikre ejerskab i de enkelte kommuner til de fælles dispositioner vedrørende digitalisering. Modellen har endvidere den store fordel, kommunerne forholdsvist hurtigt og med en lav omkostning kan komme i gang med samarbejdet, fordi der kun i begrænset omfang skal etableres helt nye organisoriske og juridiske rammer for samarbejdet. Rambølls færdige rapport og tilhørende bilag samt udkast til vedtægter for foreningen er vedlagt som bilag. Som afslutning på drøftelserne blev det aftalt, kommunaldirektørerne hurtigst muligt får afklaret om der kan opnås politisk mand til gå med i projektet i første omgang om der er politisk opbakning til skrive under på en hensigtserklæring, der bruges som grundlag for kommunens foreløbige tilkendegivelse om tilslutning til foreningens etablering. Umiddelbart herefter gennemføres den egentlige etableringsfase med sigte på, foreningen kan afholde stiftende generalforsamling i oktober måned Det blev endvidere aftalt, administrionspolitikgruppen i K17 og den hidtidige projektgruppe (bestående af digitaliseringscheferne fra Holbæk, Næstved og Roskilde) fortsætter som hhv. interimbestyrelse og interim-foreningsledelse frem til foreningens stiftende generalforsamling i oktober og forestår det forberedende arbejde med hjælp fra en hertil udlånt sekretarismedarbejder (fra en af kommunerne). Af hensyn til timingen af monopolbrudsaktiviteterne påbegynder interim-bestyrelse og interimforeningsledelse planlægning og forberedelse af fælles projekter på monopolbrudsområdet, så snart deltagerne har underskrevet hensigtserklæringen således, eventuelle projektaktiviteter for monopolbruddet kan igangsættes umiddelbart efter generalforsamlingen. Administrionen bemærker, de nærmere økonomiske konsekvenser vil blive forelagt på et senere tidspunkt. Bilag: 1 Åben K14 Rambøll Bilag til foranalyse_pdf.pdf 29632/15 12

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Åben K14 Rambøll Foranalyse_pdf.pdf 29631/15 Indstilling Administrionen indstiller, Vordingborg Kommune giver tilsagn til underskrive hensigtserklæring om foreløbig tilkendegivelse om tilslutning til foreningens etablering. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Birgitte Steen Jørgensen, Poul A. Larsen, Heino Han og Per Stig Sørensen tiltræder indstillingen. Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard kan ikke tiltræde indstillingen. 13

15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Boligbyggeri på Antonihøjen, arkitektkonkurrence Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Vibeke Møgelvang de Neergaard Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på møde den 18. december 2014 besluttet: At der igangsættes lokalplanlægning for boligformål på Antonihøjen i Præstø med fokus på harmonisk byggeri i høj kvalitet og der er en høj grad af borgerinddragelse i processen. At der afsættes midler til en arkitektkonkurrence, så byggeriet får den ønskede kvalitet. Fokus bør være på videreudvikle Præstø som en by med boliger i et nurskønt område tæt på vandet. At toppen af højen friholdes for bebyggelse. Beslutningen om bebyggelse af Antonihøjen har været drøftet med følgegruppen for helhedsplan Præstø på møder den 27. januar og 19. februar Følgegruppens medlemmer havde forståelse for behovet for nye byggemuligheder i Præstø og gav udtryk for, man gerne vil indgå i en dialog omkring visioner for nybyggeri, der kan understøtte Præstøs kvaliteter og identitet. Følgegruppen gav også udtryk for man var mest interesseret i en åben idekonkurrence med henblik på også få bidrag fra nye unge talenter indenfor byudvikling. Administrionen anbefaler, konkurrencen tilrettelægges i Arkitektforeningens regi, der indgås aftale med danske Arkitekters Landsforening om bistand til programudarbejdelse og afvikling af konkurrencen. Arkitektforeningen har over 100 års erfaring i tilrettelæggelse af konkurrencer og ved arkitektkonkurrencen afholdes i Arkitektforeningens regi, sikres en god markedsføring overfor potentielle deltagere, en god afvikling af konkurrencen og den bedste sikkerhed for et godt arkitektonisk result. I den åbne arkitektkonkurrence konkurrerer deltagerne om en præmiesum. Åbne konkurrencer sigter ikke mod detaljerede forslag til projektets udformning, og for undgå et unødigt stort ressourceforbrug hos de deltagende, bruges konkurrenceprogrammet til definere den arbejdsmængde som den enkelte forslagsstiller skal præstere. Omkostningerne til en åben arkitektkonkurrence vil være kr, beløbet omfter: Vederlag til deltagerne (præmiesum) Evt. honorar i forbindelse med udformning af konkurrenceprogram Honorar til arkitektforeningen vedr. teknisk tilrettelæggelse, kontakt til deltagerne, tilrettelægge bedømmelse, udarbejdelse af dommerkomiteens betænkning mv. Honorar til dommerkomiteen Layout af program, dommerkomiteens betænkning, pressemeriale Udgifter til møder i dommerkomiteen mv. Tidsplanen for arkitektkonkurrencen er tilrettelagt med henblik på en politisk godkendelse af konkurrenceprogram på kommunalbestyrelsens møderække i august 2015, en konkurrenceperiode i september december 2015 og en bedømmelse af konkurrencens resulter december januar Efterfølgende kan forventes en endeligt vedtaget lokalplan august september Tidsplan og kommissorium for opgaven er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Nyt anlægsprojekt 650 Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der i den godkendte investeringsplan for ikke er afs budget til ovennævnte projekt. Endvidere skal bemærkes der jævnfør den økonomiske politik, som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. Bilag: 1 Åben Kommissorium 26119/15 Indstilling Administrionen indstiller, kommissorium og tidsplan for opgaven vedtages, der ansøges om en anlægsbevilling på kr. i 2015, som finansieres af kassebeholdningen, der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr. i 2015, til opgavens udførelse. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Udvalget ønsker, Teknik- og Miljøudvalget bliver styregruppe for projektet. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales dog således, udvalget ikke har taget stilling til den del af 1. som vedrører forslag til kommissorium. Forslag til kommissorium forelægges udvalget på et senere tidspunkt. 15

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forskønnelsespuljen 2015 og prioritering af ansøgte projekter i Forskønnelsespuljen Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Jette Stauner Sagsfremstilling I den godkendte investeringsoversigt for er der afs en anlægspulje på kr. i 2015 til Forskønnelse af bymiljøer, som lokalrådene kan søge. I 2016, 2017 og 2018 er der afs kr. pr. år. Administrionen ansøger om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. i 2015 til: Tilskud til etablering/reetablering af anlæg, hvor lokalrådet eller andre lokale grupperinger påtager sig den efterfølgende drift og vedligeholdelse Tilskud til merialer, hvor initiivtagerne bidrager med arbejdskraft og den efterfølgende drift og vedligeholdelse Pengene skal anvendes til støtte af en lang række lokale initiiver til forskønnelse af nur og byrum, blandt andet i regi af kommunens lokalråd. Disse lokale initiiver har ofte behov for midler til merialer eller udførelse af mindre opgaver. Administrionen har udarbejdet en bruttoliste i samråd med lokalrådene, som her forelægges Teknik- og Miljøudvalget til prioritering og beslutning. Listen er vedlagt i bilag 1. I efteråret vil administrionen forelægge Teknik- og Miljøudvalget endnu en bruttoliste. Lokalrådene og foreningernes ansøgning er vedlagt som bilag Administrionen foreslår, der fra puljen i foråret 2015 anvendes kr. til Præstø Lokalråd, derudover anvendes der ca kr. til øvrige projekter, og i efteråret 2015 anvendes restbeløbet på ca kr.. følgende projekter tilgodeses af forskønnelsespuljen foråret 2015: (numre i listen henviser til numre i bruttolisten) 1. Oprensning af gadekæret Htedammen, Bogø Lokalråd ( kr.) 6. Oprensning af Grumløse gadekær, Lundby Lokalråd ( kr.) 14. Oprensning af Keldby gadekær, Østmøn Lokalråd ( kr.) 7.Udbedring af stisystem, Mern og Øster Egesborg Lokalråd ( kr.) 3. Trædæk ved søen, Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs Lokalråd ( kr.) 11. Rasteplads ved Ugledigevej, Ørslev Lokalråd ( kr.) 8. Plantning af store træer på græsareal mellem Sølyst og Stionsbygningen og foran Stionsbygningen (2) og beplantning af to træer ved indkørslen til Præstø ad Rødeledvej (5), Præstø Lokalråd ( kr.) De resterende projekter sendes til politisk behandling i efteråret 2015, sammen med de på det tidspunkt indkomne ansøgninger, hvor de resterende ca kr. fordeles. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Forskønnelse af bymiljøer XA Forskønnelse af bymiljøer XA

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2015 på kr. til anlægsprojektet Forskønnelse af bymiljøer. Rådighedsbeløbet på kr. vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Bruttoliste med indkomne ansøgninger til Forskønnelsespuljen 23000/15 2 Åben Oprensning af gadekæret Htedammen, Bogø Lokalråd 21835/15 3 Åben Forskønnelse af Khøjtårnet og det grønne område, Bogø Lokalråd 23023/15 4 Åben Trædæk ved sø, Kastrup, Neder Vindinge og Næs Lokalråd 23024/15 5 Åben Plantning af allé i Kastrup, Kastrup, Neder Vindinge og Næs Lokalråd 21839/15 6 Åben Forskønnelse af nur og byrum ved Træfpunkt Spindeskolen, Lundby Lokalråd 21843/15 7 Åben Oprensning af Grumløse gadekær 23020/15 8 Åben Grus til stisystem, Mern og Øster Egesborg Lokalråd 21846/15 9 Åben Forskønnelse af Præstø, Præstø Lokalråd 21847/15 10 Åben Middelalderhaven i Stege, Stege og Omegn Lokalråd 21848/15 11 Åben Sprovevej 12, Vestmøn Lokalråd 21850/15 12 Åben Rasteplads ved Ugledigevej, Ørslev Lokalråd 21851/15 13 Åben Svingkærvej spærret del færdiggøres, Ørslev Lokalråd 21852/15 14 Åben Renholdelse af stier og veje, Ørslev Lokalråd 21856/15 15 Åben Oprensning af Keldby gadekær, Østmøn Lokalråd 21857/15 Indstilling Administrion indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr. i 2015, og der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr. i 2015, til Forskønnelsespuljen, og der i foråret anvendes økonomiske midler til de foreslåede projekter på i alt kr. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 17

19 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Projekt i Kalvehave om befolkningstilbagegang, udvikling og "kvalitiv skrumpning" (Kulturarvskommuneprojekt) Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Peter Haugan Vergo Lovgrundlag Byfornyelsesloven. Resumé På baggrund af Kommunalbestyrelsen beslutning den 31. maj 2012 Fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet og Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. september 2014 søgte kommunen den 22. september om støtte fra Byfornyelsens forsøgs og Udviklingsmidler til et projekt der viderefører projektet vedr. Landsbyplaner for 5 østmønske landsbyer til en såkaldt Mellemby i Kommunen, hvor fraflytning og forfald endnu ikke er synligt, men hvor befolkningsprognoser m.v. forudser der snart vil opstå et behov for en aktiv indss for sikre kvaliteten i det bebyggede miljø. Der blev i projektforslaget lagt op til denne mellemby er Kalvehave (inkl. Gl. Kalvehave og Viemose), dels fordi dette område rummer nogle kvaliteter f.eks. lystbådehavn, strand og i forhold til adgang til vandet og skoven, dels fordi der i tidligere politiske beslutninger om videreførelse af Kulturarvskommuneprojektet har været peget på Kalvehave. Det konkrete forventede udbytte af projektet er følgende: Tilpasningsplan for Kalvehave (eller en anden Mellemby i Vordingborg Kommune) med fokus på forankring af tilpasningsplanerne lokalt og som et produktivt samarbejde således skrumpningen tilføjer ny kvalitet til byen. Opsamling på processen på Østmøn med tilpasning / skrumpning af 5 landevejsbyer i en kogebog, som både Vordingborg og andre kommuner kan gøre brug af. Et sæt standartmeriale til overdragelse af ejerskab for nye restarealer til de lokale borgere, således, overdragelser af arealer fremadrettet kan gennemføres mere effektivt. I projektet indgår desuden etablering af et midlertidigt projektkontor, som i Landsbyplaner Østmøn har vist sig være et rigtig godt udgangspunkt for dialog mellem borgerne og administrion, samt for borgernes egne udviklingsinitiiver. Sagsfremstilling Kommunen fik ultimo december 2014 bevilget kr. i støtte til gennemførelse af projektet, herunder bl.a. 100% støtte til ansætte en deltidsprojektmedarbejder i projektet og 100% støtte til konsulentydelser til projektet, herunder også landinspektør, der kan medvirke til udvikle standartkontrakter for håndtering af de ejendomsmæssige forhold omkring af arealer der bliver ledige efter nedrivninger generelt i kommunen, samt kr. til gennemføre en kulturarvsscreening i projektområdet. Administrionen har efter tilsagnet om støtte fra By-, Bolig og Landdistriktsministeriet været i tæt dialog med Lokalrådet om projektet, og bl.a. fremlagt det på et borgermøde Lokalrådet afholdte den 17. januar hvor der blev udtrykt stor interesse for gennemføre projektet i Kalvehave, Viemose og Gl. Kalvehave. Kommunens egenfinansiering består i etableringen af det midlertidige projektkontor i projektområdet, samt interne timer. 18

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Projektkontoret forventes etableret i den Gule stald eller en anden bygning der i forvejen er i drift, og hvor det vil være muligt leje sig ind i projektperioden. Anslået omkostning hertil, inkl. etablering af internetforbindelse er op til kr. Desuden anbefaler Administrionen, kulturarvsscreningen der i ansøgningen er ans til koste kr. opkvalificeres til koste kr. altså en meromkostning på kr. Samlet anbefales det således anvende kr. på gennemførelse af projektet, som kan finansieres af Kulturarvskommuneprojektet hvor der er kr. i udisponeret budgetramme. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Kulturarvskommuneprojektet 90 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs Kulturarvskommuneprojektet -90 rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for budget er afs kr. i budget 2015 til Kulturarvskommuneprojektet, derudover kan oplyses der søges overført et restbudget fra 2014 til 2015 på kr. Der resterer således et ikke disponeret rådighedsbeløb på kr. Bilag: 1 Åben Ansøgning om tilskud fra Byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler /14 2 Åben Teknik og Miljøudvalget 8. september 2014 Videreførsel af projekt /14 Landsbyplaner 3 Åben Kommunalbestyrelsen den 31. maj Fortsættelse af 25885/15 Kulturarvskommuneprojektet 4 Åben Not om projekthuse - lokale projektkontorer i Vordingborg Kommune - Not om projekthuse i Vordingborg Kommune 28216/15 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på kr., der frigives et rådighedsbeløb på i alt kr. i 2015 til gennemførelse af Kulturarvskommuneprojektet i Kalvehave i form af det beskrevne projekt Fra Landsby til Mellemby. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 19

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 26. februar 2015 Mødetidspunkt 17:15 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere