Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Protokol kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog deltog deltog deltog deltog deltog Derudover deltog: Pernille Holmgaard Ulla Agerskov Birger Kjer Hansen Louise Angelo Side 1 af 29

2 Indholdsfortegnelse 1. Annoncering af borgerrettede aktiviteter 2. Etablering af mikrobibliotek på Lundtofte Skole 3. Søndagsåbent på Stadsbiblioteket 4. Stadsarkivet 5. Kulturaktivitetspulje Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen 7. Vidensfestival - ansøgning om støtte fra kulturfestivalen Golden Days 8. Opgradering af Bagsværd Rostadion - projektstatus 9. Kulturfonden: Ansøgning om tilskud til arrangementet "Åbne Døre 2015" 10. Anmodning om optagelse af sag om status for renovering af toiletter 11. Anmodning om optagelse af sag om revision af Kulturfondens retningslinjer 12. Meddelelser til udvalgets medlemmer - februar 2015 Side 2 af 29

3 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Annoncering af borgerrettede aktiviteter Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede den 11. december 2014 sagen Lyngby-Taarbæk Kommune på Facebook, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), hvoraf følgende fremgår: Drøftet. Spørgsmålet om brug af Facebook optages igen i forbindelse med budgetforhandlingerne. Der optages en sag på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden om annoncering af de borgerrettede aktiviteter. Forvaltningen lægger herved til grund, at der med udtrykket borgerrettede aktiviteter forstås aktiviteter, der tilbydes af foreninger med videre inden for kultur- og fritidsområdets ressort. Der eksisterer allerede en nationalt virkende formidlingskanal "KultuNaut", som forvaltningen finder det nærliggende at benytte til formålet, jf. den sagen vedlagte KultuNauts guide til foreninger og arrangører (bilag). Det er gratis for arrangører at benytte faciliteten til at synliggøre aktiviteter, som foregår i kommunerne. I forbindelse med lancering af kommunens nye hjemmeside i 2013 designede KultuNaut en "LTK-KultuNaut" side, hvor aktiviteter, som afholdes i Lyngby-Taarbæk Kommune, filtreres fra de nationale aktiviteter. Alle borgerrettede arrangementer kan oprettes i KultuNaut, fx udstillinger, foredrag, sport, motion, musik, teater, film (biograf), borgermøder/-høringer med flere. Lyngby-Taarbæk Kommune betaler i alt kr. om året for LTK-KultuNaut-siden. På forsiden af LTK.dk vises pt. kommunens egne arrangementer, og i løbet af foråret 2015 vil der fra forsiden ligeledes være en tekst, Se flere arrangementer, som vil linke til kommunens KultuNaut-side, hvor også kommunen selv for fremtiden vil oprette sine arrangementer. Under forudsætning af at arrangører annoncerer på KultuNaut, vil det således være muligt fremover fra hjemmesidens forside at se alle borgerrettede arrangementer i kommunen. Derudover vil nyhedsbrevene fra LTK.dk få et nyt design i løbet af foråret, og blandt andet indeholde link til LTK-KultuNaut-siden. Til orientering anvender kommunens egne kulturinstitutioner som fx Sophienholm og Stadsbiblioteket allerede i dag KultuNaut. Det er ganske få aktiviteter inden for idræts- og fritidslivet, som aktuelt annonceres på KultuNaut. F orvaltningen peger derfor på, at det igen d røftes med FIL, Samrådet samt Folkeoplysningsudvalget, hvorvidt man kan tiltræde at Side 3 af 29

4 anbefale foreninger med videre inden for fritids- kultur- og idrætsområderne i Lyngby-Taarbæk Kommune at benytte KultuNaut til formålet, jf. herved meddelelsespunktet Kultunaut og motionsportalen under meddelelsessagen på Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. december 2011, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Kommunens kulturinstitutioner annoncerer i øvrigt på egne hjemmesider, ligesom Lyngby Stadsbibliotek tillige annoncerer arrangementer på deres facebook-profil Lyngby-Taarbæk bibliotekerne. Derudover annonceres kommunens egne borgerrettede arrangementer i kommunens månedlige annonce i Det Grønne Område. Forvaltningen såvel som kulturinstitutionerne vil løbende overveje formidling og branding af borgerrettede arrangementer, herunder anvendelse af digitale formidlingskanaler. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. KultuNaut tages i anvendelse som primær formidlingskanal af aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet i kommunen, 2. forvaltningen tager kontakt til foreningslivet med henblik på at udstrække foreningernes anvendelse af KultuNaut. Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015 Ad 1. Godkendt. Ad 2. Godkendt. Bilagsfortegnelse 1. ØK protokol sag fra LTK på Facebook 2. Pjece om Kultunaut 3. Folkeoplysningsudvalg Side 4 af 29

5 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Etablering af mikrobibliotek på Lundtofte Skole Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget pegede den 7. januar 2015 på placering af et mikrobibliotek på Lundtofte Skole, som var en af de skitserede muligheder for placering af et mikrobibliotek i området. Udvalget bad samtidig forvaltningen undersøge de nærmere muligheder for et mikrobibliotek på Lundtofte Skole. Med hensyn til pilotprojektet 'Liv i Lundtofte' besluttede Økonomiudvalget i december 2014, at der skal arbejdes videre med en model, hvor Lundtofte Skole bliver omdrejningspunkt for både skole-, og kultur- og foreningsliv i Lundtofteområdet som led i en udvikling af området. Forvaltningen er således i gang med en borger- og brugerinddragelsesproces, som forventes afsluttet til august Endnu er der derfor ikke fastlagt en bestemt planløsning. Forvaltningen anbefaler, at placeringen af et mikrobibliotek på Lundtofte Skole indgår i arbejdet med pilotprojektet. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at der ikke træffes beslutning om en bestemt placering af mikrobiblioteket på nuværende tidspunkt, da dette kan fastlåse andre hensigtsmæssige løsninger, ombygninger og nybygninger. På det første afholdte borgermøde på Lundtofte Skole var der flere borgere, der pegede på det hensigtsmæssige i at sammentænke mikro- og skolebibliotek, foreningsfaciliteter og værestedsmuligheder. Viser det sig, at mikrobiblioteket kan og skal etableres i den eksisterende bygning uden en større ombygning, så kan mikrobiblioteket formentlig være klar til at tage i brug i starten af Hvis mikrobiblioteket skal være i en ny bygningsdel, eller i den eksisterende bygning, men omfattet af en stor ombygning, så kan mikrobiblioteket formentlig være klar til at tage i brug til skolestart (sommerferie) Tidspunktet for, hvornår mikrobiblioteket kan tages i brug, afhænger dermed af det samlede projekt 'Liv i Lundtofte'. Økonomiske konsekvenser Der resterer kr. i uforbrugt anlægsbevilling til etablering af mikrobiblioteker i Virum og Lundtofte. Restbeløbet er ved 3. anslået regnskab for overført til budget 2015 og frigivet. Det kan bemærkes, at der i 2014 blev konverteret kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde (drift) til "Udvikling af kulturelle faciliteter" til anlægsbudgettet afsat til mikrobiblioteker. Det samlede anlægsbudget blev dermed kr. Side 5 af 29

6 Til drift af de to mikrobiblioteker er afsat kr. årligt fra 2014 og frem. Der er ikke specificeret en fordeling af driften mellem de to mikrobiblioteker, men forvaltningen vurderer, at driftsmidlerne kan fordeles ligeligt med kr. til årlig drift af hver af mikrobibliotekerne. Såfremt etablering af et mikrobibliotek i Lundtofte indgår i det samlede pilotprojekt 'Liv i Lundtofte' og dermed bliver en del af en byggeproces, finansieres mikrobiblioteket via en samlet anlægsbevilling. De resterende midler på ca kr., som er tilovers fra bevillingen til etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum kan i den sammenhæng indgå i den samlede anlægsbevilling til finansiering af forhold og eventuelle krav til bibliotekets placering og indretning. Beslutningskompetence Økonomiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at etablering af mikrobibliotek i Lundtofte indgår i det samlede projekt 'Liv i Lundtofte'. Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015 Anbefalet, idet der udarbejdes en pressemeddelelse. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. Side 6 af 29

7 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Søndagsåbent på Stadsbiblioteket Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget anmodede den 4. december 2014 om at forvaltningen fremkommer med et forslag til søndagsåbent hele året, herunder med vurdering af servicemæssige og økonomiske konsekvenser samt mulig finansiering, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). I efteråret 2012 introducerede Stadsbiblioteket et forsøg med at holde søndagsåbent i perioden fra 1. oktober 2012 til 31. marts Udgiften blev finansieret ved, at biblioteket reducerede fredagsåbningstiden med 3 timer i alle årets 12 måneder. Ordningen blev gjort permane nt i 2013, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2013 (bilag). Bibliotekets nuværende åbningstider er således: Mandag-torsdag 10-19, fredag 10-16, lørdag 10-15, søndag (fra 1. oktober marts). En yderligere udvidelse af søndagsåbent på Stadsbiblioteket i årets resterende 6 måneder vil alt andet lige indebære en merudgift på anslået ca. 0,4 mio. kr. Personalets arbejdstid på søndage beregnes til 5 timer, inklusive en halv time før åbningstid og en halv time efter, og inkl. medregnet afspadsering efter gældende overenskomster i forbindelse med weekendarbejde og personaledækning ved ferie og sygdom. Dette svarer til en merudgift på anslået ca. 0,3 mio. kr. om året. Herudover indgår ekstra udgifter på ca. 0,1 mio. kr. årligt til teknisk service, lys og varme, som henhører under ejendomsområdet, dvs. under Økonomiudvalgets ressort. Såfremt en udvidet åbningstid skal finansieres inden for den eksisterende budgetramme, kunne en løsning for finansiering af de 0,3 mio. kr. være en permanent nedlæggelse af publikumsbetjeningen på Stadsbibliotekets 1. sal, hvilket vurderes at være til mindst gene for brugerne. Personaleorganisationerne peger i givet fald også på denne løsning. For så vidt angår ejendomsområdet, vil de 0,1 mio. kr. skulle udspares fra anden opgaveløsning. Såfremt etablering af mikrobibliotek i Lundtofte indgår i projekt 'Liv i Lundtofte', vil der i 2015 være uforbrugte midler på anslået kr. til drift af mikrobiblioteket i Lundtofte. Merudgifterne på 0,1 mio. kr. på ejendomsområdet kunne i 2015 finansieres heraf henset til, at formålet med de uforbrugte Side 7 af 29

8 driftsmidler også vedrører biblioteksvirksomhed. Det bemærkes, at der herved ikke indgår forhold, som måtte være relateret til budgetprocessen og budgettet for 2016 og følgende år. Økonomiske konsekvenser Søndagsåbent hele året vil indebære en årlig merudgift på samlet 0,4 mio. kr. Finansiering heraf kan enten ske inden for de eksisterende rammer gennem tilpasning af serviceniveauet på biblioteksområdet samt aktiviteterne på ejendomsområdet eller via tilførsel af samlet yderligere driftsmidler på kr. 0,4 mio. kr. årligt fordelt med 0, 3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets område samt 0,1 mio. kr. til Økonomiudvalgets område. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. der holdes søndagsåbent på Stadsbiblioteket fra kl i hele 2015, 2. merudgiften på samlet 0,4 mio. kr. i 2015 finansieres med 0,3 mio. kr. ved en nedlæggelse af publikumsbetjeningen på Stadsbibliotekets 1. sal samt med 0,1 mio. kr. ved anvendelse af uforbrugte budgetmidler til drift af mikrobibliotek i Lundtofte i 2015, 3. søndagsåbent på Stadsbiblioteket evalueres inden udgangen af september 2015 med henblik på politisk stillingtagen til, om søndagsåbent hele året skal gøres permanent. Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015 Ad 1. Anbefalet. Ad 2. Anbefalet. Ad 3. Anbefalet, idet evalueringen omfatter hele åbningstiden. Bilagsfortegnelse 1. KFU protokol KFU protokol Side 8 af 29

9 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Stadsarkivet Sagsfremstilling Som led i 2. behandlingen af budget besluttede Økonomiudvalget den 29. september 2014, at de i forbindelse med de politiske drøftelser af en budgetaftale udarbejdede hensigtserklæringer (budget at er) ikke indgår i selve budgettet, men benyttes som udvalgstemaer. En af nævnte hensigtserklæringer lyder således: "At perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkiv undersøges med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jf. kommunens Kulturstrategi ". For at sikre, at forvaltningen arbejder med undersøgelsen i den retning, udvalget ønsker, forelægges her forslag til tematikker, som kan indgå i undersøgelsen. Mulige tematikker kan være: Beskrivelse af hovedopgaverne for Stadsarkivet, herunder den kommunale arkivopgave samt det lokalhistoriske arkiv og formidlingsopgaven i tilknytning hertil. Opgaverne afgrænses i lovbundne henholdsvis ikke lovbundne opgaver. Økonomi og ressourcer indgår i beskrivelsen. En beskrivelse af Stadsbibliotekets formidlingsopgave. Forskellige modeller for organisering af den kommunale arkivopgave med afsæt i eksempler fra to andre kommuner, herunder fordele og ulemper. Forskellige modeller for organisering af lokalhistoriske arkiver og formidling af kulturarv med afsæt i eksempler fra to andre kommuner, herunder fordele og ulemper. Vurderinger af alternative organiseringsmodeller set i et Lyngby-Taarbæk perspektiv. Økonomiske konsekvenser Opgaven er udført inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at den ønskede undersøgelse drøftes med henblik på opgavens afgrænsning. Side 9 af 29

10 Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015 For at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jf. kommunens kulturstrategi, ønsker udvalget et notat, der belyser fordele og ulemper ved at koordinere formidlingen af kulturarv mellem Stadsarkivet, Stadsbiblioteket og andre relevante parter, gerne med vægt på brug af elektroniske virkemidler. Formandsskabet, gerne med deltagelse af øvrige medlemmer, besøger to kommuner med henblik på at søge inspiration til formidlingsopgaven. Sagen forelægges på ny i maj Side 10 af 29

11 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturaktivitetspulje 2014 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2013 "Kulturstrategi for " (bilag) som grundlag for kommunens udvikling af tanker om kulturliv ud fra følgende temaer: Børn og unges kultur Kulturen som borgernes samlingspunkt Kulturarv som fælles erindring Kunst og Kultur i det offentlige rum I forbindelse med budgetaftalen for blev der afsat en pulje til kulturelle aktiviteter på kr. årligt. Ifølge budgetaftalen skal udmøntningen ske med udgangspunkt i Kulturstrategien. Idet Kulturaktivitetspuljen i 2014 rettedes mod en bred børnekulturel indsats, dels i tilknytning til folkeskolereformen, dels i form af en række tilbud ude i lokalsamfundene og på Sophienholm, udmøntede Kulturog Fritidsudvalget i 2014 (bilag) kulturaktivitetspuljen således: 1. "For Fuld Musik" Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne i skoleåret Børneteater i lokalsamfundene kultur som løftestang for Mikrobibliotekerne i Lundtofte og Virum. 3. Åbne værksteder og billedskole på Sophienholm. En kort omtale og evaluering af projekterne er vedlagt sagen (bilag) inklusive omtale af projekterne i DGO. Overordnet er pointerne i evalueringen: For alle projekters vedkommende lyder tilbagemeldingen, at der har været god, bred deltagelse fra alle skoler. Samtlige projekter ønskes fortsat udviklet og videreført i forskellige samarbejdsformer. Økonomiske konsekvenser Opgaven er løst inden for rammen af Kulturaktivitetspuljens midler. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Side 11 af 29

12 Indstilling Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015 Taget til efterretning. Bilagsfortegnelse 1. Beslutning fra Dagsordensystem Lyngby-Taarbæk Kulturstrategi evaluering projekter kulturaktivitetspuljen 2014 Side 12 af 29

13 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 4. december 2014 en udmøntning af kulturaktivitetspuljen 2015 med hensyn til projekterne "Fang fortællingen", "Efterårsbilledskole og åbne værksteder" og afsatte kr. til formålet. Udmøntning af resten af puljen afventer bl.a. en af udvalget bestilt uddybning af de øvrige forslag, og at sagen koordineres med Børne- og Ungdomsudvalget, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Udvalget anmodede den 7. januar 2015 endvidere forvaltningen om at undersøge muligheden for at genskabe gavlmalerier på Lyngby Hovedgade, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Der er i 2015 afsat i alt kr i Kulturaktivitetspuljen. Der resterer således kr i Kulturaktivitetspuljen Forvaltningen fremsatte i december 2014 følgende konkrete projektforslag til udmøntning af kulturaktivitetspuljen i 2015 ud over de to bevilligede projektforslag: Identitet (Stadsbiblioteket, Musikskolen og Billedskolen); kr. Klassisk musik - lytteklub for børn (Stadsbiblioteket, Musikskolen); kr. Med Musik og kunst som omdrejningspunkt (Musikskolen og Billedskolen og folkeskoler); kr. Tekst og lyddesign (Musikskolen og Stadsbiblioteket); kr. Forvaltningen har herefter uddybet projektbeskrivelserne for disse fire projektforslag med hensyn til især udvælgelseskriterier, deltagerbetaling m.m., jf. det sagen vedlagte notat (bilag). Der er ydermere foretaget koordination med Børne- og Ungdomsudvalgets område jf. det sagen vedlagte notat (bilag), hvoraf bl.a. fremgår at børne- og ungeområdet i almindelighed kan tilslutte sig projekterne, der understøtter folkeskolereformen. Forvaltningen peger på, at den resterende del af puljen udmøntes til henholdsvis projektet "Med musik og kunst som omdrejningskunst" og til forprojektering og undersøgelse af mulighederne for reetablering af gavlmalerierne, eventuelt i samfinansiering med fonde og andre sponsorer. Side 13 af 29

14 Baggrunden for denne anbefaling er, at der siden 2014 som beskrevet i sagens bilagsmateriale er opnået et statsligt tilskud på kr til projekt "Med kunst og musik som omdrejningspunkt", som har til formål bl.a. at understøtte folkeskolereformen derved, at de deltagende elever gennem aktiviteterne udvikler og opnår musikalske, kunstneriske, sociale og sproglige færdigheder via musik og kunst. Som forudsætning for tilskuddet kræves dog en rimelig kommunal medfinansiering. Derfor peger forvaltningen på, at der afsættes kr til projektet, således af kriteriet om rimelig egenfinansiering opfyldes. Henset til udvalgets ønske om at undersøge muligheden for at genskabe gavlmalerier på Lyngby Hovedgade, peger forvaltningen samtidigt på, at initiativet understøtter kulturstrategiens tema om "Kunst og kultur i det offentlige rum", hvorfor den resterende del af Kulturaktivitetspuljen på kr. kunne tænkes anvendt til at understøtte afdækningen af dette initiativ, herunder til forprojektering og undersøgelse af muligheden for reetablering af et eller begge gavlmalerier i Lyngby Bymidte. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen af Kulturaktivitetspuljen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at restmidlerne i Kulturaktivitetspuljen på kr. udmøntes således: 1. Projekt "Med kunst og musik som omdrejningspunkt" tildeles kr. med henblik på kommunal medfinansiering. 2. Projekt "Gavlmalerier i Lyngby Bymidte" tildeles kr. med henblik på forprojektering. Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015 Ad 1. Godkendt, idet udvalgets medlemmer vil anmode om sag optaget på en dagsorden for møde i Kommunalbestyrelsen vedrørende finansiering af Musikskolens understøttelse af folkeskolereformen. Ad 2. Godkendt Bilagsfortegnelse 1. Protokol KFU 4. december Protokol KFU 7. januar Notat vedrørende Kulturaktivitetspulje 2015 Side 14 af 29

15 4. Notat om koordination af "åben skole"-samarbejde Side 15 af 29

16 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Vidensfestival - ansøgning om støtte fra kulturfestivalen Golden Days Sagsfremstilling Et partnerskab bestående af Golden Days, DTU, Nationalmuseet (Frilandsmuseet) og Dagbladet Information søger støtte til at afholde aktiviteter i forbindelse med en højskole under åben himmel "Open Air Academy" (OAA, jf. bilag), som afholdes for første gang i pinsen Højskolen fokuserer på emner såsom kulturarv, videnskab, håndværk og samfund. Målsætningen er at undersøge og debattere, hvordan idéer kan bidrage til at tænke anderledes og innovativt om samfundet og menneskets udvikling. Partnerskabet søger specifikt støtte til den del af programmet, som rummer aktiviteterne "Make & Play", jf. ansøgningen (bilag), som finder sted i parken ved Brede Værk. Deltagelse i disse aktiviteter er gratis for publikum, og målet er at skabe en platform hvor kulturarv, natur og håndværk forenes. Blandt aktiviteterne påtænkes håndarbejdsværksted, byttemarked, tapet-workshop, naturvandringer, kulturarvs-orienteringsløb, brætspil, musik og udendørs-yoga, jf. den sagen vedlagte oversigt (bilag). Aktiviteterne består primært af professionelle kultur-, natur- og håndværksformidlere, ligesom der yderligere påtænkes at involvere frivillige samt lokale foreninger og producenter i skabelsen af aktiviteter for publikum. F.eks. påtænkes Stadsbiblioteket også at være en aktør på højskolen, jf. ideoplægget "Ideer til Stadsbibliotekets aktiviteter på og med OAA" (bilag). Ideoplægget er ikke endeligt, så der kan ske tilpasninger og komme andre og nye ideer til aktiviteter til. Lyngby-Taarbæk kommune vil ved tilsagn om støtte til aktiviteter kunne indgå partnerskabet. Projektet forankres juridisk og økonomisk i organisationen Golden Days. Vedrørende PR og kommunikation, så vil Open Air Academy synliggøres gennem en kommunikationsindsats, der varetages af Golden Days. Kampagnen omfatter pressearbejde, print og sociale medier. Ligeledes foretages erfaringsopsamling, idet der gennemføres en publikumsanalyse i samarbejde med Rambøll SurveyExact med det formål at få viden om publikums alder, køn, uddannelse, kulturvaner og ønsker til aktiviteter med henblik på at kunne udvikle Open Air Academy over de kommende år. Konklusionerne bliver stillet til rådighed for alle projektets partnere efterfølgende. Side 16 af 29

17 Det samlede budget for hele Open Air Academy er på ca. 2 mio. kr., jf. det sagen vedlagte budget (bilag). Videnskabsministeriet har bevilget støtte til projektet, og Golden Days bidrager endvidere med midler til blandt andet løn og drift. Budgettet for "Make & Play" omfatter: a) Udgifter til de fysiske rammer i parken, det vil sige telte, logistik med videre samt en koordinator for de frivillige organisationer. b) Udgifter til honorarer, materialer, transport etc. Udgifterne til disse aktiviteter anslås at andrage ca kr. Partnerskabet v. Golden Days søger om kr. i støtte til aktiviteter i forbindelse med Make & Play. Projektets formål lever op til Kulturstrategiens mål for "Kulturen som borgernes samlingspunkt", herunder vi etablerer levende og spændende møder mellem kulturen og borgere ved hjælp af kulturelle aktiviteter, som bygger på deltagelse og debat. Forvaltningen peger på, at ansøgningen drøftes med henblik på finansiering dels via Kulturfonden, dels via eventuelle ikke fordelte midler fra kulturaktivitetspuljen Forvaltningen sikrer, at der sker en koordinering med turismeområdet i kommunen. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan finansieres inden for Kulturfondens ramme, suppleret med midler fra kulturaktivitetspuljen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015 Godkendt, under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen tiltræder overførelsen af uforbrugte midler fra 2014 til anvendelse indenfor rammen af Kulturfonden i Bilagsfortegnelse 1. Ansøgning Make & Play 2. Budget Make & Play Side 17 af 29

18 3. Make & Play - oversigt over aktiviteter 4. OpenAirAcademy præsentation 5. Lyngby Stadsbibliotek og OAA Side 18 af 29

19 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Opgradering af Bagsværd Rostadion - projektstatus Sagsfremstilling Status for projekt vedrørende opgradering af Bagsværd Rostadion er senest behandlet af Kultur-og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i september 2014, jf. vedlagte protokoludskrift (bilag). Det blev bl.a. besluttet, at kommunen bidrager med 2,6 mio. kr. fra anlægsbudgettet for Beslutningen er et led i at skabe forudsætning for at kunne opnå afgørende støtte til projektet fra eksterne fonde. De tilsvarende bidrag fra Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune udgør henholdsvis 22,3 mio. kr. og 10 mio. kr. Kommunalbestyrelsen blev den 21. januar 2015 orienteret om, at der i mellemtiden nu er opnået tilsagn fra den A. P. Møllerske Støttefond på 50 mio. kr., jf. den sagen vedlagte pressemeddelelse (bilag) samt tilsagnsskrivelse fra fonden (bilag), således at et grundlag for at gå videre med projektet nu foreligger. Som det fremgår af grundlaget for opgraderingsprojektet, jf. kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 27. maj 2014, sker der samtidig en forenkling af organiseringen og driften af rostadion gennem etablering af en fondskonstruktion. Oprettelsen af en erhvervsdrivende fond sker ved, at I/S Danmarks Rostadion (som ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune samt Team Danmark) opløses og indskyder sine aktiver vedrørende rostadion i fonden, ligesom Københavns Kommune indskyder sin faste ejendom ved stadion (Skovalléen 40) i fonden. Efter at fonden er etableret og interessentskabet er opløst - forventeligt omkring medio vil det være fonden, der forestår driften af stadion. Forvaltningen vil efter planen derfor vende tilbage med særskilt sag om bl.a. opløsningen af interessentskabet samt overdragelse af aktiver og drift til den erhvervsdrivende fond, fondens vedtægter m.v. Som det fremgik af grundlaget for den politiske behandling af sagen i september 2014, indgår forudsætningsvist, at de årlige driftsudgifter ved det opgraderede rostadion for deltagende kommuner vil overstige det nuværende niveau. For Lyngby-Taarbæk Kommunes vedkommende udgør de årlige driftsudgifter pt. 0,7 mio. kr., jf. notat herom af 17. februar 2014 (bilag), der indgik som reference ved Side 19 af 29

20 den politiske behandling i september 2014, hvoraf fremgår et beregnet yderligere (fra 2016) årligt driftsbidrag på 0,4 mio. kr. fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Da der aktuelt foregår en nærmere afklaring internt mellem Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune om spørgsmålet, vender forvaltningen særskilt tilbage herom. Det videre arbejde organiseres efter det sagen vedlagte udkast til projektorganisering (bilag). Forvaltningen peger på, at projektets status lægges til grund ved den senere forventede forelæggelse af interessentskabets opløsning m.v. for kommunalbestyrelsen, samt at den umiddelbare økonomi vedrørende projektet lægges til rette. Økonomiske konsekvenser Tilsagnet om anlægsmæssigt at bidrage med 2,6 mio. kr. forventes at blive udløst i I budget er der i 2015 afsat 25,3 mio. kr. i pulje til byudvikling, lysmaster, og rostadion. Finansiering af projektet sker via nævnte pulje. For så vidt angår spørgsmålet om en justering af de årlige driftsudgifter fra 2016 forelægges dette senere i relation til budgetgrundlaget for Selve projektdeltagelsen udføres som hidtil inden for rammen. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. projektets status lægges til grund ved opløsningen af interessentskabet og overgangen til erhvervsdrivende fond, 2. der gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. finansieret af den afsatte pulje til byudvikling, lysmaster, og rostadion i Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015 Ad 1. Anbefalet. Ad 2. Anbefalet. Bilagsfortegnelse 1. Pressemeddelelse 21. januar 2015 Side 20 af 29

21 2. Tilsagnskrivelse Den A.P. Møllerske Fond 3. Protokoludskrift september Udkast til projektorganisation Side 21 af 29

22 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfonden: Ansøgning om tilskud til arrangementet "Åbne Døre 2015" Sagsfremstilling Foreningen "Åbne Døre" søger om støtte til at gennemføre den årligt tilbagevendende begivenhed "Åbne Døre", jf. vedlagte ansøgning (bilag). "Åbne Døre" omfatter atelierbesøg hos kunstnere i kommunen og er tidligere afviklet i efteråret i årene 2014, 2013, 2012 og I 2014 udvidede "Åbne Døre" aktiviteten til at omfatte to perioder med atelierbesøg, hvilket gentages i Den første "Åbne Døre" foregår i dagene marts 2015, dels med fællesudstilling på Lindegaarden, hvor der vises værker af foreningens medlemmer og dels med "Åbne Døre" hos kunstnerne selv den 21. og 22. marts Årets anden "Åbne Døre" foregår den 30. oktober -1. november Der afholdes ligeledes en fælles udstilling med samtlige foreningens kunstnere i Lyngby Kunstforenings lokaler på Jernbanepladsen 22, samt "Åbne Døre" hos kunstnerne den 31. oktober til 1. november Der er således mulighed for, at man kan møde foreningens medlemmer og få en forsmag på de enkelte kunstnere og kunsthåndværkeres værker, inden de enkelte medlemmer åbner dørene til deres værksteder for publikum rundt om i kommunen. Ved det seneste arrangement i 2014 havde de medvirkende kunstnere mellem 25 og 60 besøgende pr. atelier. Foreningen sikrer markedsføringen af "Åbne Døre" gennem: Presseomtale i Det Grønne Område og Villabyerne før og efter begivenhederne. Annoncering i udvalgte medier, aviser og lokalaviser. Omtale i Lyngby Kunstforenings medlemsblad samt på deres hjemmeside. Ophængning af plakater. Omtale på foreningens hjemmeside som udover fotos og kontaktoplysninger til de enkelte kunstnere, beskriver foreningens formål, bestyrelsen og indmeldelsesvilkår. Omtale på medlemmernes private hjemmesider. Omdeling af kvalitetsfolder på mange offentlige steder, i private virksomheder og til privatpersoner. Foreningen "Åbne Døre" i Lyngby ansøger Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond om økonomisk støtte på kr., jf. det sagen vedlagte budget (bilag). Støtten Side 22 af 29

23 skal anvendes specifikt til udformning og tryk af to professionelle foldere, som distribueres i månederne og ugerne op til de to "Åbne Døre"-arrangementer. Lyngby-Taarbæk Kommune har flere gange tidligere støttet "Åbne Døre": I 2011 støttede Kultur- og Fritidsudvalget foreningen med kr. Beløbets størrelse begrundedes blandt andet i, at foreningen oplevede en række éngangsudgifter i forbindelse med etablering, jf. protokol af Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 18. august 2011 (bilag). I 2012 modtog foreningen kr fra Kulturfonden (bilag). I 2013 modtog foreningen kr. fra aktivitetsudviklingspuljen (bilag). I 2014 modtog foreningen kr fra Kulturfonden (bilag). Overordnet set ligger projektet indenfor Kulturfondens område. Idet Kulturfonden prioriterer nye ideer og afprøvning af nye samarbejdsformer, og da Åbne Døre har ansøgt om budgettets fulde beløb, og der i Kulturfondens kriterier for tilskud er lagt vægt på, at ansøgere har søgt om medfinansiering andre steder, peger forvaltningen på, at ansøgningen imødekommes delvist, det vil sige med kr. Økonomiske konsekvenser Beløbet kan finansieres inden for rammen af Kulturfonden. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes med kr. Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015 Ansøgning imødekommet med kr. finansieret af arrangementskontoen pga. særlige omstændigheder. Finn Riber Rasmussen deltog ikke i behandlingen. Bilagsfortegnelse 1. Ansøgning til Lyngby Taarbæk Kommunes Kulturfond 2. Budget for udformning af Åbne Døre brochurer i Beslutning fra Dagsordensystem protokoltekst Åbne Døre 5. Protokoltekst Åbne Døre 6. Beslutning fra Dagsordensystem Side 23 af 29

24 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Anmodning om optagelse af sag om status for renovering af toiletter Sagsfremstilling Søren P. Rasmussen (V) har i , modtaget den 5. februar 2015, anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd: " Efter at havde modtaget flere borgerhenvendelser vedr renoveringen af toiletterne på Lyngby Stadsbibliotek, ønsker Venstre en status for renoveringen." Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015 Forvaltningen gav en redegørelse for projektets forløb, og for hvilke initiativer, der er sat i gang i forhold til at rette op på toiletternes kvalitet. Redegørelsen blev drøftet og taget til efterretning. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. Side 25 af 29

25 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Anmodning om optagelse af sag om revision af Kulturfondens retningslinjer Sagsfremstilling Dorthe la Cour (V) og Hanne Agersnap (F) har via , modtaget den 10. februar 2015, anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd: "Revision af Kulturfondens retningslinjer Formandsskabet for KFU foreslår, at retningslinjerne for Kulturfonden opdateres og revideres. Dorthe la Cour (V) og Hanne Agersnap (SF) har udarbejdet forslag til en opdatering af retningslinjerne, og foreslår, at udvalget drøfter disse. Desuden foreslår formand og næstformand at udvalget drøfter, om der i retningslinjerne skal lægges særlig vægt på ansøgninger om aktiviteter, der understøtter samarbejde mellem kommunens foreninger og institutioner, og om udvalgets skal forbeholde sig mulighed for i enkelte år at kunne annoncere prioriterede temaer." Bilag vedlagt med forslag til opdatering af retningslinjerne. Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015 Forslag til retningslinjer drøftet. Forvaltningen arbejder videre med retningslinjerne, herunder mulighederne for at tematisere bevillinger. Nyt udkast til retningslinjer forelægges udvalget. Bilagsfortegnelse 1. Forslag revision af retningslinjer for Kulturfonden Side 26 af 29

26 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Meddelelser til udvalgets medlemmer - februar 2015 Sagsfremstilling 1. Evaluering af egnsteatre i 2015 Kulturstyrelsen har den 16. december 2014 (bilag) orienteret om, at der i løbet af 2015 foretages en evaluering af 13 nærmere angivne egnsteatre dels i forhold til blandt andet de kvalitative krav, der ligger til grund for de enkelte aftaler om tilskud, dels af hensyn til eventuel genforhandling i 2016 af de pågældende teateraftaler. Blandt de 13 teatre indgår Bellevue Teatret. Henset til Lyngby-Taarbæk Kommunes relativt underordnede rolle i den sammenhæng, forventer forvaltningen imidlertid ikke at skulle yde særligt bidrag til evalueringen. 2. Status for aktiviteter indenfor crowdfunding Der er igangsat to aktiviteter indenfor crowdfunding: afholdelse af workshop og henvisning til emnet via kommunens hjemmeside. Workshop blev afholdt den 23. oktober 2014, hvor iværksætteren bag crowdfunding-platformen booomerang.dk holdt oplæg, svarede på spørgsmål og reflekterede på konkrete tanker og ideer. Der deltog ca. 30 personer i arrangementet, som i øvrigt var præget af stor spørgelyst og interesse. Ved en søgning på de projekter, der er oprettet på findes der ikke umiddelbart projekter, der synes at være oprettet på baggrund af workshoppen. Der er to aktiviteter, der kan henfører til Lyngby, men de er oprettet tidligere. Det er dog ikke alle aktiviteter, der vil kunne findes på denne måde, da en aktivitet ikke nødvendigvis relaterer til en bestemt geografi. Da det er under 2 måneder siden arrangementet blev holdt, kan der være aktører, der fortsat overvejer muligheden, men som endnu ikke har lagt en konkret søgning på booomerangs hjemmeside. Link til siden: Der er direkte klik videre til booomerangs side. Der er lavet aftale med booomerang om dette uden omkostninger for kommunen. I forhold til henvisning fra kommunens hjemmeside findes der på siden også en kort beskrivelse af crowdfunding som redskab til at skaffe finansiering. 3. Status på sommerferieaktiviteter Side 27 af 29

27 Forvaltningen har foretaget følgendepå baggrund af beslutning omkring den nye ordning med en sommerferieaktivitetspulje: Sendt informationsskrivelse ud til alle folkeoplysende foreninger om den nye sommerferieaktivitetsordning Sendt pressemeddelelse til DGO den 23. januar 2015 Sendt brev til alle folke- og privatskoler i kommunen Oprettet en side på ltk.dk, hvor de foreninger, der får støtte, vil blive nævnt med link til deres aktivitet med det formål at skabe et fælles udgangspunkt for information om de aktiviteter, der opnår støtte fra puljen overfor forældre og børn. Der arbejdes ud fra følgende tidsplan: 26. februar: Ansøgningsfrist til Sommerferieaktivitetspuljen 4. marts: Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger 27. marts: Tilbud offentliggøres for kommunens børn og unge. 4. Samlet proces- og tidsplan for budgetlægningen Økonomiudvalget har den 15. januar 2015 godkendt den samlede proces- og tidsplan for budgetlægningen Heri er indarbejdet den allerede fastlagte plan for effektiviseringsarbejdet frem til sommeren 2015, hvor kommunalbestyrelsen efter planen skal godkende effektiviseringstiltag svarende til 28 mio. kr. Ifølge tidsplanen skal der i indeværende møde gives en status for processen. Forvaltningen giver en mundtlig orientering om det igangværende arbejde. 5. Dato for temamøde med Folkeoplysningsudvalget (FOU) Blandt medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget og FOU har flest peget på den 5. maj 2015 som dato for temamødet. FOU mødes den 4. marts 2015 med henblik på endelig planlægning af temamødet. 6. Status for Kulturfonden og arrangementskontoen Status for Kulturfonden for januar (bilag) samt status for arrangementskontoen februar (bilag). 7. Status på aktiviteter for kulturstedet Springforbi.nu Kalender for sæsonens arrangementer offentliggøres primo april. Interesserede kan følge aktiviteter på Springforbi.nu via deres facebookside, som findes ved at søge på facebook på: Springforbi.nu. 8. Repræsentantskabsmøde i FIL FIL afholder den årlige generalforsamling den 18. marts 2015, hvortil Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer er inviteret, jf. vedlagte indkaldelse til mødet (bilag). 9. Møde med DTU Udvalgsformanden giver en mundtlig orientering. Side 28 af 29

28 10. Gensidig orientering om evt. afholdte møder Udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden. Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015 Taget til efterretning. Bilagsfortegnelse 1. Brev skabelon FINAL som udsendt 2. KFU Kulturfonden januar KFU Arrangementskonto feb indkald repr. møde 2015 Side 29 af 29

29 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 1 - Side -1 af 4

30 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 1 - Side -2 af 4

31 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 1 - Side -3 af 4

32 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 1 - Side -4 af 4

33 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 2 - Side -1 af 11

34 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 2 - Side -2 af 11

35 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 2 - Side -3 af 11

36 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 2 - Side -4 af 11

37 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 2 - Side -5 af 11

38 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 2 - Side -6 af 11

39 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 2 - Side -7 af 11

40 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 2 - Side -8 af 11

41 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 2 - Side -9 af 11

42 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 2 - Side -10 af 11

43 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 2 - Side -11 af 11

44 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 3 - Side -1 af 2

45 Punkt nr. 1 - Annoncering af borgerrettede aktiviteter Bilag 3 - Side -2 af 2

46 Punkt nr. 3 - Søndagsåbent på Stadsbiblioteket Bilag 1 - Side -1 af 1

47 Punkt nr. 3 - Søndagsåbent på Stadsbiblioteket Bilag 2 - Side -1 af 2

48 Punkt nr. 3 - Søndagsåbent på Stadsbiblioteket Bilag 2 - Side -2 af 2

49 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 1 - Side -1 af 3 Dagsorden Udmøntning af Kulturaktivitetspulje 2014 Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Godkendt af IT Generel Emne Dokumenttype: Dato: Udmøntning af Kulturaktivitetspulje 2014 Beslutning fra Dagsordensystem Organisation: Center for Sundhed og Kultur - Kultur Navn: ID-Nummer: Journalnøgle(r): Besked: Ø40 Kulturvirksomhed i almindelighed, Tilskud fra kommunen Udvalg: Mødetitel: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Tid: 08:30 11:00 Punktets nummer: 6 Status : Åbent punkt Lukket Punkt Beslutningsstatus: Dagsordenredaktør: Sagsfremstilling: Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2013 en Kulturstrategi for (bilag). Kulturstrategien fastlægger Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for udviklingen af kommunens kulturliv og sætter fokus på 4 overordnede temaer: Børn og unges kultur Kulturen som borgernes samlingspunkt Kulturarv som fælles erindring Kunst og Kultur i det offentlige rum I forbindelse med budgetaftalen for blev der afsat en pulje til kulturelle aktiviteter på kr. årligt. Ifølge budgetaftalen skal udmøntningen ske med udgangspunkt

50 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 1 - Side -2 af 3 Ifølge budgetaftalen skal udmøntningen ske med udgangspunkt i Kulturstrategien. I 2013 udmøntede Kultur- og Fritidsudvalget puljen således: Kulturstrategi tema 1. Børn og unges kultur 2. Kulturen som borgernes samlingspunkt 3. Kulturarv som fælles erindring 4. Kunst og kultur i det Projekt Bevilling i Flerårig 2013 bevilling 1.1 Kulturpakker kr. - til Børn og Unge 1.2 Nyt kr. - børnekulturprojek t 2.3 Projekt Åbne kr. [IMAGE] Døre 3.4 Digital formidling af kulturarv 4.1 Udendørs sommerkoncerter offentlige rum 4.2 Kultur på vandet Andet Årets kulturperson i Lyngby-Taarbæk kr kr kr kr kr. - venskabsbysamarbe kr.* [IMAGE] jdet Overførelse til kr. [IMAGE] Kulturfonden *) bevillingen til venskabsbysamarbejdet blev på samme møde besluttet overført til En kort omtale og evaluering af projekter igangsat i 2013 er vedlagt (bilag). Kultur- og Fritidsudvalget skal i 2014 udmønte ,- kr. til kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i Kunturstrategiens fire temaområder. Forvaltningen foreslår, at der i 2014 lægges vægt på initiativer rettet mod børn og unge, herunder særligt understøttelse af udvikling af samarbejder mellem kommunale kulturinstitutioner, som fx Sophienholm og musikskole og folkeskolen i forbindelse med implementering af den nye folkeskolereform. Bortset fra musikskolen og børnebiblioteket, samt en række børneaktiviteter på Stadsbiblioteket, har Lyngby-Taarbæk Kommune stort set ingen kulturtilbud rettet mod børn. Langt de fleste kulturtilbud som templet, kulturaftalerne, kulturhuset og Sophienholm retter sig mod voksne. Med afsæt heri foreslås det, at stort set hele Kulturaktivitetspuljen i 2014 rettes mod en bred børnekulturel indsats, dels i

51 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 1 - Side -3 af 3 tilknytning til folkeskolereformen, dels i form af en række tilbud ude i lokalesamfundene og på Sophienholm. Der vedlægges tre konkrete projektforslag til udmøntning af kulturaktivitetspuljen i 2014 (Bilag): 1. "For Fuld Musik" Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne i skoleåret (pulje til pilotprojekter i forbindelse med implementering af folkeskolereformen (i alt kr.) 2. Børneteater i lokalsamfundene kultur som løftestang for Mikrobibliotekerne i Lundtofte og Virum (i alt kr.) 3. Åbne værksteder og billedskole på sophienholm (i alt kr.) Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udmøntning af puljen til kulturelle aktiviteter målrettes børn og unge i 2014 og at de fremlagte projektforslag og herunder økonomi godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget den 9. januar 2014 Godkendt.

52 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -1 af 20 KULTUR STRATEGI

53 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -2 af 20 Indhold Forord 3 Lyngby-Taarbæk i dag 4 Vision 5 Pejlemærker for Lyngby-Taarbæk Kommune 6 Kulturstrategiens temaer 8 Idekatalog fra dialogmøder 8 Tema 1 Børn og unges kultur 10 Tema 2 Kultur som borgernes samlingspunkt 12 Tema 3 Kulturarv som fælles erindring 14 Tema 4 Kunst og kultur i det offentlige rum 16 Fra strategi til handling 18 2

54 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -3 af 20 Forord I Lyngby-Taarbæk oplever vi, at samfundet forandrer sig, og det gælder også vores kulturliv: Nye teknologier, netværk og muligheder opstår, og gamle traditioner afløses af nye. Vi får ny viden og finder nye måder at gøre tingene på. Alt dette påvirker den måde, vi ser vores eget liv og hinanden på: Vores skikke, vaner og måder at tænke på - alt det, som skaber kulturen. Lyngby-Taarbæks kulturstrategi giver mulighed for at udvikle et kulturliv, som giver stof til eftertanke, og sætter ord og billeder på vores liv lige nu og i fremtiden. Vi ønsker med Kulturstrategien at sætte gang i nye initiativer, som udvikler en kultur og et kulturliv kendetegnet ved høj kvalitet og ved bred deltagelse blandt borgerne, og hvor kvalitet forstås både som professionalisme og som engagement, mangfoldighed og debat. Kulturstrategien vil gennem nytænkning og involvering videreudvikle kulturlivet og derigennem styrke Lyngby-Taarbæks identitet både lokalt og nationalt som et godt sted at bo, leve og arbejde. Lyngby-Taarbæks placering tæt på centrale mangfoldige kulturoplevelser udfordrer vores nuværende tilbud og inspirerer os til at se os selv som en del af en større regional helhed. Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager til den regionale kulturaftale, KulturMetropolØresund, for at styrke det tværgående regionale kulturelle fællesskab. Ligesom Vidensbystrategien og Kommuneplanstrategien GRØNT LYS, der understøtter et spændende og aktivt bymiljø, vil også Kulturstrategien bidrage til at levendegøre Lyngby-Taarbæk som et attraktivt sted for borgere, brugere og erhvervsliv. Mange har deltaget i Kulturstrategiens tilblivelse: En projektgruppe bestående af repræsentanter fra erhvervs-, kultur- og foreningsliv har som sparringspartnere bidraget til strategiens indhold. En række interessenter som kulturelle foreninger, institutioner, kirker, seniorråd og kulturinteresserede borgere i Lyngby-Taarbæk har ved dialogmøder deltaget aktivt i diskussioner om kulturens fremtidige rolle i kommunen. Deres kommentarer og forslag indgår også i strategien. Tak til alle for engageret og inspirerende bidrag. Vi ser jeres deltagelse i processen som et godt tegn for det fremtidige engagement i kulturen og kulturlivet i Lyngby-Taarbæk, og ser frem til at kulturstrategien skaber ny udvikling for vores kulturliv og dermed også for kommunen. Søren P. Rasmussen Borgmester 3

55 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -4 af 20 Lyngby-Taarbæk i dag Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterer kunst og kultur højt og er kendt som en kommune med flere velansete og velbesøgte kommunale kulturinstitutioner: Stadsbiblioteket, Musikskolen, Stadsarkivet, spillestedet Templet og udstillingsstedet Sophienholm. Derudover huser kommunen flere af Nationalmuseets afdelinger: Frilandsmuseet og Brede Værk. I Dyrehaven med Bakken og Cirkusrevyen samarbejder Lyngby-Taarbæk Kommunes med Det Kongelige Teater om friluftsteater i Ulvedalene. Lyngby-Taarbæks mange grønne og blå naturområder rummer en unik kulturhistorie og en mængde spor af Danmarkshistorien fra oldtiden, over landbrugs- og industrihistorien til den moderne forstads historie. Der er nok at gå på opdagelse i, hvad enten man cykler, løber eller går ture på de mange stier, som fortæller kommunens historie. På Furesøen kan man desuden opleve teater om sommeren, når Det Flydende Teater i samarbejde med Baadfarten præsenterer ny dansk drama- tik. Også kommunens bydele Kgs. Lyngby, Virum, Lundtofte, Taarbæk og Sorgenfri byder med hver sine lokale miljøer på nye og anderledes kulturoplevelser for besøgende og borgere. Dertil kommer de mange frivillige foreninger og aftenskoler som i alle lokalområderne er med til at skabe bred almen Lyngby-Taarbæks indbyggere hører til blandt landets mest veluddannede og er betydelige bidragydere til kulturelle og kunstneriske aktiviteter i form af arrangementer, gallerier, atelierer og kreative værksteder. viden og samfundsforstålelse. Den store andel af studerende og unge er desuden værdifulde medspillere i udformning og udførelse af kulturelle aktiviteter i og uden for det meget aktive kulturelle foreningsliv, som også er karakteristisk for kommunen. Hertil kommer et aktivt erhvervsliv, der tiltrækker investeringer og ressourcer i øvrigt, ligesom Lyngby-Taarbæk huser en række markante uddannelsesinstitutioner, der bidrager aktivt til udviklingen. Partnerskaber mellem kultur- erhvervs- og uddannelsesliv er med til at styrke engagement og identitet for brugere og aktører. Ligesom det trækker folk til med en anden kulturel baggrund, der bidrager til at skabe dynamik og udsyn. Alle disse aktiviteter og initiativer er vigtige for Lyngby-Taarbæks særlige kulturelle identitet og danner et godt og solidt udgangspunkt for den fortsatte udvikling af kulturarven og kulturlivet, som Lyngby- Taarbæk Kommune ønsker at skyde i gang med denne strategi. 4

56 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -5 af 20 Vision Kulturlivet i Lyngby-Taarbæk skaber udvikling, sammenhængskraft og højner borgernes livskvalitet med afsæt i demokrati, mangfoldighed, kvalitet og sundhed. Lyngby-Taarbæk er kendt for et rigt og engagerende kulturliv, som byder på oplevelser af høj kvalitet og forundrer, forandrer og forankrer. Kulturen er synlig og med til at skabe levende og attraktive byrum og naturmiljøer i Lyngby-Taarbæk. Kulturen bidrager på den måde til at gøre Lyngby-Taarbæk til et attraktivt sted at bosætte sig og placere sin virksomhed, ligesom den skaber såvel national som international interesse for området som et yndet udflugts- og turistmål. Kulturen understøtter den enkelte borgers læring, kulturelle identitet og udvikling i fællesskab med andre. 5

57 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -6 af 20 6

58 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -7 af 20 Pejlemærker for Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæks visioner, og ikke mindst de gennemgående temaer i Vidensby 2020 og kommuneplansstrategien Grønt Lys danner udgangspunktet for arbejdet med kulturudvikling. Især indsatsområder som innovation, netværk og byudvikling med målet om et mere levende og attraktivt bymiljø med unikke kvaliteter er afsæt for temaerne i kulturstrategien. Ligesom visioner om Lyngby-Taarbæk som et internationalt orienteret knudepunkt for arbejdskraft, kultur og handel spiller sammen med Kulturstrategien. Kulturen rummer kvaliteter, der både skaber sammenhængskraft og nyudvikling i samfundet. Kulturstrategien skal derfor ses i sammenhæng med Lyngby-Taarbæks øvrige visioner for den fremtidige udvikling i kommunen. Disse visioner er pejlemærker for den kommunale udvikling generelt og for Kulturstrategien i særdeleshed. Kulturstrategien har berøringsflader til relaterede strategier og politikker vedrørende børn og unge, skoler, ældre, sundhed, folkeoplysning og frivillighed, hvor Kulturstrategien spiller sammen med værdierne på disse områder. 7

59 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -8 af 20 Kulturstrategiens temaer Kulturstrategiens fokus på engagement, fællesskab og mangfoldighed opfordrer til samarbejde på tværs af institutioner, borgere og kulturområder, og til at tænke anderledes, når indsatsområderne formuleres. Lyngby-Taarbæk Kommune understøtter udviklingen i forhold til fremtidens kreative borgere og kulturforbrugere og skaber en attraktiv kommune. Det opnås ved at synliggøre og fokusere på dét, der udgør kommunens identitet, og udvikle dette i fællesskab med borgere, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og andre. I Kulturstrategien har vi valgt at fokusere på følgende fire temaer, der hver især rummer potentiale for at udvikle Lyngby- Taarbæks kulturliv: Børn og unges kultur Kulturen som borgernes samlingspunkt Kulturarv som fælles erindring Kunst og kultur i det offentlige rum Vi Idek Idéerne stammer fra dialogmøder med borgere og andre interessenter samt Kulturstrategiens projektgruppemøder i 2012 og indgår i Kulturstrategien kan etablere kulturelle netværksmøder - for eksempel i samarbejde med foreningslivet, hvor der afholdes arrangementer, foredrag m.m. og videndeles, med henblik på at skabe grobund for nye kulturelle projekter og aktiviteter. Netværksmøderne kan også være et sted, hvor man som borger kan få mulighed for at byde ind med en idé eller engagement. Vi kan arrangere tilbagevendende borgermøder, hvor man sætter folk sammen og drøfter kulturelle tiltag og muligheder. Vi har brug for et mødested eller netværk for kulturen. Der er behov for synlighed, som skabes via rammer, relationer og markedsføring - og dette kan kommunen hjælpe med at facilitere. Fx en Kulturdag på linje med Sundhedsdagen. Vi Mere lyd i byrummet. kan etablere Den kulturelle markedsplads: En weekend, hvor alle borgere, forening, virksomheder etc. kan møde op og promovere egne aktiviteter og evt. rekruttere nye samarbejdspartnere. Hvad med koncerter på alternative steder - fx i Føtex? 8

60 atalog Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -9 af 20 Lav en ABC til hvordan man skaber kultur. Vi kunne styrke det tværgående samarbejde, ved hjælp af et kulturpas, som eksempelvis kunne blive sat til salg på biblioteket og give adgang til alle kulturelle aktiviteter i Lyngby- Taarbæk - evt. til en reduceret pris eller som del af en velkomstpakke til tilflyttere. Vi har brug for en kulturportal. Lad os lave en Down Under festival i kælderen under Lyngby Storcenter unge vil gerne bruge det offentlige rum Man kunne lave borgerudsmykninger, de er både engagerende og fællesskabende. Man kunne udvikle kulturelle rygsække til børn, som derved inspireres og engageres i kulturens mosaik via tilbud hvor de kan mødes med andre børn på tværs af alder, skole osv. Kulturrygsækkene kræver samspil med dagtilbud og skoler. Vi mangler en festival i byrummet. Formidlingen skal gentænkes: F.eks. alternative nytårskoncerter. Eller afholdelse af koncerter andre steder end traditionelt: på Storcentrets tag eller i lokalområderne. Vi kunne godt bruge en Kulturguide på app. Vi kunne oprette en slags Straks-pulje : Med nemmere adgang til penge og tilladelser. Det er meget vigtigt at formidling foregår målrettet. I forhold til de unge skal der være høj grad af elektronisk formidling: facebook, apps. Skoleintra, osv. og på de lokationer, hvor de unge findes. Vi kunne få flere oplevelser i byen med f.eks. skiltning med info om kulturarv. Man kan stå sammen om arrangementer i forbindelse med formidling og markedsføring. Vi mangler et turistkort med kulturelle seværdigheder og kulturruter. Kan man bruge parkeringshuset under Lyngby Storcenter til noget - teater, kunst, musik - der er både parkering og tørvejr. 9

61 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -10 af 20 Tema 1 Børn og unges kultur SAGT PÅ DIALOGMØDER Vi skal præsentere børn og unge for forskellige former for kultur - lige fra musikskole til skaterpark og DTU. Vi skal engagere fremtidens kulturbrugere. De skal vide, at kulturen er der, så de kan vælge den til eller fra. Kulturelle aktiviteter opstår på børns og unges præmisser. Flyt kulturen og kunsten ud til de unge. Lyngby-Taarbæk Kommune fremmer udviklingen af børn og unges sociale, kreative og innovative evner gennem deres møde med kulturlivet, og introducerer flere børn og unge til Lyngby-Taarbæks mange kulturtilbud. Vi tilbyder møde med kulturen for børn og unge bl.a. ved musikundervisning i Musikskolen, musisk/kreative aktiviteter og undervisning på Ungdomsskolen, arrangementer i bibliotekerne og for de unge f.eks. i spillestedet Templet eller projektværkstedet Vi inspirerer og engagerer børn og unge via møder med mange forskellige kulturelle aktiviteter, som går på tværs af kunst- og kulturformer og rummer både det etablerede og det uformelle kulturliv. Vandværket. Desuden er der er oprettet et Ungeråd for at styrke de unges indflydelse og medbestemmelse. Desuden skaber vi fleksible rammer, som giver plads til, at børn og unge selv kan igangsætte og udfolde deres særlige interesser gennem egne aktiviteter og gerne i fællesskab med andre. Vi skaber netværk og væresteder for børn og unge, hvor de kan mødes på tværs af alder, sprog, interesser, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner og indgå i direkte dialog med andre kulturudøvere og udvikle aktiviteter i fællesskab. 10

62 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -11 af 20 TEMA 1 MÅL Vi introducerer unge, der i dag ikke er brugere af kulturtilbud, til Lyngby-Taarbæks kulturtilbud. Vi understøtter børn og unges møde med mangfoldigheden af kulturelle kunstarter og udtryk. Vi udvikler flere aktiviteter for børn og unge, som imødekommer deres behov og interesser og er fællesskabsudviklende. Vi giver børn og unge mulighed for at sætte deres eget præg på kulturlivet. 11

63 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -12 af 20 TEMA 2 MÅL Vi etablerer levende og spændende møder mellem kulturen og borgerne ved hjælp af kulturelle aktiviteter, som bygger på deltagelse og debat. Vi prioriterer kulturelle aktiviteter med fokus på netværksdannelse og samarbejde på tværs, og derved styrke kvaliteten af kulturelle tilbud og lokalområdets identitet. Vi skaber synlighed og sammenhæng mellem de kulturelle tilbud, blandt andet ved hjælp af nye teknologier. 12

64 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -13 af 20 Tema 2 Kulturen som borgernes samlingspunkt I Lyngby-Taarbæk er kulturlivet involverende og bidrager til borgernes følelse af at høre til. Kulturen er et centralt samlingspunkt for debat, læring og refleksion og etablerer såvel fysiske som virtuelle møder mellem borgerne. Vi udvikler flere tværgående partnerskaber og samarbejder på tværs af kunstog kulturformer for at skabe et nytænkende og mere sammenhængende kulturliv i hele Lyngby-Taarbæk. På den måde opbygger vi et kulturelt fællesskab af mange forskellige kompetencer og styrker, hvor de kulturelle aktører drager fordel af hinandens viden og erfaringer. Vi spejler også vores egen kultur på baggrund af andres ved at se kulturen som en del af mangfoldighed. Kultur og identitet kan betragtes både lokalt og internationalt, hvor kulturen bl.a. er med til at udviske sproglige barrierer. Vi støtter op om de mange lokale kulturelle initiativer ved at skabe rammerne for, at disse initiativer er synlige i og uden for Lyngby- Taarbæk. Rammerne sikrer, at kulturaktører får mulighed for dels at markedsføre aktiviteter til borgere som gæster fra andre kommuner, dels at udvikle nye samlingspunkter for kulturen. Og vi inddrager nye teknologier og sociale medier i denne udvikling. SAGT PÅ DIALOGMØDER Kulturen skal spille en social rolle og samle forskellige grupper. Vi skal se andre muligheder for rammer - ikke blot som fysiske rammer, men i form af relationer. Vi skal bruge hinandens erfaringer - også fra andre fagområder, f.eks. idrættens verden. Vi skal tænke tværkulturelt. Og så skal vi blive bedre til at bruge hinandens netværk. Kulturen i Lyngby-Taarbæk er ikke synlig nok. Der mangler platforme, hvor man kan se, hvad der sker - f.eks. en kulturportal. Der er behov for at formidle kultur via forskellige fora, fordi mennesker søger information forskellige steder. 13

65 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -14 af 20 Tema 3 Kulturarv som fælles erindring SAGT PÅ DIALOGMØDER Kulturarv handler om mere end industriens opstart i Brede. Der er masser af kulturarv fra forskellige perioder i kommunen - Lundtofteparken, Virums byplanlægning, Bondebyen med mere, som bør fortælles om og inddrages i både undervisningen og i formidling generelt. Meget af Lyngby-Taarbæks kulturarv er allerede nedskrevet og beskrevet. Det handler om at få den videreformidlet på den rigtige måde. Vi skal bruge kulturarven aktivt og lade os inspirere af den i den videre udvikling af kommunen. I Lyngby-Taarbæk er kulturarven med til at skabe kommunens og borgernes identitet. Kulturarven er de spor fra fortiden i form af f.eks. steder, vaner, fortællinger, billeder og arkiver, som mennesket har efterladt sig gennem tiderne, og som er med til at danne 14 vores erindring om og forståelse af fortiden i Lyngby- Taarbæk. Kulturarven er vores historie, og den skal gøres nærværende, fordi den bidrager til at skabe forståelse for og tilknytning til den virkelighed vi er en del af. Den fælles erindring giver borgerne mulighed for at se sig selv som en del af en større historisk sammenhæng. Kulturarven er både kommunens og borgernes historie, og den gør vi nærværende, så den bidrager til at skabe forståelse for og tilknytning til den virkelighed, vi er en del af. Det gør vi blandt andet ved at sikre udviklingen af den viden, der produceres i kommunens kulturhistoriske institutioner. Denne viden danner grundlaget for kvalificeret formidling og dermed grobund for borgernes læring om og refleksion over den fælles historie. Gennem byplanlægning og kommunens øvrige planlægning gør vi den lokale kulturarv og de lokale kulturmiljøer mere synlige for borgerne, og vi gør en målrettet indsats for at fortælle om Lyngby-Taarbæks unikke historie, blandt andet gennem synliggørelse af både den lokale kulturarv og kulturmiljøerne. Borgerne skal være stolte af at bo i Lyngby-Taarbæk og føle at de bor, lever og arbejder et attraktivt sted.

66 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -15 af 20 TEMA 3 MÅL Vi synliggør Lyngby-Taarbæks unikke historier. Vi bruger kulturarven som en central ressource i nutidens byplanlægning. Vi fortæller borgernes egen historie via kvalificeret og vedkommende formidling af kulturarven. 15

67 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -16 af 20 TEMA 4 MÅL Vi skaber mere liv og aktivitet gennem flere kulturaktiviteter og mere kunst i det offentlige rum. Vi skaber unikke bymiljøer gennem nytænkning og involvering, så Lyngby- Taarbæks særlige identitet styrkes og kommunens kulturelle aktiver både lokalt og nationalt synliggøres. Vi nyskaber og eksperimenterer med kulturlivet ved bedre at udnytte kommunens oversete arealer. 16

68 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -17 af 20 Tema 4 Kunst og kultur i det offentlige rum Lyngby-Taarbæk Kommune udvider rammerne for, hvor og hvordan borgerne kan møde kunst og kultur, gennem større inddragelse af det offentlige rum. Kulturlivet bidrager samtidig til at skabe mere liv i Lyngby-Taarbæks forskellige lokalområder og giver et nyt perspektiv på de vante omgivelser. Vi styrker Lyngby-Taarbæks identitet og tiltrækker flere mennesker gennem udviklingen af spændende bymiljøer, som rummer flere aktiviteter og nytænker, hvordan vi anvender byens rum, pladser og parker samt de blå og grønne områder. Vi giver plads til at afprøve nye former for kultur og kunst ved at udforske nye områder. For eksempel tidligere industrielle områder, bygningers tagflader og facader, boligområder, erhvervsområder og andre lokaliteter, som giver plads til spontanitet og midlertidige aktiviteter. SAGT PÅ DIALOGMØDER Det handler om at formidle og sprede information ad uventede platforme og derigennem ramme nye målgrupper samt bryde vanetænkningen i forhold til, hvor man kan møde kultur, og hvad der overhovedet interesserer én. Kulturlivet skal være identitetsskabende for Lyngby-Taarbæk og tage sit udspring i hele kommunen - ikke kun midtbyen. Det skal binde Lyngby-Taarbæks borgere sammen og bidrage til, at kommunen er et rart sted at være. Byrummet skal indtages som scene for præsentationer og arrangementer, der skaber synlighed og aktivt involverer borgerne. 17

69 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -18 af 20 Fra strategi til handling Strategien er forankret i kommunens Center for Sundhed og Kultur og løftes i tæt samarbejde med kommunens mange kulturaktører og institutioner. Strategien sætter mål, ramme og pejling for udvikling af kultur og kulturlivet i Lyngby-Taarbæk. Puljen til kulturelle aktiviteter understøtter aktiviteter inden for strategiens mål og temaer i de kommende år. 18

70 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -19 af 20 19

71 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 2 - Side -20 af 20 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Kultur Toftebæksvej Kongens Lyngby Tlf Maj 2013

72 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 3 - Side -1 af 13 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby- Taarbæk Kommune i oktober, november og december Projekterne er muliggjort med økonomisk støtte ( kr.)fra kommunens kulturaktivitetspulje. Ud over de åbenlyse musikalske kompetencer, som eleverne har fået i kraft af projekterne, peger alle deltagende på, at projekterne også styrker en lang række andre områder som samarbejde, koncentration, fordybelse og klassesammenhold. Projekterne har været en stor succes, og har givet både musikskolen og de deltagende folkeskoler gode erfaringer i forhold til det fremtidige samarbejde, som følge af den nye skolereform. Erfaringerne viser også vigtigheden af, at der prioriteres tid til samarbejdet, og at det er væsentligt, at alle parter bidrager med tid, engagement og faglighed til stort udbytte for de deltagende elever. 3 film: I løbet af projekterne blev der filmet og fotograferet. Det er blevet til tre korte film (à 3-5 minutters varighed). De kan ses ved at følge nedenstående links. 1. opstart: https://www.youtube.com/watch?v=xih7e7sm2x0 2. midtvejs: https://www.youtube.com/watch?v=ikdvbp9gsss 3. afslutningskoncerter: https://www.youtube.com/watch?v=zhupmpsrqyo 1

73 Jeg kan se en fælles Punkt nr. oplevelse 5 - Kulturaktivitetspulje som denne 2014 Bilag 3 - Side -2 af 13 Dette læringsrum fremmer giver en chance for sammenhold og børn der ikke altid klasseidentitet oplever succes på det (citat: lærer) faglige plan i skolen (citat: lærer) Ja, altså jeg har fået en LANGT, langt større tålmodighed nu og jeg har bare også fået mere overskud til mit hoved.. nu skal jeg ikke gi op, jeg skal lige tænke mig lidt mere om. Og jeg har også fået så meget andet. Jeg har også lært noder og spille på violin (citat: elev) Det har ændret klassen så vi ikke fjoller så meget og koncentrer os mere (citat: elev) Vi skulle virkelig arbejde sammen i det her projekt - og hjælpe hinanden (citat: elev) Vi oplevede professionelle eksterne samarbejdspartnere; de dygtige musiklærere, som både kunne klasseledelse af en hel klasse og som var fagligt dygtige. Det var inspirerende for både lærere og elever. Vi oplevede et højt fagligt niveau, høj kvalitet som styrkede elevernes læring i musik, og som gav eleverne entusiasme og seriøsitet omkring brugen af nye instrumenter og i det hele taget gav eleverne lyst til at lære nyt i musikundervisningen. Vi oplever det som et eksemplarisk forløb - mht. det udvidede samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i den nye skolereform. (citat: viceskoleleder) Det ville faktisk være rimelig fedt hvis vi havde sådan et kor på vores skole (citat: elev) Altså, når man har lavet sådan noget her, så får man jo bare lyst til at gå hjem og købe en violin (citat: elev) Man kan få sådan noget disciplin for det er helt vildt svært at lære at spille (citat: elev) Eleverne var rigtig glade for forløbet. De synes, det var rigtig sjovt at prøve at spille et instrument, de ikke havde prøvet før. Koncerten var absolut også en succes, og jeg var imponeret over, at de kunne nå så langt på de relativt få undervisningsgange. Min oplevelse var, at lærerne fra skole og musikskolen glædede sig over samarbejdet. Vi håber meget, at vi kan gentage projektet. (citat: Afdelingsleder, skole) Projektbeskrivelse Formål: At afprøve forskellige nye samarbejdsformer mellem musikskolen og folkeskolerne med henblik på at styrke og videreudvikle elevernes musikalske kompetencer med afsæt i de muligheder som den kommende skolereform lægger op til. Målgruppe: Folkeskolelever i klasse på kommunens folkeskoler Undervisere: Lærere fra musikskolen og folkeskolernes musik- eller klasselærere Set i lyset af den nye skolereform, hvor der lægges vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde mellem musikskole og folkeskole, ønskede musikskolen at igangsætte et eller flere pilotprojekter i 2014, med henblik på at opnå vigtige erfaringer for det fremtidige samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Musikskolen igangsatte pilotprojekter på så mange skoler som muligt ud fra den givne økonomiske ramme, tilrettelagt timemæssigt og indholdsmæssigt meget forskelligt, beroende på fælles drøftelser mellem musikskolen og den enkelte folkeskoles specifikke behov. På denne baggrund aftaltes projekter af forskellig karakter på alle kommunens ni folkeskoler, hvoraf de syv blev realiseret, og to måtte afblæses pga. langtidssygemeldinger på hhv. folkeskole og musikskole. Følgende syv projekter blev således gennemført i 2

74 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 3 - Side -3 af 13 oktober, november og december 2014: 1. Rytmikprojekt i 0.b på Lundtofte Skole: En rytmiklærer fra musikskolen samarbejdede med klassens egne lærere om et rytmikforløb med fokus på sprogindlæring, rim og remser. Projektet foregik i én dobbeltlektion, én gang om ugen, i seks uger. Med projektet ønskede Musikskolen at skabe en helhed i elevernes skoledag, og understøtte og videreudvikle den musikundervisning eleverne i forvejen modtager, samt bidrager til sprogindlæring i 0. kl. 2. Blæserprojekt i 3. a. på Virum Skole: 4 blæserlærere (klarinet, tværfløjte, trompet og trækbasun) fra Musikskolen underviste klassen på små hold i samarbejde med klassens egen musiklærer og klasselærer. Forud for forløbet hjalp klassens lærere med at inddele børnene i mindre grupper ud fra ønske om hvilket instrument, eleverne gerne ville spille på i forløbet. Musikskolen stillede instrumenter gratis til rådighed for eleverne. Projektet foregik i én dobbeltlektion, to gange om ugen, i seks uger. Med projektet ønskede musikskolen at højne elevernes musikalske niveau og skabe rammen for fællesskabs skabende aktiviteter samt understøtte skolens muligheder for at oprette et skoleorkester. 3. Korprojekt i 2.a og 3.a på Kongevejens Skole: To sanglærere fra Musikskolen underviste eleverne i kor og sangteknik i samarbejde med klassernes musiklærere. Projektet foregik i én dobbeltlektion, én gang om ugen, i seks uger. Med projektet ønskede Musikskolen at styrke elevernes grundlæggende kompetencer i sang samt at inspirere og understøtte skolens eget kortilbud. 4. Strygerprojekt i 3. a. på Fuglsanggårdsskolen: 3 strygerlærere (cello, violin og violin) fra Musikskolen underviste klassen på små hold i samarbejde med klassens egen musik- og dansklærer, og skabte deres egen musikfortælling. Forud for forløbet hjalp klassens lærere med at inddele børnene i mindre grupper ud fra ønske om hvilket instrument, eleverne gerne ville spille på i forløbet. Musikskolen stillede instrumenter gratis til rådighed for eleverne. Projektet foregik i én dobbeltlektion, to gange om ugen, i seks uger. Med projektet ønskede musikskolen at højne elevernes musikalske niveau og skabe rammen for fællesskabs skabende aktiviteter samt understøtte skolens muligheder for at oprette et skoleorkester. 5. Bandprojekt i 3.b. på Engelsborgskolen: To bandlærere fra Musikskolen underviste klassen i at spille i band i samarbejde med skolens musiklærer. Projektet foregik i én dobbeltlektion, én gang om ugen, i seks uger. Med tilbuddet ønskede Musikskolen at give eleverne mulighed for at spille sammen og dermed styrke deres musikalske og sociale færdigheder. 6. Bandprojekt i 3.c. på Hummeltofteskolen: To bandlærere fra Musikskolen underviste klassen i at spille i band i samarbejde med skolens musiklærer. Projektet foregik i én dobbeltlektion, én gang om ugen, i seks uger. Med tilbuddet ønskede Musikskolen at give eleverne mulighed for at spille sammen og dermed styrke deres musikalske og sociale færdigheder. 7. Stomp- og SSB- projekt i 3.a. og 3.b. på Lindgårdsskolen: To stomplærere fra Musikskolen underviste klasserne i at spille, synge og danse i samarbejde med skolens musiklærere. Projektet foregik i én dobbeltlektion, én gang om ugen, i seks uger. Med tilbuddet ønskede Musikskolen at give eleverne grundlæggende rytmiske færdigheder og kropslig forståelse via undervisning i sang, dans og sammenspil på spande, koste, poser og meget andet. 3

75 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 3 - Side -4 af 13 Evaluering af projekterne: Forud for projekterne opstillede de deltagende lærere fra både musik- og folkeskoler pædagogiske mål og succeskriterier for projekterne, ud fra det overordnede mål, at afprøve og udvikle samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne. Elever: At de oplever en verden hvor børn og voksne sammen tager musik dybt seriøst At de får en succesoplevelse på et instrument de måske slet ikke havde kendskab til At eleverne kan sætte ord på hvilke udfordringer de særligt skal være opmærksomme på, for at få det bedste ud af sammenspillet At de mestrer delmål, for eksempel at spille en bestemt tone, frase eller nummer At de bliver imponeret over hvad de selv kan At de opdager at musik er noget man selv laver, ikke kun noget man lytter til En generelt voksende glæde ved faget musik blandt eleverne Eleverne bliver bedre til at samarbejde og lytte til hinanden Lærere: At forløbet bidrager positivt til opfyldelsen af målene for faget musik At projektet rækker ud over de seks uger, forstået på den måde, at elevernes nyerhvervede kunnen og erfaringer kan videreføres i de efterfølgende musik timer. At eleverne og forældrene bliver mere engageret i den daglige musikundervisning i folkeskolen og stiller større krav til undervisningens kvalitet og kvantitet At alle synes de har kunnet og har haft mulighed for at bidrage med noget fagligt i timerne og har kunnet bidrage med forskellig faglig baggrund At få ny inspiration og ideer til undervisning, som kan bruges fremadrettet Langsigtede mål: At der etableres et fast og styrket samarbejde mellem musikskolen og folkeskolen. Et projekt der gør, at alle børn i folkeskolen har mulighed for at få dybere musikundervisning i en periode. At konceptet udbredes til alle skoler, så alle 2. eller 3. klasses børn får chancen for at opleve at spille i et orkester At give eleverne et indblik i, at musik kan noget andet, kræver noget andet og giver noget andet end de boglige fag At der åbnes op for et større eksternt samarbejde ud af folkeskolen At oparbejde et erfaringsgrundlag, der kan ligge til grund for mange flere projekter af samme slags i fremtiden. 4

76 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 3 - Side -5 af 13 Perspektiv: Projekterne var generelt set en succes, med stor tilfredshed blandt både elever, lærere og forældre. Der blev arbejdet meget seriøst og fokuseret i alle projekterne, og eleverne oplevede en stolthed ved at spille. De opnåede desuden et overraskende højt musikalsk niveau på den meget korte tid, som projekterne forløb over. Generelt blev det oplevet som meget motiverende, at der arbejdedes frem imod en koncert som afslutning på projekterne. Projekterne var af en passende længde. Det er muligt på seks uger at opnå et vist niveau, samtidig med at alle elever kan holdes fanget, og der ikke opstår for stor niveauforskel mellem eleverne. I forhold til samarbejdet mellem musikskolens og folkeskolernes lærere blev det i alle projekter konstateret, at det var af stor vigtighed, at der er afsat tilstrækkelig tid til forberedelse, løbende evaluering og afsluttende evaluering af undervisningen. Det er ligeledes vigtigt, at der afsættes tid til en grundig forventningsafstemning forud for igangsættelse af et projekt. Både i forhold til forberedelse, opgave- og ansvarsfordeling, og ikke mindst i forhold til afvikling af timerne. Det er af afgørende betydning, at der deltager lærere på skolen, der kender eleverne godt, og som har mulighed for at engagere sig i projekterne. Det er vigtigt, at der gives plads til at folkeskolernes lærere kan indgå i undervisningen af eleverne og ikke udelukkende får en opdragende funktion, så alle kompetencer kommer i spil, og der skabes rum til egentlig erfaringsudveksling og faglig udvikling af både musikskolens og folkeskolerne lærere. Samtlige projekter har medvirket til opfyldelse af de faglige mål for folkeskolens musikundervisning set i forhold til musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. 5

77 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 3 - Side -6 af 13

78 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 3 - Side -7 af 13 Evaluering: Børneteater i lokalsamfundene kultur som løftestang for mikrobibliotekerne i Virum og Lundtofte Der er vist fire forestillinger i mikrobiblioteket i Virum. Tilsammen ramte forestillingerne aldersgruppen 1½ - 8 år. Alle billetter til forestillinger blev hurtigt afsat (dvs der var mellem børn plus de voksne til hver forestilling). Alle Børne-teaterforestillinger som børnebiblioteket afholder er gratis. Biblioteket deler billetterne ud fra ugedagen før efter først til Mølle. Vedr. reklame: Der reklameres for alle børne-arrangementer. på bibliotekets hjemmeside. Desuden omtale i bibliotekets arrangementsfolder, som sendes til daginstitutionskontoret i mange ex. hver sæson. Der hænges plakater for forestillingerne i Virum Hallen op i selve Hallen, samt i Mikrobiblioteket. Bibliotekets arrangementfolder ligger også på mikro-bib. samt i Taarbæk og på Rådhuset. Enkelte plakater distribueres i lokalsamfundet. Lokalet, en opvarmningshal, er perfekt til børneteater: Det kan mørkelægges, der er strømudtag, der er god plads og der er nemme adgangsforhold MHT at bære rekvisitter ind og ud. Skulle der dukke en kørestol op, kan den komme ind via en bagudgang. Det var planen, der skulle engageres hjælpere til ind og udbæring, men da Virumhallens tekniske servicepersonale samt bibliotekspersonale har været behjælpelige med at bære, er det unødvendigt pt. Det er desuden medarbejdernes vurdering, at forestillingerne har været en god reklame for mikrobiblioteket, idet en medarbejder fra biblioteket har gjort de voksne blandt publikum opmærksom på mikrobiblioteket ved hver forestilling. Rie Clemmensen, Stadsbiblioteteket.

79 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 3 - Side -8 af 13 Evaluering af Åbne Weekend-Værksteder på Sophienholm, efterår/vinter I løbet af efteråret/vinteren blev der afholdt syv kunst-workshopper for børn på Sophienholm. Workshopperne foregik på Staldloftet, og blev varetaget af hhv. Jette Ellgaard og Joachim von Westen Jørgensen, begge undervisere i billedkunst, og udøvende kunstnere. Workshopperne blev afholdt på søndage i tidsrummet (12/10; 26/10; 2/11; 9/11; 16/11; 23/11; 11/1). Der blev arbejdet med hhv. lanterner, små magnetiske skulpturer, platoniske legemer/geometriske figurer og selvportræt. Der var tale om "Åbne Værksteder" i den forstand, at det var gratis at deltage, tilmelding ikke var nødvendig, og at man kunne komme og gå, som man ville. Workshopperne var åbne for aldersgruppen 6-14 år (evt. med voksenledsagelse). Antallet af deltagere lå på omkring pr. gang. Dog var der kun ganske få besøgende, den første gang, men allerede ugen efter, var der godt med besøgende (20+). De besøgende børn varierede aldersmæssigt. De fleste var omkring år, men der var også et par teenagere, og en del (forældreledsagede) yngre børn. Det var således forskelligt, hvor længe børnene blev på værkstedet. De fleste arbejdede et par timer, men der var også nogle, der var der mange timer, ligesom der af og til var enkelte gengangere fra de forgående weekender. Nogle børn var på værkstedet, mens deres forældre besøgte museet. Andre havde deres forældre/bedsteforældre med. Lidt under halvdelen af børnene var ledsaget af voksne. Der blev skabt opmærksomhed om Åbne Værksteder, dels ved at sende information ud til kommunens skoler, dels ved at oplyse om arrangementerne på Musikskolens og Sophienholms hjemmesider. Det er dog min overbevisning, at der først og fremmest blev skabt opmærksomhed via "mund til mund-metoden". Det var på intet tidspunkt nødvendigt at måtte afvise folk, pga. pladsmangel. Dog var der temmelig trangt med plads ved arbejdsbordene, når der var flest. Der er en naturlig grænse, for hvor mange, der kan arbejde samtidig, når der både løbende skal introduceres til opgaven, og ydes praktisk hjælp, som ligger på ca. 20, afhængigt af bl.a. opgavens karakter, børnenes alder og færdigheder, med/uden voksenledsagelse. Jo flere, der er i følgeskabets med en voksen, der kan hjælpe, desto flere er det muligt at have i gang samtidig. Dersom weekend-værkstederne skal fungere på permanent basis, vil jeg anbefale en øvre grænse på ca. 20 ad gangen (afhængigt af den enkelte opgave m.v.). Staldloftet er dog stort nok til at rumme flere, og skulle de Åbne Weekend-Værksteder vokse, kunne man forestille sig at have to undervisere ad gangen, evt. med to samtidige workshopper, der stak i hver sin retning, f.eks. en "flad" og en "rumlig", en "guldalder-" og en "samtidskunst-" etc. Det er min klare opfattelse, at de besøgende var meget begejstrede for tilbuddet. Flere forældre ytrede glæde ved, at deres børn, der af den ene eller anden grund ikke kunne gå på et fast billedskolehold, kunne komme ud på Sophienholm og arbejde kreativt. Og alle børn gik fra Staldloftet med et færdigt kunstværk, og en god portion stolthed. Samlet ser vil jeg beskrive forløbet med Åbne Weekend-Værksteder, som en stor succes. Med venlig hilsen, Joachim von Westen Jørgensen

80 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 3 - Side -9 af 13 Billeder fra workshop:

81 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 3 - Side -10 af 13 Evaluering af Billedskolens efterårs-workshop på Sofienholm 2014 Årets workshop hed Naturen Kalder. Og med håbet om en ligeså smuk uge 42 som sidste, havde vi planlagt at lave en masse kunstundersøgelser udenfor. Men efterårsferien var i år meget våd og vi afholdt den største del af undervisningen inde på vort dejlige staldloft. 21 børn var tilmeldt, 19 dukkede op og vi havde igen en forrygende vellykket workshop. Den første dag lavede vi lanterner. Eleverne skulle gå på opdagelse i parken omkring Sofienholm og lede efter aftryk og mønstre i naturen. Første tegnede de mønstrene på skitsepapir og tegneplader udenfor eller i væksthuset. Siden bearbejdede de deres skitser, overførte dem A3 og påførte vandfarve og madolie. Dernæst formede de A3 malerierne til små, fine og lysende lanterner med hanke, der stod med fyrfadslys og varmede os de resterende dage, mens regnen og blæsten ruskede udenfor. Den anden dag lavede vi ord af grene og garn. Vi inddelte eleverne i grupper og gik i væksthuset, hvor vi nedskrev en masse ord, som umiddelbart faldt os ind. Fx dug, dryp og edderkop. Derefter samlede vi grene i skoven og eleverne udformede bogstaver, som de knyttede sammen og farvelagde med garn og sammensatte til ord. Ordene installerede vi i væksthuset, hvor de kom fra. Den trejde dag tog vi favntag med Sofienholms aktuelle udstilling, Figurativ Fokus. Eleverne lavede tegneøvelsen sende-videre-tegning. Et udvalg på 19 billeder fra udstillingen blev uddelt og eleverne skulle hver påbegynde en parafrase over billederne. Efter 5 minutter skulle elverne sende deres billede og deres parafrase

82 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 3 - Side -11 af 13 videre til sidemanden, som så tegnede videre ud fra oplæget. Og således sendte de, med 5 minutters interval, deres tegninger rundt indtil alle 19 elever hver havde tegnet på alle 19 parafraser. På den måde fik eleverne et nært kendskab til dette udvalg af malerier, som resulterede i, at vi efterfølgende fik rigtig meget ud af at gå over i hovedbygningen og se udstillingen. Afsluttende blev de installerede ord og alle eleverne fotograferet med deres lanterner ved det mønstre, som havde været inspirationen til opgaven. Og elevernes familier og venner kom og så resultatet af workshoppens intense billedkunstneriske arbejde. Vi sendte 19 meget glade og stolte elever hjem, med deres værker og ikke mindst de lysende lanterner, efter et yderst vellykket forløb. Deltagerne i efterårsbilledskolen 2014 fordelte sig aldersmæssigt og geografisk som følger: 21 elever var tilmeldt: i 0. klasse 2 elever 1. klasse 3 elever 2. klasse 4 elever 3. klasse 6 elever 4. klasse 3 elever 5. klasse 2 elever 6. klasse 1 elev

83 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 3 - Side -12 af 13 Geografisk fordeling: Engelsborgskolen: Fuglsanggånggårdskolen: Hummmeltofteskolen: Lindegårdsskolen: Lyngby Private Skole: Trongaardsskolen: Virum Skole: 4 elever 1 elever 2 elever 3 elever 3 elever 6 elever 2 elever Mvh Billedskolen ved Jette Ellgaard (og Joachim Von Westen)

84 Punkt nr. 5 - Kulturaktivitetspulje 2014 Bilag 3 - Side -13 af 13

85 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 1 - Side -1 af 3 Dagsorden Kulturaktivitetspulje : Projekter i 2015 Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Godkendt af IT Generel Emne Dokumenttype: Dato: Organisation: Navn: ID-Nummer: Kulturaktivitetspulje: Projekter i 2015 Beslutning fra Dagsordensystem Center for Kultur og Jura - Kultur Journalnøgle(r): Besked: P20 Kulturvirksomhed i almindelighed, Projekter Udvalg: Mødetitel: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Tid: 08:30 11:00 Punktets nummer: 6 Status : Åbent punkt Lukket Punkt Beslutningsstatus: Dagsordenredaktør: Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetaftalen for blev der afsat en pulje til kulturelle aktiviteter på kr. årligt. Ifølge budgetaftalen skal udmøntningen ske med udgangspunkt i kommunens strategi for udviklingen af kommunens kulturliv og udpeger fire overordnede temaer: Børn og unges kultur Kulturen som borgernes samlingspunkt Kulturarv som fælles erindring Kunst og kultur i det offentlige rum. Kulturaktivitetspuljen i 2014 fordeltes således:

86 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 1 - Side -2 af 3 "For Fuld Musik" Samarbejdsprojekter mellem Musikskolen og folkeskolerne i skoleåret ( kr.) Børneteater i lokalsamfundene kultur som løftestang for mikrobibliotekerne i Lundtofte og Virum ( kr.) Åbne værksteder og billedskole på Sophienholm ( kr.) En afrapportering vedrørende ovenstående projekter udarbejdes, når alle projekter er fuldført. Kultur- og Fritidsudvalget skal i 2015 udmønte kr. til kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i Kulturstrategiens fire temaområder. Forvaltningen peger i den henseende på følgende initiativer: Initiativer rettet mod børn og unge: Forvaltningen peger på, at der også i 2015 kan der lægges vægt på initiativer rettet mod børn og unge, jf. protokol af behandling af sagen "Status på kulturstrategi" i Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014 (bilag), herunder Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at sætte fokus på tematikken "børn og unges kultur" samt understøttelse af udvikling af samarbejder mellem kommunale kulturinstitutioner samt folkeskolen i forbindelse med implementering af folkeskolereformen. Det er forvaltningens vurdering, at der på den måde opretholdes at understøtte - og fortsat arbejde med udviklingen af - kulturstrategiens tema "Børn og unges kultur" og målene om, at "Vi udvikler flere aktiviteter for børn og unge, som imødekommer deres behov og interesser og er fællesskabsudviklende" samt "Vi giver børn og unge mulighed for at sætte deres eget præg på kulturlivet"." Kommunen har mange kulturtilbud som retter sig mod et voksent publikum, såsom Templet, kulturaftalerne, Lyngby Kulturhuset og Sophienholm. Med afsæt heri foreslås muligheden for, at stort set hele Kulturaktivitetspuljen i 2015 rettes mod en fortsat bred børnekulturel indsats i overensstemmelse med ovenstående, dels i tilknytning til folkeskolereformen, dels i form af en række tilbud på kommunens kulturinstitutioner. Der vedlægges seks konkrete projektforslag til udmøntning af kulturaktivitetspuljen i 2015, jf. de sagen vedlagte projektbeskrivelser (bilag): Fang Fortællingen (Stadsbiblioteket, Billedskolen, folkeskoler); kr. Identitet (Stadsbiblioteket, Musikskolen og Billedskolen); kr. Klassisk musik - lytteklub for børn (Stadsbiblioteket, Musikskolen); kr. Med Musik og kunst som omdrejningspunkt (Musikskolen og Billedskolen og folkeskoler); kr. Tekst og lyddesign (Musikskolen og Stadsbiblioteket); kr. Efterårsbilledskole og åbne værksteder (Billedskolen og Sophienholm); kr. Forvaltningen peger endvidere på, at dele af midlerne kan rettes mod supplerende formidling af Lyngby-Taarbæks historie: Der kan herunder sættes initiativer igang indenfor

87 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 1 - Side -3 af 3 kulturstrategiens tematik om "Kulturarv som fælles erindring", gennem formidling af kulturarven. Der vedlægges fire konkrete projektforslag til udmøntning af kulturaktivitetspuljen i 2015, hvoraf forslag 2 også retter sig mod kulturstrategiens tematik "Børn og unge". Forslag 4 er et tværgående forslag, på tværs af kulturstrategiens 4 tematikker, jf. de sagen vedlagte projektbeskrivelser (bilag). 1) Digitalisering af Stadsarkivets samling af spolebånd og kassettebånd med interviews, 120 bånd, maksimalt kr. 2) Etablering af en skoletjeneste for formidling af Lyngby-Taarbæks Kulturarv; kr. 3) Bygningsregistrering af Taarbæks ældste huse; kr. 4) Fælles lancering af et emne for de kulturelle institutioner og foreninger i 2016; kr. A f hensyn til at understøtte kulturstrategiens anvisnin ger i et andet perspektiv end i 2014, peger forvaltningen på sidstnævnte tematik (nr. 4). Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen af det skitserede beløb evt. suppleret med midler fra kulturfonden. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. der sker en udmøntning af puljen til kulturelle aktiviteter til initiativer, som understøtter kulturstrategiens tematikker "Børn og unges kultur" og "Kulturarv som fælles erindring" 2. det drøftes, om kulturaktivitetspuljen 2015 skal tilføres midler fra kulturfonden. Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014 Ad 1. Udvalget besluttede at udmøntning af puljen rettes mod projekterne "Fang fortællingen" og "Efterårsbilledskole og åbne værksteder" med de nævnte beløb. Den resterende udmøntning af puljen afventer uddybning af de øvrige forslag samt ses i sammenhæng med analysen af Musikskolens bidrag til folkeskolereformen. Sagen koordineres med Børne- og Ungdomsudvalget. Ad 2. Udvalget besluttede, at der afsættes kr. af Kulturfonden i 2015 til projekter om formidling af kulturarv primært rettet mod demente og børn. Forvaltningen udarbejder et oplæg herom.

88 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 2 - Side -1 af Meddelelser til udvalgets medlemmer - januar 2015 Sagsfremstilling 1. Opgradering af Danmarks Rostadion Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr World Cup 2015 kano og kajak 3. Bellevue Teatret - forestillinger i Lyngby-Taarbæk Kommune Side 32 af 34

89 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 2 - Side -2 af 3 4. Det Flydende Teater - forestillinger i Gentofte Kommune 5. Oversigt over projekter i Lyngby Idrætsby 6. Opfølgning på udvalgets besøg på Helsingør Kulturværft "et kulturelt center for kundskab og kreativitet, udfoldelse, oplevelse, uddannelse og identitet fyldt med liv i alle døgnets vågne timer - 7 dage om ugen". "stedet, hvor mennesker mødes: børn, unge, voksne, de lokale og turisterne - med andre ord: mødestedet for det lokale og det globale." "Med vedtagelsen af lokalplanen blev grunden lagt til det mest betydningsfulde byomdannelsesprojekt i byens nyere historie. På det gamle værftsområde mellem Kronborg og bymidten er Kulturværftet skabt som et lokalt forankret, internationalt orienteret kulturområde. Med Kulturværftet samler og udbygger Helsingør Kommune kulturinstitutioner og andre kulturrelaterede aktiviteter i byens historiske omdrejningspunkt: Havnen. Som et kulturelt kraftcenter skabes Kulturværftet som en moderne arvtager til den tidligere værftsproduktion. Kulturværftet spiller som sådan en afgørende rolle i Helsingør Byråds ønske om at gøre kultur, kreativitet og kundskab til en drivkraft for kommunens og regionens udvikling." Side 33 af 34

90 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 2 - Side -3 af 3 Kultur- og Fritidsudvalget hørte oplæg ved formand for Kultur- og Turismeudvalget og 2. viceborgmester Henrik Møller (A), chef for Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Stella Hansen samt bibliotekschef Margrete Haugen, jf. det sagen vedlagte planchemateriale (bilag). 7. Kulturpolitisk topmøde 2015 Kulturstyrelsen har med den sagen vedlagte skrivelse af 16. december 2014 (bilag) inviteret til det årlige kulturpolitiske topmøde fredag den 6. marts 2015, der afholdes i Aalborg. 8. Gensidig orientering om evt. afholdte arrangementer Dorthe la Cour orienterede om henvendelsen fra Lyngby Bueskytterforening og FIL m.h.t. behovet for omklædningsfacilitet i nærområdet på det tildelte område i Lyngby Idrætsby og det møde med FIL, som hun havde deltaget i sammen med forvaltningen herom. Henvendelsen vil blive forelagt som sag på førstkommende ordinære møde i Økonomiudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015 Taget til efterretning, idet udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge muligheden for at genskabe gavlmalerier på Lyngby Hovedgade, samt at forvaltningen undersøger muligheden for at uddele bogpakker til børnefamilier. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V). Bilagsfortegnelse 1. World Rowing Masters Regatta 2. World Cup kano og kajak sprint Protokol KFU Protokol KFU Bellevue Aftale med Lyngby Kommune 6. bilag til meddelser. kfu protokol marts Oversigt over delprojekter i Lyngby Idrætsby 8. Præinvitation topmøde 6 marts 2015 (2) 9. Plancher fra oplæg i Helsingør Side 34 af 34

91 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen LYNGBY-TAARBÆK Bilag 3 - Side -1 af 7 KOMMUNE Center for Kultur og Jura Journalnr. : Dato... : Skrevet af : SLU /3672 N O T A T om Kulturaktivitetspulje, uddybet projektbeskrivelse mht. målgruppe Projektforslag til kulturaktivitetspuljen 2015, februar En uddybende beskrivelse er udarbejdet i samarbejde mellem Musikskolen, Billedskolen og Biblioteket. Oversigten indeholder flg. Projekter: 1) Identitet. Stadsbiblioteket. Musikskolen og Billedskolen (ansøgt beløb kr.) 2) Klassisk musik lytteklub for børn. Stadsbiblioteket, Musikskolen (ansøgt beløb kr.) 3) Med Musik og kunst som omdrejningspunkt. Musikskolen og Billedskolen og folkeskoler (ansøgt kr. ) 4) Tekst og lyddesign. Musikskolen og Stadsbiblioteket (ansøgt beløb kr. ) Vedr. Målgrupper for projekterne: Overordnet set arbejder både bibliotek og musikskole indenfor bekendtgørelser som fordrer, at de som kulturinstitutioner har fokus på diversitet, både i projekter og i de målgrupper de henvender sig til. Både Biblioteksloven og Bekendtgørelsen om Musikskoler stiller krav om Alsidighed og kvalitet* samt bl.a. at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumenttyper, samt fremmer det lokale musik miljø **. For samtlige projektforslag beskrevet i kulturaktivitetspuljen 2015 er gældende at projekterne tilbydes bredt i hele kommunen til samtlige skoler. Aldersmæssigt tilbydes projekterne børn og unge mellem 6-18 år. Det er ligeledes gældende for alle projekter at deltagelse er gratis, både for skolerne og den enkelte elev. Se i øvrigt vedlagte reviderede projektbeskrivelser på de pågældende projekter. Medfinansiering fra kulturstyrelsen Musikskolen ansøgte oktober 2014 Kulturstyrelsen specifikt om støtte til projektgruppen "Med Kunst og Musik som omdrejningspunkt". Kulturstyrelsen har den i mellemtiden bevilliget kr. i støtte til dette. Betingelserne for få udbetalt støtten fra kulturstyrelsen er dog et krav om rimelig medfinansiering, som af forvaltningen vurderes at ligge i niveauet kr. *Biblioteksloven kap 1: 2. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende. **Bekendtgørelse om Musikskoler, Kap Musikskolen har, jf. lov om musik, 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.: 1) at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent,

92 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 3 - Side -2 af 7 2) at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen, 3) at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere og 4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper. Stk. 2. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

93 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 3 - Side -3 af 7 Projektets titel Projektets baggrund og idé Formål og mål Målgruppe Aktivitet Implementeringsplan Forventet start- og sluttidspunkt Økonomi Identitet hvem er jeg og hvem er de andre? Uddybning af Oplæg til udmøntning af Kulturaktivitetspuljen 2015 (KFU feb. 2015) Unge er optaget af, hvem de er og hvordan de opfattes af andre. Deres muligheder for at iscenesætte sig selv virker ubegrænsede, men er de bevidste om, hvilke signaler de sender. Dette projekt vil give dem indblik i deres egen selv-iscenesættelse og mulighed for at reflektere over andres iscenesættelse. De vil samtidig få mulighed for at skabe relationer til andre unge i kommunen, så deres valg senere i skolesystemet bliver mere enkelt og trygt, da de har kendskab til andre unge på samme alder. At skabe møder mellem unge og deres egen og andres identitet Mål: - At de unge skaber relationer til andre unge - At give dem en holdning til selv-iscenesættelse - At give unge anderledes oplevelser og mulighed for at få nye perspektiver på deres liv og hverdag. Ni 7. klasser i Lyngby-Taarbæk kommune: Projektet meldes bredt ud, dvs. til alle kommunens skoler, via skolelederne. Der optages efter først til mølle princippet. Det er gratis for både skole og elever at deltage. En kort introduktion til projektet og et oplæg om selv-iscenesættelse og identitet. 6 fotografier taget af hver elev med 6 bundne emner, selv portræt, dit hjem, dine venner, din skole, din fritidsaktivitet og din yndlingsmad. De 6 foto samles på et A4 ark og printes ud og lamineres. Hver elevs A4 ark sættes op i en samlet udstilling på biblioteket, hvor det mest kreative præmieres December 2014/Januar 2015 Kontakt til skolerne April 2015 billeder tages og samles Juni udstilling sættes op Projektet forventes at løbe i foråret Budget: kr. Udgift til løn til billedskolelærer: kr. Udgift til trykning og laminering kr. Udgift til præmier: kr. Udgifter i alt: Projektets titel Projektets baggrund og idé Formål og mål Klassisk musik lytteklub Uddybning af Oplæg til udmøntning af Kulturaktivitetspuljen (KFU feb.2015) Biblioteket har et par år med succes gennemført lytteklubber for voksne og har af flere omgange overvejet en til børn. Lytteklubberne har taget udgangspunkt i DR P2 program. Desuden findes rocklytteklubber på P6 som henvender sig til unge. Idéen er at skabe en interesse hos børn for klassisk musik, så de kan blive alsidige musiklyttere. At skabe møder mellem børn og den klassiske musikverden. Mål:

94 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 3 - Side -4 af 7 Målgruppe Aktivitet Implementeringsplan Forventet start- og sluttidspunkt Økonomi Organisatorisk ramme - At åbne musikkens verden for alle børn. Også for dem, som ikke kender til klassisk musik. - At give børnene anderledes oplevelser og mulighed for at få nye perspektiver på deres liv og hverdag. - At børnene møder den klassiske musik i deres nærområde. - At skabe et bånd mellem børn og biblioteket. - At give børn, der ikke er vant til klassisk musik, en mulighed for at dykke ned i den, lytte til den, undres over den og opleve den. Projektet udvikles i tæt samarbejde mellem musikskolen og biblioteket. Primært: Børn i alderen 6-9 år, som bor i Lyngby-Taarbæk og som ikke nødvendigvis har det store forhåndskendskab til den klassiske musik. Projektet meldes bredt ud, dvs. til alle kommunens skoler, via skolelederne. Der optages efter først til mølle princippet. Det er gratis for både skole og elever at deltage. 6 lytteklubmøder i foråret 2015 og efteråret 2015 (februar, marts, april, september, oktober, november) Der vælges 6 værker, som er velegnede til børn og unge. Værkerne introduceres og lyttes til med kyndig vejledning. Efter mødet skal børnene have mulighed for at låne cd med hjem. Til årets sidste møde bestilles Kaja og Niels Pihl (operasangere og skuespillere, der nu underviser/underholder om klassisk musik for børn) Januar Værkerne bestemmes og indkøbes og datoerne fastsættes. Aftale med musikskolen om, hvilken lærer, der skal tilknyttes. Februar 2015 Første runde lytteklub starter September Anden runde lytteklub starter Projektet forventes at løbe fra januar 2015 til december Selve lytteklubben foregår i forår og efterår Budget: kr. Udgift til indkøb af cd er (6 X 15 cd af 150 kr.) i alt kr. Udgift til løn til musikskolelærer: kr. Udgift til ekstern underviser med et foredrag for de medvirkende børn og deres familier: kr. Udgift til PR/annoncering: kr. Udgifter i alt: kr. Projektet forankres på Stadsbiblioteket med et tæt samarbejde med Musikskolen. Projektets titel Projektets baggrund og idé Formål og mål Med Musik og Kunst som omdrejningspunkt Uddybende Oplæg til udmøntning af Kulturaktivitetspuljen 2015 (KFU februar 2015) I Lyngby-Taarbæk Kommune har der i mange år været et begrænset samarbejde mellem Musikskole (inkl. mindre billedskole) og folkeskoler. Vi betragter den nye skolereform, som et afsæt til at udforske mulighederne for et øget samarbejde, af interesse for både Musikskole og folkeskoler. Musikskolen ønsker med nedenstående projekter at lave tilbud, der skræddersys bestemte grupper, f.eks. udvalgt efter alder, køn, etnisk herkomst, adfærd eller andet. De deltagende elever vil gennem projekterne udvikle og opnå musikalske, kunstneriske, sociale og sproglige færdigheder via musik og kunst.

95 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 3 - Side -5 af 7 Målgruppe Aktivitet Projekterne giver desuden Musikskole- og folkeskolelærere mulighed for at dele pædagogiske synspunkter, og dermed videreudvikle fælles og egen pædagogisk praksis gennem samarbejdet. Der lægges vægt på evaluering for at opnå øget indsigt og forståelse for hinandens kompetencer og arbejdsmetoder, og dermed drage fælles erfaringer til fremtidig videreudvikling af et frugtbart samarbejde. Fælles for projekterne er, at de udvikles og afvikles i et tæt samarbejde mellem musikskolens (herunder billedskolen) og folkeskolens lærere. Elever i 0.-9 klasse. Projekterne skræddersys bestemte grupper, på baggrund af tilmeldingerne fra skolerne: f.eks. udvalgt efter alder, køn, etnisk herkomst, adfærd, specialinteresser eller andet. Der udarbejdes et idékatalog, som distribueres til samtlige skoler, via skolelederne. På baggrund af skolernes/elevernes/lærernes ønsker udvælges de relevante projekter. Rytmik og sprog: Rytmikundervisningen anvendes som sprogindlæringsmetode via rim, remser, musikfortællinger og sange. Projektet understøtter og videreudvikler den musik- og dansk undervisning eleverne i forvejen modtager og bidrager desuden til en sammenhængende skoledag. Målgruppe: 0.og 1. klassetrin Blæser- eller strygerorkester: Eleverne opnår en viden og praktisk kunnen på instrumenter de normalt ikke stifter bekendtskab med, instrumentfærdigheder, som gør dem i stand til at spille sammen. Der lægges desuden stor vægt på at styrke elevernes sammenhold og sociale kompetencer i kraft af det fællesskab, de får via musikken. Projektet understøtter endvidere den enkelte skoles muligheder for at oprette skoleorkester. Målgruppe: klassetrin. Musik og engelsk, understøttelse af tidlig fremmedsprogsindlæring: Musikskolens lærer udarbejder i samarbejde med folkeskolens engelsklærer et undervisningsforløb, hvor musik er den grundlæggende indlæringsmetode. Ved hjælp af rim, remser og sange udbygges elevernes ordforråd og udtalen styrkes. Ved at synge sammen får mange børn mulighed for at træne deres sprogkundskaber samtidig. Målgruppe: og 2. klasse Kor: Eleverne undervises i kor og sangteknik. Hermed understøttes og udvikles den enkelte skoles tradition for at synge, og eleverne får et fælles repertoire. Målet er dels at inspirere til oprettelse eller opkvalificering af skolekortilbuddet på skolen, dels at skabe en sammenhæng i de tilbud som gives til eleverne, både i og udenfor skolen. Målgruppe: 3., 4. og 5. klassetrin. Pigepop og rock: Kvindelige instrumentallærere fra musikskolen underviser piger i bandinstrumenter såsom bas, guitar, keyboard og trommer, i samarbejde med en kvindelig lærer fra folkeskolen. Der er i disse år generelt fokus på de manglende piger på den rytmiske scene. Piger betragter ofte ikke sig selv som potentielle instrumentalister, en opfattelse dette projekt nuancerer og udfordrer. Projektet styrker desuden de deltagende pigers selvtillid og selvforståelse, og skaber et rum, hvor pigerne

96 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 3 - Side -6 af 7 kan udforske instrumenterne på egne præmisser. Målgruppe: klasse Billedkunst og sprogindlæring: Der undervises en udvalgt gruppe elever. Det kan f.eks. være børn, der har udfordringer med den almindelige sprogindlæring, og som med projektet kan gives nye udtryksmuligheder ved at arbejde med f.eks. bogstaver i form af skulptur, maleri, tegning og lerarbejde. Målgruppe: 0-1. klasse. Implementeringsplan Forventet start- og sluttidspunkt Økonomi Organisatorisk ramme Februar og marts 2015: projekter planlægges og tilrettelægges April og maj 2015: projekter afvikles September og oktober 2015: projekter afvikles November og december 2015: projekter evalueres Projektet forventes at løbe fra foråret 2015 til december Budget: kr. Udgifter til lærerlønninger: 75 lektioner x 540 kr. pr lektion inkl. reduktion og forberedelse. i alt kr. Musikskolen ønsker at drage erfaringer med projekter af forskellig varighed og frekvens. Som udgangspunkt minimum 12 lektioner pr. projekt, for at sikre et vist kvalitativt udbytte. Udgifter til undervisningsmaterialer, herunder billedskolematerialer, instrumenter, bøger: kr. Uforudsete udgifter: 5000 kr. Samlede udgifter i alt: kr. Der er desuden søgt om, og bevilliget midler fra Kulturstyrelsen som en del af projektet. Disse midler er fortrinsvis søgt til udmøntning af projekter for børn i 0. til 5. klasse. Musikskolen ønsker med ansøgningen til Kulturaktivitetspuljen, dels at understøtte denne ansøgning, samt at udvide nogen af tilbuddene til også at omfatte de årige. (Se i øvrigt evalueringen af projekt for fuld musik, kulturaktivitetspuljen 2014). Projektet er et samarbejde mellem Musikskole (herunder billedskole) og folkeskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune Projektets titel Projektets baggrund og idé Formål og mål Målgruppe Tekst- og lyddesign Uddybet Oplæg til udmøntning af Kulturaktivitetspuljen 2015 (KFU feb 2015) Projektet Tekst- og lyd design er et udviklingsprojekt med afsæt i hhv. Musikskolen og Biblioteket / tekstforfatter. Projektet skal målrettes unge i kommunen i alderen år Formålet er at give unge i kommunen mulighed for at udtrykke sig via tekst og musik, uanset økonomiske forudsætninger. Projektet har desuden til formål at styrke samarbejdet mellem Musikskole og Bibliotek med hensigt om at udvikle flere fællesprojekter i fremtiden til gavn for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet er målrettet kommunens årige. Tilmelding:

97 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 3 - Side -7 af 7 Aktivitet Implementeringsplan Forventet start- og sluttidspunkt Økonomi Organisatorisk ramme Projektet meldes bredt ud til alle skoler via skolelederne på alle kommunens skoler. Eleverne optages efter først til mølle princippet. Deltagelse i projektet er gratis for skoler og elever. De deltagende elever vil gennem projekterne udvikle og opnå musikalske, kunstneriske og sproglige færdigheder via musik og tekstskrivning. Specifikt indenfor tekst- og lyd design og dermed udvide deres udtryksmuligheder. December 2014: Aftale med tekstforfatter Forår 2015: Hold 1: 8 gange á 2 lektioner Efterår 2015: Hold 2: 8 gange á 2 lektioner Projektet forventes at løbe fra foråret 2015 til december Budget: kr. 1 hold forår 2015 og 1 hold efterår 2015: Hvert hold koster: Udgifter til lærerlønninger pr. hold(2 lærere i 16 lektioner timeløn 540 kr. inkl. forberedelse og reduktion): kr. Udgifter til materialer pr. hold: kr. Udgifter til PR/ annoncering: kr. Uforudsete udgifter pr. hold: kr. Samlede udgifter pr. hold: kr. Udgifter i alt: kr. Projektet er et samarbejde mellem Musikskolen og Biblioteket

98 Punkt nr. 6 - Kulturaktivitetspulje 2015, resterende udmøntning af puljen Bilag 4 - Side -1 af 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Kultur og Jura Kultur og Fritid Journalnr. : Dato... : Skrevet af : SLU /3672 N O T A T om Status på koordination af Åben Skole-samarbejde. Baggrund: Den 1. oktober ansatte kommunen en åben skole koordinator, med det formål at koordinere og kvalificere samarbejdet mellem skoler og eksterne parter, herunder kommunale kulturinstitutioner, frivillige foreninger samt virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Status vedr. koordination af Åben Skole samarbejdet, for så vidt angår Kultur- og fritidsområdet. En koordinationsgruppe er nedsat med repræsentanter fra Center for Kultur og Jura, Center for Uddannelse og Pædagogik (koordinatoren) samt Center for Politik og Strategi, hvorfra en frivilligkonsulent er repræsenteret. På kulturområdet indledtes samarbejde med musikskolen oktober blandt andet med formulering af projektet For fuld musik, som fandt sted i foråret Dette gensidigt forpligtende samarbejde* mellem musikskole og skoleområdet er senere udvidet til også at omfatte projektforslag vedr. både billedskoleaktiviteter og biblioteksaktiviteter. På Fritidsområdet (de folkeoplysende og frivillige foreninger) afholdtes januar indledende møde mellem forvaltningen og foreningerne. Formålet med mødet var at informere foreningerne om Åben Skole, og foreningernes muligheder for at samarbejde med skolerne omkring tilbud, der understøtter folkeskolens fag og formål samt oplyser alle elever om foreningslivets muligheder. Fremadrettet. På fritidsområdet: Der planlægges et opfølgende møde mellem de frivillige foreninger samt med deltagelse af skoleområdets interessenter i februar Dette møde koordineres af Åben Skole-koordinatoren i samarbejde med forvaltningens kultur- og fritidsområde. Hensigten med mødet er at skabe konkrete ideer og forslag til samarbejdsmuligheder, som koordinatoren kan arbejde videre med i pilotprojektform. På Kulturområdet: Det koordinerende og projektudviklende samarbejde fortsættes med henblik på at videre etablere samarbejdet, og således inddrage samtlige kulturinstitutioner samt skoleområdet i tværgående Åben Skole projekter. Stine Lund/ Amanda Skovgård Olsen. *Jf. Lovændringer der vedrører den Åbne skole 1, nr. 4: Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik-, kunst- og kulturskoler til et gensidigt samarbejde. Side 1 af 1

99 Punkt nr. 7 - Vidensfestival - ansøgning om støtte fra kulturfestivalen Golden Days Bilag 1 - Side -1 af 2 Lyngby-Taarbæk Kommune Rådhuset 2800 Lyngby 28. januar 2015 På vegne af Golden Days, DTU, Københavns Universitet, Nationalmuseet og Dagbladet Information ansøges Lyngby-Taarbæk kommune om økonomisk støtte til Open Air Academy maj 2015 OPEN AIR ACADEMY er en højskole under åben himmel, der finder sted første gang i Pinsen 2015 ( maj). OPEN AIR ACADEMY er dedikeret til kulturarv, videnskab, håndværk og samfund og handler om, hvordan idéer kan bidrage til at gøre os klogere på os selv som mennesker og hvor vi skal hen som samfund. MAKE & PLAY er en væsentlig del af programmet på OPEN AIR ACADEMY. Aktiviteterne vil foregå i parken ved Brede Værk (de øvrige aktiviteter i Open Air Academy) finder sted inde i og bagved Brede værk. På MAKE & PLAY vil publikum kunne opleve gratis kulturarrangementer, der vil samle borgere på tværs af generationer, via deltagelse i hands-on aktiviteter inden for natur, kulturarv og fysisk aktivitet. Målet er, at skabe en særlig stemning, hvor kulturarv, natur og håndværk forenes. Blandt aktiviteterne påtænkes håndarbejdsværksted, byttemarked, tapet-workshop, naturvandringer, kulturarvs-orienteringsløb, brætspil, musik og udendørs-yoga. (Se vedlagte oversigt over aktiviteter der vil kunne indgå). De aktiviteter, der indgår i MAKE & PLAY består primært af professionelle kultur-, naturog håndværksformidlere. Men med attraktive fysiske rammer vil det også være muligt at tiltrække en række frivillige, foreninger, producenter etc, der også vil kunne skabe aktiviteter for publikum. PUBLIKUM Der forventes besøgende på Open Air Academy i Hovedparten af indholdet formidles på dansk men det er målet at også at kunne tiltrække et ikke-dansk talende publikum expads, udenlandske forskere med familier etc. På længere sigt er det intentionen at Open Air Academy skal kunne tiltrække udenlandske turister i lighed med lignende engelske festivaler som Wilderness ved London og Howthelightgetsin i Wales. MAKE & PLAY vil være et frit tilgængeligt område for alle borgere. SYNLIGGØRELSE Open Air Academy synliggøres gennem en kommunikationsindsats, der varetages af Golden Days. Kampagnen omfatter pressearbejde, print og sociale medier. EVALUERING OG ERFARINGSOPSAMLING I løbet af de dage Open Air Academy varer gennemføres en publikumsanalyse i samarbejde med Rambøll SurveyExact. Formålet er, at få viden om publikums alder, køn,

100 Punkt nr. 7 - Vidensfestival - ansøgning om støtte fra kulturfestivalen Golden Days Bilag 1 - Side -2 af 2 uddannelse, kulturvaner og ønsker til aktitiviteter med henblik på at kunne udvikle Open Air Academy over de kommende år. Undersøgelsen omfatter også MAKE & PLAY og konklusionerne bliver stillet til rådighed for alle projektets partnere efterfølgende. Organisering Open Air Academy arrangeres i et partnerskab med DTU, Københavns Universitet, Nationalmuseet og Dagbladet Information. Lyngby-Taarbæk kommune vil kunne indgå i dette partnerskab. Projektet forankres juridisk og økonomisk i organisationen Golden Days. Økonomi Det samlede budget til Open Air Academy er på godt 2 mio kr. Videnskabsministeriet har bevilget støtte til projekter og Golden Days bidrager endvidere med midler til bla. til løn og drift. Budgettet for MAKE & PLAY omfatter a) omkostninger til de fysiske rammer i parken dvs telte, logistik mv samt en koordinator for de frivillige organisationer og b) udgifter til honorarer, materialer, transport etc. Jeg står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger på telefon På vegne af projektets partnere Ulla Tofte Direktør, Golden Days Golden Days bestyrelse er: Direktør Carsten U. Larsen,, Folketinget, formand Senior Vice President Tue Byskov Bøtkjær, Foss Analytics Direktør, kommunikationsrådgiver Lotte Hansen, HansenAgenda Professor Ulrik Langen, Københavns Universitet Direktør Mette Davidsen-Nielsen, Information Ambassaderåd Per Erik Veng, Berlin Vicedirektør Signe Lopdrup,, Roskilde Festival Group Kurator Solvej Ovesen

101 Punkt nr. 7 - Vidensfestival - ansøgning om støtte fra kulturfestivalen Golden Days Bilag 2 - Side -1 af 2 BUDGET Open Air Academy 2015 UDGIFTER Budget Løn Drift, regnskab, kontorhold mv I alt løn og kontorpakker Aktiviteter - natur, filosofi, kultur Natur, filosofi, viden key notes honorarer Rejser og ophold - key notes Ordstyrere honorar af 1500 kr Natur, materialer til workshops etc Musik honorarer, rejser, ophold Scene stand-up honorar, rejser, ophold Film - rettigheder, fremviser Iscenesættelse, udsmykning Telte, stole,borde, bænke, sækkestole Lys, lyd, teknik, sceneproduktion Forplejning frivillige og medarbejdere Forplejning oplægsholdere, kunstnere Andre aktivitetsomkstninger Aktivitetsomkostninger i alt: MAKE & PLAY Udgifter til honorarer, materialer etc Udgifter til fysiske rammer/frivilligkoordinator MAKE & PLAY Rammer og Logistik Gadegrej.dk Afvikler 5 afviklere pr dag x12x 5 x 3 dage Toiletter Rengøring Oprydning, reetablering ude Vagter Nationalmuseet 50 % af omkostninger Forsikringer El og vandforbrug og etablering Transport Rammer og logistik i alt: Kommunikation og markedsføring Trykt program Kampagne print + online Grafisk arbjede eksternt Kommunikation og markedsføring i alt: Uforudsete udgifter

102 Punkt nr. 7 - Vidensfestival - ansøgning om støtte fra kulturfestivalen Golden Days Bilag 2 - Side -2 af 2 Afholdt udgifter I alt kampagne I alt INDTÆGTER Billetsalg ved 2000 solgte billetter af gennemsnitlig 500 ex moms billetter u/b til VIP-ledsagere, frivillige, Bredefolk 0 Campingfees 0 Videnskabsministeriet Kulturstyrelsen Ansøges Lyngby-Taarbæk Kommune Ansøges private fonde Overskud ved salg af drikkevarer BUDGET Open Air Academy Resultat Open Air Academy

103 Punkt nr. 7 - Vidensfestival - ansøgning om støtte fra kulturfestivalen Golden Days Bilag 3 - Side -1 af 3 MAKE & PLAY Aktiviteter, der ansøges om støtte til er markeret med gult. Aktivitet Workshops, forestillinger og koncerter: Målgruppe Beskrivelse Ansøgt beløb Musik med Søndagsvenner Klippe-klistresalon om Plads til leg De gamle håndværk med Bonderøven Tapet-workshop Håndarbejdsværksted Hammer, søm og sav Byggeværksted for børn og år, og børnefamilier Børnefamilier, voksne Familier og voksne Familier og voksne Børnefamilier, unge, voksne Børnefamilier Kultur samlingssted. Den succesfulde nonhar fokus på at profit forening Søndagsvenner samle folk omkring musik med fokus på samvær, musik og hygge. Søndagsvenner sammensætter et heldags musikprogram med familievenlige DJs og musikere. Tætpakkede arrangementer og 4500 likes på facebook Værksted med Shane Brox fra DR Ramasjang Klippe-klistre med papkartoner, piberensere og glimmer, og aktiveres af Shane Brox. Bonderøven Frank Erichsen viser gamle håndværk frem i Frilandsmuseets værksteder og fortæller, hvordan vi kan bruge dem i dag. Honorar, transport og materialer Det gamle tapet-håndværk genoplives i en workshop, hvor publikum selv kan prøve kræfter med teknikker og mønstre Honorar, transport og materialer Lær at strikke, hækle, sy og brodere simple og sjove sager med Håndarbejdets Fremme, der har til formål at støtte dansk k håndarbejde og kunsthåndværk. Udgifter til materialer: (Forudsætter at Håndarbejdets Fremme kommer uden honorar): Slip fantasien løs og lær hvordan din idé bliver til virkelighed i byggeværkstedet kr kr kr kr kr kr.

104 Punkt nr. 7 - Vidensfestival - ansøgning om støtte fra kulturfestivalen Golden Days Bilag 3 - Side -2 af 3 voksne Playground Børnefamilier, unge, voksne Familiekoncert med Hr. Skæg Børnefamilier Leg med kulturarven! Teaterforestillingen Vær Dagens Drama, Fix & Foxy Endagsrollespil med Rollespilsakademiet Familier Unge, voksne Børn, børnefamilier, unge, voksne Udgifter til instruktører og materialer: En spil- og legezone, der skal være et samlingspunkt på festivalen designet og opbygget til leg, fysiske spil og brætspil. Hr. Skæg giver koncert fyldt med varme og humor. Gerlev Legepark rykker ud og inviterer til historiske lege, der nok er gamle men langtfra støvede. Æggetrilning, tøndebånd, stylter mv, Honorar og transport Et drama om kærlighed, poesi, drømme, ondskab, jalousi og hævn. Publikum betragter en dagligdags situation, mens de i øret får et lydspor der fortæller om de mennesker, de observerer, deres uudsagte replikker og interne dramaer. Forestilling på cirka 60 minutter, der spilles 3 gange om dagen i 2 dage. Et rollespil der engagerer børn, unge og voksne i en kombination af leg og læring kr kr kr kr kr. Dyrk din egen køkkenhave Børnefamilier, unge, voksne Hvad end du har egen have, en altan eller en rummelig vindueskarm, kan du lære at dyrke din egen køkkenhave og spise høsten. Med Aarstidernes gartner Frank van Beek kr. Aktiviteter med lokalforeninger og lokale frivillige Byttemarked Lyngby Morgengymnastik (Living Lotus Yoga) Yoga/meditation på engen Besøg i Bjørn Wiinblads hus Den levende kulturarv - frugttræer Børnefamilier, unge, voksne Børnefamilier, unge, voksne Unge, voksne Familier og voksne Voksne En miljøvenlig, gratis begivenhed, hvor man kan bytte til nyt. Under temaet natur/kultur medbringer borgerne de bøger eller planter, de vil give væk, og kan tage det med hjem, som andre ikke længere vil have. Morgengymnastik for alle aldre på engen. Yoga/meditation på engen med vejledning fra instruktør. Heidi Laura og en rundviser viser rundt i den lokale kunstners hjem og fortæller om Wiinblads liv og virke. (Laura skriver pt på Wiinbladbiografi) Frilandsmuseet inviterer til en snak om æblesorter, frugttræer, podning mv Honorar kr kr kr kr kr

105 Punkt nr. 7 - Vidensfestival - ansøgning om støtte fra kulturfestivalen Golden Days Bilag 3 - Side -3 af 3 Om bier og honning Genbyg café med Pakhuset og Genbyg.dk Orienteringsløb med Lyngby Orienteringsklub og Lyngby Stadsarkiv eller Frilandsmuseet Voksne Familier Børnefamilier, unge, voksne Biavlerforeningen Nordsjællandske bivenner fortæller og giver smagsprøver. Honorar og transport Pakhuset viser møbler mv. frem, der er blevet reddet og restaureret og genbygs snedkere mv. viser, hvordan du selv let kan restaurere mv. Familieløb i kulturarven omkring Brede Værk. Udgifter til korttegning og afvikling 2000 kr kr kr. Frivilligkoordinator Fysiske rammer for alle aktører på MAKE & PLAY - Leje og opsætning af teltscene, stole og parasoller - Forplejning til til frivillige - Strøm og teknik kr kr.

106 Punkt nr. 7 - Vidensfestival - ansøgning om støtte fra kulturfestivalen Golden Days Bilag 4 - Side -1 af 11 I only went for a walk, and finally concluded to stay out till sundown, for going out, I found, was really going in. John Muir

107 OPEN Punkt nr. 7 - Vidensfestival - ansøgning om AIR støtte fra kulturfestivalen Golden Days Bilag 4 - Side -2 af 11 ACADEMY: > Er en højskole under åben himmel dedikeret til videnskab, oplysning, dialog og nye erkendelser. > Er viden doseret i anderledes, uprætentiøse rammer som fx. langbordsmiddage, udflugter, debatter, saloner, værksteder, fester og foredrag. Her vil nogle af de dygtigste danske og internationale forskere, tænkere, debattører, forfattere og kulturpersoner blive præsenteret overfor et nysgerrigt og videnshungrende publikum > Handler om hvordan videnskab og ideer kan bidrage til at gøre os klogere på os selv som mennesker og hvor vi skal hen som samfund. Ved at lade natur- og samfundsvidenskaberne, humaniora, kunst og teknologi mødes og supplerer hinanden, fokuserer OAA på de spørgsmål ingen længere stiller, fordi vi enten har glemt spørgsmålet eller hvorfor vi spurgte. Dogmet er nysgerrighed og underen over tilværelsens universelle spørgsmål. Ambitionen at gøre forskning og fordybelse til folkeoplysning. > Finder sted på udendørsarealerne omkring Brede Værk fordelt på to hovedtelte, et par mindre telte, indendørsfaciliteter og på en række spredte satellitter - bl.a. på Frilandsmuseets områder og ved Mølleådalen. Her bliver naturen en lystbetonet, social ramme om nye erkendelser og nye møder. Publikum kan overnatte på stedet, købe en dagsbillet eller billet til alle tre dage. Der vil desuden være en række gratis-aktiviteter, der vil finde sted uden for betalingsområdet.

108 Punkt nr. 7 - Vidensfestival - ansøgning om støtte fra kulturfestivalen Golden Days HVEM Bilag 4 - Side -3 af 11 ER MED? COMMUNITIES (Indholdsleverandører) GYLDENDAL (NON-FICTION) OMSTILLING.NU RADIOBIOGRAFEN MEDICINSK MUSEION INDGREB THE SCHOOL OF LIFE HUMANISTISK FAKULTET, KU HØJSKOLER (GERLEV, TESTRUP M.FL.) FORFATTERSKOLEN SUNDAY PAPERS LIVE FORVANDLENDE FORTÆLLINGER DTU NETUDGAVEN BORGERLYST GASTRONOMISK LEGESTUE M.FL. HOVED- PARTNERE GOLDEN DAYS DTU HUM. FAK. KBH UNI. NATIONALMUSEET INFORMATION GOLDENDAYS (Producent/kurator)

KULTUR STRATEGI

KULTUR STRATEGI KULTUR STRATEGI 2013-2016 1 Indhold Forord 3 Lyngby-Taarbæk i dag 4 Vision 5 Pejlemærker for Lyngby-Taarbæk Kommune 6 Kulturstrategiens temaer 8 Idekatalog fra dialogmøder 8 Tema 1 Børn og unges kultur

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 30-10-2014 kl. 16:45 EDB-undervisningslokalet på 2. sal på rådhuset Medlemmer Dorthe la Cour Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Hanne Agersnap

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

KULTUROPLÆG September 2017

KULTUROPLÆG September 2017 KULTUROPLÆG September 2017 Indhold Forord...3 Udviklingstendenser på kulturområdet...4 Et bredt kulturliv med mange aktører...5 Mod en vision for udvikling af Lyngby-Taarbæks Kulturliv...6 Enestående kulturoplevelser...7

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016 Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Revideret september 2016 Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Mødedato. :

Mødedato. : LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CAE Dato... : 20.06.2016 Ref.... : Cbs Referat - Politisk styregruppemøde nr. 3 Liv i Lundtofte Deltagere (politisk styregruppe): Borgmester Sofia Osmani, formand for styregruppen

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Mødedato. :

Mødedato. : LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CAE Dato... : 04.02.2016 Ref.... : Cbs Politisk styregruppemøde Liv i Lundtofte Mødedato. : 28.01.2016 Deltagere (politisk styregruppe): Borgmester Sofia Osmani, formand for styregruppen

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere