Kandidatafhandling Cand.merc.aud studiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatafhandling Cand.merc.aud studiet"

Transkript

1 Cand.merc.aud studiet Momsmæssige problemstillinger efter vedtagelse af skattereformen på området vedr. rejsevirksomhed Afhandlingen er afleveret d af: Lena Kert Jensen Vejleder på afhandlingen: Flemming Lind Johansen Copenhagen Business School Cand.merc.aud studiesekretariatet

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning, problemfelt og metode Forord Indledning English summary Formal og problemfelt Malgruppe Problemformulering Afgraansning Model og metodevaig, herunder disponering af afhandlingen Juridisk metode Dataindsamling Selskabs og brancheforhold Regnskabstal my Interviews og foresporgsler Kildekritik Introduktion til Rejsebranchen som bliver pbvirket af skattereformens momswndringer Branchens aktorer Aktorernes forskellige interesser (afhngig af form for rejsevirksomhed, malgruppe og rejsernal) GwIdende regler frem til Lovhjemmel og praksis i Danmark herunder EU-retlige aspekter Sagen C-163/91 "Van Ginkel" De forenede sager C-308/96 og C-94/97 "Madgett & Baldwin" Sagen C-149/01 First Choice Sagen C-291/03 MyTravel AFG 635 "Rejsebureauvirksomhed" (Nwyn/december 1979) TfS 2000, 155 LSR "Or selv ferie" Moms og lonsumsafgift Introduktion til momsreglerne efter skattereformens vedtagelse, med virkning fra Baggrund for vedtagelse af wndret momslovgivning, herunder overensstemmelse med EU-retten samt forventede okonomiske konsekvenser 40 Moms pg rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 2 I

3 I Kandidatafhandling IL rokonomiske konsekvenser for det offentlige/samfundet Okonomiske konsekvenser for erhvervslivet Effektueringen af lovendringen Hvordan, hvornar og hvilket afgiftsgrundlag Rejsebranchens forventninger vs. Skatteministeriets forventninger Rejsebranchens forventninger Skatteministeriets forventninger Konkurrenceforvridninger Konsekvenser som folge af lovendringen, opdelt i aktorer i branchen, herunder Rejsevirksomheder: med ingen EU aktivitet, med delvis rejser inden for og uden for EU og endeligt bureauer kun med EU aktivitet Charterbureauer Erhvervsrejsebureauer Oversoliske Leisurebureauer "Or selv" bureauer Ovrige bureauer Forventninger til regnskabsmessige/administrative problemstillinger opstaet ved indforelse af moms pa rejser inden for EU Ved anvendelse af den svenske model Set fra rejsebureauernes synsvinkel Set fra Skattemyndighedernes synsvinkel Ved anvendelse af en model lig den engelske Set fra rejsebranchens synsvinkel Set fra Skattemyndighedernes synsvinkel Ved anvendelse af "den danske model" Konsekvenser for rejsebureauer efter indforelse af moms pa rejser inden for EU Rejsebureauer der selger non EU rejser Rejsebureauer der selger EU rejser Rejsebureauer der selger en kombination af EU og non EU rejser Konklusion Perspektivering og forventning til fremtiden Litteraturliste Primer litteratur 74 Moms pa rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 3

4 I Kandidatafhandling I 9.2 Sekundwr litteratur Bilag Interviews Overordnet dagsorden for interview af rejsebureauer, mail udsendt Telefoninterview den med Lars Thykier (LT), administrerende direktor, Danmarks Rejsebureau Forening Interview med okonomichef i et OversOisk Leisure Bureau, svar pa sporgsnnal jf. bilag Interview med Allan Qvist, Kilroy Travels, svar pa sporgsmal jf. Bilag Interview med adm. Direktor / CEO nystartet Leisure Bureau, svar pa sporgsmal jf. Bilag Interview med Direktor, Skirejsebureau, svar pa sporgsmal jf. bilag Ovrige bilag Rejsegarantifondens svar om antal af medlemmer ( ) DRF's horingssvar til Skatteministeriet af 26. marts DRF's brev til Konkurrencestyrelsen af 22. december RID's horingssvar til Skatteministeriet af den 26. marts Brev til Skatteministeriet fra Deloitte og DRF TOMS beregningsmodeller, henholdsvis Cost-based calculation og Market Value calculation 87 Moms pa rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 4 1-

5 Kandidataffiandling 1. Indledning, problemfelt og metode 1 Forord Denne kandidatafhandling er skrevet som led i afslutningen af CMA-uddannelsen pa CBS i Kobenhavn. Gennem de sidste 3 ar har jeg arbejdet hos Deloitte som revisor, og har som baggrund for CMA-studiet en bachelor fra CBS i Erhvervsokonomi og Erhvervsjura (HA-Jur). I forbindelse med HA-Jur studiet har EU-ret haft en stor indflydelse, og det faider mig derfor naturligt at skulle anvende en EU-ret og eventuelle EU-retlige problemstillinger i denne afhandling. Afhandlingen gar ned i en praktisk problemstilling opstaet ved vedtagelsen af Forarspakken 2.0. Jeg vil med teori sage at lose de opstaede problemstillinger pa en made, der afspejler de faglige krav til kandidatafhandlingen og opfylder disse. Omdrejningspunktet for afhandlingen bliver, at skatteministeriet endnu ikke har taget stilling til, hvordan loymndringen, vedtaget med godkendelse af L203 i foraret 2009, skal effektueres i praksis og dermed ikke kan give rejsebranchen et svar pa, hvordan de enkelte bureauer bliver pavirket. Fokus vil primrt vasre pa de okonomiske konsekvenser og afiedt heraf ogsa de administrative omkostninger for rejsebranchen. I den forbindelse vil jeg sage at inddrage allerede eksisterende losninger i forbindelse med indforsel af afgiften, fra andre EU-lande, hvor der allerede er mervmrdiafgift pa rejsebureauvirksomhed. Slutteligt vil jeg forsoge at gennemskue de administrative og regnskabsmmssige problemer, som kan tmnkes at opsta ved indforslen af afgiften, nar rejsebureauerne skal afregne afgiften til SKAT. Vejleder pa denne kandidatafhandling er Flemming Lind Johansen, Ernst & Young, underviser pa CMA-studiet i faget "Moms, told og afgifter". Kobenhavn den 29. januar 2010 Lena Kert Jensen Moms pa rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 5

6 1.2 Indledning 1_ Skattereformen "Forarspakke 2.0" indeholdende blandt andet lovforslag om moms- og lonsumsafgiftsandringer blev sendt i [wring i foraret 2009 og blev efterfolgende vedtaget af folketinget den 28. maj Folketinget vedtog de 13 lovforslag pa skatteministeriets omrade, der udgjorde hovedindholdet af Forarspakke 2.0, og Skattereformen kan dermed trade i kraft med virkning fra Narvarnende afhandling vil alene beskaftige sig med Lovforslaget "L 203", som vedrorer ophavelse af momsfrihed for rejsebureauvirksomhed fra For rejsebranchen far lovforslaget unagtelig konsekvenser. Om disse bliver store eller sma, er endnu ikke til at vide, da skatteministeriet endnu ikke ved, hvordan lovandringen skal effektueres. Rejsebranchen ved derfor endnu ikke, hvorledes momspligten konkret kommer til at pavirke dem, og de enkelte bureauer er derfor uvidende om den mulige rakonomiske og administrative byrde, der kommer til at pahvile dem. Branchen er kendetegnet ved mange sma, enkelte mellemstore og fa meget store aktorer. Forholdene pa markedet for rejser er i konstant udvikiing, og vi har i Danmark set en net tendens til brug af internettet ved bestilling af rejser, bade hos autoriserede rejsebureauer og direkte kontakt fra forbruger til hotel og flyselskaber. Lovandringen er derfor yderst relevant at se nfflrmere pa for at kunne give rejsebranchen en ide om, hvordan momspligten kommer til at pavirke dem. Kilde: Skatteministeriets hjemmeside htto://www.skm.dk/dublikationer/temaer/skattereform2009.htm I 2 Kilde: Skatteministeriets hjemmeside htto://www.skm.dk/lovforslao/resumeer/7603.html Moms pa rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 6

7 1.3 English summary This master thesis is a part of the completion of my MSc study (Business administration and auditing) at Copenhagen Business School. The thesis deals with the problems regarding valueadded tax on travel that is to be expected after the Law 203 was adopted in June The research statement of the thesis is shown below: 'The adoption of L203 dealing in particular with the removal of the tax exception for travel agencies. The adoption has created new rules for value-added tax in Denmark. By a comparison with other EU countries and their legislation and practices on the area, I will assess in which way and direction it is most appropriate, effective and cost efficient to calculate and account for value-added tax on travel in Denmark. " The solution to the research statement above is based on a practical approach in which significant industry-specific characteristics are identified and used to analyze the benefits and drawbacks of the adoption of the law and its effect on the travel industry in Denmark. I the thesis I assume the perspective of the travel industry, as it is the travel industry which is affected by the changes in the value-added tax legislation both administratively and financially. How large these effects are going to be, are not yet publicly known, and therefore I will in this thesis estimate the consequences and evaluate them. My working questions are: How will the travel industry be affected by the legislative amendment, economically as well as administratively How will the VAT be imposed and on which tax basis What is the revenue from charges, and how can they be fulfilled How can the economical and administrative difficulties be resolved Using these questions I will analyze the future framework. I will determine whether the regulatory framework can be implemented in a design that will work for the Travel Agencies in practice. I will, determine and clarify what is inappropriate about by the new rules. In this aspect the Tax ministry's comments to the adopted law will be considered. Finally I will propose how the removal of the value-added tax exception on travel agencies can be implemented with as little impact on the travel industry as possible. Moms pa rejser givet vedtagelse of L203 i foraret 2009 Page 7

8 1.4 Formal og problemfelt Formalet med denne kandidatafhandling kan opdeles i folgende underpunkter: at forsoge at klarlagge de okonomiske save! som de administrative konsekvenser af lovforslaget pavirkende rejsebranchen vedtaget af folketinget i maj 2009 at fungere som et redskab for interessenter - rejsebureauer, der bliver pavirket af lovandringerne ved vedtagelsen af skattereformen at fa mulighed for at demonstrere evnen til at kombinere og anvende de metodemwssige og faglige kundskaber, som er opnaet gennem uddannelsesforlobet pa CMA-studiet at vise et indgaende kendskab til losning af juridiske problemstillinger sa vel som okonomiske pa en sadan made, som jeg med baggrund i den tilegnede viden til kunne arbejde med lignende problemstillinger i mit arbejde som revisor fremadrettet 1.5 Malgruppe Afhandlingen har som folge af ovenstaende formal flere forskellige malgrupper: Afhandlingens prima9re malgruppe er rejsebranchen i Danmark, samt rejsebranchens eksterne interessenter. Afhandlingen henvender sig herud over ogsa til brancheorganisationerne DRF og RID samt skatteministeriet, som muligvis kan have glade af de observationer og konklusioner, der bliver fremlagt. Ydermere henvender afhandlingen sig ogsa til studerende og andre, der sager information om de momsmassige problemstillinger opstaet ved vedtagelse af afgiftspligt for rejsebureauer. Det forudsattes, for at opna maksimalt udbytte af afhandlingen, at laser har et godt kendskab til dansk momsret og hovedreglerne i denne. Moms p rejser givet vedtagelse af L203 i for5ret 2009 Page 8

9 1.6 Problemformulering Ovenstaende afsnit beskriver kort vigtigheden af, at der foreligger klare regler pa omradet for moms pa rejser. Folketinget har vedtaget et lovforslag uden at vide, hvordan reglerne skal effektueres i praksis - og der foreligger hermed et regelsaet, som ingen endnu ved, hvordan skal anvendes i praksis. Det er derfor i hele malgruppens interesse at undersoge, hvordan lovaendringen kan/bliver effektueret og med hvilke okonomiske og administrative konsekvenser - sadan at det enkelte rejsebureau kan budgettere med de eventuelle meromkostninger bade rent okonomisk men ogsa administrativt. Og ogsa overskue konsekvenserne som unmgtelig vil opsta pa kort sigt. Heraf kan folgende problemformulering udledes: Med vedtagelse af L203 omhandlende blandt andet fjernelse af afgiftsfrihed for rejsebureauvirksomhed, er der endnu engang kommet nye regler pa momsomradet i Danmark. Ved en sammenligning med andre relevante EU-lande og deres lovgivning og praksis pa omradet vurderes det, pa hvilken made det er mest hensigtsmssigt, effektivt og omkostningsbesparende at udregne og afregne momsen pa rejser. Overstaende analyseres og besvares gennem nedenstaende arbejdssporgsmal, hvor disse udelukkende skal ses i relation til lovforslaget og afgiften pa rejser inden for EU som folge heraf. Hvorledes kan det forventes at rejsebranchen bliver pavirket af lovndringen okonomisk sa vel som administrativt Hvordan kan det forventes at afgiften bliver palagt og pa hvilke afgiftsgrundlag Hvordan forventes skatteministeriets forventninger til indtmgten fra afgiften at kunne opfyldes Hvordan kan de regnskabsmwssige og administrative problemstillinger stages lost Formalet med afhandlingen er, pa baggrund af en teoretisk momsretlig synsvinkel via en gennemgang af eksisterende samt fremtidige regelsffit, vedtaget som folge af skattereformen i foraret 2009, at foretage okonomiske og juridiske konsekvensvurderinger i forbindelse med implementeringen af momspligt for rejsebranchen. 1 Moms Det nye regelsmt vil forsogt analyseret for at fastsla, hvorvidt regelsmttet kan anses for at have en udformning, der fungerer hensigtsmmssigt. Der vil, hvor dette findes relevant, blive belyst hvilke uhensigtsmmssigheder, der er, ved de nye regler. pa rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 9

10 Det er hensigten at behandle den momsmmssige stilling for de direkte involverede parter som nmynt under punkt 1.5. Og de momsmmssige konsekvenser kan herigennem belyses. Hvorvidt de nye regler har en udformning, der fungerer og derved er af permanent karakter, vil blive analyseret ud fra folgende: Gzeldende regelsast Det gmldende regelswt vil blive analyseret og vurderet, og udgangspunktet for dette vil ywre i momsloven, momsvejledningen og EF-domme. favrigt relevant materiale vil blive inddraget i analysen, herunder domme - danske sa vel som EF-domme, praksis, cirkulwrer og evt. horingssvar my. Historisk udvikling Med udgangspunkt i den historiske udvikling i momsreglerne, vil regelmndringerne blive analyseret. 1.7 Afgrmnsning I fortsmttelse af ovenstaende afsnit om malgruppe, problemfelt og problemformulering er afgrmnsningen udarbejdet til uddybelse og begrundelse af de i afhandlingen foretagne valg og fravaig. Da afhandlingen kun vedrorer moms pa rejser, er afhandlingen koncentreret om dette. Der analyseres derfor ikke andre problematikker og sporgsmal, der kan rejses i forbindelse med regeringens vedtagelse af lovforslag L203. Med andre ord har afhandlingen kun fokus pa nedenstaende specifikke problemstillinger for rejsebranchen og ikke alt andet, lovforslaget ogsa vedrorer. Derudover er der foretaget afgmnsning i analysedelen, sadan at der er udvalgt to europmiske lande, som Danmark og de danske momsregler sammenlignes med. Andre momssystemer, og europmiske landes regelsmt og praksis pa omradet, er derfor ikke medtaget. Afhandlingen er endvidere fokuseret pa rejsebranchens salg af rejser - og ikke afledte ydelser som for eksempel slag af reklamer my. Moms pa rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 10

11 Praktiske problemstillinger Pa baggrund af ovenstaende, vil det i afhandlingen blive undersogt, om folgende punkter kan vmre relevante udfordringer, som kommer til at pavirke rejsebureauerne save! som skat SKAT: Bureauernes administration og de udfordringer, der muligvis kan forventes som folge af loymndringen. Herunder blandt andet systemtilretninger og mndrede forretningsgange. Om myndighederne vil stode pa udfordringer, eventuelt inden for administrationen og kontrollerne forbundet hermed men maske ogsa vedrorende selve effektueringen af regelmndringen. Endvidere om det er muligt at der kommer en storre udfordring vedrorende en tung administrativ kontrolbyrde for myndighederne og SKAT, blandt andet ved den kontinuerlige kontrol af afgiftsgrundlag i bureauerne, beregninger og korrekt beregning af momsen. Da regeringen og skatteministeriet endnu ikke har taget endelig stilling til, hvordan reglerne skal finde anvendelse i praksis, kan det sa tmnkes, at der kommer en del debat og et stort fokus pa den administrative byrde bade i bureauerne og for myndighederne. 1.8 Model og metodevalg, herunder disponering af afhandlingen Juridisk metode For at kunne belyse ovenstaende problemstillinger benyttes, ved de juridiske elementer i opgaven, den retsdogmatiske metode. Denne metodes primmre formal er at udlede gwidende ret. For at kunne udlede gmldende ret er metoden at systematisere, beskrive og fortolke gaeldende ret ud fra de relevante retskilder. Herefter er det muligt at besvare underpunkterne i problemformuleringen i overensstemmelse med gmldende ret. Da retskilder er karakteriseret ved at vmre hierarkisk opbygget, er nedenfor en prioriteret rmkkefolge: 1. Lovgivning og regulering (herunder EU-ret og national ret) 2. Retspraksis, prmjudikater og prwcedens 3. Smdvaner, herunder retssmdvaner og kutymer Der vil, hvor dette er nodvendigt for besvarelsen af afhandlingens problemstilling, blive anvendt en komparativ analyse, hvori der kan inddrages bade historisk og gmldende regler pa omradet. Moms pa rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 11

12 Lovgivning og regulering I den juridiske analyse i kapitel 3 og 4 tages der forst udgangspunkt i, hvordan de gwidende regler er, og derefter vil der blive givet et oprids af reglerne, som de kan komme til at vre med virkning fra som resultat af vedtagelsen af skattereformen og lovforslag "L203". Reguleringen bade for og efter, er omdrejningspunktet for afhandlingen og altsa den primwre retskilde i afhandlingens problemstilling. For at analysere og konkretisere formalet med vedtagelsen af "L203" er anden sekundwr lovgivning my. inddraget. Ligeledes er forord og bemaarkninger til gwidende ret samt til lovforslaget inddraget, hvor det er vurderet relevant. Ud over de nationale regler som ovenfor nasynt vil ogsa relevante EU-direktiver my. blive anvendt og gennemgaet, herunder specifikt det 6. momsdirektiv og artikierne heri vedrorende momspligt og momsfrihed pa rejsebureauvirksomhed Retspraksis, prwjudikater og prwcedens Domstolene udleder retspraksis nar de kommer med domsafsigelser. Nar domstolene har afgjort en rwkke sager pa det samme juridiske omrade, skabes der en forventning om, at der i fremtidige sager inden for samme omrade vil blive afsagt lignende kendelser. Dommene skaber derfor et monster, hvorefter fremtidige sager kan forventes at blive afgjort - og dommene har derfor en prwjudiciel ywrdi. Med andre ord er prwjudikater retsregler, der udledes af foregaende retssager og bruges ved bedommelsen af lignende sager stillet for domstolene pa et senere tidspunkt. Der forelwgger praacedens pa et omrade, nar tidligere afgorelser, i sager af samme art, har betydning for den konkrete tvist. I denne afhandling anvendes folgende afgorelser, bade EF-domme og nationale domme: C-163/91 Van Ginkel C-308/93 Madgett & Baldwin C-149/01 First Choice C-291/03 MyTravel AFG 635 (1979) TfS 2000, 155 LSR "Kew selv ferie" Moms pa rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 12

13 Smdvaner, retssmdvaner og kutymer Branchekutymer, smdvaner i lignende forhold og retssmdvaner er alle begreber, der er udtryk for handlemader, som er almindelig kendt og brugt over tid ud fra en folelse af retlig forpligtelse3. Smdvaner medforer, at brancher/personer, som er berort af denne, folger denne - og har fulgt den over tid - og har handlet pa samme made hver gang, der har vmret lejlighed hertil. Brancher/personer er endvidere bevidste om, at der pahviler dem en "pligt" til at handle pa denne made og affinde sig med sasdvanens karakter i almindelighed. Det gennemgas derfor i afhandlingen, hvorledes smdvaner og kutymer i branchen har givet anledning til flere prmjudicielle afgorelser og foresporgsler til for eksempel EF-domstolen. Da det nye lovforslag L203 endnu ikke er implementeret pa omradet for moms pa rejser, vil afhandlingen forsoge at give svar pa hvilke smdvaner og kutymer, som kan forventes forbindelse hermed Ovrigt metodevalg Afhandlingen anvender en dokumentarisk metode og vil derfor overvejende vmre en deskriptiv gennemgang, som forsoger at beskrive og forklare forhold, der gar sig gmldende i den udvalgte problemstilling vedrorer moms pa rejser givet vedtagelsen af skattereformen i foraret Afhandlingen omhandler altsa elementer og lovgivning fra for, under og efter lovforslaget og vedtagelsen heraf samt forventninger til fremtiden for branchen. Disse forventninger vil derfor blive inddraget i det omfang, det findes relevant. 1.9 Dataindsamling Nffirvmrende afhandling bygger pa anvendelse af kvalitative metoder til besvarelse af den i de foregaende afsnit opstillede problemformulering og problemstillinger. Der indsamles bade historisk og nutidigt data, og igennem interviews vil forskellige vinkler i problemstillingerne blive belyst. 3 EU-ret, Ruth Nielsen, side 117. Moms pa rejser givet vedtagelse af L203 i fordret 2009 Page 13

14 1.9.1 Selskabs og brancheforhold Forstaelsen af de branchemmssige forhold, samt de enkelte seiskaber i branchen, bygger primrt pa ustrukturerede observationsteknikker suppleret med en efterfolgende mere direkte dataindsamling i form af artikler, uvildige markedsundersogelser, rapporter, interviews med branchens aktorer og brancheorganisationer samt informationer fra de forskellige selskabers hjemmesider my Regnskabstal my. I afhandlingen bliver til dels anvendt statistikker og regnskabstal for at foretage en sammenholdelse af de forskellige segmenter i branchen. Regnskabstallene og andre sammenholdelser er taget fra statistikker, udarbejdede rapporter og analyser - da behandling af enkelte arsrapporter ikke er vurderet at ville tilfore opgaven yderligere informationer i forhold til tidsanvendelsen brugt til at studere hvert enkelt rejsebureau i detaljen. De anvendte rapporter og analyser samt informationer fundet pa brancheorganisationernes hjemmesider anvendes med en grad af skepsis, da de ikke kan anses for at ymre 100 % objektive Interviews og foresporgsler En vmsentlig kilde i afhandlingen er interviews og skriftlige sporgsmal rettet til brancheorganisationer og rejsebureauer. Dette har medfort, at processen er blevet iterativ. Interviewpersonerne reprmsenterer flere segmenter i branchen bade rejsebureauer og en af brancheorganisationerne. Dette sikrer forskellige indgangsvinkler, der er mere eller mindre inde i problemstillingerne. Den praktiske indgangsvinkel er ud over interview og foresporgsler i rejsebureauernes regnskabsafdelinger ligeledes opnaet ved et telefoninterview med direktoren for en af de to store brancheorganisationer. Det gennemforte telefoninterview er foretaget ud fra en overordnet, og ikke fuldt ud fastsat, dagsorden. Dette har sikret en uformel tone samt interviewpersonens mulighed for abent at afgive en sa bred og alsidig information som muligt. Vedrorende de skriftlige interviews og foresporgsler er disse foretaget ud fra en fastsat dagsorden/smt sporgsmal, som interviewpersonerne har haft mulighed for at komme med kommentarer og svar pa. I Moms Derudover er der i sporgsmalene lagt op til en grad af individuel tilfojelse af informationer, hvis de adspurgte mener, at der har vmret behov for dette. Telefoninterview og svar pa foresporgsler er gengivet i bilag 10.1 if pa rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 14

15 Interview af en person i en af brancheorganisationerne er foretaget for at la en overordnet indgang til aendringerne, som kommer til at pavirke rejsebranchen som heihed og eventuelle problemstillinger, som de allerede nu er smrligt opmmrksomme pa. Interview/foresporgsler af ansatte i rejsebranchen er foretaget for at fa belyst de praktiske problemstillinger i relation til opfattelsen af Iovforslagets pavirkning pa branchen og de enkelte bureauer samt til identifikation af eventuelle yderligere problemstillinger bade i relation til administration og okonomiske konsekvenser. Gennemgang af en analyse af branchen er brugt for at fa et bredt indtryk af branchen som heihed. Interviewreferater samt skriftlige besvarelser pa stillede sporgsmal er ikke nodvendigvis udtommende, men omfatter de pa interviewet/i de skriftlige foresporgsler, de vmsentligste droftede forhold. At interviews ikke er gengivet til mindste detaije kan ses som en mange!, men det er min vurdering, at dette dog ikke mndrer konklusionerne, da en fuld gengivelse af interviews efter min opfattelse ikke ville medfore en oget informationsvmrdi for afhandlingens malgruppe Kildekritik Afhandlingens kilder omfatter et bredt udsnit af momslovgivning relateret til den momsretslige behandling af problemstillingerne, herunder diverse bemwrkninger og fortolkninger af materialet i form af avis og webartikler, publikationer fra revisionsselskaber samt undervisningsmateriale fra CMA-uddannelsen. Der er i afhandlingen ligeledes benyttet materiale fra brancheorganisationernes hjemmesider, statistikker og brancheanalyser udarbejdet af eksterne parter. Der er lobende i processen blevet indsamlet ramateriale og data, som er blevet analyseret og i muligt omfang verificeret empirisk, saledes at pastande fra interviews eller subjektive vurderinger opfort enten i den primmre eller sekundmre litteratur ikke star alene. De foretagne interviews og foresporgsler i henholdsvis brancheorganisationer og i rejsebranchen vurderes ikke 100 % objektive. Sporgsmalet af mere eller mindre kritisk karakter for branchen eller de enkelte selskaber sages nedtonet, idet interviewpersonerne kan have interesse i at fremstille deres selskab/organisation bedst muligt. Validiteten af udtalelser omkring branche- og administrative forhold er sikret gennem foretagelse af flere ensartede Moms pg rejser givet vedtagelse af L203 i foriret 2009 Page 15

16 interyiews/foresporgsler samt fremiggelse af modtagne svar over for ovrige interviewpersoner. Medtagelse af fortolkninger og gennemgang af faglige problemstillinger og emner fremfort i tidsskrifter, artikier og p6 internettet vurderes tilstrmkkelige valide til behandlingen af den i opgaven anforte problemstilling. Fra mit daglige arbejde som revisor har jeg kendskab til den omfattende kvalitetskontrol internt i revisionsselskaberne inden offentliggorelse af artikier i faglige tidsskrifter, publikationer, analyser my. S6fremt det er vurderet, at validiteten af en kilde er vwsentlig reduceret, er anvendelsen af avisartikler udelukkende anvendt som sekundeert datamateriale til mere overordnede og indledende betragtninger. Anvendelse af offentliggjorte publikationer fra revisionsselskaber kan vre pavirket af onsket om fremtidigt saig af ydelser til eksisterende og potentielle kunder. Dog vurderes ikke relevant at diskutere om salg er blevet prioriteret frem for faglig kvalitet, som naturligt ville medfore store fatale konsekvenser for revisionsselskaber, hvor tillid som folge af offentlighedens tillidsrepmsentant er alfa og omega. Kilderne vurderes derfor valide. Til beskrivelse af de overordnede brancheforhold, og opdelingen af segmenter i branchen, finder brancheanalyser og uvildige markedsundersogelser anvendelse. Materialet er primwrt anvendt til sekundwr oparbejdelse af kendskab til branchen og dennes aktorer. Eventuel manglende validitet vurderes ikke kritisk i relation til de i opgaven udledte konklusioner. Kandidatafhandlingens anvendelse af materiale udgivet fra de primmre retskilder - lovgivning my. er anvendt som primre kilder, hvorefter kilder til fortolkning samt gengivelse udelukkende er medtaget som supplement til de i opgaven anvendte fortolkninger og holdninger. Lovgivningens lignende materiale vurderes ikke at vre forbundet med nogen form for subjektivitet. Moms p5 rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 16

17 2. Introduktion til Rejsebranchen som bliver pavirket af skattereformens momsmndringer Dette kapitel giver en introduktion til de overordnede kendetegn for rejsebranchen, der er en meget segmenteret branche med stor forskel pa de forskellige segmenter. Senere i afhandlingen vil de specifikke forskelle pa segmenterne, der bliver pavirket, blive gennemgaet pa et mere detaijeret niveau. Med regeringens vedtagelse af skattereformen i foraret 2009 bliver adskillige erhvery pavirket, heribiandt rejsebranchen. Rejsebranchen har i de senere ar vmret en del i medierne og artikier om alt fra kwmpe opture 4 5. Finanskrisen har i den forbindelse haft stor indvirkning da til kommende konkurser rejsebranchen er en meget konjunkturfolsom branche, og mange rejsebureauer har lukket deres forretning pa grund af manglende rejsende og de generelt mere forsigtige forbrugere. Presset i branchen pa at optimere forretningerne, og fa flere kunder, har gjort, at flere bureauer har mattet tage deres made at drive forretning pa op til genovervejelse. 2.1 Branchens aktorer Rejsebranchen bestar af en ra3kke forskellige typer af bureauer, blandt andre charterbureauer, erhvervsrejsebureauer og leisurebureauer my. For at skabe et overblik over hvad der menes med de forskellige bureauer, og hvad der karakteriserer dem, er neden for listet en rmkke forskellige rejsebureauer under hver kategori. Listerne er selvfolgelig ikke udtommende, da der findes i omegnen af 635 registrerede rejsebureauer 6, som kan kategoriseres pa et utal af mader alt efter, hvordan de skal analyseres, eller hvilke parametre der Imgges vmgt pa. Afhandlingen benytter sig af 5 hovedtermer, som nedenstaende vil blive beskrevet kort. Der kan ikke enstydigt udarbejdes en oversigt over fordelingen af segmenter/omsmtning for at vise fordelingen af de forskellige segmenter i Danmark. Dog kan det siges, at fordelt pr. bureau er charterbranchen det segment, hvor omswtningen er hojest. Omvendt er leisurebranchesegmentet omsmtningsmwssigt pa hojde med Kilde: rejsegarantifonden oplyst pr Bilag Moms p5 rejser givet vedtagelse af L203 i for5ret 2009 Page 17

18 chartersegmentet. Erhvervsrejsebureauerne folger ogsa med som segment ud fra omsmtningen - hvor de ovrige bureautyper som nmvnes, ikke er sa afgorende pa markedet ! e, J6 JCIZ (Ce ACQ' 12 i>g2 43 \s, Jh Ovenstaende graf viser opdelingen pr. segment i kr. og giver et billede af, hvordan fordelingen har vmret i 2008, nar man ser pa rejsebranchen og segmenter i forhold til omsmtning. Da det ikke findes relevant at ga yderlige i dybden med alle segmenter, er folgende udvalgt til nmrmere karakteristik: Charterbureauer Erhvervsrejsebureauer Leisurebureauer O Oversoiske leisurebureauer Kor selv bureauer o Ovrige bureauer Charterbureauer er karakteriseret ved, at de tager risikoen for transporten af de rejsende, typisk ved at foresta chartring af fly, et storre antal sander i fly for en hel smson eller ved selv at drive et flyselskab. Da risikoen er stor ved denne made at drive forretning pa, er muligheden for succes og altsa stor profit til stedet - samtidig er risikoen dog ogsa at de kan tabe mange penge Figur jf. Danmarks 150 storste rejsebureauer - en analyse af den danske rejsebureaubranche Side 10. Moms pa rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 18

19 meget hurtigt. Et andet karakteristika er at der typisk fra charterbureauer udbydes en form for pakkerejser, hvor kunderne altsa kober hele rejsen, bade flytransport og hotel samt guideservices pa destinationerne. Af kendte danske bureauer kan nmvnes: MyTravel Denmark, Startour, Bravo Tours, Tyrkiet Ekspressen, Falk Lauritsen Rejser og Ung Rejs. Erhvervsrejsebureauer er som navnet antyder karakteriseret ved at udbyde rejser til erhvervsdrivende, for eksempel ved salg af rejser til virksomheders ansatte, nar de skal pa rejser i forbindelse med deres job. Af store danske erhvervsbureauer kan nffivnes: Via Travel Danmark, BDC Travel, Vejle Rejser og Net Travel Service. Oversoiske Leisurebureauer er karakteriseret ved primmrt at udbyde rejser uden for EU, for eksempel til USA eller Australien. Deres kunder er typisk private, der gerne vil have skrwddersyet en rejse oftere af langere varighed. Modsat Charterbureauer tager leisurebureauer ikke risikoen ved at chartre fly, men i stedet booker de gennem andre, sedan at de pa den made minimerer deres transportrisiko. Af kendte oversoiske leisurebureauer kan nmvnes: Albatros Travel, Jysk Rejsebureau, Nyhavn Rejser, MyPlanet International, Kilroy Travels DK og Hannibal Travel Group. Km. Selv bureauer - som navnet siger, er der her tale om en mkke bureauer, som udbyder rejser til de kunder, der onsker at kore til destinationen selv. Der er bade tale om indenlandske og udenlandske destinationer. Flere bureauer tilbyder forskellige produkter, og "keir selv" bureauer kan derfor ikke isoleres helt. Der er en glidende overgang mellem de forskellige leisurebureauer. Af kendte bureauer, der udelukkende star for "Icor selv" rejser, kan nmvnes: FDM Travel, DTF Travel og Dansk Fri Ferie. Ovrige bureauer givet ovensteende opdeling, er der en del bureauer, som ikke kan klassificeres som vmrende det ene eller det andet, og derfor er de listet i denne sidste "opsamlingsgruppe". FaIles for bureauerne er, at de ikke kan karakteriseres som et bureau, der kun forester en type rejser eller koncentreret enten indenlands eller udenlands. Af disse ikke definerbare bureauer kan nmvnes: DSB Rejsebureau, Kilroy Group Travel, Greenlands rejsebureau, Risskov Rejser, Best Travel og Senior Rejser. Bureauerne har tit stort salg til destinationer i Europa, men smiger i nogle tilfwide ogsa oversoiske rejser, og de kan derfor ikke kategoriseres som enten det ene eller det andet. T Moms p5 rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 19

20 Kandidatathandling Branchens okonomiske status efter udgangen af 2008 er klart mmrket af finanskrisen. Og ser man pa udviklingen i nogletallene fra 2006 til 2008, er det tydeligt at se, at der er sket en negativ udvikling i med udgangen af Nedenstaende graf viser relevante nogletal for at belyse dette faktum 8 : 11=2M 13:MCIL A.4 war ni; miroi JJD et tho, 7', go 124 rz: L'or9.0 wsvt Fr on ve SMS t rtr IPIT 1alu 41! 17 ain. Disse tal skal ses i sammenhmng med udviklingen i antal ferierejser med mindst fire overnatninger malt i procent i samme periode ( ) 9 : WZNish. Branchen er altsa presset pa flere omrader, og at de rejsende vmlger enten at forkorte deres rejser eller slet ikke at tage af sted, som er den storste arsag til branchens negative udvikling i save' afkastningsgrad, overskudsgrad og antal ferierejser. 2.2 Aktorernes forskellige interesser (afhwngig af form for rejsevirksomhed, malgruppe og rejsemal) Som beskrevet ovenfor er der en lang rmkke rejsebureauer, som arbejder i forskellige eller overlappende segmenter. Ens for dem alle er, at de driver en rejsevirksomhed, hvor de arrangerer rejser for kunder enten private eller erhvervskunder. At de opererer pa mange forskellige markeder og i flere segmenter, gor endvidere deres malgruppe forskellig og er dermed ogsa arsag til forskellige typer af rejser samt rejsemal. Givet de forskellige interesser er det forskelligt, hvor fokus ligger i de forskellige bureauer i relation til kunderne. Med hensyn til mndringerne i momsloven, vedtaget med skattereformen, gor dette, at bureauer bliver pavirket forskelligt af aandringerne. Nogle af bureauerne vil se det som en fordel, at 8 Deloitte: Rejsebureauer Markedsnyt 2009, side 4. 9 Deloitte: Rejsebranchen Markedsnyt 2009, side 5. Moms pa rejser givet vedtagelse af L203 i foraret 2009 Page 20 L.

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. studiet. De momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder under Særordning for Rejsebureauer

Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. studiet. De momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder under Særordning for Rejsebureauer Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet De momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder under Særordning for Rejsebureauer Copenhagen Business School 2013 Afleveret: 25. april 2013 Forfatter:

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2013 Travel agents in relation to VAT Lisette Ekvall Antal anslag/antal normalsider: 178.543 / 78,5 Dato for aflevering: 19. april 2013 Vejleder:

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Momslovens særordning for rejsebureauer

Momslovens særordning for rejsebureauer Bjarke Vodder Nielsen Kandidatafhandling Momslovens særordning for rejsebureauer Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Handelshøjskolen Aarhus Universitet cand.merc.aud Moms/afgifter 1. november 2012 / BN75794

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Den 6. juni 2013 Kære Henrik Dam Kristensen Vedr. Ændring af forordning 261/2004 om aflysning, forsinkelse

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

Ændring af EU s momsregler

Ændring af EU s momsregler Master Thesis, Cand.Merc.Aud, Aarhus University Business and Social Sciences Afleveringsdato: 2. marts 2015 Fag: Moms og afgiftsret Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Forfatter: Sanne Hoffmann Terkelsen

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt Advokat Christian Riewe Vester Voldgade 96 1552 Kobenhavn V Den 19. december 2011 1nit KWI Vedreirende j.nr. 7. afd. B-1023-11 (Deres j.nr. MG-34182): Malerforbundet

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik - Moms Moms på egen og fremmed administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige (omfattet af

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Afg0relse. Skatteankestyrelsen

Afg0relse. Skatteankestyrelsen Afg0relse fra Skatteankestyrelsen 4 FEB. 2015 Sagsnr. 15-0056343 Klager: Kaas & Mulvad I/S v/nils Mulvad Klage over: SKATs afgorelse af 16. december 2014 Cvr-nr.: 29907528 SKAT har givet afslag pa anmodning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Juridisk institut Antal anslag: Cand.merc.aud. - studiet 203.876 Kandidatafhandling Antal sider: Afleveret

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser

Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser Udarbejdet af: Trine Christel Falck Lorensen Louise Grøndahl Nielsen Vejleder: Henrik Stensgaard Bachelorafhandling Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser Handelshøjskolen

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere