Budget 2017 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2017 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv."

Transkript

1 Budget 2017 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv. Indhold: Side 1 Kommunal udligning 1 Statstilskud 3 Selskabsskat 5 Udlændinge 6 Notat om flygtninge grund- og resultattilskud mv. 7 Grundbidrag 9 Beskæftigelsestilskud 10 Tilskud til bedre dagtilbud 11 To ældrepuljer i Tilskud til omstilling af folkeskolen 13 Styrket finansiering 14 Akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje 15 Omlægning af pulje til dagtilbud og pulje til ældre (klippekort). 16 Aktivitetsbestemt medfinansiering 18 Indkomstskat 19 Grundskyld 22 Dækningsafgift 24 Deponering 25

2 Kommunal udligning Udgiftsbehov: En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen, således at det aldersbestemte udgiftsbehov indgår med en vægt på 67,50 pct., mens det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår med en vægt på 32,50 pct. Udgiftsbehovet pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2017 beregnet til kr. Til sammenligning er udgiftsbehovet i hele landet i 2017 pr. indbygger beregnet til kr. Beskatningsgrundlag: En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra udskrivningsgrundlaget for indkomstskat tillagt en nærmere fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier. I opgørelsen af beskatningsgrundlaget for 2017 indgår de afgiftspligtige grundværdier med 2,8 pct. for produktionsjord og med 10,5 pct. for øvrige ejendomme. Ved en gennemsnitlig beregnet skatteprocent i 2017 på 24,90 pct. og en gennemsnitlig beregnet grundskyldspromille på 6,88 promille for produktionsjord samt 26,13 promille for øvrige ejendomme er det muligt at beregne skatteindtægterne pr. indbygger i For Hjørring kommune er de beregnede skatteindtægter i 2017 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats i 2017 pr. indbygger opgjort til kr. Til sammenligning er de beregnede skatteindtægter i 2017 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats pr. indbygger i hele landet opgjort til kr. Nettoudligning: Ved at sammenholde en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter finder man kommunens strukturelle underskud/overskud. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skattesats vil få underskud eller overskud i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation. Landsudligning: De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61 pct. af det beregnede underskud. 1

3 For Hjørring kommune medfører det: kr. i strukturelt underskud pr. borger ( kr kr.) borgere pr. 1. januar 2017 er der forudsat 61 pct. i udligningsgrad Nettoudligning af landsudligning for Hjørring kommune kan i 2017 beregnes til: ( kr. x ) x 61 pct. = 845,508 mio. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner: Til kommuner som har et strukturelt underskud pr. borger, som overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger, ydes der et yderligere tilskud. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens underskud pr. indbygger, der overstiger den ovennævnte grænse på 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Data til beregning af tilskud til Hjørring kommune som ugunstigt stillet kommune i 2017: kr. i strukturelt underskud pr. borger kr. svarende til 95 pct. af det gennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger i hele landet. Beregnet som ( kr kr.) x 0, kr. i udligningsgrundlag pr. indbygger 32 pct. i udligningsgrundlag borgere pr. 1. januar 2017 er der forudsat Tilskud til Hjørring kommune som ugunstigt stillet kommune i 2017 kan herefter beregnes til: (7.214 kr. pr. borger x borgere) x 32 pct. = 151,380 mio. kr. 2

4 Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (også benævnt bloktilskud eller statstilskud) til kommunerne. Tilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskuddet fastsættes på baggrund af: Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer. Regulering for den forventede pris- og lønudvikling. Regulering for kommunale mer- og mindreudgifter som følge af ændringer i udgiftseller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne. Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien). Endvidere kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg forhøje eller nedsætte tilskuddet, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den kommunale økonomi taler herfor. I 2017 består statstilskuddet for hele landet af: 3,059 mia. kr. i et ordinært statstilskud 4,000 mia. kr. i betinget statstilskud fordelt med 3,0 mia. kr. vedrørende drift og 1,000 mia. kr. vedrørende anlæg. Statstilskuddet fordeles kommunerne imellem efter indbyggertallet. For hele landet er indbyggertallet pr. 1. januar 2017 i statsgarantien fastsat til borgere. Hjørring kommunes statstilskud for 2017 kan herefter beregnes til (7.058,720 mio. kr. : borgere) x borgere = 80,436 mio. kr. Hjørring kommunes statstilskud for 2017 er opdelt i henholdsvis et ordinært statstilskud på 34,848 mio. kr. og et betinget statstilskud vedrørende drift på 34,188 mio. kr. samt et betinget statstilskud vedrørende anlæg på Det betingede statstilskud vedrørende drift på 34,188 mio. kr. i 2017 for Hjørring kommune kan blive udbetalt/skal ikke tilbagebetales såfremt: Kommunerne under et har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter. Kommunale budgetter under et vedrørende serviceudgifterne bliver overholdt, dvs. at regnskaberne ikke overstiger det i KL-aftalen aftalte niveau for serviceudgifter. 3

5 Det betingede statstilskud vedrørende anlæg på 11,400 mio. kr. i 2017 for Hjørring kommune er af finansministeren gjort betinget af, at kommunerne budgetterer anlægsudgifterne for 2017 inden for den i Økonomiaftalen for 2017 aftalte anlægsramme for hele landet på 16,3 mia. kr. Der er for anlæg ikke fastsat nogen sanktionsbestemmelse, såfremt kommunernes regnskaber for 2017 overskrider den i Økonomiaftalen for 2017 fastsatte anlægsramme, men der er mellem Regeringen og KL jf. Økonomiaftalen for 2017 en fælles forståelse for at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen, således at den planlagte tilpasning af de kommunale anlægsudgifter realiseres det er aftalt, at Kommunerne fra 2016 til 2017 skal reducere deres anlægsniveau, og Regeringen lægger megen vægt på, at dette rent faktisk bliver realiseret. 4

6 Selskabsskat I 2017 afregnes selskabs- og fondsskat vedrørende opgjorte selskabsskatter for indkomstårene 2014 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. For Hjørring kommune er den endelige opgjorte selskabsskat og fondsskat til afregning i 2017 opgjort til 39,670 mio. kr. Der er en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. I Hjørring kommune er provenuet af selskabsskat pr. indbygger lavere end landsgennemsnittet, og Hjørring kommune vil derfor modtage et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2017 opgjort til 604,93 kr. I hele landet hele er provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger i 2017 som indgår i udligning af selskabsskat opgjort til 1.159,65 kr. Med et forudsat indbyggertal i Hjørring kommune i 2017 på borgere kan udligning af selskabsskat for Hjørring kommune herefter beregnes til: (1.159,65 kr. pr. borger 604,93 kr. pr. borger) x 50 pct. x borgere = 18,192 mio. kr. 5

7 Udlændinge udligning Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge Kommunerne finansierer disse ordninger under èt, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandre, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Til merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande såsom udgifter til integration og sprogundervisning ydes der følgende tilskud i 2017: Tilskud pr. udlænding kr. Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding kr. Yderligere tilskud pr årig udlænding kr. Hjørring kommune har pr. 1. januar 2016 følgende antal indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke vestlige lande: indvandrere og efterkommere 302 indvandrere og efterkommere i alderen 0-5 år 552 indvandrere og efterkommere i alderen 6-16 år Samlet giver ovennævnte anledning til, at Hjørring kommune modtager et tilskud på 31,896 mio. kr. For hele landet kan det samlede tilskud opgøres til 4.504,320 mio. kr. Dette tilskud skal finansieres af kommunerne selv med befolkningstallet som fordelingsnøgle. Hjørring kommunes andel kan med et forudsat folketal på borgere opgøres til: (4.504,320 mio. kr. : borgere) x borgere = 51,324 mio. kr. Netto bidrager Hjørring kommune i 2017 med 19,428 mio. kr. til ordningen om udligning vedrørende indvandrere og efterkommere. 6

8 Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning Side 1. Notat vedr. grundtilskud og resultattilskud samt budgettering heraf Nærværende notat vil give en kort orientering om grundtilskud og resultattilskud samt budgetteringen heraf i Hjørring Kommune. Kort om grundtilskud og resultattilskud Grundtilskuddet er et månedligt tilskud, som kommunen kan hjemtage i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. Kun flygtninge og familiesammenførte over 18 år, samt uledsagede mindreårige kan være omfattet af et integrationsprogram. For uledsagede mindreårige er der et særligt højt tilskud, mens der ikke kan hjemtages tilskud til børn, der ikke er omfattet af et integrationsprogram. Grundtilskuddet skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Det kan fx være: Indkvartering Tolkebistand Information, vejledning og rådgivning m.v. Danskuddannelse Tilbud i forbindelse med integrationsprogrammer og introduktionsforløb I 2017 og 2018 er grundtilskuddet vedr. voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge forhøjet med 50% (tilskuddet til uledsagede mindreårige er ikke forhøjet). Resultattilskud er et tilskud kommunen kan hjemtage, når en flygtning/familiesammenført i et integrationsprogram kommer i arbejde, uddannelse eller består en prøve i dansk. Grundtilskud og resultattilskud i Økonomiaftalen På landsplan er der i Økonomiaftalen for 2017 forudsat nedenstående grund- og resultattilskud: Tabel 1: Forudsatte tilskud i ØA2017, mio. kr. ØA 2017 Hjørring andel Grundtilskud ,6 Resultattilskud 429 4,9 I alt ,5 De forudsatte tilskud er modregnet i budgetgarantien mv., hvorfor Hjørring Kommunes blokskud er reduceret med 29,5 mio. kr. som følge heraf. Det bemærkes desuden, at tilskuddene reelt er ren finansiering, idet servicerammen ikke udvides som følge af flere udgifter til flygtninge og familiesammenførte, og endvidere at overførselsudgifterne til flygtninge og familiesammenførte indgår i det aftalte niveau for kommunernes overførselsudgifter (budgetgarantien mv.) I 2016 var de forudsatte tilskud på i alt 689 mio. kr. på landsplan svarende til 7,8 mio. kr. for Hjørring Kommune jf. tabel 2 herunder. Tabel 2: Forudsatte tilskud i ØA2016, mio. kr. ØA 2016 Hjørring andel Grundtilskud 443 5,0 Resultattilskud 246 2,8 I alt 689 7,8 De forudsatte tilskud var også i 2016 modregnet i Budgetgarantien mv., hvorfor Hjørring Kommunes blokskud i 2016 var reduceret med 7,8 mio. kr. som følge heraf. Det bemærkes, at denne reduktion af bloktilskuddet i 2016 ikke var fordelt eller særligt omtalt, idet reduktionen indgik i en samlet pulje benævnt residual i budgetgarantien mv. 7

9 Side 2 Den marginale ændring af bloktilskuddet som følge af det højere aftalte niveau fra 2016 til 2017 for grundtilskud og resultattilskud er således en reduktion på 21,7 mio. kr. Budgettering af grundtilskud og resultattilskud i Hjørring Kommune Indtægterne fra grundtilskud og resultattilskud blev tidligere budgetteret under Arbejdsmarkedsudvalget. Fra og med 2017 budgetteres disse tilskud under Økonomiudvalget. Samtidigt budgetteres der på udgiftssiden med en pulje, som udmøntes løbende til fagudvalgene i forbindelse med Økonomirapporterne i takt med at der tilkommer flygtninge og familiesammenførte. Puljen skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte, der ligger ud over de midler, der forudsættes at være indeholdt til formålet i udvalgenes basisbudgetter. Undtaget herfor er overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet, som i forvejen er kompenseret via budgetgarantien mv. og som indgår i Arbejdsmarkedsudvalgets konkrete budgettering af overførselsudgifterne. I forbindelse med at indtægtsbudgettet flyttes fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget sker der en regulering af Arbejdsmarkedsudvalgets udgiftsramme, idet den budgetterede indtægt hidtil har finansieret udgifterne til danskundervisning af flygtninge mv. Reguleringen udgør 15 mio. kr. svarende til det forudsatte aktivitetsniveau i Med denne regulering kan Arbejdsmarkedsudvalget først få udmøntet midler fra puljen, når aktivitetsniveauet stiger til over det i 2016 forudsatte. Det forudsættes, at der overordnet er balance mellem indtægts- og udgiftsbudgettet på området. Dermed bliver indtægtsbudgettet under Økonomiudvalget på 29,5 mio. kr., mens udgiftspuljen budgetteres til 14,5 mio. kr., svarende til indtægten på 29,5 mio. kr. fratrukket reguleringen af Arbejdsmarkedsudvalgets ramme på 15 mio. kr. jf. ovenstående afsnit. Budgettering af grund- og resultattilskud i overslagsårene I overslagsårene er der i KL s tilskudsmodel forudsat følgende grund- og resultattilskud: Tabel 3: Grund- og resultattilskud i overslagsårene, mio. kr. (17-pl) Grund- og resultattilskud, hele landet Grund- og resultattilskud, Hjørring Kommune -33,8-26,0-26,0 Idet området forudsættes budgetteret med balance mellem indtægter og udgifter, reguleres udgiftspuljen tilsvarende. Det bemærkes, at det forhøjede grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (+50%) kun er gældende i 2017 og 2018, hvilket reducerer tilskuddene i 2019 og Det bemærkes dog samtidigt, at når tilskuddet normaliseres, vil modregningen i bloktilskuddet blive tilsvarende mindre. 8

10 Grundbidrag Kommunernes grundbidrag på udviklingsområderne for 2017 er fastsat til 131 kr. pr. indbygger. For Hjørring kommune vil ovennævnte med et forudsat befolkningstal i 2017 på borgere medføre et udviklingsbidrag i 2017 på 131 kr. pr. indbygger x borgere = 8,590 mio. kr. 9

11 Beskæftigelsestilskud i 2017 Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes der et statsligt beskæftigelsestilskud til kommunerne. Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov for tilskudsåret. For 2017 baseres grundtilskuddet på en beregning af de kommunale udgifter to år før tilskudsåret dvs Dette beskæftigelsestilskud for 2015 bliver omregnet til pris- og lønniveauet i 2017, samt det regelgrundlag, der er gældende i Grundtilskuddet bliver således beregnet for hver enkelt kommune. Merudgiftsbehovet er den forventede udgiftsudvikling på landsplan fra 2015 til Merudgiftsbehovet fordeles mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af bruttoledigheden i For 2017 er det forudsat for hele landet, at bruttoledigheden vil være på , og at de kommunale nettoudgifter til de forsikrede ledige vil være mio. kr. fordelt med mio. kr. i grundtilskud og mio. kr. i merudgiftsbehov. For 2017 er beskæftigelsestilskuddet for Hjørring kommune fastsat således: 183,552 mio. kr. i grundtilskud -18,300 mio. kr. i merudgiftsbehov 165,252 mio. kr. i beskæftigelsestilskud. 10

12 Tilskud til bedre dagtilbud I Finanslovaftalen for 2012 aftalte Regeringen og Enhedslisten, at der skal ske opprioritering af dagtilbud til børn via et prioriteret løft af kvaliteten og normeringerne. I Økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der fra 2013 og frem årligt skal tilføres kommunerne 500 mio. kr. kr. til brug for et løft af kvaliteten og normeringerne i dagtilbud til børn. I Økonomiaftalen for 2013 er det aftalt, at omhandlede 500 mio. kr. fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne med henblik på at fremme en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. For 2017 udgør omhandlede tilskud 535,4 mio. kr. Hjørring kommunes andel af omhandlede tilskud udgør 5,556 mio. kr. for Tilskuddet for 2017 er af Social- og Indenrigsministeriet fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar KL har på et orienteringsmøde om Økonomiaftalen oplyst, at der ikke findes formkrav til kommunerne for at få omhandlede tilskud udbetalt. 11

13 To ældrepuljer i ) Tilskud til generelt løft af ældreplejen Fra og med 2002 er der indført en ældrepulje, som skal medvirke til at give et generelt løft af ældreplejen. Puljen bliver årligt reguleret med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen udgør for 2017 for hele landet 713,2 mio. kr., som i henhold til praksis bliver fordelt mellem kommunerne i forhold til en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Hjørring kommune vil i 2017 modtage 9,648 mio. kr. fra denne ældrepulje. 2) Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statslig tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen udgør for 2017 for hele landet 955,8 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Hjørring kommune vil i 2017 modtage 12,924 mio. kr. fra denne ældrepulje. 12

14 Tilskud til omstilling af folkeskolen I Kommuneaftalen for 2014 indgik, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet, hvor det ekstraordinære løft af bloktilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Tilskudspuljen for 2017 på 300 mio. kr. er fordelt til kommuner, der har et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnit efter følgende kriterier: ,5 mio. kr. fordeles til kommuner efter kriterier for et relativt lavt potentiale for øget brug af lærerpersonale til undervisning, men også et højt behov for øget antal undervisningstimer ,5 mio. kr. fordeles til kommuner med et vanskeligere udgangspunkt for en effektiv skolestruktur på grund af lav befolkningstæthed ,0 mio. kr. til kommuner med et relativt lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov i SFO, fritidshjem og klubtilbud. Tilskuddet for 2017 er af Social- og Indenrigsministeriet fordelt efter antal folkeskoleelever i de kommuner, der opfylder kriterierne. Hjørring kommune vil for 2017 få en andel af tilskudspuljen til omstilling af folkeskolen på 7,536 mio. kr. Økonomisk Forvaltning oplyser, at Byrådet på møde den 9. oktober 2013 i forbindelse med 2. behandlingen af budget har taget stilling til udmøntning af tilskud til omstilling af folkeskolen i relation til BSU. 13

15 Styrket finansiering Det ekstraordinære Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2017 fordeles jf. tilskudsudmelding for 2017 fra Social- og Indenrigsministeriet kommunerne imellem på følgende måde: 1. 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 2. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. 3. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under kr. pr. indbygger. Ad 1) Hjørring kommune modtager i sagens natur sin andel af tilskuddet på 1,5 mia. kr. efter kommunens indbyggertal. Ad 2) Det strukturelle underskud opgøres som forskellen mellem en kommunens udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Et strukturelt underskud er udtryk for, at en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få et underskud i forhold til kommunens beregnede udgiftsbehov. Et strukturelt underskud er således at samlet udtryk for en kommunens økonomiske situation. Hjørring kommune har et beregnet strukturelt underskud på kr. pr. borger i Tilsvarende er gennemsnittet for hele landet for 2017 opgjort pr. borger kr. Hjørring kommune får derfor andel af puljen på 1,0 mia. kr., som fordeles efter indbyggertallet til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. Ad 3) Hjørring kommune har i 2017 et statsgaranteret beskatningsgrundlag pr. indbygger på kr., og er derfor berettiget til at få andel af puljen på 1,0 mia. kr. til kommuner med et beskatningsgrundlag under kr. pr. borger. Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. borger i statsgarantien for 2017 er fastsat til kr. Samlet får Hjørring kommune i 2017 et ekstraordinært finansieringstilskud på 61,548 mio. kr. Såfremt tilskuddet på 3,5 mia. kr. var fordelt efter befolkningstallet, ville Hjørring kommunes tilskud have været 39,882 mio. kr. 14

16 Akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje I Økonomiaftalen for 2017 af 10. juni 2016 er det aftalt, at kommunerne i 2016 tilføres 85,0 mio. kr. og i 2017 tilføres 150,0 mio. kr. (151,6 mio. kr. i 2017 P/L) til brug for finansiering af en styrket indsats af den kommunale akutfunktion og kompetence i den kommunale hjemmesygepleje. Det fremgår af aktstykke nr. 133 til Finansudvalget af 15. juni 2016 vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen for 2017, for så vidt angår punktet akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje, at kommunerne for årene tilføres følgende økonomiske midler til finansiering af en styrket kommunal indsats: Beløb i mio. kr Ad a) Andel af pulje som bliver fordelt efter ældrebefolkning 50,0 96,0 131,4 - Ad b) Andel af pulje som bliver fordelt efter befolkningsandel 35,0 55,6 35,4 171,9 I alt 85,0 151,6 166,8 171,9 Hjørring kommunes andel af reguleringen for årene kan opgøres til: Beløb i mio. kr Ad a) Andel af pulje fordelt efter ældrebefolkning 0,672 1,296 1,774 - ad b) Andel af pulje fordelt efter befolkningsandel 0,402 0,633 0,401 1,932 I alt 1,074 1,929 2,175 1,932 Ad a) Udmøntning for 2016 og 2017 er foretaget af Social og Indenrigsministeriet i tilskudsudmeldingen for Økonomisk Forvaltning har i mangel af bedre beregnet udmøntningen for 2018 vha. fordelingsnøgle for ældrebefolkningen for Ad b) Reguleringen indgår under andre reguleringer, som bliver medtaget under lov- og cirkulæreprogrammet. 15

17 Hjørring kommune Økonomisk Forvaltning Juli 2016 Omlægning af pulje til dagtilbud og pulje til ældre (klippekort) fra ansøgningspuljer til bloktilskuddet fra 2017 Omlægning af pulje til pædagogisk personale: I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det aftalt, at der årligt i 2015 og 2016 skulle afsættes 250 mio. kr. til at finansiere mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne er i 2015 og 2016 fuldt ud blevet udmøntet gennem en ansøgningspulje. I 2016 har 96 kommuner ansøgt og fået midler fra puljen. Det er i Økonomiaftalen for 2017 aftalt, at puljen overgår til bloktilskuddet, hvilket betyder mindre administration og ingen dokumentationskrav for hvordan midlerne anvendes. Der er således fra 2017 og frem ingen statslige krav om, at omhandlede årlige midler på 250 mio. kr. af kommunerne disponeres til mere pædagogisk personale. Økonomisk Forvaltning foreslår jf. praksis: At såfremt der i Hjørring kommunes budgetfremskrivning for 2017 og frem er indeholdt indtægter til at finansiere mere pædagogisk personale, skal der ske korrektion herfor. At BSU-udvalgets budgetramme fra 2017 årligt tilføres Hjørring kommunes andel af 250 mio. kr. årligt svarende til: 2,848 mio. kr. i ,830 mio. kr. i ,810 mio. kr. i ,793 mio. kr. i Omlægning af klippekortsordning til ældre: I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det aftalt, at der årligt i 2015 og 2016 skulle afsættes henholdsvis 75 mio. kr. og 150 mio. kr. til at finansiere en halv times mere hjemmehjælp om ugen til de svageste ældre. De ældre kan selv vælge, hvordan de vil bruge den ekstra halve time, og de kan også vælge at samle tiden til et længere arrangement. Ifølge aftalen om klippekortsordningen i Finansloven for 2015 blev det endvidere aftalt, at i 2015 og 2016 udmøntes midlerne som en pulje, som landet kommuner kan ansøge om midler fra, og fra 2017 indgår aftalen i kommunens bloktilskud, således bloktilskudspuljen isoleret set opjusteres med 150 mio. kr. årligt fra Der er således fra 2017 og frem ingen statslige krav om, at omhandlede årlige midler på 150 mio. kr. af kommunerne disponeres til at finansiere mere hjemmehjælp til de svageste ældre. 16

18 Økonomisk Forvaltning foreslår jf. praksis: At såfremt der i Hjørring kommunes budgetfremskrivning for 2017 og frem er indeholdt indtægter til at finansiere klippekortsordning til ældre, skal der ske korrektion herfor. At SÆH-udvalgets budgetramme fra 2017 årligt tilføres Hjørring kommunes andel af 150 mio. kr. årligt svarende til: 1,709 mio. kr. i ,698 mio. kr. i ,686 mio. kr. i ,676 mio. kr. i Økonomiudvalget har på møde den 10. august 2016 vedtaget, at der sker rammekorrektioner for henholdsvis BSU-udvalgets og SÆH-udvalgets budgetrammer for jf. det ovennævnte anførte. 17

19 Hjørring kommune Økonomisk Forvaltning Juli 2016 Aktivitetsbestemt medfinansiering Økonomiudvalget vedtog på møde den 6. august 2014, at SÆH-udvalgets budget til den aktivitetsbestemte medfinansiering fremover skulle fastlægges på baggrund af kommunens andel af det på landsplan aftalte aktivitets- og udgiftsniveau for det regionale sundhedsvæsen. Hjørring kommunes DUT andel er årligt fra 2016 opgjort til 225,915 mio. kr. jf. det af Byrådet på møde den 8. oktober 2015 vedtagne ved 2. behandling af budgettet for Hjørring kommune modtager således via bloktilskuddet 225,915 mio. kr. i 2016 pga. kommunernes skønnede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Disse 225,915 mio. kr. svarer til den ressourcetildeling, som SÆH-udvalget skal have for 2016 til at løse aktivitetsbestemte opgaver med jf. Økonomiudvalgets beslutning den 6. august Såfremt omhandlede 225,915 mio. kr. opgjort i 2016 P/L fremskrives til 2017 P/L med 1,86 pct. jf. skønnet prisstigning for art 4.8, betalinger til regionen, vil SÆH-udvalgets i det foreliggende budgetmateriale have en fremskrevet DUT-andel i budget 2017 på 230,117 mio. kr. Det fremgår af aktstykke til Folketingets Finansudvalg af 15. juni 2016 vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen for 2017 for kommunerne, at den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2017 udgør ,5 mio. kr. Hjørring kommunes DUT-andel af ,5 mio. kr. fordelt efter bloktilskudsnøglen for 2017 er 230,366 mio. kr. Ovennævnte medfører, at der fra 2017 skal ske en rammeudvidelse for SÆH-udvalget fra 2017 med årligt 0,249mio. kr. Beregnet som forskellen mellem 230,366 mio. kr. og 230,117 mio. kr. Det kan i øvrigt oplyses, at KL jf. udmelding af 4. juli 2016 forventer, at Hjørring kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017 vil blive på 221,783 mio. kr. 18

20 Indkomstskat 2017 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag for 2014 som opgjort maj Indkomstskatteprovenuet for 2014 er af Social- og Indenrigsministeriet for Hjørring kommune korrigeret med: -12,503 mio. kr. pga. af ekstraordinær hævning af beskæftigelsesfradraget pr. person fra maksimalt kr. i 2014 til kr. i ,284 mio. kr. pga. ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fra Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere er fastsat til kr. pr. person i 2014 og stiger til kr. i ,440 mio. kr. pga. bortfald af pr. 1. januar 2016 af boligjobplansfradrag. Boligjobplansordning har været gældende fra 1. juli 2011 og ophører med udgangen af ,563 mio. kr. pga. af grøn boligjobordning som erstatter boligjobordningen fra 1. januar Med den nye ordning gives der årligt alene fradrag for grønne håndværkerydelser op til kr. pr. person, mens øvrige håndværkerydelser ikke længere vil være fradragsberettigede. Endvidere er der mulighed for fradrag på op til kr. pr. person i husstand til serviceydelser i hjemmet. Ovennævnte korrektioner er foretaget, således at det bliver muligt at beregne et korrigeret udskrivningsgrundlag for 2014, såfremt de for 2017 gældende skatteregler var gældende i Korrektionen pga. ændrede skatteregler er udarbejdet af Social- og Indenrigsministeriet på kommuneniveau, hvor der er taget hensyn til de enkelte kommuners indkomstforhold mv. Dvs. korrektionsniveauet på kommuneniveau varierer. Hjørring kommunes udskrivningsgrundlag for 2014 er opgjort til: 8.821,586 mio. kr. i faktisk opgjort udskrivningsgrundlag ,848 mio. kr. i korrigeret udskrivningsgrundlag såfremt skatteregler gældende i 2017 var gældende i Økonomiområdet oplyser, at korrektionsfaktoren netto for Hjørring kommune medfører, at det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag for 2014 korrigeres marginalt op med 0,05 pct. point mod tilsvarende -0,26 pct. point for hele landet, når det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 bliver opgjort af Social- og Indenrigsministeriet. Det beregnede korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 på 8.825,848 mio. kr. for Hjørring kommune er herefter fremskrevet til 2017 niveau med den af staten fastsatte 19

21 fremskrivningsprocent på 10,3. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hjørring kommune er i 2017 fastsat til mio. kr. Hvis der i 2017 budgetteres med en udskrivningsprocent som i 2016 for Hjørring kommune på 25,9 pct., vil indkomstskatteprovenuet for Hjørring kommune i 2017 blive 2.521,342 mio. kr. Det skrå skatteloft: I finansieringsreformen for 2006 var det fastsat, at såfremt en kommune hævede udskrivningsprocenten, så ville kommunen skulle medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft i henhold til følgende fastsatte kriterier såfremt: En kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,5. Det skrå skatteloft medfører, at såfremt en kommune med en forholdsvis høj udskrivningsprocent sætter sin skatteprocent op, så vil det ikke slå igennem over for den indkomstmasse, som beskattes som topskat, idet der er lagt loft over, hvor meget borgeren kan komme til at betale i indkomstskat. For 2017 vil en kommune komme til at medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft såfremt: En kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87 i perioden var loftet også 24,87 pct. Såfremt Hjørring kommune i 2017 har en udskrivningsprocent, der er højere end 24,87 pct., skal Hjørring kommune for indkomståret 2017 medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft. Konkret skal Hjørring kommune medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft svarende til 1,03 pct. af topskattegrundlaget ved en udskrivningsprocent på 25,9 pct., svarende til uændret udskrivningsprocent i forhold til Økonomiområdet oplyser, at for indkomståret 2016 er skattenedslaget pga. personskattelovens skatteloft af Social- og Indenrigsministeriet endeligt opgjort til 6,648 mio. kr. for Hjørring kommune beregnet som 1,03 pct. af 645,299 mio. kr. 20

22 For 2017 er der for Hjørring kommune af KL skønnet et skattenedslag på 6,895 mio. kr. pga. personskattelovens skatteloft, såfremt Hjørring kommune i 2017 fastsætter en udskrivningsprocent på 25,9 pct. beregnet som 1,03 pct. af 669,402 mio. kr. Økonomiområdet oplyser, at topskattegrundlaget fra 2016 til 2017 pr. borger hæves med kr. opgjort i 2010 PL jf. skattereformen af juni

23 Grundskyld Kommunerne har mulighed for at udskrive grundskyld inden for et interval på promille. For ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug er der dog fastsat en lavere grundskyldspromille. For disse ejendomme opkræves grundskylden med en promille, som er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille, såfremt kommunen har fastsat en grundskyldspromille på 22,0 eller derunder. Der er endvidere for ejendomme, som anvendes til landbrug mv. fastsat et loft, så der maksimalt kan opkræves en grundskyldspromille på 7,2 promille, uanset hvilken grundskyldspromille kommunen har fastsat. I statsgarantien for 2017 for Hjørring kommune er de afgiftspligtige grundværdier fastsat til 9.649,755 mio. kr. og med et beregnet grundskyldsprovenu på 265,478 mio. kr. for Hjørring kommune. Fordelingen af afgiftspligtige grundværdier og grundskyldsprovenu mv. for hhv. landbrug og øvrige kan opgøres til: Afgiftspligtige grundværdier Grundskyldspromille Grundskyldsprovenu (i kr.) (i kr.) Landbrug , Øvrige , I alt Økonomisk Forvaltning har fra teknik- og miljøområdet fået en udskrift fra ejendomsskatteregistret med seneste kørsel over de afgiftspligtige grundværdier, som skal indgå i det kommunale skattegrundlag i forbindelse med beregning af grundskyldsprovenuet for Ifølge denne kørsel er de afgiftspligtige grundværdier i Hjørring kommune opgjort til 9.647,294 mio. kr. De afgiftspligtige grundværdier som indgår i det kommunale skattegrundlag i forbindelse med beregning af grundskyldsprovenuet ændrer sig over tid pga. ændringer i værdiansættelserne for ejendomme i forbindelse med omvurderinger mv. Det er beregningsmæssigt forudsat, at Hjørring kommune i 2017 budgetterer med det af staten skønnede grundskyldsprovenu i 2017 for Hjørring kommune på 265,478 mio. kr. 22

24 Økonomisk Forvaltning oplyser: At Folketinget har vedtaget en ændring af vurderingsloven i december 2014, som medfører, at der fortsat vil være vurderinger, der kan danne grundlag for beskatning af fast ejendom i årene frem til 2017 (ejerboliger) og 2018 (andre ejendomme), hvor et nyt vurderingssystem ventes at kunne tages i anvendelse. At 2011-vurderingen for ejerboliger videreføres i yderligere to år til 2017, og vurderingen for øvrige ejendomme videreføres i yderligere 3 år til At den gældende rabatordning for ejerboliger, hvorefter vurderingen vurderingen nedsættes med 2,5 pct. videreføres frem til de nye vurderinger i At rabatten udvides til også at omfatte grundvurderinger for andels- og lejeboliger pr. 1. oktober 2015 og frem til nye vurderinger i At der herudover indføres en ny ekstra rabat for ejerboliger på den laveste del af ejendoms- og grundværdien. Rabatten gives som et ekstra nedslag på 2,5 pct. i den del af ejendomsværdien, der ligger under kr., og den del af grundværdien der ligger i under kr. Der er af regeringen lagt loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år for den enkelte grundejer. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 pct. point dog maksimalt 7 pct. For 2017 er loftsreguleringsprocenten fastsat til 5,5 pct. Ifølge ejendomsskatteregistret vil de opgjorte jordværdier, som anvendes til beregning af Hjørring kommunes grundskyldsprovenuet for 2017 være: 10,454 mia. kr. i afgiftspligtige grundværdier. 9,647 mia. kr. i anvendt skattegrundlag for beregning af grundskyld pga. den indførte stigningsbegrænsning. 0,807 mia. kr. i difference pga. skatteloft. 23

25 Dækningsafgift Kommunerne har fra og med 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højest opkræve dækningsafgiften af grundværdien med halvdelen af vedkommende kommunes grundskyldspromille, dog højest med 15 promille. Det er i det følgende beregningsmæssigt forudsat, at der i 2017 af Byrådet bliver fastsat den samme grundskyldspromillesats, som var gældende i 2016 for Hjørring kommune. For Hjørring kommune vil dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdier i 2017 opkræves med en promille på halvdelen af 34,00 svarende til 17,00 promille. I praksis 15,00 promille pga. det statsligt fastsatte loft over dækningsafgiftssatsen. a) Dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme: Statsejendomme: kr. Øvrige offentlige ejendomme: kr. I alt dækningsafgiftspligtige grundværdier for statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme på kr. For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift for 2017 for offentlige ejendomme beregnes til: kr. x 15,00 promille = 1,137 mio. kr. b) Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi: Endvidere har kommunerne fra 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højest opkræve afgiften med 8,75 promille. Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi for offentlige ejendomme: kr. For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift af forskelsværdien for 2017 for offentlige ejendomme beregnes til: kr. x 8,75 promille = 5,427 mio. kr. c) Dækningsafgift i alt: I alt kan provenuet af dækningsafgift for Hjørring kommune i 2017 beregnes til 6,564 kr. 24

26 Hjørring kommune Økonomisk Forvaltning Juli 2016 Deponering i 2017 og 2018 Byrådet besluttede i december 2014, at Bispecentret skulle ændre status. Den ændrede status for Bispecentret medfører jf. bl.a. sagsfremstillingen til Byrådet, at Hjørring kommune inden udgangen af april 2017 skal deponere et beløb på 18,56 mio. kr., eller alternativt får reduceret den opgjorte låneadgang jf. lånerammeopgørelsen for 2016 med 18,56 mio. kr. Hjørring kommune opsiger i løbet af 2016 et lejemål til brug for sundhedscentret, uden at der bliver indgået et nyt lejemål. Hjørring kommune har derfor mulighed for at modregne værdien af det opsagte lejemål på skønnet 9,60 mio. kr. i den opgjorte deponeringsforpligtelse for 2016 til afregning inden udgangen af april 2017 jf. de fastsatte regler i lånebekendtgørelsen. Byrådet besluttede på møde den 25. maj 2016, at der til brug for borgerservice mv. via en leasingaftale med Kommuneleasing skulle erhverves yderligere lokaler. Leasingaftalen træder efter en opsamlingsperiode, hvor lokalerne bliver indrettet, i kraft primo januar Hjørring kommune skal jf. sagsfremstillingen til Byrådet i henhold til de fastsatte regler i lånebekendtgørelsen senest inden udgangen af april 2018 deponere 15,0 mio. kr. pga. den indgåede leasingaftale. Samlet medfører ovennævnte vedrørende deponering for 2017 og 2018: Beløb i mio. kr Deponering vedr. Bispecentret 18,56 - Opsagt lejemål sundhedscenter, modregning i deponering -9,60 - Deponering pga. indgået leasingaftale, borgerservice - 15,0 Deponeringsforpligtelse, netto 8,96 15,0 25

Budget 2018 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv.

Budget 2018 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv. Budget 2018 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv. Indhold: Side 1 Kommunal udligning 1 Statstilskud 3 Selskabsskat 5 Udlændinge 6 Budgetgaranti mv. 7 Grund- og resultattilskud til flygtninge mv.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Juli 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060

Læs mere

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation Det kommunale tilskuds- og udligningssystem En kort præsentation Udarbejdet til seminar om det igangværende arbejde med udligningssystemet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, marts 2010 Indhold 1. Forord...

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune september 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2018 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Økonomisk

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017

Hjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Hjørring Kommune Notat Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning 28-08-2017 Side 1. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Indledning Finansministeriet har den 14. juni 2017 fremlagt bloktilskudsakstykke

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2011. Det skal dog understreges,

Læs mere