Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Henning Duvier Stærmose, Pia Dam, Curt Sørensen, Bruno Hansen, Steven Johannes Legêne, Jesper Ullemose Afbud: Helle Caspersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget Budgetprocedure - Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Momsrefusion ved tilskud til momsregistrerede virksomheder Samarbejdsaftale med Borgerforeningen Kulturhus Svendborg for perioden Borgerforeningen Kulturhus Svendborg - åbningstider Samarbejdsaftale med Børn & Unge Teatret for perioden Samarbejdsaftale med Foreningen Ribers Gård for perioden Samarbejdsaftale med Rytmisk Råstof for perioden Samarbejdsaftale med SAK Kunstbygning for perioden Samarbejdsaftale med Svendborg Teater for perioden Samarbejdsaftale med Taasinge Museumslaug for perioden Puljen til lokale initiativer Svendborg Svømmeklub - Puljen til lokale initiativer Dokumentarfilm om Kogtved Søfartsskole Projektforslag til forsøgsordning for dansk kystturisme Udvidelse af ungdomsskolens målgruppe for de årige Flygtningekvoter i Statistik fra Ankestyrelsen Kondemnering af bolig, Højmarksvej 12, Hesselager Praksis for landzoneadministration Opstart af proces for områdefornyelse i Svendborg Endelig vedtagelse af lokalplan 597 for et område til parkeringshus i Hulgade Principbeslutning om igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag 601 for et område ved Ryttervej Principbeslutning om igangsættelse af lokalplanforslag 599 for et område til fjernvarmeværk i Vester Skerninge Principbeslutning om udarbejdelse af en ny lokalplan for et boligområde nord for Rantzausmindevej Evalueringsrapport projekt Fremtidsfabrikken - orientering Orientering vedrørende ombygning af Ramsherred, Den Grønne Tråd etape Orientering...47

2 29. Lukket - Stadsensemble 2015 og

3 1. Godkendelse af dagsorden 13/32139 Godkendt,idet pkt. 17 behandles efter pkt Budget Budgetprocedure - Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 14/41053 Godkendelse af budgetproceduren for budget 2016 på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets område. Direktionen indstiller, at budgetproceduren for tages til efterretning. forslag til tidsplan godkendes. der udarbejdes forslag til den udmeldte rammebesparelse på 0,591 mio. kr. samt den manglende udmøntning fra Budget 2015 på 0,1 mio. kr. i 2016 stigende til 0,2 mio. kr på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets område. forslagene sendes i høring. Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2015 budgetproceduren for 2016, der efterfølgende var til orientering på Byrådets møde den 27. januar Omdrejningspunktet for budgetproceduren 2016 er omstilling og øget vækst. Fagudvalget skal med udgangspunkt i politikker og strategier udvælge temaer, der ønskes arbejdet med. Den overordnede budgetproces for 2016 er en udviklingsorienteret proces, der har fokus på at understøtte Byrådets fortsatte arbejde med at omsætte målet om flere indbyggere og flere arbejdspladser i Byrådet har udpeget fire indsatsområder, (Havn og maritime klynger, Stærkt fynsk samarbejde, Uddannelsesklynger og Turisme og natur) hvor der skal 1

4 igangsættes konkrete indsatser, og processen lægger op til at prioritere udvidelsesforslag (temaer), som fremmer disse fire overordnede indsatsområder. Afsættet for budget 2016 er et budget i økonomisk balance, hvor der ikke er afsat ekstra beredskab til eventuelle merudgifter som følge af et stigende udgiftspres og nye tiltage herunder realisering af Byrådets mål. Udvidelsesforslag fra fagudvalg ledsages af tilsvarende finansieringsforslag inden for den eksisterende serviceramme. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Den udmeldte besparelsespulje på samlet 7,3 mio. kr., hvoraf udvalgets andel udgør 0,591 mio. kr. skal findes indenfor Erhvervs-, Beskæftigelsesog Kulturudvalgets område. Vedrørende besparelsespuljen som blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget for Budget 2015 ligger der desuden en ikke udmøntet besparelse på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget. Den ikke udmøntede besparelse, som i 2016 udgør 0,1 mio.kr. stigende til 0,2 mio.kr. fra 2017 og frem, skal findes indenfor Erhvervs-, Beskæftigelsesog Kulturudvalgets område. Udmøntningen af besparelsen på de 7,3 mio. kr. afventer kendskab til de økonomiske rammer for Hvis likviditetstilskuddet i 2016 og indtægtsbudgettet i øvrigt muliggøre det, vil hele eller dele af udmøntningen blive annulleret. Evt. udvidelsesforslag skal finansieres indenfor eget område. Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov. Bilag: Åben - Budgetprocedure 2016 godkendt version Åben - EBK_Tidsplan 2016.docx Godkendt. Liste A og F var dog imod udmøntningen af sparerammen på 7,2 mio. kr. med henvisning til eget budgetforslag. Liste Ø kunne ikke støtte budgetproceduren, fordi der er lagt op til yderligere nedskæringer, som der ikke er belæg for er nødvendige. 3. Momsrefusion ved tilskud til momsregistrerede virksomheder 2

5 15/1807 Momsrefusion ved tilskud til momsregistrerede virksomheder. Direktionen indstiller til udvalgets afgørelse, at foreningerne Giant Steps, Sydfynsk Folkemusikforening og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg i 2015 modtager det budgetlagte tilskud og at finansieringen findes i forbindelse med budgetkontrollen pr inden for udvalgets ramme At udvalget træffer beslutning om, hvordan den manglende momsrefusion skal håndteres fra 2016 og fremefter Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendte den 10. februar 2014 et orienteringsbrev vedrørende sammenhængen mellem adgangen til momsrefusion efter momsrefusionsordningen for kommuner og regioner og adgangen til momsrefusion efter de almindelige momsregler, der hører under Skatteministeriet. Ministeriet har ultimo dec. 2014, efter løbende drøftelser med KL og revisorer, udmeldt de endelige retningslinier for håndteringen. Dette betyder, at hvor der tidligere var adgang til at hjemtage momsrefusion for tilskud udbetalt til helt/eller delvist momsregistrerede foreninger, er der nu ikke længere er adgang til at hjemtage momsrefusion for tilskud udbetalt til fuldt momsregistrerede foreninger. Foreningerne Giant Steps, Sydfynsk Folkemusikforening og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er fuldt momsregistrerede. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Tilskuddene for 2015 vil ligge i samme størrelsesorden som 2014, hvilket betyder en momsrefusion på: Giant Steps Sydfynsk Folkemusikforening Borgerforeningen Kulturhus Svendborg kr kr kr. Det vil være vanskeligt at korrigere i tilskuddene for 2015, da foreningerne på nuværende tidspunkt har udarbejdet driftsbudgetter for 2015 og derved vil stå overfor store udfordringer. Tilskuddene til Giant Steps og Sydfynsk Folkemusikforeningen gives primært til honorarstøtte, mens tilskuddet til Borgerforeningen Kulturhus Svendborg gives til dækning af personale-, lokale- og administrationsomkostninger. Såfremt foreningen modtager samme tilskud i 2015, skal finansieringen til den manglende momsrefusion findes inden for udvalgets ramme 3

6 For 2016 kan tilskuddene til foreningerne reduceres med den manglende momsrefusion. Såfremt tilskuddene fastholdes i samme niveau som 2015 skal finansieringen findes inden for udvalgets ramme. De budgetlagte tilskud for 2015 udbetales og finansieringen findes i forbindelse med budgetkontrollen pr inden for udvalgets ramme. Spørgsmålet om finansiering for 2016 sendes til budgetforhandlingerne. 4. Samarbejdsaftale med Borgerforeningen Kulturhus Svendborg for perioden /22168 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Direktionen indstiller, at aftalen godkendes med den bemærkning, at der tidligere er taget stilling til ønske om at ændre arealet foran Borgerforeningen at den økonomiske ramme for aftaleperioden godkendes at administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionens opstillede udviklingsmål og indsatsområder Fremlæggelse af oplæg til ny samarbejdsaftale med Borgerforeningen Kulturhus Svendborg for perioden 1. januar december I tråd med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets beslutning på mødet den 13. november 2014 er udgangspunktet for aftalen, at den indgås for perioden den indgås med udgangspunkt i uændrede økonomiske rammer 4

7 institutionen forholder sig generelt til Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser institutionen i tråd med kulturløftet samskaber på tværs og skabe kunst og kultur mellem bygninger institutionen forholder sig til, hvordan den bidrager til den åbne skole Proceduren omkring aftalernes indhold har været, at institutionerne i samarbejde med sin bestyrelse har fremsendt et oplæg, der beskriver institutionens visioner, indsatsområder, udviklingsmål og aktivitetsmål for aftaleperioden. Oplægget er herefter kvalificeret i en dialog med administrationen. Dialogen har for nogle institutioners vedkommende ført til forslag til specifikke aftaler mellem den enkelte institution og kommunen. Aftaler der kræver politisk stillingtagen, da de indebærer kommunal forpligtelse. For Borgerforeningen er der ikke indarbejdet forslag til specifikke aftaler, der indebærer kommunal forpligtigelse. Men der lægges op til en fortsættelse af den hidtidige aftale om at Svendborg Kommune kan benytte Guldsalen gratis 5 gange årligt til kulturarrangementer samt har fortrinsret til brug af Kulturtorvet. Administrationen bemærker, at Borgerforeningens ønske om at ændre adgangsforholdene og arealet foran Borgerforeningen, indgik i anlægstemaet opgradering af arealer ved Den Grønne Tråd i forbindelse med budgetforhandlingerne for Forslaget nød ikke fremme. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og overslagsårene på konto 3 64 afsat et årligt tilskud på 2,1 mio. kr. til Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Tilskuddet kulturområdet er omfattet af momsrefusionsordningen og da Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er fuldt momsregistreret kan der ikke hjemtages momsrefusion på kr. En godkendelse af den økonomiske ramme for betyder, at tilskuddet således ikke kan ændres i denne periode. Bilag: Åben - Udkast samarbejdsaftale Borgerforeningen Samarbejdsaftalen kan ikke godkendes i dens nuværende form. Der ønskes en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. 5

8 - Udvalget ser gerne, at der sker et tættere samarbejde mellem Borgerforeningen og Svendborg Teater, så alle synergier vedr. såvel ledelse som kulturindhold realiseres. 5. Borgerforeningen Kulturhus Svendborg - åbningstider 14/22168 Borgerforeningens åbningstider. Direktionen indstiller, at udvalget tager stilling til om Borgerforeningen og Kulturcafeen kan holde lukket i juli måned. Borgerforeningen har fremsendt ønske om, at der i juli måned holdes lukket både i Kulturcafeen og Borgerforeningen for at foretage indvendig vedligehold af lokalerne. Der kan holdes lukket i juli måned 2015 pga. omlægningen af Ramsherred. 6. Samarbejdsaftale med Børn & Unge Teatret for perioden /21537 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og foreningen Børn og Unge Teatret i Svendborg (B&U Teatret). Direktionen indstiller, at aftalen godkendes, med den præcisering, at der ikke kan forventes ekstra midler til teatrets 6

9 aktiviteter i aftaleperioden herunder til aktiviteter i byrummet at administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionens opstillede udviklingsmål og indsatsområder. Fremlæggelse af oplæg til ny samarbejdsaftale med B&U Teatret for perioden 1. januar december I tråd med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets beslutning på mødet den 13. november 2014 er udgangspunktet for aftalen, at den indgås for perioden den indgås med udgangspunkt i uændrede økonomiske rammer institutionen forholder sig generelt til Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser institutionen i tråd med kulturløftet samskaber på tværs og skabe kunst og kultur mellem bygninger institutionen forholder sig til, hvordan den bidrager til den åbne skole Proceduren omkring aftalernes indhold har været, at institutionerne i samarbejde med sin bestyrelse har fremsendt et oplæg, der beskriver institutionens visioner, indsatsområder, udviklingsmål og aktivitetsmål for aftaleperioden. Oplægget er herefter kvalificeret i en dialog med administrationen. Dialogen har for nogle institutioners vedkommende ført til forslag til specifikke aftaler mellem den enkelte institution og kommunen. Aftaler der kræver politisk stillingtagen, da de indebærer kommunal forpligtelse. For B&U Teatret er der i pkt 11 specifikke aftaler anført, at B&U Teatret i aftaleperioden bliver mere synlig i byens rum. Teatret ser gerne, at der reserveres en særlig pulje til brug for teatrets aktiviteter i byrummet. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 62 afsat et årligt tilskud på kr. til B&U Teatret. Tilskuddet til teaterområdet er ikke omfattet af momsrefusionsordningen. En godkendelse af den økonomiske ramme for betyder, at tilskuddet således ikke kan ændres i denne periode. Bilag: Åben - Udkast samarbejdsaftale Børn og Unge Teatret 7

10 Samarbejdsaftalen kan ikke godkendes i dens nuværende form. Der ønskes en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. 7. Samarbejdsaftale med Foreningen Ribers Gård for perioden /22784 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og foreningen Ribers Gård. Direktionen indstiller, at aftalen godkendes med det forbehold vedr. pkt. 10, at kommunen ikke bortgiver byggematerialer til private byggeprojekter. at den økonomiske ramme for aftaleperioden godkendes at administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionens opstillede udviklingsmål og indsatsområder. Fremlæggelse af oplæg til ny samarbejdsaftale med foreningen Ribers Gård for perioden 1. januar december I tråd med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets beslutning på mødet den 13. november 2014 er udgangspunktet for aftalen, at den indgås for perioden den indgås med udgangspunkt i uændrede økonomiske rammer institutionen forholder sig generelt til Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser institutionen i tråd med kulturløftet samskaber på tværs og skabe kunst og kultur mellem bygninger 8

11 institutionen forholder sig til, hvordan den bidrager til den åbne skole Proceduren omkring aftalernes indhold har været, at institutionerne i samarbejde med sin bestyrelse har fremsendt et oplæg, der beskriver institutionens visioner, indsatsområder, udviklingsmål og aktivitetsmål for aftaleperioden. Oplægget er herefter kvalificeret i en dialog med administrationen. Dialogen har for nogle institutioners vedkommende ført til forslag til specifikke aftaler mellem den enkelte institution og kommunen. Aftaler der kræver politisk stillingtagen, da de indebærer kommunal forpligtelse. For foreningen Ribers Gård er der i pkt. 11 Specifikke aftaler anført, at der ønskes et tæt samarbejde med Svendborg Kommune om den strategiske byudvikling af området. Som særlig bemærkning til pkt. 10 Indsatsområder kan tilføjes, at foreningen Ribers Gård ønsker, at Svendborg Kommune i aftaleperioden etablerer en ordning, så kommunen forærer byggematerialer, der måtte være i overskud ved kommunens anlægsprojekter til foreningen Ribers Gårds byggeprojekter. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 63 afsat et årligt tilskud på kr. til foreningen Ribers Gård. Tilskuddet til musikområdet er omfattet af momsrefusionsordningen, men da foreningen Ribers Gård er delvis momsregistreret har dette ingen betydning. En godkendelse af den økonomiske ramme for betyder, at tilskuddet således ikke kan ændres i denne periode. Bilag: Åben - Udkast samarbejdsaftale Foreningen Ribers Gård Samarbejdsaftalen kan ikke godkendes i dens nuværende form. Der ønskes en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. 8. Samarbejdsaftale med Rytmisk Råstof for perioden

12 14/22784 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og foreningen Rytmisk Råstof. Direktionen indstiller, at aftalen godkendes at administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionens opstillede udviklingsmål og indsatsområder. Fremlæggelse af oplæg til ny samarbejdsaftale med foreningen Rytmisk Råstof for perioden 1. januar december I tråd med Erhvervs,- Beskæftigelses- og Kulturudvalgets beslutning på mødet den 13. november 2014 er udgangspunktet for aftalen, at den indgås for perioden den indgås med udgangspunkt i uændrede økonomiske rammer institutionen forholder sig generelt til Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser institutionen i tråd med kulturløftet samskaber på tværs og skabe kunst og kultur mellem bygninger institutionen forholder sig til, hvordan den bidrager til den åbne skole Proceduren omkring aftalernes indhold har været, at institutionerne i samarbejde med sin bestyrelse har fremsendt et oplæg, der beskriver institutionens visioner, indsatsområder, udviklingsmål og aktivitetsmål for aftaleperioden. Oplægget er herefter kvalificeret i en dialog med administrationen. Dialogen har for nogle institutioners vedkommende ført til forslag til specifikke aftaler mellem den enkelte institution og kommunen. Aftaler der kræver politisk stillingtagen, da de indebærer kommunal forpligtelse. For Rytmisk Råstofs vedkommende er der ikke indarbejdet forslag til specifikke aftaler, der skal tages politisk stilling til. Som en særlig bemærkning til pkt. 9 Udviklingsmål kan tilføjes, at Rytmisk Råstof ønsker at blive et regionalt spillested, hvad der i så fald vil fordre et andet kommunalt tilskud end den nuværende honorarstøtte. Honorarstøtten er skrevet ud af nærværende samarbejdsaftale og skal søges årligt. 10

13 Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 63 afsat et årligt tilskud på kr. til Rytmisk Råstof. Lønningerne til de fastansatte i Rytmiske Råstof betales af Svendborg Kommune. Nettoudgiften til lønningerne udgør i kr. Tilskuddet til musikområdet er omfattet af momsrefusionsordningen, men da Rytmisk Råstof er delvis momsregistreret har dette ingen betydning. En godkendelse af den økonomiske ramme for betyder, at tilskuddet således ikke kan ændres i denne periode. Bilag: Åben - Udkast samarbejdsaftale rytmisk råstof Samarbejdsaftalen kan ikke godkendes i dens nuværende form. Der ønskes en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. 9. Samarbejdsaftale med SAK Kunstbygning for perioden /22166 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og SAK Kunstbygning (forening, bygning og fond). Direktionen indstiller, at aftalen godkendes med den bemærkning til pkt. 9, at der ikke kan forventes en forøgelse af det kommunale driftstilskud såfremt der bygges en tilbygning. administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionens opstillede udviklingsmål og indsatsområder. 11

14 Fremlæggelse af oplæg til ny samarbejdsaftale med SAK Kunstbygning for perioden 1. januar december I tråd med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets beslutning på mødet den 13. november 2014 er udgangspunktet for aftalen, at den indgås for perioden den indgås med udgangspunkt i uændrede økonomiske rammer institutionen forholder sig generelt til Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser institutionen i tråd med kulturløftet samskaber på tværs og skabe kunst og kultur mellem bygninger institutionen forholder sig til, hvordan den bidrager til den åbne skole Proceduren omkring aftalernes indhold har været, at institutionerne i samarbejde med sin bestyrelse har fremsendt et oplæg, der beskriver institutionens visioner, indsatsområder, udviklingsmål og aktivitetsmål for aftaleperioden. Oplægget er herefter kvalificeret i en dialog med administrationen. Dialogen har for nogle institutioners vedkommende ført til forslag til specifikke aftaler mellem den enkelte institution og kommunen. Aftaler der kræver politisk stillingtagen, da de indebærer kommunal forpligtelse. For SAK Kunstbygning er der ikke indarbejdet forslag til specifikke aftaler. SAK Kunstbygning oplever fortsat, at det er vanskeligt at få ressourcerne til at slå til. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 60 afsat et årligt tilskud på kr. til SAK Kunstbygning. Tilskuddet til området er omfattet af momsrefusionsordningen, men da SAK Kunstbygning er delvis momsregistreret har dette ingen betydning. En godkendelse af den økonomiske ramme for betyder, at tilskuddet således ikke kan ændres i denne periode. Bilag: Åben - Udkast til samarbejdsaftale SAK Kunstbygning Samarbejdsaftalen kan ikke godkendes i dens nuværende form. Der ønskes en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret den åbne skole 12

15 - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. 10. Samarbejdsaftale med Svendborg Teater for perioden /21539 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og den selvejende institution Svendborg Teater. Direktionen indstiller, at aftalen godkendes med den bemærkning til pkt. 9, at en evt. ansættelse af en fuldtids leder ikke medfører en udvidelse af det kommunale driftstilskud. at administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionens opstillede udviklingsmål og indsatsområder. Fremlæggelse af oplæg til ny samarbejdsaftale med den selvejende institution Svendborg Teater for perioden 1. januar december I tråd med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets beslutning på mødet den 13. november 2014 er udgangspunktet for aftalen, at den indgås for perioden den indgås med udgangspunkt i uændrede økonomiske rammer institutionen forholder sig generelt til Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser institutionen i tråd med kulturløftet samskaber på tværs og skabe kunst og kultur mellem bygninger institutionen forholder sig til, hvordan den bidrager til den åbne skole Proceduren omkring aftalernes indhold har været, at institutionerne i samarbejde med sin bestyrelse har fremsendt et oplæg, der beskriver institutionens visioner, indsatsområder, udviklingsmål og aktivitetsmål for aftaleperioden. 13

16 Oplægget er herefter kvalificeret i en dialog med administrationen. Dialogen har for nogle institutioners vedkommende ført til forslag til specifikke aftaler mellem den enkelte institution og kommunen. Aftaler der kræver politisk stillingtagen, da de indebærer kommunal forpligtelse. For Svendborg Teater er der ikke indarbejdet forslag til sådanne aftaler. Teatret gør opmærksom på, at de ingen tilbud har generelt til den åbne skole, men udbyder relevante forestilling også overfor skolerne. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 362 afsat et årligt tilskud på kr. til Svendborg Teater. Tilskuddet til teaterområdet er ikke omfattet af momsrefusionsordningen. En godkendelse af den økonomiske ramme for betyder, at tilskuddet således ikke kan ændres i denne periode. Bilag: Åben - Udkast samarbejdsaftale Svendborg Teater Samarbejdsaftalen kan ikke godkendes i dens nuværende form. Der ønskes en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. - Udvalget ser gerne, at der sker et tættere samarbejde mellem Svendborg Teater og Borgerforeningen, så alle synergier vedr. såvel ledelse som kulturindhold realiseres. 11. Samarbejdsaftale med Taasinge Museumslaug for perioden /21543 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og Taasinge Museumslaug. Direktionen indstiller, 14

17 at aftalen godkendes at administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionens opstillede udviklingsmål og indsatsområder. Fremlæggelse af oplæg til ny samarbejdsaftale med Taasinge Museumslaug for perioden 1. januar december I tråd med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets beslutning på mødet den 13. november 2014 er udgangspunktet for aftalen, at den indgås for perioden den indgås med udgangspunkt i uændrede økonomiske rammer institutionen forholder sig generelt til Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser institutionen i tråd med kulturløftet samskaber på tværs og skabe kunst og kultur mellem bygninger institutionen forholder sig til, hvordan den bidrager til den åbne skole Proceduren omkring aftalernes indhold har været, at institutionerne i samarbejde med sin bestyrelse har fremsendt et oplæg, der beskriver institutionens visioner, indsatsområder, udviklingsmål og aktivitetsmål for aftaleperioden. Oplægget er herefter kvalificeret i en dialog med administrationen. Dialogen har for nogle institutioners vedkommende ført til forslag til specifikke aftaler mellem den enkelte institution og kommunen. Aftaler der kræver politisk stillingtagen, da de indebærer kommunal forpligtelse. For Taasinge Museumslaug er der ikke indarbejdet forslag til sådanne aftaler. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 60 afsat et årligt tilskud på kr. til Taasinge Museumslaug. Tilskuddet til museumsområdet er omfattet af momsrefusionsordningen, men da Taasinge Museumslaug er delvis momsregistreret, har dette ingen betydning. En godkendelse af den økonomiske ramme for betyder, at tilskuddet således ikke kan ændres i denne periode. Bilag: Åben - Udkast samarbejdsaftale Taasinge Museumslaug 15

18 Samarbejdsaftalen kan ikke godkendes i dens nuværende form. Der ønskes en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. 12. Puljen til lokale initiativer /27106 Drøftelse af kriterier for puljen til lokale initiativer gældende for Direktionen indstiller, at kriterierne for puljen til lokale initiativer 2015 med tilføjelse af den, i nærværende møde, trufne beslutning om brugerkreds og tema endelig godkendes. at administrationens oplæg til tidsplan godkendes. I udvalgets møde den 15. januar 2015 blev kriterierne for Puljen til Lokale Initiativer for 2015 drøftet. Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Der er enighed om, at forslag til kriterierne vedtages med flg. af Henning Stærmoses (løsgænger) forslag: Der gives normalt maksimalt 50 pct. af projektets omkostningsrammebeløb Støtte kan kun gives én gang til samme projekt Ansøgere skal ved ansøgning oplyse om de har søgt om/modtager anden støtte fra Svendborg Kommune. Ligeledes skal ansøgende foreninger oplyse regnskabstal og likviditetsoplysninger i forbindelse med ansøgninger. 16

19 Tidsplanen kan ikke tiltrædes, idet der på næste udvalgsmøde tages særskilt stilling til spørgsmålet om brugerkreds og tema. Ovennævnte beslutning er indskrevet i vedhæftede udkast til kriterier og ansøgningsskema. Før endelig godkendelse af kriterierne skal udvalget, i henhold til tidligere beslutning, tage særskilt stilling til: Brugerkreds Tema Tidsplan: Økonomiudvalget har frigivet kr. 2 mio. i 2015 til udmøntning af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Brugerkreds og tema besluttes Kriterier færdigredigeres. Annoncering og WEB skema klargøres Ansøgningsfrist Ansøgninger behandles i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Snarest herefter tilbagemelding til ansøgere. Bilag: Åben - Udkast til kriterier - Pulje til lokale initiativer 2015 Udvalget godkendte tidsplanen med den bemærkning, at ansøgningerne skal prioriteres politisk på udvalgsmødet i juni, så de er truffet beslutning før sommerferien. Puljens temaer er: Ansøgninger der særligt fokuserer på det sunde liv, natur og maritimt liv vil blive foretrukket. 13. Svendborg Svømmeklub - Puljen til lokale initiativer /9365 Ansøgning om forlængelse af frist for anvendelse af bevilget tilskud fra Puljen til lokale initiativer

20 Direktionen indstiller, at der meddeles Svendborg Svømmeklub forlængelse af frist for anskaffelse af eltidsanlæg i to måneder, således at der kan disponeres over rammen frem til 1. juni Svendborg Svømmeklub anmoder i henvendelse af 28. januar 2015, om forlængelse af fristen for anvendelse af bevilget tilskud fra Puljen til lokale initiativer 2015 med to måneder frem til den 1. juni Klubbens økonomi er i det sidste halve år blevet forringet, blandt andet på grund af færre medlemmer. Klubben har derfor behov for lidt ekstra tid til at finde midler til den sidste finansiering af el-tidsanlægget. Svendborg Svømmeklub fik tilsagn om støtte til anskaffelse af el-tidsanlæg fra Puljen til lokale initiativer Der er givet tilsagn om støtte på kr. Tilsagn om støtte er givet med en frist til 1. april 2015 til igangsættelse af projektet. Godkendt 14. Dokumentarfilm om Kogtved Søfartsskole 15/285 Stillingtagen til ansøgning fra oemand.com v/annelise Ømand om økonomisk støtte på kr. ekskl. moms til produktion af en dokumentarfilm om Kogtved Søfartsskole et maritimt fodaftryk fra Svendborg. Direktionen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes. 18

21 Oemand.com v/annelise Ømand søger tilskud til udarbejdelse af en dokumentarfilm med afsæt i Gl. elevdag på Kogtved Søfartsskole den 18. april Filmen produceres i et samarbejde med &film v/casper Strunge, Frederiksberg. Ansøger anfører, at hvad der startede som en spontan indskydelse om at afholde en Gl. elevdag på den tidligere Kogtved Søfartsskole er endt med at blive en kæmpe succes og et stort tilløbsstykke. Over 400 tidligere Kogtved Søfartsskoleelever, lærere og folk fra Lauritzen herunder grundlægger K. Lauritzens datter Lise Loft Lauritzen, der i sin tid stod for salget til A.P. Møller, har meldt deres ankomst. Næsten alle årgange er repræsenteret på Gl. elevdag d. 18 april. Ældste elev der deltager har gået på skolen i Ansøger har derfor fundet, at dette er en unik mulighed for at fortælle Kogtved Søfartsskoles lange historie med elevernes egne ord bevaret i en film. Formålet er at producere en dokumentarfilm om Kogtved søfartsskole, hvor spændingsfeltet ligger i underholdning, historie men også en film som gerne skulle give anledning til refleksion. Ansøger ønsker at fortælle skolens historie som tidligere uddannelsesinstitution med elevernes egne ord, men også at rejse spørgsmålet om form og indhold af nutidens maritime uddannelser og deres fremtidige udvikling. Skolen har gennem flere generationer været fødekæde og leverandør af dygtige maskin-, styrmand- og hovmester elever til de danske rederier, og ansøger finder, at de værdier skolen den gang stod for, stadig er at finde dybt forankret i hele det maritime erhverv. Den 18. april er derfor en hel unik mulighed for at tegne et portræt af en skole og en institution, som har haft enorm betydning for udviklingen i Det Blå Danmark og for Svendborg, som maritim uddannelses - og søfartsby, anføres det i ansøgningen. Ansøger anfører, at filmen understøtter i særdeleshed budskabet om Svendborg som en vigtig aktør i det maritime erhverv, men også som maritim uddannelses by. En by med stolte traditioner og en helt unik maritim historie og kulturarv, der rækker langt ud over kommune grænsen. Ansøger vurderer, at filmen bliver af en sådan kvalitet, at den kan distribueres/sælges til TV kanaler som f.eks. TV2, DR og/eller DK4 m.fl. Det er ønsket, at ejerskab og overskud ved distribution og salg skal øremærkes til Det Maritime Museum i Svendborg, og at den skal indgå som en del af en af aktiviteterne i en udstilling om de maritime søfartsuddannelser, deres udvikling og betydning for Svendborg som søfartsby. Det færdige produkt skal kunne købes på DVD. Det anføres, at der ingen drift er i filmprojektet. For at filmprojektet skal lykkedes er det vigtigt at den samlede finansiering er på plads inden arrangementet den 18. april Det samlede udgiftsbudget for hele filmprojektet er på kr. ekskl. Moms. Foruden nærværende ansøgning, søges der støtte hos Lauritzen Fonden, A.P. Møller Fonden og Generalkonsul Einar Høyvalds Fond. Administrationens bemærkninger: Administrationen er ikke bekendt med, at Det Maritime Museum i Svendborg er etableret. Derfor er det endnu ikke entydigt klarlagt hvortil filmen, rettighederne og evt. overskud overdrages. Ansøgningen opfylder 19

22 ikke umiddelbart kriterierne for at modtage tilskud fra puljen De frie kulturmidler. Jf. de af udvalget vedtagne retningslinier gives normalt ikke tilskud til udgivelse og produktion af film, videoer, bøger, tidsskrifter mv. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: For nuværende er der på konto 3 64 De frie Kulturmidler uforbrugte midler på kr. Bilag: Åben - Ansøgning - Dokumentarfilmprojekt Åben - Projektbeskrivelse - dokumentarfilmprojekt Ansøgningen kan ikke imødekommes Jens Munk (O) har følgende mindretalsudtalelse: Liste O ønsker at støtte ansøgningen med halvdelen af det ansøgte beløb. 15. Projektforslag til forsøgsordning for dansk kystturisme 14/31047 Beslutning om der skal arbejdes videre på det indkomne projektforslag til forsøgsordning for dansk kyst- og naturturisme. Direktionen indstiller, at den fremsendte projektide fra Hotel Christiansminde viderebearbejdes til ansøgning til statens forsøgsordning for kystturisme, så oplæg til ansøgning kan fremlægges for byrådet i april Som en del af vækstplan for dansk turisme har regeringen sammen med aftaleparterne iværksat en forsøgsordning til at fremme den fysiske udvikling af kyst- og naturturisme i Danmark indenfor strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Efter ansøgning fra kommunerne skal der udvælges op til 10 forsøgsprojekter. Kommuner, der får udvalgt et forsøgsprojekt, får godkendelse af Miljøministeren til at igangsætte planlægningsproces eller landzonetilladelse indenfor strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. 20

23 Udvælgelseskriterier for forsøgsordningen, er: Potentiale for at tiltrække udenlandske turister. Synergi og samspil med kommunens politikker og planlægning for turisme. Bæredygtige fysiske projekter med arkitektonisk indpasning og under særlig hensyn til natur og landskab. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget i Svendborg Kommune besluttede på mødet den 9. oktober 2014, at administrationen skulle undersøge mulighed for at udarbejde en ansøgning fra Svendborg Kommune. Eventuelt projekt skal forelægges udvalget til godkendelse senest i april Det er byrådet, som dernæst skal godkende eventuelt projekt til forsøgsordningen og sende ansøgning til staten om at deltage. Orientering om dialogproces for at indhente projektforslag Administrationen har gennemført en dialogproces for at få ønsker og forslag fra lokale aktører til store turismeprojekter, der ville kunne fremmes gennem forsøgsordningen. Fristen for at indsende projektforslag til Svendborg Kommune var den 15. januar Der blev i slutningen af november 2014 sendt informationsbrev og ansøgningsskema direkte til hoteller, campingpladser, B&B er i kystnærhedszonen og private havne samt til en række lokale attraktioner og aktivitetsudbydere. Her blev også inviteret til fælles dialogmøde den 15. december 2014 for interesserede projektejere. Der har også været nyhed herom på kommunens hjemmeside. Fem lokale turismeaktører har vist interesse for initiativet gennem telefon, mailkorrespondance, fælles dialogmøde og individuelle dialogmøder. Projektforslag om oplevelsescenter for vilde, spiselige planter ved Christiansminde Svendborg Kommune har modtaget ét projektforslag. Det er et forslag fra Hotel Christiansminde om et stort turismeprojekt: H. C. Andersen Native Plant Education Center. Ønsket er at etablere et center for oplevelser og læring i brugen af vilde, spiselige planter i den danske/sydfynske natur. Oplevelsescentret skal give kunder og kursister mulighed for at være aktiv i indsamling og tilberedning af fødevarer fra naturen skoven, stranden, vandet osv. Oplevelsescentret skal også kunne fungere som laboratorium og samlingspunkt for foreninger og professionelle indenfor fødevareområdet. Tanken er, at der på Hotel Christiansmindes grund og ned mod vandet skal bygges et nyt spektakulært mad- og wellnesshus. Bygningen tænkes at indgå i sammenhæng med eksisterende byggeri i det kuperede terræn og med sammenhæng til vandet, stier og aktivitetssteder i området. Det foreslåede projektområde er omfattet af strandbeskyttelseslinjens planlægnings-mæssige restriktioner, og som forsøgsordningen vil kunne give tilladelse til at fravige. Området er omfattet af eksisterende Lokalplan 240, og et eventuelt godkendt forsøgsprojekt vil indebære, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området. I ideforslaget argumenteres for projektideens potentialer til at udvikle kystturisme i sammenhæng med aktiv ferie i Det sydfynske Øhav, som eksempelvis vandring, cykling, havkajak, dykning o.l. Endvidere 21

24 fremhæves sammenhængen med Svendborg/Sydfyns styrkeposition i oplevelser og produktion af specialfødevarer. På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet egentlige forstudier, projekttegninger/ visualiseringer og finansieringsmodel for ideforslaget. Hotel Christiansminde skriver, at en mulig realisering vil være i 2016 afhængig af tilladelser og bevillinger. Administrationens vurdering Administrationen vurderer, at Hotel Christiansmindes projektforslag er ambitiøst, spændende og iderigt og har potentiale til at kunne opfylde forsøgsordningens krav. Projektet vurderes at have potentiale til at kunne styrke både Christiansminde Strandpark, Svendborg og Øhavet som attraktivt turisme- og oplevelsesområde. Projektideens fokus på specialfødevarer, aktiv ferie og det gode liv spiller godt sammen med Svendborg Kommunes udviklingsstrategier for turisme. Projektideen peger på mulighed for også at skabe bedre sammenhænge, passager, faciliteter og opholdssteder i tilknytning til hotelbebyggelsen, lystskovene, anløbsbroen, Christiansmindestien og omkringliggende kulturog aktivitetssteder. Det vil yderligere kunne bidrage til at videreudbygge og øge områdets rekreative værdier for borgere og besøgende. Administrationen vurderer, at projektideen med fordel kan viderebearbejdes i dialog med projektejer, Hotel Christiansminde. Der vil være behov for et mere udførligt prospekt, som kan anskueliggøre, at det fysiske projekt vil være bæredygtigt, arkitektonisk indpasset og opført under særlig hensyntagen til omkringliggende natur og landskab. Der vil desuden være behov for en mere udførlig finansieringsmodel og tidsplan for realisering af forsøgsprojektet, der kan danne grundlag for opstilling af proces- og tidsplan for en efterfølgende kommunal planlægningsproces. En mere udførlig projekttegning skal endvidere kunne give nødvendige oplysninger, for at Svendborg Kommune i en eventuel ansøgning til staten kan redegøre for eventuelt afledte kommunale udgifter - eksempelvis til nye stier og veje, parkeringspladser, kystsikring m.v. - samt redegøre for eventuelle konsekvenser i forhold til beskyttelsesinteresser. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Forsøgsordningen indeholder ikke fra statens side muligheder for økonomisk tilskud. Der er tilsvarende ikke taget stilling til eventuel kommunal medfinansiering af projektet. Det vil være et krav til en eventuel kommende ansøgning til staten om at deltage i forsøgsordningen, at der kan oplyses om forventede afledte kommunale udgifter til for eksempel nye veje, parkeringspladser, bekæmpelse af sandflugt, kystsikring m.v. Det foreliggende projektforslag fremligger endnu ikke i en form, hvor det er muligt at vurdere. Erhvervsmæssige konsekvenser: 22

25 Nye indtjeningsmuligheder for turisme-, oplevelses- og fødevareerhvervene. Lovgrundlag: Forsøgsordningen indgår i Lov nr. L. 70A om ændring af lov og planlægning og lov om naturbeskyttelse, der blev vedtaget af Folketinget den 19. december Bilag: Åben - Ide til forsøgsprojekt Åben - Strandbeskyttelse ved Christiansminde Åben - Illustration Christiansminde Der kan arbejdes videre med at omdanne forslaget til en ansøgning, så oplæg til ansøgning kan behandles politisk i april. Udvalget lægger vægt på, at der skal etableres et projekt, som tilgodeser den offentlige adgang til kysten, badebroer mv. Udvalget præciserer, at det ikke ser for sig, at Svendborg Kommune skal indgå som partner eller kan bidrage med økonomi til realiseringen af projektet. Bruno Hansen (F) har flg. mindretalsudtalelse: SF kan ikke støtte, at forslaget bearbejdes til en ansøgning, da området fortsat skal bevares som folkepark. Henning Stærmose (løsgænger) og Steven Legêne (Ø) kan tilslutte sig mindretalsudtalelsen. 16. Udvidelse af ungdomsskolens målgruppe for de årige 14/36417 Beslutning vedr. forslag om at udvide målgruppen i Ungdomsskolen til også at omfatte de årige. Direktionen indstiller, at målgruppen udvides til også at omfatte de årige, så målgruppen fremover hedder de årige og 23

26 at udvidelsen sker som et forsøg i to år, hvor økonomien afholdes indenfor skolens egen ramme. Ungdomsskolen ønsker at udvide aldersgrænsen på Ungdomsskolen så den tilpasses de unges behov og indrettes efter vore samarbejdspartneres målgruppealder. Ungdomsskolen ønsker især at arbejde med de unge, der har svært ved at komme i gang eller blive fastholdt i en ungdomsuddannelse og de unge, der er kommet ind i en uhensigtsmæssig ungegruppe. Ungdomsskolen kan etablere trygge rammer at mødes i, med Ungdomsskolens ufravigelige regler: Ingen røg i nærheden af andre, ingen alkohol og du skal opføre dig pænt. På nuværende tidspunkt arbejder Ungdomsskolen allerede tæt sammen med Ungekontakten, UU vejlederne og SSP og vil på sigt gerne arbejde endnu tættere med Svendborg Erhvervsskole på Porthusvej, hvor en del af de unge jo er over 18 år. Ungdomsskolen ønsker at lave tilbud/aktiviteter målrettet de årige. Ungdomsskolen oplever, at der er en gruppe af disse unge der ikke passer ind i eller ikke benytter sig af eksisterende tilbud for målgruppen. Det betyder for nogle, at de isolerer sig mens andre finder sammen og laver ballade De årige skal ikke blandes med de årige, men have egne tilbud. Tilrettelæggelsen af tilbuddet finder sted i samarbejde med kommunens øvrige partnere indenfor ungeområdet, fx ungekontakten, jobcenteret mv. og under hensyntagen til gældende regler og lovgivning Eksempler på aktiviteter, som selvfølgelig tilpasses de unges ønsker og behov kunne være: Klubtilbud Der har denne vinter været problemer med grupper af unge ved Tåsingehallen. En konstruktiv måde, at møde de unge på kunne være, at åbne en klub, hvor de kunne samles med jævnaldrende. Ungdomsskolen råder allerede over lokaler som står tomme to aftener om ugen, så tiltaget vil kunne etableres hurtigt. Pris for to åbningsaftener a 4 timer med to personaler i 40 uger (18-22): 16 timer x 40 uger x 200,-/time = ,- Flytte hjemmefra pakken. Et tilbud, der indeholder emner som: - få mere ud af dine penge og undgå gældsfælden - lær at lave et budget - få styr på dine forsikringer inden du får brug for dem - kunsten at overleve på en SU - sæt din lejlighed i stand etc. Undervisere bliver folk fra det lokale erhvervsliv, fx bankerne. 24

27 Pris: medarbejdertimer til planlægning og koordinering mellem parterne. 25 timer a 325 kr. = 8125 kr. Milife Kursus med fokus på personlige og sociale kompetencer. Hvem er jeg, hvad er mine styrker, hvad er vigtigt for mig, hvordan fungerer jeg i grupper, hvordan opleves jeg af andre, hvordan begår jeg mig i nye arenaer. Pt. kører vi Milifeforløb med stor succes, for eleverne i flere overbygningsskoler. Ungdomsskolen har en uddannet underviser i huset, så dette tilbud vil kunne iværksættes hurtigt. Pris: 72 timer a 325 kr. = kr. pr. hold på 16 unge. Etablering af samarbejde med erhvervsmentorerne og andre mentorer. Afdække muligheden for et samarbejde med de forskellige mentorgrupper, der findes, bl.a. de kommunale mentorer Pris: Kommer an på behovet for medarbejdertimer. Til en opstart foreslås 50 timer a 325 kr. = kr. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Tilbuddet kan etableres i faser, så ikke alle tilbud kommer i spil på én gang. Men klubtilbuddet er fundamentet for at kunne arbejde med gruppen. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler Herved bekendtgøres lov om ungdomsskoler jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Forslaget kan ikke godkendes. 17. Flygtningekvoter i /36189 Flygtningekvoter Direktionen indstiller til udvalgets afgørelse; 25

28 om der skal tilkendegives et ønske om at modtage flere flygtninge end den foreløbige udmeldte kvote på 160 personer at anvendelsen af de evt. ekstraordinære investerings- og integrationstilskud afventer den endelige kvoteudmelding og derefter vurderes ved de løbende budgetkontroller i KL fremsendte den 23. januar et brev om procedure for fordeling af flygtninge i Baggrunden er, at Udlændingestyrelsen har forhøjet landstallet af flygtninge, der skal modtages og boligplaceres fra til personer i KL og regeringen er enige om, at proceduren for fastlæggelse af kvoter ændres, så de kommuner, der ønsker det, har mulighed for at tage et højere antal kvoteflygtninge end dem, de er forpligtet til at tage indenfor den såkaldte matematiske fordelingsmodel. I den oprindelige kvote for 2015 skulle Svendborg Kommune modtage 52 flygtninge, ved det forhøjede landstal står Svendborg Kommune til at skulle modtage 160 flygtninge. De kommuner, der ønsker at modtage flere skal melde dette ind til KL inden den 1. marts På baggrund af de indkomne tilkendegivelser vil Udlændingestyrelsen fastlægge de endelige kommunekvoter senest 1. april Den særlige proces vedrører alene 2015, for 2016 vil de sædvanlige procedurer igen være gældende. Udover antallet af kvoteflygtninge må kommunen også forvente et antal familiesammenførte. Det er ikke muligt at forudsige, hvor mange flygtninge, der familiesammenføres, men det skønnes at gennemsnitligt hver anden kvoteflygtning familiesammenføres med en ægtefælle og 2-3 børn. I 2014 har der været store logistiske udfordringer med at boligplacere flygtningene. Det skyldes dels, at den ydelse, de pågældende flygtninge modtager, er lav, hvilket betyder at huslejen skal være tilsvarende lav, og samtidig er der restriktioner for, hvor boligen må være placeret. Den forventede øgede kvoteandel i 2015 forventes at give tilsvarende udfordringer med boligplacering. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Som bilag til KL s henvendelse er vedlagt et notat om finansiering af integrationsområdet. Som det fremgår finansieres området på flere måder: Der er 50 procent refusion på kontanthjælpsydelse og udgifter til integrationsprogrammet indenfor aftalte driftslofter. Driftsloftet på integrationsområdet 26

29 betød i 2014, at der ikke kunne indhentes 50 procent refusion på alle udgifter. Der modtages grundtilskud i den 3 årige integrationsperiode Der kan hjemtages resultattilskud for bestået danskuddannelse, ordinært job eller ordinær uddannelse. De ovennævnte tilskud dækker sammen med budgetgarantien alene udgifterne på overførselsindkomstområdet. Ekstra udgifter forbundet med boligplacering, sagsbehandling i jobcentret og udgifter på kommunens øvrige områder som f.eks. sundhedspleje, tandpleje, skole og daginstitution mv. indgår i den særlige udligningsordning vedrørende flygtninge, indvandrere og efterkommere. I forbindelse med den ekstraordinære høje kvote i 2015 afsættes 125 mio. kr. på landsplan til et investeringstilskud. Det forventes at betyde at kommunen modtager et engangsbeløb svarende til ca kr. pr. ekstra flygtning på årsplan. Hvis den foreløbige kvote på 160 personer bliver gældende vil Svendborg modtage 1,7 mio. kr. Der afsættes også et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. på landsplan, som fordeles på baggrund af kommunens samlede antal kvoteflygtninge og familiesammenførte i 2014 og Det forventes at det ekstraordinære tilskud udgør kr. pr. person, svarende til ca. 1,2 mio. kr. for flygtninge bosat før 2015 og 1,3 mio. kr. for modtagelse af den udmeldte kvote på 160 personer i 2015, i alt 2,5 mio. kr. Modtagelse af flygtninge udover kvoten på 160 personer vil økonomisk set medføre merudgifter på ca kr. pr. flygtning på overførselsindkomstområdet, der er omfattet af budgetgarantien. Samtidig forventes der kr. i ekstraordinære tilskud til delvis finansiering af alle øvrige følgeudgifter. Bilag: Åben - Borgmesterbrev vedr. procedure for fordeling af flygtninge i Borgmesterbrev af 23. jan vedr. procedure for fordeling af flygtninge i 2015 Åben - Foreløbige kommunekvoter 2015 Åben - Bilag til borgmesterbrev - finansiering af integrationsområdet Liste C, V, O, A, L, F og Henning Stærmose (løsgænger) fastholder de 160 kvoteflygtninge. Liste A og F har følgende mindretalsudtalelse: Liste A og F støtter de 160 kvoteflygtninge og ønsker at der fortsat arbejdes på at få afklaret mulighederne for et asylcenter. Liste Ø begærede sagen i byrådet. 27

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 05-02-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 05-02-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 05-02-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Henning Duvier Stærmose, Pia Dam, Curt Sørensen,

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 076. Orientering fra formanden 155 077. Orientering fra forvaltningschefen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Tilskud til pasning af egne børn Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon 99741310 E-post jens.ole.koch@rksk.d k Dato 8.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste.

Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste. Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste. Baggrund. I en skrivelse af 10. august 2007 til Norddjurs kommune anmoder Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal om et øget driftstilskud på

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere