Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Handicap Løgumgård Nørregade 26, Handicap Løgumgård 6240 Løgumkloster Side 1 af 92

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tlf.: Hjemmeside: 104 (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning) 18 til 85 år (udviklingshæmning, multipel funktionsnedsættelse) 18 til 85 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 18 til 85 år (demens, udviklingshæmning) Pladser i alt: 159 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Ida Madeleine le Fevre (Socialtilsyn Syd) Side 2 af 92

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn 6 og Socialtilsynet vurderer at tilbuddet Handicap Løgumgård generelt lever op til de krav der stilles i kvalitetsmodellen. Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet følger de fremsendte hensigter i forhold til opkvalificering af medarbejdere og viden i forhold til magtanvendelser. *Afgørelse: Opmærksomhedspunkter: Godkendt Medarbejderkompetencer. Antallet af vikarer. Magtanvendelser. Lejekontrakter på 108, og tilbuddets borgere er indskrevet som 108, i 105 / 85 afdelinger. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Udleveret under tilsyn, som stikprøver: Oversigt over deltagere i pårørende interview Skrivelse mellem forvaltning og tilbud i forhold til magtanvendelse / konkret borger. 2 huslejeberegninger på konkrete borgere på Hasselvej 7-9. Eksempel på hvordan evaluering ser ud i Effekt Plus ( konkret borger) En borger profil i Effekt Plus ( konkret borger) Rehabiliteringsmål i Effekt Plus ( konkret borger). 2 Bestillinger (2 konkrete borgere). Side 3 af 92

4 Vagtplaner på stikprøvevist udvalgte afdelinger. Ledelsesinformation juni 2015 Velkomstfolder til nyansatte. Interview anbringende kommuner Paaroerende interview Straffeattest Magtanvendelser Uddannelsesoplysninger Trivselsundersoegelse Statistik vold mod personale 2015 Medarbejderliste med kompetencer Medarbejderliste 2015 Kursusbevis. Alle fastansatte har gennemgået dette kursus i 2014, samt opfølgningsdag i Tilsynsrapporter fra Toender Kommune 2013 på seks afdelinger. Nabomøde invitation 2014 Information til naboer Kommunikation 2014 ifb med pædagogisk fokusmøde Tilfredshedsevaluering. Dagsorden pædagogisk formøde 2015, Materiale 4 konkrete borger. Udvalgt af tilsynet Borgeroversigt 2015 Ansøgning eksisterende tilbud 2015 Godkendt straffeattest fra politiet Magtanvendelse Vedr. fordeling af antal pladser. Side 4 af 92

5 Observation Interview Interviewkilder Partshøringssvar af 2.12 vedr. forløb 1 tjenesteplan ae 1-2 tjenesteplan N1-H4 tjenesteplan n1c tjenesteplan h7-9 Tjenesteplan h3-6 tjenesteplan h1a Var på udkast til tilsynsrapport på Handicap Løgumgård (2) Sskprt pdf Samtykke fra konkret borger, vedr. anvendelse af døralarm på doer til værelse. risikoprofil Referat fra møde tilsyn Opsamling 1e mød Observationsskema Kirsten Tilsynet har valgt at tale med borgere, medarbejdere og ledelse, under rundvisning og ophold i fællesarealer. Det har ikke været muligt at belyse borgernes perspektiv, da tilbuddets borgere ikke kan indgå i en kontekst som dialogbaseret interivew. Borgernes kognitive og kommunikative funktionsevner, er nedsat i en grad hvor interview ikke vil være meningsgivende for den enkelte borger. Tilsynet har valgt at tale med borgere under rundvisning og ophold i fællesarealer. Side 5 af 92

6 Anbringende kommune Ledelse Medarbejdere Pårørende 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Side 6 af 92

7 Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger : Nørregade 26, Handicap Løgumgård, 6240 Løgumkloster (Uanmeldt) : Nørregade 26, Handicap Løgumgård, 6240 Løgumkloster : Nørregade 26, Handicap Løgumgård, 6240 Løgumkloster : Nørregade 26, Handicap Løgumgård, 6240 Løgumkloster : Nørregade 26, Handicap Løgumgård, 6240 Løgumkloster : Nørregade 26, Handicap Løgumgård, 6240 Løgumkloster Ida Madeleine le Fevre Hasselvej 3 og 6 Æblevej 1 og 2 Nøddevej 1 og Hasselvej 4 Værkstedet Vongshøj Hasselvej 1a og 7-9/ nøddevej 1c Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Socialtilsynet har haft særligt fokus på magtanvendelser og medarbejderes kompetencer. Side 7 af 92

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 92

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,5 Socialtilsyn vurderer at tilbuddet set i forhold til målgruppens forudsætninger i nogen grad arbejder med at inkludere borgerne og understøtter borgernes aktivitetstilbud. Socialtilsynet anbefaler at tilbuddets borgere får mulighed for at deltage i relevante aktiviteter. Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet sikre at alle borgerene i aktivitetstilbuddet sikre de rette aktiviteter. Tilbuddet omfatter en bred vifte at aktivitetstilbud. Tilbuddet arbejder på at sikre at de borgere der kan indgå i tilbuddets aktivitetstilbud deltager i det omfang det er muligt. Tilbuddet har 3 aktivitetstilbud med 4 afdelinger til forskellige målgrupper. Aktivitetstilbuddene er på samme matrikel som boenheder. Der kommer borgere udefra på aktivitetstilbuddet. Socialtilsynet lægger dog vægt på at tilbuddet kun i lav grad arbejder med konkrete mål, og ligeledes i lav grad med systematisk opfølgning. Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet arbejder med at opstille konkrete mål og følge på disse mål. Side 9 af 92

10 Socialtilsynet bemærker samtidigt at det ikke har været muligt at belyse om alle borgerne får et aktivitetstilbud der i tilstrækkeligt grad sikre at borgernes fulde potentiale udnyttes. Samtidigt bemærker Socialtilsynet at tilbuddets ikke i tilstrækkeligt grad tilbyder aktiviteter for tilbuddets øvrige borgere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsyn vurderer at tilbuddet, inden for deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger på relevant vis understøtter borgernes aktivitetstilbud. Der er særligt lagt vægt på at tilbuddets målgruppe er borgere der er indskrevet på 108, længerevarende botilbud. En del af tilbuddets borgere er ældre og derfor at der nogen uden beskæftigelse på grund af alder, samt at det er politisk besluttet i Tønder kommune at borgere over 60 år ikke tilbydes beskæftigelses. De tilbydes deltagelse i GUT. Enkelte af tilbuddets borgere er demente. Tilbuddet sikre at de borgere der kan indgå i tilbuddets aktivitetstilbud deltager i det omfang det er muligt. Tilbuddet har 3 aktivitetstilbud med 4 afdelinger til forskellige målgrupper. Aktivitetstilbuddene er på samme matrikel som boenheder. Der kommer borgere udefra på aktivitetstilbuddet. Tilbuddet har 4 borger der deltager i uddannelse. Der beskrives et relevant samarbejde mellem bo-og uddannelsessted. Side 10 af 92

11 Tilsynet lægger vægt på at pårørende er glade for aktivitetstilbuddet. Socialtilsynet lægger dog vægt på at tilbuddet kun i lav grad arbejder med konkrete mål, og ligeledes i lav grad med systematisk opfølgning. Socialtilsynet bemærker samtidigt at det ikke har været muligt at belyse om alle borgerne får et aktivitetstilbud der i tilstrækkeligt grad sikre at borgernes fulde potentiale udnyttes. Samtidigt bemærker Socialtilsynet at tilbuddets ikke i tilstrækkeligt grad tilbyder aktiviteter for tilbuddets øvrige borgere. Der er lagt vægt på oplysninger fra leder, Afdelingsleder, pårørende, og medarbejdere. Tilbuddets aktivitetsgrad i meget lav. Det betyder at de borgere, der ikke har et tilbud, kun deltager i sundhedsydelser, så som ridefysioterapi, eller andet i dagtimerne. Der er ikke medarbejderressourcer til andet. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af Borgerne tilbydes deltagelse i dagligdagsaktiviteter. Der inddrages med øje på den pædagogiske handleplan, individuelle mål i de dagligdags aktivite-ter. Således trænes eksempelvis borgernes selvstændighed via inddragelse i køkkenarbejde, borddækning, træne med at servere på tallerken, gå ud med skraldespand, lægge tøj på plads, rengøring i egen lejlighed, sætte tøj i vaskemaskine, samt gangfunktion, personlig hygiejne mv. Det oplyses af områdeleder og tilbudsleder under tilsyn at der primært er medarbejdere i de timer, hvor borgerne ikke er i beskæftigelse og aktiviteterne i dagtimerne derfor ikke er af stort omfang. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for 2 (i lav grad opfyldt) Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Der er udarbejdet mål på den borgere hvor det vurderes at være relevant. Det kan ikke konkret Side 11 af 92

12 borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå oplyses hvor mange borgere der er opstillet mål for. Det er lagt til grund at i det materialet der er fremsendt inden tilsynet, samt i udleveret materiale er der ikke opstillet mål for de enkelte borgere i forhold til beskæftigelse. Materialet er PFO planer, nye rehabiliteringsmål, mål af rehabiliteringsmål. Andet materiale på konkrete borgere. Der er enighed om at der ikke i særligt stor grad er opstillet konkrete mål for beskæftigelse på den enkelte borger. Som følge deraf kan der ikke ske opfølgning. Områdeleder har en klar hensigtserklæring om at der er udarbejdet SMART-mål på minimum 75 % af borgerne inden udgangen af 2016, men er klar over at det er en udfordring at få implementeret nyt system og arbejde med mere fokus på det pædagogiske arbejde end tidligere. Tilbuddet oplyser i partshøringsvar af 1.12 Der ud over har de fleste borgere en 141-handleplan og på baggrund af denne, en pædagogisk handleplan. Heri er de individuelle mål for borgeren. Der inddrages med øje på den pædagogiske handleplan, individuelle mål i de dagligdags aktiviteter. Der er ikke en 141 handleplan på alle borgere. Pt. er der 5 borgere fra Tønder kommune der ikke ligger en 141-handleplan på. Størstedelen af borgerne har en pædagogisk handleplan. Der er 3 borgere der ikke har en skriftlig pædagogisk handleplan, de tre borgere bor i 85 tilbud forskellige steder i Tønder Kommune, og modtager et beskæftigelsestilbud på Handicap Løgumgård. Der følges op på de pædagogiske planer ca. 1 gang i måneden ved gruppemøder/team møder. I 2016 vil de konkrete pædagogiske mål være i IT systemet effekt + og den månedlige opfølgning vil foregå i systemet. Der er i 2015 brugt meget energi på at implementerer et progressionsmålingsværktøj (Effekt plus), som forventes at give gode informationer om indsatsens effekt i løbet af For nuværende er det Side 12 af 92

13 især på afdelingen Hasselvej 6, at der kan forelægges progressionsmålinger på borgerne. Der er individuelle konkrete progressionsmål for alle borgere jf. deres bestilling fra myndighed. Der kunne ikke gives et konkret svar på Idas spørgsmål i forhold til hvor mange borgere, der havde et konkret mål for motivation for at deltage i aktivitets og samværstilbuddet. Alle borgere tilknyttet aktivitets og samværstilbuddet er motiverede for at deltage. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 3 (i middel grad opfyldt) Det stemmer ikke overens med det oplyste på tilsynsbesøgene. Det vægtes derfor ikke således at det ændre på indikatorens score. Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Det er anslået af ledelse at det er ca. 50 % af borgerne der er indskrevet i aktivitetstilbud. Der er 4 borgere på tilbuddet der er i uddannelsesforløb på STU. Alle andre borgere i indskrevet i et af tilbuddets 3 aktivitetstilbud. Borgerne er visiteret til aktivitets og samværstilbuddet, borgerne visiteres ikke specifikt til Lobæk, Hasselvej 1b eller Fælleshuset. Der er specifik visitering til GUT. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Der er enighed om ovenstående blandt medarbejdere, og tilbuddets ledelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Det er socialtilsynet vurdering at tilbuddet i nogen grad understøtter borgeren i at indgå i sociale kompetencer og lever så selvstændighed som muligt. Det er set i forhold til målgruppens forudsætninger samt tilbuddets målgruppe. Størstedelen af tilbuddets borgere er visiteret til døgnstøtte på et længerevarende tilbud. At tilbuddet sikre mulighed for pædagogisk støtte til individuelle mål og deltagelse i aktiviteter. Side 13 af 92

14 Der arbejdes med opstilling af mål og evaluering. Tilbuddet forventer at have en høj andel af SMART mål på størstedelen af alle borgerne inden udgangen af Der arbejdes med social kompetencer på både bo- og aktivitetstilbud. Der laves mad som aktivitet på aktivitetstilbuddet og der laves mad i de enkelte afdelingers bogrupper. Det vurderes at være af store kvalitet for tilbuddets borgere, både i forhold til deltagelse i sociale fællesskaber, samt i forhold til at udvikle og vedligeholde kompetencer. Socialtilsynet bemærker dog at tilbuddet i lav grad kan tilbyde borgerne pædagogiske støtte til individuelle mål og aktiviteter eller deltagelse i aktiviteter. Det bemærkes at det tilskrives manglende medarbejderressourcer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er socialtilsynet vurdering at tilbuddet i nogen grad understøtter borgerens sociale kompetencer og selvstændighed set i forhold til målgruppens forudsætninger. Der arbejdes med opstilling af mål og evaluering. Tilbuddet forventer at have en høj andel af SMART mål på størstedelen af alle borgerne inden udgangen af Der arbejdes med social kompetencer på både bo- og aktivitetstilbud. Der laves mad som aktivitet på Side 14 af 92

15 aktivitetstilbuddet og der laves mad i de enkelte afdelingers bogrupper. Det vurderes at være af store kvalitet for tilbuddets borgere, både i forhold til deltagelse i sociale fællesskaber, samt i forhold til at udvikle og vedligeholde kompetencer. Socialtilsynet vurderer at tilbuddets borgere har kontakt med pårørende i det omfang der er ønske herom. Socialtilsynet bemærker dog at tilbuddet i lav grad kan tilbyde borgerne pædagogiske støtte til individuelle mål og aktiviteter. Det bemærkes at det tilskrives manglende medarbejderressourcer. Dette er dog ikke gældende for tilbuddets fem borgere der er i enkeltmandsprojekt / klyngetilbud. Her er der mulighed for pædagogiske støtte i et større omfang. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Side 15 af 92

16 Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i høj grad opfyldt) Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Der er udarbejdet mål på den borgere hvor det vurderes at være relevant. Det kan ikke konkret oplyses hvor mange borgere der er opstillet mål for. Det er lagt til grund at i det materialet der er fremsendt inden tilsynet, samt i udleveret materiale at der er opstillet mål for de enkelte borgere i forhold til sociale kompetencer og selvstændighed. Materialet er PFO planer, nye rehabiliteringsmål, mål af rehabiliteringsmål. Andet materiale på konkrete borgere. I de nye planer indgår vurdering af socialt liv. Medarbejderne oplever der i meget høj grad er fokus på opstilling af mål for social kompetencer og selvstændighed. Medarbejderne giver forskellige eksempler på hvilke typer af mål der opstilles. Der er stor forskel på typen af mål, da det afhænger af den enkelte borgers kompetencer. Målene opstilles den enkeltes ønske eller medarbejdernes vurdering. Nogen mål opstilles som udviklingsmål og nogen mål er som fastholdeles / vedligeholdelse af kompetencer. Medarbejderne oplyser at der er forskel på borgernes støtte behov på de forskellige afdelinger og målene vil afspejle dette. Afdelingsledere er enig i medarbejdernes oplysninger. Der laves handlevejledninger således at alle medarbejderne handler og motivere ud fra samme metode. Indikator 02.b: Borgerne indgår i 2 (i lav grad Tilbuddets leder oplyser at der stor forskel på den enkeltes dagstruktur og dette vil afspejles i det opstillede mål. Leder har en klar hensigtserklæring om at der er udarbejdet SMART-mål på minimum 75 % af borgerne inden udgangen af 2016, men er klar over at det er en udfordring at få implementeret nyt system og arbejde med mere fokus på det pædagogiske arbejde end tidligere. Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere, samt pårørende. Side 16 af 92

17 sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund opfyldt) Medarbejderne oplyser at det ikke er alle borgere der har et ønske om at deltage i sociale relationer, eller aktiviteter i det omgivende samfund. Der er en del af borgerne der skal skærmes i forhold stimuli og hvor meget de ønsker at indgå i fællesskaber. Under rundvisninger kommer der mange eksempler på både deltagelse i aktiviteter og skærmning. Både i forhold til fysiske rammer og i forhold til mængden af støtte. De pårørende oplyser at de ikke oplever at borgerne i tilstrækkeligt grad indgår i fælleskaber og sociale relationer. Enkelte pårørende deltager som ekstra medarbejdere når aktivitetstilbuddet skal på tur, da der ellers ikke er ressourcer til at deres pårørende deltager. Enkelt oplever at det kun er i aktivitetstilbuddet der sker aktiviteter, eksempelvis ud af huset. Der nævnes historieoplæsning som aktivitet. Enkelte oplever at de borgere der ikke selv er mobile er meget overladt til sig selv. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar d.1.12.: Der er ikke ressourcer til at foretage mange individuelle ture ud af huset. Der tilbydes et stort antal aktiviteter og ture, men stort set alle på gruppebasis. Sammenholdt med eksempelvis weekendnormering, giver det ikke anledning til at ændre indikatorens score. Områdeleder bekræfter de pårørendes oplysninger i forhold til der ikke som tidligere er medarbejder ressourcer til at foretage mange ud af huset aktiviteter. Det afspejles ligeledes i de udleverede vagtplaner. Der er desuden lagt vægt på at størstedelen af Side 17 af 92

18 tilbuddets målgruppe er visiteret efter lov om social service 108 og at der lægges vægt på det nære og på en god hverdag. Det har ikke været muligt at få indikator belyst via borgerperspektiv. Tilbuddets ledelses oplyser at der laves mad i de enkelte bo-grupper og i aktivitetstilbuddet. Det vurderes at være en stor del af borgerens mulighed for at indgå i fællesskaber og det vurderes meget relevant. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad opfyldt) En del af byens institutioner og borgere benytter området til fritidsaktiviteter / leg. Der er nyligt etableret et spabad som er til borgerne eksempelvis sammen med pårørende. Det er dog ikke færdigt endnu og det er uvist i hvilket omfang det vil blive benytte. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar d.1.12.::spa rummet er færdigt og benyttes af borgerne og pårørende på stedet. Det der er uvist er, i hvilket omfang spa rummet vil blive benyttet af det omkringliggende samfund, når it understøttet kalenderbooking er muligt Der er lagt vægt på oplysninger fra pårørende. Det er ikke muligt at belyse indikatoren fra borger perspektiv. Pårørende har kontakt til borgerne efter ønske. Det er forskelligt i hvor stort omfang og det er forskelligt hvilket familienetværk den enkelt har. En del af de ældre borgerne har primært søskende. Andre har aktive forældre og er ofte på weekend. Enkelte pårørende oplever at de borgere de er pårørende til er så pleje-og omsorgskrævende at det ikke er muligt at have dem på besøg i hjemmet. De pårørende har kontakt til medarbejdere og leder i det omfang de ønsker det. Side 18 af 92

19 Medarbejderne og ledelse oplyser det samme som medarbejdere. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse I forhold til målgruppens funktionsnedsættelse er det de pårørende der bestemmer omfanget af kontakt. Det er ikke muligt for størstedelen af tilbuddets borgere at selvstændigt etablere og opretholde netværk uden for tilbuddet. Under rundvisning kommer der flere eksempler på at borgerne oplever at de er en del af et netværk på tilbuddet og opsøger hinanden i det omfang de kan og vil. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,7 Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddets målgruppe er beskrevet. Tilbuddet har en klar afgrænset målgruppe, samtidigt er tilbuddets målgruppe meget bred. Der er tale om et længerevarende botilbud på størstedelen af tilbuddets afdelinger. Det er tilrettet borgere med udviklingshæmning. Der er derudover en række borgere med en række forskellige andre diagnoser og problemstillinger. Der er enighed om at det kan være både psykiatriske og andre udviklingsforstyrrelser. Derudover kan det være nedsat fysisk funktionsevne. I forhold til tilbuddets metoder og faglige tilgange vurderes det at de er tilpasset den enkelte borgers problemstillinger således at det er de rette metoder og faglige tilgange, som er med til at understøtte positive Side 19 af 92

20 resultater. Tilbuddet arbejder aktivt med at sikre at de opstillede mål er konkrete og målbare, samtidigt er det muligt at evaluere mere effektivt end tidligere. Tilbuddet forventer at være overgået til nyt system i 2016 og at der her vil blive opstillet konkrete mål, og der vil ske evaluering for størstedelen af tilbuddets borgere Socialtilsynet bemærker dog at tilbuddet i mindre grad understøtter borgernes selvstændighed og medinddragelse. Socialtilsynet bemærker at pårørende ikke oplever at den enkelte borgere kan få den nødvendige støtte, således at borgerne kan blive medinddraget. Socialtilsynet bemærker at der ved tidligere tilsyn har været fokus på dette uden der er iværksat tiltag for at styrke borgerens medinddragelse. Socialtilsynet bemærker desuden at pårørende og borgerne i evalueringsskema oplyser at der i ringe grad er mulighed for indflydelse, livskvalitet og udnyttelse af evner og talenter. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet fremadrettet bør Side 20 af 92

21 have fokus på viden omkring magtanvendelser, samt sikre at medarbejderne er bekendt med hvad samtykke er. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet er i en proces i forhold hvad magtanvendelser er og hvordan der skal arbejdes med dette. Tilbuddet har frem til tilsyn i 2015, haft en ikke tilstrækkelig viden og udvikling på dette. Derudover har tilbuddet benyttet ulovlige magtmidler. Dette er ophørt og tilbuddet er i udvikling i forhold til hvordan de skal løse opgaven. Tilbuddet er kommet med en klar hensigtserklæring i forhold til hvordan de vil udvikle medarbejdernes viden og kompetencer. Tønder Kommune har udviklet et ITprogram/e-learning i magtanvendelse, som samtlige med-arbejdere skal gennemgå inden udgangen af januar måned Det suppleres med yderligere tiltag fra januar og hen over foråret, hvor der vil være temamøder om etik, moral og sprogbrug i det pædagogiske arbejde med de udviklingshæmmede og deres selv og medbestemmelse. Der tages afsæt i Dorthe Birkmose (psykolog.cand.psyck og kursusleder på en neuropædagogisk efteruddannelse): når gode mennesker handler ondt, tabuet om forråelse under de forskellige dialoger der vil være ved temamøderne. Temamøderne skal skabe læring og udvikling i omsorgsarbejdet. Omsorgsarbejdet med tilbuddets komplekse mål-gruppe kræver en konstant bevågenhed Side 21 af 92

22 på balancen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer at tilbuddet tager afsæt en klar målgruppebeskrivelse og i nogen grad arbejdes systematisk med faglige tilgange og metoder, der sikre positive resultater for borgerne. Tilbuddet har en klar afgrænset målgruppe, samtidigt er tilbuddets målgruppe meget bred. Der er tale om et længerevarende botilbud på størstedelen af tilbuddets afdelinger. Det er tilrettet borgere med udviklingshæmning. Der er derudover en række borgere med en række forskellige andre diagnoser og problemstillinger. Der er enighed om at det kan være både psykiatriske og andre udviklingsforstyrrelser. Derudover kan det være nedsat fysisk funktionsevne. I forhold til tilbuddets metoder og faglige tilgange vurderes det at de er tilpasset den enkelte borgers problemstillinger således at det er de rette metoder og faglige tilgange, som er med til at understøtte positive resultater. Tilbuddet arbejder aktivt med at sikre at de opstillede mål er konkrete og målbare, samtidigt er det muligt at evaluere mere effektivt end tidligere. Tilbuddet forventer at være overgået til nyt system i 2016 og at der her vil blive opstillet konkrete mål, og der vil ske evaluering for størstedelen af tilbuddets borgere. Socialtilsynet bemærker samtidigt at tilbuddet ikke i tilstrækkeligt grad sikre at der er medarbejdere på tilbuddet, der er bekendt med og har vidne om tilbuddets faglige tilgange og metoder. Samt at der ikke i tilstrækkeligt grad sikre at medarbejderne har de rette faglige kompetencer til at arbejde metodiske, systematisk og fagligt med den enkelte borger. Socialtilsynet bemærker samtidigt at det ikke er alle borgere der har mål fra visiterende kommune, samt at de mål Side 22 af 92

23 der er, ikke er konkrete og evaluerbare. Tilbuddet forsøger at inddrage visiterende kommune, men at ikke alle visiterende kommuner ønsker at deltage i samarbejdet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad opfyldt) Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse, medarbejdere og udleveret materiale. Ledelse og medarbejdere er enig om at tilbuddets målgruppe er udviklingshæmmede. Der er enighed om at borgerne derudover kan have en række forskellige andre diagnoser og problemstillinger. Der er enighed om at det kan være både psykiatriske og andre udviklingsforstyrrelser. Derudover kan det være nedsat fysisk funktionsevne. Medarbejderne oplyser under interview hvilke metoder og tilgange tilbuddet arbejder ud fra. Oplysningerne stemmer overens med de nævnt metoder og tilgange på tilbudsportalen. Der er en stor andel del ufaglærte medarbejdere på tilbuddet. Derudover benytter tilbuddet en meget stor andel vikarer. Det har ikke været muligt at efterprøve hvorledes deres kendskab er tilgange og metoder. Det er ligeledes heller ikke i tilstrækkeligt omfang belyst hvordan ledelsen sikre at vikarer har den rette viden om tilbuddets tilgange og metoder. Der er udleveret på tilsyn en folder til nye medarbejdere. Her er tilbuddets værdiggrundlag oplyst. Derudover er der oplysninger om eksempelvis forflytning. Men derudover er der ikke oplysninger om tilbuddets metoder og faglige tilgange. Tilbuddet oplyser i partshøringsvar af 1.12: Folder gives til alle nyansatte. Vikarer undervises på lige fod med fastansatte i medicinhåndtering, forflytning, hygiejne, epi-lepsi, diabetes og total kommunikation. Der ud over har vikarerne mulighed for at deltage i de planlagte refleksive drøftelser der sker med SSA elever, PAU elever og pædagog studerende. På rundvisning i klyngetilbud fremviser en vikar eksempel på metoder og tilgange på en konkret Side 23 af 92

24 borger. Det er meget konkret og velbeskrevet. På en anden afdeling ses der skema til brug af registrering af en borgers adfærd til brug til at undersøge og sikre der bruges rette faglige metoder og tilgange. Der ses på tilbuddet indretning og skemaer som beskriver metoder og tilgange for den enkelte borger. Afdelingsledere oplyser at forskelle metoder for at sikre faglige tilgange og metoder. Der arbejdes på at lave handleanvisninger på alle borgerne. Altså hvordan de enkelte opgaver udføres. Samtidigt arbejdes der handleplaner som er visionen bag handleanvisninger. Eks.. Bruge ipad, for at øge kommunikation. Der arbejdes på at handleanvisningerne bliver lagt i Mobi:do og det bliver på sigt muligt for medarbejderne at skanne oplysningerne frem, rundt omkring på tilbuddet, ved indgangen af lejligheden mv. Har været med i en auditfunktion i forhold til vold på tilbud. Der er tilsagn fra VISO om udvikling af risikovurdering. Der er flere forløb med VISO i forhold til at sikre brug af rette metoder og tilgang. Ledelsen er enige om at det kan være en udfordring at få alle medarbejderne til at arbejde med nye metoder og tilgange. Der er desuden lagt vægt på at i junis ledelsesoversigt fra juni 2015, af denne fremgår at der er 204 ansatte på tilbuddet. Heraf er de 68 ansat i tidsbegrænsede stillinger, som vikarer. Det giver en stor andel af medarbejdere på tilbuddet som ikke nødvendigvis har den rette viden i forhold til tilgange og metoder. Side 24 af 92

25 Ud af de 68 ansatte er der 5 medarbejdere med en grunduddannelse. I fagfordeling på den resterende andel er der 110 ufaglærte medarbejdere og 58 pædagoger, samt 8 social-og sundhedsassistenter. Derudover er der andre faggrupper. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) Der er i høj grad lagt vægt på at der på uanmeldt tilsyn d.10.oktober er 3 medarbejdere med relevant uddannelse, 6 omsorgsmedarbejdere og 8 vikarer tilstede til 69 borgere. Kun enkelte af medarbejderne giver udtryk for der er arbejdet med metoder og mål i den weekend. Der er lagt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Der er udarbejdet mål på alle tilbuddets borgere. Tilbuddets leder oplysninger dog at der arbejdes på at de skal være konkrete. Tilbuddets medarbejdere er i gang med uddannelse i forhold til det nye system og i forhold til hvordan rehabiliteringsmål opstilles. Sidste forløb er i december. Evaluering på nuværende tidspunkt sker på de tidligere opstillede mål. Medarbejderne oplyser at der sker løbende resultatdokumentation. Det forskelligt hvor ofte det sker. Det afhænger at det enkelte mål. Eksempelvis i forhold til vægt, der måles fra en gang om ugen. Andre mål evalueres en gang om måneden. Der er dog enighed om at for størstedelen af målene går der maksimum 3 måneder. Tilbuddet laver VUM-udredning for at sikre målene er konkrete, målbare og realistiske. Der er møde en gang årligt, hvor der sker en samlet evaluering. Pårørende påpeger dog at de gerne så at både beskæftigelse og bodel deltog i de årlige møder. Der er enkelte borgere hvor mødekadencen er hyppigere. Botilbuddets relevante medarbejdere deltager altid i de årlige pfo-møder og aktivitets og samværstilbuddets medarbejdere deltager som minimum hvert andet år. Der er udleveret materiale i form af PFO planer, mødeindkaldelser, evaluering af rehabiliteringsmål. Side 25 af 92

26 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet leder har en klar hensigtserklæring om at tilbuddet bliver endnu skarpere omkring evaluering. Samtidigt er den samlede ledelse klar over at det kan være en udfordring både at finde tid til at det skriftelige arbejde i forhold til evaluering, men samtidigt oplyser at det ligeledes er en udfordring for medarbejderne at oplægge arbejdet. Ledelsen er enige om at det er muligt at få tid til målopstilling og lave evaluering, men at det kræver at man arbejder på en anden måde end tidligere. Der er i høj grad lagt vægt på at der på uanmeldt tilsyn d.10.oktober er 3 medarbejdere med relevant uddannelse, 6 omsorgsmedarbejdere og 8 vikarer tilstede til 69 borgere. Kun enkelte af medarbejderne giver udtryk for der er arbejdet med metoder og mål i den weekend. Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Medarbejderne oplyser at der er mange borgere hvor de visiterende kommuner ikke har opstillet mål. Der udover er der en række borgere hvor de opstillede mål er overordnede. Medarbejderne modtager bestilling og udarbejder konkrete mål i forhold til den enkelte borgere. De oplever at de opnår positive resultater for den enkelte men at det ikke er henfør bart til de opstillede mål fra visiterende kommuner. Medarbejderne oplyser at det er tilbuddet der udarbejder funktionsudredning i samarbejde med visiterende kommune. Det har ikke været muligt at få belyst indikatoren fra visiterende kommuners perspektiv. Pårørende oplyser at de ikke er klar over om der er konkrete mål fra visiterende kommuner. En del pårørende oplever at der ikke har været konkakt med anbringende kommune efter indflytning på tilbuddet. Side 26 af 92

27 Ledelse er enig i udsagn fra medarbejdere og pårørende. I udleveret materiale i form af to bestillinger, ses der enkelte konkrete mål. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer at tilbuddet ikke i tilstrækkeligt grad understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet har en række forskellige metoder og tilgange beskrevet i indsatsen for at sikre anerkendelse og medinddragelse. Tilbuddet arbejder generelt med skærmning hos de borgere der har behov for støtte til at minimere stimuli. Det er korrekt at der arbejdes forskelligt fra borger til borger i forhold til skærmning af stimuli. Borgernes behov er forskellige og borgerne har behov for forskellige tilgange. Socialtilsynet bemærker at tilbuddet i enkelte afdelinger anvender magt og afskærmning i forhold til den enkelte borgere. Dette tilskrives manglende medarbejderressourcer og viden om magt. Men det understøtte at den enkelte borger ikke har indflydelse på eget liv. Tilbuddets faste medarbejdere har generelt stor fokus på og faglige viden i forhold til hvordan den enkelte borger medinddrages og høres. Det konstateres dog at tilbuddet benytter en stor andel vikarer og ufaglærte. Socialtilsynet bemærker at pårørende ikke oplever at den enkelte borgere kan få den nødvendige støtte, således at borgerne kan blive medinddraget. Socialtilsynet bemærker at der ved tidligere tilsyn har været fokus på dette uden der er iværksat tiltag for at styrke borgerens medinddragelse. Side 27 af 92

28 Socialtilsynet bemærker desuden at pårørende og borgerne i evalueringsskema og under interview, oplyser at der i ringe grad er mulighed for indflydelse, livskvalitet og udnyttelse af evner og talenter. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 2 (i lav grad opfyldt) Der er lagt på oplysninger fra ledelse, medarbejdere og pårørende. Det er ikke muligt at belyse indikatoren ud fra borger perspektiv. Samlet set opleves det at tilbuddet arbejder på at sikre den enkelte borger bliver hørt og anerkendt. Der observeres dog en del forskellige indretning / afskærmninger under rundvisning som ikke understøtte dette. Det samme gør sig gældende i forhold til brug af magt i forhold til borgeren. Det vurderes derfor at tilbuddet ikke i tilstrækkeligt sikre i den praktiske og pædagogiske arbejde at borgerne anerkendes og høres. De pårørende oplever en engageret medarbejdergrupper, som forsøger så vidt det er muligt at sikre den enkelte borger bliver anerkendt og føler sig hørt. Det bliver oplyst at den eneste ansatte på beskæftigelsestilbuddet der kan tegn til tale er fyret. Det giver ikke borgere med behov for den støtte mulighed for at blive hørt i tilstrækkeligt grad. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 1.12: Det er ikke korrekt at den eneste medarbejder i aktivitets og samværstilbuddet der kan tegn til tale er fyret. 22 medarbejdere i aktivitets og samværstilbuddet mestrer tegn til tale på forskellige niveauer i forhold til den gruppe borger de omgås. Medarbejderen der er opsagt, er tilbudt job i organisationens botilbud Der er lagt vægt på oplysninger fra medarbejderne, der oplyser at det kræver stor viden og kendskab til den enkelte i forhold til at vurdere om borgeren føler sig tryg. Det er i ledelsesinformation oplyst at der er 31 kørestolsbrugere (fuldtids) og 7 (deltids). En del af disse borgere er nonverbale og med baggrund i de oplyst tal om medarbejderkompetencer vurderes Side 28 af 92

29 det at det kan være svært at sikre den enkelte borgere, med den oplyste andel vikarer. Der er desuden lagt til grund at der under rundvisning konstateres brug af ulovlige magtanvendelser i form af aflåste skabe i borgernes lejligheder. En lejlighed med låge, hvor der er sket aflåsning. Tilbuddets afdelingsledere oplyser at der har været to magtanvendelser for nyligt, hvor der er sket ulovlig brug af magt. 2 borgere i forskellige situationer er blevet holdt inde i egen lejlighed med magt. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 1.12: Klyngetilbuddets leder oplyser om tre magtanvendelser hvor der er anvendt ulovlig magt. Der er givet tilbage melding på at de to vurderes lovlige og den tredje ulovlig. Der ses dog ligeledes andet sted hvor der i meget høj grad er stor faglig anerkendelse for den enkelte borgers adfærd og der støttes på positiv vis. Der ses i beskæftigelsen en afskærmning af dør. Der er stillet et bord hen foran således at borgerne ikke går fra den ene afdeling ind i den anden. Der er desuden låge i køkken for at forhindre borger i at spise maden. Der ses på en afdeling at køleskabet er aflåst. Her er der lavet en særlig ordning således at borgerne får mad i eget køleskab og det dokumenteres skrifteligt. Derudover er der medarbejdere hele tiden. Der observeres flere ordninger i form af horn ind til fællesrum. Indikatoren for borgere om hvor de er fysiske på tilbuddet. Ved indgangen i lejligheden. For at understøtte og anerkende de borgere uden syn, i forhold til at sikre de ved hvor de er. Der er desuden lagt til grund at tidligere tilsyn (2013) har konkluderet at det ikke i tilstrækkeligt grad sikre at borgerne medinddrages. Tilbuddets ledelse giver ikke oplysninger om øget fokus på området Side 29 af 92

30 eller om hvordan man har arbejdet på at sikre dette. Der er i høj grad lagt vægt på at der på uanmeldt tilsyn d.10.oktober. Der er 3 medarbejdere med relevant uddannelse, 6 omsorgsmedarbejdere og 8 vikarer tilstede til 69 borgere. Kun enkelte af medarbejderne giver udtryk for der er arbejdet med metoder og mål i den weekend. Der er lagt vægt på at der observeres flere episoder hvor medarbejderne ikke i tilstrækkeligt grad anerkenderne borgerne. Det er eksempelvis sprogbrug og tilgang. På Hasselvej 6 sidder en ældre udv.hæmmet borger, der skriger og er ked af det. Der sidder tre borgere i fællesrummet. Der er en vikar på arbejde. Tilsynet er nødsaget til at gøre vikaren opmærksom på den borger, der græder. Vikaren tager borgeren om skuldrene og siger at en navngiven medarbejder kommer om lidt. Efterfølgende siger vikarerne, at borgeren bliver sådan hvis ikke får al opmærksomheden. På Hasselvej 3 B møder jeg en vikar på vej ud af døren. Vi står i en mellemgang og vikaren lukker døren ind til fællesarealet. Der kommer en borger ud i gangen med sin rollator. Vikar får vendt rollatoren og borgeren kommer ind i fællesarealet. Borgeren kommer hurtigt ud igen og denne gang tager vikaren fat i rollatoren og sin venstre hånd holder vikaren på ryggen af borgeren således at der kun er en vej at gå. Vikaren skubber døren i. Vikaren blev oplyst at det ikke var nødvendigt at skubbe borgeren ud af rummet. At vedkommen gerne måtte være der. Vikaren siger jo jo, men borgeren har været oppe og køre hele dagen. Side 30 af 92

31 Der sås på Hasselvej 4, at der var tre medarbejdere, der alle sad på kontoret i samtale, da jeg ankom. Der kunne ses flere borgere i egne lejligheder (store vinduer) medarbejderne oplyste at de havde egen tid. Her var der 2 vikarer og en ergo. Der var gåtur som aktivitet. Der var ingen planlagte aktiviteter i weekenden. Selvom eksempelvis på Hasselvej var der medarbejder ressourcer til at lave en til en aktiviteter. Der ses forsat aflåsning som metode flere steder på tilbuddet. Både i forhold til enkelte borgeres skabe, toilet mv. samt i enkelt afdeling På Hasselvej 3 B, hvor der aflåsning på hoveddør. Forespurgt oplyser vikaren at når en af borgerne går i frys. Det sker dagligt / ofte så låser de hoveddøren for at borgeren ikke skal gå ud. Der bor tre borgere i den afdeling, som ikke selv kan låse døren op. Den samme borger har døralarm. Det er oplyst den er afgivet med samtykke. Der er i partshøringsfasen fremsendt informationer, der understøtter at der er afgivet samtykke. Der er desuden lagt vægt på udleveret evaluering af spørgeskema i forhold borgernes trivsel. Pårørende og borgere oplyser at der mulighed for indflydelse, livskvalitet og udnyttelse af evner og talenter sker i ringe grad. Tilbuddet oplyser følgende i partshøringssvar d.1.12: Det er ikke korrekt at den eneste medarbejder i aktivitets og samværstilbuddet der kan tegn til tale Side 31 af 92

32 er fyret. 22 medarbejdere i aktivitets og samværstilbud-det mestrer tegn til tale på forskellige niveauer i forhold til den gruppe borger de omgås. Medarbejderen der er opsagt, er tilbudt job i organisationens botilbud. Klyngetilbuddets leder oplyser om tre magtanvendelser hvor der er anvendt ulovlig magt. Der er givet tilbage melding på at de to vurderes lovlige og den tredje ulovlig. Æblevej 1: Fra myndighedsreferat d omhandlende klargøring af lejlighed til indflytning: Skærme køkken og bad: Det er ikke reglerne omkring magtanvendelse der kommer i anvendelse, der skal derfor ikke søges om ændringerne. Kommunens omsorgspligt vejer tungere og har til formål at sikre, at Borgeren ikke er til fare for sig selv i lejligheden. Låge ved dør er nedtaget. Køkken og bad er fortsat aflåst, af hensyn til borgers sikkerhed og i overensstemmelse med pårørende og myndighed. Der er sat ekstra bemanding på i alle borgerens vågne timer. Borgeren har Angelmansyndrom, borgeren lærer ikke af erfaringer. Der arbejdes med den anerkendende tilgang samt metoden kontakt Ø, for at skabe forudsigelighed og genkendelighed. Der benyttes tegn til tale, som underbyggende kommunikationen og der anvendes konkreter. Igangsat arbejde med risikovurdering og pædagogisk handleanvisning. Skærpet at der ikke må bruges stole som forhindring i borgerens bevægelsesfrihed. Myndighedsafdeling i borgers kommune er kontaktet, i samarbejde med pårørende. Pårørende finder det yderst utrykt at borger har konstant adgang til badeværelse. Borgeren der hindres i at komme i køkkenet når der er aktivitet og mad på bordet i køkkenet, er impulsstyret, har indsnævret spiserør og der opstår risiko for kvælning hvis konsistensen ikke er flydende. Tilladelse til lågen er givet til borger der er stoppet i tilbuddet. Der er ansøgt om brug af Side 32 af 92

33 Indikator 04.b: Borgerne har 1 (i meget lav indflydelse på beslutninger grad opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov lågen. Brug af låge stoppes omgående og vi afventer afgørelse fra myndighed. Der er efter tilsynet talt med medarbejderne om at brug af borde som forhindring i mellem grupperum ikke er en acceptabel og lovlig metode. Der er igangsat arbejde med risikovurdering og handlemuligheder. Det er beklageligt at vikaren ikke er ordentlig bekendt med at borgeren gives sikkerhed ved at bekræfte hvilken medarbejder der kommer på arbejde. Borgeren bliver altid usikker når der kommer besøgende hun ikke kender, usikkerheden kommer til udtryk ved gråd og råb. Der er talt med vikaren om ovenstående. Side 27 øverst, indikator 04.a: Praksis i gruppen er, at der ikke samtales sammen, når borgeren hører det, af omsorgshensyn til borgeren. Borger bliver meget påvirket af samtaler mellem andre og ydre faktorer og hun har flere timer bagefter, hvor hun er meget psykisk ude af balance og oftest vred. Derfor samtales der altid i bryggers og kommer borger ud i bryggers får hun at vide at medarbejder kommer ind til hende. Der er samarbejde med VISO omkring metoder på tilbuddet. Sådan som det er beskrevet er rigtigt, men vikaren mener hun har guidet og ikke anvendt magt på nogen måde. Det var Hasselvej 4. Borgerne havde egen tid. Der er talt med medarbejderne om at det ikke er ok at alle er på kontoret på samme tid. Havedøren er altid oplåst og kan benyttes som udgang, borgeren giver samtykke til at låse døren. Alle tre borgere er bekendt med og benytter jævnligt havedøren. Dette får vikaren ikke fortalt. Der ligger dokumentation fra hjemkommunens myndighed om at der ikke foregår noget ulovligt i forhold til tiltaget. Der er samarbejde med Viso om tiltaget. Der er lagt på oplysninger fra ledelse, medarbejdere og pårørende. Det er ikke muligt at belyse indikatoren ud fra borger perspektiv. Samlet set opleves det at tilbuddet arbejder på at sikre den enkelte borger bliver medinddraget. Der observeres dog en del forskellige indretning / afskærmninger under rundvisning som ikke Side 33 af 92

34 understøtte dette. Det samme gør sig gældende i forhold til brug af magt i forhold til borgeren. Det vurderes derfor at tilbuddet ikke i tilstrækkeligt sikre i den praktiske og pædagogiske arbejde at borgerne anerkendes og høres. De pårørende oplever en engageret medarbejdergrupper, som forsøger så vidt det er muligt at sikre borgerne den bedste hverdag. De oplever som udgangspunkt at der er stor fokus på dette i beskæftigelse, hvis der er medarbejder tilstede. De oplever dog at det er der ikke altid i det omfang der tidligere har været det. Det samme gælder i de enkelte bo gruppe. Her oplever de pårørende at weekender er blevet til ren opbevaring for borgerne i kraft af der ikke er mulighed for aktiviteter eller andet i det omfang, der er ønske herfor. Det bliver oplyst at den eneste ansatte på beskæftigelsestilbuddet der kan tegn til tale er fyret. Det giver ikke borgere med behov for den støtte mulighed for at give udtryk for ønsker eller føle sig forstået. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 1.12: Det er ikke korrekt at den eneste medarbejder i aktivitets og samværstilbuddet der kan tegn til tale er fyret. 22 medarbejdere i aktivitets og samværstilbuddet mestrer tegn til tale på forskellige niveauer i forhold til den gruppe borger de omgås. Medarbejderen der er opsagt, er tilbudt job i organisationens botilbud. Der er lagt vægt på oplysninger fra medarbejderne, der oplyser at det kræver stor viden og kendskab til den enkelte i forhold til at vurdere om borgeren føler sig tryg og vurderer hvad borgeren ønsker. Det er i ledelsesinformation oplyst at der er 31 kørestolsbrugere (fuldtids) og 7 (deltids). En del af disse borgere er nonverbale og med baggrund i de oplyst tal om medarbejderkompetencer vurderes det at det kan være svært at sikre den enkelte borgere, med den oplyste andel vikarer. Side 34 af 92

35 Der er desuden lagt til grund at der under rundvisning konstateres brug af ulovlige magtanvendelser i form af aflåste skabe i borgernes lejligheder. En lejlighed med låge, hvor der er sket aflåsning. Tilbuddets afdelingsledere oplyser at der har været to magtanvendelser for nyligt, hvor der er sket ulovlig brug af magt. 2 borgere i forskellige situationer er blevet holdt inde i egen lejlighed med magt. Der ses dog ligeledes andet sted hvor der i meget høj grad er stor faglig anerkendelse for den enkelte borgers adfærd og der støttes på positiv vis. Der ses i beskæftigelsen en afskærmning af dør. Der er stillet et bord hen foran således at borgerne ikke går fra den ene afdeling ind i den anden. Der er desuden låge i køkken for at forhindre borger i at spise maden. Der ses på en afdeling at køleskabet er aflåst. Her er der lavet en særlig ordning således at borgerne får mad i eget køleskab og det dokumenteres skrifteligt. Derudover er der medarbejdere hele tiden. Der observeres flere ordninger i form af horn ind til fællesrum. Indikatoren for borgere om hvor de er fysiske på tilbuddet. Ved indgangen i lejligheden. For at understøtte og anerkende de borgere uden syn, i forhold til at sikre de ved hvor de er. Der er desuden lagt til grund at tidligere tilsyn (2013) har konkluderet at det ikke i tilstrækkeligt grad sikre at borgerne medinddrages. Tilbuddets ledelse giver ikke oplysninger om øget fokus på området eller om hvordan man har arbejdet på at sikre dette. Der er i høj grad lagt vægt på at der på uanmeldt tilsyn d.10.oktober. Der er 3 medarbejdere med relevant uddannelse, 6 omsorgsmedarbejdere og 8 vikarer tilstede til 69 Side 35 af 92

36 borgere. Kun enkelte af medarbejderne giver udtryk for der er arbejdet med metoder og mål i den weekend. Der er lagt vægt på at der observeres flere episoder hvor medarbejderne ikke i tilstrækkeligt grad anerkenderne borgerne. Det er eksempelvis sprogbrug og tilgang. På Hasselvej 6 sidder en ældre udv.hæmmet borger, der skriger og er ked af det. Der sidder tre borgere i fællesrummet. Der er en vikar på arbejde. Tilsynet er nødsaget til at gøre vikaren opmærksom på den borger, der græder. Vikaren tager borgeren om skuldrene og siger at en navngiven medarbejder kommer om lidt. Efterfølgende siger vikarerne, at borgeren bliver sådan hvis ikke får al opmærksomheden. Fokus på dette handler om den måde hvorpå vikarer i samspillet med borgeren afspejler hvilke kompetencer vikar har i forhold til tilbuddets målgruppe. På Æblevej er der observeret i forhold til tidligere nævnte låge at den afmonteret, dog kun låge, ikke beslag på døren. I stedet har medarbejderen sat en stol for døren så de kan høre når borgeren kommer ud. Toilet, køkken og skabe er fortsat aflåst. Medarbejderne kan ikke oplyse hvor længe stolemetoden skal bruges. Men oplyser at det skyldes de er nødt til at kunne høre ham, da de ikke er nok medarbejdere til at holde øje med borgeren hele tiden. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af at ved det uanmeldt besøg, nævnte begge medarbejdere at der er sat ekstra medarbejdere på fra mandag i uge 42, så der er en person til rådighed for borgeren i borgerens vågne tid. Der er talt med medarbejderne om at det ikke er acceptabelt og lovligt at stille en stol som forhindring for borgerne.dette er dog ikke efterprøvet af tilsynet. Der er desuden lagt vægt på udleveret evaluering af spørgeskema i forhold borgernes trivsel. Pårørende og borgere oplyser at der mulighed for indflydelse, livskvalitet og udnyttelse af evner og talenter sker i ringe grad. Side 36 af 92

37 På Hasselvej 3 B møder jeg en vikar på vej ud af døren. Vi står i en mellemgang og vikaren lukker døren ind til fællesarealet. Der kommer en borger ud i gangen med sin rollator. Vikar får vendt rollatoren og borgeren kommer ind i fællesarealet. Borgeren kommer hurtigt ud igen og denne gang tager vikaren fat i rollatoren og sin venstre hånd holder vikaren på ryggen af borgeren således at der kun er en vej at gå. Vikaren skubber døren i. Vikaren blev oplyst at det ikke var nødvendigt at skubbe borgeren ud af rummet. At vedkommen gerne måtte være der. Vikaren siger jo jo, men borgeren har været oppe og køre hele dagen. Der sås på Hasselvej 1, at der var tre medarbejdere, der alle sad på kontoret i samtale, da jeg ankom. Der kunne ses flere borgere i egne lejligheder (store vinduer) medarbejderne oplyste at de havde egen tid. Her var der 2 vikarer og en ergo. Der var gåtur som aktivitet. Der var ingen planlagte aktiviteter i weekenden. Selvom eksempelvis på Hasselvej var der medarbejder ressourcer til at lave en til en aktiviteter. Der ses forsat aflåsning som metode flere steder på tilbuddet. Både i forhold til enkelte borgeres skabe, toilet mv. samt i enkelt afdeling På Hasselvej 3 B, hvor der aflåsning på hoveddør. Forespurgt oplyser vikaren at når en af borgerne går i frys. Det sker dagligt / ofte så låser de hoveddøren for at borgeren ikke skal gå ud. Der bor tre borgere i den afdeling, som ikke selv kan låse døren op. Den samme borger har døralarm. Det er oplyst den er afgivet med samtykke. Tilbuddet henviser til kommentarer i partshøring til indikator 4 a, da de er tæt på identiske. Side 37 af 92

38 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurdere at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der lægges vægt på at tilbuddet sikrer at borgerne i høj grad har adgang til relevante sundhedsydelser. Målgruppen har mange komplekse problemstillinger der i nogen tilfælde kræver specialist viden og samarbejde med forskellige sygehus og speciallæger. Tilbuddet har en række velværeaktiviteter, så som mulighed for massage, sansebad, kuglebade og andre faciliteter, såvel inde som ude. Derudover laves der mad i de enkelte bogrupper, som del af borgernes mulighed for sanse og duftoplevelser. Der er lagt til grund at tilbuddet har fokus i den pædagogiske indsats på fysisk og mental sundhed. Side 38 af 92

39 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Det har ikke været muligt at bedømme indikatoren ud fra et borger perspektiv. Der er lagt vægt på oplysninger fra pårørende. Pårørende oplever at borgerne i nogen grad trives. Der er stor forskel på hvordan den enkelte pårørende oplever trivslen på tilbuddet. Der er pårørende der er bekymret og der er nogen der oplever borgerne trives godt på tilbuddet. Medarbejderne oplever at borgerene generelt trives godt på tilbuddet. Både i egen bolig og i fællesarealer. Der er stor forskel på de fysiske rammer, men det opleves af positiv karakter. Da enkelte borgere i højere grad profiterer af at opholde sig i fællesarealer. Der ses borgere i egen rammer og i beskæftigelsestilbud under rundvisning. Det kan ikke bedømmes på dette om de trives i tilbuddet. Men det kan konstatere at der var observation af tryg og godt samspil mellem borgere og medarbejdere, samt at der var fællesrum med flere borgere, der opholdt sammen og det umiddelbart så ud til de følte sig tilpas. Afdelingsleder oplyser at de i høj oplever at borgerne trives på tilbuddet. Der nævnes flere eksempler på positiv trivsel under rundvisning på tilbuddet. Samtidigt kommer der flere beskriver om borgernes positive adfærdsændringer efter indflytning. Eksempelvis at de i højere grad er blevet mere selvhjulpne og at borgerne har mindre voldsom adfærd. Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget Både medarbejdere, afdelingsleder og pårørende er enig i at flytning af de fysiske rammer aktivitetstilbuddet GUT, har haft negativ betydning for borgernes trivsel. Der er lagt vægt på oplysninger fra medarbejdere, ledelse og pårørende. Side 39 af 92

40 støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser høj grad opfyldt) Der er desuden lagt til grund at der er det skriftelige materiale i forhold til borgerne er fokus på sundhed og på hvilke sundhedsydelser den enkelte borgere har behov for støtte til. Der er lagt vægt på at en del af tilbuddets borgere har komplekse problemstillinger og behov for støtte. Der er lagt til grund at ledelse og medarbejdere samstemmende oplyser i hvilken grad borgerne støttes og hvilke sundhedsydelser der gives inden for tilbuddets rammer. Eksempelvis er samarbejde med det lokale lægehus hvor praktiserende læge kommer på tilbuddet. Der nævnes en række samarbejdspartnere inden for sundhedsvæsnet, herunder fagspecialister, speciallæger, sygehuse, mv. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) Pårørende oplever sig generelt enige i dette. Der er dog enkelte borgere der ikke får et årligt sundhedstjek ved egen læge, på rørende har et ønske om at tilbuddet i den forbindelse er mere aktivt. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 2.12:Korrekt at der er enkelte borgere der ikke får et årligt sundhedstjek hos egen læge. De har muligheden, men evner ikke at samarbejde med lægen om sundhedstjekket. Vi er opmærksomme på at disse borgere får et sundhedstjek når der er mulighed under andre sammenhænge, som en indlæggelse eller ved besøg hos omsorgstandlægen Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere, samt pårørende. Der er lagt vægt på at pårørende oplever, at der kan gøres mere for at understøtte borgernes mentale sundhed. Ledelse og medarbejdere er enige i at tilbuddet har fokus på sundhed, både fysiske og mentalt. Side 40 af 92

41 Der er lagt til grund at tilbuddet i meget høj grad har fokus på kost i hverdagen. Herunder at den enkelte har mulighed for at deltage i at lave maden, røre ved råvare, dufte og sanse maden, som led i at øge trivsel. Der er lagt til grund at tilbuddet har flere sanseaktiviteter på tilbuddet, både inde og ude. Der sker observationer af hvordan den enkelte har det. Der er en afdeling hvor der er medarbejder, der har hund med som er en særlig støtte i forhold til målgruppen. Det er ældre borgere, enkelte med demens som profitere af samvær med hunden i hverdagen og ved sygdom. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer at tilbuddet ikke forbygger og håndtere magtanvendelser i tilstrækkeligt grad. Tilbuddet har en pædagogisk indsats, og der arbejders på at skabe en ny platform i form af risikovurderinger. Der er enkelt handleanvisninger på konkrete borgere. Den pædagogiske indsats afspejles ikke i alle tilfælde i det daglige arbejde. Derudover er der lagt vægt på at selvom tilbuddet har en proces for udvikling og læring, har det ikke den ønskede effekt. Det bemærkes ligeledes at vikarer ikke deltager i personalemøder og der ikke er en proces for hvordan de får mere viden og læring på området. Der er særligt lagt vægt på dette, set i lyset at den store andel af vikarer. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af at der er forskellig praksis på tilbuddene omkring hvor ofte der afholdes vikarmøder. Men vikarerne deltager i oplæg fra vidensbanken på lige fod med fastansatte. Der er desuden lagt til grund at der under rundvisning konstateres brug af ulovlige magtanvendelser i form af aflåste skabe i borgernes lejligheder. En lejlighed med låge, som benyttes til at holde borgeren inde i egen lejlighed. Der er lagt vægt på at i det udleveret materiale. Herunder skrivelse mellem tilbud og forvaltning, samt fremsendte Side 41 af 92

42 magtanvendelser, at der er uoverensstemmelse mellem den pædagogiske indsats og det der observeres og italesættes af medarbejdere og ledelse. Tilbuddets afdelingsleder for klyngetilbuddet oplyser at der har været 3 magtanvendelser for nyligt, hvor af den ene er ulovlig. Der beskrives at medarbejdere låser borgeres udgangsdør, når borger bliver urolig. Der er ikke vedlagt pædagogiske beskriver af handleplan, blevet holdt inde i egen lejlighed med magt. Der ses på Nøddevej 1 et aflåst køleskab i fællesområdet. Det er aflåst da en af afdelingens borgere, eller vil spise det hele og det giver udfordringer på hygiejne. Der er dog i nogen grad beskrevet en pædagogisk plan for på sigt at kunne nedtage denne. Der er derudover adgang til mad hele døgnet. Alle borgerne får en tallerken ind i deres eget køleskab sidst på dagen. Der er tjekskema på fælleskøleskab der underbygger dette. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af om køleskabet : Ud over hygiejne udfordringer, vil borgeren få store udfordringer med sin diabetes. Låsen er etableret i samarbejde med Tønder kommunens myndighedsafdeling ud fra en vurdering om omsorgspligt. Der er i høj grad lagt vægt på at der på uanmeldt tilsyn d.10.oktober. Der er 3 medarbejdere med relevant uddannelse, 6 omsorgsmedarbejdere og 8 vikarer tilstede til 69 borgere. Kun enkelte af medarbejderne giver udtryk for der er arbejdet med metoder og mål i den weekend. Der er lagt vægt på at der observeres flere episoder hvor medarbejderne ikke i tilstrækkeligt grad anerkenderne borgerne. Det er eksempelvis sprogbrug og tilgang. På Hasselvej 6 sidder en ældre udv.hæmmet borger, der skriger og er ked af det. Der sidder tre borgere i fællesrummet. Der er en vikar på arbejde. Tilsynet er nødsaget til at gøre vikaren opmærksom på den borger, der græder. Vikaren tager borgeren om skuldrene og siger at en navngiven medarbejder kommer om lidt. Efterfølgende siger vikarerne, at borgeren bliver sådan hvis ikke får al opmærksomheden. Side 42 af 92

43 På Æblevej er der observeret i forhold til tidligere nævnte låge at den afmonteret, dog kun låge, ikke beslag på døren. I stedet har medarbejderen sat en stol for døren så de kan høre når borgeren kommer ud. Toilet, køkken og skabe er fortsat aflåst. Medarbejderne kan ikke oplyse hvor længe stolemetoden skal bruges. Men oplyser at det skyldes de er nødt til at kunne høre ham, da de ikke er nok medarbejdere til at holde øje med borgeren hele tiden. Tilbuddet oplyser i partshøringsvar af 2.12.:lågen er fjernet. Medarbejderressourcerne er øget. Lejligheden er indrettet i samarbejde med pårørende, tidligere botilbud og myndighed. Lejlighedens indretning tager hensyn til borgerens udviklingsalder. Skærpet at der ikke må bruges stole som forhindring i borgerens bevægelsesfrihed. Myndighedsafdeling i borgers kommune er kontaktet, i samarbejde med pårørende. Pårørende finder det yderst utrykt at borger har konstant adgang til badeværelse. På Hasselvej 3 B møder tilsynet en vikar på vej ud af døren. Vi står i en mellemgang og vikaren lukker døren ind til fællesarealet. Der kommer en borger ud i gangen med sin rollator. Vikar får vendt rollatoren og borgeren kommer ind i fællesarealet. Borgeren kommer hurtigt ud igen og denne gang tager vikaren fat i rollatoren og sin venstre hånd holder vikaren på ryggen af borgeren således at der kun er en vej at gå. Vikaren skubber døren i. Vikaren blev oplyst at det ikke var nødvendigt at skubbe borgeren ud af rummet. At vedkommen gerne måtte være der. Vikaren siger jo jo, men borgeren har været oppe og køre hele dagen. Der sås på Hasselvej 1, at der var tre medarbejdere, der alle sad på kontoret i samtale, da jeg ankom. Der kunne ses flere borgere i egne lejligheder (store vinduer) medarbejderne oplyste at de havde egen tid. Her var der 2 vikarer og en ergo. Der var gåtur som aktivitet. Der var ingen planlagte aktiviteter i weekenden. Selvom eksempelvis på Hasselvej var Side 43 af 92

44 der medarbejder ressourcer til at lave en til en aktiviteter. Der ses forsat aflåsning som metode flere steder på tilbuddet. Både i forhold til enkelte borgeres skabe, toilet mv. samt i enkelt afdeling På Hasselvej 3 B, hvor der aflåsning på hoveddør. Forespurgt oplyser vikaren at når en af borgerne går i frys. Det sker dagligt / ofte så låser de hoveddøren for at borgeren ikke skal gå ud. Der bor tre borgere i den afdeling, som ikke selv kan låse døren op. Den samme borger har døralarm. Det er oplyst den er afgivet med samtykke. Tilbuddet oplyser i partshøringsvar af fremkommet med oplyser der understøtter at tilbuddet har taget en række tiltag i forhold til nævnte elementer i rapporten for at sikre at der ikke sker ulovlig brug af magt. : På Æblevej 1: låge er nedtaget. Køkken og bad er fortsat aflåst, af omsorgshensyn til borgers sikkerhed og i overensstemmelse med pårørende og myndighed. Der er sat ekstra bemanding på i alle borgerens vågne timer. Borgeren har Angelmansyndrom, borgeren lærer ikke af erfaringer. Der arbejdes med den anerkendende tilgang samt metoden kontakt Ø, for at skabe forudsigelighed og genkendelighed. Der benyttes tegn til tale, som underbyggende kommunikationen og der anvendes konkreter. Igangsat arbejde med risikovurdering og pædagogiskhandleanvisning. Skærpet at der ikke må bruges stole som forhindring i borgerens bevægelsesfrihed. Myndighedsafdeling i borgers kommune er kontaktet, i samarbejde med pårørende. Pårørende finder det yderst utrygt for borger, såfremt køkken og bad ikke skærmes. Benyttelse af låge til tidligere borger, som påpeget i agterskrivelsen, har været i samarbejde med tidligere borgers kommunes myndighed. Nøddevej 1: Der arbejdes på den pædagogiske handleplan og på risikovurderingen vedr. begge borgere. Der er afholdt temadag med medarbejderne, hvor pædagogikken og handlemuligheder er drøftet. Der arbejdes med inddragelse af tøj valg hos den ene borger. Hos den anden borger arbejdes der med at opsætte andre valgmulighed Side 44 af 92

45 for aktivitet end tøjskift. De mange tøjskift borgeren gør sig medfører stor frustration hos borgeren. Låse på tøj skabene har ikke været i anvendelse siden tilsyn. Den ene lås er fjernet d og den anden d Hasselvej 3b: Myndighed i borgers kommune vurderer ikke at der anvendes magt. Havedøren/udgangsdør til terrassen er altid oplåst, borgeren benytter denne udgang om sommeren, går til tider derud, kigger lidt rundt og går ind igen. Udgangsdøren fra bryggers er låst, når borgeren er i frys tilstand. Når borgeren viser tegn på, at der kan udløse frys, spørger personalet borgeren: er det i orden at vi låser bryggersdøren, så du ikke kan komme ud af denne dør? borgeren har hidtil svaret: Ja det er det. Havedøren drager ikke borgeren på samme måde som bryggersdøren. Efter VISO s forklaring er det borgerens reptil hjerne/ arousel som styrer hende mod bryggersdøren. Borger har en døralarm på hendes værelsesdør. Borger er blevet spurgt om døralarmen må påsættes og fået forklaret hvilken funktion døralarmen har. Borger har sagt ja til at få dør-alarmen påsat. Beskrivelse udarbejdet og sendt til pårørende. Viso er inddraget i arbejdet omkring borgeren, såvel som myndighedsafdelingen i borgerens kommune. Der arbejdes med samtykke fra borgeren og forskellige pædagogiske handleanvisninger, samt risikovurdering i samarbejdet med Viso. Aktivitetstilbud: Borgeren der hindres i at komme i køkkenet når der er aktivitet og mad på bordet i køkkenet, er impulsstyret, har indsnævret spiserør og der opstår risiko for kvælning hvis konsistensen ikke er flydende. Tilladelse til lågen er givet til borger der er stoppet i tilbuddet. Der er ansøgt om brug af lågen. Brug af låge stoppes omgående og vi afventer afgørelse fra myndighed. Efter tilsynet er der talt med medarbejderne om, at brug af borde eller andet som forhindring i mellem grupperum ikke er en acceptabel og lovlig metode. Der er igangsat arbejde med risikovurdering og handlemuligheder. På ledermøde d gennemgår og drøfter vi socialstyrelsens udgivelse; Side 45 af 92

46 funktionsevne-til-fagpersoner. Udgivelsen vil ligeledes blive drøftet på de nærmeste personalemøder i organisationen. Afløsningspersonale vil være deltagende til møderne. Alle medarbejdere bliver kompetenceudviklet med hensyn til viden om magtanvendelse. Handicap Løgumgårds ledelse er helt enig med tilsynet i, at hensynet til personalemæssige ressourcer ikke legitimere anvendelse af magt, og vi mener på ingen måde at tilbuddet i sin komplekse helhed anser magtanvendelse som en del af tilbuddets pædagogiske metode. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 1 (i meget lav grad opfyldt) Der er lagt vægt på udleveret materiale. Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Der er ikke afgivet oplysninger i forhold til at tilbuddet har 1-2 borgere med anbringelsesdom og hvorvidt de anvender bestemmelserne for magtanvendelser for borgere med dom. Medarbejderne oplyser at tilbuddet har en pædagogiske indsats, der så vidt muligt sikre at magtanvendelser undgås. Ledelse er enig i dette. De oplyser at der er et samarbejde i gang med VISO hvor der er fokus på i højere grad at risikovurderer den enkelte borgere. I den skærmede afdeling hvor der er særligt behov for dette er der endnu ikke sket risiko vurdering. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 2.12:Det er i det skærmede tilbud, hvor borgerne flyttede ind d at der er samarbejde med viso om bl.a. risikovurderinger. D var der udarbejdet risikovurderinger og handleplaner på to af de fire borgere. Under rundvisning er der set handleanvisning på konkret borger i forhold til at forebygge risikoen for Side 46 af 92

47 brug af magt. Der er dog lagt vægt på at i det udleveret materiale. Herunder skrivelse mellem tilbud og forvaltning, samt fremsendte magtanvendelser at der er uoverensstemmelse mellem den pædagogiske indsats og det der observeres. Tilbuddets afdelingsleder for klyngetilbuddet oplyser at der har været to magtanvendelser for nyligt, hvor der er sket ulovlig brug af magt. 2 borgere i forskellige situationer er blevet holdt inde i egen lejlighed med magt på grund af borgerne var urolige. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 2.12 at der er 2 lovlige og 1 ulovlig magtanvendelse. Der er desuden lagt til grund at der under rundvisning konstateres brug af ulovlige magtanvendelser i form af aflåste skabe i borgernes lejligheder. En lejlighed med låge, som benyttes til at holde en borger inde i egen lejlighed. Da borgeren har brug for 1:1 støtte men det ikke altid er muligt. Der ses i beskæftigelsen en afskærmning af dør. Der er stillet et bord hen foran således at borgerne ikke går fra den ene afdeling ind i den anden. Der er desuden låge i køkken for at forhindre borger i at spise maden. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 2.12: Borgeren der hindres i at komme i køkkenet når der er aktivitet og mad på bordet i køkkenet, er impulsstyret, har indsnævret spiserør og der opstår risiko for kvælning hvis konsistensen ikke er flydende. Tilladelse til lågen er givet til borger der er stoppet i tilbuddet. Der er ansøgt om brug af lågen. Brug af låge stoppes omgående og vi afventer afgørelse fra myndighed. Der er efter tilsynet talt med medarbejderne om at brug af borde som forhindring i mellem grupperum ikke er en acceptabel og lovlig metode. Der er igangsat arbejde med risikovurdering og handlemuligheder. Der ses på en afdeling at køleskabet er aflåst. Her er der lavet en særlig ordning således at borgerne Side 47 af 92

48 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 2 (i lav grad opfyldt) får mad i eget køleskab og det dokumenteres skrifteligt. Der er ikke udarbejdet en pædagogiske indsat der beskriver hvordan man skal arbejder hen mod at låsen fjernes. Der er andre steder hvor der eksempelvis er døralarm og GPS, her med samtykke eller tilladelse. Så der er forskel på hvilke afdelinger og hvordan den enkelte situation håndteres. Samtidigt er det uklart om tilbuddet kan sikre den pædagogiske indsats med den måde de brugere vikarer, som ikke er med på personalemøde, samt ufaglært personale. Der er lagt vægt på udleveret medarbejdere oversigter samt det oplyste på uanmeldt tilsyn d.10.oktober Der var 3 medarbejdere med uddannelse, 6 omsorgsmedarbejdere, (ansatte uden relevant faglig baggrund) og 8 vikarer, hvor af der var 1 nyansat og 1 pau og en sygeplejeske, fordelt på tilbuddets 5 afdelinger. Der var 69 borgere hjemme. Der var enkelte på weekend. I Ledelsesinformation juni Fremgår det at der er 136 fastansatte, svarende til 110,08 årsværk og 68 vikarer der bruges i planlagte vagter mv. De 68 vikarer svarer til ca. 21 årsværk. Ud af de 136 fastansatte er studerende, mv. Der er en andel på 110 omsorgsmedarbejdere, som er fastansatte uden relevant grunduddannelse. Der er lagt vægt på at tilbuddet dokumentere brugen af magtanvendelser i nogen tilfælde og at der er en procedures for hvorledes de behandles. Der er dog i meget høj grad lagt vægt på at der ikke i tilstrækkeligt grad sker læring og udvikling. Der er opsat en låge på ydersiden af en borgers lejlighed, som eksempelvis benyttes når der ikke er medarbejderressourcer, således at borgeren er låst inden i lejlighed. I lejligheden er køkken afskærmet og aflåst. Borgerens toilet er ligeledes aflåst. Der ses meget få personlige ejendele i lejligheden. Side 48 af 92

49 Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 2.12 lågen er fjernet. Medarbejderressourcerne er øget. Lejligheden er indrettet i samarbejde med pårørende, tidligere botilbud og myndighed. Lejlighedens indretning tager hensyn til borgerens udviklingsalder. Der har været en korrespondance med visiterende kommune som på forhånd har afslået af give tilladelse. Lågen er efterfølgende opsat alligevel. Der er ikke lagt en plan for hvorledes den udfases. I forbindelse med overgang til nyt nattevagtsteam på tilbuddet oplyser leder at der eksempelvis er drøftet brug af døralarmer. Men uden at der er taget stilling til om det er lovligt. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 2.12: Der er taget stilling til, at brug af døralarmer er et indgreb i borgerens selvbestemmelse. Til-budslederne oplyste at der var påbegyndt ansøgninger om de pågældende alarmer. Tilbuddets leder oplyser at proceduren for magtanvendelse har været betydet at det har været udlagt til afdelingsledere, men at hun fremadrettet vil få rettet proceduren til. Fordi der i højere grad bør være en pædagogiske indsats der sikre dette ikke sker. Der er dog ligeledes opmærksomhed omkring at enkelte tiltag er sket på grund af manglende medarbejderressourcer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Samlet set vurderer socialtilsynet at tilbuddet forebygger overgreb. Tilbuddet har en pædagogisk indsat tilrettet den enkelte borger og der er et beredskab som er tilpasset målgruppen. Ledelsen oplyser at der arbejdes på at risikovurdere tilbuddets borgere således at man kan arbejde forebyggende i Side 49 af 92

50 forhold til episoder hvor medarbejderne udsættes for krænkende verbal eller fysisk adfærd. Det bemærkes dog at såvel ledelse som medarbejdere oplyser at være udfordret i forhold til omfanget af og hvordan der skal ske indberetning af overgreb på medarbejdere. Det er derfor ikke muligt at belyse i hvor høj en grad den pædagogiske indsats i så vidt muligt omfang sikre at der ikke sker overgreb borgere i mellem og borgere / medarbejdere. Samtidigt er det uklart om tilbuddet kan sikre den pædagogiske indsats med den måde de brugere vikarer, som ikke er med på personalemøde, samt ufaglært personale. Ledelsen bekræfter under afsluttende evaluering at det er udviklingspunkt Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 2.12: Både tilbudslederne og medarbejdere indberetter på voldsskemaer, som behandles af tilbuddets leder og AMR, med det formål at udvikle den pædagogiske indsats og skabe læring. Læringspunkterne drøftes på personalemøder og der udarbejdes handleanvisninger til forebyggelse af vold. Områdelederen læser alle voldsindberetninger. Udfordringen ligger i at vi ikke kan sikre at samtlige hændelser indberettes af medarbejderne. Der findes en samlet oversigt over antallet af indberettede hændelser. Hændelserne for hele tilbuddet drøftes en gang i kvartalet i område MED. Tilbudslederne og AMR gennemgår voldsindberetningsprocedure med alle nyansatte. Ligeledes gennemgås handleanvisninger for at mindske risiko for vold. Handleanvisningerne forefindes på relevante steder i form af QR koder. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats 2 (i lav grad opfyldt) Der er modtaget materiale i form af oversigt over antal overgreb. Der er 2015 indberettet en del episoder i form af vold mod medarbejdere. Det er primært de samme Side 50 af 92

51 understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet borgere, der har en uhensigtsmæssig adfærd. Der er lagt på oplysninger til tilbuddets ledelse og medarbejdere. Der gives en god beskrivelse af tilbuddets pædagogiske indsats som af tilpasset målgruppen, i nogen tilfælde. Der er ligeledes enkelte borgere hvor der er samarbejde med VISO eller andre relevante parter. Der er i høj grad lagt vægt på at såvel ledelse som medarbejdere oplyser at være udfordret i forhold til hvordan der skal ske indberetning af overgreb på medarbejdere og der derfor ikke kan gives en samlet oversigt over antallet af hændelser på tilbuddet. Medarbejderne giver udtryk for tilbuddets indsats samt de drøfter der er i medarbejdergruppen i forhold hvordan man sikre der ikke sker overgreb samtidigt med at man så vidt muligt undgår magtanvendelser. Det er derfor ikke muligt at belyse i hvor høj en grad den pædagogiske indsats i så vidt muligt omfang sikre at der ikke sker overgreb borgere i mellem og borgere / medarbejdere. Samtidigt er det uklart om tilbuddet kan sikre den pædagogiske indsats med den måde de brugere vikarer, som ikke er med på personalemøde, samt ufaglært personale. Der er lagt vægt på udleveret medarbejdere oversigter samt det oplyste på uanmeldt tilsyn d.10.oktober Der var 3 medarbejdere med uddannelse, 6 omsorgsmedarbejdere, (ansatte uden relevant faglig baggrund) og 8 vikarer, hvor af der var 1 nyansat og 1 pau og en sygeplejeske, fordelt på tilbuddets 5 afdelinger. Der var 69 borgere hjemme. Der var enkelte på weekend. Side 51 af 92

52 I Ledelsesinformation juni 2015 fremgår det at der er 136 fastansatte, svarende til 110,08 årsværk og 68 vikarer der bruges i planlagte vagter mv. De 68 vikarer svarer til ca. 21 årsværk. Ud af de 136 fastansatte er studerende, mv. Der er en andel på 110 omsorgsmedarbejdere, som er fastansatte uden relevant grunduddannelse. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad opfyldt) Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 2.12: Både tilbudslederne og medarbejdere indberetter på voldsskemaer, som behandles af tilbuddets leder og AMR, med det formål at udvikle den pædagogiske indsats og skabe læring. Læringspunkterne drøftes på personalemøder og der udarbejdes handleanvisninger til forebyggelse af vold. Områdelederen læser alle voldsindberetninger. Udfordringen ligger i at vi ikke kan sikre at samtlige hændelser indberettes af medarbejderne. Der findes en samlet oversigt over antallet af indberettede hændelser. Hændelserne for hele tilbuddet drøftes en gang i kvartalet i område MED. Tilbudslederne og AMR gennemgår voldsindberetningsprocedure med alle nyansatte. Ligeledes gennemgås handleanvisninger for at mindske risiko for vold. Handleanvisningerne forefindes på relevante steder i form af QR koder. Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Under rundvisning er der flere steder spurgt ind til beredskab og der er forskel på i hvilket omfang medarbejderne er bekendt med dette. Det samme gælder under interview. Ledelse oplyser at der i nogen grad er beredskaber og der arbejdes på i øget omfang at sikre yderligere. Det vurderes dog at med tilbuddets medarbejdersammensætning vil det være vanskeligt at sikre kendskab til dette. Side 52 af 92

53 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Tilsynet har fået udleveret materiale om alle nyansatte får, men der er derudover ikke givet oplysninger om, hvordan tilbuddet derudover sikre at medarbejderne har relevant viden. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,4 Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i mindre grad har en kompetent og ansvarlig ledelse. Der er konstateret væsentligt mangler i forhold til medarbejderes kompetencer, samt antallet af medarbejdere på arbejde, set i forhold til målgruppens problemstillinger og de opgaver der skal løses. Der er derudover konstateret væsentlige problemstillinger i forhold til magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer at personalegennemstrømningen på tilbuddet overstiger i meget høj grad hvad der kan forventes på sammenlignelige arbejdspladser. Det vurderes at medarbejdergennemstrømning har betydet, at det ikke er muligt at varetage borgerens behov i tilstrækkelig grad. Socialtilsynet vurderer at personalegennemstrømningen samt manglende medarbejderkompetencer påvirker driften af tilbuddet og borgernes trivsel. Socialtilsynet vurderer at leder er kompetent og har Side 53 af 92

54 påtaget sig ansvar i forhold til at arbejde med at sikre trivsel og borgerne samt at medarbejderne på sigt har de rette kompetencer. Socialtilsynet vurderer at leder er opmærksom på og har til hensigt at arbejde på at sikre medarbejderkompetencer og borgeres trivsel. Tilbuddets leder er dog udfordret i forhold det kan være vanskeligt inden for tilbuddets nuværende økonomiske ramme. Tilsynet vurderer at tilbuddets daglige drift i forhold til normering og det reelle antal medarbejdere på arbejde ikke er varetaget i tilstrækkelig grad. Borgerne har ikke i tilstrækkelig grad mulighed for støtte af medarbejdere med relevante kompetencer. Tilsynet vurderer at en stor andel af medarbejderne er vikaransat uden at det sikres at vikarer har tilstrækkelige kompetencer eller kendskab til tilbuddets målgruppe. Tilsynet vurderer at ledelsen er bekendt med de faktiske forhold. Tilsynet vurderer at ledelsen fremadrettet igangsætter tiltag der skal sikre at de faktiske forhold afspejler den normering tilbuddet skal have, samt at arbejde på at mindske personalegennemstrømningen. Side 54 af 92

55 Tilsynet vurdere at medarbejderne og borgere ikke trives på grund af medarbejdergennemstrømning, samt at der ikke er medarbejdere tilstede i tilstrækkeligt omfang. Tilsynet vurderer at der på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkeligt omfang er mulighed for faglig sparring, eller supervision. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer, at der i nogen grad er en faglig kompetent ledelse med relevant teoretisk viden og praktisk erfaring. Der er et godt overblik over den store strukturelle omlægning, som tilbuddene har været igennem. Der er stor opmærksomhed på uddannelse af medarbejdere, samtidig med at der er en stor opmærksomhed på de problemer, som omlægningen helt naturligt giver for medarbejderne. Ledelsen virker handlekraftig og kompetent til opgaven. Det bemærkes at der konstateret væsentlige problemstillinger i forhold til magtanvendelser. (Jr. kriterium 6) Socialtilsynet bemærker dog at ledelsen samlede kompetencer i forhold til at sikre det rette antal medarbejdere, med de rette kompetencer i meget lav grad er lykkes. Socialtilsynet vurderer at personalegennemstrømningen på tilbuddet overstiger i meget høj grad hvad der kan forventes på sammenlignelige arbejdspladser. Det vurderes at medarbejdergennemstrømning har betydet, at det ikke er muligt at varetage borgerens behov i tilstrækkelig grad. Socialtilsynet vurderer at personalegennemstrømningen samt manglende medarbejderkompetencer påvirker Side 55 af 92

56 driften af tilbuddet og borgernes trivsel. Socialtilsynet vurderer at leder er kompetent og har påtaget sig ansvar i forhold til at arbejde med at sikre trivsel og borgerne samt at medarbejderne på sigt har de rette kompetencer. Socialtilsynet vurderer at leder er opmærksom på og har til hensigt at arbejde på at sikre medarbejderkompetencer og borgeres trivsel. Tilbuddets leder er dog udfordret i forhold det kan være vanskeligt inden for tilbuddets nuværende økonomiske ramme. Tilsynet vurderer at tilbuddets daglige drift i forhold til normering og det reelle antal medarbejdere på arbejde ikke er varetaget i tilstrækkelig grad. Borgerne har ikke i tilstrækkelig grad mulighed for støtte af medarbejdere med relevante kompetencer. Side 56 af 92

57 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad opfyldt) 2 (i lav grad opfyldt) Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har relevante kompetencer til at lede tilbuddet. Områdeleder for Løgumgård, Esther Hjorth Petersen, er uddannet pædagog og har beskæftiget sig med ledelse siden 1998, hvor hun er avanceret fra afdelingsleder og til den stilling hun har i dag. Hun har systemisk ledelsesuddannelse, og en overbygning i strategisk relationel ledelse. Derudover moduler på diplom niveau og en HR uddannelse, samt forandringsledelse og coaching i forbindelse med den systemiske efteruddannelse. Tønder kommune har omstruktureret hele handicapområdet de senere år. En del af denne omstrukturering har betydet ændrede krav til ledere. For at være leder i Tønder kommune skal man som minimum ud over grunduddannelsen have efteruddannelse på diplom eller master niveau. I forbindelse med en omorganisering på Løgumgård er man gået fra 7 daglige ledere til 5 daglige ledere. Fra 1.januar 2015 er denne omorganisering endelig på plads. Tilbuddets fem afdelingsledere har relevante kompetencer. I forbindelsen med omstruktureringen har der været gennemført en systemisk uddannelse for samtlige medarbejdere. I uddannelsen har der været indlagt meget coaching. Derudover har der indtil d.d. været anvendt kr til ekstern coaching. Man anvender i mindre grad supervision, men primært coaching, da det er ledelsen opfattelse, at det gavner mere, idet metoden tager udgangspunkt i her og nu situationen og er mere Side 57 af 92

58 handlingsorienteret frem for terapeutisk. Der forefindes interne coaches. Disse anvendes til sparring med grupperne, mens der til det mere komplekse og den personlige coaching anvendes eksterne coaches. I nogle personalegrupper er der kontinuerligt coaching, mens andre får efter behov. Der er meget høj grad lagt vægt på at vikarerne ikke deltager i tilstrækkeligt grad i faglig sparring. Ledelsen oplyser at vikarer ikke deltager i personalemøder og de er henvist til at kontakte leder i forhold til faglig sparring. Vikargruppen løser ca. 18 % af tilbuddets borgerrelateret opgaver. Medarbejdere oplyser at der ikke i tilstrækkeligt grad er mulighed for overlap, eller udveksling af viden. Det betyder at enkelte medarbejdere møder før tid, eller bliver når de har fri for at sikre den rette overlevering. Dette er konstateret på uanmeldt tilsyn og i vagtplaner. Ledelse er delvis i det oplyste af medarbejdere. Der ud over er medarbejdere og ledelsen enig i at tilbuddet i høj grad benytter eksterne konsulenter, samarbejdspartner, VISO mv. til faglig sparring, Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at den daglige drift ikke i tilstrækkeligt grad varetages. Der er ikke tilstrækkeligt med medarbejdere på tilbuddet og andelen af medarbejdere uden relevant grunduddannelse er meget høj. Det betyder at der samlet er Side 58 af 92

59 92 årsværk af fastansatte medarbejdere til borgerrelateret opgaver. Ud af de 92 årsværk er der 38 årsværk, som varetages af medarbejdere uden relevant grunduddannelse. 21 årsværk af fastansatte medarbejdere borgerrelateret opgaver. Samlet 113 årsværk. 18 årsværk til teknisk og administrativt, samt ledelsesmæssige opgaver. Det svarer til at tilbuddets borgerettede opgaver løses: 18,58 % af vikarer, hvor der er 2 ansat med relevant baggrund (jf. oversigt) 33,63 % af omsorgsmedarbejdere, som ikke har relevant grunduddannelse. (Jf. oversigt samt oplysninger fra leder) 47,79 % af medarbejdere med relevant grunduddannelse. Der kan være enkelte variationer da oversigten over medarbejderkompetencer ikke er fyldestgørende. Den har været gennemgået med ledelsen, da der var fejl. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 2.12: Faggruppefordelingen ser pr sådan ud: 66 pædagoger: 58,60 årsværk(ledelsen er inkluderet) 38 fastansatte omsorgsmedhjælpere. (24,16 årsværk) 61 tidsbegrænsede omsorgsmedhjælpere.(nogle i begivenhedsansættelser /barselsvikariater /pædagogstuderende/ssa- og PAU- elever), svarende til 15,43 årsværk. 1 sygeplejerske: 0,67 årsværk 7 SSA: 5,64 årsværk 7 SSH: 4,06 årsværk 1 ergoterapeut: 0,86 årsværk Side 59 af 92

60 1 pædagogisk assistent: 0,67 årsværk 1 økonoma: 1 årsværk 3 kontorassistenter: 2,94 årsværk 3 tekniske medarbejdere: 2,54 årsværk 5 rengøringsassistenter: 1,79 årsværk Tilbuddets leder er klar over at der er meget højt forbrug af vikarer og ufaglærte. Det tilskrives tilbuddets økonomiske grundlag. Tilbuddets ledelse oplyser at der en hensigtserklæring om at der på sigt kun skal være ansat medarbejdere med relevant grunduddannelse. Men oplyser at det er tilbuddets økonomiske situation der er afgørende for hvilke medarbejdere, der ansættes. På uanmeldt tilsyn d.10.oktober er der konstateret følgende: Der er 3 medarbejdere med relevant uddannelse, 6 omsorgsmedarbejdere og 8 vikarer tilstede til 69 borgere. Kun enkelte af medarbejderne giver udtryk for der er arbejdet med metoder og mål i den weekend. Der er konstateret uoverensstemmelse mellem det der er konstateret på uanmeldt tilsyn og det der fremgår af vagtplaner. Af de udleveret vagtplaner skulle der på Nøddevej 1 og Hasselvej være 7 medarbejdere på arbejde. Der var 4 og en sygemeldt. Af tjenesteplan fremgår det der på Hasselvej 7-9 skulle være en pædagog og en SSA. V Der er en vikar og en SSA. Tilbuddet har i partshøringssvar af 2.12 oplyst: Tilbudslederne printer vagtplaner for en periode af gangen. De tilrettes ude på tilbuddene og indberettes Side 60 af 92

61 efterfølgende i systemet KMD Vagtplan. Derfor kan der være afvigelser fra de udleveredes tjenesteplaner tilsynet modtog under det anmeldte tilsyn, da de tilrettede planer indberettes i systemet når ugen er endt og alle afvigelser kendt. I henhold til det konstaterede i mellem fremsendte vagtplaner som bilag til partshøringssvar af 2.12 samt konstateret på tilsyn d giver ikke anledning til ændringer i bedømmelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 1 (i meget lav grad opfyldt) Der er lagt på oplysninger fra ledelse, medarbejdere, pårørende og udleveret materiale. Det er ikke muligt at efterprøve indikatoren fra borgerperspektiv. Pårørende oplyser at de ikke oplever at der er tilstrækkeligt med medarbejdere på tilbuddet. Medarbejderkompetencer: På tilbudsportalen er der oplyst følgende: Tilbuddet har 175 ansatte. 1. Sygeplejerske, sundhedsplejerske samt elever, ansat på 25 timer. 2. Lærer, faglærer, støttepædagog, talepædagog ansat på samlet 67 timer. 5 Social og sundhedsassistent, plejeassistent, handicaphjælper, plejer o.l. samt elever 7 Hjemmehjælper, social- og sundhedshjælper 51 Pædagogmedhjælper 57 Pædagog, socialpædagog, omsorgsassistent samt praktikanter og pædagogstuderende. Side 61 af 92

62 4 t Rengøringsassistent, køkkenmedhjælper. 1 Fysioterapeut, ergoterapeut, fodplejer, fodterapeut. 3 Pedel, vicevært, ejendomsfunktionær, håndværker, mekaniker, kommunalarbejder. 1.Økonoma, økonomaassistent, diætist, ernæringskonsulent, husholdningskonsulent samt elever 3.admistrative medarbejdere. 1 frivillig. 6 ledere. I Ledelsesinformation, juni 2015, er der oplyst følgende. Der er 1 ansat i virksomhedspraktik og 6 med løntilskud. Der er 136 fastansatte og 68 tidsbegrænsede. I alt 204 medarbejdere. Fordeling af faggrupper er: 110 omsorgsmedarbejdere. 58 hjemmevejledere/ socialpædagoger 8 Social og sundhedsassistenter. 1ergoterapeut. 8 pædagogstuderende. 1 sygeplejerske. Der udover er der en gruppe af teknisk og administrative medarbejdere samt ledelse. Fordelingen af det tidsbegrænsede personale er: 63 omsorgsmedhjælpere 5 medarbejdere som er relevant grunduddannelse. I maj 2015 er andelen af årsværk fordelt på 110,08 fast ansatte samt 21 tidsbegrænset personale. Side 62 af 92

63 På tilbudsportalen fremgår forbruget af vikartimer ikke. Det fremgår af udleveret oversigt at der i perioden 1/ / har været tilknyttet 108 medarbejdere, hvoraf de 51 er ansat som timelønnet personale uden fast timetal. De resterende er ansat på tidsbegrænset ansættelse som vikarer, med et fast timeantal, eksempelvis 83, 4 timer. Men medarbejderne har så en række ekstra timer. Der er ansat 108 medarbejdere i perioden der samlet har fast 2727,3 timer. Medarbejderne har derudover haft timer. Så samlet set har gruppen har 33999,2 timer. Det stemmer overens med det oplyste i ledelsesinformationen. Ledelse oplyser at tilbuddet har ikke en mindste normering men arbejder lønsumstyret. Andelen af teknisk-administrativ personale, samlet ledelse svarer ifølge tilbudsportalen til ca. 18 årsværk. Det betyder at der samlet er 92 årsværk af fastansatte medarbejdere til borgerrelateret opgaver. Ud af de 92 årsværk er der 38 årsværk, som varetages af medarbejdere uden relevant grunduddannelse. 21 årsværk af fastansatte medarbejdere borgerrelateret opgaver. Samlet 113 årsværk. 18 årsværk til teknisk og administrativt, samt ledelsesmæssige opgaver. Det svarer til at tilbuddets borgerettede opgaver løses: 18,58 % af vikarer, hvor der er 2 ansat med relevant baggrund (jf. oversigt) Side 63 af 92

64 33,63 % af omsorgsmedarbejdere, som ikke har relevant grunduddannelse. (Jf. oversigt samt oplysninger fra leder) 47,79 % af medarbejdere med relevant grunduddannelse. Der kan være enkelte variationer da oversigten over medarbejderkompetencer ikke er fyldestgørende. Den har været gennemgået med ledelsen, da der var fejl. Tilbuddets leder er klar over at der er meget højt forbrug af vikarer og ufaglærte. Det tilskrives tilbuddets økonomiske grundlag. Tilbuddets ledelse oplyser at der en hensigtserklæring om at der på sigt kun skal være ansat medarbejdere med relevant grunduddannelse. Men oplyser at det er tilbuddets økonomiske situation der er afgørende for hvilke medarbejdere, der ansættes. På uanmeldt tilsyn d.10.oktober er der konstateret følgende: Der er medarbejdere med relevant uddannelse, 6 omsorgsmedarbejdere og 8 vikarer tilstede til 69 borgere. Kun enkelte af medarbejderne giver udtryk for der er arbejdet med metoder og mål i den weekend. Der var følgende på arbejde. Hasselvej 3-1 i hvert hus. - Den ene vikar i 3 B og den anden omsorgsmedarbejder. 3 og 6 borgere. Hasselvej 6-1 vikar. 6 borgere Hasselvej 7-1 SSA.6 borgere Hasselvej 9-1 vikar. 5 borgere Nøddevej 1 C - 1 omsorgsmedarbejder og 1 ny vikar. 4 borgere Side 64 af 92

65 Hasselvej 1 A - 1 vikar (PAU) - 1 borger Æblevej 1-2 omsorgsmedhjælpere borgere Æblevej 2-1 pæd.- 1 omsorgsmedhjælpere, 1 vikar (sygeplejeske) - 10 borgere. Hasselvej 4-1 ergo, og 2 vikarer. 10 borgere. Nøddevej 1 - omsorgsmedhjælper. Og 1 sygemeldt. 8 borgere. Af de udleveret vagtplaner skulle der på Nøddevej 1 og Hasselvej være 7 medarbejdere på arbejde. Der var 4 og en sygemeldt. Af tjenesteplan fremgår det der på Hasselvej 7-9 skulle være en pædagog og en SSA. Der er en vikar og en SSA. Vikar oplyser at det er planlagte vagter og vikaren har 1-2 weekender om måneder, hvor vedkommende er alene på arbejde lørdag og søndag. Vikaren har været ansat et stykke tid, men har ingen anden relevant baggrund. Tilbuddet har fremsendt vagtplaner som bilag til partshøringssvar af 2.12.De er gennemgået og nedenstående kan konstateres : Normering d Æblevej 1 og 2 Mellem Side 65 af 92

66 Der skal være 3 omsorgsmedarbejder 2 pædagoger 1 sygeplejerske Ifølge der observerede og oplyste af medarbejderne på uanmeldt tilsyn var der 3 omsorgsmedhjælpere 1 pædagog 1 vikar Sygeplejerske er registret som omsorgsmedabejder og timerne er registeret som ekstra timer. Nøddevej 1 og Hasselvej 4 Der skal være Side 66 af 92

67 1 assistent / pædagog studerende. 3 omsorgsmedarbejdere 1 ergoterapeut Ifølge der observerede og oplyste af medarbejderne på uanmeldt tilsyn var der 1 ergoterapeut 2 vikarer 1 omsorgsmedarbejder 1 medarbejder der var sygemeldt. I vagtplaner fremgår det ikke der er en sygemeldt kollega, men at der er en medarbejder der har omsorgsdag. Vikarer står i oversigten opført som omsorgsmedarbejdere. Hvor af på de 2 er timerne registeret som ekstra timer. Nøddevej 1 c Der skal være 1 pædagogiske assistent Side 67 af 92

68 Ifølge der observerede og oplyste af medarbejderne på uanmeldt tilsyn var der 1 pædagogiske assistent / vikar i planlagt vagt. Vikarens timer står registreret som ekstra timer. Hasselvej 7-9 Der skal være 1 SSA 1 omsorgsmedhjælper. Ifølge der observerede og oplyste af medarbejderne på uanmeldt tilsyn var der 1 SSA 1 vikar. Begge i planlagte vagter. Vikar står opført som omsorgsmedarbejder på vagtplan. Hendes timer er registeret som ekstra timer. Side 68 af 92

69 Hasselvej 1 A Der skal være en 2 omsorgsmedarbejder 1 pædagog Ifølge der observerede og oplyste af medarbejderne på uanmeldt tilsyn var der Der var 1 omsorgsmedarbejder 1 nyansat vikar. Medarbejderne oplyser ikke at der er en sygemeldt kollega. På vagtplan fremgår nyansat vikar som omsorgsmedarbejder ansat i Hasselvej 3 & 6 Der skal være Side 69 af 92

70 4 omsorgsmedarbejdere 1 pædagog der går kl Ifølge der observerede og oplyste af medarbejderne på uanmeldt tilsyn var der 1 medarbejder i hvert hus. 1 omsorgsmedarbejder 2 vikarer. Pædagogen var gået. Tilsynet var tilstede i afdelingen efter Vikarerne står opført som omsorgsmedarbejdere. 2 af vikarernes timer er registeret som ekstra timer. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 2 (i lav grad opfyldt) Tilbuddet oplyser at: Medsender tjenesteplaner over faktisk præsteret tid for uge Da der er flere på arbejde end det billede der tegner sig i rapporten. Medarbejderne har forskellige start og slut tidspunkter i løbet af et døgn Der er lagt vægt på udleveret oversigt. Der står en relativ høj gennemstrømning. Der er samlet set stoppet 48 medarbejdere. Der er primært i de tidsbegrænsede ansættelser. Hvor der er en begrænsning på hvor mange gange Side 70 af 92

71 de må forlænges. Der oplyses at der er fratrådt 37 med denne begrundelse. Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 2 (i lav grad opfyldt) Derudover har der været medarbejdere der er gået på pension, samt uønsket afsked, grundet nedskæringer eller andet. Der er lagt vægt på udleveret ledelsesinformation juni Sygefraværet i Løgumgård har samlet været 6,37%. Det er primært på langtidssygefravær. Kortidssygdom er ikke et problem, men sker det, indkaldes medarbejder til samtale. Man lægger her vægt på at undersøge, om der er noget i arbejdsmiljøet, der bevirker fraværet. Tema Gns. bedømmelse Der er dog en enkelt afdeling der ligger over gennemsnittet. Medarbejderne oplever at der er sygefravær blandt de faste på grund af arbejdspresset. Der er desuden i høj grad lagt vægt på at det ikke er muligt at få et helt klart billede af sygefravær. De 18 årsvikar som varetages af vikarer vil ikke fremgå af oversigten, da de ikke er berettiget til løn under sygdom i forhold til ekstra timer. Tilbuddet oplyser i partshøringssvar af 2.12: Alle medarbejdere fremgår af sygefraværs statistikken også vikarer. Alle vikarer er berettiget løn under sygdom ved planlagte vagter, hvilket også indberettes i lønsystemet, hvor sygefraværs statistikken trækkes fra. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 2,5 Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne med relevante Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet følger de fremsendte Side 71 af 92

72 grunduddannelser besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen og målgruppens store behov for pleje og omsorg. Tilbuddets medarbejdere med grunduddannelse er tværfagligt sammensat. Det er relevant i forhold til tilbuddets målgruppe og behov for pædagogiske støtte og opgaver i forhold til pleje og omsorg. mål for opkvalificering af medarbejdere. Socialtilsynet bemærker dog at andelen af medarbejdere med relevante kompetencer ikke er tilstrækkelig. Andelen af opgaver der løses af medarbejdere uden tilstrækkelig relevant faglig baggrund overstiger 50 %. samtidigt er tilbuddets målgruppe meget bred i forhold til at der rummes alle typer af funktionsnedsættelser som tillæg til grundproblematikken. En stor andel af disse funktionsnedsættelser kræver særligt viden. Der er dog samtidigt lagt vægt på tilbuddets medarbejdersammensætning består af en gruppe med relevant grunduddannelse og en gruppe uden grunduddannelse. Derudover benytter tilbuddet i meget stor omfang vikarer, der ikke deltager i personalemøder, men er henvist til at kontakte leder i forhold til faglig sparring. Socialtilsynet konstatere ligeledes at medarbejdere oplyser at der ikke i tilstrækkeligt grad er mulighed for Side 72 af 92

73 overlap, eller udveksling af viden. Det betyder at enkelte medarbejdere møder før tid, eller bliver når de har fri for at sikre den rette overlevering. Dette er konstateret på uanmeldt tilsyn og i vagtplaner. Socialtilsynet bemærker at der kan være tilfælde hvor medarbejderne ikke i tilstrækkeligt grad forhold sig til det etiske aspekt, og retssikkerhed. Socialtilsynet har modtaget oplysninger fra tilbuddet i forhold til hvordan tilbuddet i 2016 vil sikre sammensætningen af medarbejderenes grundkompetencer afspejler målgruppens behov for støtte. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne med relevante grunduddannelser besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen og målgruppens store behov for pleje og omsorg. Tilbuddets medarbejdere med grunduddannelse er tværfagligt sammensat. Det er relevant i forhold til tilbuddets målgruppe og behov for pædagogiske støtte og opgaver i forhold til pleje og omsorg. Der er dog samtidigt lagt vægt på tilbuddets medarbejdersammensætning består af en gruppe med relevant grunduddannelse og en gruppe uden grunduddannelse. Der er i meget høj grad lagt vægt på at ca. 1/3 af tilbuddets medarbejdere er vikarer. Tilbuddet benytter i meget stor omfang vikarer, der ikke deltager i personalemøder, men er henvist til at kontakte leder i forhold til faglig Side 73 af 92

74 sparring. Socialtilsynet konstatere ligeledes at medarbejdere oplyser at der ikke i tilstrækkeligt grad er mulighed for overlap, eller udveksling af viden. Det betyder at enkelte medarbejdere møder før tid, eller bliver når de har fri for at sikre den rette overlevering. Dette er konstateret på uanmeldt tilsyn og i vagtplaner. Størstedelen af de ansatte er omsorgsmedhjælpere, men der er ligeledes et stort antal pædagoger og social og sundhedsassister. Begge uddannelser er relevante i forhold til målgruppens behov. Tilbuddet har i partshøringsfase givet følgende oplysninger: Vi vil løfte fagligheden omkring de borgerrelaterede opgaver der udføres af afløsningspersonale ved at: Fastansætte afløsningspersonale, hvor medarbejdere med PAU eller SSH bliver fortrukket. Bevare et vist antal tidsbegrænsede ansættelser til hovedferien og barsel. Udvide den organiserede mødevirksomhed for tilbuddets afløsningspersonale til hver an-den måned af 5 timers varighed. Indholdet på møderne vil være: o Orientering og info i relation til tilbuddet og organisationen o Drøftelse af og læring, på baggrund af voldsindberetninger, magtanvendelser og UTH o Etik i arbejdet her under magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten, samt omsorgspligten o Sparring o Drøftelse og læring om tilbuddets målgruppe o Drøftelse og læring om tilbuddets metoder Handling: Side 74 af 92

75 I gruppen af tidsbegrænsede omsorgsmedhjælpere, vil vi hurtigst muligt fastansætte 9 årsværk med pædagogfaglighed. I gruppen af fastansatte omsorgsmedhjælpere vil vi: o Undersøge hvem der vil uddanne sig til pædagoger. o Undersøge hvor mange der vil være interesserede i at blive fastansat afløsningspersonale med kendte fridøgnsplaceringer. Når vi ikke konvertere alle de tidsbegrænsede omsorgsmedhjælperstillinger til faste pædagog-stillinger skyldes det, at vi forsat har et behov for afløsningspersonale. Vi har brug for tidsbegrænsede ansættelser i hovedferiens afviklingsperiode og ved barselsvikariater. Der er d konstateret at der på Jobnet ses der opslået 4 pædagogstillinger med ansættelse 1.marts., 1 social og sundhedsassistentstilling med ansættelse 1 marts, samt 3 social og sundhedshjælpere med ansættelse 15.januar. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 2 (i lav grad opfyldt) Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse, medarbejdere, og pårørende. Der er derudover lagt vægt på oplysninger udleveret inden og under tilsyn. Herunder oversigt over medarbejderkompetencer, ledelsesinformation, vagtplaner. Det fremgår af ledelsesinformationen juni 2015 at der er ansat følgende: Tilbuddet benytter i meget stor grad vikarer, der er ansat på eksempelvis 8 eller 15 timer, men som Side 75 af 92

76 har langt flere timer (oversigt over vikarforbrug). Der udover er der lagt til grund at en stor andel af tilbuddets medarbejdere er ansat som omsorgsmedarbejdere, som er medarbejdere uden grunduddannelse. Enkelte har relevant anden viden, erfaring eller kursus forløb, men ikke i tilstrækkeligt grad i forhold til målgruppens omfang og viden i forhold til denne. De medarbejdere der deltog i interview var alle med relevant grunduddannelse og faglig viden om målgruppen. Pårørende og medarbejdere oplyser at de oplever tilfælde hvor der er ikke er tilstrækkeligt medarbejdere på arbejde. Tilbuddets leder har oplyst at det ikke var hende bekendt muligt at komme på en større afdeling, hvor der er var 1 medarbejdere på arbejde. Eksempelvis i weekenden. Der kan være tilfælde på de afdelinger hvor der ikke er så mange borgere, eller at borgerne er i beskæftigelse, samt at det eksempelvis kunne være en vikar. Der blev printet vagtplaner for at forsøge at oplyse det rejste. Det var ikke muligt at få i tilstrækkeligt grad efterprøvet om det var muligt. Der er ligeledes lagt vægt på at pårørende oplyser i interview at det tydeligt kan mærkes at der mangler kompetencer og det gives der konkrete eksempelser på, i forhold til borgers personlige hygiejne, behandling, smat aktiviteter og hvorledes at de pædagogiske opgaver ikke bliver varetaget. Vikarerne er tilstede men kan ikke løfte pædagogiske opgaver. Der er i høj grad lagt vægt på at der på uanmeldt tilsyn d.10.oktober. Der er 3 medarbejdere med relevant uddannelse, 6 omsorgsmedarbejdere og 8 vikarer tilstede til 69 borgere. Kun enkelte af medarbejderne giver udtryk for der er arbejdet med metoder og mål i den weekend. Side 76 af 92

77 Der var følgende på arbejde. Hasselvej 3-1 i hvert hus. - Den ene vikar i 3 B og den anden omsorgsmedarbejder. 3 og 6 borgere. Hasselvej 6-1 vikar. 6 borgere Hasselvej 7-1 SSA.6 borgere Hasselvej 9-1 vikar. 5 borgere Nøddevej 1 C - 1 omsorgsmedarbejder og 1 ny vikar. 4 borgere Hasselvej 1 A - 1 vikar (PAU) - 1 borger Æblevej 1-2 omsorgsmedhjælpere borgere Æblevej 2-1 pæd.- 1 omsorgsmedhjælpere, 1 vikar (sygeplejeske) - 10 borgere. Hasselvej 4-1 ergo, og 2 vikarer. 10 borgere. Nøddevej 1 - omsorgsmedhjælper. Og 1 sygemeldt. 8 borgere. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 3 (i middel grad opfyldt) Af de udleveret vagtplaner skulle der på Nøddevej 1 og Hasselvej være 7 medarbejdere på arbejde. Der var 4 og en sygemeldt. Af tjenesteplan fremgår det der på Hasselvej 7-9 skulle være en pædagog og en SSA. Der er en vikar og en SSA. Vikar oplyser at det er planlagte vagter og vikaren har 1-2 weekender om måneder, hvor vedkommende er alene på arbejde lørdag og søndag. Vikaren har været ansat et stykke tid, men har ingen anden relevant baggrund. Det er en yngre medarbejder, der er i gang med uddannelse. Tilsynet har lagt vægt på oplysninger i indikator 10.a hvor det konstateres at medarbejderne ikke i tilstrækkeligt omfang har relevante kompetencer. I forhold til samspillet mellem borgere og medarbejdere er dette konstateret under rundvisning på tilbud og dette kan ikke efterprøves fra borgerperspektiv. Pårørende oplyser at de i høj grad oplever at medarbejderne behandler borgere godt og de støtter Side 77 af 92

78 Tema Gns. bedømmelse borgerne i det omfang det er muligt i forhold til normering. Der er konstateret godt samspil under rundvisning, både på det uanmeldt og anmeldte tilsyn. Tilsynet ligger dog samtidigt vægt på at der på det uanmeldte tilsyn er observeret samspil mellem borgere og medarbejdere som afspejler at medarbejderne i dette tilfælde to vikarer, ikke har tilstrækkeligt faglig viden eller anerkendende tilgang. Der henvises til beskrivelse i indikator 4.a * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3,7 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og bæredygtigt i forhold til de aktiviteter der er på stedet, og at den giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Kommunale og regionale tilbud skal ikke indsende regnskaber til Socialtilsyn Syd. Overordnede set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, idet det må formodes at kommunen til enhver tid vil understøtte tilbuddets økonomiske bæredygtighed Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator 11.b: Der er et rimeligt 5 (i meget Der foreligger ikke en revideret årsrapport. Kommunale og regionale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Det vurderes at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på Side 78 af 92

79 forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget høj grad opfyldt) både kort og lang sigt. Socialtilsyn Syd forudsætter, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets bæredygtighed på kort og mellemlang sigt fordi bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen. Det vurderes, at der således ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager. Planlagte investeringer vedrørende kommunale tilbud vil som udgangspunkt indarbejdes som kommunale anlægsprojekter og afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække. Der oplyses, dog ikke om store planlagte investeringer i den nærmeste fremtid Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet. Det vurderes, at det samlede budget giver mulighed for den nødvendige kvalitet i forhold til målgruppen Side 79 af 92

80 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 3 (i middel grad opfyldt) Den primære udgift er relateret til løn svarende til 84,70 % af omsætningen. Der er budgetteret med 153,50 pladser Jfr. Tilbudsportalen er der en normering svarende til 109,97 fuldtidsstillinger som fast personale for Ud fra en gennemsnitsberegning af lønudgifter i forhold til antal ansatte vurderes budgetteret at være retvisende. Det bemærkes dog, at vikarstillinger på ca. 21 årsværk ikke fremgår af tilbudsportalen. Der er samlet afsat kr til kompetenceudvikling, Det svare til 1,73% af omsætningen, hvilket vurderes i den høje ende sammenlignet med lignende tilbud. Aktivitetsomkostninger: Aktivitetsomkostninger er i den lave ende sammenlignet med lignende tilbud. Der er afsat kr til borgerrelateret aktivitetsomkostninger. Det svarer til 1,35 % af omsætningen Ejendomsomkostninger: Der er indregnet ejendomsomkostninger med kr Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for Styringen af tilbuddets økonomi er fastlagt i retningslinjerne i styringsaftalen for Region Syddanmark. Overordnet set anses tilbuddet økonomi derfor for værende gennemskuelig for Socialtilsyn Syd, på trods af de Side 80 af 92

81 socialtilsynet og for de visiterende kommuner delvist forkerte nøgletal Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) Da der ikke er indsendt regnskab fra de kommunale og regionale tilbud, er det ikke muligt at bedømme, om nøgletallene er i overensstemmelse med regnskabet. Nøgletal vedrørende budget er udfyldt. Nøgletallene vedrørende regnskabet er ikke udfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 3,3 Socialtilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer overvejende understøtter tilbuddets indsats. Det vurderes at indretningen, beliggenheden samt faciliteter overvejende er velegnede. Det fysiske rammer såvel inde som ude, samt de aktiviteter der er på afdelingerne er med til at understøtte borgernes trivsel og udfoldelsesmuligheder. Socialtilsynet vurderer at der er mulighed for at oprethold og skabe et privatliv og opretholde forskellige sociale relationer i såvel egen bolig og fælles arealer. Socialtilsynet bemærker positivt, at der er afsat midler til Side 81 af 92

82 at tilbyde flere borgernes en nutidssvarende bolig. Socialtilsynet vurderer at tilbuddets forskellige rammer er med til at tilbuddet kan tilbyde forskellig former for selvstændighed i forhold boligen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer generelt understøtter borgerens udvikling og trivsel, men de fysiske rammer er meget forskellige. Det er dog Socialtilsynets vurdering, at der i visitationen tages hensyn til borgerens behov, før det besluttes, hvilke rammer der vil være bedst egnet til den enkelte borger. Metoderne ses i flere af tilbuddene i indretning og udsmykning af de fysiske rammer. Der er desuden et stor udenoms areal som ved det uanmeldte tilsynsbesøg blev flittigt benyttet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren er primært belyst på tilsyn i 2014, men det er konstateret på tilsyn i 2015 at praksis er fortsat gældende. Tilsynet mødte borgere i tilbuddene og i beskæftigelsen. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede borgere. Flere har intet eller ringe forståeligt sprog. Der kunne ses på borgerne og på den måde, rammerne tilgodeser trivslen. Tilsynet vurderer, at personalet har en generel god bevidsthed om, hvordan de fysiske rammer kan Side 82 af 92

83 Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 3 (i middel grad opfyldt) understøtte trivsel og udvikling. Bygningsmassen er blandet af gammelt og nyt, de ældste bygninger huser 108 tilbuddene, disse er for en stor del bygget i 70 erne. Det er primært de ældste beboere, der bor i disse bygninger, de er svære at omstille til de nye boliger, da de ikke bruger deres værelse, men kun opholder sig hvor der er personale. Man har derfor i disse bygninger taget konsekvensen og lagt personalekontoret sammen med fællesstuerne, så beboerne hele tiden kan have kontakt. Det sidste år er 4 borgere kommet tilbage til bygningerne, da de ikke trives i en større, egen bolig. Ledelsen oplever således at så længe, der er så mange ældre borgere på Løgumgård, er der brug for nogle af de gamle bygninger. Det handler om borgerens tryghed og behov for forudsigelighed. I de ældste boliger deler borgeren badeværelse med en anden borger, og værelserne er indrettet,så der kan udføres plejeopgaver. Den største del af bygningerne er dog torumsboliger. Her er lagt vægt på, at borgerens behov tilgodeses i deres lejligheder. Nogle har brug for adskillelse af rummene og lidt gulvplads, andre har brug for meget gulvplads, så de kan lege på gulvet. Beboernes udviklingstrin afspejler sig i indretningen. Der er opmærksomhed på, at der skal være tilstrækkelig plads til legetøj, bamser og andet legetøj i lejlighederne, samtidig med at de skal behandles som de voksne mennesker, de er rent aldersmæssigt. En svær balance, men opgaven løses generelt godt. Beskæftigelsen bærer præg af at der foregår mange aktiviteter i borgernes tempo og på deres præmisser. Indikatoren er primært belyst på tilsyn i 2014, men det er konstateret på tilsyn i 2015 at praksis er fortsat gældende. I flere af husene afspejler fællesrummemere tydeligt borgerens behov. I meget få huse virker fællesrummet ikke særlig indbydende. Dette begrundes med, borgerne ikke anvender Side 83 af 92

84 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 4 (i høj grad opfyldt) fællesrummene. Nogle huse har sofaarrangementer i fællesrummene, da borgerne godt kan lide at ligge på sofaen. Andre har stole, da borgerene helst vil have deres egen stol. I de nyeste huse er der etableret multirum til bl.a. sansetræning og større sammenkomster eller spa rum til borgerene. Disse anvendes dog kun i begrænset omfang og fungerer et enkelt sted som depotrum. Beskæftigelsen har borgerne fra 8 til 16, og der ses tydelig tegn på trivsel, struktur og læring. Til trods for, at mange af brugerne er sprogløse, trænes tegn på tale, og der gøres meget ud af piktogrammer og forskelligartet aktivitet. I det hus med de yngste i beskæftigelse, anvendes moderne teknologi til læring, og der var et tydeligt ungdomsmiljø. Det er et stort og velplejet udenomsareal som er indbydende og nemt at anvende til ture og anden beskæftigelse med beboerne. Bl.a. er der arbejde i gang med at udvikle en rehabiliteringsbane. Tilsynet har besigtiget de fysiske rammer. Der er lagt vægt på at lejligheder / værelser er hovedsageligt individuelt indrettet. Undtagelsesvis dog i de lejligheder hvor der benyttes ulovlige magtmidler. Pårørende oplyser at være tilfredse med de fysiske rammer. Der er forskellige rammer på de enkelte afdelinger der afspejler målgruppens behov. Side 84 af 92

85 Side 85 af 92

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere