ec ept ion tidsskrift for nordisk litteratur #71

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ec ept ion tidsskrift for nordisk litteratur #71"

Transkript

1 ec ept ion tidsskrift for nordisk litteratur #71

2 02 #71

3 # kolofon tekster af Naja Marie Aidt, Eva Hættner Aurelius, Markus Floris Christensen, Mette Hemmingsen, Christina Yhman Kaarsberg, Marjun Syderbø Kjelnæs, Jessie Kleemann, Peter Illustrationer af Caterina Sofie Pantani Nielsen, Hjørdis Maria Longva, Marta Maria Jónsdottir, Lykke Maltoft Wange og Rakel Dehn Stammer. kolofon Stein Larsen, Lyra Ekström Lindbäck, Aasne Linnestå, Mette Mechlenborg, Siri Nordborg Møller, Henrik Skov Nielsen, Dorthe Nors, Erlend O. Nødtvedt, Pia Søltoft, Henrik Torjusen, Sigurbjörg Þrastardottir og Erik Skyum-Nielsen. REDAKTION Christina Yhman Kaarsberg, Jesper Schmidt Lorenzen, Markus Floris Christensen, Lea Stigfeldt, Lykke Maltoft Wange, Helga Falkum Enerhaug LAYOUT Jon Mikkel Hansen Hjørdis Maria Longva OMSLAGSILLUSTRATION Hjørdis Maria Longva Tryk Lasertryk, Aarhus 500 ex HJEMMESIDE E-POST ADRESSE Tidsskriftet Reception Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet Njalsgade 120, 2300 København S Finansiering Dette nummer af Reception udgives med støtte fra Søren Gyldendal Fonden og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Tak! RECEPTION Redigeres af kandidatstuderende ved danskstudiet på Københavns Universitet. Reception er gratis. ISSN Bidragyderne og Reception

4 Indhold Indhold leder peter stein larsen henrik torjusen naja marie aidt lyra ekström lindbäck mette hemmingsen markus floris christensen når man bliver indhentet af mørket Et dyk ned i menneskets ukendte og uforståelige dybder. Om Stig Sæterbakkens sidste roman Gjennom natten 30 gennem landskaber 46 receptionen #71 danske poetiske traditioner i 10 erne Er begreberne central- og interaktionslyrik stadig gangbare i det danske poetiske landskab i dag? At overgive sig til det ufattelige Den traditionelle, den spirituelle og den moderne. En analyse af gudsbilledet i tre forfatterprædikener Kierkegaards plastiske stil eller at filosofere med håndmixeren Den store tænker betragtet fra en æstetisk-retorisk synsvinkel dorthe nors Sigurbjörg Thrastardottir Marjun Syderbø Kjelnæs Eva Hættner Aurelius christina yhman kaarsberg 94 Uddrag af Minna mangler et øvelokale vakt To digte Sérsveitin: aðgerð 0402 Yfirgefa Litteraturen som händelse och handling Litteraturens performativitet i Sverige Et forskningsprojekt phd.-spot Et indblik i to ph.d-stipendiaters aktuelle forskningsarbejde Skjulte modfortællinger og hemmelige noter Interview med ph.d-stipendiat Mads Bunch Det brænder ret meget på hos d damer Interview med ph.d-stipendiat Susanne Kemp indhold pia søltoft Erlend O. Nødtvedt Aasne Linnestå Henrik Skov Nielsen Simone veil 78 Kierkegaard og følelsernes telegrafiske efterretning Følelsestrafik mellem det ydre og det indre. Om Kierkegaards Skygge-Rids fra Enten-Eller draumkvedet (Natt til 6. januar, 2013) Fiktionalitetens retorik Om fiktionalisering som retorisk virkemiddel mette mechlenborg jessie kleemann siri nordborg Møller erik skyum-nielsen 116 Kroppen mellem kanter og grænser En stedsfænomenologisk læsning af Helle Helles Hus og Hjem to digte Kangerlussuaq: orbs 2013 Junidansen Raffineret finsk samfundskritik Om Juha Seppäläs Mr. Smith Det man ikke taler om, risikerer at forsvinde for én Sorgsang og utopi - om Lars Aamund Vaages Syngja Lykke Maltoft Wange 92 da dorthe droppede hypotakse Interview med forfatter Dorthe Nors Næste nummer 138 Nummer #

5 #71 Hvad den nye læser ikke vil ænse, har den trofaste læser nok allerede bemærket. Der er noget anderledes ved dette nummer af Reception. Men hvad? Jo, du har gættet rigtigt. Dette nummer har intet tema. I stedet for at gøre, som traditionen foreskriver, har vi denne gang gjort plads til en række artikler fra et bredere spektrum af den nordiske litteraturforskning. Peter Stein Larsen indleder på redaktionens opfordring således med en statusopgørelse over den danske centrallyrik og interaktionslyrik i 10 erne, mens Erik Skyum-Nielsen afrunder nummeret med spørgsmålet Kunne en sådan roman skrives og udgives i Danmark? i sin anmeldelse af norske Lars Aamund Vaages seneste roman, Syngja, som udkom i Norge i efteråret Og nu vi taler om Norge. Reception hedder ikke tidsskrift for nordisk litteratur for ingenting. Det er vores ambition at bidrage til en bedre udveksling af god litteratur de nordiske lande imellem ved fortsat at sætte fokus på udgivelser ikke bare fra vores eget Danmark, men fra hele Norden. Derfor skruer vi med dette nummer lige så stille op for antallet af anmeldelser af nye nordiske værker, som endnu ikke er oversat til dansk, ligesom vi har opfordret syv af de bedste nordiske digtere lige nu til at donere en tekst eller to til os. Gennem hele 2013 fejres 200-året for Søren Kierkegaards fødsel som bekendt landet over med alt fra foredragsrækker og festivaller til udstillinger, tv-programmer og teaterforestillinger. Her på Reception vil vi også gerne tage del i festlighederne, og derfor fejrer vi jubilæumsåret med to artikler om den store danske teolog, filosof og forfatter. På side argumenterer Markus Floris Christensen for, hvorfor Kierkegaard er en lige så stor stilist, som han er tænker, mens Pia Søltoft, centerleder ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret, på side undersøger, hvordan han i sine værker forholder sig til følelser. Som noget nyt stiller to ph.d.-studerende i dette nummer kontordøren på klem for Receptions læsere og giver et indblik i deres ph.d.-projekter - denne gang Mads Bunch og Susanne Kemp. Det sker på side i den nye sektion Ph.d-spot, som fremover vil sætte fokus på aktuelle litterære forskningsprojekter på danskstudiet ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Velkommen til det 71. nummer af Reception - tidsskrift for nordisk litteratur. Redaktionen leder 08 09

6 Danske poetiske traditioner i 10 erne Stein Larsen I doktorafhandlingen Drømme og dialoger fra 2009 lancerede Peter Stein Larsen idéen om, at den danske poesi omkring år 2000 bestod af to forskelligartede poetiske traditioner: en monologisk centrallyrik og en dialogisk interaktionslyrik. I dette nummer af Reception har vi bedt ham gøre status over den danske lyrik her og nu. Hvordan tager den sig ud, og er de to begreber stadig aktuelle. Stein Larsen af Peter stein larsen Illustration af Caterina Sofie Pantani Nielsen Dansk lyrik har i de seneste år gennemgået en rivende udvikling. Denne ekspansion har i høj grad vedrørt udbredelsen af lyrikken. Modsat f.eks. romanen har lyrikken vist sig kun i ringe grad at være bundet til bogmediet. Den synes i eminent grad at have en evne til at kunne interagere med andre genrer, kunstarter og medier, og man kan bemærke, at lyrikken i dag er allestedsnærværende, hvis man betragter dens utallige manifestationer i form af f.eks. sanglyrik, slogans, performance og elektronisk formidlede tekstenheder. Man kan registrere en voldsom vækst inden for fænomener som creative writing-kurser, lyrikcaféer, lyrikfestivaler, digtoplæsninger samt arrangementer med fænomener som poetry slam, open mike poetry og spoken word. Og selv om Dana Gioia næppe får ret i sin spådom i Disappearing Ink: Poetry at the End of Print Culture (2003), hvor han forudsiger, at den mundtlige performance vil overtage skriftkulturens rolle i forhold til poesien, så er det et faktum, at lyrikkens mundtlige og gestiske potentialer har været i en eksplosiv udvikling i det nye årtusind. Derudover synes lyrikken også i påfaldende grad at have været i stand til at udnytte de digitale teknologiske muligheder. Hans Kristian Rustad påpeger i Digital litteratur. En innføring (2012), at lyrikk fremstår som en af de mest innovative sjangrene i digitale medier (Rustad 2012: 72), og Rustad giver en karakteristik af, hvordan man har set en voldsom udvikling inden for en digital poesi, hvor der er tale om komplekse samspil mellem skrift, billede, musik, grafik, film og tale. Man finder talrige netsteder, hvor digte publiceres og kommenteres, og i sociale medier som blogger, Twitter og Facebook har lyrikken også fundet sin plads. En ting er imidlertid den kvantitative vækst i lyrikken og den genres evne til at indgå i synteser med andre genrer og kunstarter samt blive remedieret i nye medier. En anden sag er den mere kvalitative side af sagen, nemlig spørgsmålet om hvordan lyrikkens formsprog og former ser ud. På opfordring fra Receptions redaktion vil jeg i det følgende gøre nogle overvejelser over dette forhold. Disse refleksioner sker med baggrund i Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), hvor jeg skelnede mellem to litteraturhistoriske spor og grundformer af lyrik, nemlig centrallyrik og interaktionslyrik. Ved centrallyrik forstår jeg tekster De fleste digtere har et mellemværende med normer fra både den centrallyriske og den interaktionslyriske lejr. med et monologisk præg, i hvilke det poetiske subjekts stemme tillægges en høj grad af autoritet og autenticitet, og i hvilke dette subjekt figurerer som det entydige centrum i det poetiske univers. Som værker har centrallyrikkens tekster et præg af enhed, og i stilistisk henseende er der en høj grad af homogenitet. Modsat centrallyrikken er interaktionslyrikken karakteriseret ved, at det poetiske subjekts autoritet er anfægtet. Når betegnelsen interaktion bruges, skyldes det, at det essentielle ved denne poesi er, at udsigelsesinstansen i modsætning til, hvad vi ser i centrallyrikken står i et interaktionsforhold til og er påvirket af andre sociale kontekster og andre udsigelsesinstanser, der sætter deres præg på den poetiske stil. Her er der tale om en stilistisk og genremæssig heterogenitet, der betegner et opgør med den beherskelsesnorm, som vi finder inden for centrallyrikken. Det ofte anarkistiske og kaotiske i kompositionel forstand bevirker desuden, at sådanne tekster sjældent er klart afgrænsede som værker. Med hensyn til de to kategorier, centrallyrik og interaktionslyrik, er det vigtigt at slå fast, at jeg betragter disse som åbne litteraturhistoriske begreber, mellem hvilke grænserne i høj grad er flydende. Det drejer sig således på ingen måde om absolutte kategorier, men om poler og modsætninger i et kontinuum. Den overordnede forståelsesramme består i, at alle poetiske tekster relaterer sig til de to poetiske hovedstrømninger, men at der er en mængde variationer med hensyn til, hvorledes dette foregår. Eller sagt på en anden måde: De fleste digtere har et mellemværende med normer fra både den centrallyriske og den interaktionslyriske lejr

7 Stein Larsen I det følgende har Receptions redaktion bedt mig om at se på de to traditioners status anno samt på, om jeg ser nogle tegn og tendenser på, at vi bevæger os i den ene eller den anden retning i den danske lyrik. Jeg har her valgt at diskutere disse forhold med afsæt i en række af de vigtigste værker fra 2010 ernes danske poesi, nemlig digtsamlinger af Søren Ulrik Thomsen, Henrik Nordbrandt, Nicolaj Stochholm, Thomas Boberg, Lone Hørslev, Nikolaj Zeuthen, Olga Ravn og Christina Hagen. I Hørslevs lyrik oplever vi en fabelagtig evne til at opsnappe og indsvejse formuleringer fra en række agenter fra omgivelserne på en måde, så disse personer står lyslevende og ætser sig ind i læserens bevidsthed. De centrallyriske Søren Ulrik Thomsen har gennem hele sit forfatterskab været en digter, hos hvem en centrallyrisk strategi har stået særdeles markant. Vi har i de 6 digtsamlinger, der er kommet med gennemsnitligt fem års mellemrum siden City Slang (1981) hver gang set et markant og autoritativt talende, poetisk subjekt, en klar afgrænsethed af den poetiske form og en dyrkelse af et poetisk særsprog, der står i modsætning til de sociale sprog. Den nyeste digtsamling, der udkommer hele ni år efter Det værste og det bedste (2002), nemlig Rystet spejl (2011), er ingen undtagelse fra denne tendens. Den prægnante titel peger på noget af det, man også altid finder i Thomsens poesi, nemlig interessen for det modsætningsfyldte. Og det er i sandhed også et kompliceret selvopgør, som digteren er ude i, når han i samlingens 42 digte tager livtag med emner som dødens betydning for jeget, de værdier, der trods alt gør tilværelsen værd at leve, samt erindringens og fortidens indvirkning på nuet. Blandt emnerne i Rystet spejl er død, forfald og forgængelighed de kvantitativt mest dominerende. Allerede i bogens første digt anslås dette motiv, idet det fortælles, at folk er begyndt at dø, og de seneste 10 år / gik dobbelt så hurtigt som tiåret før. Angsten for døden udmales med slagkraftige visuelle scenarier som den følgende: da jeg for et øjeblik siden / sad og kikkede ned / på mine ikke længere unge hænder / blev jeg grebet af rædsel / for måske aldrig mere / at høre din stemme genkende min / hvis jeg lagde mig til at sove / i det alt for hvide sengetøj / på værelse Karakteristisk for Thomsens smertefulde og melankolske beskrivelser af tabet af alt det, der var, er det også, at perspektivet bredes ud til at omfatte mange andre personer og grupper end digteren selv. Det gælder et snapshot som: Selv oldinge føler sig fortabte / når de sidder og stirrer ud i fællesarealerne / og pludselig husker / at de har mistet deres forældre. Det er tilfældet for personer fra digterens egen generation, som er gået til: Forleden så jeg dig på et natteværtshus / med ensomheden / som en giftig glorie om panden. / Din planet var på vej / ind i et andet solsystem. Uden sol. Og det gælder i en idiosynkratisk beskrivelse af stakkels Hvidovre, som er helt på højde med det poetiske forbillede, hvad angår hæslighedsæstetik, nemlig Jess Ørnsbo: I Hvidovre, på novemberdage / i visse alt for store vejkryds / når bus 200 S / gennem det nedfaldne løv og de smattede gratisaviser / glider forbi tandteknikerne og thaibordellerne / fjernlagrene og hundefrisørerne. Det er imidlertid på ingen måde kun dekadencen, hæsligheden, forgængeligheden og døden, der får lov til at folde sig ud i digterens rystede spejl. For som i Thomsens øvrige poesi er der oftest en kontrastæstetik, hvor det smertefulde, ækle og dødsviede modsvares af en positiv utopi. Et af de smukke digte, der formulerer drømmen om alt det, der unddrager sig død og destruktion, lyder i sin helhed: Mellem alle disse digte / om døden og erindringen / er der her blevet plads til 11 linjer / om mælkebøtterne / hvis lys jeg igen i år har glemt / med ét bliver tændt som et tivoli / og om at falde i hver sin søvn / i den samme seng / og vågne mens natten er dybest / og stilheden størst / med en hånd så let på sin skulder. Modstrategien i forhold til den desillusionerede tilgang til verden rummer hovedsageligt de to komponenter, som vi også finder i den symbolistiske tradition fra Sophus Claussen over Thorkild Bjørnvig til Inger Christensen, nemlig kærligheden og poesien. Hvad angår den poetiske skabelsesproces, synes Thomsens tro på denne at være usvækket gennem alle 30 års forfatterskab. Ligesom i samlingerne Nye digte (1987), Hjemfalden (1991) og Det skabtes vaklen (1996) er det nyeste værk fyldt med prægnante formuleringer om dét digt, som digteren endnu ikke har skrevet, og som han stadig drømmer om at skrive. Rystet spejl klinger ud med følgende fanfare: Radioen har fanget en fjern station / hvor et kor af børn / på et sprog som må være russisk / læser noget som må være poesi / og kunne lyde som en oversættelse / af digtet jeg altid har drømt om at skrive. Rystet spejl er dog naturligvis ikke bare et replay af poetologiske temaer og strategier, som allerede er set i forfatterskabet, men rummer også som noget af det mest interessante poetens opgør med sin egen fortid. Vi har her kritiske kommentarer, som når digteren med adresse til sin egen poetik Mit lys brænder (1985) skriver: Som ung forekom barndommen mig / lige så fjern og uvirkelig som døden / vi diskuterede som et matematisk bevis. Vi møder digte, der problematiserer de digterroller, som Thomsens har eksperimenteret med i forskellige perioder af sit forfatterskab, såsom den romantisk-symbolistiske poet, som vil være et jeg / med måneskin og cellomusik, eller den konkretistiskminimalistiske digter, der er en funktionær i sprogets systemer. Og vi har Thomsen som ironisk og selvironisk spasmager, når han anfører: Her skulle egentlig have stået et digt / som jeg nu har kasseret / selvom det indeholdt / en rammende bemærkning om mine fjender / plus et par rigtig flotte linjer / som er typiske for min poesi. En sådan afslappet humor er ny i Søren Ulrik Thomsens poesi og er også et godt bevis på, at den centrallyriske strategi fungerer inden for en særdeles bred palet af livsholdninger og stilarter. Det komplekse billedsprog, den elegante syntaks og de paradokse formuleringer er på ingen måde kun udgangspunkt for patosladede formuleringer i poetisk højstil, men danner grundlag for en eksistentiel centrallyrik, hvor der på én gang er nøgternhed, smerte, humor, tragik og lethed i beskrivelserne af, hvordan oplevelser af død, tab, og forgængelighed blander sig med fantasier om kærlighedens og kunstens forløsende kraft. Henrik Nordbrandts digtsamling 3 ½ D (2012) er på linje med Rystet spejl med hensyn til, at en grundstemning er melankolsk resignation, og en vigtig tematik er en statusopgørelse over livet. Ligesom Thomsen er det dominerende poetiske virkemiddel hos Nordbrandt også helt i overensstemmelse med en centrallyrisk poetik, nemlig de på én gang præcise, komplekse, inciterende, slagkraftige og originale poetiske billeder, hvis mål er at udtrykke sjælelige tilstande, som det normale hverdagslige eller videnskabelige sprog ikke kan dække. Titlen er særdeles velvalgt, for intet er mere typisk for denne digter end den måde, hvorpå der i hans tekster udfolder sig drømmeagtige universer, i hvilke tilværelsen aldrig fremtræder, som den gør ifølge en gold positivistisk logik. Den tilbageskuende optik i forstemt afmagt, som man træffer i 3 ½ D, er på ingen måde ny i forfatterskabet. Det er derimod værkets tone af nøgtern resignation. Neddæmpet er ikke bare den hede emotionalitet, der knytter sig til det tidlige forfatterskabs erotiske længselsdigte fra attiske landskaber med hvidkalkede huse og azurblå hav, men også den idiosynkratiske vrængen, som man fandt i forrige års værk, Vi danskere, hvor der i en række talesprogsnære digte blev skældt ud på alt og alle i kongeriget Danmark. Hermed er det dog på ingen måde sagt, at motiverne fra de sidste samlinger er forladt. Der er således i 3 ½ D en række digte, hvor kristendommen som altid hos Nordbrandt får en ordentlig en med stålbørsten. Mens man i de seneste digtsamlinger og fortællingen Lille Duduk og store Godok (2007) mødte en sarkastisk kristendomskritik, er spørgsmålet om livet efter døden i 3 ½ D ganske vist stadig beskrevet med grotesk humor, men også med en tone af eksistentiel alvor som i et digt med titlen Referat af en udflugt : Når man dør, får man bind for øjnene / og bliver anbragt på bagsædet af en sort bil / mellem to sværtbevæbnede engle / så ens chance for at genfinde / den vidunderlige have, der er rejsens mål / er lig nul // fortæller de, der påstår, de har været der / hvor ordet vidunder går i opfyldelse / selv om man kun husker få detaljer / nogle kulørte lamper, farven Stein Larsen 12 13

8 Stein Larsen på en blomst / og en bro over en bæk så klar som diamant. Ligesom i Thomsens Rystet spejl er der også i 3 ½ D et poetologisk selvopgør i en del digte, idet disse kan læses som ironiske kommentarer til den idiosynkratisk-koleriske holdning, som Nordbrandt har fremvist i sine seneste digtsamlinger. Et digt klinger ud i den følgende rablende udladning fra det fornærmede og selvretfærdige jeg: Så kunne de selv / finde ud af, hvem de var / og om de ville være det / eller gøre noget ved sagen // Mig skal de ikke regne med / når ilden tager fat / og de forgæves banker på vinduerne / med deres små, hvide bløde hænder. Hvad der især kendetegner digtene i 3 ½ D er dog, at Nordbrandt er en unik illusionsmager, når han lader rumlige dimensioner krydse tidslige, drømme filtre sig ind i konkret virkelighed, mytologi blande sig med dagligdag, og det mirakuløst vidunderlige opstå midt i en triviel og forudsigelig verden. Det følgende digt hedder Dødssejlere og er prototypisk for Nordbrandt med dets arabeskagtige associative billedstruktur, elegante syntaks og dets på én gang illusionsløse, patosladede og ironiske gennemlysning af smerten ved et tab: Dødssejlere kalder vi dem / på grund af formen // på de sår de laver / når de forlader kroppen // med et lille stykke af sjælen om bord / og under en hård fralandsvind // driver tilbage gennem tiden / i et omvendt perspektiv // så de bliver større og større / jo længere de fjerner sig fra os // som mødre, som krænkelser / som hårde ord for længst fortrudt // til mørket sænker sig / engang midt i forrige århundrede // og lyden af ankerkæderne / kilometer efter kilometer // fortæller os at dybet / har nået os. Store fællestræk med både Thomsen og Nordbrandt har Nicolaj Stochholm, hvis nyeste samling bærer titlen Ødelagt rim (2013). I Stochholms centrallyrik er omdrejningspunktet altid et jeg, men dette jeg er underkastet en konstant udforskningsproces ofte fyldt med vrængende selvironi og sarkasme hvor der reflekteres over jegets forhold til sit sprog, sit sjæleliv og sine omgivelser. Vi bevæger os mellem sydlige himmelstrøg og dansk frostvejr, mellem fortvivlelse og forelskelse, og mellem barstole og kirkesæder. Der er hele tiden drøn på, og vi har at gøre med en poesi, der aldrig nogensinde bliver selvfed eller patetisk, som man ser det i visse lyriske forfatterskaber, hvor fokus hele tiden er på digterens identitet og den poetiske skabelsesproces. Dette skyldes også, at Stochholms bog modsat hans tidlige lyrik rummer en uforlignelig humor. Alene titlerne på digtene er ofte poetiske fund som i tilfældet med Onlinesygen i København, Sms fra jeget, Staten kommer og Digtet som idiot. Det drejer sig oftest om effektfulde tekster, hvor før og nu, her og der, og indre og ydre blander sig med hinanden: Jeg bestiller hele to timers / ekstra søvn hos hovedpersonen / subjektet og driver ind i det / forræderiske rum med sølvpletter / og små faldende gyldne sole / i det passive Middelhav ikke / spor verdensfjernt fra mig / selv overfladisk betragtet og / min rolle hos hovedpersonen / der søvnløst drukkent dikterer / dugdråber og rim jeg kun kan / tolke som et tørt opkognings / destillat af min egentlige natur. Motivisk er det imidlertid ikke bare spørgsmålet om den digteriske skabelsesproces, der tematiseres, men også igen gennemsyret af en subtil selvironi længsel efter en religiøs dimension i tilværelsen: Stavrende fra pol til pol / kursen fra bar til bordel / toppedes jeg med jeget / selv på Sønder Boulevard / en skramlet og skummel / vinternat mellem kirken / og trafikskiltet af sort sne // Klemt af timen trådte jeg / ind i en mursten og hørte / koret orkesteret der mødte / alle toner mellem mig og / den frosthærdet faldende / mellem enhver mening / og det absolutte ingenting // Jeg så et stormende ocean / og jeg så et skib med en / lysende kristus i stævnen / og jeg så at havet var os / mennesker bølgende fra / dag til nat og jeg så at han / bjærgede enkelte om bord. Mens vi hos Thomsen, Nordbrandt og Stochholm finder selvironien i forhold til det centrallyriske projekt samt en ætsende nihilistisk civilisationskritik i nogenlunde beherskede doser, så folder denne sig ud for fuld udblæsning i et andet centrallyrisk projekt, nemlig Thomas Bobergs Hesteæderne 1 og 2 ( ). Karakteristisk er det her i pagt med al centrallyrik, at der er tale om et poetisk særsprog i en række koncentrerede tekster med en klar og distinkt udsigelse. Værket er en fascinerende, apokalyptisk poetisk beretning om nutidssamfundets forfald. Vi befinder os i et surrealistisk univers, der er en mellemting mellem dommedags-science fiction a la Ridley Scotts Blade Runner og den mest sorte og hæslighedsæstetiserende lyrik af Jess Ørnsbo, Henrik Nordbrandt eller Michael Strunge. En typisk salve lyder: Askesolen i zenit, / en hestepiskers rå latter bag et buskads, / et bilvrag drivende i en sø af / råddent vand / fra en gennemhullet tank, / en dreng med et drømmende udtryk / mellem to vagters greb, / en splittet vaskemaskine, / en bunke smadrede computere, / en kvinde på en rygende losseplads. Man skal imidlertid bemærke, at det langtfra drejer sig om nogen målrettet samfundskritik i den forstand, at man kan knytte de beskrevne scenarier til konkrete sociale og politiske forhold. Tværtimod synes der at være en metapoetisk dagsorden, idet Boberg anlægger en satirisk og sarkastisk optik på den del af kunsten, som ufortrødent holder fast ved de traditionelle opfattelser af, hvad f.eks. poesien, skønheden og digteren er for nogle størrelser. Hovedpersonerne i Hesteæderne 1-2 har navne som hestepiskerne, kristenpatrioterne, hesteæderne, konsulen, samt ikke mindst en person, der tituleres kollegaen. Den sidstnævnte aktør har især en central placering i værkets afsluttende del, og det fortælles her: Den aldrende hesteæderdigter registrerer verdens hastige opløsning og trækker et måneslebet haiku og kaster det mod kollegaens hjerte. Skal man identificere denne kollega, så drejer det sig tydeligvis om en ætsende kritik af en parodisk romantisksymbolistisk digter med æteriske hymner, metafysisk natursværmeri og elfenbenstårn: En smuk kvinde / sætter sig på hug bag en forkullet pølsevogn, / en fundamentalist brændte af / på Valentins dag. // En kristen hesteæder / slagter en ged / med profetens negleklipper. // En aldrende kunstner / der har overlevet den gamle verden / maler ufortrødent videre / på et billede af de hvide heste / ved udødelighedens kilde. Man skal imidlertid ikke tro, at den verdensfjerne, selvfede og ignorante kollega er noget isoleret fænomen, idet han tværtimod fremelskes af et samfund med fordummede, ukritiske og velbjærgede kunstdyrkere: Pensionerede bibliotekarer, / de sidste grå hjelme, / en flok velstående kristne kulturnydere, / vestlige diplomater, / kendte veganere, / konsulens sekretær, / klummeskrivere fra den officielle avis, / og et par litterater / af den blå blomsts nåde rejste sig / i enstemmig applaus, / kollegaen bukkede, bukkede igen, / tyssede på sine gejstlige, / sine liderlige fans, forlangte / en isklump, / en piberenser, / en bunke illustrativt græs, / et æble, / et flag / en eksistentiel tavshed, / en nat i Legoland, / en dråbe sandhed, tak, / en fremtid i de tunge annaler, / et glas klart urin, / en fuldkommen indiskutabel anerkendelse / af kunstnerisk indsats / her på tærsklen til det store blackout. I Bobergs Hesteæderne er vi naturligvis i en yderposition inden for centrallyrikken, idet den autoritative digterskikkelse, der vanligvis figurerer som centrum i det poetiske univers, i voldsom grad er dekonstrueret, travesteret og ironisk fremstillet som eksponent for en tandløs og intetsigende kunst. At digteren i en sarkastisk og selvdestruktiv diskurs går til angreb ikke bare på civilisationen som helhed, men også på sin egen status som digter, er der imidlertid ikke noget nyt i, idet noget sådan har floreret i europæisk lyrik siden Rimbaud og Lautréamont, uden at centrallyrikkens status af denne grund er blevet svækket. At digteren i en sarkastisk og selvdestruktiv diskurs går til angreb ikke bare på civilisationen som helhed, men også på sin egen status som digter, er der imidlertid ikke noget nyt i... De interaktionslyriske I interaktionslyrikken har man som nævnt ikke som i centrallyrikken fokus på et enkelt jegs dybe og unikke sjæleliv, men i stedet på de sociale udvekslinger og konfrontationer, som et subjekt oplever med andre personer og stemmer. Her er Lone Hørslev, der debuterede i 2001 med Tak, blandt de mest fremtrædende digtere. I Hørslevs lyrik oplever vi en fabelagtig evne til at opsnappe og indsvejse formuleringer fra en række agenter fra omgivelserne på en måde, så disse personer står lyslevende og ætser sig ind i læserens bevidsthed. I hendes nyeste bog La os (2012) møder vi et jeg, der har sine fødder placeret dybt i en særdeles ordinær hverdag med problematiske forhold til børn, kæreste og bekendte, gulvvask, tømmermænd og larmende TV i baggrunden med reportager om global opvarmning og finanskrise. At det poetiske jeg har sådanne omgivelser, er naturligvis ikke i sig selv interessant. Det Stein Larsen 14 15

9 Stein Larsen er derimod digterens sans for at stille skarpt på individer i sin omverden, der med en raffineret Herman Bang sk replikindividualisme afslører sig selv i deres udtalelser. Et portræt af en usædvanlig afstumpet og opblæst mandsperson indfanges f.eks. i den følgende interaktionslyriske passage: Jan Nielsen hænger min lampe op og fortæller / mig historier fra sit arbejde i hjemmeplejen. / Han kastede blod op indtil han døde (såkaldt blodstyrtning). / Hun måtte sove med en hjelm fordi hjernen / ikke fyldte kraniet helt ud. / Hans lunger blev langsomt ædt op af betændelse, så døde han. / For Jan Nielsen er det bare et arbejde. / Det skal man for guds skyld ikke tage med hjem, siger han / og spiser den kage jeg har givet ham. / Jan Nielsen der ikke tager døden med hjem. / Det er flot / og modigt / at sætte karrygult og mintgrønt sammen. Siger Jan / Nielsen så. Tilsvarende er Lone Hørslevs empati smuk og suveræn, når hun skildrer ofrene i det overfladiske og præstationsorienterede nutidssamfund: Hans hånd som hænger der for enden af armen på billedet, en lille spag pegepind der ikke peger nogen steder hen. Fremviser og ikke viser NOGET fordi intet af det han foretager sig er fremvisningsværdigt. På Facebook larmer de lykkelige, deres opdateringer skratter som hyæners gale latter, deres opdateringer fødes i sejrsskjorte. Alt det man ikke kan fortælle. Og hvem vil også høre om ham her. Hans afhængighed af porno og SØDT, hans daglige besøg hos sin far på hospitalet og hans glæde ved værktøj for eksempel. Nikolaj Zeuthen er som Hørslev en interaktionslyriker, der er en mester i at fange en situation eller en replik fra det daglige liv og vende og dreje den, så den kaster en masse betydninger af sig, og således at den oven i købet bliver hylende morsom. Strategien med at smelte citater ind i poetiske tekster med det resultat, at der opstår en flerstemmighed i udsagnet, udfolder sig i Zeuthens Frivers fra Howitzvej (2012), der falder i forlængelse af debuten Oliebål (2009). Hos Zeuthen handler det ofte om at hive de flotte talemåder ned på jorden, så de fremstår som de klicheer, de er. Her er et herligt eksempel, der låner floskler fra en gammel socialistisk børnesang, om hvordan de voksne også kan være bange : hvad var det nu vi sagde til hinanden / da vi i sin tid / for alle de mange, bange, lange år siden / gik ind ad hoveddøren sammen / hånd i hånd? / vi sagde vist ikke rigtig noget / og vi gik jo slet ikke ind samtidig / vi bar på flyttekasser / og blev hjulpet af venner og familie / og købte pizza! / så der pizza! / det var vel hvad vi sagde. I teksterne fra Frivers fra Howitzvej er der tale om en ganske anden form for intertekstualitet, end man træffer i den indimellem akademisk-kokette stil hos visse af Forfatterskolens debutanter, der strør om sig med indforståede hints til hele den vestlige kulturhistorie. Zeuthen har et ret elegant horn i siden på den intellektuelle elite, som i den følgende passage: nogen vil sige at al den asfalt / alle de rytmer og stemmer / konstruerer os / italesætter os / og engang talte jeg sågar med en pige / som sagde at det var en reproduktion / af en heteroseksuel og undertrykkende norm / når en mand og en kvinde fik et barn / hun var vist også lidt fuld, men alligevel: / så kan jeg bedre lide Heerup og nisser. Brugen af det hverdagslige og talesproglige som et kraftcenter i poesien er i det hele taget en trend i tiden, der udover Zeuthen og Hørslev tæller værker af Pia Juul, Viggo Madsen, Eske K. Mathiesen, Naja Marie Aidt, Dy Plambeck, Marius Nørup Nielsen og Sternberg. Og enhver snak om, at lyrikken i 2010 erne ikke er socialt kritisk bliver da også gjort til skamme, hvis man læser Nikolaj Zeuthens syleskarpe, socialt satiriske poesi: Det er en hvidglødende sommerdag / og den eneste der ikke er Der er hele tiden drøn på, og vi har at gøre med en poesi, der aldrig nogensinde bliver selvfed eller patetisk... med / er Slagter Lund som har travlt hjemme / med at bygge udestue og anlægge bad / svensk stil med riskoste på væggen / udestuen skal bruges til de mange kontanter / han efterhånden ikke ved hvad han skal gøre af / i andre rum kører forskellige kvalitetspornofilm / porno er helt normalt. I Olga Ravns debutværk Jeg æder mig selv som lyng (2012) har det hverdagslige og den direkte sociale kritik ikke samme vægt som ved de førnævnte digtere. Hos Ravn møder vi en kompleks konceptog montagepoesi med et vildtvoksende net af ofte obskure, kulturhistoriske intertekstuelle referencer, der minder om, hvad vi finder hos Mette Moestrup, Ursula Andkjær Olsen, Martin Glaz Serup og Lars Skinnebach. Vi træffer i denne interaktionslyrik bl.a. anatomen Sir Astley Coopers livshistorie og plancher fra hans On the Anatomy of the Breast (1840) samt talrige henvisninger til Tove Ditlevsens Pigesind (1939), som digtsamlingen angiveligt skulle være en genskrivning af med udgangspunkt i et bestemt bogstavsystem. Mest raffineret i Jeg æder mig selv som lyng er imidlertid den flerstemmighed, som teksterne besidder, hvor flere forskellige sprogregistre er nittet ind i hinanden i eksplosive blandinger. Det handler i samlingen om at sætte ord på kropslige og kønslige fornemmelser af den mest komplicerede slags, og der foregår en skånselsløs konfrontation med allehånde ubehagsoplevelser. I Ravns stil sammenknyttes et vokabular med relation til en uskyldig lillepigesfære med udtryk omhandlende seksuelle overgreb som i en rå tekst om kønsidentitet med titlen Guldhjerterne : Guldhjerterne, lilla festskrud hele livet, grænsen er allerede overskredet nu må vi lære at nyde dét også, en læseletbog under overskriften sex sutter cement i helvede. I en anden tekst kobles begreber fra en kristenborgerlig socialisation med voldsomme pornografiske scenarier i et afsnit med den sigende titel Reklamepigebarnet, og en række dissonantiske og provokative billedsproglige excesser udfolder sig med udtryk som et forkyndende samleje, et salmecum shot og kolonihavehus af dominans : jeg tog det nemsvære etiske standpunkt at hadelske Lolita, jeg havde brug for en fast hånd ifølge nogle fornuftige autoriteter, jeg havde brug for et forkyndende samleje, et salme-cum shot, men ingen kunne åbenbart holde mig, det var desværre en smule smertefuldt, jeg blev ensom i mit kolonihavehus af dominans. Christina Hagens White Girl (2012) er som Olga Ravns digtsamling og Hagens brevroman 71 breve til M (2010) et udpræget konceptværk, hvorved der menes, at essensen ved bogen er en bestemt idé af æstetisk, social eller politisk art. I Hagens forrige bog var hovedkilden en brevkorrespondance med en fængslet morder, mens hun i White Girl har hentet inspiration fra en række postkort, som hun har modtaget fra forskellige personer, der beretter om deres værste ferieoplevelser. Nogle af disse postkort er optrykt på omslagets inderside, mens titel og forfatternavn er skrevet med snasket blyant på forsiden, således at der i White Girl er satset på et multimodalt udtryk, idet det grimme og sjuskede grafiske design korresponderer med værkets idiosynkratiske, rablende og uskønne stil. Sammenligner vi Hagens interaktionslyrik med Hørslevs og Zeuthens, er der en tydelig forskel, idet sidstnævnte forholder sig ironisk til en lang række sociale aktører, som det lyriske jeg interagerer og Guldhjerterne, lilla festskrud hele livet, grænsen er allerede overskredet nu må vi lære at nyde dét også, en læseletbog under overskriften sex sutter cement i helvede. konfronteres med, mens der i Hagens tilfælde er tale om, at digtsamlingen låner stemme til en eller flere White Girls, der rejser rundt i verden, og som grundlæggende er et ret ubehageligt bekendtskab. Der er således fyldt med racistiske, aggressive, intolerante, hysteriske og imperialistiske udsagn i bogens 34 tekster, der tager udgangspunkt i forskellige lokaliteter i Sydøstasien, Afrika, Europa, USA og Stein Larsen 16 17

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

SNIT 90 ERNES LITTERATUR

SNIT 90 ERNES LITTERATUR 1 Tekst 5 SNIT 90 ERNES LITTERATUR Helle Christiansen TENDENSER I TIDENS LITTERATUR Disse typiske træk, som vi kan finde i meget af 90 ernes prosa, kan ses som vigtige tendenser i periodens litteratur.

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Oplevelse af novellens univers

Oplevelse af novellens univers novelle Oplevelse af novellens univers ikke min dag, af helle helle Hvilke tanker sætter novellen i gang hos dig? Hvordan oplever du novellen? Hvad fremstår som vigtigt i novellen? wstemningen i novellen?

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl 139.1-12, Matt. 5.13-16 Forleden var jeg på Frederiksberg kirkegård. Det er jeg som regel, når jeg er i København, fordi jeg har en nevø, der er begravet

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Prædiken til 4. s. efter påske

Prædiken til 4. s. efter påske 1 Prædiken til 4. s. efter påske 5 - O havde jeg dog tusind tunger 300 Kom sandheds Ånd 249 Hvad er det at møde 492 Guds igenfødte 439 O, du Guds lam 245 v. 5 på Det dufter lysegrønt 234 Som forårssolen

Læs mere

PÅ DYBT VAND. Prædiken af Morten Munch 5. s. e. trin. / d. 30. juni 2013 Tekst: Luk 5,1-11

PÅ DYBT VAND. Prædiken af Morten Munch 5. s. e. trin. / d. 30. juni 2013 Tekst: Luk 5,1-11 Luk 5,1-11, s.1 Prædiken af Morten Munch 5. s. e. trin. / d. 30. juni 2013 Tekst: Luk 5,1-11 PÅ DYBT VAND Jesus i Peters båd Der er en skubben og en masen. Alle vil gerne tæt på. Vi er ikke til koncert

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

BPQ. Borderline Personality Questionnaire. Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland

BPQ. Borderline Personality Questionnaire. Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland Borderline Personality Questionnaire Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland Borderline Personality Questionnaire Amir Poreh Med hovedforfatteren

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 26. dec. kl juledag

Prædiken til 26. dec. kl juledag 1 Prædiken til 26. dec. kl. 10.00 2014-2. juledag 122 Den yndigste rose 129 julebudet til dem, der bygge - Hartmann 105 Venner sagde Guds engel blidt 131 - Blåt vældes lys frem - Haumann 439 O, du Guds

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer 1 + 1 Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer Indledning 1+1 er en rammefortælling, hvor spillerne sammen skaber historier om kærlighed og kriser i forhold. Hver scene spilles i en udvalgt spilstil,

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod Et menneske, der lider af en uhelbredelig sygdom, kan føle sig magtesløs og uden muligheder. Det menneske, som har fået at vide, at den sygdom, man lider af, ikke kan kureres, kan opleve det som om han

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere