Almindelige forretningsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser"

Transkript

1 Almindelige forretningsbetingelser Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med (herefter kaldet Nordea Kredit), medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale eller vilkår for det enkelte forretningsforhold. 1. Etablering af kundeforhold Når et kundeforhold etableres, skal Nordea Kredit have oplyst og forevist dokumentation for kundens navn, adresse og CPR- eller CVR-nummer, samt eventuelle tegningsforhold. 2. Stiftelsesprovision Ved udbetaling af lån betales en stiftelsesprovision, hvis størrelse fremgår af lånetilbudet. Stiftelsesprovisionen tilbagebetales ikke ved ordinær eller ekstraordinær indfrielse af lånet. 3. Fuldmagt Kunden kan give andre fuldmagt til at disponere på sine vegne i forhold til Nordea Kredit. Fuldmagten skal være skriftlig, og Nordea Kredit kan forlange, at en særlig formular benyttes. Har Nordea Kredit modtaget en fuldmagt, gælder denne, indtil Nordea Kredit får meddelelse om, at fuldmagten er tilbagekaldt. Fuldmagten skal tilbagekaldes skriftligt. Hvis kunden er en fysisk person og afgår ved døden, gælder fuldmagten fortsat, med mindre det følger af særlige omstændigheder, at den skal bortfalde. 4. Behandling af personoplysninger jf. persondataloven Indsamling og brug af personoplysninger Nordea Kredit indhenter oplysninger til brug for udbud af finansielle ydelser, herunder kunderådgivning, kundepleje, kreditvurdering, kundeadministration, værdifastsættelse af fast ejendom samt markedsføring. I forbindelse med kreditvurdering af kunden indhenter Nordea Kredit oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. I forbindelse med kunderådgivning, kreditvurdering og kundeadministration, herunder lånesagsbehandling, låneudbetaling og låneadministration, indhenter Nordea Kredit oplysninger fra Nordea Bank Danmark A/S. Ved indbetaling indhentes oplysninger fra pengeinstitutter og andre med henblik på registrering af korrekt betaling, låneadministration, betalingsoversigter, årsopgørelse og lignende. Nordea Kredit indhenter endvidere oplysninger blandt andet fra det Centrale Personregister (med henblik på opdatering af adresseoplysninger) samt fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre f.eks. BBR-registret. Videregivelse af oplysninger For at kunne opfylde aftaler med kunden, f.eks. udbetaling af lån, videregives de oplysninger, som er nødvendige for at identificere kunden og gennemføre aftalen. Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang, dette er foreskrevet i lovgivningen, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven. Nordea Kredit kan videregive sædvanlige kundeoplysninger til andre selskaber, der er underlagt lovbestemt tavshedspligt i den koncern, som Nordea Kredit er en del af, til brug for kunderådgivning, kreditvurdering og kundeadministration i overensstemmelse med reglerne i Lov om finansiel virksomhed. De oplysninger, der indgår i kreditvurderingen, kan i særlige tilfælde videregives til Nordea Kredits moderselskab til brug for risikostyring. Misligholder kunden sine forpligtelser over for Nordea Kredit, kan Nordea Kredit indberette kunden til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Nordea Kredits medarbejdere har tavshedspligt om kundens forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Reglerne om tavshedspligt følger af Lov om finansiel virksomhed. Indsigt i Nordea Kredits behandling af oplysninger Kunden har ret til - i overensstemmelse med reglerne herom i persondataloven - at få oplyst, hvilke oplysninger om kunden Nordea Kredit behandler. Nordea Kredit kan kræve et gebyr for at give kunden et skriftligt svar. Telefon Telefax Januar (8)

2 Fejl i Nordea Kredits oplysninger Hvis Nordea Kredit bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger om kunden, eller oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne blive berigtiget eller slettet, således at beslutninger kan træffes på et rigtigt grundlag. Nordea Kredit vil underrette dem, hvortil der er videregivet forkerte eller vildledende oplysninger. 5. Investorbeskyttelse v/værdipapirhandel Nordea Kredit har, i overensstemmelse med Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse om investorbeskyttelse, kategoriseret dig som detailkunde. Detailkunder opnår en høj grad af beskyttelse ved handel med obligationer i forbindelse medhjemtagelse, indfrielse, refinansiering og rentesikring af realkreditlån. En række af de opgaver og forpligtelser, der påhviler Nordea Kredit som værdipapirhandler i henhold til Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse om investorbeskyttelse er overladt til Nordea Bank Danmark A/S. Bl.a. foregår Nordea Kredits formidling m.v. af realkreditlån gennem filialerne i Nordea Bank Danmark A/S. Det er i den forbindelse aftalt med banken, at alle obligationshandler, der indgås i forbindelse med udbetaling og refinansiering af lån i Nordea Kredit, foregår gennem banken. Det betyder også, at alle spørgsmål i forbindelse med en konkret handel - et konkret lån - skal rettes til den filial i banken, der har ekspederet lånesagen. Ordretyper og ordreudførelse Hjemtagelse af lån ved salg af obligationer som Strakshandel eller som Kurssikring Udbetaling af lån i Nordea Kredit kan ske som en strakshandel af de bagvedliggende obligationer. Udbetaling af lånet sker da med to bankdages afvikling. Obligationerne handles med Nordea Bank Danmark A/S. Strakskursen aftales med Nordea Bank Danmark A/S forud for obligationshandlens gennemførelse. Ved en strakshandel handler du mod Nordea Bank Danmarks handelsbeholdning til kurser, der afspejler gældende markedsvilkår. Udbetaling af lån i Nordea Kredit kan også ske ved kurssikring. Udbetaling af lånet sker da med mere end to dages afvikling. Obligationerne handles med Nordea Bank Danmark A/S som en strakshandel. Ved kurssikring bliver der beregnet et kursfradrag/-tillæg i strakskursen på baggrund af periodens længde, obligationens pålydende rente og den aktuelle korte rente på pengemarkedet. Det dækker den omkostning, Nordea Bank Danmark A/S har ved at afdække kursrisikoen frem til udbetalingsdagen. Strakskursen og kursfradrag/-tillæg i forbindelse med kurssikring aftales forud for handlens gennemførelse. Samme dag som strakshandlen eller kurssikringen indgås, sender Nordea Bank Danmark A/S en handelsbekræftelse på obligationshandlen. OMX Københavns gennemsnitskurs "Alle handler" Udbetaling af lån i Nordea Kredit kan også ske til OMX Københavns gennemsnitskurs "Alle Handler". Obligationerne handles via Nordea Bank Danmark A/S til OMX Københavns gennemsnitskurs "Alle Handler" kl Når du vælger denne ordretype ("Alle handler") handler du mod bankens handelsbeholdning, og der afregnes til den volumenvægtede gennemsnitspris på OMX København, i tidsrummet kl til Gennemsnitskursen "Alle handler" er beregnet ud fra de transaktioner, som er indberettet til OMX København. Kursen fastsættes 1-2 dage efter, at Nordea Kredit har modtaget de nødvendige dokumenter for at udbetale lånet. Herefter sker udbetaling af lånet med de normale to dages afvikling. Refinansiering af rentetilpasningslån Rentetilpasningslån refinansieres ved salg af nye obligationer, typisk på auktion. Deltagerne er typisk institutionelle investorer og pengeinstitutter - herunder evt. Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Kredit kan dog beslutte, at salget af obligationer gennemføres på anden måde. Budene på auktionen eller salgskursen opnået på anden måde bestemmer refinansieringskursen og dermed renten på lånet i perioden frem til næste refinansiering. Der er mulighed for at indgå en aftale om rentesikring forud for refinansieringen. Aftalen indebærer, at Nordea Bank Danmark A/S sælger obligationerne og der bliver beregnet et kursfradrag/-tillæg på samme måde som ved aftaler om kurssikring. Refinansiering af Kort Rente, CIBOR- og EURIBOR-lån Refinansiering sker ved salg af nye obligationer med en kurs lig med eller over 100, typisk ved auktion. På auktionen fastsættes det rentetillæg/-fradrag til den pågældende referencerente (CIBOR, CITA eller EURIBOR), som er gældende for lånet fra aftalt dato for refinansiering af lånet, og indtil næste refinansiering eller lånets udløb. Refinansiering af Renteloft Refinansiering af Renteloft sker i henhold til de for lånet aftalte vilkår, hvor Nordea Kredit fastsætter renteloftet for den kommende periode. Refinansieringen sker ved salg af nye obligationer med en kurs lig med eller over 100, typisk ved auktion over obligationernes rentetillæg/-fradrag. Rentetillægget/-fradraget, der er fastsat på auktionen eller er opnået på anden måde, er gældende for lånet fra aftalt dato for refinansiering af lånet, og indtil næste refinansiering eller lånets udløb. Telefon Telefax Januar (8)

3 Vi henviser i øvrigt til Nordea Bank Danmarks ordreudførelsespolitik, som du kan få udleveret ved henvendelse til din rådgiver. Omkostninger Ved salg af Nordea Kredits obligationer i forbindelse med optagelse af lån i Nordea Kredit betales kurtage. Kurtagen beregnes som en promillesats af lånets kursværdi. De gældende satser fremgår af det til enhver tid gældende prisblad for Nordea Kredit. I forbindelse med kurssikring betales derudover et kursfradrag/-tillæg, som beskrevet under Strakshandel og Kurssikring. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om reglerne om investorbeskyttelse og et konkret køb eller salg af obligationer i forbindelse med lån i Nordea Kredit kan fås ved henvendelse til filialer af Nordea Bank Danmark A/S. 6. Forbehold ved indbetalinger Betalinger fra kunden, der ikke foretages kontant, sker med forbehold af, at Nordea Kredit modtager beløbet. Dette gælder også for betalinger ved checks, betalings- eller hævekort trukket på konti i Nordea Bank Danmark A/S. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om betalingen. 7. Ansvar Nordea Kredit er erstatningsansvarlig, hvis Nordea Kredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nordea Kredit ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nordea Kredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Nordea Kredits strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Nordea Kredit selv eller Nordea Kredits forhandlingsorganisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Nordea Kredit andre omstændigheder, som er uden for Nordea Kredits kontrol. Nordea Kredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: Nordea Kredit burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Nordea Kredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 8. Digital kommunikation Nordea Kredit kan kommunikere digitalt med kunder. Kommunikationen sker fx. gennem Nordea Bank Danmark A/S' Netbank eller Netbank konto-kik. Undtaget er oplysninger, som i følge lovgivningen skal sendes ved brev. Årsopgørelser og meddelelser om ændring af rentesatser op lån som følge af ordinær rentefastsættelse eller refinansiering sendes digitalt gennem Nordea Bank Danmark A/S' Netbank eller Netbank konto-kik, hvis kunden også er kunde i Nordea Bank Danmark A/S. Derudover vil meddelelserne i bestemte tilfælde tillige blive sendt som brev. Hvis kunden ikke er kunde i Nordea Bank Danmark A/S, kan kommunikationen være enten ved brev eller digital gennem andre udbydere. Vilkår for lånetilbud 1. Tilbudets varighed Lån skal være udbetalt senest på den dato, der er fastsat i lånetilbudet, medmindre Nordea Kredit har registreret, at kunden har indgået en aftale om kurssikring, eller Nordea Kredit skriftligt har forlænget lånetilbudet. 2. Bortfald af tilbud Tilbud bortfalder, hvis kunden: a) ikke indleverer sin selvangivelse, årsopgørelse, regnskab eller andet dokumentationsmateriale, som Nordea Kredit måtte kræve b) udsættes for retsforfølgning i form af udpantning, udlæg, arrest eller brugeligt pant c) standser sine betalinger, erklæres konkurs, indleder forhandling om tvangsakkord eller gældssanering, eller indleder forhandling om udenretlig akkord med en eller flere af sine kreditorer d) tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet e) for så vidt angår kunder, der er fysiske personer: Afgår ved døden f) træder i solvent likvidation g) indgår i fusion uden Nordea Kredits forudgående samtykke h) ikke orienterer Nordea Kredit om væsentlige ændringer i virksomhedens ledelses-, ejer- eller vedtægtsforhold i) i låneansøgninger eller andre dokumenter har givet urigtige oplysninger, der har haft indflydelse på bevillingen af lånet j) ikke har opfyldt lånetilbudets forbehold og betingelser, eller ikke har stillet en af Nordea Kredit godkendt garanti for, at forbehold og betingelser opfyldes. Telefon Telefax Januar (8)

4 Lånetilbudet bortfalder i øvrigt, hvis kundens økonomiske forhold efter Nordea Kredits vurdering er blevet væsentligt forringet efter lånetilbudets afgivelse. 3. Ændring af bidragssats Den i tilbudet angivne bidragssats er variabel, og kan ændres ved Nordea Kredits skriftlige meddelelse herom. Bidraget kan ændres efter samme retningslinier, som gælder for udbetalte lån, jfr. Almindelige forretningsbetingelser, vilkår for lån, afsnit 3. Vilkår for låneudbetaling 1. Generelt Nordea Kredit fastsætter på udbetalings- eller kurssikringstidspunktet i hvilke(n) fondskode(r) lånet udbetales. 2. Afregning af lån Afregning af lån sker til kunden eller dennes fuldmægtig efter aftale. Lånet kan udbetales enten i obligationer eller kontant på grundlag af OMX Københavns gennemsnitskurs "Alle handler" kl Hvis der er indgået en aftale om kurssikring eller strakshandel, bliver lånet udbetalt på den aftalte dato til den aftalte kurs. Ved aftale om kurssikring skal Nordea Kredit modtage de nødvendige dokumenter for udbetaling af lånet senest 6 ekspeditionsdage før udbetalingsdagen. Ved aftale om strakshandel skal Nordea Kredit modtage de nødvendige dokumenter for udbetaling af lånet dagen efter aftalens indgåelse. Når lånet afregnes kontant, bliver stiftelsesomkostninger modregnet i udbetalingsbeløbet. Hvis lån udbetales ved overførsel af obligationer til depot i en værdipapircentral, skal alle kontante stiftelsesomkostninger samt vedhængende kuponrenter være betalt før udbetalingen. I forbindelse med udbetaling af lånet vil du modtage en låneafregning fra Nordea Kredit. 3. Forbehold ved låneudbetalinger Inden låneudbetaling skal alle forfaldne betalinger til Nordea Kredit være betalt. Nordea Kredit kan kræve dokumenteret, at der ikke er restancer på andre lån i den pantsatte ejendom. Låneudbetaling kan ikke finde sted, før samtlige lånetilbudets forbehold og betingelser er opfyldt eller slettet, eller der er stillet en af Nordea Kredit godkendt garanti for, at forbehold og betingelser opfyldes. Nordea Kredit kræver generelt, at Nordea Bank Danmark A/S - eller et andet pengeinstitut eller et forsikringsselskab som Nordea Kredit kan godkende - som selvskyldnerkautionist garanterer for mindst 25 % af lånet, herunder alle ydelser på lånet, som forfalder i garantiens gyldighedsperiode. Garantiens størrelse er afhængig af lånegrænse og ejendomskategori: Lånegrænse 80 % Garantien skal altid dække den del af lånet, der er placeret ud over 60 % af den anvendte værdiansættelse. Omfatter helårsboliger, andelsboliger, private boligudlejningsejendomme samt ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Lånegrænse 75 % Garantien skal altid dække den del af lånet, der er placeret ud over 60 % af den anvendte værdiansættelse. Omfatter helårsboliger, hvor lånets løbetid overstiger 30 år og/eller afdragsfrihed overstiger 10 år. Lånegrænse 70 % Garantien skal altid dække den del af lånet, der er placeret ud over 55 % af den anvendte værdiansættelse. Omfatter landbrugsejendomme, industri- og håndværksejendomme samt kontor- og forretningsejendomme. Lånegrænse 60 % Garantien skal altid dække den del af lånet, der er placeret ud over 45 % af den anvendte værdiansættelse. Omfatter fritidshuse, industri- og håndværksejendomme, kontor- og forretningsejendomme samt kollektive energiforsyningsanlæg. Lånegrænse 40 % Garantien skal altid dække den del af lånet, der er placeret ud over 30 % af den anvendte værdiansættelse. Omfatter ubebyggede grunde. Telefon Telefax Januar (8)

5 Vilkår for lån 1. Pantebrev De nærmere vilkår for lånet, hvad angår hæftelse, rente- og betalingsvilkår, terminsbetaling, indfrielse, ejerskifte, kaution, forsikring mv., fremgår af pantebrevet. 2. Ordinære terminsbetalinger De ordinære terminsbetalinger består af rente, afdrag og bidrag. For stående lån gælder, at den ordinære terminsbetaling består af rente og bidrag, mens afdraget (lånets hovedstol) forfalder til betaling i forbindelse med lånets sidste terminsbetaling. For annuitetslån med aftalte perioder med afdragsfrihed gælder, at terminsbetalingen i de afdragsfrie perioder består af rente og bidrag, mens perioder med afvikling tillige indeholder afdrag, sådan at lånet amortiseres over lånets resterende løbetid. Det kan dog være aftalt, at de udskudte afdrag fra de afdragsfrie perioder forfalder til betaling i forbindelse med lånets sidste terminsbetaling. Rente og bidrag beregnes som en procentsats af den til enhver tid værende restgæld. 3. Renteændring på lån med variabel rente På lån med variabel rente ændres rentesatsen med faste intervaller enten ved en ændring i en referencerente eller ved en auktion over de bagvedliggende obligationer. Nordea Kredit oplyser ændringen af rentesatser på lån digitalt gennem Nordea Bank Danmark A/S, hvis kunden er kunde i Nordea Bank Danmark A/S. Derudover vil meddelelserne i bestemte tilfælde blive sendt som brev. Hvis kunden ikke er kunde i Nordea Bank Danmark A/S, kan kommunikationen ske enten ved brev eller digitalt gennem andre udbydere. 4. Bidrag Bidraget er variabelt. Nordea Kredit er berettiget til uden varsel at nedsætte bidraget. Nordea Kredit er berettiget til med 1 måneds varsel i bestående låneforhold generelt eller for visse ejendomskategorier at forhøje bidraget, hvis de markedsmæssige eller forretningsmæssige forhold ændres, eller hvis Nordea Kredit generelt ændrer sin bidragsfastsættelse i forbindelse med en ændring af indtjeningspolitikken eller indtjeningsstrukturen. Nordea Kredit er berettiget til med 3 måneders varsel til en termin at forhøje bidraget i et konkret låneforhold, hvis: a) risikoen i det konkrete låneforhold er forøget væsentligt sammenlignet med de forhold, som var gældende, da lånet blev bevilget, og Nordea Kredit samtidig er berettiget til at opsige lånet eller b) de markedsmæssige eller forretningsmæssige forhold, der lå til grund for bidragsfastsættelsen i det konkrete låneforhold på tidspunktet for lånets bevilling, ændrer sig. Meddelelse om generelle ændringer af bidraget og ændringer af bidraget for visse ejendomskategorier sker ved annoncering i en eller flere landsdækkende danske aviser, eller ved at kunderne får brev herom. Ved individuel ændring af bidraget i et konkret låneforhold får kunden brev herom. 5. Gebyrer Ud over gebyrer, der følger af særlig aftale, tager Nordea Kredit gebyr for serviceydelser, der udføres for kunden. Det gælder også for henvendelser til offentlige myndigheder. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen, eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. Nordea Kredit opkræver gebyr for bevilling af henstand. Gebyret udgør DKK 200,00 / EUR 26,00. Herudover beregnes der morarente af ydelsen fra det oprindelige forfaldstidspunkt og frem til betaling. Morarentesatsen udgør p.t. 18 % p.a. Morarenten opkræves sammen med den efterfølgende termin. Nordea Kredit er berettiget til at opkræve et inkassogebyr, og størrelsen fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. De almindelige gebyrer fremgår af Nordea Kredits prisliste, som udleveres efter anmodning. Nordea Kredit kan uden varsel ændre og indføre nye gebyrer for enkeltstående serviceydelser. Nordea Kredit kan ændre gebyrer, som indgår i en bestående aftale, med et varsel på 1 måned ved annoncering i en eller flere landsdækkende danske aviser. Nye gebyrer i bestående aftaler kan indføres med et varsel på 3 måneder efter direkte meddelelse til de kunder, som bliver omfattet af det nye gebyr. Telefon Telefax Januar (8)

6 Ændringer af gebyrsatser og vilkår kan ske som følge af prisudviklingen, ændringer i markedsforholdene eller af forretningsmæssige årsager, herunder Nordea Kredits indtjening, eller for at opnå en mere hensigtsmæssig brug af Nordea Kredits ressourcer. 6. Ekstraordinær indfrielse/nedbringelse Lån baseret på konverterbare obligationer: Ekstraordinær indfrielse/nedbringelse af lån kan ske på 2 måder: 1. Ved at overdrage obligationer, svarende til obligationsrestgælden, i samme serie, årgang, rentefod og valuta som de, hvormed lånet er finansieret. Obligationerne må ikke være udtrukne eller opsagte. 2. Ved at indbetale det beløb til Nordea Kredit, der kræves til udtrækning og indløsning af obligationsbeløbet til pari eller anden forudsat indfrielseskurs. Lånet kan opsiges til hel eller delvis indfrielse med mindst 2 måneders varsel til en termin. Lån baseret på inkonverterbare obligationer: Ekstraordinær indfrielse/nedbringelse kan ske ved at overdrage obligationer i samme serie, årgang, rentefod og valuta som de, hvormed lånet er finansieret, svarende til lånets obligationsrestgæld eller det beløb, hvormed lånet ønskes nedbragt. Obligationerne må ikke være udtrukne eller opsagte. For rentetilpasningslån gælder endvidere: Lån kan indfries ved indlevering af obligationer i samme serie, årgang og rentefod svarende til lånets obligationsrestgæld eller det delvise beløb, hvormed lånet ønskes nedbragt. Lån med refinansiering 1. januar, 1. april og 1. oktober kan dog ikke indfries i henholdsvis november/december, februar/marts og august/september måned. Når der er mindre end 1 år til refinansieringen, kan lånet også indfries ved at - opsige lånet til kurs 100 ved refinansiering eller - indfri lånet til kurs 100 mod betaling af differencerente frem til refinansiering. Lån, hvor der er aftalt delvis refinansiering flere gange årligt, er det alene det delvise refinansieringsbeløb, der kan indfries ved indbetaling til kurs 100. Skal lånet ændres, opsiges eller indfries med differencerenter, skal det senest ske sidste bankdag 2 måneder før refinansiering. Er lånet rentesikret, kan lånet hverken indfries helt eller delvist uden at rentesikringen ophæves. For stående obligationslån med fast rente gælder endvidere: I det sidste år i lånets løbetid kan lånet i perioden indtil sidste bankdag i oktober før lånet forfalder til betaling, ekstraordinært indfries eller nedbringes til pari ved at betale et beløb svarende til hel eller delvis kontant indløsning af obligationerne. For Renteloft, Kort Rente, CIBOR- og EURIBOR-lån gælder endvidere: Lånet kan opsiges til pari med mindst 2 måneders varsel til termin i forbindelse med lånets refinansiering. For alle hele eller delvise indfrielser gælder: En opsigelse er bindende for kunden, når fristen for opsigelse er passeret. Nordea Kredit beregner indfrielsesbeløbet og kan fastsætte et gebyr for indfrielsen samt kræve, at kunden betaler alle omkostninger, inkl. eventuelle differencerenter, som er forbundet med indfrielsen. Ved fuldstændig indfrielse betales en delydelse til indfrielsesdagen. Nordea Kredit kan stille krav om, at kunden stiller sikkerhed for indfrielsesbeløbets betaling. Indfrielsesbeløbet skal være Nordea Kredit i hænde senest på indfrielsesdagen. 7. Ejerskifte Når ejendommen (pantet) sælges, kan køberen som hovedregel overtage lånet, hvis køberens forhold kan accepteres af Nordea Kredit og Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Kredit kan opsige lånet til fuld indfrielse, hvis køberen ikke kan godkendes som ny låntager. Vilkår og gebyrer for gældsovertagelsen fastsættes af Nordea Kredit. Telefon Telefax Januar (8)

7 8. Regnskab Nordea Kredit kan kræve, at kunden indleverer sin selvangivelse, årsopgørelse eller regnskab. Vilkår for obligationer 1. Anvendelse af obligationerne Nordea Kredit udsteder obligationer til finansiering af udlån ydet af Nordea Kredit mod pant i fast ejendom i henhold til de til enhver tid gældende regler i realkreditlovgivningen. 2. Obligationsudstedelsen Ved udbetaling af obligationslån udstedes obligationer til finansieringen af lånet i samme serie, med samme pålydende rente og med mindst samme løbetid som lånet. De udstedte obligationer svarer nøjagtigt til lånets hovedstol. Ved udbetaling af Renteloft, Kort Rente, CIBOR- og EURIBOR-lån udstedes obligationer med samme pålydende rente som lånet. Nordea Kredit fastsætter ved åbning af obligationen den initiale rentekupon eller rentetillæg/-fradrag til den pågældende referencerente, og for Renteloft fastsættes endvidere det renteloft, der er gældende i obligationens løbetid. Ved Renteloft, Kort Rente, CIBOR- og EURIBOR-lån gælder, at den initiale rentekupon eller rentetillæg/-fradrag ændres på auktion, hvor rentetillæg/-fradrag til den pågældende referencerente fastsættes. Rentetillæg/-fradrag er herefter gældende i obligationens resterende løbetid. Obligationernes løbetid er som regel kortere end lånets løbetid, og lånet refinansieres i givet fald ved udstedelse af nye inkonverterbare obligationer et nærmere aftalt antal gange i lånets løbetid. Ved kontantlån udstedes obligationer til finansieringen af lånet i samme serie og med mindst samme løbetid som lånet. Der udstedes så mange obligationer, som er nødvendige for, at lånets hovedstol kan udbetales kontant. Ved rentetilpasningslån udstedes stående inkonverterbare obligationer til finansiering af lånet med løbetider op til 11 år. Obligationernes løbetid er som regel kortere end lånets løbetid, og lånet refinansieres derfor ved udstedelse af nye stående inkonverterbare obligationer et nærmere aftalt antal gange i lånets løbetid. Obligationsudstedelsen kan ske ved præemission. Midler fra en præemission kan midlertidigt anbringes i sikre og likvide værdipapirer. 3. Obligationsserier og -afdelinger En oversigt over de serier der er åbne for udstedelse, udleveres efter anmodning. Nordea Kredit fastsætter til enhver tid tidspunkterne for åbning og lukning af obligationsserier og afdelinger. 4. Obligationsstørrelser Obligationerne udstedes i størrelser af 0,01 i kroner eller i fremmed valuta. 5. Obligationsterminer Renten udbetales med 1/4 hver den 2. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. På stående inkonverterbare obligationer udbetales renten en gang årligt. 6. Amortisation og udtrækning af obligationerne De udstedte obligationer amortiseres i samme omfang som de lån, de er udstedt til finansiering af, afdrages ordinært eller ekstraordinært. Amortisationen sker ved udtrækning efter en matematisk beregnet procentdel til kurs pari eller anden forud fastsat indfrielseskurs. Udtrækningen sker uden varsel. For stående inkonverterbare obligationer sker der ikke løbende amortisering og udtrækning. Nordea Kredit er ved ekstraordinære indfrielser berettiget til i stedet for udtrækning at købe de pågældende obligationer. Nordea Kredit forbeholder sig ret til at tilbyde låntagere i en serie, at lån kan indfries på andre vilkår end fastsat i afsnittet "Vilkår for lån", uden at der sker en samtidig udtrækning eller annullation af obligationer svarende til dem, der blev udstedt i forbindelse med optagelsen af lånet. 7. Opsigelse af obligationerne Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side. Nordea Kredit kan opsige obligationerne i en afdeling, hvis samtlige lån finansieret ved afdelingen er indfriet. Opsigelsen sker med 3 måneders varsel til en termin. Opsigelsen bekendtgøres gennem annoncering i en eller flere landsdækkende danske aviser. 8. Generelt Nordea Kredits obligationsserier er til enhver tid underlagt gældende realkreditlovgivning og selskabets til enhver tid gældende vedtægter. Telefon Telefax Januar (8)

8 Lovgivning om regulering af refinansieringsrisiko For lån finansieret med realkreditobligationer omfattet af reglerne i 6 og 32 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. følger det at der kan gælde særlige regler for forlængelse af obligationens løbetid og rentefastsættelsen i tilfælde af: fejlet auktion (manglende aftagere) rentestigninger større end 5 procentpoint i forhold til en nærmere fastsat tidligere refinansiering eller rentefastsættelse Forlængelse af obligationernes løbetid og/eller renteændring har konsekvens for lån finansieret med de pågældende obligationer. Nordea Kredit fastlægger i tilfælde af delvist salg af de nødvendige obligationer, hvordan og på hvilke vilkår en refinansiering af de omfattede lån finder sted. I tilfælde af Nordea Kredits konkurs, rekonstruktion eller lignende kan rekonstruktør eller kurator, hvis der ikke må udstedes nye refinansieringsobligationer, eller hvis der ikke er tilstrækkeligt med aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, forlænge løbetiden på de pågældende obligationer med ét år ad gangen. Rekonstruktør eller kurator fastsætter renten på de forlængede obligationer til en variabel referencerente tillagt op til 5 procentpoint. Der henvises i øvrigt til Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og den i medfør af lovens 6 udstedte bekendtgørelse. Ændring af forretningsbetingelserne Forretningsbetingelserne kan ændres af Nordea Kredit med et varsel på 1 måned efter annoncering i en eller flere landsdækkende danske aviser. De herefter ændrede forretningsbetingelser gælder også for allerede etablerede kundeforhold. Betingelserne kan afhentes i Nordea Kredits forretningslokaler. Betingelserne udleveres også gennem filialer af Nordea Bank Danmark A/S. Klagemuligheder Hvis kunden er utilfreds med Nordea Kredits behandling af oplysninger om kunden m.v. iht. reglerne i persondataloven, kan kunden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Hvis kunden ønsker at indgive klage vedrørende lånesagen, kan kunden rette sin klage til Pengeinstitutankenævnet, hvis klagen vedrører Nordea Bank Danmark A/S' behandling af lånesagen, og Realkreditinstitutankenævnet, hvis klagen vedrører Nordea Kredits behandling af lånesagen. Telefon Telefax Januar (8)

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser 1. Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med (herefter kaldet Nordea Kredit), medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit -gældende fra 1. oktober 2017

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit -gældende fra 1. oktober 2017 1 (10) Side Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit -gældende fra 1. oktober 2017 1. Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit gældende fra 1. januar 2018

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit gældende fra 1. januar 2018 1 (11) Side Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit gældende fra 1. januar 2018 1. Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med ( Nordea Kredit ), medmindre

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 20D, 21D, 25D, 22D og 23D 21. september 2005 Nykredit knytter med nedenstående

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 70D

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 28. januar 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 12E og 21E Nykredit

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København 7. oktober 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere