Kommuneplan Tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan Tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3"

Transkript

1 Kommuneplan Tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 December 2016

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget... 2 Kommuneplan Kommunal sektorplanlægning... 3 Lokalplan nr LOVGIVNING... 4 Planloven - Zonestatus... 4 Lov om miljøvurdering... 4 VVM... 4 Nye retningslinjer for støj... 5 NYE RAMMEBESTEMMELSE 8.V VEDTAGELSESPÅTEGNING... 8

3 INDLEDNING Med tillæg nr. 9 til Kommuneplan gives der mulighed for at etablere 2 vindmøller med en maks. højde på 125 m (hver vindmølle incl. vingespids) i kommuneplanens rammeområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem Kommuneplan og lokalplan nr. 8008, hvad angår møllernes antal, beliggenhed og udformning. Med udgangspunkt i støjreglerne for vindmøller udlægges en støjkonsekvenszone A, hvor der ikke må etableres ny beboelse og en støjkonsekvenszone B, hvor der ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Odder Kommune er udarbejdet af Odder Kommune, Plan. Retsvirkninger I henhold til Planlovens 24 skal Odder Kommune i forbindelse med offentliggørelse af planforslaget oplyse om reglerne i planlovens 12 stk. 2 og 3. I henhold til stk. 2 kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse inden for byzoner, som er i strik med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. I henhold til stk. 3 kan Byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 1

4 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Baggrund for kommuneplantillægget Tillæg nr. 9 til Kommuneplan er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag nr for vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark med baggrund i et konkret ønske om at opstille 2 vindmøller med en maks. højde på 125 m (hver mølle incl. vingespids). Planprocessen for det konkrete projekt blev igangsat med udsendelse af debatoplæg i sommeren 2014, hvor borgere og interesseorganisationer over en 6 ugers periode fra den 2. juli til 13. august 2014 kunne komme med forslag, idéer og kommentarer til opstilling af vindmøller ved Tendrup Vestermark. Resultatet af den foroffentlige høring var 3 svar fra borgere samt ét svar fra Horsens Kommune. Med baggrund i de relevante høringssvar besluttede Miljø- og Teknikudvalget på møde den 28. oktober 2014 at videreføre planlægningen for vindmølleområdet. Nærværende kommuneplantillæg er ét af tre plandokumenter, der belyser projektet, herunder de miljømæssige konsekvenser samt skaber grundlaget for realisering af projektet. Plandokumenterne er: Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan Lokalplan nr for vindmølleområde ved Tendrup Vestermark. Miljørapport bestående VVM-redegørelse og miljøvurdering samt et ikke teknisk resumé (resuméet er et selvstændig dokument). Kommuneplan Området er omfattet af retningslinjer for vindmøller samt bestemmelserne for rammeområde 8.V.3 Rammeområde 8.V.3 2

5 Med tillæg nr. 9 til Kommuneplan foretages følgende ændringer: Retningslinje for støj Der fastlægges en støjkonsekvenszone A, hvor der ikke må etableres ny beboelse og en støjkonsekvenszone B, hvor der ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse. Støjkonsekvenszonen er fastlagt ud fra bekendtgørelse om støj fra vindmøller og under hensyntagen til, at der ikke kan etableres boliger inden for 4 gange vindmøllehøjden. Støjkonsekvenszonen indtegnes på kort over støjbelastede arealer. Kommuneplanramme 8.V.3 Rammeområdets afgrænsning revideres, så der fremover er overensstemmelse mellem rammeområde 8.V.3 og lokalplanområde Under rammebestemmelsens afsnit om Miljøforhold tilføjes bestemmelse om støjkonsekvenszone A og B. Kommunal sektorplanlægning Planlægning for vindenergi er i overensstemmelse med Odder Kommunes mål om at være CO 2 -neutral kommune i Derudover har Byrådet i marts 2012 indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Odder Kommune har desuden indgået i netværket Compact og Mayors, der samarbejder om at nedbringe CO2 udledningen på tværs af by- og landegrænser. Lokalplan nr I henhold til planlovens bestemmelser skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større byggearbejder herunder nedrivninger af bebyggelse. Der er udarbejdet en lokalplan nr for del af mar. nr. 2e, 3, 4a og 7000b Trustrup By, Hundslund og del af matr. nr. 1a Tendrup Gde, Hundslund. 3

6 LOVGIVNING Planloven - Zonestatus Området er beliggende i landzone og forbliver i landzone. Lov om miljøvurdering Planlægning for store vindmøller er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering, lovbekendtgørelse nr. 939 af bilag 4 pkt. 3i. Der er udarbejdet en samlet miljørapport, som indeholder såvel VVM-redegørelse som miljøvurdering. VVM Projektet er omfattet af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr af bilag 1 pkt. 38. Der er udarbejdet en samlet miljørapport, som indeholder såvel VVM-redegørelse som miljøvurdering. 4

7 Nye retningslinjer for støj Ændring af retningslinjen er markeret med kursiv fed Retningslinjer Støjniveauet for vej- og jernbanetrafikken i forhold til forskellige former for anvendelse som bolig-, sommerhus- og hotelformål må så vidt muligt ikke overstige de grænser, der er fastlagt i de til enhver tid gældende vejledninger fra miljøstyrelsen. Inden for eksisterende, støjbelastede områder i byzone kan der kun opføres nye boliger, hvis de er støjisolerede, så miljøstyrelsens grænseværdier for støjniveau målt indendørs i sove- og opholdsrum er overholdt. Ved udlæg af areal til håndværks- og industrivirksomheder eller anden støjende virksomhed eller aktiviteter skal det sikres, at det udendørs støjniveau, som påføres eksisterende eller planlagt sammenhængende støjfølsom bebyggelse, normalt ikke overskrider de værdier, der fremgår af de til enhver tid gældende vejledninger om virksomhedsstøj. Ved byomdannelse af støjbelastede områder til støjfølsom anvendelse, skal der foreligge sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør inden for en periode på 8 år. Inden for støjbelastede områder i landzone kan der ikke udlægges areal til støjfølsomme formål som boliger, rekreative formål og lignende, medmindre der sikres et tilfredsstillende støjniveau. Samme hensyn skal varetages i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål. Områder nær planlagte vindmøller skal friholdes for placering af ny beboelse og/eller støjfølsom arealanvendelse Grænsen for vibrationer fra togtrafik er Law 75 db (KB-vægtet accelerationsniveau). Det indebærer, at der skal holdes en minimumsafstand på 25 m fra spormidte af jernbane til ny bebyggelse. Til redegørelsen tilføjes nedenstående afsnit Støjkonsekvenszoner for planlagte vindmøller For at sikre grundlaget for etablering af store vindmøller skal der udlægges støjkonsekvenszoner omkring arealreservationer til store vindmøller ved vedtagelse af kommuneplantillæg for konkrete vindmølleområder. Støjkonsekvenszonernes udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag og under hensyntagen til, at der ikke kan etableres boliger inden for 4 gange vindmøllehøjden. Støjkonsekvenszonerne skal fastlægges i forbindelse med planlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støjbidrag er kendt. Inden for støjkonsekvenszone A må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene, ikke etableres ny beboelse. Inden for støjkonsekvenszone B må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene og beboelse ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. 5

8 Kort med nyt rammeområde 8.V.3 og støjkonsekvenszoner A og B 6

9 NYE RAMMEBESTEMMELSE 8.V.3 Nye bestemmelser Ændringer af rammebestemmelsen er markeret med kursiv fed: Kommuneplanrammens nummer 8 V 3 Status Vedtaget Generel anvendelse Tekniske anlæg Specifik anvendelse Vindmølleanlæg Fremtidig zonestatus Landzone nødvendigt for jordbrugserhvervene, ikke etableres ny beboelse. Inden for støjkonsekvenszone B må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene og beboelse ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. Infrastruktur Der kan i området etableres de nødvendige veje med henblik på at sikre adgangen til vindmøllerne i forbindelse med service og vedligeholdelse. El ledninger mellem de enkelte vindmøller og transformere skal udføres som jordkabler. Forbindelsen til elnettet skal ligeledes udføres som jordkabler. Zonestatus Landzone Dato for ikrafttrædelse Plandistrikt Odder Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til vindmøller. Områderne mellem vindmøller skal fortsat kunne anvendes til jordbrugsformål. De arealer vindmøllerne opstilles på skal retableres, hvis vindmøllerne ikke længere bruges. I den forbindelse skal alle fundamenter fjernes til mindst 1 m under terræn Kort med nyt rammeområde 8.V.3. Bebyggelsens omfang og udformning Inden for området kan der etableres vindmøller med en maks. højde på 125 m. Miljøforhold Der må ikke etableres boliger inden for 4 gange vindmøllens højde. Der udlægges støjkonsekvenszoner omkring vindmøllerne som vist på kort: Inden for støjkonsekvenszone A må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt 7

10 VEDTAGELSESPÅTEGNING I henhold til planlovens 24 er forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for rammeområde 8.V.3 vedtaget af Odder Byråd På Byrådets vegne Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den til Byrådet har herefter den vedtaget kommuneplantillægget endeligt i henhold til planlovens 27. På Byrådets vegne Retsvirkningerne for det endeligt vedtagne kommuneplantillæg indtræder ved tillæggets offentlige bekendtgørelse

11 Plan Rådhusgade 3, 8300 Odder

12 Frank Højgaard Andersen under konkurs SE nr c/o kurator advokat Henrik Steen Jensen Hans Broges Gade Aarhus C Byrådet Rådhusgade Odder Tlf VVM-tilladelse til opstilling af 2 vindmøller Odder Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse til opstilling af 2 møller med en totalhøjde på maksimalt 125 m på matr. nr. 2e, 3, 4a og 7000b Trustrup By, Hundslund og del af matr. nr. 1 a Tendrup Gde, Hundslund. Tilladelsen er meddelt i henhold til 7 stk. 1 i Bekendtgørelse nr. BEK nr 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVMbekendtgørelsen) Sags Id Sagsbeh. Jette Lehrmann Harlund Tlf Dok id Side 1/5 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt jf. Planlovens 56. Byrådet har på møde den 14. november 2016 vedtaget tillæg nr. 9 til Kommuneplan og lokalplan nr for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark på baggrund af en samlet Miljørapport udarbejdet efter såvel VVM-bekendtgørelsen som Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 957 af 27. juni 2016). Der er i Miljørapporten undersøgt et forslag-syd og et forslag-nord. Miljørapporten peger på, at forslag-nord har en lidt mindre påvirkning af nærmeste naboer og den nærmeste overordnede vej både, hvad angår støj, skyggekast og visuel påvirkning. Byrådet har derfor valgt at lokalplanlægge for forslag-nord. VVV-tilladelsen meddeles på grundlag af de vedtagne planer. VVM-tilladelsen bygger på forudsætninger om, at opstilling og drift af vindmøllerne sker i overensstemmelse med de ovennævnte planer og den projektbeskrivelse, der har dannet grundlag for Miljørapportens vurdering af de mulige miljøpåvirkningers art, omfang og væsentlighed. Betingelser VVM-tilladelsen gives på følgende betingelser: At vindmøllerne i al væsentlighed opstilles inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet for anlægget i lokalplan 8008 og Miljørapporten. Hvis de vindmøller, der ønskes opstillet adskiller sig væsentligt fra beskrivelserne i

13 miljørapporten vil dette betragtes som en ændring af projektet, som vil skulle screenes for fornyet VVM-pligt. At opstiller tinglyser deklaration med Odder Kommune som påtaleberettiget om, at vindmøllerne inklusive fundamenter og anlæg skal fjernes ned til 1 meters dybde under terræn af vindmølleejer, såfremt de ikke har været anvendt til energiforsyning i ét år. Deklarationen skal inden tinglysning godkendes af Odder Kommune. Støj: Det endelige valg af vindmølletype skal anmeldes efter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr af 21. december 2015) og støjgrænserne skal overholdes jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr 1736 af 21. december 2015). Der skal foretages en støjmåling senest 3 måneder efter nettilslutning. Målingen skal jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr af 21. december 2015) udføres efter anvisningerne i bekendtgørelsens bilag 1 som Miljømåling ekstern støj, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Målingen/beregningen skal udføres af et laboratorium/én person, der er opført på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste til at udføre miljømåling af ekstern støj. Hvis måling og beregning viser, at vindmøllerne ikke overholder grænseværdierne, skal forholdet lovliggøres. Kan støjdæmpning ikke gennemføres, skal driften indstilles, til grænseværdierne kan overholdes. Odder Kommune vil derudover om nødvendigt påbyde støjmålinger gennemført i forbindelse med behandling af naboklager over støj, når byrådet anser dette for at være nødvendigt. Skyggekast: Nabobeboelse må efter retningslinjer i Kommuneplan maksimalt påføres 10 timers reel skyggetid per år beregnet i henhold til retningslinjerne i Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. Til overholdelse af dette skal vindmøllerne ved igangsættelse i drift være forsynet med et softwareprogram, som sikrer, at vindmøllerne stopper i de kritiske perioder. Det skal kunne dokumenteres, at vindmøllerne vil blive standset i nødvendigt omfang, for at retningslinjen kan overholdes. Ved klage kan kommunens miljøtilsyn kræve supplerende dokumentation for overholdelse af grænseværdien for skyggekast. Flagermus: Odder Kommune stiller i henhold til Miljørapporten vilkår om driftstop af den vestlige mølle i tidsrum hvor tre følgende forhold er opfyldt samtidigt. o Hele perioden fra 15. juli til 15. oktober. o Skumringstid, defineret som en to timers periode omkring det daglige solnedgangstidspunkt og en to timers periode omkring det daglige solopgangstidspunkt. o Lave vindhastigheder, defineret som vindhastigheder på 6 m/s eller derunder målt på den individuelle vindmølles naceller. For den østlige mølle stilles vilkår om, at læhegnet nord for møllen beskæres til en højde af maksimalt 1,5 m på strækningen fra skoven mod vest, til hvor læhegnet bøjer langs markens Side 2/5

14 afgrænsning. Opstiller skal udarbejde en plan for vedligehold af den lave vegetation ved beskæring med passende tidsinterval. Alternativt stilles vilkår om driftstop i tidsrum, hvor følgende tre forhold er opfyldt samtidigt. o o o Hele perioden fra 15. juli til 15. oktober. Skumringstid, defineret som en to timers periode omkring det daglige solnedgangstidspunkt og en to timers periode omkring det daglige solopgangstidspunkt. Lave vindhastigheder, defineret som vindhastigheder på 6 m/s eller derunder målt på den individuelle vindmølles naceller. Opstiller skal udarbejde et overvågningsprogram med for eksempel lytning, autobokse og eftersøgning af døde flagermus for at afklare, om der er behov for at udvide perioden for driftstop. Overvågningsperioden strækker fra 1. maj til 15. oktober det første år vindmøllerne er i drift. Grundvand: Opstiller skal udarbejde en beredskabsplan for eventuelt spild af olie. Beredskabsplanen skal godkendes af Odder Kommune. I tilfælde af et uheld skal Odder Kommune orienteres efter, at man har rengjort møllen og fjernet olien m.v. og det skal dokumenteres ved jordprøve, at forureningen er fjernet. Evt. vaskevand fra møllerne skal opsamles og håndteres som spildevand. Såfremt det under byggefasen bliver nødvendigt at sænke grundvandet, stiller Odder Kommune krav om, at det oppumpede vand kontrolleres for blandt andet okker efter program udarbejdet af opstiller og godkendt af Odder Kommune. Ved etablering af fundament skal det sikres, at der ikke sker brud i lerlaget. Hvis der registreres sprækker i lerlaget skal opstiller udøve tiltag til sikring mod nedsivning og Odder Kommune skal orienteres. Oddervej 37: Før vindmøllerne nettilsluttes og sættes i drift skal boligen Oddervej 37 være nedlagt. Ejeren af ejendommen skal senest én måned før vindmøllerne nettilsluttes og sættes i drift sende en ansøgning til Odder Kommune om nedlæggelse af boligen i BBR (Bygnings- og BoligRegistret). Der må ikke etableres ny beboelse som erstatning for den nedlagte beboelse. Alternativt skal ejer af vindmøllerne selv bebo ejendommen Oddervej 37. Begrundelse for afgørelsen Odder Kommune lægger vægt på, at etablering af vindmøller inden for lokalplanområdet kan overholde gældende lovgivning. Odder Kommune lægger desuden vægt på, at med etablering af vindmølleområdet vil der ske en reduktion af CO2-udledningen på min ton i vindmøllernes levetid (20 år), hvilket svarer til en reduktion på ton pr. år. Side 3/5

15 Andre tilladelser m.v. VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets realisering. Inden opstilling af møllerne, skal der indgives anmeldelse herom til Odder Kommune jf. bekendtgørelse nr 1736 af 21. december 2015 om støj fra vindmøller. Etablering af vindmøllerne skal efter Byggelovens regler anmeldes til Odder Kommune. Odder Kommune skal som vejmyndighed meddele tilladelse til etablering af evt. ny overkørsel ved Oddervej. Offentliggørelse Afgørelse om at meddele VVM-tilladelse vil blive offentliggjort i lokalavisen og på oddernettet.dk den Klage og søgsmål Klagevejledning er vedlagt dette brev. Med venlig hilsen Side 4/5

16 Klagevejledning Efter Planlovens 58 stk. 1 nr. 3 kan VVM-tilladelsen påklages til Naturog Miljøklagenævnet uanset hvad, der begrunder klagen. Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og kan ændre den påklagede afgørelse, både hvis den er i strid med gældende retsregler og hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig. Natur- og Miljøklagenævnet skal have modtaget din klage inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Hvem kan klage Miljøministeren Enhver med retlig interesse i sagens udfald Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse, på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger også på og Du logger på typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når du klager skal du betale et gebyr på kr Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller på Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Domstolsprøvelse Hvis du ønsker afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Side 5/5

17 Vedtaget af Byrådet den Redegørelse Miljøvurdering af tillæg nr. 9 til Kommuneplan og lokalplan nr for et vindmølleområde syd ved Tendrup Vestermark Odder Kommune Dok.id.:

18 Indhold 1. Indledning Planvedtagelse Integrering af miljøhensyn Påvirkning af landskabet Påvirkning af naboejendomme Påvirkning af natur Klima og Miljø Sundhed Miljørapportens betydning udtalelser i offentlighedsfasen Alternativer Overvågning Vedtagelsespåtegning

19 1. Indledning Der er ansøgt om at opstille 2 vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 125 m ved Tendrup Vestermark. Området er udpeget som vindmølleområde 8.V.3 i Kommuneplan Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan samt et lokalplanforslag nr for vindmølleområdet ved Tendrup Vestermark. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr af , skal planmyndigheden udarbejde en miljøvurdering af en plans sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet m.m., når planen fastlægger rammerne for en fremtidig anlægstilladelse til bl.a. anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker). Derfor er der udarbejdet en Miljørapport, hvor miljøvurderingen indgår som en del af rapporten. I Miljørapporten er undersøgt et forslag-syd og et forslag-nord hver med 2 vindmøller med en totalhøjde på op til 125 m, samt et 0-alternativ, hvor der ikke opstilles møller. Planforslagene med tilhørende Miljørapport har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 21. oktober 2015 til den 16. december Odder Kommune har efter udløbet af høringsperioden gennemgået de indkomne høringssvar planforslagene og miljørapporten. til Når planforslag er omfattet af krav om miljøvurdering, skal Byrådet udarbejde en sammenfattende redegørelse ved den endelige vedtagelse af planforslagene. Der skal redegøres for: Hvordan miljøhensyn er integreret i planen. Hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning. Hvorfor planen er valgt på baggrund af alternativet. Hvordan kommunen vil overvåge væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. 2. Planvedtagelse Planforslagene blev endeligt vedtaget på byrådsmøde den 14. november 2016 uden ændringer. 3. Integrering af miljøhensyn Dette afsnit redegør for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, og hvordan miljørapporten er taget i betragtning jf. miljøvurderingslovens 9, stk. 2 punkt 1. Miljørapporten er udarbejdet sideløbende med udarbejdelse af forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan og lokalplanforslag nr Miljørapporten belyser to alternativer, hvor møllerne i begge tilfælde er opstillet på en øst-vestgående linje. Der skelnes imellem et oprindeligt forslagsyd og et, efter den foroffentlige høring tilkommet forslag-nord. For begge projektforslag findes flere mulige mølletyper. Hvis de vindmøller, der ønskes opstillet, adskiller sig væsentligt fra beskrivelserne i miljørapporten vil dette betragtes som en ændring af projektet, som vil skulle screenes for fornyet VVM-pligt, ligesom det endelige valg af vindmølletype skal anmeldes efter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr af 21. december 2015). Udarbejdelsen af miljøvurderingen parallelt med planforslagene har medvirket til, at relevante problemstillinger er blevet afdækket og afklaret tidligt. Efter en samlet vurdering kan det konkluderes, at forslag-nord har en mindre påvirkning af naboer end forslag-syd. Der er derfor kun lokalplanlagt for forslagnord. På den måde er der allerede indarbejdet en række miljøhensyn i planforslagene for at undgå, reducere og/eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger af omgivelserne. For at få et fuldstændigt billede henvises derfor til disse planforslag samt den tilhørende Miljørapport og Miljørapportens ikke-tekniske resumé. Af overordnede punkter kan kort nævnes: 3

20 3.1 Påvirkning af landskabet Der er til vurdering af den landskabelige påvirkning udarbejdet 23 visualiseringer. Der har ved vurderingen været fokus på følgende overordnede temaer: Landskab og bevoksning Nærmeste landsbyer og byer Nærmeste veje og større veje Kulturmiljø, fredning og rekreative interesser Samspil med andre vindmøller og tekniske anlæg. Det er vurderet, at de ansøgte vindmøller på Tendrup Vestermark fremstår som et enkelt og klart afgrænset anlæg, der samlet set vurderes at kunne rummes i landskabet. Møllernes synlighed er størst i nærzonen samt mod sydvest, syd og øst, hvor der er åbne terrænflader eller punkter i retning mod projektområdet. Møllerne vil være markant synlige fra udkanten af byerne Elbæk, Hundslund, Søvind og Haldrup. Ligeledes vil trafikanterne på rute 451 mellem Horsens og Odder få udsigt til møllerne på nært hold samt over længere strækninger fra både vest og øst. Visuelt samspil mellem vindmøller og eksisterende tekniske anlæg vurderes samlet set ikke som betænkeligt, da landskabet er forholdsvist stort og rummeligt. Der er foretaget en sammenligning af den landskabelige påvirkning ved forslag-syd og ved forslag-nord. Det er vurderet, at forslag-nord fremstår mindre dominerende for de nærmeste naboer mod syd samt fra rute 451. Det er ligeledes vurderet, at forslag-nord har den mest begrænsede visuelle påvirkning i samspil med Gangsted kirke og set fra Tyrrestrupvej. 3.2 Påvirkning af naboejendomme Udover en visuel påvirkning berøres naboejendomme også af støj og skyggekast. I forhold til den visuelle påvirkning er det, som ovenfor beskrevet, vurderet, at forslag-nord fremstår mindre dominerende for de nærmeste naboer mod syd. Støjgrænserne for støj og lavfrekvent støj er overholdt for alle naboejendomme i det åbne land og for samlet bebyggelse med støjfølsom anvendelse. Ved begge projektforslag er det ejendommene Tendrup Vestermark 11, Elbækvej 73 og Oddervej 35, der vil få den største støjpåvirkning. Støjpåvirkningen varierer lidt mellem de undersøgte mølletyper. Elbæk og Aggestrup er det område til støjfølsom anvendelse, der vil få den største støjpåvirkning, dog med en betydelig margin til grænseværdien. Ved Hundslund og Søvind ligger støjpåvirkningen markant under grænseværdien. Ved forslag-nord reduceres støjpåvirkningen ved naboejendommene mod syd og færre naboer får en støjpåvirkning i nærheden af grænseværdien. Det endelige valg af vindmølletype skal anmeldes efter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK nr af 21. december 2015), hvor det skal dokumenteres, at støjgrænserne kan overholdes. Beregningerne for skyggekast ved forslag-syd viser, at niveauet er højere end 10 timer pr. år for 4 naboejendomme (Oddervej 39, Tendrup Vestermark 11, Elbækvej 52 og Elbækvej 69). Ligeledes vil forslag-syd give marginalt mere skyggekast på den overordnede vej, rute 451 sydvest for Hundslund. Ved det valgte forslag-nord er niveauet højere end 10 timer pr. år for 3 naboejendomme (Oddervej 39, Tendrup Vestermark 11, Elbækvej 52). Forslag-nord har således den mindste påvirkning af naboer. Jævnfør retningslinjer i Kommuneplan må der maksimalt være 10 timers skyggekast på en ejendom pr. år. Der skal derfor gennemføres afværgeforanstaltninger i form af miljøstop så kommuneplanens retningslinje om maksimalt 10 timers skyggekast overholdes. 4

21 3.3 Påvirkning af natur Hvad angår projektets miljøpåvirkning af naturbeskyttelsesinteresser er der vurderet på områdets planter og dyr. Vurderingen er foretaget ved indhentning af oplysninger fra myndigheder samt direkte ved observationer. Hvad angår flagermus er der registreret 7 arter i området, og ved skovbrynet nordvest for projektområdet vurderes der at være ynglende flagermus. Det er derfor nødvendigt med afværgeforanstaltninger ved valg af forslag-nord. Der stilles vilkår om driftstop af den vestlige mølle med følgende tre forhold, der skal være opfyldt samtidigt. Hele perioden fra 15. juli til 15. oktober. Skumringstid, defineret som en to timers periode omkring det daglige solnedgangstidspunkt og en to timers periode omkring det daglige solopgangstidspunkt. Lave vindhastigheder, defineret som vindastigheder på 6 m/s eller derunder målt på den individuelle vindmølles nacelle. For den østlige mølle stilles vilkår om, at læhegnet nord for møllen beskæres til en højde af maksimalt 1,5 m på strækningen fra skoven mod vest til hvor læhegnet bøjer langs markens afgrænsning. Alternativt stilles vilkår om driftstop som for den vestlige mølle. Der skal udarbejdes et overvågningsprogram for at afklare om der er behov for at udvide perioden for driftstop. Overvågningsperioden strækker sig fra 1. maj til 15. oktober det første år vindmøllerne er i drift. De observerede fugle i området vurderes at være almindeligt forekommende arter. Der er således ikke observeret truede eller beskyttelseskrævende arter i området. Området er et udpræget landbrugsareal i omdrift. Der er derfor ikke registreret beskyttelseskrævende planter. Selve placeringen af møllerne samt adgangsveje til møllerne ligger uden for enkelte mindre arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Det er således vurderet, at der ikke vil ske en påvirkning af arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens Klima og Miljø I forhold til klima og miljø er der vurderet på projektets påvirkning af luftforurening, brug af ressourcer og affald samt påvirkning af grundvandsinteresser. I forhold til luftforureningen vil projektet påvirke klimaet positivt ved at spare miljøet for en udledning af tons CO 2, ca tons SO 2 samt ca tons NOx over 20 år. Projektet har således miljømæssige fordele og kan medføre en reduktion af brugen af fossile brændsler. Kraftværkers udledning af CO 2 medfører globale klimaforandringer grundet drivhuseffekten, mens luftforureningen med SO2 og NOx partikler mv. har lokale og regionale skadevirkninger på eksempelvis menneskers sundhed. I forhold til brug af ressourcer vurderes det, at en moderne vindmølle i løbet af 3-6 måneder kan have produceret den mængde energi, der forbruges ved fremstilling, opstilling, drift og bortskaffelse af møllen. Langt størstedelen af materialerne på nær glasfiber kan genbruges efter afvikling af anlægget. Hvad angår grundvandsinteresser er det samlet set vurderet, at etablering og drift af vindmøllerne ikke udgør en forureningstrussel i forhold til, at området er udpeget til særlige drikkevandsinteresser. Efter Naturstyrelsens nye Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017 fremgår det af pkt. 2.1 Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og overfladevand at, Naturstyrelsen vurderer, på baggrund af erfaringer med brug af trinmodellen, at der specifikt for planlægningen af vindmøller, biogasanlæg og solceller ikke fordres tilvejebragt en grundvandsredegørelse. 5

22 Se nærmere afsnit 6 om overvågning. 3.5 Sundhed Miljøstyrelsens grænseværdier for støj er fastlagt på baggrund af, hvad der er miljø- og sundhedsmæssigt acceptabelt. Mennesker reagerer forskelligt på støj, og for nogen vil støjen opleves som generende. Ingen af de hidtidige eller igangværende undersøgelser på området giver efter Miljøstyrelsens vurdering belæg for at ændre de gældende støjgrænser for vindmøller. Støjberegninger viser, at projektet kan overholde de gældende støjgrænser. Hvad angår skyggekast, stilles der krav om, at der opsættes miljøstop for at sikre, at Odder Kommunes retningslinjer om max. 10 timer skyggekast om året overholdes. DVS. at vindmøllerne ved igangsættelse i drift skal være forsynet med et softwareprogram, som sikrer, at vindmøllerne stopper i de kritiske perioder. I forhold til at projektet medfører en reduktion af emission og skadelige partikler vil vindenergi spare samfundet for store udgifter til sundhed og miljø. Vindmøllers bidrag til at reducere udledningen af forurenende stoffer fra konventionelle kraftværker er til gavn for befolkningens sundhed. 4. Miljørapportens betydning udtalelser i offentlighedsfasen Dette afsnit redegør for, hvordan udtalelserne i forbindelse med offentlighedsfasen er taget i betragtning jf. miljøvurderingslovens 9 stk. 2 punkt 1. Lokalplan nr og tillæg nr. 9 til Kommuneplan med tilhørende Miljørapport for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark har været sendt i offentlig høring i perioden til den Planforslagene giver mulighed for at opføre 2 vindmøller. I høringsperioden er der indkommet i alt 123 høringssvar, hvoraf tre er fra offentlige myndigheder (Aarhus Stift og Horsens Kommune). Ca. 1/3 af høringssvarene er underskriftsblade. Et enkelt høringssvar støtter projektet. De indkomne høringssvar fordeler sig og er samlet besvaret efter følgende overordnede punkter: Nabogener o Støjreglerne o Må vindmøllerne støje mere, og hvorfor gælder støjgrænserne ikke ved alle vindhastigheder? o Regler for lavfrekvent støj og infralyd o Tilsyn og drift o Påvirkning af nærliggende institutioner og boligområder o Påvirkning af dyrehold o Støjgener og helbred o Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse o Skyggekast, driftsstop og tilsyn o Visuel påvirkning af naboer Værditab Natur o Flagermus o Påvirkning af fugle o Nærliggende mose og vandhul o Kildevæld og vandløb o Stendiger og naturbeskyttelse i øvrigt Landskab o Kulturmiljø o Kulturmiljøet i Aggestrup o Visualiseringer, Aggestrup o Manglende visualiseringer i øvrigt 6

23 Klima og luftforurening Grundvand Placering og udformning af anlægget o Afstand til naboer o Valg af vindmølle og indbyrdes afstand o Uoverensstemmelser i beskrivelsen af anlægget o Fjernelse af fundamenter efter endt drift o Risiko ved isafkast Miljørapportens indhold, metode og afgrænsning o Vurderinger og uvildighed o Manglende vurdering af samspil med øvrige vindmølleområder o Nettilslutning Kommuneplanen o Nej til vindmøller i Horsens o Bedre udnyttelse af vindressourcen o Opstilling af vindmøller langs motorvejen eller i samlede grupper o Øvrig planlægning Klima- og energipolitik o Havvindmøller i stedet for landvindmøller o Andre alternativer til vindkraft o Afregningsregler (PSO) og udfordringer ved el-produktion o Den grønne fond Høringssvarene er beskrevet og besvaret i Høringsnotat- behandling af høringssvar ifm. offentlighedsfase for forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan samt forslag til lokalplan nr for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark med tilhørende Miljørapport (VVM-redegørelse og Miljøvurdering) (Dok. nr ). Notatet er tilknyttet som bilag til Byrådets dagsorden på møde den 14. november Høringssvarene indgået i offentlighedsfasen har ikke medført ændringer af planforslagene. Der foretages derfor ikke yderligere miljøvurdering. 5. Alternativer Dette afsnit redegør for, hvorfor de vedtagne planforslag er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet jf. miljøvurderingslovens 9, stk. 2 punkt 2. Odder Kommune har en målsætning om at være en CO 2 -neutral Kommune i 2030, hvad angår elog varmeforsyning. Odder Kommune har desuden en målsætning om at omstille transport til fossilfri brændsler senest i Der er i Miljørapporten redegjort for to projektforslag med to vindmøller med en totalhøjde på op til 125 m opstillet på en øst-vestgående linje. Forslag-syd er det ansøgte projektforslag. Efter den foroffentlige debatfase besluttede Odder Kommune, at Miljørapporten også skal omfatte en alternativ nordligere placering. Miljørapporten viser, at der er en har en mindre påvirkning af naboer ved forslag-nord end forslag-syd. Der er derfor kun lokalplanlagt for forslag-nord. Et valg af 0-alternativet vil medføre, at vindmølleområdet ikke bidrager til opfyldelsen af, at Odder Kommune skal være en CO 2 neutral kommune i 2030, hvad angår el- og varmeforsyning. Ligesom der ikke vil være bidrag til mål om, at Odder Kommune skal omstille transport til fossilfri brændsler inden år Derudover opnås ikke de fordele, der er ved reduktion af luftforurenende stoffer. 6. Overvågning Dette afsnit redegør for hvorledes Odder Kommune vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet jf. miljøvurderingslovens 9 stk. 2, punkt 3. 7

24 Det er Odder Kommune, der har miljøtilsynet og skal sikre, at kravene i VVM-tilladelsen overholdes. Odder Kommune har derfor udarbejdet nedenstående krav om overvågning af om miljøkravene overholdes. Heri kan indgå både måling ved idriftsættelse og målinger ved almindeligt tilsyn, dog højest én gang årligt. Støj Støjgrænserne, jf. bekendtgørelse nr 1736 af 21. december 2015 om støj fra vindmøller, skal overholdes. Der skal foretages en støjmåling senest 3 måneder efter nettilslutning. Målingen/beregningen skal udføres af et laboratorium/én person, der er opført på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste til at udføre miljømåling af ekstern støj. Målingen skal udføres som angivet i bekendtgørelse nr af 21. december 2015 om støj om vindmøller. Hvis måling og beregning viser, at vindmøllerne ikke overholder grænseværdierne, skal forholdet lovliggøres. Kan støjdæmpning ikke gennemføres, skal driften indstilles, til grænseværdierne kan overholdes. Odder Kommune vil derudover om nødvendigt påbyde støjmålinger gennemført, såfremt der fremkommer klager over støjen, dog maksimalt én gang om året. Skyggekast Nabobeboelse må efter retningslinjer i Kommuneplan maksimalt påføres 10 timers reel skyggetid per år beregnet i henhold til retningslinjerne i Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. Til overholdelse af dette skal vindmøllerne ved igangsættelse i drift være forsynet med et softwareprogram, som sikrer, at vindmøllerne stopper i de kritiske perioder. Ved klage kan kommunens miljøtilsyn kræve supplerende dokumentation for overholdelse af grænseværdien for skyggekast. Sikkerhed Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatøren, for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske problemer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågningsprogram, som registrerer alle fejl, og om fornødent stopper møllen. Flagermus Odder Kommune stiller i henhold til Miljørapporten vilkår om driftstop af den vestlige mølle med følgende tre forhold, der skal være opfyldt samtidigt. o Hele perioden fra 15. juli til 15. oktober. o Skumringstid, defineret som en to timers periode omkring det daglige solnedgangstidspunkt og en to timers periode omkring det daglige solopgangstidspunkt. o Lave vindhastigheder, defineret som vindhastigheder på 6 m/s eller derunder målt på den individuelle vindmølles naceller. For den østlige mølle stilles vilkår om, at læhegnet nord for møllen beskæres til en højde af maksimalt 1,5 m på strækningen fra skoven mod vest, til hvor læhegnet bøjer langs markens afgrænsning. Opstiller skal udarbejde en plan for vedligehold af den lave vegetation ved beskæring med passende tidsinterval. Alternativt stilles vilkår om driftstop med følgende tre forhold, der skal være opfyldt samtidigt: o Hele perioden fra 15. juli til 15. oktober. o Skumringstid, defineret som en to timers periode omkring det daglige solnedgangstidspunkt og en to timers periode omkring det daglige solopgangstidspunkt. o Lave vindhastigheder, defineret som vindhastigheder på 6 m/s eller derunder målt på den individuelle vindmølles naceller. Opstiller skal udarbejde et overvågningsprogram med for eksempel lytning, autobokse og eftersøgning af døde flagermus for at afklare, om der er behov for at udvide perioden for driftstop. Overvågningsperioden strækker sig fra 1. maj til 15. oktober, det første år vindmøllerne er i drift. Grundvand Opstiller skal udarbejde en beredskabsplan for eventuelt spild af olie. Beredskabsplanen skal godkendes af Odder Kommune. I tilfælde af et uheld skal Odder Kommune orienteres efter, at 8

25 man har rengjort møllen og fjernet olien m.v. og det skal dokumenteres ved jordprøve, at forureningen er fjernet. Evt. vaskevand fra møllerne skal opsamles og håndteres som spildevand. Såfremt det under byggefasen bliver nødvendigt at sænke grundvandet stiller Odder Kommune krav om, at det oppumpede vand kontrolleres for blandt andet okker efter program udarbejdet af opstiller og godkendt af Odder Kommune. Ved etablering af fundament skal det sikres, at der ikke sker brud i lerlaget. Hvis der registreres sprækker i lerlaget skal opstiller udøve tiltag til sikring mod nedsivning og Odder Kommune skal orienteres. Oddervej 37 Før vindmøllerne nettilsluttes og sættes i drift skal boligen Oddervej 37 være nedlagt. Ejeren af ejendommen skal senest én måned før vindmøllerne nettilsluttes og sættes i drift sende en ansøgning til Odder Kommune om nedlæggelse af boligen i BBR (Bygnings- og BoligRegistret). Der må ikke etableres ny beboelse som erstatning for den nedlagte beboelse. Alternativt skal ejer af vindmøllerne selv bebo ejendommen Oddervej Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Byrådet den

26 Vindmøller på Tendrup Vestermark Odder Kommune Ikke teknisk resume af Miljørapport VVM-redegørelse og miljøvurdering september 2015

27 Forord Nærværende VVM-redegørelse og miljørapport har som formål at afdække og vurdere miljøkonsekvenserne ved opstilling af vindmøller på Tendrup Vestermark i Odder Kommune. Ejeren af Oddervej 37 (Kronholm) har ansøgt om opstilling af to vindmøller med en totalhøjde på op til 125 meter. Foruden det anmeldte projektforslag belyses på baggrund af høringssvar i debatfasen et andet forslag, hvor begge møller har en nordligere placering. Det to projektforslag (betegnet forslag-syd og forslag-nord ) behandles som ligeværdige alternativer. Desuden vurderes konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet - det såkaldte 0-alternativ. Vindmøllernes maksimale totalhøjde betyder, at projektet er VVM-pligtigt. VVM er en forkortelse af Vurdering af Virkninger på Miljøet. Virkningerne på miljøet skal vurderes for vindmølleprojekter med møller, der har en totalhøjde på mere end 80 meter eller for vindmøllegrupper, hvor der opstilles mere end tre møller. Formålet med VVM-redegørelsen er at påvise, beskrive og vurdere - og om muligt undgå, mindske eller kompensere for - miljømæssige konsekvenser ved projektet. Projektets miljøkonsekvenser kan være af landskabelig og visuel karakter, ligesom der kan være nabopåvirkninger samt påvirkninger af natur og miljø. Redegørelsen skal desuden bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen. VVM-redegørelsen er udvidet, så den endvidere udgør en miljøvurdering af lokalplan 8008 og tillæg nr. 9 til Odder Kommuneplan og dermed samtidig opfylder lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer. Miljørapporten skal ud over de emner som behandles i VVM-redegørelsen gøre rede for påvirkningen af menneskers sundhed, de relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og den sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres. Endvidere skal miljørapporten gøre rede for, hvordan kommunen overvåger, at hensynet til miljøet bliver varetaget. Nærværende miljørapport dækker både VVM-redegørelsen og Miljøvurderingen for vindmøller på Tendrup Vestermark og det ikke-tekniske resumé, hvori miljøvurderingens væsentligste pointer er gengivet. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleprojektet er udarbejdet og offentliggjort samtidig med denne VVM-redegørelse og miljørapport. Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Omfatter påvisningen, beskrivelsen og vurderingen af et anlægs direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder, kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen. Miljøvurdering (MV) Omfatter vurderingen af planers og programmers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

28 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt Tendrup Vestermark 2015 Ikke teknisk resumé Ikke-teknisk resumé Det følgende kapitel indeholder et resumé af den samlede miljørapport. Tekniske beskrivelser er udeladt og udelukkende rapportens væsentligste fakta, vurderinger og konklusioner er medtaget. Indledning Odder Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af to stk. op til 125 meter høje vindmøller på Tendrup Vestermark nord for rute 451, Oddervej mellem Søvind og Hundslund. Projektområdet ligger umiddelbart øst for kommunegrænsen mellem Horsens og Odder Kommuner. 2 km Vindmøllerne opstilles i område 8.V.3 Tendrup Vestermark, der er markeret med rødt midt på kortet. Grænsen mellem Odder og Horsens Kommuner er markeret vest for projektområdet. Der har i perioden 2. juli august 2014 været udsendt et debatoplæg og foretaget en scoping for vindmølleprojektet. Efter den indledende offentlige høring er der udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, hvor anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer er undersøgt og vurderet. Projektforslag og 0-alternativ Projektet vedrører etablering af to vindmøller med en totalhøjde på op til 125 meter målt fra bunden af mølletårnet til vingespids i øverste position, samt tilhørende adgangsvej, teknikbygninger og arbejdsareal. Miljørapporten belyser to alternativer, hvor møllerne i begge tilfælde er opstillet på en øst-vestgående linje, men hvor der skelnes imellem et oprindeligt forslagsyd og et tilkommet forslag-nord, hvor møllerækken er forskudt ca. 70 meter i nordlig retning. For begge projektforslag findes flere mulige mølletyper, men det gælder samlet, at møllerne har et traditionelt dansk mølledesign med tre vinger, en nacelle (møllehus) og et rørtårn samt et harmoniforhold (forhold mellem navhøjde og rotordiameter), der ligger mellem ca. 1:1,125 og 1:1,39. Farven på alle vindmøllernes dele er lys grå, og vingerne er overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så de fremstår med en mat overflade, der reducerer vingernes reflektion. Glanstallet på 30 er fastlagt som standard i forhold til den tekniske optimering af rotorens vindmodstand. Desuden behandles et 0-alternativ, som svarer til en videreførelse af eksisterende forhold, hvor der ikke opstilles vindmøller i området. Projektbeskrivelse Møllernes forventede produktion Projektområdet på Tendrup Vestermark har middelgode vindressourcer med en beregnet middelvindhastighed i rotorhøjde på ca. 7 m/s. Valget af mølletype er ikke lagt fast, men der er lavet beregninger med mulige mølletyper som V90-2,0 MW og V100-2,0 MW for begge mølleplaceringer. Dette svarer til 4,0 MW installeret effekt. Der kan dukke nye og bedre vindmøllevarianter op på markedet, inden projektudviklingsfasen er overstået. Den tilhørende lokalplan fastsætter betingelser for opstillingen af vindmøller, som sikrer, at der ikke vil være afvigelser af betydning i forhold til vurderingerne i denne redegørelse - uanset valg af mølletype. Produktionen fra de to nye vindmøller er uanset mølleplaceringen beregnet til ca. 12 millioner kwh årligt med mølletypen V90 og ca. 13 millioner kwh årligt med mølletypen V100. Dette svarer til, at møllernes elproduktion vil kunne dække ca husstandes årlige elforbrug når det antages, at det årlige elforbrug for en husstand er kwh. De to møller på Tendrup Vestermark vil i deres tekniske levetid på 20 år producere ca mio. kwh. Alle beregninger er baseret på vindmøllernes produktionspotentiale på den pågældende lokalitet, angivet som værdien P50. Anlægsfasen Hele anlægsfasen formodes at strække sig over 3-4 måneder, før alle aktiviteter er tilendebragt, dvs. til vindmøllerne er stillet op, tilsluttet elnettet og sat i drift. Arbejdet omfatter følgende aktiviteter: 3

29 Ikke teknisk resumé VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt Tendrup Vestermark 2015 Forslag-syd Forslag-nord Forventet nettilslutning Forventet nettilslutning Registreret placering af fortidsminde (vildtbanesten) Reel placering af fortidsminde (vildtbanesten) 200 m Placering af forslag-syd og forslag-nord på samme kort. Placeringerne ses i forhold til det udlagte vindmølleområde, som er markeret med lyseblå farve. 200 m Placering af vindmøller, permanente arbejdsarealer og adgangsvej ved forslag-syd. Forventet nettilslutning er skitseret. Byggefelter, arbejdsområder og intern adgangsvej vil, som det fremgår at kortet, ligge tæt på men ikke berøre beskyttede diger, fredede fortidsminder og beskyttet natur. 200 m Placering af vindmøller, permanente arbejdsarealer og adgangsvej ved forslag-nord. Forventet nettilslutning er skitseret. Byggefelter, arbejdsområder og intern adgangsvej vil, som det fremgår at kortet, ligge tæt på men ikke berøre beskyttede diger, fredede fortidsminder og beskyttet natur. 4

30 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt Tendrup Vestermark 2015 Ikke teknisk resumé Arbejdsveje, pladser, fundamenter og vindmølledele Serviceveje til vindmøllerne bliver anlagt fra rute 451, Oddervej via den eksisterende indkørsel til Oddervej 37. Servicevejene bliver etableret i op til fem meters bredde med stabilt vejmateriale. I anlægsfasen bliver der ved hver mølleplads etableret et arbejdsareal på ca m 2, som evt. reduceres til ca m 2, når møllerne er stillet op. Fundamentet bliver opført ca. 1 måned før vindmøllerne stilles op, og der bliver en del transporter med beton samt øvrige fundamentsdele. Opstilling af to vindmøller på Tendrup Vestermark omfatter levering af vindmølledele transporteret på cirka 40 lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en enkelt vindmølle strækker sig normalt over 4-5 dage og indebærer anvendelse af to kraner. Tilslutning til el-nettet For at forbinde vindmøllerne med elnettet bliver der fra vindmøllerne fremført jordkabler til et af forsyningsselskabet udpeget tilslutningspunkt. Tilslutningspunktet bliver endeligt præciseret, når elforsyningsselskabet har behandlet en ansøgning om nettilslutning. Der kan i tilknytning til vindmøllerne være behov for op til to teknikbygninger til koblingsstation og overvågning med et samlet areal på op til ca. 20 m 2. Driftsfasen Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har ansvaret for driften og sikkerheden på anlægget, herunder at de gældende støjkrav er overholdt. Driftsaktiviteter Aktiviteterne i driftsperioden omfatter normalt to serviceeftersyn om året ved hver vindmølle. Derudover kan det i ekstraordinære tilfælde være nødvendigt at foretage justeringer, målinger og/eller test på vindmøllerne. Det daglige tilsyn på vindmøllerne bliver udført via fjernovervågning, og det er vurderet, at ovenstående aktiviteter i driftsfasen er så få, at de kun i meget begrænset omfang vil påvirke miljøet. Sikkerhedsforhold Trafik I driftsfasen er den normale til- og frakørsel vurderet at være så lille, at den ikke udgør nogen væsentlig sikkerhedsrisiko. Såfremt det er nødvendigt med ekstraordinær kørsel med blandt andet mobilkraner eller blokvogne, vil trafiksikkerheden blive tilrettelagt i samarbejde med færdselspolititet. Det er vurderet, at projektet i såvel anlægs-, drifts og nedtagningsfasen kan gennemføres uden trafiksikkerhedsmæssige problemer. Det vurderes, at vindmølleanlægget kan opleves visuelt dominerende for trafikanter på mindre lokale veje samt på den overordnede vej rute 451 mellem Søvind og Hundslund. På den næmeste strækning kan vejene i en kort periode berøres af skyggekast. Vindmøllerne vil være punktvist synlige men ikke dominerende set over større afstande fra rute 451 mod vest og øst. Afstanden mellem rute 451 og projektområdet respekterer Transportministeriets afstandsanbefalinger med stor margin, og der vurderes ikke at være problemer i forhold til sikkerhed. Det vurderes samlet, at mølleanlægget vil påvirke trafikanter på rute 451 over en betydelig strækning, men at påvirkningen ikke er betænkelig i forhold til trafiksikkerhed. Flytrafik Trafikstyrelsen har på baggrund af generelle retningslinjer vurderet, at vindmøllerne skal mærkes med et fast rødt lys på minimum 10 candela. Lyset kan ses af flytrafikken, men vurderes ikke at genere omgivelserne på jorden. Ledningsanlæg mv. Det nærmeste større højspændingsanlæg er en 60 kv-forbindelse ca. 1 km nord for projektområdet. Afstanden til højspændingsledningerne er så stor, at de ikke vil medføre problemer for driften af møllerne. Reetablering Ophører brugen af vindmøllerne, skal vindmøllerne inklusiv fundamenterne og tekniske installationer fjernes af mølleejer inden ét år efter, at driften er ophørt. Det er vurderet, at fjernelsen af henholdsvis vinger, nacelle, tårn, fundament og veje ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko eller væsentlig miljøbelastning. Nabobeboelser Projektområdet på Tendrup Vestermark ligger i det åbne land, godt 1 km fra nærmeste samlede bebyggelse, Aggestrup. De nærmeste boligområder findes i Elbæk, Hundslund og Søvind. Der ligger 16 beboelser indenfor en radius af 1 km fra nærmeste vindmølle ved forslag-syd og 17 beboelser indenfor en radius af 1 km fra nærmeste vindmølle ved forslagnord. De nærmeste omgivelser til vindmølleanlægget kan påvirkes visuelt samt med støj og skyggekast. Nabobeboelser vil påvirkes forskelligt, alt efter deres retning og afstand til møllerne samt udsigtsforholdene omkring den enkelte ejendom. 5

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

www.ikast-brande.dk Tykskov Vindpark K/S Att.: Dan Fløe Roesholm Mail: dan@tuasol.dk 29. januar 2015 VVM-tilladelse til opstilling af 2 vindmøller

www.ikast-brande.dk Tykskov Vindpark K/S Att.: Dan Fløe Roesholm Mail: dan@tuasol.dk 29. januar 2015 VVM-tilladelse til opstilling af 2 vindmøller Tykskov Vindpark K/S Att.: Dan Fløe Roesholm Mail: dan@tuasol.dk 29. januar 2015 VVM-tilladelse til opstilling af 2 vindmøller Ikast-Brande Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse i henhold til 2, stk.

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

#split# Der meddeles hermed den fornødne tilladelse efter 35 stk. 1 i lov om planlægning.

#split# Der meddeles hermed den fornødne tilladelse efter 35 stk. 1 i lov om planlægning. #split# Bjarne Jensen Larsgårdsvej 5 Allerup 9320 Hjallerup Plan og Miljø Dato: 09-07-2015 Sags. nr.: 01.03.00-P19-74-15 Sagsbeh.: Annemarie S. Pedersen Lokaltlf.: +4599455514 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

9.15.T3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods

9.15.T3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods 9.15.T3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Udviklingsafdelingens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Bollegade 33, 9d, Bolle Fjerding, Dronninglund

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Bollegade 33, 9d, Bolle Fjerding, Dronninglund #split# Peter Sønderled Pedersen Bollegade 33 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 24-11-2015 Sags. nr.: 01.03.00-P19-121-15 Sagsbeh.: Annemarie S. Pedersen Lokaltlf.: +4599455514 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt.

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt. Plan og Byudvikling Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 27. maj 2015 Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13 og lokalplan 06.10.L01 område ved Helle

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag april

Læs mere

#split# Der meddeles hermed den fornødne tilladelse efter 35 stk. 1 i lov om planlægning.

#split# Der meddeles hermed den fornødne tilladelse efter 35 stk. 1 i lov om planlægning. #split# Henrik Jørgensen Hjørringvej 68 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 16-09-2015 Sags. nr.: 01.03.00-P19-96-15 Sagsbeh.: Charlotte Hornemann Lokaltlf.: +4599454630 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Vindmøller på Tendrup Vestermark. Odder Kommune. Ikke teknisk resume af Miljørapport

Vindmøller på Tendrup Vestermark. Odder Kommune. Ikke teknisk resume af Miljørapport Vindmøller på Tendrup Vestermark Odder Kommune Ikke teknisk resume af Miljørapport VVM-redegørelse og miljøvurdering september 2015 Forord Nærværende VVM-redegørelse og miljørapport har som formål at afdække

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen Teknisk forvaltning Planafdelingen Forslag til kommuneplantillæg nr. 300.T.16 og forslag til lokalplan nr. 300.001 for et testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle samt VVM for samme anlæg.

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2 1 Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2 i henhold til miljøvurderingslovens 9, stk. 2 November 2010 Høm Hvad er en sammenfattende redegørelse? I henhold

Læs mere

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Grishøjgårdsvej 234, matr. nr. 120f, Hjermitslevgård Rebsenge, Tolstrup

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Grishøjgårdsvej 234, matr. nr. 120f, Hjermitslevgård Rebsenge, Tolstrup #split# Ole Brogaard Hejlesen Grishøjgårdsvej 234 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 15-09-2015 Sags. nr.: 01.03.00-P19-94-15 Sagsbeh.: Annemarie S. Pedersen Lokaltlf.: +4599455514 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

Endelig version, T T3. Kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods

Endelig version, T T3. Kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods Endelig version, 10.09.12. 9.15.T3 9.15.T3 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Plangruppen Hovedpostadresse:

Læs mere

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 Allerød Kommune Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 3450 Allerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Landzonetilladelse Matr. nr. 2as Børstingerød

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Line Hansen Hviddingvej 9 8990 Fårup Att.: Kent Andersen Ryttergabsvej 26 6330 Padborg!"# $ Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 18. juli 2016 Sagsnr.: 16/24077 Ejendomsnr.: 2627 Kontakt: Lis

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere