MIDDELALDERBYEN STEGE - KULTURHISTORIEN SOM MOTOR I BYUDVIKLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDDELALDERBYEN STEGE - KULTURHISTORIEN SOM MOTOR I BYUDVIKLINGEN"

Transkript

1 Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel MIDDELALDERBYEN STEGE - KULTURHISTORIEN SOM MOTOR I BYUDVIKLINGEN 2. Beløb der søges finansieret af Hvilket beløb søges fra : kr. Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 48,8% 3. Oplysninger om ansøger CVR nr.: Ansøgers navn (organisation): Museum Sydøstdanmark Ansøgers adresse: Algade Vordingborg Kontaktpersoner: 1. Keld Møller Hansen, Museumsdir. 2. Erik Büchert, Chefkonsulent Tlf.: Sæt kryds: Ansøger er en del af Vordingborg Kommunes organisation 4. Projektets forventede start- og slutdato Startdato: Slutdato: Sæt kryds: Projektet er ikke igangsat på ansøgningstidspunktet 5. Projektets formål Projektets hovedmål er at udvikle oplevelsesmuligheder, baseret på byens middelalderhistorie, til en sammenhængende turistattraktion - Middelalderbyen Stege - der kan styrke byens samlede attraktivitet og tiltrækningskraft, så der kommer flere turister til byen, og så de, der er kommet af andre grunde, bliver der i længere tid. Og sigtet med dette igen, er at styrke Møns og Vordingborg Kommunes erhvervsudvikling ved at øge omsætning og jobskabelse i byens og kommunens turistrelaterede virksomheder. Begrebet oplevelsesudvikling står centralt i projektet, som hovedværktøj til at skabe nye, spændende oplevelser for de besøgende. Skal man have det fulde udbytte af kulturhistoriske udviklingspotentialer, er det vigtigt at optimere oplevelsesindholdet at skabe added value til de kulturhistoriske fænomener via iscenesættelse og storytelling. Udvikling af en metode hertil er et selvstændigt mål for projektet. 1af 12

2 Et vigtigt sekundært mål er at kvalitetsudvikle byen og give oplevelsen af den mere dybde, også for byens egne borgere, ved at berette vigtige fortællinger om byens historie, og derved skabe (endnu) større lokal identitet. Det vil styrke borgernes livskvalitet og udgøre et potentiale for yderligere lokal udvikling, også indenfor bosætning. Møns og Steges stærke lokalkarakter er et vigtigt motiv for tilflytning, og det vil blive styrket yderligere af dette projekt. Målgrupper: Projektets primære målgruppe er turister, der gæster Stege og Møn-Sydsjælland, og som med projektet tilbydes nye kulturhistoriske oplevelser, der giver ekstra reason to go og / eller ekstra reasons to stay. En vigtig målgruppe er også Steges og Møns turist- og handelsvirksomheder, som tilbydes samspil med nogle nye oplevelsesmuligheder, der kan medvirke til at øge deres kundegrundlag og omsætning. Byen Stege og dens borgere (og i videre forstand alle borgere i kommunen samt potentielle tilflyttere) er også af de ovennævnte årsager - en vigtig målgruppe. 6. Baggrund for projektet Idéen bag projektet er at bygge videre på en udvikling, der har været i gang de sidste år, hvor Stege by (der tidligere ikke spillede nogen stor rolle i mønsk turisme) er ved at blive et oplevelsessted og en turistattraktion i sig selv. Udviklingen tog fart under den nu overståede højkonjunktur, og som en følge af mange års forarbejde fra Møn Kommunes, Møn Handelstandsforenings og Møn Turistforenings side, der havde ført til renovering af Storegade og dens pladser, igangsættelse af en række events i byen (bl.a. de kendte tirsdagsmarkeder), samt nye oplevelsesprodukter i byen og bedre markedsføring af den. Omkring årtusindskiftet etablerede kreative iværksættere en række spisesteder i Stege, hver med sit koncept. Dette plus andre enkeltinitiativer f. eks. etablering af Luffes Gård og Bryghus Møn blev signal til en positiv udvikling i 0 erne i Steges handels- og byliv. Nu hvor højkonjunkturen er slut, kæmper byer af Steges størrelse for deres overlevelse. Mange er ramt af massive butikslukninger. Selv om situationen på dette punkt er bedre i Stege end i sammenlignelige byer som f. eks. Nysted, Stubbekøbing, Sakskøbing, Fakse, Præstø og Vordingborg, er det af største vigtighed at fastholde og videreføre den positive udvikling fra 0 erne. Ikke blot ved fastholdelse af de opnåede resultater indenfor handels- og byliv, men også ved at understøtte disse med nye aktivitets- og oplevelsesmuligheder, ikke mindst for turisterne, så Stege kan fortsætte den påbegyndte udvikling til at blive en turistattraktion i sig selv. (Når vi lægger vægt på dette, at byen skal blive en turistattraktion i sig selv og ikke kun være et servicested for gæster, der kommer af andre grunde, f.eks. for at se Møns Klint eller bo i et af øens feriehusområder er det fordi det vil betyde et kvalitativt løft af byen, så den får værdi som selvstændigt besøgsmål in its own right, Byen vil kunne markedsføre og videreudvikle sig på dette fundament, så der kan udvikles nye events og faciliteter, ikke mindst bedre overnatningsmuligheder i byen selv). Steges middelalderhistorie udgør et oplagt, og indtil nu kun delvis udnyttet potentiale for oplevelses- og attraktionsudvikling. 7. Beskrivelse af projektet Projektets sigte er som nævnt at udvikle nye aktivitets- og oplevelsesmuligheder i Stege, baseret på byens middelalderhistorie. Begrebet oplevelsesudvikling står centralt i projektet, som værktøj til at skabe nye, spændende oplevelser for de besøgende. Skal man have det fulde udbytte af kulturhistoriske udviklingspotentialer er det vigtigt at optimere oplevelsesindholdet at skabe added value til de historiske fænomener via iscenesættelse og storytelling. Det er planen, at dette skal ske ved anvendelse (og videreudvikling) af en metode til oplevelsesudvikling i det offentlige rum, udviklet af projektets eksterne konsulent i andre, tilsvarende projekter. Efter en opridsning af Steges middelalderhistorie, skal byens middelalderspor kortlægges, og deres synlighed og formidlingsparathed vurderes. Ud fra dette udpeges en række middelalder-hotspots, som er de steder, hvor det i særlig grad skønnes muligt at levendegøre byens middelalderhistorie. Mulighederne for oplevelsesudvikling på disse hotspots vurderes herefter via en version af walk and talk -metoden, hvor projektdeltagerne sammen besøger og (med nogle enkle værktøjer) vurderer de udvalgte hotspots, både m.h.t. deres nuværende attraktivitet, deres specifikke karaktertræk, plusser og minusser samt udviklingsmuligheder. Der påbegyndes på stedet en samt prioritering af udviklingsmuligheder for hver hotspot. 2af 12

3 Projektet skal resultere i en samlet plan for udvikling af hotspots, incl. en formidlingsplan for de eksisterende hotspots og en handlingsplan for efterfølgende implementerings- og anlægsprojekter til udvikling af de enkelte hotspots. Undervejs vil projektet skabe en række formidlingsprodukter, så der i princippet produceres resultater fra day one. Det vil også bidrage til projektets procesmodel, der i høj grad tænkes som learning by doing. Se i øvrigt den mere detaljerede beskrivelse i afsnit 8 herunder. 8. Faseopdelt aktivitets- og tidsplan Projektet planlægges gennemført i et forløb med følgende faser: 1. Organisations- og projektudvikling. Projektarbejdet organiseres ved at der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe. Styregruppen sammensættes af ledere fra Museum Sydøstdanmark / Danmarks Borgcenter, Østdansk Turisme, Middelaldercentret, Vordingborg Kommune, Lokalhistorisk Arkiv Møn, Vordingborg Udviklingsselskab / Møn-Sydsjælland Turistforening, Lokalrådet for Stege og omegn, Møns Handelsstandsforening, Initiativgruppen for Byggeri & Miljø og Møn Nu. Arbejdsgruppen der hen gennem projektet kan suppleres med flere ad-hoc arbejdsgrupper efter behov - sammensættes af medarbejdere med relevante kompetencer fra de samme organisationer, suppleret med særligt udpegede videns- og ressourcepersoner indenfor middelalderhistorie og oplevelsesudvikling. Lykke & Nielsen Arkitekter MAA v. tilknyttes som eksterne konsulenter på projektet, med byplanark, chefkonsulent Erik Büchert som projektkoordinator, proces- og formidlingskonsulent og arkitekt Bent Lykke som særligt ansvarlig for byggetekniske vurderinger, specielt i forb. m. den udvalgte case vedr. renovering og tilgængeliggørelse af Mølleporten. Arbejdsgruppen udarbejder ud fra nærværende projektbeskrivelse et oplæg til styregruppen med en mere detailleret plan for projektarbejdet. 2. Hvilke middelalder-highlights markedsføres i dag? Og hvad får vi ud af dem? Der gøres status - via desk research og nogle få nøgleperson-interviews - på hvilke aktive middelalderturistattraktioner, vi har i dag, og hvordan de markedsføres f. eks. på Møns Museum, i Møn Turistbureaus informationsmateriale og (ikke mindst) i den historiske byrundtur Silderuten. OBS, at vi allerede her kan igangsætte konkrete forbedringer og udviklingstiltag i et eller flere 'sidespor', samtidig med at vi (i projektets hovedspor) fortsætter med de følgende faser. Det er (som nævnt) vigtigt, at projektet kan producere konkrete resultater fra starten af både for resultaternes skyld, men også for de procesmæssige fordele ved at kunne køre efter et learning by doing-princip. Det er sigtet, at allerede denne første fase skal producere konkrete resultater i form af umiddelbare opdateringer af middelalderpræsentationen af Stege, f. eks. som supplementer til Silderuten. 3. Faktagrundlaget skal være i orden: Hvad ved vi, og hvilket materiale har vi i dag om middelalderbyen Stege? I denne fase gennemføres et mere systematisk desk research-studie, udført af Museum Sydøstdanmark i eksisterende litteratur, for at få sammenfattet al eksisterende viden om Steges middelalderhistorie og få kortlagt middelalderens Stege. Museerne har styr på kildematerialet og har sammen med konsulenterne fra Lykke & Nielsen screenet mulighederne for dette studie, så vi har et ret klart billede af arbejdets omfang og de forventede resultater. Samtidig gennemføres (også af museets medarbejdere) en registrering af, hvilket udstillingsrelevant materiale om middelalderen, museet allerede ligger inde med eller hurtigt kan fremskaffe. Der er tale om artefakter, færdige plancher, billeder, kort, skriftlige materialer m.m. Dette som forberedelse af den middelalderudstilling, der bliver at af projektets konkrete resultater (herom senere). Resultaterne af disse studier sammenfattes i interne udredningsnotater og et katalog over museernes middelaldereffekter. Dette skal ske på en måde, så man samtidig forbereder materialets anvendelse i forskellige formidlingsprodukter ikke mindst i en ny byguide-app til smart-phones og I-pads, som skal udvikles i dette projekt. 4. Hvilke rester er der af middelalderen i Stege i dag? 3af 12

4 Det er helt afgørende for en oplevelsesudvikling af Steges middelalderhistorie, at den kan bygge på synlige vidnesbyrd om og rester af middelalderbyen. Der gennemføres derfor i denne fase en systematisk kortlægning af, hvilke konkrete / synlige rester af middelalderen, der faktisk kan opleves i byen i dag. Også denne kortlægning bygger på studier af det foreliggende kildemateriale, dog suppleret af registreringer i marken. Resultaterne præsenteres på hjemmesiden og en workshop i arbejdsgruppen. Workshoppen lægger via udpegning af de såkaldte hotspots - grunden for den efterfølgende oplevelsesudvikling. Studiets resultater sammenfattes sammen med resultater af fase 3 i en velillustreret publikation med en overskrift a la: Tidsrejse under asfalten middelalderbyen Stege, og i en tilsvarende hjemmeside-præsentation. Der eksisterer i dag ikke beskrivelser af Steges middelalderhistorie på et mellemniveau (for de, der gerne vil have en lidt grundigere indføring i emnet, uden at det bliver til egentlig forskning). Vi forestiller os en publikation på sider, i et format og en layout, der er i familie med publikationer fra Museum Sydøstdanmark eller Møn-Sydsjælland Turistforening. 5. Oplevelsesudvikling I: Udpegning af middelalder-hotspots og indkredsning af oplevelsesmuligheder på disse Ud fra kortlægningen udpeges på workshoppen et antal hotspots d.v.s. middelalderhistoriske steder i byen, der skønnes at have væsentlige oplevelsesmæssige potentialer. De udpegede hotspots udsættes for registreringer i marken, udført af hele arbejdsgruppen i fællig. Der tages afsæt i en simpel metode for oplevelsesudvikling, som ekstern konsulent Erik Büchert har været med til at udvikle i et andet projekt (hvorfor Erik Büchert også vil være den centrale projektperson i denne og den efterfølgende fase). På hver enkelt hotspot vurderes og diskuteres det, hvilke middelalder-reminiscenser på stedet, der har et oplevelsespotentiale; hvori dette oplevelsespotentiale består, og hvad der adskiller det fra andre oplevelsesmuligheder - hvad er fx. det særlige ved hvert enkelt hotspot? (Herved sikres så stor diversitet i den samlede oplevelse som muligt). Endelig indkredser arbejdsgruppen - stadig på stedet - hvordan det pågældende potentiale evt. kan udbygges. Forholdsvis sikre hotspots er: Havneløbet mellem Stege Bugt og Stege Nor med naturhavnen, som i den tidlige middelalder blev beskyttet af nedrammede pæle stikæ, deraf byens navn. Problemet ved dette hotspot er, at der ikke eksisterer synlige vidnesbyrd om pæleanlægget og/eller fra denne tid generelt; Borgen og Erik Menveds krigshavn (ved nuvær. Stege Skibsværft). Den sunkne borgruin er ikke udgravet, men en del af det middelalderlige havneanlæg mod borgen blev udgravet for få år siden. Dette betyder, at selv om der heller ikke her er synlige rester, har vi en ret præcis viden om, hvor borg og havn har ligget, ligesom der eksisterer udgravningsmateriale, artefakter mv., der kan berige præsentationen af stedet og synliggøre dets forhistorie; Stege kirke, latinskolen og Morten Reenbergs Gård (tidligere præstegård hvis de ældste dele er fra ca Som latinskolen beliggende lige ved siden af kirken). Det overvejes i forb. m. den forestående renovering af Morten Reenbergs Gård at etablere flere nye funktioner og faciliteter, der kan være med til at synliggøre middelalderhistorien (se pkt. 6); Torvet og det middelalderlige rådhus, som i flere hundrede år lå her. Her er heller ingen synlige rester, men man ved præcis, hvor det gamle rådhus lå, samt udstrækningen af bebyggelen omkring torvet; Klosteret og Skt. Gertruds kirke: Ingen synlige rester vi ved IKKE meget om, hvor bygninger og anlæg har ligget; Mølleporten, Steges middelalderlige byport. Et særligt udviklingsprojekt omkring restaurering, tilgængeliggørelse og anvendelse af Mølleporten er under opstart, i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune (ejer), Museum Sydøstdanmark (driftsherre) og Lykke & Nielsen (konsulenter for kommunen på tilsyn og vedligeholdelse af de kommunalt ejede fredede bygninger). Oplevelsesudvikling og formidling af Mølleporten men ikke nogen form for anlægsarbejde er medtaget som særlig oplevelsescase i dette projekt; Byvolden og bygraven Danmarks eneste bevarede middelalderlige byvold- og bygrav-anlæg; Møns Museum Empiregården som ikke selv er fra middelalderen, men som rummer den kommende middelalderudstilling og er sammenbygget med Mølleporten; Dybbroen og Dybsbrostræde et andet, meget gammelt afsnit af havnen (ved den nuvær. lystbådehavn), og en vigtig og gammel forbindelse fra by til havn; 4af 12

5 Steges byplan - gader, pladser, havnen, Nørresti og Søndersti (langs hhv. Stege Bugt og Stege Nor), byens udstykningsplan med rester af marker ( vænger ) indenfor volden og byens bygningsmasse og byrum. Steges middelalderhistorie er vævet ind i byens plan og byens rum. Men hvordan synliggør og præsenterer vi den? De ovenst. sites er kendte. Det kunne være godt, hvis vi i de forudgående faser kunne finde et par stykker mere Oplevelses- / attraktionsudvikling II Dette er den afgørende fase, hvor hotspots skal forvandles fra at være bare 'interessante' (for nørderne ) til at være egentlige besøgsmål med oplevelsespotentiale for turistfamilierne. Det kan typisk ske, ved at man udbygger storytelling en omkring hvert enkelt sted og iscenesætter præsentationen af det. De kommercielle potentialer skal også vurderes. Dette kræver i princippet en delplan for hvert hotspot. På nuværende tidspunkt kan der opregnes konkrete oplevelsesudviklingsmuligheder for nogle af de nævnte hotspots, hvoraf flere er igangsat ad andre kanaler, f. eks.: Kirken og Morten Reenbergs gård: Møn er kendt for sine 3 kalkmalerikirker (Fanefjord, Keldby og Elmelunde), men også Stege Kirke (Skt. Hans) rummer store og mere upåagtede oplevelsespotentialer. Det er en meget stor kirke, efter sigende fordi Stege konkurrerede med Maribo om at blive stiftsby. I forb. m. renoveringen af Morten Reenbergs Gård planlægges en fløj indrettet til pilgrimsboliger. Pilgrimstilbud sættes i værk i samarbejde med VUS og i forlængelse af etableringen af den internationale Munkerute for et par år siden. Der sigtes i forb. m. renoveringen på at indrette et rum i Morten Reenbergs Gård til et Kirkehistorisk informationscenter, der dels kan give udførlige informationer om Stege og omegns kirker, dels kan sælge relevante artikler (formidlingsmateriale, kunsthåndværk, kvalitetssouvenirs mv.). Det overvejes at lave markedsdage på kirkepladsen (se pkt. vedr. Events). Gøglet skal selvfølgelig holdes udenfor kirken, til gengæld kan der udvikles spændende nye funktioner og tilbud inde i kirken: Der arrangeres allerede nu klassiske koncerter i Stege Kirke i forb. m. sommerens tirsdagsmarkeder, denne aktivitet kan udvides og suppleres med andre tilsvarende, f. eks. kunstudstilling i kirkens nordskib, der sjældent bruges. Menighedsrådet arbejder med planer om at synliggøre kirkens katolske periode. Endelig skal det nævnes, at en frivillig aktivgruppe er gået i gang med plantning af en Middelalder-have ved Morten Reenbergs Gård et meget spændende projekt. Middelalderrådhuset (Storetorv) kan synliggøres ved at markere beliggenheden på Storetorv. I første omgang kan grundplanen males op, men på længere sigt kan man forestille sig en mere tredimensional markering, evt. v.h.a. lave mure af corténstål (samme metode som på borgcenteret). Mølleporten: Et særligt projekt til restaurering, tilgængeliggørelse og anvendelse af Mølleporten er som nævnt under opstart, i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Museum Sydøstdanmark og Lykke & Nielsen. Det er tanken at indbygge et nyt etagedæk, så man får to etager til formidlingsformål. Det primære tema giver næsten sig selv (her med udsigt til volden): Mølleporten som formidlingssted for Steges forsvarshistorie. Oplevelsesudvikling og formidling af Mølleporten men ikke nogen form for anlægsarbejde er medtaget som særlig oplevelses-case i dette projekt. Byvolden og bygraven kan overvejes delvis retableret, med bassiner med vand (inspireret af borgcentret i Vordingborg). I forb. m. Mølleport-projektet er det foreslået at føre cykelstien langs Storegade fra nord ad en vindebro-agtig træbro frem til porten. Men der er mange andre muligheder for oplevelsesudvikling på disse arealer iscenesættelse af det dramatiske forløb på langs gennem voldterrænet, med belysning og andre dramaeffekter, bevægelsesrute op og ned ad volden etc. Ingen af de ovennævnte tiltag bortset fra oplevelsesudvikling af Mølleporten er med på dette projekts budget, da de enten er af anlægskarakter eller endnu ikke færdigudviklede. Dét er derimod den generelle formidling af alle hotspots via den nye byguide-app, foldere og skiltning. Herom i næste afsnit. 7. Formidlingsstrategi og handlingsplan for formidlingstiltag - både for hvert enkelt hotspot og for helheden. Strategien skal beskrive de overordnede mål for og idéer bag omdannelsen af Stege by til middelalderby samt det valgte formidlingskoncept. 5af 12

6 Handlingsplanen skal præsentere de højt prioriterede delprojekter, som skal realiseres først, ligesom den skal rumme et katalog over lavere prioriterede oplevelsesudviklingsmuligheder. Det gælder både specifikke produkter - skal der f. eks. laves en middelalderrute / skal Silderuten revideres - men også mere almene spørgsmål, såsom om vi kan ommøblere byrummene, så skiltning og inventar ikke 'skjuler' / overdøver byens karakter og historie. Byen skal i så høj grad som muligt selv kunne fortælle sin historie. Handlingsplanen skal også fastlægge formidlingens medier. Der er i dette projekt hvor det er en problematik, at så meget af middelalderhistorien stadig vil være skjult et specielt stort behov for digital formidling og virtuelle præsentationer. Udvikling af en ny middelalder byguide-app til Smart-phones og I-pads står derfor centralt. Vi forestiller os, at byguiden udvikles, så den også kan præsenteres i / støttes af andre medier således også print, skiltning og www-præsentation. Den skal også være tilgængelig fra gammeldags mobiltelefoner, f. eks. via opringning til angivne telefonnumre. Der er mange muligheder for videregående formidling. Museum Sydøstdanmark vil gerne lave en ny middelalderudstilling på Møns Museum - primært ved anvendelse af de mange fund, artefakter og effekter, som museet faktisk har liggende i magasinerne. Udstillingen skal være attraktiv og lettilgængelig for det brede publikum, og skal ud over traditionelle museumsformidlingsformer bestå af levendegørelse via den nye teknik Augmented Reality (AR), der også tænkes anvendt til visualisering af de i dag skjulte vidnesbyrd om middelalderbyen (se rubrik 11). Det er tanken, at middelalderudstillingen skal udgøre kernen i den formidling, der med tiden skal ske i Mølleporten, når renoveringen af denne er gennemført. Hovedparten af udgifterne til denne middelalderudstilling afholdes via museets løbende budget til udstillingsformål; de kr., der er sat på dette projekt budget, sigter alene på at kunne gennemføre ekstraordinære tiltag såsom indpasningen i Mølleporten og samspillet med AR og middelalderby-app en. Events er en anden oplagt formidlingskanal, og vi har da også overvejet at etablere en årligt tilbagevendende middelalder-festival el. lign. Men dels er udvikling og implementering af helt nye events særdeles arbejdskrævende, dels er der allerede en række årligt tilbagevendende events i Stege, som det vil være både lettere og nok også mere givtigt at koble sig på. Der tilbydes allerede i dag visse middelalder-relevante aktiviteter på de velbesøgte tirsdagsmarkeder i turistsæsonen (kirkekoncerter, guidede ture) og på det årlige Sildemarked. De fungerer udmærket som supplement / delvist modspil til gøglet på markederne, så det er nok denne vej, vi vil videreudvikle m.h.t. events. De formidlingstiltag, som vi på nuværende tidspunkt er så sikre på, at vi har medtaget dem i projekt-budgettet, er fremhævet i rubrik 11, Formidling mv. 8. Udvalgt case: Oplevelsesudvikling af Mølleporten Mølleporten i Stege er en af Danmarks kun to bevarede middelalderlige byporte, og et vartegn for byen. Bygningen er fredet, men er fysisk meget slidt og står overfor en gennemgribende renovering. Den har ikke i mands minde været i konkret anvendelse, men det har i mange år været et ønske bl.a. i Møns Museum / Museum Sydøstdanmark (daglig forvalter af Mølleporten) og i Møn-Sydsjælland Turistforening - at skabe adgang til bygningen og bruge den som et aktivt formidlingssted. I forbindelse med den forestående renovering er der nu i forståelse med Kulturstyrelsen skabt mulighed for, at Mølleporten kan gøres tilgængelig for publikum og anvendes som led i formidlingen af Steges middelalderhistorie. Der gennemføres, som et led i dette projekt, en art forprojekt vedr. Mølleporten, hvor der udføres såvel historiske studier som byggetekniske vurderinger af renoveringsbehov og metoder. Arkitekt Bent Lykke vil være den centrale person i disse tiltag, som der vil blive søgt særlige midler til, ud over finansieringsplanen for dette projekt. Via et særligt forløb af registreringer og workshops i arbejdsgruppen, evt. suppleret med øvrige interessenter omkring Mølleporten, indkredses den fremtidige formidlingsmæssige anvendelse af Mølleporten incl. indretning af rummene i bygningen, adgangsforhold samt strategi og handlingsplan for bygningens formidlingsfunktioner. Vi kan allerede nu sige så meget om den fremtidige formidling i Mølleporten, at fokus i forberedelsen af såvel dette projekt som renoveringsprojektet har været på Mølleportens naturlige rolle som led i formidlingen af Steges rige middelalderhistorie. Under dette tema kan Mølleporten p.g.a. dens oprindelige funktion som et led i befæstningen 6af 12

7 af Stege og dens beliggenhed på den bevarede byvold få en særlig rolle i formidling af byens (og middelalderbyernes) forsvarshistorie, hvilket også vil skabe god samklang med formidlingen af de samme temaer i Danmarks Borgcenter. Der er i dag et udækket behov for denne formidling såvel Mølleporten selv som byvolden er faktisk så unikke, at de burde formidles med langt større kraft end i dag. Formidlingsstrategien skal omfatte både formidling på stedet (ovennævnte middelalderudstilling incl. AR-visualisering af Stege som middelalderby, suppleret af enkelte nye installationer / tableauer og dioramaer ), samt øvrig formidling i de medier, som udvikles i middelalderprojektet (herunder den nye byguide-app). Mere vidtgående formidlingstiltag såsom tableauer / dioramaer er så svære at overskue lige nu, at vi har valgt at holde dem udenfor nærværende projekt, og i stedet bruge dét til at udvikle en samlet formidlingsplan for Mølleporten, ud fra hvilken man så efterfølgende kan definere særlige projekter til realisering af de mere vidtgående formidlingstiltag. Mølleporten i Stege et vartegn for byen og et naturligt led i formidlingen af byens middelalderhistorie. Opstalten til højre viser, hvordan bygningens oprindelige fremtræden kan genskabes, og hvordan der kan skabes adgang til den. 9. Hvordan understøtter projektet Vordingborg Kommunes visioner, planer og strategier? Projektet er efter ansøgers skøn i fuld overensstemmelse med Vordingborg kommunes planer og visioner, bl.a. på turismeområdet samt m.h.t. udvikling af kommunens købstæder, som disse fremgår af kommuneplanstrategien og handlingsplaner for bosætning, erhverv og turisme. Projektet ligger også i klar forlængelse af højt prioriterede temaer i Region Sjælland. Det gælder dels den regionale turismestrategis prioritering af kulturhistorien - herunder middelalderen, dels det nye tema vedr. levende og attraktive byrum, som projektet vil kunne bidrage meget direkte til. Dette er også grunden til, at projektet har opnået tilskud på ca kr. fra Region Sjællands Kulturhistoriske pulje. 7af 12

8 10. Forventede, dokumenterbare effekter i forhold til erhverv, bosætning og markedsføring af Vordingborg Kommune Projektets forventede effekter kan sammenfattes i følgende punkter: Opdagelse og formidling af nogle spændende historier om Steges middelalderhistorie, der simpelthen fortjener at blive fortalt meget bedre end i dag; Udnyttelse af kulturhistorien som generator for den lokale og regionale udvikling; Nyttiggørelse af viden i museer og videnscentre (primært i Museum Sydøstdanmark); Styrket turisme bedre oplevelser for turisterne, styrket reason to go og reason to stay ; Erhvervsudvikling øget omsætning, jobskabelse og iværksætteri i turistindustrien; Større viden om og identificering med byen hos dens egne borgere; Kulturhistorien som drivkraft i byudviklingen herunder vigtige bidrag til udvikling af levende og attraktive byrum; Kulturhistorien som virkemiddel i bosætningspolitikken Stege bliver en mere spændende by, også for tilflyttere; Samarbejdet udvikling af samarbejdsnetværk og oplevelsesudvikling på kulturhistorisk grundlag, som har selvstændig værdi og planlægges fortsat efter projektets afslutning; En række af projektets resultater, erfaringer og metoder kan overføres til andre byer og organisationer f. eks. vil den nye byguide-app formentlig kunne sælges til andre købstæder med middelalder-potentiale, f. eks. Køge og Næstved; Udvikling, afprøvning og vidensdeling af en utraditionel metode til oplevelsesudvikling. 11. Formidling, evaluering og målopfølgning Hvordan formidles projekt og resultater, hvordan evalueres og hvordan følges op på om målene er nået? Projektet sigter på formidling af Steges middelalderhistorie, og dets resultater vil blive særdeles synlige via de formidlingsprodukter, som de vil udtrykke sig i. De konkrete (formidlings-)produkter, der tegner sig som resultater af projektet, kan opregnes i den følgende liste: Kortsigtet revision af / supplement til Silderuten (print og www). Etablering af en www-site for projektet, til løbende info om dettes udvikling. Sitet implementeres på Museum Sydøstdanmarks og de samarbejdende organisationers hjemmesider. Publikation Tidsrejse under asfalten (30-50 s., format 20x20 cm i VUS kvalitetslayout). Skiltning på de vigtigste hotspots. Skiltene skal tjene det dobbelte formål, at de både skal levere spændende information til de, der ikke har smartphones og/eller foretrækker skiltet information, og at de skal understøtte byguide-app en, som kræver tilgængelige QR-koder på centrale steder i middelalderbyen. Vi forestiller os nogle enkle og ikke for store skilte (formentlig A3), der kan ophænges på byens vægge de behøver ikke egne standere, der er mere end nok af byinventar i forvejen. Byguide-app til Smart-phones og I-pads. Udvikles i samarbejde med det østrigske software-firma NOUS, som MV også har arbejdet sammen med om udvikling af den nye app Guide til Danmarks borge - og med samme metodik / teknik. Byguide-folder (print) harmonikafolder eller s. brochure i almindelig VUS-layout, der kan supplere evt. afløse - Silderute-brochuren. Byguiden, www-version. Med mulighed for at kombinere den hurtige præsentation i app en med mere dybtgående informationer og baggrundsmateriale for de særligt interesserede. Manual for synliggørelse af middelalderen i byens rum. Resultaterne af arbejdet med at indkredse og synliggøre middelalder-historien i byens plan, bygningsmasse og rum tænkes samlet i en sådan manual, der kan bruges som udgangspunkt for mere vidtgående initiativer i efterfølgende projekter herunder anlægsprojekter. Visualisering og levendegørelse af middelalderbyen via Augmented reality (AR). Det er en teknik, der kan anvendes både i in-house (f. eks. på museet) og i on-spot formidling ( i marken, på hotspots). Et eksempel på AR er at holde et kamera op mod en bygning, f.eks. Netto på havnen. Billedinformationerne sammenlignes med en database, der genkender Netto på billedet, og erstatter virkeligheden med den virkelighed som var i middelalderen en 3-d fremstilling af Stege Borg. Man træder om man så må sige direkte tilbage i middelalderen. AR er et nyudviklet digitalt værktøj, hvor Museum Sydøstdanmark er blandt first movers, hvorfor anvendelse og videreudvikling af teknikken er et mål i sig selv. Når vi advokerer så stærkt for AR, er det 8af 12

9 dog fordi det er af særlig relevans i dette projekt, hvor det på flere hotspots drejer sig steder uden synlige spor af den middelalder-fortid, som vi gerne vil levendegøre. Middelalderudstilling på Møns Museum incl. artefakter, plancher og augmented reality-visualisering af middelalderbyen (flyttes senere til den nyrenoverede Mølleport). Beskrevet under pkt Middelalder-formidling ved events: Der laves (i samarbejde med div. arrangører) en samlet plan for, hvordan middelalderoplevelser kan kobles på de eksisterende events året rundt i Stege by. Eksempler på middelalderindslag ved tirsdagsmarkeder er nævnt tidligere. Det er let af få tilsvarende idéer i forh. t. andre events, fx middelaldermad, hvor vi har gode kontakter til Bi Skaarup, en af landets førende eksperter i madhistorie. Andre idéer er special-ture med kendte personer som fx Kåre Johannesen, Middelaldercentret. Vi har tidligere haft besøg af middelalder-kogge til Steges Sildemarked, og der kan også tænkes mere actionprægede indslag af den type, der kendes bl.a. fra Middelaldercentret (evt. i samarbejde med dette). Plan for formidlingsindhold i Mølleporten efter den forestående renovering (som gennemføres i et separat, efterfølgende projekt). Hertil kommer flere produkter, der kan støtte de primære formidlingsprodukter, men som er af mere intern karakter faglige notater, rapporter etc. Også projektarbejdet og projektet som sådan vil blive søgt synliggjort i så høj grad som muligt. Det hænger sammen med, at målet om at skabe dybde i borgernes oplevelse af deres egen by og en større identitetsfølelse også kræver en åben inddragelseslinje igennem hele projektforløbet. Det bør derfor i forb. m. projektudviklingen overvejes at styrke dette element (også i forhold til den vægt, det har i denne projektbeskrivelse) ved at indlægge offentlige møder og/eller ture med test af nye historier, walk and talk-seancer o. lign. På nuværende tidspunkt kan vi opregne de følgende tiltag til projekt-formidling : Detailplan og organisationsplan for projektarbejdet; Udredningsnotater / sammenskrivninger af ekst. kilder; Registrering / vurdering af foreliggende artefakter; Publikation Tidsrejse under asfalten (30-50 s., format 20 x 20 cm i VUS kvalitetslayout; Interne notater fra registreringsture til hotspots; Workshop-rapport; Samlet strategi- og handlingsplan for middelalder-oplevelser i Stege; Skitser til udviklingsplaner for hvert hotspot; Slutrapport. Evaluering: Der gennemføres løbende evaluering af projektforløbet på arbejds- og styregruppemøder hen gennem forløbet. Projektets afslutning markeres (bl.a.) ved en workshop for alle aktive medvirkende. På workshoppen gennemføres en systematisk funderet debat om projektets resultater i forh. t. de oprindelige mål og i forh. t. de særlige styrker ved proces og samarbejde. Der bliver vel at bemærke ikke tale om en rent tilbageskuende evaluering, men i høj grad om en fremadrettet, idet der med største sandsynlighed vil følge videregående formidlingstiltag i direkte forlængelse af dette projekt. Evalueringen vil få en vigtig opgave i at kvalificere den videre projektudvikling. Perspektivering: Det er som nævnt flere gange tidligere et klart mål for projektarbejdet, at dets udviklingstiltag ikke kun følges op i dette projekt, hvor de primært fører til formidlingsmæssige produkter, men også i flere efterfølgende projekter, som i øvrigt forventes at få langt større budgetter end indeværende projekt. Det drejer sig primært om: Projekt Mølleporten Renovering og tilgængeliggørelse af Mølleporten. Som nævnt forberedes dette projekt, der også vil omfatte Mølleportens omgivelser, og som sandsynligvis vil løbe op i en samlet projektsum på over 10 mio. kr. Synliggørelse af middelalderen i byens rum udvikling af levende og attraktive byrum. Den nævnte manual skal være udgangspunkt for eet eller (formentlig) flere anlægsprojekter, der sigter på at rense Steges byrum for overflødigt byinventar og bringe byens rum og bygningsmasse så tæt tilbage til de middelalderlige spor som muligt. Der vil også indgå tiltag til synliggørelse af i dag skjulte middelalder-minder, f. eks. Stege Borg, middelalder-rådhuset og Skt. Gertrud Kloster. Også for disse projekter forventes den samlede budgetramme at udgøre et tocifret millionbeløb. Denne udviklingsmulighed vil passe som fod i hose til Region Sjællands og 9af 12

10 Østdansk Turismes nye projekt Levende og attraktive byrum, hvor Stege er en af tre udvalgte prøvebyer. Der kan også sagtens tænkes andre videregående perspektiver for projektarbejdet bl.a. udvikling af særlig hotspots (fx i forlængelse af de ovennævnte initiativer omkring kirken og Morten Reenbergs Gård), inddragelse af andre middelalderlokaliteter på Møn, i kommunen og regionen, gennemførelse af tilsvarende projekter i kommunens to andre købstæder etc. Kun fantasien sætter grænser. Se i øvrigt skema i bilaget, hvor der står mere om perspektiver. 12. Projektorganisation Beskriv projektorganiseringen forankring, deltagere, kompetencer, styregruppe, arbejdsgruppe etc. Hvis der anvendes ekstern konsulentbistand i projektet angives navn på konsulent/konsulentfirma herunder. Organisation: Projektarbejdet organiseres som nævnt tidligere - ved at der fra starten nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe. Styregruppen sammensættes af ledere fra Museum Sydøstdanmark / Danmarks Borgcenter, Østdansk Turisme, Middelaldercentret, Vordingborg Kommune, Lokalhistorisk Arkiv Møn, Vordingborg Udviklingsselskab / Møn- Sydsjælland Turistforening, Lokalrådet for Stege og omegn, Møns Handelsstandsforening, Initiativgruppen for Byggeri & Miljø og Møn Nu. Arbejdsgruppen der hen gennem projektet kan suppleres med flere ad-hoc arbejdsgrupper efter behov - sammensættes af medarbejdere med relevante kompetencer fra de samme organisationer, suppleret med særligt udpegede videns- og ressourcepersoner indenfor middelalderhistorie og oplevelsesudvikling. Lykke & Nielsen Arkitekter MAA v. Bent Lykke og Erik Büchert tilknyttes som eksterne proceskonsulenter på projektet. Netværk: Projektet bygger på samarbejde med følgende parter, som alle forventes inddraget som aktive deltagere i projektarbejdet på såvel styregruppe- som arbejdsgruppeniveau (vi har allerede nu tilsagn om medvirken fra næsten alle): Museum Sydøstdanmark (projektholder) Østdansk Turisme, Middelaldercenteret, Lokalhistorisk Arkiv Møn, Lokalrådet for Stege og omegn, Vordingborg Udviklingsselskab / Sydsjælland-Møn Turistforening, Foreningen Møn Nu, Møns Handelsstandsforening, Initiativgruppen for Byggeri og Miljø, Vordingborg Kommune, samt Lykke & Nielsen Arkitekter MAA projektets eksterne konsulenter. Opbygning og kvalificering af dette netværk vil være en stor styrke for projektet, men det vil også have stor selvstændig værdi i form af vidensdeling, gensidig inspiration og samarbejde om andre middelaldermiljøer. Det vil også være et perfekt udgangspunkt for videreformidling af viden, resultater, metoder og andre erfaringer til andre byer / organisationer, der vil arbejde med formidling af middelalderen. Projektet og dets organisering / samarbejdet mellem de nævnte parter betyder nyttiggørelse af viden i museer og forskningskredse, og udnyttelse af kulturarven som en force i den lokale udviklingsstrategi. Begge dele har i de senere år været højt prioriterede, politiske målsætninger. I skemaet i det vedlagte Bilag 1 har vi noteret præcis hvordan udvalgte partnere forventes at deltage i projektarbejdet. Det er dog primært Museum Sydøstdanmark, Lokalhistorisk Arkiv Møn, Vordingborg Udviklingsselskab og L&N Arkitekter, der forventes at være aktive i det daglige projektarbejde. De øvrige samarbejdspartnere sidder i styregruppen, men kan sagtens tænkes inddraget i mere aktive roller ad hoc. Forankring: Projektresultaternes drift efter etableringsfasen placeres hos velkonsoliderede organisationer som Museum 10af 12

11 Sydøstdanmark og Møn Turistbureau, som forpligter sig til at opretholde og videreudvikle de etablerede formidlingsprodukter (bl.a. byguide-app en, vedligeholdelse af skilte, brochure-distribution, hjemmesidepræsentation, mobiltlf-guidning og app s til I-pads og smart-phones). For at sikre koordinering og videreudvikling af det samlede middelalder-produkt er det meningen, at styregruppen opretholdes efter afslutning af projektperioden. Projektet forankres også i det til projektet etablerede samarbejdsnetværk, som har selvstændig værdig og derfor som nævnt vil blive søgt videreført efter projektets ophør. Med den nævnte styrkelse af projektets inddragelseslinje, vil det også blive godt forankret i lokalbefolkningen. 13. Budget (i hele 1000 kr.) Aktivitet I ALT Projektledelse (styregruppemedlemmernes tidsforbrug ansl.) Proceskonsulenter (se også Bilag 1) ,5 229,5 Historiske konsulenter (frikøb medarb. fra Mus. Sydøstdanmark) (se også Bilag 1) Formidling, markedsføring og PR, herunder: 450 Hjemmeside 30 Tidsrejse under asfalten 60 Teknisk etablering af byguide-app 60 Skiltning på hotspots 80 Folder 30 Middelalderudstilling på Møns Museum 80 Levendegørelse af middelalderbyen via augmented reality 100 Studietur for styre- og arbejdsgruppe, f. eks. til Visby Møder mv Befordring Revision I ALT (hele 1000 kr.) , ,5 14. Finansieringsplan (i hele 1000 kr.) Status Beskriv den samlede finansiering af projektet. I status skrives ansøges, ansøgt eller tilsagn Beløb ud for hver linje. Dokumentation for tilsagn vedlægges i bilag. Tilsagn Egenfinansiering (styregruppemedlemmers og museumsmedarbejderes tidsforbrug) 220 Tilsagn Region Sjællands Kulturhistoriske Pulje 301 Ansøges Vordingborg kommune, 496,5 I ALT (hele 1000 kr.) 1.017,5 15. Bilagsoversigt Angiv hvilke bilag, som er fremsendt sammen med ansøgningsskemaet Bilag 1. Oversigt over forventede produkter, effekter og perspektiver af projektet Bilag 2. Fordeling af Konsulent- og museumsmedarbejdertimer på projektfaserne 16. Vordingborg.nu (sæt kryds) Ansøger er villig til at støtte op omkring vordingborg.nu i overensstemmelse med retningslinjerne for Udviklingsog markedsføringpuljen i Vordingborg Kommune. 11af 12

12 17. Dato og underskrift Dato Underskrift Ansøgning sendes til: Ansøgning og bilag sendes via til: Vær opmærksom på de offentliggjorte ansøgningsfrister på vordingborg.dk ansøgninger behandles 3 gange om året i forbindelse med disse for sent indsendte ansøgninger vil først blive behandlet ved den efterfølgende ansøgningsfrist. Sammen med ansøgningsfristerne kan du også se, hvornår ansøgningerne behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og hvornår du kan forvente svar på din ansøgning. Retningslinjer for findes på vordingborg.dk, sammen med en vejledning til dette ansøgningsskema. 12af 12

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen:

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen: Ansøgningsskema Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet.

Læs mere

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe.

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe. Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til i Vordingborg Kommune. Ved ansøgning anvendes ansøgningsskemaet, som findes på Vordingborg.dk Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune)

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Startdato: 12/8 2016 Slutdato: 14/8 2016

Startdato: 12/8 2016 Slutdato: 14/8 2016 Vio Dette hhhhhhhhhhhhhh skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Idéoplæg i bullets til nyt turismeinitiativ på Sydsjælland. /Notat til internt brug 26. april 2017

Idéoplæg i bullets til nyt turismeinitiativ på Sydsjælland. /Notat til internt brug 26. april 2017 Idéoplæg i bullets til nyt turismeinitiativ på Sydsjælland. /Notat til internt brug 26. april 2017 Camønoen har haft stor succes, siden åbningen i juni 2016. Derfor har en lille projektgruppe fra Camp

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post til Region

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen. Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen.

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen. Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen. Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) give et kort, præcist, samlet overblik over projektet.

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Hvorfor åbne en butik i Stege By?

Hvorfor åbne en butik i Stege By? Hvorfor åbne en butik i Stege By? Stege er ikke alene hovedbyen for den mønske befolkning. Den er også porten til øens internationale turistattraktioner, med Møns Klint i spidsen, og et spændende udflugtsmål

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Baggrund/formål Her beskrives, hvorfor projektet igangsættes. Der skal pustes nyt liv i Haslev Seminarium, som står tomt. Bygningerne og de smukke omgivelser

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordinger Et pilotprojekt med Landdistrikernes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Løgumkloster, Ølgod og Ørbæk. PROJEKTBESKRIVELSE FORÅRET 2012

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere