Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres"

Transkript

1 Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers mulighed for at kunne håndhæve eksisterende og i fremtiden indgå aftale om såkaldte tilbagekøbsklausuler i medarbejderaktieprogrammer. Højesteret fastslår nemlig, at en medarbejder trods klare bestemmelser om det modsatte i vilkårene for medarbejderaktierne ikke skulle tilbagesælge sine aktier til arbejdsgiveren ved fratræden. Tilbagekøbsklausuler findes stort set uden undtagelse i alle medarbejderaktieprogrammer og er bestemmelser, der pålægger medarbejderen at tilbagesælge alle eller en væsentlig del af de modtagne aktier til arbejdsgiveren, når medarbejderen fratræder. Selskaber med medarbejderaktieprogrammer, der indeholder tilbagekøbsklausuler, bør derfor nu overveje, om der er behov for at ændre programmets vilkår for at kunne tilbagekøbe aktier fra medarbejdere, der fratræder. Dommen vil særligt ramme innovationsprægede virksomheder, da særligt disse virksomheder er afhængige af den viden, som medarbejderne har og derfor bruger tilbagekøbsklausuler for at fastholde medarbejderne. Højesterets dom om tilbagekøbsklausuler i medarbejderaktieprogrammer Dommen vedrørte en ledende medarbejder i et dansk datterselskab, der som led i sin ansættelse havde købt aktier i det udenlandske moderselskab. Aktiekøbet skete til en nærmere fastsat kurs, der var defineret som markedsværdien på købstidspunktet, og aktierne blev kun tilbudt visse ledende medarbejdere. Da selskabet usagligt opsagde medarbejderen, påberåbte medarbejderen sig aftalelovens 36 for at få tilsidesat en bestemmelse i vilkårene for medarbejderaktierne, hvorefter medarbejderen ved fratræden skulle tilbagesælge aktierne til det udenlandske moderselskab. Højesteret fandt indledningsvis, at funktionærlovens 17a ikke fandt anvendelse, fordi erhvervelsen af aktierne ikke havde karakter af en vederlæggelse af medarbejdere, og at erhvervelsen af aktierne ikke var omfattet af aktieoptionsloven. Højesteret fandt herefter (med dissens, (3-2)) og under henvisning til aftalelovens 36, at det konkret var urimeligt at gøre tilbagesalgspligten gældende, og at bestemmelsen om tilbagesalgspligt derfor var ugyldig. Medarbejderen var således ikke forpligtet til at sælge aktierne tilbage. Højesterets flertal bemærkede indledningsvist, at det fulgte af vilkårene for medarbejderaktierne, at 1 Højesterets dom af den 23. juni 2011 i sag 317/2009 (UfR H). 1

2 medarbejderen skulle tilbagesælge aktierne ved fratræden, uanset om det var medarbejderen selv eller arbejdsgiveren, der opsagde ansættelsesforholdet. medarbejderen ikke altid havde krav på at modtage aktiernes markedsværdi, men i mange tilfælde herunder i de første tre år helt eller delvist måtte nøjes med den laveste værdi af enten aktiernes markedsværdi eller den oprindelige købesum. Den i medfør af aktieinvesteringsaftalen beregnede tilbagekøbskurs, som konkret skulle anvendes, svarede dog til markedskursen på afståelsestidspunktet (det fremgår i øvrigt af dommen, at tilbagekøbskursen også konkret svarede til den kurs, som medarbejderen havde købt aktierne for). den oprindelige sælger (det vil reelt sige arbejdsgiveren) ensidigt kunne beslutte, om denne ville tilbagekøbe aktierne. Ved vurderingen af, om bestemmelserne om tilbagesalgspligt helt eller delvis skulle tilsidesættes i medfør af aftalelovens 36, henviste Højesterets flertal til, at adgangen til medarbejderaktieprogrammet var opnået som led i ansættelsen. medarbejderaktieprogrammet i første række var begrundet i et ønske om at fastholde medarbejderen. medarbejderen ved præsentationen af medarbejderaktieprogrammet var blevet stillet i udsigt, at der var mulighed for at opnå en meget betydelig gevinst inden for en overskuelig årrække. På den baggrund kom Højesterets flertal frem til, at det som udgangspunkt var urimeligt at gøre tilbagesalgspligten gældende, da ansættelsesforholdet blev bragt til ophør af arbejdsgiveren, uden at det forelå misligholdelse fra medarbejderens side. Højesteret henviste i den forbindelse til principperne i og hensynene bag aktieoptionslovens 5, hvoraf det følger, at medarbejderens ret til at bevare og udnytte tildelte warrants (aktieoptioner) mv. efter ansættelsesforholdets ophør i det væsentlige afhænger af, om medarbejderen skal betragtes som "good leaver" eller "bad leaver" i aktieoptionslovens forstand. Kommentar Højesteret udvider dermed anvendelsesområdet for principperne i aktieoptionslovens 5 til også at gælde for ordninger, som ikke er omfattet af aktieoptionsloven. Dette indebærer formentlig, at principperne i aktieoptionslovens 5 for fremtiden vil være relevante, når det skal vurderes, om en klausul om tilbagesalg af aktier ved ansættelsesforholdets ophør kan gennemføres ifølge sit indhold eller er ugyldig Højesterets dom er begrundet i en række konkrete omstændigheder. Det er derfor vanskeligt at anvende dommen som en generel rettesnor for, hvad der kræves for at opretholde en tilbagesalgspligt. Om der er risiko for tilsidesættelse af en tilbagekøbsklausul i et medarbejderaktieprogram vil derfor afhænge af en konkret vurdering fra sag til sag. Som dommens præmisser er formuleret, er det dog nærliggende at antage, at en tilbagekøbsklausul kan opretholdes, hvis medarbejderen fratræder som "bad leaver" i aktieoptionslo- 2

3 vens forstand, forudsat at de øvrige vilkår for tilbagekøbet af aktierne i øvrigt er rimelige og afbalancerede. Dommen udelukker formentlig heller ikke, at en tilbagesalgspligt kan opretholdes over for en "good leaver", hvis tilbagekøbsklausulen i sin helhed fremtræder rimelig og afbalanceret. Dommen vil i praksis have betydning for, i hvilket omfang tilbagekøbsklausuler kan håndhæves over for lønmodtagere, der som led i et ansættelsesforhold har modtaget aktier. Dommen har derimod formentlig ikke betydning i sager om tilbagekøb af aktier ved ansættelsesforholdets ophør, hvis den fratrædende medarbejder enten er direktør (og derfor ikke er lønmodtager) eller tillige ejer en væsentlig ejerandel i selskabet. Dommen har heller ikke betydning for, om en lønmodtager skal afstå aktiekøbsoptioner eller aktietegningsoptioner (warrants) ved fratræden, da dette afgøres ifølge aktieoptionsloven. Good og bad leaver bestemmelser Medarbejderaktieprogrammer benyttes af selskaber, der som supplement til den faste løn ønsker at give et ekstra økonomisk incitament for medarbejderne til at arbejde for optimering af selskabets værdi. Medarbejderaktieprogrammer tjener desuden som et effektivt værktøj til at fastholde medarbejdere. De fleste medarbejderaktieprogrammer skelner i forhold til tilbagekøbsklausuler mellem, om medarbejderen er en såkaldt "good leaver" eller en "bad leaver". Det vil sige, at der skelnes til årsagen til, at medarbejderen forlader selskabet. Det er som udgangspunkt op til arbejdsgiveren og medarbejderen at aftale, hvornår medarbejderen skal anses som henholdsvis good leaver eller bad leaver. Hvis medarbejderen er tildelt aktiekøbsoptioner eller aktietegningsoptioner (warrants), og aktieoptionsloven derfor finder anvendelse, kan der dog ikke aftales en definition, der er i strid med aktieoptionslovens ufravigelige definitioner af good leaver og bad leaver. Om en medarbejder er good leaver eller bad leaver tillægges ofte betydning blandt andet i forhold til om medarbejderen kan beholde eller skal tilbagesælge aktier ved fratræden i hvilket tempo medarbejderens aktier modner (på engelsk "vester") hvilket vederlag medarbejderen får for sine aktier ved fratræden Typisk defineres en good leaver som en medarbejder, der bliver opsagt af arbejdsgiveren, forudsat at opsigelsen ikke skyldes medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af generelle nedskæringer i selskabet, selskabets grove misligholdelse af ansættelsesforholdet eller medarbejderens pension. 3

4 En bad leaver defineres derimod oftest som en medarbejder, som enten selv siger op, uden at dette er begrundet i arbejdsgiverens grove misligholdelse, eller som selv misligholder ansættelsesforholdet. Ovenstående definitioner af en good leaver og bad leaver svarer til definitionen af good leaver og bad leaver i aktieoptionslovens 5. Prissætning ved good leaver og bad leaver i ikke-børsnoterede selskaber Hvis en medarbejder forlader et selskab som good leaver, vil den pågældende typisk have ret til en (væsentlig) højere kurs for sine aktier end en bad leaver. Aftalen mellem selskabet og medarbejderen vil fastsætte tilbagekøbskursen for aktierne. Tilbagekøbskursen fastsættes ofte i en på forhånd aftalt matematisk formel, hvor selskabets historiske resultater (eksempelvis gennemsnittet af de tre seneste års EBITA) ganges med en bestemt aftalt faktor. Hvis medarbejderen er good leaver, vil faktoren typisk være højere end for en bad leaver. I andre medarbejderaktieprogrammer fastsættes kursen for bad leavers på grundlag af det laveste og for good leavers på grundlag af det højeste af en række faktorer, eksempelvis: (i) det beløb medarbejderen betalte for aktierne ved tildelingen (eventuelt med tillæg af en vis forrentning af det investerede beløb i perioden), (ii) den indre værdi på afståelsestidspunktet, eller (iii) den nominelle værdi. I atter andre medarbejderaktieprogrammer fastsættes kursen på baggrund af en vurderingsrapport udarbejdet til lejligheden af en vurderingsmand, eksempelvis selskabets revisor, kombineret med en bestemmelse om, at kursen for aktierne for en bad leaver reduceres med en på forhånd aftalt procentsats i forhold til kursen for en good leaver. Tidligere praksis Højesterets afgørelse supplerer den hidtidige retspraksis inden for området, navnlig Sø- og Handelsrettens dom i 2003 i den såkaldte Exiqon-dom, der hidtil har været anset som den ledende afgørelse på området. I 2003 fastslog Sø- og Handelsretten 2, at en tilbagekøbsklausul, der i tilfælde af medarbejderens fratræden inden for tre år efter aktietegningen gav selskabet mulighed for at kræve aktierne tilbagesolgt til selskabet til købskursen med tillæg af en rente på 10%, var urimelig. Bestemmelsen blev derfor tilsidesat i medfør af aftalelovens 36, og medarbejderen fik medhold i sin påstand om, at hun fortsat var ejer af aktierne. I afgørelsen lagde Sø- og Handelsretten blandt andet vægt på, at tilbagekøbsklausulen udelukkende var fastsat i selskabets interesse. det var selskabet, der afskedigede medarbejderen (på grund af sygefravær), som derfor ikke selv havde haft indflydelse på ansættelsesforholdets varighed. 2 Sø- og Handelsrettens dom af 21. februar 2003 i sag F-7-01 (UfR S). 4

5 den angivne købskurs fandt anvendelse uanset selskabets økonomiske stilling eller aktiernes værdi på tilbagekøbstidspunktet. Medarbejderen havde købt aktierne til markedskurs. Den nye dom fra Højesteret er således i vidt omfang i overensstemmelse med den tidligere praksis på området. Medarbejderaktieordninger kan grundlæggende være omfattet af tre regelsæt: Aktieoptionsloven, der indeholder en række ufravigelige bestemmelser, der skal beskytte lønmodtagere, der som led i et ansættelsesforhold har ret til på et senere tidspunkt at købe aktier eller anparter eller på et senere tidspunkt at tegne nyudstedte aktier eller anparter. Funktionærlovens 17a, der i tilfælde af en funktionærs fratræden midt i et regnskabsår regulerer funktionærens ret til en forholdsmæssig andel af ydelser, der ifølge aftale eller sædvane må anses som en påregnelig del af funktionærens faste løn. Bestemmelsen omfatter eksempelvis kontant bonus, favør- og gratisaktier, båndlagte medarbejderaktier og overskudsdelingsordninger. Det har ikke betydning, hvorfor funktionæren fratræder. Aftalelovens 36, der foreskriver, at en aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Aftalelovens 36 kan også bruges i forhold til tilbagekøbsklausuler, herunder klausulernes enkelte vilkår såsom den aftalte tilbagekøbskurs. 5

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere