Bilag 7a Overordnede rammer og proces for nationalt forudsætningsprojekt vedrørende modning af infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7a Overordnede rammer og proces for nationalt forudsætningsprojekt vedrørende modning af infrastruktur"

Transkript

1 Bilag 7, Infrastruktur Overordnede Rammer til punkt 7, Telemedicinsk infrastruktur på sundhedsområdet Bilag 7a Overordnede rammer og proces for nationalt forudsætningsprojekt vedrørende modning af infrastruktur Indhold 1. Nationalt forudsætningsprojekt vedrørende modning af infrastruktur Indledning Baggrund Løsningselementer i infrastrukturen Organisering Økonomi Modning af KIH-databasen Leverancer Tidsplan Modning af National Serviceplatform Standarder og profileringer Leverancer Modning af OpenTele Baggrund for modning af OpenTele Formål og leverancer...12 Side 1 af 12

2 1. Nationalt forudsætningsprojekt vedrørende modning af infrastruktur 1.1 Indledning Som en del af ØA16-aftalen om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er det besluttet, at der skal etableres en national it-infrastruktur. Infrastrukturen skal i første omgang understøtte implementering af telemedicinsk behandling, men som på sigt også kan bidrage til at modernisere den digitale kommunikation i sundhedsvæsenet. Den nationale it-infrastruktur skal spille tæt sammen med de sundheds-it systemer, som regioner, kommuner og praksislæger anvender i det daglige arbejde, og som de også vil benytte i forbindelse med deres håndtering af telemedicinske KOL-patienter. De data, som indsamles hos borgeren i forbindelse med den telemedicinske behandling, indgår i det konkrete behandlingsforløb og anvendes af den eller de sundhedspersoner, der er ansvarlige for borgerens aktuelle behandling. Imidlertid kan oplysningerne om en borgers telemedicinske behandling også være relevant i anden klinisk sammenhæng, hvis fx borgeren har flere diagnoser eller bliver akut indlagt på lungemedicinsk afdeling. Derfor skal det være muligt at tilgå borgerens telemedicinske data fra forskellige itsystemer og dermed dele dem på tværs af både sektorer og kliniske enheder. Den fælleoffentlige porteføljestyregruppe præsenteres i det følgende for en beskrivelse af it-infrastrukturen og de overordnede rammer for delprojekterne, der gennemføres som led i modning af infrastrukturen. Det er væsentligt for en vellykket modning af den nationale telemedicinske infrastruktur, at kommuner og regioner samt deres leverandører og praksisleverandører indgår i arbejdet og bidrager med afprøvninger og forretningskendskab. 1.2 Baggrund I 2013 udarbejdede National Sundhed-it tekniske retningslinjer (referencearkitekturer) for, hvordan helbredsdata opsamlet på udstyr i borgeren eget hjem kan opsamles via itsnitflader og internationale it-standarder, samt retningslinjer for hvordan disse data gøres tilgængelig for relevante sundhedspersoner på tværs af sundhedsvæsenets forskellige it-systemer. Retningslinjerne introducerede nye, internationale it-standarder, som ikke tidligere har været implementeret i Danmark. Hensigten var at pege på en ny måde af dele borgernes helbredsoplysninger på, hvor data deles som strukturerede dokumenttyper med den fordel, at fx måletal kan beriges med en række yderligere oplysninger som fx spørgeskemasvar eller information om det måleapparat, som er anvendt til at foretage målingen.. Parallelt med udgivelsen af disse retningslinjer har de fællesoffentlige parter foretaget en række it-investeringer, bl.a. gennem KIH-projektet og TeleCare Nord. Med disse investeringer har det været muligt at teste og afprøve dele af it-infrastrukturen i relation til telemedicin. Infrastrukturen har potentiale til at kunne blive anvendt på andre

3 områder, hvor man finder det mere effektivt at dele patientoplysninger via den nye itinfrastruktur, frem for at sende dem som klassiske MedCom-beskeder via VANS-nettet. 1.3 Løsningselementer i infrastrukturen KIH-databasen og services på den nationale service platform (NSP) udgør tilsammen det, der omtales som national it-infrastruktur. Her kan lokale it-løsninger kobler op til dels ved at kunne levere data ind via infrastrukturen og dels ved at kunne hente data ud. KIH-databasen (hjemmemonitoreringsdatabasen) er en national komponent, som har til formål at opsamle, lagre og videreformidle de måledata, der opsamles hos borgeren. Databasen er etableret med henblik på at kunne dele sundhedsoplysninger opsamlet hos borgeren tværsektorielt og uafhængigt af hvilken telemedicinsk løsning, der lokalt er valgt. Da mange eksisterende løsninger fungerer som stand-alone-løsninger, med egne databaser og ofte brugergrænseflader til visning af disse data, gør KIH-databasen det muligt at data, der overføres til KIH-databasen stilles dem til rådighed for alle aktører på tværs af sundhedsvæsenet. Den nationale serviceplatform sikrer, at de data, der er lagret i KIH-databasen er tilgængelige for sundhedspersonalet i den konkrete kliniske situation. De lokale fagsystemer integrerer således til NSP. I skitseform ser infrastrukturen ud som illustreret i figur 1. Styrken ved en fælles it-infrastruktur er blandt andet, at borgernes måledata kan opsamles og lagres et sikkert sted og tilgås ensartet og efter fælles sikkerhedsregler via de forskellige fagsystemer, som fagpersonalet arbejder i.

4 Den overordnede referencearkitektur og de it-elementer, der er udviklet og sat i produktion, understøtter en åben komponentbaseret løsning. Det vil sige, at infrastrukturen er åben for, at mange leverandører kan byde ind med forskellige delelementer, da forskellige leverandører kan bruge og koble sig på infrastrukturen så længe de anvender de standardiserede snitflader. Aftale om modning af national infrastruktur som led i aftalen om landsdækkende udbredelse af telemedicin Forudsætningsprojektet vedrørende it-infrastrukturen omfatter: 1. En modning af KIH-databasen og integrationer til fagsystemer samt pilotafprøvning (de grønne bokse i figur 1, se afsnit 2 for uddybende information). MedCom er ansvarlig for dette delelement. 2. Modning af services på den nationale serviceplatform (NSP) (den gule boks i figur 1, se afsnit 3 for uddybende information). Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for dette delelement. 3. En modning af governance vedr. brug og udvikling af OpenTele (den blå cirkel i figur 1, se afsnit 4 for uddybende information). Region Midtjylland er ansvarlig for dette delelement. Ud over modningen af de beskrevne delelementer, jf. figur 1, forudsætter modningen af en national infrastruktur også, at de nationale standarder og profiler på området modnes. Modning af den nationale infrastruktur skal ske i tæt samspil med de it-leverandører, som leverer EPJ, EOJ og lægepraksissystemer til henholdsvis regioner, kommuner og almen praksis. Infrastrukturen vil introducere nye internationale standarder (IHE xds-standarder), men kendte it-standarder (fx OIO-xml) vil fortsat blive understøttet. Det betyder, at regioner og kommuner vil have flere veje til at koble sig op på infrastrukturen. 1.4 Organisering Sundhedsdatastyrelsen har den overordnede projektledelse for forudsætningsprojektet. For at sikre en projektnær styring af forudsætningsprojektet vedr. infrastruktur er der nedsat en teknisk styregruppe med i alt 10 repræsentanter: 3 repræsentanter fra regionerne og Danske Regioner 3 repræsentanter fra kommunerne og KL 3 repræsentanter fra staten (Sundhedsdatastyrelsen er formand) 1 repræsentanter fra MedCom Som rådgivende organ under styregruppen etableres et arkitekturråd, der vejleder og rådgiver styregruppen på udvalgte områder.

5 Figur 2 Infrastrukturprojektets organisering Den tekniske styregruppe har det overordnede formål at sikre: At den nationale it-infrastruktur til brug i forbindelse med udbredelse af telemedicinsk behandling til KOL-patienter, er teknisk velfungerende inden udgangen af At infrastrukturen understøtter de lokale forretningsbehov som regioner, kommuner og lægepraksis definerer i forbindelse med implementeringen af aftalen om udbredelse af telemedicinske behandling til KOL-patienter. At sundhedsvæsenets parter samt de relevante leverandører inddrages i modningsaktiviteterne Styregruppens formål skal konkret udmøntes gennem en række tekniske leverancer, som bidrager til realisering af de aftalte milepæle jf. Forståelsespapir for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Boks 1 [skal afstemmes med endelig version af milepæle som besluttes af den fællesoffentlige porteføljestyregruppe] Milepæl 7: Milepæl 8: Driftsmodning af NSP til teknologimodenhedsniveau 7, TRL7 (klar til pilottest), i fællesoffentligt forudsætningsprojekt under NSI. Driftsmodning af KIH-databasen til teknologimodenhedsniveau 7, TRL 7 (klar til pilottest), i fællesoffentligt forudsætningsprojekt under MedCom. medio 2016 Medio 2016

6 Milepæl 9 NSP og KIH-databasen driftsmodnet til teknologimodenhedsniveau 8, TRL 8, så infrastruktur er driftsklar (pilotafprøvninger gennemføres i samarbejde med en region, X kommuner, X lægepraksis og de respektive it-leverandører). Ultimo 2016 Milepæl 10 MedCom klar til at oplære samt teste og certificere alle relevante IT leverandører Ultimo 2016 Milepæl 11 Modning af OpenTele afsluttet Ultimo 2016 For at sikre at porteføljestyregruppen kan varetage det overordnede ansvar, herunder udstikke retning for infrastrukturarbejdet, skal porteføljestyregruppen godkende de overordnede rammer for de enkelte delprojekter samt godkende eventuelle ændringer af tidsplaner og rammer i delprojekterne. Porteføljestyregruppen skal løbende involveres i arbejdet og på hvert møde forelægges en status på fremdriften i de enkelte spor. I forlængelse heraf stilles der forslag om, at den tekniske styregruppe gives mandat til at godkende delprojekternes projektinitieringsdokumenter, leveranceplaner og sikre, at leverancerne gennemføres inden for det afsatte budget,. 1.5 Økonomi Der er i ØA16 afsat midler til at gennemføre forudsætningsprojektet vedr. infrastruktur, jf. tabel 1. Tabellen angiver, hvordan de afsatte midler overordnet er allokeret. I forbindelse med udarbejdelse af tekniske styringsdokumenter (PID er) for de tre delprojekter, vil det fordelingen af budget på de enkelte leverancer blive beskrevet. Tabel 1 Statslige midler til modning af infrastruktur Mio. kr., 2015-pl 2016 Modning af NSP (Sundhedsdatastyrelsen) 5,0 Modning af KIH-databasen (MedCom) 10,4 Integration KIH til EOJ, LPS og Sundhed.dk (MedCom) 3,1 Reserve til integration til EPJ (MedCom) 0,8 Modning af OpenTele (Region Midtjylland) 2,0 I alt 21,3

7 2. Modning af KIH-databasen KIH-databasen (hjemmemonitoreringsdatabasen) er en national komponent, der er etableret med henblik på at kunne dele sundhedsoplysninger opsamlet hos borgeren tværsektorielt og uafhængigt af hvilken telemedicinsk løsning, der lokalt er valgt. KIHdatabasen blev ved økonomiaftalerne for 2015 gjort permanent og finansieres med bidrag fra kommuner og regioner. Drift af KIH-databasen varetages af Region Nordjylland. Databasen modtager i dag hjemmemonitoreringsdata fra Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Nordjylland. Data fra KIH-databasen kan tilgås via sundhed.dk af borgere og sundhedsfaglige. Selv om KIH-databasen allerede er i klinisk drift i tre regioner, udestår der en række modningsaktiviteter for at bringe KIH-databasen op på et teknologisk modenhedsniveau, der modsvarer kravene til en national driftssituation. Dette omfatter blandt andet teknisk justering af indgående og udgående snitflader i forhold til nye internationale standarder og profiler (HL7 og IHE), som anbefalet i den nationale referencearkitektur. Set i lyset af, at disse nye standarder og profiler endnu ikke har været afprøvet i driftslignende (kliniske) sammenhænge, udestår der en vigtig opgave med at verificere den valgte infrastrukturs anvendelighed i forhold til en klinisk hverdag. Derfor forventes det, at der som del af delprojektet gennemføres en klinisk pilotafprøvning i en realistisk driftssituation. 2.1 Leverancer MedComs aktiviteter og leverancer i forbindelse med delprojektet vedr. modning af KIHdatabasen er:

8 1. KIH-databasen modnet KIH databasen er omstruktureret jf. analyserapport 1 og arkitekturbeslutninger trykprøvet mv. KIH databasen kvalitetssikret, afleveret til driftsorganisation i endelig version og idriftsat med driftsovervågning etc. 2. Pilotdrift etableret Dokumentdelingsservicen (DDS) på NSP og KIH-databasen er i drift med rigtige brugere i en klinisk hverdag i en del af sundhedssektoren. DDS og KIH-databasen anvendes af rigtige brugere i rigtige systemer i en faktisk klinisk hverdag. Der er tale om pilotdrift, dvs. rigtig drift, men i løsninger, der er begrænset udbredt. Servicen er taget i brug af minimum to leverandører og leverandører til forskellige sektorer i sundhedsdomænet (EPJ, LPS, EOJ). 2.2 Tidsplan Der er opstilles følgende milepæle for denne del af modningsprojektet: Medio 2016: Driftsmodning af KIH-databasen til teknologimodenhedsniveau 7 (TRL 7 - klar til pilottest). Ultimo 2016: NSP og KIH-databasen driftsmodnet til teknologimodenhedsniveau 8 (TRL 8, så infrastruktur er driftsklar - pilotafprøvninger er gennemført i samarbejde med en region, X kommuner, X lægepraksis og de respektive it-leverandører). Ultimo 2016: MedCom klar til at oplære samt teste og certificere alle relevante IT leverandører. Samtidig med, at KIH-databasen modnes med henblik på telemedicinsk understøttelse, opnås der også en understøttelse af tværsektoriel deling af patientrapporterede spørgeskemadata, idet valget af profiler og standarder, der er foretaget i forbindelse med referencearkitekturen, også understøtter deling af standardiserede spørgeskemadata. Spørgeskemadata kan bruges til at supplere måldata med viden om patientens situation, da målingerne blev foretaget KIH Databasen - Analyse af arkitektur, modenhed og kvalitet, Lakeside april 2015

9 3. Modning af National Serviceplatform NSP er den del af infrastrukturen, der skal sikre, at relevante data placeret i KIHdatabasen gøres tilgængelige for sundhedspersonalet i den konkrete kliniske situation. I forbindelse med modning af den nationale telemedicinske infrastruktur er der fire services på NSP, der er relevante: MinLog, Behandlings-relation, Samtykke og Dokumentdeling. Infrastrukturprojektet bringer alle fire NSP-services i spil, men MinLog og Behandlingsrelation indgår ikke som en del af Sundhedsdatastyrelsens modningsaktiviteter fordi de begge anvendes i regi af det Fælles Medicinkort og dermed har et modenhedsniveau, hvor der blot vil være tale om mindre tilpasninger til brug på det telemedicinske område. Det er derfor alene samtykke-servicen og dokumentdeling-servicen, der skal modnes, dvs. fuld funktionsdygtig og klar til en landsdækkende driftsituation, til ultimo Standarder og profileringer For at data og dokumenter skal kunne deles på tværs af sektorer og organisationer i sundhedsvæsenet via den nationale infrastruktur er det en forudsætning, at fælles standarder og profileringer bliver fastsat og udviklet til et tilfredsstillende niveau. Sideløbende med modningen af den nationale infrastruktur foregår der derfor en modnings- og profileringsproces vedrørende nationale standarder og profiler, der er relevante for den telemedicinske infrastruktur. Dette drejer sig om IHE metadata-dk profil, HL7 PHMR-DK profil og HL7 Questionnaires-DK profil.

10 3.4 Leverancer På baggrund af ovenstående beskrivelse er Sundhedsdatastyrelsens samlede aktiviteter, leverancer og milepæle i infrastrukturprojektet: Relevante NSP services, Samtykke-service og dokumentdeling-service, modnes til TRL 7 medio 2016 Samtykke-service og dokumentdeling-service modnes endelig til TRL 8 på baggrund af pilotdrift ultimo 2016 Der udvikles en samtykke brugergrænseflade til borgeradgang via sundhed.dk Afholdelse af udbud af national dokumentdelingsindeks med henblik på drift fra 2017 og frem Modning og udvikling af relevante standarder og profileringer for den telemedicinske infrastruktur Den samlede projektledelse for infrastrukturprojektet

11 4 Modning af OpenTele I forudsætningsprojekt for modning af infrastruktur har Region Midtjylland ansvar for modning af OpenTele, jf. figur 5. Figur 5: 4.1 Baggrund for modning af OpenTele Regionerne traf i foråret 2016 en principbeslutning om at basere opsamling og udveksling af telemedicinske data på OpenTele-konceptet og KIH-konceptet. OpenTele er en it-platform, der indsamler fra hjemmemonitorering af patienter. Der er tale om en fleksibel løsning, som kan opsamle måledata fra alle telemedicinske overvågninger, uanset hvilket teknisk udstyr der anvendes. Fordelen ved Open Tele er blandt andet, at den faciliterer en nem integration af nye telemedicinske løsninger i fremtiden, baseret på open source. OpenTele-komponenten har hidtil været forankret i 4S-samarbejdet (Stiftelsen for Softwarebaserede Services). Arbejdet i 4S har vist, at der er en række forhold som kræver særlig opmærksomhed for, at en indsats baseret på fællesoffentlig open source skal lykkes. Herunder behovet for at styrke dels governance omkring OpenTele og dels systemforvaltningen af den open source-kode, som OpenTele bygger på. Derfor er det i forlængelse af regionernes principbeslutning om OpenTele aftalt at etablere et tværregionalt/tværkommunalt projekt om anvendelse af den open source platform, som OpenTele bygger på. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at telemedicinsk hjemmemonitorering indebærer en ny opgave- og ansvarsfordeling mellem praktiserende læger, kommuner og regioner. Derfor er det afgørende, at den open source platform, som OpenTele bygger på, udvikles og styres til at understøtte forandringer i dette samarbejde. Let

12 adgang til relevant information for de enkelte sektorer i sundhedsvæsenet vil være helt afgørende for, at borgeren får en sammenhængende og rigtig behandling. 4.2 Formål og leverancer Projektets formål er at styrke governance for OpenTele og herved fremme en fællesoffentlig styring af den open source software, som ligger til grund for OpenTele platformen. Dette skal medvirke til at sikre en flerleverandørstrategi og en udvikling af open source software, der er økonomisk, kvalitetsmæssigt og brugsmæssig attraktiv. Det indebærer, at det skal være nemt og billigt for leverandører at genanvende allerede udviklede open source-software til fx dataopsamling og dataudveksling i egne løsninger og dermed skabe et åbent marked for telemedicinske løsninger med konkurrence på både pris og kvalitet. Dette vil være til fordel for kommuner, regioner og praktiserende læger i de kommende udbudsforretninger, der skal gennemføres. Det indebærer også, at der udvikles et koncept for fællesoffentlig systemforvaltning af open source-koden for OpenTele. Konceptet skal sikre, at leverandørerne af telemedicinske løsninger på sigt kan tilbydes en nem og attraktiv vej ind i den fællesoffentlige infrastruktur for telemedicin ved brug af OpenTele som en del af deres løsningsdesign. Region Midtjylland er projektansvarlig for delprojektet vedr. modning af OpenTele. Som del af projektet skal det endelige styringssetup for arbejdet videreudvikles. Der lægges op til, at arbejdet forankres i bestyrelsen for 4S, dog med ændret sammensætning så det i højere grad sikres, at relevante parter på området, herunder regioner, kommuner, stat og Medcom og Alexandra Instituttet, er repræsenteret. Projektet indeholder følgende leverancer: 1. Model for styrket governance (januar2016 maj 2016) 2. Koncept for systemforvaltning (januar2016 maj 2016) 3. Praktisk kvalitetssikring (januar 2016 december 2016) 4. Styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling (januar2016 december 2016) 5. Evaluering af governance (august 2016-december 2016) Der er udarbejdet en PID for delprojektet vedr. vedr. styrket governance og modning af OpenTele-softwaren, der forelægges på første møde i den tekniske styregruppe med henblik på godkendelse.

Projektinitieringsdokument v Modning af telemedicinsk infrastruktur

Projektinitieringsdokument v Modning af telemedicinsk infrastruktur Projektinitieringsdokument v. 1.0 Modning af telemedicinsk infrastruktur Del 2 KIH modning, integrationer og pilot MedCom opgaver 29. februar 2016 Projektmodel SUM Produkt: PID, ver. 2.2 Indhold 1 STAMDATA...

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Etablering af landsdelsprogram for udbredelse af hjemmemonitorering af borgere med KOL

Etablering af landsdelsprogram for udbredelse af hjemmemonitorering af borgere med KOL Afdeling: Velfærdsteknologi og telemedicin Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: Svend.Holm.Henriksen@rsyd.dk Dato: 26. februar 2016 Telefon: 2920 1169 Baggrundsnotat Etablering af landsdelsprogram for udbredelse

Læs mere

Tekniske aspekter ved udbredelse af telemedicin

Tekniske aspekter ved udbredelse af telemedicin Tekniske aspekter ved udbredelse af telemedicin - muligheder og udfordringer - modning af den national telemedicinske infrastruktur Anders Brahm, Sundhedsdatastyrelsen Henrik Hammer Jordt, Region Midtjylland

Læs mere

Løsningsforslaget er på et overordnet niveau beskrevet i dette notat, som forelægges porteføljestyregruppen d. 24. oktober 2016.

Løsningsforslaget er på et overordnet niveau beskrevet i dette notat, som forelægges porteføljestyregruppen d. 24. oktober 2016. Bilag 6 til pkt. 5 Ref.: MOWI/ABRA 14. oktober 2016 Notat vedr. model for lokal telemedicinsk infrastruktur Indledning På baggrund af drøftelser i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af

Læs mere

Del 1: Afprøvning af referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren

Del 1: Afprøvning af referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren PROJEKTKOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation ID + titel Hjemmemonitorering Del 1: Afprøvning af referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren Dato + version 4.09.2014

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

MaTIS. Modning af Telemedicinsk Infrastruktur NATIONAL SERVICE PLATFORM OPSAMLINGS- PUNKTER KIH XDS REPOSITORY. Dokumentdelingsservice Samtykke MinLog

MaTIS. Modning af Telemedicinsk Infrastruktur NATIONAL SERVICE PLATFORM OPSAMLINGS- PUNKTER KIH XDS REPOSITORY. Dokumentdelingsservice Samtykke MinLog MaTIS Modning af Telemedicinsk Infrastruktur NATIONAL SERVICE PLATFORM OPSAMLINGS- PUNKTER KIH XDS REPOSITORY Dokumentdelingsservice Samtykke MinLog Behandlingsrelation service HJEMMET PRAK. LÆGE KOMMUNE

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN Pia Jespersen Thor Schliemann OVERSIGT Noget om hvad en Referencearkitektur er Den konkrete Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015. MEDCOM KORT FORTALT 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom understøtter sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er med til at sikre patienten og borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET. Inddragelse af kommunale leverandører

END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET. Inddragelse af kommunale leverandører END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET Inddragelse af kommunale leverandører BAGGRUND Problemet - Patienterne med kroniske sygdomme tager mange ressourcer, - Der skal findes modeller, systemer og processer til

Læs mere

Projektinitieringsdokument v Modning af telemedicinsk infrastruktur Del 1 - Standarder og NSP services. SDS opgaver

Projektinitieringsdokument v Modning af telemedicinsk infrastruktur Del 1 - Standarder og NSP services. SDS opgaver Projektinitieringsdokument v. 1.1 Modning af telemedicinsk infrastruktur Del 1 - Standarder og NSP services SDS opgaver 16. marts 2016 Indhold 1 STAMDATA... 2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET... 2

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Introduktion til FUT udbuddet og projektet 6/9-2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Indhold Hvorfor er FUT igangsat? Baggrund

Læs mere

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl. 10.00 i: KL, lokale S-10. Der er morgenmad fra kl. 09.30 Indhold Side 1 af 7 Indhold... 1 1. Velkommen og siden

Læs mere

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015 Dialogmøde Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed d. 2. november 2015 Velkomst og rammesætning Lars Ole Dybdal It-direktør Region Midtjylland Agenda 12.30 Velkommen og rammesætning

Læs mere

Nyt om telemedicin. Telemedicin til borgere med KOL. Telemedicin til KOL 1. Infrastruktur til Telesundhed 3

Nyt om telemedicin. Telemedicin til borgere med KOL. Telemedicin til KOL 1. Infrastruktur til Telesundhed 3 Region Midtjylland Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 Nyhedsbrev Oktober 2016 Nyt om telemedicin Telemedicin til borgere med KOL Indhold Status fra det midtjyske landsdelsprogram Med den nationale

Læs mere

Oversigt telemedicinske retningslinjer

Oversigt telemedicinske retningslinjer Oversigt telemedicinske retningslinjer Indholdsfortegnelse Oversigt telemedicinske retningslinjer 1 MedCom: 1 Landkortet har til formål at bidrage til et samlet og systematisk overblik over hvilke telemedicinske

Læs mere

Forudsætningsprojektet Modningen af den telemedicinske infrastruktur. MaTIS

Forudsætningsprojektet Modningen af den telemedicinske infrastruktur. MaTIS Forudsætningsprojektet Modningen af den telemedicinske infrastruktur MaTIS Modning af den telemedicinske infrastruktur (MaTIS) Formål At introducere til MaTIS projektet mhp. videre dialog i Januar med

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER MedCom 28. Oktober 2013 Thor Schliemann OM REFERENCEARKITEKTURER (I) Tager udgangspunkt i forretningsmæssige målsætninger

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 10. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 10. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen E-mail jap@medcom.dk www.medcom.dk Dato 12.03.20144 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger for 10. styregruppemøde

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden

Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Landsdelsprogram/implementeringsplan for Region Midtjylland (hospitaler, kommuner og almen praksis) Version 02 Godkendt

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A1 Målbillede af arkitekturen... 2 2 Målbilledet... 2 3 Kort om komponenterne... 4 3.1 Sikkerhed... 4 3.2 Opfølgning... 4 3.3 Service udstilling... 4 3.4 Logistik og bestilling... 4 3.5 Stamkort...

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen E-mail jap@medcom.dk, krc@medcom.dk Dato 29.10.2014 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde

Læs mere

Baggrunden for CDA for aftaler

Baggrunden for CDA for aftaler Baggrunden for CDA for aftaler 1. møde vedr. profilering af CDA Aftaledeling MedCom den 14. December 2016 Jane Christiansen & Thor Schliemann Én samlet aftalevisning udviklet i flere steps Digital understøttelse

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Formål Klinisk Integreret Hjemmemonitorering At afprøve klinisk anvendelse af telemedicinske løsninger i større skala for patientgrupperne

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. 1: Projektbasis. 1.1: Projektidentifikation

PROJEKTKOMMISSORIUM. 1: Projektbasis. 1.1: Projektidentifikation , version o.6 PROJEKTKOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation ID + titel Initiativ 1.4 under National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet: Modning af telemedicinsk infrastruktur

Læs mere

Notat vedrørende dansk profilering af HL7/CDA standarder til brug for BRO (spørgeskemaer)

Notat vedrørende dansk profilering af HL7/CDA standarder til brug for BRO (spørgeskemaer) Notat vedrørende dansk profilering af HL7/CDA standarder til brug for BRO (spørgeskemaer) Understøttelse af deling og udveksling af Borgerrapporterede Oplysninger (BRO) (tidligere Patientrapporterede Oplysninger

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV

TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV TELEMEDICIN INFRASTRUKTUR KOMMUNALE BEHOV TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV 18. april 2016 Telemedicin Side 2 af 5 Baggrund Dette dokument er udarbejdet på baggrund af en workshop i

Læs mere

SUNDHED.DK KOMMISSORIUM

SUNDHED.DK KOMMISSORIUM SUNDHED.DK KOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id 13/372 Projekt titel Dato + version Tema Initiativ understøttelse Borgeradgang til data fra KIH-databasen via sundhed.dk. Understøttelse

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen Arkitektur: Slutprodukter i fase 3

Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen Arkitektur: Slutprodukter i fase 3 Indholdsfortegnelse Fase 3: arkitekturforløbet... 2 Variationer fra oprindelig plan... 3 Opstartsmøde 6/4-2017... 4 Arbejdsmøde 20/4-2017... 4 Skitsering af mål-arkitektur... 6 Standarder... 6 Sikkerhedsmodel...

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

IT på tværs Danmark som telemedicinsk foregangsland

IT på tværs Danmark som telemedicinsk foregangsland IT på tværs Danmark som telemedicinsk foregangsland Morten Kyng, professor, dr. scient. Pervasive Healthcare, forskningschef Alexandra Instituttet 1 Udfordringer Fra telemedicin og patienter til telesundhed

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Notat Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Dato: 3. februar 2014 Initialer: mkr Koncern IT Alleen 15 4180 Sorø Mobil: 40 74 75 86 E-post: mkr@regionsjaelland.dk

Læs mere

Datamonitorering. Tværsektoriel platform

Datamonitorering. Tværsektoriel platform Datamonitorering Tværsektoriel platform Overordnet Karakteristika Genbrug af eksisterende løsninger TeleSkejby Trifork Mobile platform National Service Platform Hurtig tilpasning og udrulning Indikatorer

Læs mere

Informationsmøde om Fælles udbud af telemedicin FUT D. 4. december 2017

Informationsmøde om Fælles udbud af telemedicin FUT D. 4. december 2017 Informationsmøde om Fælles udbud af telemedicin FUT D. 4. december 2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Agenda 1. Velkomst v/ formandskabet for FUT, Mette Harbo og Christian

Læs mere

Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis. Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform. Tirsdag den 13. januar 2015

Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis. Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform. Tirsdag den 13. januar 2015 Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform Tirsdag den 13. januar 2015 1 Veltek2015 Hvem er vi? Karina Kusk Godiksen Projektleder og projektmedarbejder Ingeniør

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A5 Vision, mål og strategier... 2 1.1 Vision... 2 1.2 Mål... 3 1.3 Strategier... 4 1 Produkt Perspektiv Strategi Produkt A5 Vision, mål og strategier Dato 2016-09-27 Forfatter Version 0.9 Status

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 B3 Forretningsservices... 2 2 Forretningsservices der udstilles af Den Digitale Landevej... 2 3 Forretningsservices der udstilles af andre... 4 3.1 De nationale forretningsservices som tilbydes

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Sammenhæng i praksis: End2EndDemonstrator. 4. juni 2013. Michael Christensen. Datalogisk Institut Aarhus Universitet

AARHUS UNIVERSITY. Sammenhæng i praksis: End2EndDemonstrator. 4. juni 2013. Michael Christensen. Datalogisk Institut Aarhus Universitet Sammenhæng i praksis: End2EndDemonstrator 4. juni 2013 Datalogisk Institut Aarhus Universitet UNIK Use of New technologies in Innovative solutions for Chronic patients Fokus: Kronisk Syge Vision øget brug

Læs mere

Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag.

Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag. Odense juni 2007 Forslag til Samarbejdsaftale* Lægesystempilotprojekt Medicinprojekt FAME første fase Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag.

Læs mere

1. Formål Overbliksillustration National og regional infrastruktur og services Nationale systemer og infrastruktur...

1. Formål Overbliksillustration National og regional infrastruktur og services Nationale systemer og infrastruktur... Side 1/6 OpenTele Oversigt over nationale services og infrastruktur, og standarder i relation til TeleCareNord / KIH Datamonitoreringsplatform og KIH Databasen Dokumentejer Version Dato HGR 0.1 23042013

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele projektet.

Læs mere

NORDISK ERFARINGSUDVEKSLING OM SUNDHEDS-IT

NORDISK ERFARINGSUDVEKSLING OM SUNDHEDS-IT NORDISK ERFARINGSUDVEKSLING OM SUNDHEDS-IT Møde mellem Helsedirektoratet, Ministeriet for Sundhed og forebyggelse og National Sundheds-it 28-05-2015 (09:00 11:00) AGENDA (FOKUSOMRÅDER: STYRING, FINANSIERING

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 13 November 2009 Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 2 Kirsten Hjerrild Nielsen Dansk sundhedsvæsen Husk at Danmark er har et meget velfungerende sundhedssystem 3 Danmark er førende i verden, når

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

TeleCare Nord business case mål

TeleCare Nord business case mål TeleCare Nord business case mål Reduktion til 70% af niveauet ved traditionel behandling. Heri indgår bl.a. - Reduktion af genindlæggelser (2,1 ->0,97 indlæggelser) - Reduktion af sengedage (5,5 -> 4,5

Læs mere

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen?

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? HVORFOR STANDARDER? Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? Nej, men standardisering reducerer den kompleksitet, der er ved at integrere systemer væsentligt. Så i praksis vil

Læs mere

Nyt fra Sundhedsdatastyrelsen

Nyt fra Sundhedsdatastyrelsen Nyt fra Sundhedsdatastyrelsen Den Nationale Service Platform drift og status Modning af Dokumentdelings- og samtykkeservices Øvrige planer omkring NSP Program NSP - baggrund og status Moding af Dokumentdelingsservicen

Læs mere

Telemedicin og forandringer

Telemedicin og forandringer Telemedicin og forandringer 30. november 2016 på Koldkjærgård v/ Britta Ravn Center for Telemedicin https://www.youtube.com/watch?v=yyf415wnz0w Center for Telemedicin, 2016 09.00-09.25 Det telemedicinske

Læs mere

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t.

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t. RSI KOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel n/a p.t. Fælles Kroniker Data (KD) Dato + version 26. april 2011, version 0.3 RSI tema RSI pejlemærke Patient enpowerment

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Fonden for Velfærdsteknologi Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling 19-12-2011 Omkring

Læs mere

National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/

National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/ National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/10 2012 Resume MedCom s Kroniker Datasæt (KD) har til formål at IT understøtte implementering af Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

MedCom10 Overordnet status pr. 25. februar 2016

MedCom10 Overordnet status pr. 25. februar 2016 MedCom10 Overordnet status pr. 25. februar 2016 1 National udbredelse Modning af telemedicinsk infrastruktur Bemærk især Som en del af det samlede projekt Udbredelse af Telemedicin til borgere med KOL

Læs mere

Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort

Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort LÆGEMIDDELSTYRELSEN Lægemiddeløkonomi J.nr. 5100-131 Den 5. februar 2008 LL Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort Pilotprojektets formål Det overordnede formål er at give

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

NATIONAL PATIENTINDEKS

NATIONAL PATIENTINDEKS NATIONAL PATIENTINDEKS Perspektiver i standardiseret og sikker adgang til data på tværs af sektorer Parallelsession A3 i Auditoriet Onsdag 10.10.2012 fra kl.11.00 til 12.30 REFERENCEARKITEKTUR OG NPI PROBLEMER

Læs mere

Thor Schliemann, it-arkitekt, Sundhedsdatastyrelsen

Thor Schliemann, it-arkitekt, Sundhedsdatastyrelsen Nordisk referencearkitektur Kan de nordiske lande sammen stimulere innovation inden for Personal Connected Health til gavn for borgeren, lægen og industrien? Thor Schliemann, it-arkitekt, Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

MedComs systemforvaltning MedCom10 temadag, mandag den 14. marts 2016

MedComs systemforvaltning MedCom10 temadag, mandag den 14. marts 2016 MedComs systemforvaltning MedCom10 temadag, mandag den 14. marts 2016 Jens Rahbek Nørgaard, Chefkonsulent - (jrn@medcom.dk) Peder Illum, Konsulent - (pi@medcom.dk) Per Abildgaard, Konsulent - (pea@medcom.dk)

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere