Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave"

Transkript

1 Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100 Ringsted. Børnehaven er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver Ringsted. 2 Formål Ringsted Private Skovbørnehave er oprettet efter Dagtilbudsloven 19 stk. 4. og drives som privat børnehave. Ringsted Private Skovbørnehave modtager børn i alderen fra 2 år og 10 måneder. Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn. Ringsted Private Skovbørnehave skal leve op til, de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet. Ringsted Private Skovbørnehave skal som mål sætte sig en opdragelse i overensstemmelse med landsforeningen Frie børnehaver og fritidshjems formålsparagraf: En opdragelse der fremmer evnen til aktivt fællesskab, og som i en glad og tryg atmosfære giver sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at barnet herved får øget sin lyst til at lære og udfolde sin fantasi, alt med det sigte at fremme en alsidig udvikling. Arbejdet i børnehaven skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde med forældrene. Børnehaven står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning, der sigter mod ensretning, må ikke finde sted. Institutionen skal arbejde for at fremme tolerance og medmenneskelighed. 3 Bestyrelsen Ringsted Private Skovbørnehave ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, samt en institutionsleder, der varetager den daglige administrative og pædagogiske ledelse. Desuden er det Ringsted Private Skovbørnehaves bestyrelse, der fastsætter de pædagogiske principper for institutionen. Bestyrelsen i Ringsted Private Skovbørnehave består af 6 medlemmer. 4 medlemmer er forældre til børn i institutionen, 1 medlem er medarbejderrepræsentant og 1 medlem er lokalforeningsudpeget. Samtlige medlemmer af bestyrelsen har stemmeret. Lederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Forældrene vælges på et forældremøde for 2 år af gangen, forskudt i forhold til hinanden, således at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen. 1

2 Stk. 4 Valget afholdes 1 gang årligt i september måned. Valget bekendtgøres med minimum 14 dages varsel. Det påhviler den afgående bestyrelse at fastsætte og indkalde til valget. Stk. 5 Hver familie har 1 stemme pr. barn i børnehaven. Stemmeberettiget er de forældre, der har forældremyndighed over barnet. Der kan i særlige tilfælde tildeles andre stemmeret f. eks. plejeforældre. Stk. 6 Forældre kan kun være medlem af bestyrelsen så længe de har børn indskrevet i børnehaven. Når dette ikke længere er tilfældet indgår suppleanten for den resterende del af valgperioden. Medarbejdere er ikke valgbare som forældrerepræsentanter. Stk. 7 Medarbejderrepræsentanten vælges på et personalemøde blandt det fastansatte personale for en 2 årig periode. Valget finder sted i september måned, umiddelbart før valg til forældrebestyrelse. Desuden vælges der en suppleant for medarbejderrepræsentanten. Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, når pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Derefter indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. Lederen kan ikke være medarbejderrepræsentant. Stk. 8 På det førstkommende møde efter valg til forældebestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand. Stk. 9 Der afholdes mindst 8 møder årligt. Ved hvert mødes afslutning aftales ny mødedato og dagsorden udsendes af formanden, i samarbejde med lederen, med mindst 7 dages varsel. 0 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal være skriftlig. 1 Over møderne føres referat der underskrives af de til mødet fremmødte medlemmer. 2 Bestyrelsen er driftsherre. Bestyrelsen påser, at Ringsted Private Skovbørnehaves administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de regler der til enhver tid gælder for børnehavens ledelse og drift. 3 Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende Ringsted Private Skovbørnehaves formue og vedtægtsændringer. 4 Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen. Ansættelse af øvrige personaler er delegeret til den daglige leder i samråd med bestyrelsen. Afskedigelse af øvrige medarbejdere skal godkendes af et flertal i bestyrelsen. 2

3 5 Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over børnehavens daglige ledelse og drift, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører Ringsted Private Skovbørnehaves kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. 4 Bestyrelsens ansvar og kompetence Lederen udarbejder hvert år en virksomhedsplan for det kommende års pædagogiske arbejde i samarbejde med institutionens faste personale og til godkendelse i bestyrelsen inden årets udgang. Ét eksemplar tildeles bestyrelsen til orientering. Virksomhedsplanen skal omhandle: Pædagogiske principper i henhold til den overordnede målsætning Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper Mål og handleplan for forældresamarbejdet 5 Tavshedspligt Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtiget til, at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering. Det er bestyrelsens opgave, at sørge for, at nye medlemmer får kendskab til nærværende vedtægt. 6 Økonomi Ringsted Private Skovbørnehaves regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Ringsted Private Skovbørnehaves regnskab føres af landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem og regnskabet revideres af dennes statsautoriserede revisor. Eventuelt overskud skal anvendes til forbedringer i Ringsted Private Skovbørnehave. 3

4 7 Lederens ansvar og kompetence Lederen varetager, under ansvar overfor bestyrelsen, den daglige ledelse og drift af Ringsted Private Skovbørnehave. Lederen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan. Lederen skal inddrage bestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Den pædagogiske læreplan indgår i virksomhedsplanen. Virksomhedsplanen afrapporteres én gang årligt til Ringsted Kommune. Læreplanen godkendes af Ringsted Kommune. Lederen er ansvarlig for, i samarbejde med Ringsted Kommune, at gennemføre sprogstimulering jf. 4a i folkeskoleloven. Stk. 4 Lederen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. Børnemiljøvurderingen revideres mindst hvert tredje år. 8 Personaleforhold Leder og souschef i privatinstitutionen skal have pædagogisk uddannelse og personalesammensætningen følger i øvrigt Ringsted kommunens godkendelseskriterier. Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning. Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem og de faglige organisationer. Ved ansættelse skal der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser samt straffeattest og børneattest. Stk. 4 Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse. 9 Åbningstid Privatinstitutionen har åbent alle hverdage fra kl Fredag dog fra kl For sen afhentning af et barn, vil udløse en forhøjet forældrebetaling, fastlagt af bestyrelsen (jf. bestyrelsens forretningsorden) og med forfald sammen med førstkommende forældrebetaling. For sen afhentning af barn defineres som tilfælde, hvor det ikke er muligt for personalet, at forlade børnehaven senest på klokkeslæt for lukketid. Rykkerproceduren for den forhøjede forældrebetaling vil følge retningslinjerne i 12, stk. 4. Bestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 2 måneder. Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med lederen årlige lukkedage i institutionen. 4

5 10 Optagelse i institutionen Ringsted Private Skovbørnehave træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov. Forældre er forpligtet til at oplyse alle særlige behov deres barn måtte have. Ved henvendelse til institutionen angående optagelse på venteliste udleveres skema til indmeldelse, samt samtykkeerklæring til brug for indhentning af oplysninger om barnet i dets nuværende pasningstilbud. Optagelse i Ringsted Private Skovbørnehave sker på baggrund af venteliste anciennitet, dog således at der til alle tider opretholdes fuld belægning. Såfremt flere børn står til optagelse samme dato, vil søskende nyde fortrin. I særlige tilfælde, hvis lederen skønner det nødvendigt for at få en homogen børnegruppe, kan ventelisten fraviges. Ved et barns optagelse i børnehaven forpligter forældrene sig til at være loyale overfor børnehaven i det omkringliggende samfund, samt til at leve op til børnehavens værdigrundlag, samt de nedskrevne forventninger, der er til forældre i børnehaven. Værdigrundlag og forventninger til forældrene findes på børnehavens hjemmeside og er yderligere specificeret i bestyrelsens forretningsorden. Såfremt de nævnte forpligtigelser ikke skønnes overholdt af institutionens leder og et kvalificeret flertal i bestyrelsen, har lederen beføjelse til at afvise en families ønske om at få optaget søskende uanset deres anciennitet på ventelisten. 11 Opsigelse/udmeldelse Forældrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. eller til den 15. i måneden. Opsigelse fra børnehavens side vil normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Forinden opsigelsen vil forældrene have modtaget én rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse, jf. 12, stk. 4. Oplever personalet en forælders adfærd som truende, vil det medføre en skriftlig henvendelse fra bestyrelsen om, at en sådan adfærd ikke er accepteret, og såfremt dette gentager sig, vil det medføre opsigelse af pladsen med øjeblikkelig virkning. I særlige tilfælde, hvis den truende adfærd har været af særlig grov karakter, vil det, uden varsel, medføre øjeblikkelig opsigelse af pladsen. Den til enhver tid ansvarshavende leder afgør, hvorvidt der er tale om truende adfærd eller truende adfærd af særlig grov karakter. 12 Forældrebetaling Bestyrelsen fastlægger forældrebetalingens størrelse. Ændring i forældrebetalingen skal varsles med 3 måneder. Ændring i forældrebetalingen i forbindelse med kommende års budget skal dog kun varsles med 1 1/2 måned. 5

6 Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskende rabat, er også gældende for Ringsted Private Skovbørnehave. Det påhviler lederen af børnehaven at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen. Ringsted Private Skovbørnehave varetager selv opkrævning af forældrebetalingen og det er et krav, at betalingen foregår via Betalingsservice. Stk. 4 Bliver forældrebetalingen ikke betalt til tiden, vil den regnskabsførende fremsende en rykkerskrivelse som indeholder krav om, at betaling skal ske i forbindelse med næste måneds forældrebetaling (rykker 1). Såfremt der ved næste måneds forældrebetaling stadig er restance vil den regnskabsførende udsende rykker 2, der indeholder meddelelse om, at såfremt det skyldige beløb tillagt et rykkergebyr på 100 kr ikke bliver indbetalt indenfor 3 dage, eller der bliver indgået en aftale med bestyrelsen om afdrag af det skyldige beløb, vil det resultere i omgående opsigelse af pladsen uden yderligere varsel. 13 Tilsyn Kommunen fører tilsyn med børnehaven efter de retningslinjer der fremgår af godkendelseskriterierne. 14 Hæftelse Ringsted Private Skovbørnehave er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning. Børnehaven hæfter selv for de aftaler m. v. den har indgået, efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 15 Vedtægtsændring Ændring af vedtægterne kræver tilslutning fra et kvalificeret flertal af bestyrelsen, dvs. minimum 3/4 af bestyrelsens stemmeberretigede medlemmer, og kan ske med omgående virkning. 1 eksemplar af den ændrede vedtægt fremsendes til Ringsted Kommune. 16 Ophør Beslutning om opløsning af Ringsted Private Skovbørnehave tages af samtlige bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af børnehavens nedlæggelse skal kapitalen, efter beslutning i bestyrelsen, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i Ringsted Kommune. 6

7 Gyrstinge, den For Bestyrelsen: Formand Næstformand Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem udpeget af foreningen Medarbejderrepræsentant 7

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere