Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009."

Transkript

1 Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/ Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen er stiftet ved en generelforsamling d.14 maj Formål Foreningens formål er at samle interesserede i rollespil og live-rollespil og afholde arrangementer henvendt til denne gruppe. 3. Opgaver A. Foreningens opgaver er: - At samle og skabe kontakt mellem interesserede i rollespil. - At udbrede kendskabet til rollespil og liverollespil til unge. - At give medlemmerne et socialt netværk. - At give unge aktiviteter, der er et alternativ til sportsklubber og ungdomsklubber. - At tilbyde aktiviteter, der giver oplevelser. - At give medlemmerne mulighed for at deltage aktivt i en demokratisk forening. B. Hvordan gør foreningen dette: - Ved at arrangere aktivitetsaftener/-dage henvendt til medlemmerne. - Ved at arrangere dags- eller weekendarrangementer henvendt til medlemmerne. - Ved at afholde minimum et årligt arrangement, der er åbent for ikke-medlemmer. 4. Ordinært medlemskab A. Som medlem kan optages enhver, når andragende herom rettes til foreningens bestyrelse ved kassereren, og bestyrelsen følgende godkender optagelsen. B. Ansøgende om ordinært medlemskab skal være fyldt 15 år. C. Forældre eller værges underskrift er et krav for ansøgere under 18 år. D. Stk 1) Foreningen kan indskrive støttemedlemmer til 150 kr. pr. år til personer og instanser som ønsker at støtte foreningens gøremål og økonomi. Støttemedlemskaber løber på samme måde som normale de forenings medlemskaber. Side 1 af 6

2 Stk 2) Støttemedlemmer optælles ikke som støtteberettiget medlemskaber. Stk 3) Støttemedlemmer har ikke stemmeret ved en generelforsamling og kan ikke deltage i arrangementer tilegnet foreningens medlemmer. Visse arrangementer henvender sig også til støttemedlemmerne. Bestyrelsen afgøre hvilke arrangementer, der er åbne for støttemedlemmer. 5. Kontingent. A. Kontingentets størrelse kan kun fastsættes og ændres på generelforsamlingen, og opfattes som en del af vedtægterne. B. Kontingentet er 200 kr. pr. år. Medlemskabet løber i kalenderåret. C. Kassereren har pligt til at henvende sig til medlemmerne med henblik på opkrævning af kontingent indenfor en måned af kontingentbetalingens udløb. D. Et medlem vil én gang om året blive opkrævet kontingent. Dette sker i årets første måned. E. Ved restance på næstfølgende kontingentopkrævning ophæves medlemskabet ved kommende bestyrelsesmøde. 6. Udmeldelse Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og udleveret/opbevaret udstyr/effekter tilbageleveres til foreningen, samt restgæld betales. Medlemmet har på forlangende krav på en skriftlig bekræftelse. 7. Eksklusion A. Ethvert medlem der, efter bestyrelsens skøn, gentagne gange overtræder foreningens regelsæt eller opfører sig uansvarligt i eller uden for foreningssammenhæng, hvorpå det skader foreningens omdømme, kan ekskluderes. B. Ekskludering af foreningen kræver at alle bestyrelsesmedlemmer på nær et, stemmer for ekskluderingen på et bestyrelsesmøde, hvor minimum ¾ af bestyrelsen er fremmødt. C. Enhver ekskludering, der er foretaget af bestyrelsen skal på efterfølgende generelforsamling behandles. Dette sker efter bestemmelserne i 7 stk. D. Side 2 af 6

3 D. Generelforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der gentagne gange overtræder foreningens regelsæt eller opfører sig uansvarligt i eller uden for foreningssammenhæng, hvorpå det skader foreningens omdømme. Her kræves, at minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ekskluderingen. E. Det skal nævnes i generelforsamlingens dagsorden, at en ekskluderingssag med navns nævnelse vil blive behandlet. 8. Bestyrelsen A. Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse. I denne sidder en formand, en næstformand og en kasserer. Der vælges ligeledes op til 2 suppleanter. B. Bestyrelsen vælges for en periode indtil næste generelforsamling, dog højst et år. C. Bestyrelsen overtager straks efter nyvalg bestyrelsens opgaver. D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal heriblandt formanden el. næstformanden - er til stede. E. Ved stemmelighed for en beslutning i bestyrelsen benyttes det parlamentariske princip dvs. at forslaget vedtages, hvis der ikke er flertal imod det. F. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke møder op eller melder afbud til tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, anses denne som udgået af bestyrelsen og en suppleant tiltræder i stedet bestyrelsen som menigt medlem. G. Et bestyrelsesmedlem kan vælge at fratræde bestyrelsen, i hvilket tilfælde en suppleant tiltræder som menigt medlem. I tilfælde af at det fratrædende medlem er formand tiltræder næstformanden som formand. I tilfælde af at kasserer eller næstformand fratræder, vælges en ny i blandt bestyrelsesmedlemmerne (heriblandt den tiltrådte suppleant). 9. Særlige bestemmelser A. Medlemmerne er underkastet foreningens love samt de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer. B. Alle medlemmer er forpligtet til at oplyse og opdatere navn, adresse og fødselsdato 10. Regnskab A. Regnskabet fremlægges for generelforsamlingen, hvor det skal godkendes. Hvis regnskabet underkendes skal det endnu engang gennemgås i samarbejde med foreningens revisor og fremlægges på en ekstraordinær generelforsamling inden for Side 3 af 6

4 14 dage. Hvis regnskabet endnu engang underkendes, må generelforsamlingen tage stilling til, hvilke tiltag der skal tages, herunder evt. politianmeldelse. B. Regnskabet skal revideres af foreningens revisor. C. Kassereren skal på forlangende udlevere foreningens regnskabsmateriale (bøger, bilag m.v.) samt forevise den kontante kassebeholdning til foreningens formand, næstformand og revisor. D. Kassereren bør ikke have større kontantbeholdning liggende. Større beløb indsættes på foreningens konti, fra hvilke der kun kan hæves efter retningslinier fastsat af bestyrelsen. E. Til revision af foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen en revisor. Dette valg gælder indtil næste generelforsamling. F. Regnskabsåret følger kalenderåret. 11. Generalforsamling A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. B. Foreningens generalforsamling afholdes minimum 1 gang årligt. C. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter : 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmetællere. 5. Bestyrelsens beretning. 6. Regnskab og godkendelse heraf. 7. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter 8. Valg af revisor. 9. Evt. D. Afstemningen skal ske ved håndsoprækning, dog skal der på begæring fra en person af de stemmeberettigede foregå skriftlig afstemning. E. Kun medlemmer kan afgive stemme og kun ved tilstedeværelse, dvs. der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. F. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed omhandlende forslag vedtages et givent forslag, hvis der ikke er et flertal imod. Ved personvalg udløser stemmelighed et omvalg og herefter en lodtrækning, der forestås at stemmetællerne. G. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang referenten skønner det rimeligt. Side 4 af 6

5 12. Indkaldelse A. Generalforsamlingen indkaldes med 2 ugers varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside samt til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden/ næstformanden i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Dagsorden udsendes senest 3 dage før afholdelse. Ved begæring ved indmeldelse kan indkaldelser foregå pr. post. B. Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet er den beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. 13. Vedtægtsændringer Ændringerne i vedtægterne kan kun ske på en lovlig varslet generalforsamling og kun hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved en ekstraordinær generelforsamling kan vedtægterne kun ændres ved enstemmighed. 14. Ekstraordinær generalforsamling A. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen ønsker det eller på begæring af 1/4 af foreningens medlemmer. B. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles senest 2 uger efter evt. begæring herom er fremsat og afholdes senest 6 uger efter begæring. C. Ekstraordinær generelforsamling kan afholdes med en uges varsel og dagsorden samt indkomne forslag kan fastsættes frem til selve mødet. 15. Gældsætning. A. Bestyrelsen skal altid påse, at regler for forpligtigelse overfor tredjemand overholdes. B. Bestyrelsen kan efter behov oprette diverse bankkonti / postgirokonti. C. Optagelse af lån og kassekreditter kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning. 16. Hæftelse. Side 5 af 6

6 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse, så længe regler om regnskab og gældssætning er overholdt. 17. Opløsning. A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en lovlig indkaldt generalforsamling. B. Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves mindst 5/6 af de fremmødte stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan tages med ovennævnte flertal uden hensyn til de stemmeberettigedes antal. C. I tilfælde af foreningens ophør bindes økonomiske aktiver i 6 måneder, hvorefter de tilfalder en lignende forening eller ungdomsorganisation, som generalforsamlingen beslutter. 18. Tegning. A. Det er til enhver tid foreningens formand og kasserer der tegner foreningen ud af til. Ved orlov, sygdom eller lign. fravær kan foreningens næstformand tiltræde. 19. Junior medlemskab E. Som Junior medlem kan optages enhver, når andragende herom rettes til foreningens bestyrelse ved kassereren, og bestyrelsen følgende godkender optagelsen. F. Ansøgende om junior medlemskab skal være fyldt 8 år og må ikke være fyldt 15 år. G. Forældre eller værges underskrift er et krav for ansøgere under 18 år. H. Foreningens vedtægter er gældende på samme måde som ved et ordinært medlemskab. I. Junior medlemmer kan kun deltage i de aktiviteter som af bestyrelsen er anmærket som junior aktiviteter. Side 6 af 6

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere