Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning"

Transkript

1 Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission og etablering og drift af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Etableringen finder sted i henhold til 60 i den kommunale styrelseslov. 2 Hjemsted Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har hjemsted på adressen Manøvej 25, 4700 Næstved. 3 Formål Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har til formål at varetage de deltagende kommuners opgaver i medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende retsforskrifter. I nuværende beredskabslov drejer det sig i særdeleshed om og Såfremt myndighedsopgaver efter fyrværkeriloven og beskyttelsesrumsloven og lignende særlovgivning i fremtiden kan flyttes fra kommunerne til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, skal disse opgaver fuldt ud varetages af selskabet. Al dette er selskabets kerneopgaver. Stk. 2. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning kan udføre øvrige ikke-beredskabsmæssige opgaver for de deltagende kommuner i det omfang gældende lovgivning tillader det. Dette betegnes i denne kontrakt som serviceopgaver. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning kan tilsvarende bistå andre kommuner, regioner og staten med lignende opgaver. Den enkelte serviceopgave skal løses på kommercielle vilkår, og således at den ikke giver underskud for selskabet. Stk. 3. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning foranlediger jf. beredskabslovens 25, stk. 1, at der udarbejdes samlet plan for de deltagende kommuners beredskab, som fremsendes til godkendelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd. 4 Den fælles Beredskabskommission I overensstemmelse med beredskabslovens 10, stk. 2 nedsættes en fælles Beredskabskommission, der i samarbejde med beredskabschefen varetager de opgaver, som fremgår af denne interessentskabskontrakt. Beredskabskommissionen fungerer tillige som bestyrelse for selskabet. Den fælles Beredskabskommission/bestyrelse består af 17 medlemmer, der alle har stemmeret: Borgmesteren i Faxe Kommune Borgmesteren i Næstved Kommune Borgmesteren i Ringsted Kommune Borgmesteren i Vordingborg Kommune Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politikreds Politidirektøren fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds To medlemmer udpeget af Byrådet i Faxe Kommune 1

2 To medlemmer udpeget af Byrådet i Næstved Kommune To medlemmer udpeget af Byrådet i Ringsted Kommune To medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune En medarbejderrepræsentant valgt blandt de fuldtidsansatte medarbejdere En medarbejderrepræsentant valgt blandt de deltidsansatte medarbejdere En repræsentant for de frivillige. Stk. 2. Beredskabschefen varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommission/bestyrelse. Stk. 3. Beredskabskommission/bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal, og medlemmerne har hver en stemme. Stk. 4. Beredskabskommission/bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 5. Beredskabskommissionens/bestyrelsens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, og medlemmerne vælges i forbindelse med det konstituerende møde i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Beredskabskommissionen/bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på sit første møde herefter. Stk. 6. Beredskabskommissionen/bestyrelsen beslutter, hvornår de ordinære møder holdes. Formanden forbereder, indkalder og leder kommissionens møder. Beredskabskommissionen/bestyrelsen afholder mindst to årlige møder. Stk. 7. Ekstraordinært møde afholdes, 1) når formanden eller en politiets repræsentant finder det nødvendigt, eller 2) når betingelserne svarende til et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelser jf. den til enhver tid gældende styrelseslov, er opfyldt. 5 Administration mv. Den fælles Beredskabskommissionen/bestyrelsen ansætter en beredskabschef, som varetager Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings daglige ledelse og forvaltning herunder ansættelse af det øvrige personale til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning under hensyn til beredskabsloven med tilhørende retsforskrifter. Stk. 2. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning kan vælge selv at varetage sin daglige administration herunder IT, økonomi, personaleadministration mv. Den fælles Beredskabskommission/bestyrelsen udpeger for hver funktionsperiode én kommune som sekretariats-kommune for selskabet, hvor selskabet mod betaling kan vælge at købe administrativ assistance. 6 Budgetprocedure Den fælles Beredskabskommissionen/bestyrelsen fremsender i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger forslag til budget, flerårige budgetoverslag, og eventuelle nødvendige eller ønskelige tillægsbevillinger skal godkendes af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd. Stk. 2. De deltagende kommuner skal efter anmodning fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning fremkomme med de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af årsbudget og flerårige budgetoverslag. Ligeledes skal de deltagende kommuner kunne anmode Midt- og Sydsjællands 2

3 Brand & Redning om de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af årsbudget og flerårige budgetoverslag. Budgettet skal fremsendes inden udgangen af juni måned. Da kommunerne først godkender deres budgetter senest den 15. oktober, skal de tal, som kommunerne fremsender i juni måned forstås med dette forbehold. Stk. 3. Budgettet fremskrives administrativt med udgangspunkt i de pris- og lønudviklingsskøn, som fremgår af KLs budgetvejledning. Stk. 4. Der beregnes et overhead til administration på 3%, af kommunens netto-driftsbudget på beredskabsområdet. Beløbet tilføres det selskabets samlede budget. Stk. 5. Forinden budgettet godkendes, koordinerer den administrative ledelse i formandens kommune eventuelle ønsker om effektiviseringer fra de deltagende kommuner. 7 Regnskabs- og revisionsregler Regnskabsåret følger kalenderåret. Det vil sige fra og med den 1. januar til og med den 31. december. Stk. 2. Som udgangspunkt benytter selskabet samme revisor som den i 5, stk. 2 udpegede sekretariatskommune, medmindre Beredskabskommissionen/bestyrelsen udpeger en anden revisor, som godkendes af Statsforvaltningen. Hvis Beredskabskommissionen/bestyrelsen vælger at udpege en revisor, skal revisorvalg finde sted efter valg til kommunalbestyrelsen/byrådet i forbindelse med indtræden af ny funktionsperiode. Revisionen udføres i overensstemmelse med god revisorskik og i overensstemmelse med de regler, der gælder efter den kommunale styrelseslov. Stk. 3. Årsregnskabet med revisionsberetning og revisionspåtegning indsendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd og Statsforvaltningen, efter af den fælles Beredskabskommission/byrådet har besvaret evt. revisionsbemærkninger og godkendt årsregnskabet. Stk. 4. Regnskabet skal være de deltagende kommuner i hænde senest 15. marts. Stk. 5. Årets resultat overføres til næste år efter gældende regler herfor. 8 Lån og hæftelse Midt- og Sydsjællands Brand & Redning kan alene optage lån, indgå leje- og leasingaftaler om benyttelse af ejendomme og lokaler mv. eller påtage sig garantiforpligtelser, hvis kommunalbestyrelserne/byrådene i samtlige deltagende kommuner godkender dette. Ønsker herom fra selskabets side skal formuleres som budgetønske til ejerkommunerne. Stk. 2. Låntagning og garantistillelse belaster de deltagende kommuners låneramme forholdsmæssigt i forhold til de respektive ejerandele jf. 15. Stk. 3. Låntagning og garantistillelse skal ske efter de af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler. Stk. 4. I forhold til tredjemand hæfter de deltagende kommuner forholdsmæssigt efter de respektive ejerandele jf

4 Stk. 5. Indbyrdes hæfter de deltagende kommuner forholdsmæssigt efter de respektive ejerandele jf Tegningsret Midt- og Sydsjællands Brand & Redning tegnes af beredskabschefen i forhold til kontrakter mv. af daglig karakter. Anskaffelser og større kontrakter, der umiddelbart eller i løbet af aftalens løbetid angår beløb over kr. forelægges Beredskabskommissionen/bestyrelsen, forinden der indgås bindende aftale af beredskabschefen. 10 Procedure ved ændringer af interessentskabskontrakten Ændringer i interessentskabskontrakten kan ske ved godkendelse af ændringerne i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd samt Statsforvaltningen. 11 Optagelse af nye kommuner i selskabet Optagelse af nye kommuner kan ske, hvis kommunalbestyrelserne/byrådene i samtlige af de deltagende kommuner godkender dette. Statsforvaltningen skal også godkende optagelse af nye kommuner og vilkårene herfor. Stk. 2. Nye kommuner kan indskyde kapital såvel som relevant driftsmateriel. Indskuddet skal godkendes af de øvrige deltagende kommuner. Stk. 3. På baggrund af dette indskud vil de deltagende kommuners ejerandele blive fastsat på ny. Ejerandelen vil blive fastsat efter de deltagende kommuners udgifter til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning året før den nye kommunes indtræden. Ejerandelene kan dog opgøres efter en anden metode, hvis kommunalbestyrelserne/byrådene i samtlige deltagende kommuner er enige herom. 12 Udtræden De deltagende kommuner kan udtræde af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning med 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 2. Den fælles beredskabskommission/bestyrelse udarbejder senest i 2017 et særskilt dokument for procedure og vilkår for udtræden af selskabet, herunder skal det fremgå, at ved udtræden indenfor 10 år efter stiftelsen får man aktiver svarende til indskudsprocenterne (Næstved 48%; Ringsted 18%; Vordingborg 32%; Faxe 2%) med ud af selskabet. Efter 10 år kan man udtræde med aktiver svarende til de besluttede ejerandele. Stk. 3. Vilkårene for udtræden skal godkendes af Statsforvaltningen. 13 Opløsning Midt- og Sydsjællands Brand & Redning kan opløses, hvis alle de deltagende er enige herom og om vilkårene herfor. Stk. 2. Vilkårene for opløsningen skal godkendes af Statsforvaltningen. Stk. 3. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning nettoformue fordeles på de deltagende kommuner i forhold til deres respektive ejerandele jf

5 14 Tvister Uoverensstemmelser af kommunalretlig karakter, som måtte opstå mellem Midt- og Sydsjællands Brand & Redning og en eller flere af de deltagende kommuner eller mellem kommunerne indbyrdes om Midt- og Sydsjællands Brand & Redning forhold, skal forelægges den kommunale tilsynsmyndighed (Statsforvaltningen) i det omfang tilsynsmyndigheden har kompetence efter den kommunale styrelseslov til at afgøre tvisten, idet den kommunale styrelseslov her vil finde anvendelse. Stk. 2. Andre uoverensstemmelser, som ikke kan afgøres af den kommunale tilsynsmyndighed, skal søges løst ved forhandling mellem parterne. Stk. 3. Kan tvisten ikke løses ved forhandling, skal den søges løst på lavest mulige niveau, herunder ved at overveje mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) eller voldgift inden stævning indgives ved domstolene. 15 Ejerfordeling Kommunernes ejerfordeling er beregnet ud fra en ligelig vægtning af areal og indbyggertal afrundet til nærmeste hele procent giver det følgende ejerfordeling: Faxe Kommune: 19 procent Ringsted Kommune: 16 procent Næstved Kommune: 38 procent Vordingborg Kommune: 27 procent. Stk. 2. Ejerfordelingen er bl.a. afgørende i forhold til de deltagende kommuners indbyrdes hæftelse for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning forpligtelser, den fremadrettede udgiftsfordeling, udgiftsstigninger, reduktioner, ekstraordinære indskud, låneforpligtelser, deling ved ophør mv. 16 Indskud Ved etablering indskyder de deltagende kommuner eksisterende materiel samt nuværende kontrakter med tredjemænd. Stk. 2. Fast ejendom ejet af de deltagende kommuner indskydes ikke i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. 17 Udgiftsfordeling Udgifterne til selskabets kerneopgaver jf. 3, stk. 1 fordeles i forhold til de deltagende kommuners serviceniveau som det til enhver tid fremgår af den risikobaserede dimensionering for den enkelte kommune. Stk. 2. Udgifter til serviceopgaver jf. 3, stk.2 betales af køber af den enkelte opgave. Stk. 3. Ejerkommunerne betaler såvel kerneopgaver som serviceopgaver kvartalsvis forud efter regning fra selskabet. 18 Ejerstrategi Den nye Beredskabskommission/bestyrelse tager senest i 2016 initiativ til udarbejdelse af forslag til ejerstrategi, som skal forelægges ejerne. Ejerstrategien skal som minimum skal indeholde: - Plan for håndtering af uforudsete hændelser som påvirker selskabets drift og økonomi, 5

6 - strategi for opbygning af likviditet og genanskaffelse af materiel herunder i hvilken grad der skal anvendes leasing - effektiviseringer af driften jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i plan for udarbejdelse af risikobaserede dimensionering for den enkelte kommune, som senest skal være gennemført med udgangen af Godkendelse af interessentskabskontrakten Interessentskabskontrakten skal godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser/byråd samt Statsforvaltningen. 20 Ikrafttræden Interessentskabskontrakten træder i kraft 1. april Underskrifter Faxe Kommune Næstved Kommune Ringsted Kommune Vordingborg Kommune 6

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner

Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner Vedtægter for Klintholm I/S Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommunerne... 3 3. Formål... 3 4.

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere