plus revision skat rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Jersie Privatskole Skolekode Årsrapport 2013 (101. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Aarhus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 100 lande

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Generelle oplysninger om skolen 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse 1. januar december Noter til årsregnskabet 18 Særlige specifikationer

3 2 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2013 for Jersie Privatskole. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser mv. og produktionsskoler. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Skolens bestyrelse erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i 5 i friskoleloven og 4 i lov om private gymnasieskoler og kurser til højere forberedelseseksamen (hf kurser). Solrød, den 2. april 2014 Skoleleder Lotte Max Bank Bestyrelse Ina Lindemark formand Christina Wandel næstformand Kim Wahl Christensen Christina Svanholm Rikke McEwan

4 3 Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen for Jersie Privatskole Vi har revideret årsregnskabet for Jersie Privatskole for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om friskoler og private grundskoler og bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser mv. og produktionsskoler. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol mm. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser mv. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 4 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser mv. og produktionsskoler. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vordingborg, den 2. april 2014 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Ole Nørrelund Hansen statsautoriseret revisor

6 5 Generelle oplysninger om skolen Navn Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød CVR nr.: Skolekode: Regnskabsår: Kommune: 1. januar december Solrød Formål Institutionen har til formål at drive en friskole efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler. Bestyrelse Ina Lindemark, formand, Åmarken 2, 4623 Ll. Skensved Christina Wandel, næstformand, Sdr. Byvej 23, 2680 Solrød Strand Kim Wahl Christensen, Møllebakken 16, 2680 Solrød Strand Christina Svanholm, Nordre Byvej, 2680 Solrød Strand Rikke McEwan, Yderholmvej 38, 2680 Solrød Strand Skoleleder Lotte Max Bank Revision RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Algade 76, Vordingborg Pengeinstitut Merkur Andelskasse

7 6 Hoved- og nøgletal Set over en 1-årig periode kan skolens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2013 t.kr. Hovedtal Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedrørende drift i alt Driftsresultat før finansielle poster -90 Finansielle poster i alt -9 Driftsresultat før ekstraordinære poster -99 Årets resultat -99 Balance Anlægsaktiver i alt 624 Omsætningsaktiver i alt 992 Balancesum Egenkapital ultimo -99 Langfristet gæld i alt 392 Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning i alt -725 Pengestrøm, netto 380 Nøgletal i % Overskudsgrad -4,7% Likviditetsgrad 75,0% Soliditetsgrad -6,1% Finansieringsgrad 62,8% Antal elever i grundskolen pr. 5. september 78 Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september 32 Antal årselever i regnskabsåret (grundskole) 33 Antal årselever i regnskabsåret i skolefritidsordningen 13 Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (grundskole)

8 7 Hoved- og nøgletal Antal lærerårsværk (grundskole) 3,2 Antal årsværk i alt 3,2 Heraf procentandel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) 5,7% Årselever pr. lærerårsværk (grundskole) 10, t.kr. Lærerlønsomkostninger pr. årselev (grundskole) Øvrige lønomkostninger pr. årselev i hele kr Lønomkostninger i alt pr. årselev i hele kr Undervisningsomkostninger pr. årselev i hele kr Ejendomsomkostninger pr. årselev i hele kr Administrationsomkostninger pr. årselev i hele kr Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

9 8 Ledelsesberetning Skolens hovedaktiviteter Jersie Privatskoles hovedaktivitet er at drive en fri grundskole med undervisning for elever på grundskoleniveau klasse i henhold til Friskoleloven. I skoleåret 2013/14 går skolens ældste elever på 7. klassetrin.sekundært driver Jersie Privatskole en skole/fritidsordning, hvor der i 2013 hovedsagligt er indmeldt elever fra klasse. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Skolens resultatopgørelse for 2013 udviser et underskud på kr , og balance pr. 31. december 2013 udviser en negativ egenkapital på kr Jersie Privatskole har i 2013 været i sit første driftsår. Skolens personale var ansat fra den 1. august 2013; Fem lærere på fuld tid, én skoleleder på fuld tid og én sekretær på deltid. Efterfølgende er der ansat en timelønnet seniormedarbejder som medhjælper i SFO/rengøring, en timelærer til at undervise i fysik/kemi, samt pr. 1. november en SFO pædagog på fuld tid. Derudover har skolen haft en virksomhedspraktikant til hjælp i SFO/rengøring. Første skoledag var den 12. august Hverdagen har været præget af, at det er en nystartet skole med ny personalegruppe, elevgruppe, forældregruppe etc. Alle har skullet finde deres plads i de nye sociale sammenhænge, og tiden fra august til december 2013 er primært gået med at skabe en stabil hverdag. Samtidig har skolen skullet skabe en ny kultur og nye traditioner. Skolen har i 2013 fire klasser: én samlæst klasse med elever på klassetrin, én samlæst klasse med elever på klassetrin, én hel 5. klasse samt én samlæst klasse med elever på klassetrin. Der har i løbet af året også været forskellige undervisningsaktiviteter på tværs af klasserne, ligesom der har været afviklet temauger, både klassevis og med aldersintegrerede aktiviteter på tværs af klasserne. Hver morgen er der morgensamling for hele skolen, hvor personalet på skift står for en aktivitet. Undervisningen er tilrettelagt, så den på alle klassetrin følger Undervisningsministeriets vejledende timetal fra skolereformen, der træder i kraft i 2014, og ikke kun de gældende minimumstimetal. Skoleåret startede med en åbningsfest den 11. august for alle elever, familier, personale, naboer og andre interesserede. Åbningsfesten var en stor succes med ca. 300 deltagere. Derefter startede skoleåret med en emneuge i uge 33 under temaet Visioner for Jersie Privatskole. Her var der værksteder, hvor eleverne i hold på tværs af klasserne bl.a. arbejdede med at lave et vægmaleri, en urtehave, en bålplads, og der var et køkkenværksted, hvor eleverne var med til at lave frokost. Skolens ældste elever var ligeledes ude og sejle i havkajak. Ugen blev afsluttet med fødselsdag, hvor alle forældre var inviteret til fremvisning af ugens resultater. I uge 36 deltog hele skolen i det landsdækkende initiativ ABC alle børn cykler, hvor der udover fysiske aktiviteter også er udarbejdet materiale til undervisning i de boglige fag. Der blev cyklet mange kilometer, der var fælles undervisning for alle klasser, og de ældste elever var med til at planlægge og afholde aktiviteter for skolens yngste elever. Den september var der fælles hyttetur for hele skolen til Bjerghytten ved Ringsted. I uge deltog alle elever i Aktiv rundt i Danmark, som er et landsdækkende sundhedsprojekt under sloganet Det skal være sjovt at være sund. Aktiv rundt i Danmark er landets væsentligste sundhedsprojekt og er helt unikt, fordi det hviler på en helhedsforståelse af sundhed. Det handler blandt andet om kost, motion, vaner, søvn m.m., og hele familien involveres. Emneugerne afsluttedes med deltagelse i Skolernes Motionsløb fredag den 11. oktober. Den 7. november deltog Jersie Privatskole i De Frie Grundskolers landsdækkende initiativ»åben Skole 2013«. Her bød skolens elever, personale og bestyrelse alle interesserede indenfor både børn og voksne. Der var rundvisning, billedkunstudstilling, skattejagt, bål med snobrød, fællessang og folkekøkken. Uge 49 stod i julens tegn, da hele skolen deltog i værksteder til forberedelse af skolens julemarked, der

10 9 Ledelsesberetning blev afholdt den 7. december. Imellem emneugerne har der været almindelig klassevis skemalagt undervisning. Der har ligeledes været to dage med forældreskole, samt diverse sociale arrangementer både i klasserne og fælles for hele skolen. Skolens ældste klasse deltager desuden i rengøringen af skolen to dage om ugen og varetager funktionen som trafikvagter hver morgen. Skolens økonomiske og resultat: Skolens største udgift i 2013 har været etablering af de pavilloner, hvor skolen drives fra, samt lønninger til personalet. Skolen har bestræbt sig på at begrænse udgifterne i så høj grad som muligt, og mange opgaver er løst ved frivilligt engagement fra forældre og andre fra skolekredsen, ligesom størstedelen af skolens inventar, bøger, IT-udstyr m.v. er blevet doneret til skolen. Dette har bevirket, at skolens regnskab viser et resultat på minus kr , hvilket må anses som meget tilfredsstillende for en nystartet skole. Likviditet: Skolen har sin driftskonto i Andelskassen Merkur samt et banklån på kr i Handelsbanken. Skolen havde desuden tilsagn om en kassekredit i Handelsbanken, som det dog ikke har været nødvendigt at benytte, idet skolens første tilskud fra Undervisningsministeriet allerede blev udbetalt ultimo oktober. Antal elever: Skolen startede den 12. august med ca. 70 elever. Herefter blev der løbende optaget elever indtil den 5. september, hvor elevtallet blev opgjort til 78 elever. For at skabe ro omkring klasserne og undervisningen, er der kun startet få nye elever herefter. I løbet af 2013 har i alt 5 elever fundet andre skoletilbud. Ved udgangen af året er der skrevet ca. 30 børn på venteliste til eksisterende klasser. Redegørelse for inklusionstilskud I forhold til inklusion har vi på Jersie Privatskole brugt ekstra ressourcer på en enkel elev, der er ordblind. Denne elev har, i en periode, fået fire ekstra støttetimer. Derudover har skolen anvendt midler på aktforanstaltninger (adfærd, kontakt og trivsel). I dette arbejde har vi haft fokus på den enkeltes plads i det store klassefællesskab. Generelt foregår der meget differentieret undervisning på skolen, ud fra et overordnet mål i forhold til inklusion - bl.a. også ved brug af tolærerordning i nogle af matematik- og dansktimerne. Usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld Der er ingen usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager tilskud Skolen har ingen økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Skolens bestyrelse og skoleleder Tone Høybye har pr. 31. januar 2014 indgået en gensidig aftale om, at hun fratræder som skoleleder. I stedet er tidligere bestyrelsesmedlem Lotte Max Bank konstitueret i stillingen som skoleleder, indtil en ny skoleleder i løbet af 2014 bliver ansat.

11 10 Ledelsesberetning Den forventede økonomiske udvikling Elevtilgang: Der bliver løbende skrevet nye elever op på venteliste til både eksisterende og kommende klasser. Ultimo 2013 er 13 elever indskrevet til opstart i SFO/ny 0. klasse pr. 1. april Det forventes desuden, at skolen optager nye elever fra ventelisten i eksisterende klasser ved det nye skoleårs start den 11. august Det vurderes, at søgningen til skolen er tilfredsstillende set i forhold til skolens karakter af at være nystartet, hvorfor den for nogle forældre kan vurderes som værende for usikker/ustabil. Aktiviteter: I det kommende år forventes det, at undervisningen fortsætter som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning og emneuger. Desuden skal alle skolens elever på lejrskole i Danmark, mens skolens ældste elever skal på vinterlejrskole i Norge i løbet af Det er skolens intention, at udlandsrejser og udveksling skal være en fast del af undervisningen i udskolingen. Udlandsrejser vil være delvist finansieret via egenbetaling. Økoniomiske forhold: I løbet af 2014 skal der laves en tilbygning til de eksisterende pavilloner, så der bliver bedre plads til de klasser, der vil være på skolen i det kommende skoleår. Der er pt. tilladelse til en udbygning på ca. 100 m2, hvilket giver mulighed for at lave 2 ekstra klasseværelser. I forbindelse med udvidelsen af elevtallet vil skolen pr. 1. august 2014 ansætte endnu en lærer på fuld tid. Tillige er planen, at der hurtigst muligt etableres en madordning på skolen.

12 11 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Jersie Privatskole for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, som fremgår af 2, stk. 2 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser mv. og produktionsskoler. Årsrapporten for 2013 er aflagt i kr. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risci, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Statstilskud, deltagerbetaling samt andre indtægter m.v. Statstilskud indregnes i takt med at tilskuddene modtages. Tilskud, der vedrører andre perioder, periodiseres. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Andre indtægter, der vedrører andre perioder, periodiseres. Omkostninger generelt Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets indtægter, herunder løn m.v., afskrivninger og øvrige omkostninger. Omkostninger fordeles på: - Undervisning - SFO - Ejendomsdrift - Administration. Omkostningerne er så vidt det er muligt henført direkte til de enkelte aktiviteter. Principperne for fordeling er uændrede i forhold til tidligere. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. De samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

13 12 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Balancen Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Brugstid Indretning af lejede lokaler 3 år Aktiver med en kostpris på under kr pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under de relevante omkostningsgrupper. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld samt finansielle forpligtelser indregnes til nominel restgæld og låneomkostninger udgiftsføres i det finansår disse afholdes. Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte indtægter) Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året opdelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider og likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter samt ændring i driftskapital.

14 13 Anvendt regnskabspraksis Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvide midler omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal opstilles og præsenteres i henhold til regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser herom. Forklaring af nøgletal Overskudsgrad Driftsresultat før ekstraordinære poster Indtægter x 100 Likviditetsgrad Omsætningsaktiver i alt x 100 Kortfristede gældsforpligtelser Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100 Aktiver ultimo Finansieringsgrad Langfristede gældsforpligtelser i alt x 100 Materielle anlægsaktiver i alt Årsværk (= sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede, omregnet til heltid). Lærerårsværk og lærerlønsomkostninger på frie grundskoler m.v. (= Skoleledere (herunder viceskoleinspektører og afdelingsledere), lærere og børnehaveklasseledere). Lærerårsværk og lærerlønsomkostninger på private skoler for gymnasial uddannelse (= Ledere (herunder viceskoleinspektører, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører og afdelingsledere), og lærere). Lærerårsværk og lærerlønsomkostninger på efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler (= Ledere (herunder forstandere, viceforstandere og afdelingsledere) og lærere). Lærerårsværk og lærerlønsomkostninger på folkehøjskoler (= Forstandere og lærere). Lærerårsværk og lærerlønsomkostninger på produktionsskoler (= Forstandere og lærere). Lønomkostninger opgøres netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrørende løn modregnes. Skolepenge, SFO-betaling og opholdsbetaling opgøres inklusive tilskud fra Fordelingssekretariatet, Deutscher Schul- und Sprachverein eller Friplads- og Vikarkassen til nedsættelse af betalingen. Indskrivningsgebyrer, opholdsbetaling samt særskilt betaling for materiale og ekskursioner m.v. indgår ikke. Undervisningsomkostninger opgøres ekskl. udgifter til SFO og børnehave m.v.

15 14 Resultatopgørelse 1. januar december 2013 Note 2013 kr. Indtægter Statstilskud Skolepenge mv Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger vedr. drift Lønomkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning Undervisning i alt Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Lønomkostninger vedr. administration Andre omkostninger vedr. administration Administration i alt Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Renteomkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat Årets resultat overføres til: Egenkapital i øvrigt.

16 15 Balance pr. 31. december 2013 Note 2013 kr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 12 Indretning lejede lokaler Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

17 16 Balance pr. 31. december 2013 Note 2013 kr. PASSIVER EGENKAPITAL 16 Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser 17 Andre kreditinstitutter Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Andre forpligtelser 20

18 17 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 2013 Driftens likviditetsvirkning Note 2013 Årets resultat Reguleringer for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter: Afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter (udgifter) Ændring i anden gæld Ændring i periodeafgrænsningsposter (indtægter) Investeringers likviditetsvirkning kr Betaling for materielle anlægsaktiver Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Kassekredit Likvider 31. december

19 18 Noter til årsregnskabet 2013 kr. 1 Statstilskud Undervisningstilskud, grundskolen Tilskud til skolefritidsordninger Tilskud til særlige inklusion Skolepenge mv. Skolepenge Skolepenge Søskendemoderationer SFO-betaling Skolefritidsordning Andre betalinger Indskrivningsgebyr Andre indtægter Øvrige indtægter og andre tilskud

20 19 Noter til årsregnskabet 2013 kr. 4 Lønomkostninger vedr. undervisning Ledere, lærere og børnehaveklasseledere Løn m.v. til leder, lærere og børnehaveklasseleder Vikarløn Pensionsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse ATP Anden lønrefusion SFO-ansatte og pædagoger Løn SFO-ansatte og støttepædagoger Pensionsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse ATP Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisningsmaterialer Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, anskaffelse Inventar og udstyr, leje og leasing Møder og arrangementer Efter- og videreuddannelse, undervisning Tjenesterejser, undervisning

21 20 Noter til årsregnskabet 2013 kr. 6 Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning Materialer og ture m.v Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift Løn ATP Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Lejeomkostninger Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Varme, el og vand Rengøring Vedligeholdelse Afskrivning vedr. ejendomsdrift Øvrige omkostninger vedr. ejendomsdrift Lønomkostninger vedr. administration Løn Pensionsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse ATP

22 21 Noter til årsregnskabet 2013 kr. 10 Andre omkostninger vedr. administration Revision Advokat Annoncer Kontorartikler Porto 336 Telefon Gebyrer Personaleudgifter Lovpligtige afgifter vedrørende personale Kontingenter Forsikringer Edb-udgifter Stillingsannoncer mv Renteomkostninger Renteudgifter vedrørende driftslån/kassekredit m.v

23 22 Noter til årsregnskabet 12 Materielle anlægsaktiver Indretning lejede lokaler Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december kr. 13 Tilgodehavender Skolepenge Lønrefusion Depositum Periodeafgrænsningsposter Andre forudbetalinger

24 23 Noter til årsregnskabet 2013 kr. 15 Likvide beholdninger Merkur Andelskasse Egenkapital Egenkapital i øvrigt I alt Saldo 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Langfristet gæld Gæld Gæld 1. januar december 2013 Afdrag næste år Restgæld efter 5 år Lån Handelsbanken Andre kreditinstitutter i alt

25 24 Noter til årsregnskabet 2013 kr. 18 Anden kortfristet gæld Handelsbanken Skyldig ATP Skyldig pension Skyldige feriepenge Feriepengeforpligtelse Andre kreditorer Depositum Periodiseret løn Periodeafgrænsningsposter Forudmodtagne statstilskud Forudmodtagne skolepenge Andre forudmodtagne beløb Forudmodtaget fripladstilskud Andre forpligtelser Der påhviler skolen en forpligtelse i forbindelse med demontering og afhentning og af lejede lokaler, anslået til t.kr. 73. Operationel leasing Foreningen har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb: Leje af kopimaskine: Restløbetid i 59 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på tkr. 2, i alt t.kr Leje af lokaler: Restløbetid i 31 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på tkr. 62, i alt t.kr

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

v ESTJ YS K ISEBEfBBI

v ESTJ YS K ISEBEfBBI v ESTJ YS K ISEBEfBBI Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Havnen 72 762 LenEvsg Skolekode 665-35 CVR-nr. 4571611 Årsrapport 212 Modtemat:

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere