Generalforsamling marts Generalforsamlingsprotokollat. Den afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening."

Transkript

1 SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes i Strandgården, 2680 Solrød Strand. Til stede var den samlede bestyrelse. Formand Kurt Poder bød de fremmødte velkommen og hilste særligt de respektive formænd for omkringliggende grundejerforeninger, pressen, centerforeningen og borgmester Niels Hørup velkommen. Der foretoges herefter dagsorden i henhold til indkaldelsen: Valg af dirigent. Kurt Poder foreslog Erik Norman Sørensen. Denne blev valgt med akklamation. Dirigenten gennemgik herefter de formelle betingelser for indkaldelse til generalforsamling og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt, og at den dermed var beslutningsdygtig. Dirigenten fortsatte dagsordenen og gav herefter formanden ordet. Ad a bestyrelsens beretning. Kurt Poder aflagde beretning, hvori henvises til skriftlig beretning. Kurt Poder omtalte særligt grundejerforeningens arbejde omkring jernbaneprojektet København-Ringsted, politiog retsreformen, nedgravning af elledninger/bredbånd og samarbejdet om erhvervsforholdene på Strandvejen, sammenholdt med udviklingen i Solrød Center. I tilslutning til beretningen gennemgik Lars temanummer for Strandsiden, der omhandlede København-Ringsted banen. Generalforsamlingen blev herefter suspenderet i 10 minutter. Kl blev generalforsamlingen genoptaget, og der blev lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen. Engvangen Solrød Strand - Telefon

2 Side 2 1. Søren Madsen, Solrød Strandvej: Søren Madsen forespurgte, om medlemmerne er blevet spurgt af foreningen om medlemmernes stillingtagen til banen, og om der foreligger nogen oplysninger om en brobane i Køge Bugt. Lars oplyste, at han ikke havde kendskab til oplysninger om broen i Køge Bugt. Han oplyste i øvrigt, at grundejerforeningens stillingtagen til banen havde været publiceret i Strandsiden ikke alene i år, men også i artikler tidligere. Kurt henledte opmærksomheden på, at vedtægternes formål medførte, at foreningen var forpligtet til at varetage medlemmernes interesser. Jernbanen var efter hans opfattelse et åbenbart eksempel på en sådan interesse. Poul Pangø oplyste, at særligt novemberbladet af Strandsiden havde omtalt bestyrelsens stillingtagen til jernbanen. 2. Niels Meyer: Hvilke forbedringer af S-banen havde Lars tænkt på, da han oplyste, at der lå nogle aftaler om, at jernbanen skulle forbedres for kr. 300 millioner? Lars henviste til tidligere løfte fra politikerne om en forbedret drift og med en hurtigere transporttid fra København til Køge. Forslaget drejer sig om ekstra spor mellem Dybbølsbro og Hovedbanegården. Forbeholdt S-toget til Køge samt vigespor mellem Vallensbæk og Ishøj. 3. Jens Garde, Ved Volden: Har der været drøftelser om et reserveareal for jernbanen, evt. det der strakte sig over land? Lars oplyste, at der ikke forelå nogen reel oplysning om, hvorfor man ikke anvendte transportkorridoren, der allerede arealmæssigt var udlagt til en sådan ny jernbane. Lars og Kurt mente i fællesskab, at transportkorridoren ganske enkelt var forkastet af politiske grunde. 4. Niels Christiansen, Egevej: Han ønskede bekræftelse på, at ingen blev tvunget til at tilmelde sig Bredbånd i forbindelse med, at dette evt. blev nedgravet i Solrød Kommune sammen med elbelysningen af SEAS-NVE. Han anførte, at den enkelte udgift for beboerne naturligvis også beroede på, hvor mange beboere der tilmeldte sig. 5. Flemming Winther, Jagtvej: Han forespurgte, om der var nogen ændret holdning fra kommunens side i forbindelse med de nu stående plankeværker, der kunne være i strid med lokalplanen, jf. Højeste-rets dom om Lærkevej.

3 Side 3 ---ooooooo--- Niels Hørup tog herefter ordet og takkede for invitationen. Han var nu også kommet, fordi han var medlem. Niels Hørup takkede mange gange for Strandsidens temanummer, som ville indgå i politikernes beslutningsgrundlag. Han oplyste, at udgangspunktet for drøftelserne om jernbanen beroede på, at der fra politisk side var fremsat ønske om forslag til at forbedre kapaciteten. Der var nu to forslag, der reelt blev drøftet, nemlig nybygningsløsningen og det såkaldt 5. spor. Inden for kort tid skulle ét af forslagene blive valgt som den endegyldige løsning. Politik indeholdt efter hans opfattelse to hovedpunkter, nemlig dels strategi og dels psykologi. Han fandt, at det var vigtigt, at man gjorde meget ud af at oplyse, hvad egentlig ønsket var. Han oplyste, at en lang række kommuner havde taget initiativ til og havde peget på, at 5. sporløsningen måtte være den rigtige løsning. Der var ønsker om en forbedret S-togsdrift. De resterende midler kunne herefter anvendes til miljøforbedringer langs den eksisterende bane. Han oplyste, at politireformens hovedformål var at flytte personale fra det administrative til det synlige. Han anførte, at politireformen hovedsagelig var et ønske om, at der skulle skabes større muligheder for beredskab og derfor også større tryghed blandt borgerne. Han oplyste, at lokalplanen for Solrød Strandvej ville blive behandlet snarest i byrådet og herefter sendt til høring blandt borgerne. Lokalplanen har været vanskelig at udarbejde på grund af mange modstridende interesser. Niels Hørup oplyste, at det var beboerne ved de private fællesveje, der som udgangspunkt skulle afholde alle udgifterne til vejenes belysning. Der foregik imidlertid forhandlinger imellem Dansk Bredbånd, SEAS/NVE og Kommunen. Endvidere har kommunen været i forbindelse med NESA. Der foreligger ikke nogen afklarede principper endnu for betalingerne. Det er fastlagt, at der skal graves kabler ned, men tidspunktet for nedgravning foreligger endnu ikke. Nedgravning af kabler forventede han, androg millioner kr., hvoraf ca. halvdelen nok var kommunale kroner og resten private kroner. Imidlertid var ej heller dette aftalt nærmere, fordi der endnu ikke forelå faste aftaler mellem de interesserede parter. Niels Hørup oplyste, at der havde været 112 byggesager i Det kunne godt være, at byggesagerne tog lang tid, men som han havde konstateret, indeholdt mange af byggesagerne dispensationsansøgninger, og det krævede nabohøringer osv. Det var nok hovedårsagen til, at byggesagerne tog lang tid. Han oplyste, at der ingen ændring var i kommunens stillingtagen til de eksisterende hegn. Han mente, at man naturligvis måtte følge Højesterets dom.

4 Side 4 ad b. Regnskabet Hans-Erik Andersen fremlagde regnskabet. Der konstateredes en mindre fejl i balancen, men regnskabet godkendtes i øvrigt enstemmigt. Midler til Strandfonden var hensat med henblik på, at de skulle anvendes til et særligt projekt. ad c. Kontingent Hans-Erik Andersen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget. ad d. Valg af bestyrelsesmedlemmer Preben Larsen og Keld Wohlert var på valg, men var villige til genvalg. Kurt oplyste, at han ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog Hans Odder som nyt medlem af bestyrelsen. Herefter blev med akklamation Preben Larsen, Keld Wohlert og Hans Odder valgt til bestyrelsesmedlemmer. ad e. Valg af revisor og revisorsuppleant Som revisor genvalgtes Kim Olsson. Som suppleant genvalgtes Flemming Petersen. ad f. Indkomne forslag Niels Christiansen, Egevej havde stillet tre forslag til vedtægtsændringer. Efter at dirigenten havde oplæst forslagene med den fremsendte begrundelse, blev ordet givet til undertegnede, Birger Fiala. Denne henstillede til den samlede generalforsamling, at forslaget ikke blev vedtaget, bl.a. fordi forslaget ville medføre manglende kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Niels Christiansen argumenterede herefter yderligere for at forslaget skulle vedtages. Der foretoges herefter en vejledende afstemning, hvorved dirigenten oplyste, at den vejledende afstemning kunne blive endelig, såfremt der var et overvældende flertal for eller imod forslaget. For forslaget kunne dirigenten herefter konstatere tre stemmer. Imod forslaget kunne dirigenten konstatere mere end 25 medlemmer. Forslaget var herefter forkastet.

5 Side 5 Forslagsstilleren frafaldt herefter forslagene. Afslutning Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden. Han gav herefter ordet til Poul Pangø. Poul Pangø takkede formand Kurt Poder for et meget stort arbejde for Solrød Strands Grundejerforening. Han oplyste, at Kurt Poder fra 80 erne havde deltaget som bestyrelsesmedlem i foreningen og var formand fra eller ca. 17 år. Der var en lang række mærkesager han havde taget sig af, så som skolevejene, ombygning af betonvejen, ophævelse af vejdeklarationer, bedre forhold i lagunerne med fjernelse af dæmninger, bygning af broer, udarbejdelse af Strandvejens lokalplan. Poul Pangø takkede Kurt Poder mange gange for hans utrættelige arbejde over for Kommunen, og hvor Kurt Poders motto var: Foreningen skal bide politikerne i haserne. Forsamlingen rejste sig og takkede med akklamation Kurt Poder for de mange år som grundejerforeningsformand. Kurt Poder afsluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten. Som referent: Birger Fiala

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Dato: Tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30-20.56 Sted: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere