ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: Årsrapport en del af byen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115. Årsrapport 2013. en del af byen"

Transkript

1 ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: Årsrapport 2013 Dirigenten på generalforsamling: Dato for godkendelse: en del af byen

2 Interessentskabsoplysninger ARC - I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: Hjemstedskommune: København Telefon: Telefax: Internet: Daglig ledelse Ulla Röttger, Direktør og fungerende Økonomichef Dan Fredskov, Teknisk chef Peter Roulund, Sekretariatschef Hanne Esmann, HR- og administrationschef John Thesmer, Ressourcechef Bestyrelse Lars Weiss (formand), Københavns Kommune Rikke Lauritzen, Københavns Kommune Steen Ørskov Larsen (næstformand), Hvidovre Kommune Henrik Zimino (næstformand), Tårnby Kommune Margit Ørsted, Frederiksberg Kommune Birger Larsen, Dragør Kommune Kim Schrøder, medarbejderobservatør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab

3 Indholdsfortegnelse Interessentskabsoplysninger... 1 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance for Egenkapitalopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Noter segmentoplysninger Noter Side 2

4 Ledelsens påtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for ARC - I/S Amager Ressourcecenter. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Det er vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved interessentskabets forvaltning. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 2014 Ulla Röttger Direktør Bestyrelse Lars Weiss Formand Steen Ørskov Larsen Næstformand Henrik Zimino Næstformand Margit Ørsted Birger Larsen Rikke Lauritzen Kim Schrøder Side 3

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til interessenterne i ARC - I/S Amager Ressourcecenter Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for ARC - I/S Amager Ressourcecenter for perioden 1. januar til 31. december 2013, der omfatter: anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til ledelsens beskrivelse under eventualforpligtelser af usikkerheden vedrørende opgørelse af indregning af over og underdækning samt den frie egenkapital, som ledelsen vurderer er så betydelig, at de ikke har kunnet opgøre og indregne den i årsrapporten i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Side 4

6 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 2014 DELOITTE Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lynge Skovgaard statsautoriseret revisor Ulrik Vassing statsautoriseret revisor Side 5

7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet ARC er en affalds- og energivirksomhed, som udnytter ressourcerne i affaldet. ARC driver 10 genbrugspladser og 5 nærgenbrugspladser, hvor borgere og mindre virksomheder i ejerkommunerne kan aflevere deres sorterede affald til genanvendelse eller genbrug, forbrænding eller deponi. ARC modtager og brænder affald fra ca indbyggere og ca virksomheder. Affaldet omdanner vi til el og varme til omkring husstande. Det affald, der hverken kan genbruges eller brændes, bliver deponeret på det miljøsikre deponi AV Miljø, som ARC ejer sammen med I/S Vestforbrænding. Varmeproduktionen sælges til centralkommunernes varmetransmissionsselskab CTR I/S samt HOFOR og elproduktionen sælges i fri konkurrence på den nordiske el-børs. ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner. Hovedtals- og nøgletalsoversigt ('000 DKK) Nettoomsætning Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af kapitalandele i ass. virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Balancesum Materielle anlægsaktiver Egenkapital Årets investeringer i mat. anlægsaktiver Det kan ses af nøgletalsoversigten, at ARCs balancesum er tredoblet fra mio. kr. i 2012 til mio. kr. i Dette skyldes primært en samlet låneoptagelse i 2013 på mio. kr. til finansiering af det nye affaldsenergianlæg samt træk på byggekredit på 429 mio. kr. pr Af samme grund falder soliditetsgraden (egenkapitalens andel af aktiverne) fra 71 % i 2012 til 25 % i 2013, jf. tabellen nedenfor Overskudsgrad (pct) Soliditetsgraden (pct) Likviditetsgraden (pct) Side 6

8 Fra og med 2010 er der sket ændringer i forhold til taksterne som følge af ændret lovgivning. Således blev A-taksten i 2010 sat til 0 kr. pr. indbygger og der blev vedtaget en genbrugstakst på 55 mio. kr. Genbrugstaksten blev for 2013 fastsat til 85,6 mio. kr., hvor beløbet fordeles mellem interessentkommunerne på baggrund af en vedtaget fordelingsnøgle. Årets udvikling og økonomiske forhold Den 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale mellem ejerkommunerne, der baner vejen for etablering af et nyt affaldsenergianlæg, Amager Bakke. En følge af den politiske aftale var, at samtlige interessentkommuner godkendte en samlet låneoptagelse på mio. kr. til finansiering af etablering af det nye affaldsenergianlæg. Byggeriet af Amager Bakke kunne hermed for alvor gå i gang. Bestyrelsen tog første spadestik den 4. marts 2013 og dagen efter begyndte arbejdet med pæleramning af ca jernbetonpæle, som Amager Bakke skal hvile på. Det nye affaldsenergianlæg forventes at være i fuld drift medio Det gamle forbrændingsanlæg skal således i en række år fortsat udfylde en vigtig rolle i interessentkommunernes affaldsbehandling. Udover etableringen af det nye affaldsenergianlæg har ARCs ledelse således også fokus på at sikre en stabil drift af det gamle anlæg i dets resterende levetid under et minimum af vedligeholdelsesomkostninger. Samtidigt søges energiindtægterne optimeret ved salg af el på tidspunkter, hvor el-prisen er højest. Driften af genbrugspladserne søges til stadighed effektiviseret og betjeningen af borgere og erhvervsvirksomheder søges forbedret bl.a. gennem bedre skiltning på pladserne, kompetenceudvikling af medarbejdere og indførelse af nye fraktioner. Resultat for ARC Resultatet for 2013 udviser et underskud på 46,8 mio. kr., der er sammensat af et underskud i Energi på 54,0 mio. kr. og et overskud i Genbrugspladser på 7,2 mio. kr. AV Miljø indgår med et resultat på 0 mio. kr., hvilket skyldes, at Selskabet - i overensstemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledende fortolkning fra maj 2011 (om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering) har ændret sin anvendte regnskabspraksis vedrørende takstmæssige over-/underdækninger. Budget Der var i 2013 budgetteret med et underskud på i alt 48,6 mio. kr., der fremkom ved et forventet underskud i Energi på 18,5 mio. kr. og et forventet underskud i Genbrugspladser på 30,1 mio. kr. Det forbedrede resultat i Genbrugspladser skyldes primært, at der er modtaget tons affald mod forventet tons i budgettet med færre behandlings- og kørselsomkostninger til følge. Det forværrede resultat i Energi skyldes især den store låneoptagelse i maj 2013 på mio. kr. og placeringen af hovedparten af låneprovenuet i obligationer. Det har medført finansielle netto omkostninger på 17,0 mio. kr. i forhold til budgetterede finansielle netto indtægter på 12,0 mio. kr. Generelt Bestyrelsen vedtog i maj 2010 principper for konstruktion af åbningsbalancer for Energi og Genbrugspladser som følge af Lov om ny organisering af affaldssektoren. Ifølge loven skal Miljøministeren udstikke retningslinjer for den regnskabsmæssige adskillelse mellem de forskellige aktiviteter, men disse retningslinjer foreligger endnu ikke. Den lovbestemte ændring betød en opdeling af ARCs aktiviteter i funktionsopdelte regnska- Side 7

9 ber pr. 1. januar Ved udarbejdelse af regnskabet for 2013 er der endnu ikke modtaget retningslinjer fra Miljøministeriet for opstilling af åbningsbalance. Energi I 2013 blev der i alt brændt tons affald og tons stød og rødder i ARCs fire ovne, i alt tons, hvilket er lidt mere end i 2012, hvor der blev brændt i alt tons, heraf tons stød og rødder. Den samlede energiproduktion for 2013 blev på MWh mod MWh i Faldet i energiproduktionen på 4 % på stort set samme forbrændte antal tons i 2012 og 2013 skyldes den større andel af stød og rødder i 2013 (17 %) i forhold til 2012 (9 %), idet de brændte stød og rødder har haft en lavere brændværdi end affald. Energiproduktionen resulterede i en varmeafsætning på MWh, en el-afsætning på MWh og et egetforbrug på MWh. Genbrugspladser ARC samarbejder med ejerkommunerne om etablering af nye genbrugspladser og modernisering af de eksisterende. Der har været besøgende på ARCs genbrugspladser i 2013, og de har afleveret tons affald. Sammenlignet med tallene for 2012 har der været en stigning i besøgstallet på knap 3 % men et fald i affaldsmængderne på knap 3 %. Flere besøgene afleverer således i gennemsnit ca. 110 kg. affald/besøg i 2013 mod ca. 117 kg./besøg i En vigtig del af ARCs mål og arbejde med genbrugspladserne er at få sikret en god sortering af det affald, der afleveres på genbrugspladserne, så mest muligt affald kan genanvendes. I 2013 indførte ARC en ny fraktion, Hård Plast, på ni genbrugspladser. Fraktionen blev startet som et forsøg på fem pladser i 2012 og havde til formål at indsamle alle former for hård plast til oparbejdning. Med den nye fraktion til plast blev den samlede mængde af indsamlet plast i 2012 øget med 33 % i forhold til 2011, og i 2013 øgedes mængden yderligere med 78 % i forhold til På Borgervænget og Kirstinehøj blev der i 2013 indført en forsøgsfraktion, Mursten til genbrug, og den indsamlede mængde udgjorde 149 tons. Fraktionen afsættes til direkte genanvendelse, og der er således en betydelig miljømæssig gevinst. Det er besluttet, at fraktionen indføres som fast fraktion på otte pladser primo Pr. 1. maj 2013 indførtes yderligere en ny fraktion, Kabler, på ni pladser. Kabler og ledninger blev tidligere udsorteret i fraktionen Jern og Metal. Der blev i 2013 indsamlet 45 tons kabler, hvilket har medført en merindtægt ved afsætning på godt kr. Sammen med andre nye tiltag har det ført til en rekordhøj genanvendelsesandel på hele 88 %. I 2013 blev det vedtaget, at Kulbanevej Genbrugsstation ikke skulle lukkes/flyttes i forbindelse med etablering af den nye jernbanestrækning til Ringsted. Således blev en længe ventet renovering af pladsen udført i august måned. Ombygningen har medført betydelige logistiske forbedringer, en væsentlig øgning i kapaciteten, og endvidere er arbejdsmiljøet og pladstilgængeligheden blevet mærkbart bedre, hvad kunderne har udtrykt stor tilfredshed med. Side 8

10 ARCs omsætning Årets nettoomsætning er på 435,0 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Den samlede omsætning er faldet med 20,7 mio. kr. (4,5 %) i forhold til 2012, og faldet skyldes primært en nedgang i omsætning fra affaldsforbrænding grundet faldende mængder samt en lavere genbrugstakst, idet denne blev fastsat til 85,6 mio. kr. i 2013 mod 100 mio. kr. i Energi Energi s nettoomsætning var i 2013 på 345,4 mio. kr. mod 346,5 i I 2013 er der solgt MWh el, hvilket er MWh mindre end i På trods af den lidt lavere elafsætning var omsætningen over el-børsen NordPool på 60,7 mio. kr. mod 54,9 mio. kr. i Dette skyldes, at den gennemsnitlige elpris på NordPool i 2013 var på 295 kr./mwh mod 280 kr./mwh i altså en prisstigning på ca. 5 %. En følge heraf har været, at Energi har modtaget et mindre beløb i kompensation fra Energinet.dk i 2013 i form af det såkaldte grundbeløb på 18,3 mio. kr. i forhold til 2012, hvor grundbeløbet var 20,6 mio. kr. Indtægten på fjernvarme og damp blev på 169,0 mio. kr. mod 155,7 mio. kr. i 2012 på trods af en væsentlig lavere varme- og dampafsætning på MWh i 2013 mod MWh i Indtægtsstigningen skyldes dels afgiftsstigninger (forsyningssikkerhedsafgift), som slog igennem i prisloftprisen, der blev afregningsprisen i 2013, dels varmeproduktion fra stød og rødder, der p.t. ikke er afgiftsbelagt på samme måde som varmeproduktion på grundlag af affald. Indtægter fra affaldsforbrænding før særomkostninger blev på 149,1 mio. kr. mod 165,6 mio. kr. i 2012, hvilket afspejler faldet i den tilførte mængde affald på tons. Genbrugspladser Nettoomsætningen er på 93,3 mio. kr. mod 108,8 i Den lavere omsætning skyldes, at genbrugstaksten blev fastlagt til 85,6 mio. kr. i 2013 mod 100 mio. kr. i Ligeledes har salg af genbrugsmaterialer været på 7,8 mio. kr. mod 9,2 mio. kr. i 2012, hvilket primært skyldes den lavere indleverede mængde affald i 2013 i forhold til Omsætning Mængder Omsætning ['000 DKK] Varme Varmeafsætning (vand + damp) MWh El Spotpris (Nordpool gennemsnit) DKK/MWh El-salg MWh Egetforbrug MWh Grundbeløb Finansielle kontrakter Affald Affaldstakst, indvejet affald ton Stød og rødder ton Særomkostninger Affaldsvarme tillægsafgift CO2-afgift (inkl. kompensation i 2012) Genbrugstakst Genbrugstakst Salg af genbrugsmaterialer Salg af genbrugsmaterialer i Energi Salg af genbrugsmaterialer Genbrug Omsætning i alt Side 9

11 ARCs omkostninger Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger består af variable og faste driftsomkostninger, skatter og afgifter, lønomkostninger samt omkostninger til forskningsprojekter og afskrivninger. Produktionsomkostningerne er steget fra 379,1 mio. kr. i 2012 til 413,2 mio. kr. i Stigningen skyldes primært øgede omkostninger til materiale- og ressourceforbrug (+15,9 mio. kr.), hvor hovedparten er indkøb af stød og rødder, eksterne tjenesteydelser (+13,1 mio. kr.) grundet ekstraordinært vedligehold samt øgede afskrivninger på 7,5 mio. kr. Af de øgede afskrivninger vedrører 5,9 mio. kr. en yderligere hensættelse på 26,4 mio. kr. til nedrivning af det gamle forbrændingsanlæg, som bliver driftsført over anlæggets resterende levetid. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger består af de administrative fællesfunktioner herunder personaleomkostninger, kontorhold, eksterne tjenesteydelser samt afskrivninger. På baggrund af Lov om ny organisering af affaldssektoren er ARCs aktiviteter opdelt i funktionsopdelte regnskaber pr. 1. januar Det betyder, at fra og med 2010 fordeles administrationsomkostningerne til henholdsvis Energi og Genbrugspladser efter den vedtagne fordelingsnøgle-model. Administrationsomkostninger i 2013 var på 53,9 mio. kr. mod 47,8 mio. kr. i Stigningen skyldes omkostninger til implementering af ARCs nye identitet på 2,9 mio. kr., IT-omkostninger til software og strategiudvikling på 2,0 mio. kr. og strategiske projekter for 2,4 mio. kr. Til gengæld har der været besparelse på lønudgifter for 1,1 mio. kr. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter er på 5,9 mio.kr. mod 5,8 mio. kr. i Posten består af administrationshonorar, salg af timer til SMOKA, indtægter fra drift af nærgenbrugsstationer og andre ordninger (batteriordningen). Andre driftsomkostninger på 4,1 mio. kr. består af tab ved salg af anlægsaktiver og omkostninger vedrørende forlig. Finansielle indtægter og omkostninger Låneoptagelsen og placeringen af låneprovenuet i obligationer medfører en væsentlig stigning i såvel renteomkostninger og renteindtægter i 2013 i forhold til Endelig har det svagt stigende renteniveau i 2013 resulteret i et kurstab på værdipapirer på 27,9 mio. kr. (heraf er 26,3 mio. kr. urealiseret kurstab). Resultat er, at finansielle nettoomkostninger i 2013 udgør 16,6 mio. kr., mens der var tale om finansielle nettoindtægter i 2012 på 8,2 mio.kr. Afskrivninger Det blev i 2012 besluttet at arbejde med den forudsætning, at det gamle forbrændingsanlægs levetid er til og med medio år Det blev vedtaget i 2013 at ændre afskrivningsperioden for bygninger på genbrugspladserne fra 10 år til 25 år. Endelig blev det besluttet at hensætte yderligere 26,4 mio. kr. til reetablering af Kraftværksvej 31. Merhensættelsen fordeles over det gamle anlægs restlevetid (frem til medio 2017) i form af merafskrivninger. Aktiviteter og investeringer Der er materielle anlægsaktiver under udførelse på i alt 691 mio. kr., heraf vedrører de 685 mio. kr. Amager Bakke. Årets investeringer er på i alt 544 mio. kr., hvor af de 500 mio. kr. vedrører Amager Bakke. Interessentkommunerne har godkendt en låneramme på mio. kr. til finansiering af etablering af det nye affaldsenergianlæg, og ARC har af Økonomi- og Indenrigsministeriet fået tilladelse til at kunne hjemtage hele lånerammen mod at deponere det låneprovenu, der ikke skal anvendes til dækning af investeringsudgifter i løbet af året. I henhold til finansieringsstrategien har ARC i maj 2013 hjemtaget for mio. kr. lån i KommuneKredit og placeret hovedparten af låneprovenuet i AAA-ratede realkreditobligationer. I henhold til den Side 10

12 kommunale lånebekendtgørelse er det nødvendigt at hjemtage lån for at kunne afdække til fast rente, og ARC har ønsket at gøre dette grundet det historisk lave renteniveau i maj Låne- og renteswapaftaler blev indgået med KommuneKredit, og låneprovenuet blev placeret i AAAratede realkreditobligationer med udløb 1. april i henholdsvis 2014, 2015 og Værdien af renteswap-aftalerne er pr opgjort til 138,4 mio. kr. De hjemtagne lån svarer til 60 % af den godkendte låneramme på mio. kr. til det nye affaldsenergianlæg. Alle lån er de såkaldte variabelt forrentede Model A-lån, hvor der umiddelbart efter lånehjemtagelsen er swappet til fast rente. Ligeledes er der optaget lån på i alt 36,8 mio. kr. i KommuneKredit til finansiering af Bispeengens genbrugsplads. Den ene halvdel af lånebeløbet er til fast rente, mens den anden halvdel er variabelt forrentet. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Risikostyring Driftsrisiko ARCs største driftsrisiko er på energianlægget. Produktionsstop som følge af havari kan forårsage væsentlige økonomiske tab i form af reducerede el- og fjernvarme indtægter. Risikoen minimeres ved en proaktiv vedligeholdelsesstyring. Produktionsanlæggets forskellige områder og komponenter er opdelt i risikoklasser efter parametre som kritikalitet for den samlede proces, genanskaffelsestid for reservedele, egen lagerbeholdning og kompetence til reparation. På den baggrund er alle komponenter klassificeret til enten forebyggende vedligehold eller afhjælpende vedligehold, ligesom lagerføring af reservedele tilpasses. Vedligeholdet styres ved brug af et avanceret computerprogram, der hjælper med at planlægge det forebyggende vedligehold, der dels foregår i dagligdagen, og dels i de årlige revisioner, hvor hver enkelt ovnlinje tages ud af drift i op til 3 uger for en nøje gennemgang og service. I revisionsperioden udføres tilstandsvurderinger af komponenter, således at klassificeringen til stadighed er opdateret. Risikoen som en konsekvens af sandsynlighed for fejl gange konsekvensen af fejlen vurderes løbende, idet ARC accepterer en større risiko på visse komponenter, jo tættere man kommer på anlæggets lukning. Liberaliseringen af affaldsmarkedet er de facto begyndt, selv om lovgivningen ikke er fulgt med. Svigtende affaldsmængder som følge af stigende konkurrence kan medføre væsentligt reducerede el- og varmeindtægter fra erhvervsaffaldet og dermed et mistet dækningsbidrag. Risikoen afdækkes både ved at følge markedet for forbrændingsegnet affald og gennem til stadighed tæt kontakt til erhvervskunderne for at sikre, at vilkårene for at aflevere affald på ARC er optimale. Endvidere afdækkes risikoen ved at følge energimarkedet tæt og producere og sælge energien på de tidspunkter, hvor priserne er højst. Ledig forbrændingskapacitet fyldes op med lavkvalitetsbiomasse, i det omfang energipriserne og biomasseprisen i samspil sikrer et positivt afkast. Endelig søges risici afdækket ved den igangværende etablering af det nye affaldsenergianlæg, Amager Bakke, der er et væsentligt mere effektivt og miljørigtigt produktionsanlæg end det gamle anlæg. Det vil gøre ARC mere konkurrencedygtig på et liberaliseret affaldsmarked. I 2014 vil ARC undersøge, om udvaskningen af Uggeløse losseplads tager længere tid end forventet (2019), hvilket kan medføre, at der skal hensættes yderligere beløb. Markedsrisici Salg af el foregår på markedsvilkår, men ARC modtager et såkaldt statsligt grundtilskud, der kommer til udbetaling ved lave el-priser. Tilskuddet vil blive opretholdt i det nuværende anlægs restlevetid, hvorefter det vil bortfalde. For at minimere risikoen på el-markedet vedtog bestyrelsen i 2009 en el-handelspolitik, der har til formål at sikre en stabil el-omsætning ved indgåelse af finansielle el-handelskontrakter. Det nye affaldsrammedirektiv fra EU, hvor direktivet sætter fælleseuropæiske retningslinjer for genanvendelse af affald på 50 % fra husholdninger, er trådt i kraft i november Højeffektive forbrændingsanlæg kan Side 11

13 fremover klassificeres som nyttiggørelsesanlæg. Det betyder, at erhvervsaffaldet iht. transportforordningen kan flyde frit over grænserne. Det forventes, at regeringen vil fremsætte lovforslag om en liberalisering af det danske affaldsmarked inden sommer I konsekvens heraf nedsattes i november 2013 i Dansk Affaldsforenings regi en række arbejdsgrupper, der har haft til opgave at belyse de udfordringer og konsekvenser, en liberalisering vil kunne have for affaldsforbrændingssektoren. Belysningen skal ses som et input til lovgivningsarbejdet med henblik på at sikre rimelige vilkår for affaldsforbrændingsanlæg på et konkurrenceudsat marked. I forhold til den måde affaldsmarkedets aktører er begyndt at agere i dag, vil det være en fordel for ARC at få klare regler for, hvordan der kan ageres på et liberaliseret marked. Rammevilkårene er for tiden således meget usikre, og det tages der højde for i ledelsen af ARC. Forureningsrisici Generelt i branchen er der en forureningsrisiko ved behandling af affald. Denne risiko forsøges afdækket af en række forebyggende tiltag. Udover en egenkontrol på baggrund af EMAS og ISO følger eksterne myndigheder med i aktiviteterne gennem miljøgodkendelse og forskellige former for kontrol på områderne. Det vurderes, at ARC ikke har en højere forureningsrisiko, end der er generelt for branchen. I februar 2009 fik ARC fornyet sin miljøgodkendelse af forbrændingsanlægget. Godkendelsen skal først revurderes i Finansiel risiko Hvad angår ARCs finansielle aktiver, søges risiciene minimeret via en placeringsstrategi, hvor der fokuseres på en lav kursrisiko. Med en høj sikkerhed for debitorers tilbagebetalingsevne placeres den overskydende likviditet i stats- eller realkreditobligationer med en kort varighed. Bestyrelsen vedtog i december 2010 en finansieringspolitik, der udstikker rammerne for optagelse af lån til etablering af nye genbrugspladser samt til Amager Bakke. Ligeledes udstikker finansieringspolitikken rammerne for placering af overskydende likviditet og fastlægger kriterier for valg af bankforbindelser. I februar 2012 har bestyrelsen vedtaget en ændring af finansieringspolitikken, som følge af en revision af den kommunale lånebekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar De væsentligste ændringer er, at en kommune/arc nu kun må være sluteksponeret i danske kroner eller euro, og at lån kun kan omlægges ved brug af simple rente- og/eller valutaswap-aftaler. Hensættelse til reetablering af Kraftværksvej 31 I 2013 er hensat yderligere 26,4 mio. kr. til reetablering af Kraftværksvej 31, således at der nu er hensat i alt 86,4 mio. kr. Merhensættelsen fordeles over det gamle anlægs restlevetid (medio 2017) i form af merafskrivninger. Hensættelsen er sket efter bedste skøn på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen, men kan være behæftet med usikkerhed. CSR Corporate Social Responsibility ARC løser en vigtig samfundsmæssig opgave. På vegne af ARCs fem ejerkommuner er det virksomhedens mål at få flest mulige ressourcer ud af det affald, byens borgere, institutioner og virksomheder producerer. Inden for CSR-området har ARC politikker for miljø og klima, arbejdsmiljø og personale. Genbrugspladser ARC er en del af byen, og der arbejdes på at skabe et positivt nærmiljø gennem egne genbrugspladser og Københavns Kommunes nær-genbrugsstationer. En vigtig del af ARCs mål med genbrugspladserne er at få sikret en god sortering af det affald, så mest muligt kan genanvendes. I 2012 startede ARC et forsøg med at indsamle hård plast på fem af genbrugspladserne. Forsøget gik så godt, at det i 2013 blev udbygget, så fraktionen Hård plast nu findes på ni af ARCs genbrugspladser. Og mængden af indsamlet hård plast er samtidig steget fra 328 tons i 2012 til 638 tons i 2013 altså en stigning på 95 %. I foråret 2013 startede ARC et forsøg med opsamling af mursten til genbrug via firmaet Gamle Mursten på Borgervænget Genbrugsstation. Resultatet var fint, hvorfor ARC udbyggede forsøget med etablering på Side 12

14 Kirstinehøj Genbrugsplads med henblik på at få afklaret, om det også var muligt på denne betydeligt mere travle plads at få et tilfredsstillende resultat. På grundlag af forsøget besluttedes at etablere fraktionen på yderligere 4-5 pladser i løbet af 2014 og i den forbindelse at gennemføre en kampagne, hvor der er særlig fokus på genbrug af mursten. ARC stiler efter at komme op på en samlet mængde mursten til direkte genbrug på mindst 400 tons i I 2013 havde ARCs genbrugspladser besøgende, som samlet har afleveret tons affald. I forhold til 2012 er besøgstallet steget med 3 %, mens affaldsmængderne er faldet med 3 %. Energianlæg ARC er miljøcertificeret med EMAS og ISO , og der arbejdes løbende på at nedbringe emissioner i røggassen. I 2013 lykkedes det igen at reducere Energianlæggets miljøoverskridelser til et rekordlavt antal timer. Således var der sidste år blot mellem 4-10 timers miljøoverskridelser pr. ovnlinje, hvilket er langt under de 60 timer pr. ovnlinje, som er den maksimale grænse i miljøgodkendelsen. Den væsentligste årsag til miljøoverskridelserne er, når der modtages affald med større eller mindre mængder gips, da gipsholdigt affald kan medføre SO2 overskridelser. Og i 2013 lykkedes det således at nedbringe antallet af SO2 overskridelser med 70 %. ARCs arbejdsmiljøpolitik har sammen med personalepolitikken fokus på sikkerhed, trivsel og udvikling, menneskerettigheder og ligestilling, og ARC kompetenceudvikler alle medarbejdere til at kunne påtage sig nye opgaver og være bedst muligt klædt på til fremtidens udfordringer. ARC har stor erfaring med systematisk arbejdsmiljøarbejde og er arbejdsmiljøcertificeret i OHSAS Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret og forenklet i 2012, så den hænger sammen med ledelsesstrukturen og præciserer roller og ansvar inden for arbejdsmiljøarbejdet. Den nye forenklede struktur blev evalueret i 2013 og gjort permanent, fordi man har konstateret, at ændringerne som forventet - har betydet et yderligere løft at det systematiske arbejdsmiljøarbejde. I 2013 har samtlige ledere haft som mål at revidere arbejdsmiljøkortlægningerne i deres afdelinger og et forbedringsmål for det psykiske arbejdsmiljø, hvilket også er opfyldt. ARC har i arbejdsmiljøpolitikken et meget ambitiøst mål om ikke at have nogen ulykker med mere end 1 fraværsdag. Selvom målet ikke er nået, er der sket en meget positiv udvikling over tid, og i 2013 var der kun 2 ulykker med (kort) fravær. Ressourcerne i affald er guld værd I 2013 blev der taget beslutning om at ansætte en ressourcechef på ARC. Det sker både for at honorere en politisk og samfundsmæssig holdningsændring, hvor affald i højere og højere grad ses som en ressource. Men samtidig ser ARC ressourceområdet som et nyt og spændende forretningsområde, hvor ARC i de kommende år har en unik mulighed for at blive en vigtig spiller. Og med ansættelsen af ressourcechefen får ARC nu mulighed for at tænke ressourcetankegangen ind i alle kroge af virksomheden. Affald kommer i disse år højere og højere op på dagsordenen, fordi udnyttelse af affald og ressourcer er en central del af omstillingen til det grønne samfund. Derfor er der en naturlig interesse fra samfundet i, hvordan de virksomheder, der beskæftiger sig med affald og ressourcer, arbejder og udvikler deres speciale. ARC har styr på affaldsprocessen og sætter med miljø- og klimapolitikken fokus på at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, sådan at ARC får mest ud af affaldet. ARC deltager i mere end 15 spændende projekter, hvor større viden tilføres, og hvor der udvikles teknologier og metoder sammen med samarbejdspartnere i virksomheder, organisationer, forskningsmiljøerne og ejerkommunerne. I 2013 startede et forprojektet, der undersøger muligheden for mere og bedre genanvendelse af ressourcerne i husholdningsaffaldet gennem et centralt sorteringsanlæg. I tæt samarbejde med ejerkommunerne og COWI opstiller ARC et antal mulige modeller for udvikling af et sorteringsanlæg i forbindelse med Amager Bakke. Sorteringsanlægget skal sikre, at mere affald genanvendes, og at kvaliteten af genanvendelsen er høj til gavn for både miljø og klima. Side 13

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2013 Inge-Marie Kryger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere