Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole"

Transkript

1 Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf Fax Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk.1. Nordsjællands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Nordsjællands Efterskole er oprettet den 12. marts 1977 og har hjemsted i Helsinge Kommune. Skolen ejer ejendommen matr. nr. 18-f, 18-g, 18-h og 1-a Valby by, og 1-d Valby Hegn, der er beliggende Aggebovej 34, 3200 Helsinge. Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det findes i Bibelen og er udtrykt i Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse. o Mennesket er skabt af Gud, og er derfor værdifuldt og ukrænkeligt. o Mennesket har mistet fællesskabet med Gud. o Mennesket genfinder dette fællesskab ved tro på Jesus Kristus. o Mennesket er ansvarligt for ord, handlinger og valg overfor Gud og medmennesker. Derfor lægger vi vægt på respekt, omsorg, fællesskab og ansvarlighed. Skolens formål er, på ovenstående værdigrundlag og inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler, at drive en efterskole. På det mellemmenneskelige område vil vi: o Møde eleverne med respekt, omsorg og konsekvens.

2 side 1 o Hjælpe eleverne til at få et sundt selvværd og en realistisk selverkendelse. o Give eleverne ansvar og forvente at de lever op til det. På det undervisningsmæssige område vil vi: o Tilstræbe et højt fagligt niveau. o Udvikle elevernes ansvarlighed for egen læring. o Forvente aktiv deltagelse i skolens undervisning. o Forvente at eleverne yder en indsats, som svarer til deres evner. o Vække elevernes nysgerrighed og videbegærlighed. På det sociale område vil vi: o Udvikle elevernes ansvarlighed for, at fællesskabet fungerer. o Tilstræbe at etablere et fællesskab, hvor der hersker gensidig respekt for andres holdninger og hvor forskellighederne bliver en styrke. o Tilstræbe at eleverne anerkender, at skolens regler er til gavn for fællesskabet, at bygninger og inventar behandles med omtanke og at alles deltagelse i praktiske gøremål er nødvendig. På det åndelige område vil vi: o Udvikle gode rammer for et kristent fællesskab. o Opmuntre vores elever til positiv personlig stillingtagen for det kristne evangelium. o Udvise respekt for andres frihed til at tro og tænke anderledes. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Skolen foretager en årlig evaluering af dens virksomhed, efter gældende regler. Skolen drives i tilknytning til Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark (IM). Skolen er åben for alle, som vil respektere skolens værdigrundlag og formål.

3 side 2 2. Skolekreds Som medlem af Nordsjællands Efterskoles Skolekreds kan optages enhver myndig person, som vil støtte skolen efter dens formål. Optagelse i skolekredsen skal godkendes af bestyrelsen og kan indankes for generalforsamlingen, både af den, som bestyrelsen har afslået, og af et evt. mindretal af bestyrelsen. Der betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmerne af skolekredsen har ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens forpligtelser. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret opnås en måned efter, at optagelsen er godkendt af bestyrelsen, og forudsat, at kontingentet er betalt. Skolens årsregnskab udleveres/tilsendes på forespørgsel senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 3. Skolens drift Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud

4 side 3 og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. 4. Generalforsamlingen Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. 12 og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse jf. 13. Ordinær generalforsamling afholdes hver år inden udgangen af maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne, bekendtgørelse i skolebladet samt i den lokale dagspresse med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forstanderens beretning 4. Godkendelse af den reviderede årsrapport 5. Fastsættelse af kontingent 6. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være vedlagt den foreslåedes skriftlige accept. Øvrige forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 4 dage før. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 5 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/3 af skolekredsens medlemmer skriftligt har fremsat krav herom. Samtidig med kravet skal der indsendes forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

5 side 4 Stk. 6. Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer jf. dog 13. Medlemmer kan kræve skriftlig afstemning. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår skriftligt. Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og referenten og opbevares på skolen. 5. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen for IM i Danmark udpeger 1 medlem, og kredsbestyrelsen i Nordsjælland udpeger 1 medlem fra Indre Missions ungdom. Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer af skolekredsen, der tillige er medlem af Den danske Folkekirke. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen. Der vælges 2 medlemmer i år med lige årstal og 3 medlemmer i år med ulige årstal. Genvalg kan ske. Der vælges hvert år 3 suppleanter til bestyrelsen. Valgperioden som suppleant er 1 år. Udtræder et bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder det ordinære medlems valgperiode ud. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og 4.

6 side 5 Stk. 6. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Skolens medarbejderrepræsentant, eller dennes suppleant kan dog deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed (årsplan) og en indholdsplan for det enkelte kursus. Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. 10 stk. 1.

7 side 6 Stk. 7. Stk. 8. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse. 7. Bestyrelsens arbejde m.v. Stk. 6. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 6 gange årligt. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde, mindst 8 dage forud, og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

8 side 7 Stk. 7. Skolens forstander og en repræsentant for skolens medarbejdere deltager normalt i bestyrelsesmøderne. De deltager uden stemmeret, men med ret til at give referat for de øvrige medarbejdere. Bestyrelsen kan pålægge deltagerne tavshed om forhandlinger og trufne beslutninger, foregået ved bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer. Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 8. Skolens daglige ledelse Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne, bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

9 side 8 9. Medarbejderråd Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: - ændring i skolens vedtægter - skolens læseplaner - planlægning af til- og ombygninger - ændring af skolens ordensregler - faglige behov i forbindelse med stillingsopslag til faste stillinger 10. Regnskab og revision Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 15. marts, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. 5. Regnskabsåret er kalenderåret. 11. Tegningsretten Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med mindst 3 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

10 side 9 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formandens underskrift. 12. Vedtægtsændringer Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 13. Nedlæggelse Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver, og for at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. maj og på den ekstraordinære generalforsamling den 12. juni 2007.

11 side 10 Underskrevet den sept Erling Nielsen (formand) Ole Andersen Lise Thams Ole B. Morgensen (næstformand) Johnny Tidemann Keld Hansen

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2014 2015

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2014 2015 splan for Hestlund Efterskole 2014 2015 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Forskellige opgaver 5. Undervisningen Fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen

Læs mere

IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD.

IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD. Indholdsplan Idrætsefterskolen Klintsøgaard 2014/15 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægter Side 3 2 Samværsregler Side 10 3 Obligatoriske fag: Side 13 Dansk Matematik Engelsk Gymnastik Samling Idrætsteori Lektielæsning

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere