Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start"

Transkript

1 Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy Hansen og Direktør Deltog ikke Referent Dirigent Punkter 111/14 Godkendelse referat /14 Nyt fra formanden /14 Nyt fra direktøren /14 Nyt fra udvalgene /14 Status på tomme boliger /14 Status på Boligsocial indsats i Østre Park og Margrethevænget /14 Status på boligforeningens støttesager: FASE /14 Status på boligforeningens sager: FASE /14 Status på byggesager /14 Orientering om boligforeningens fremtidige tilskud til Østre Park /14 Anvendelse af den kommunale dispensation for dispositionsfonden /14 Status på forvaltningsrevision /14 Kvartalsbalancer /14 Strategi /14 Delegering af kompetence til Formand og næstformand /14 Regulering af indskud /14 Reklame / PR /14 Eventuelt Org bst ref., Side 1 / 10

2 111/14 Godkendelse referat Godkendelse af referater fra organisationsbestyrelsesmødet den 23. oktober Indstilling: Indstilles til godkendelse. Beslutning: Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Underskriftblad for de seneste referater vil snarest blive rundsendt. 112/14 Nyt fra formanden orienterer bl.a. om: Afslutning på FL Bo likvidation Afholdte møde med Borgmester: Holger Schou Rasmussen Kort referat fra arbejdsweekend i Bl s 11. kreds Kort referat fra fællesmøde for organisationer i Lolland Kommune. Der arbejdes videre i det nedsatte kampagneudvalg, med udarbejdelse af et fælles kampagneoplæg. Indstilling: Det indstilles at orienteringen tages til efterretning Beslutning: Niels kruse supplerede med oplysninger om, at han nu, pr. 14. november d.å., har fungeret som formand i 10 år. Der har derfor været afholdt morgenkaffe med de ansatte og bestyrelsen vil fejre Niels ved et arrangement den 9. januar Orienteringen blev taget til efterretning Org bst ref., Side 2 / 10

3 113/14 Nyt fra direktøren orienterer om: Personalesager intet at berette Guldborgsund Kommune har godkendt det på afdelingsmødet, i afdelingen Rådhusvænget, forkastede budget. Dette er ensbetydende med en lejestigning på godt 8 %. Lolland Kommune har meddelt dispensation for individuel måling af vand, i plejehjemsbyggeriet: Sandby Ældrecenter. Plejehjemvaskerierne på Horslunde Ældrecenter og Bøgelunden er gjort betalingsfrie. Der drøftes forsat etablering af bofællesskab for elite-kajakroerne i Maribo. Der vil snarest blive holdt møde om eventuel etablering af bofællesskab for psykisk svage borgere. Der vil snarest blive afholdt møde med Lolland Kommune om eventuel erhvervelse af et af børnehusene i Østre Park, til beboerhus. Som den 4. afdeling i år, har Præstevænget besluttet at nedlægge deres fællesantenneanlæg. Der er afholdt kursus for nyvalgte i afdelingsbestyrelser og i forståelse af budget og regnskab. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. 114/14 Nyt fra udvalgene Der orienteres fra følgende udvalgsarbejder: Tænketanken Udvalget holder pause til primo 2015 Bladudvalget bladet svalen forventes udsendt for 2. gang i år, inden bestyrelsesmødet. Sammenlægningsudvalget har senest holdt møde den 28. oktober. Der er aftalt plan for teoretisk sammenlægningsforsøg, for en række afdelinger i Maribo. Investeringsudvalget der er pt. intet nyt Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning Org bst ref., Side 3 / 10

4 115/14 Status på tomme boliger orienterer om antallet af boliger der ikke har været mulige at udleje. Den 19. november d.å. var der 20 boliger i tomgang (eks. Nørregade 14 og Gallevej) Det er 1 mindre end i oktober d.å. Indstilling: Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev endvidere besluttet, at fremtidige opgørelser over ledige boliger skal suppleres med alle boligforeningens øvrige boliger. 116/14 Status på Boligsocial indsats i Østre Park og Margrethevænget Der afventes godkendelse af planen, på kommunens byrådsmøde dm. Indstilling: Det indstilles at orienteringen godkendes. Beslutning: Betinget af byrådets godkendelse, forventes planen igangsat pr. 1. december d.å., hvor Annika Jensen ansættes som projektkoordinator, Lillian Olsen og Bjørn Leig Jørgensen ansættes. Lars Olsen kunne oplyse at der havde været afholdt et beboerarrangement i projektlejligheden, hvor ca. 25 beboere havde deltaget. 117/14 Status på boligforeningens støttesager: FASE 1 Fase 1 omfatter følgende sager: Holmeager Horslunde inkl. Torrig Boligselskab og Sandby-Provstelunden. Der arbejdes forsat på at få godkendt ansøgninger i Landsbyggefonden og Lolland Kommune i indeværende år Vestenskov, Langøparken og J.C. Pedersensvej. Sagen afventer forsat behandling i Landsbyggefonden før den kan fremsendes til kommunal godkendelse. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Da processen med de enkelte afdelingers støttesager er ved at være endeligt på plads og omfanget af forslag til boligreduktioner nu er kendt, besluttede bestyrelsen at beboerne i de enkelte afdelinger, snarest skal indkaldes til orienterende og godkendende afdelingsmøder Org bst ref., Side 4 / 10

5 118/14 Status på boligforeningens sager: FASE 2 Som tidligere bemærket, har Guldborgsund Kommune nu meddelt godkendelse af budgettet for Rådhusvænget. I denne forbindelse har kommunen bemærket at afdelingens situation skal drøftes på det kommende styringsdialogmøde. Boligforeningen vil samtidig gentage overvejelserne om Præsteparkens fremtid. Vedrørende Torvevænget i Rødby, så afventes der forsat svar fra Lolland Kommune, vedrørende eventuel fremtidige kommunale visitationer til bebyggelsen. Indstilling: Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. 119/14 Status på byggesager Østre Park. Det ser forsat ud til at boligerne bliver færdige omkring årsskiftet. Der har været afholdt åbent hus, hvor nogle af de nye boliger blev vist frem for ca. 100 personer Svanehøjcentret og Horslunde Ældrecenter Boligforeningen afventer forsat svar fra Lolland Kommune vedrørende indsigelser fremsendt den 29. august til referatet fra mødet den 25. august d.å. Boligforeningen har meddelt Lolland Kommune. Boligforeningen foretager sig ikke yderligere i sagen, før kommunens svar er modtaget Nørregade 14. Vi afventer forsat endelig godkendelse af nedrivning fra ministeriet, som nu har fået yderligere dokumentation fremsendt. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning efter en orientering om, at boligerne i Østre Park først vil kunne udlejes pr. 1. februar Org bst ref., Side 5 / 10

6 120/14 Orientering om boligforeningens fremtidige tilskud til Østre Park Det har gennem drøftelserne i byggeudvalget for renoveringssagen i Østre Park, vist sig at bestyrelsen ikke har været fuldt og helt orienteret om størrelsen af de tilskud der er forventet til den fremtidige drift af Østre Park. Derfor vil der blive orienteret om det årlige driftstilskud, rentesikringstilskud og om fritagelsen for indbetalinger af udamortiserede lån. Der skal på mødet træffes beslutning om nedtrapning af tilskud og om tidspunktet for bortfald af fritagelsen af betalingen til dispositionsfonden. Indstilling: Beslutning: fortalte at det årlige driftstilskud ikke havde været nedtrappet, som det kunne, i takt med nedtrapningen af tilskuddet fra Landsbyggefonden. Endvidere orienterede om omfanget af dispositionsfondens indirekte tilskud, i form af afdelingens fritagelse for betalinger, i forbindelse med udamortiserede lån. Emnet bliver drøftet med boligforeningens revisor pt. og det vil blive nærmere undersøgt, hvad der tidligere er aftalt om fritagelse for betaling til boligforeningens dispositionsfond. 121/14 Anvendelse af den kommunale dispensation for dispositionsfonden. Lolland- og Guldborgsund Kommune har meddelt boligforeningens dispensation for dispositionsfondens dækning af lejetab, ved manglende udlejning. Dispensationen er meddelt som en forlængelse af tidligere meddelte dispensationer og er således gældende pt. Der er dog ikke budgetteret ud fra denne dispensation i afdelingerne i indeværende år, hvorfor bestyrelsen bedes tage stilling til om den skal benyttes. Indstilling: Beslutning: Bestyrelsen besluttede at dispensationen generelt skal benyttes. Dette er ensbetydende med, at afdelingerne ikke vil kunne få dækket tab i forbindelse med manglende udlejning. Dispositionsfondens midler vil i stedet skulle benyttes til at dække afdelingernes eventuelle tab i forbindelse med lejerskifter. Bestyrelsen skal snarest muligt præsenteres for konsekvenserne i de enkelte afdelinger Org bst ref., Side 6 / 10

7 122/14 Status på forvaltningsrevision På mødet vil politik, målsætning og forretningsgang for følgende arbejdsområder blive fremlagt til godkendelse: Køb af varer og tjenesteydelser Fraflytningssager Udlejning Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender de fremlagte forretningsgange. Beslutning: Der blev på mødet kun fremlagt et eksempel på revision af emnet Køb af varer og tjenesteydelser Revisionen af dette område blev godkendt og skal danne grundlag for efterfølgende forvaltningsrevision, såfremt boligforeningens revisor er enig her i. 123/14 Kvartalsbalancer På mødet vil kvartalsbalancerne for 3. kvartal, for henholdsvis boligforeningen og afdelingerne uden afdelingsbestyrelse, blive gennemgået. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager balancerne til efterretning. Beslutning: Balancerne af afdelingerne uden afdelingsbestyrelser er udleveret til formanden. Der er pt. ingen overskridelser af disse budgetter, med undtagelse af lejetab i de tidligere nævnt Fase 1 og 2 afdelinger. gennemgik kvartalsbalancen for boligforeningens driftsregnskab, som ser ud til at resultere i et mindre overskud. 124/14 Strategi Grundet prioritering af andre og mere presserende sager, stilles der forslag om, at de resterende strategiske tiltag, bliver behandlet i udvalget: Tænketanken, som genoptager arbejdet primo Dog forventes endelig orientering om indholdet i den kommende velkomst-folder til nye beboere, præsenteret på mødet. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender overførelsen af resterende opgaver til tænketanken og oplægget til velkomst-folder. Beslutning: Indstillingen blev godkendt Org bst ref., Side 7 / 10

8 125/14 Delegering af kompetence til Formand og næstformand Boligforeningen har gang i mange sager og der kan opstå situationer, hvor der skal træffes beslutninger inden for forholdsvis korte tidshorisonter. Derfor skal der i lyset af bestyrelsens juleferien træffes beslutning om, eventuel delegering af kompetence. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsens kompetencer delegeres til et midlertidigt forretningsudvalg, bestående af formanden, et bestyrelsesmedlem og direktøren. Beslutning: Delegeringen blev godkendt. 126/14 Regulering af indskud Det har tidligere været planlagt et beregne forslag til reguleringer af indskud i afdelingerne. Der er ikke nået i indeværende år og det forslås derfor, at der på bestyrelsens møde i januar fremlægges forslag for reguleringer i afdelingerne: Avenaparken, Aaparken, Moseparken, Blæsenborgparken, Dampmølleparken afd. 17, Dampmølleparken afd. 18 og Mariebo-Møllen. Reguleringsforslag for de øvrige afdelinger vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet ultimo april Indstilling: Det indstilles at udskydelsen af den nævnte sagsbehandling godkendes. Beslutning: Indstillingen blev godkendt. 127/14 Reklame / PR. Bestyrelsen har tidligere drøftet forskellige tiltag til markedsføring/ reklame for boligforeningen. På mødet vil forskellige forslag/ tiltag, som reklamekuglepenne, indflytningsgaver, reklamesøjle, reklameveste m.v. blive fremlagt til drøftelse, med tilhørende økonomiske beregninger. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen træffer beslutning om hvilke tiltag, der eventuelt skal fremmes. Beslutning: Bestyrelsen besluttede at indkøbe 3000 stk. kuglepenne med reklametryk og 300 stk. termometre, som skal gives i indflytningsgaver, til nye beboere. Prisindhentning på reklamesøjle afventes på næste møde Org bst ref., Side 8 / 10

9 128/14 Eventuelt orienterede om, at der er kommet nye regler om vandmålere. Der skal etableres individuelle vandmålere i boligerne i år 2016, med mindre det kan dokumenteres at dette ikke vil være rentabelt. Det blev oplyst at det på ny har været forsøgt at finde kandidater til en afdelingsbestyrelse i Moseparken, men desværre uden held. Der forhandles forsat med Ravnsborg Ældreboligselskab om administration af deres boliger Org bst ref., Side 9 / 10

10 Orientering om kommende møder og arrangementer: 25. november Lolland Kommune kantinen Jernbanegade 7 kl: 17: november Mariebo-Møllen Kl: 8: november Ringsted Kl. 16:30 Fællespolitisk dialogmøde SVAR BL Kreds-Repræsentantskabsmøde Karl Jørgensen Kjeld Kjeldsen Lars Olsen Karl Jørgensen Kjeld Kjeldsen 9. januar København. Bernstorffsgade Kl: 10: december Mariebo-Møllen Kl. 13:00 BL Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Kampagneudvalget for organisationer i Lolland Kommune 18. december Mariebo-Møllen Kl. 12:00 JULEAFSLUTNING Org. Bestyrelsen Org bst ref., Side 10 / 10

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Referat Sted Start 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret 2011. Pkt. 2: Forelæggelse

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere