En undersøgelse af børsnoterede selskabers revisionshonorar i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af børsnoterede selskabers revisionshonorar i perioden 2002-2009"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2011 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. september 2011 En undersøgelse af børsnoterede selskabers revisionshonorar i perioden Forfatter: Carsten Andersen Vejleder: Thomas Riise Johansen Censor: Antal anslag:

2 Executive summary This thesis examines audit fees paid by companies listed on the Copenhagen Stock Exchange in the period During this period several different conditions might have affected the audit fee. During the last 25 years similar studies have been conducted mainly in the US, the UK, Australia and Hong Kong. In Denmark, though, only one well-known study has been conducted on the subject, and the study limited its research to include only the audit fees paid by 126 nonfinancial companies listed on the Copenhagen Stock Exchange in a sole year, To insure valid conclusions this study takes on a broadened approach, both in terms of the number of companies represented in the data research as in the timeframe from which conditions such the implementation of regulatory changes must be analysed over time, as the effect is believed to evolve gradually. The objective of this study is to highlight whether these conditions have affected the audit fee in either a significant increasing or decreasing direction in the period All listed companies in Demark were required to use two independent auditors until 2005, where this regulation was abolished. As a result of this several companies decided to use only one independent auditor the effect on the audit fee regarding this is examined in this thesis. In Denmark, many listed company s uses a Big Four 1 audit firm, this study test whether the appointment of a Big Four auditor is associated with higher audit fees, which is a result in many similar studies. The provision of other services delivered by the same auditor responsible for the audit might lead to an association between the audit fee and the fee charged for other services. The audit firms might provide the companies with a discount on the audit if they acquire other services for large sums. This association would be a problem regarding the auditor s independence act provision. Whether other services affect audit fees is another subject of analysis in this study. Furthermore conditions such as differences in the physical location of the company, new auditor, financial year and implementation of international standards (IFRS and ISA) are examined in this thesis. First off, each condition is defined by a hypothesis including the expected outcome of the analysis. Secondly the analysis method I will use to test my hypothesis is described. The analysis method 1 PWC, Deloitte, KPMG, Ernst & Young 1

3 used is multivariate regression, where I use a core audit determinants model. Each hypothesis is tested with a variable in the model. The analysis is based on data (variables) collected from corporate databases 2. These data will be tested to finally conclude which conditions affect the audit fee for the listed companies in Denmark, and whether the fee is affected in a significant direction. 2 Account Data, Orbis and NNErhverv. 2

4 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning og problemformulering Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode og modelvalg Data Opgavens struktur Kildekritik Målgruppe Faktorer der påvirker revisionshonoraret Beskrivelse af hypoteserne Generelle forhold Indførslen af internationale standarder Geografiske differencer hovedstadsområdet Regnskabsår er regnskabsafslutningen i revisors travle periode eller ikke Forhold relateret til uafhængighed Skift af revisor Revisors ansættelsesperiode Sammenhæng mellem revisionshonorar og ydelser til anden assistance end revision Revisors omdømme mv Big 4 revisionsfirmaer eller ej Flere valgte revisionsfirmaer Forhold relateret til den økonomiske situation Finanskrisen i Danmark Opsummering af hypoteserne Analysetilgang Metode Regressionsanalyse Korrelationsanalyse Den empiriske analyse s grundmodel Størrelse

5 3.2.2 Risiko Kompleksitet af substansen Teknisk kompleksitet Grundmodellen Analyse af opstillede hypoteser Beskrivelse af testvariablene Beskrivende statistik Analyse af hypoteserne Hypotese 1: Indførslen af internationale standarder Resultatet af analysen Fortolkning af resultaternes betydning Hypotese 2: Geografiske differencer hovedstadsområdet Resultatet af analysen Fortolkning af resultaternes betydning Hypotese 3: Regnskabsår er regnskabsafslutningen i revisors travle periode eller ikke Resultatet af analysen Fortolkning af resultaternes betydning Hypotese 4: Skift af revisor Resultatet af analysen Fortolkning af resultaternes betydning Hypotese 5: Revisors ansættelsesperiode Resultatet af analysen Fortolkning af resultaternes betydning Hypotese 6: Sammenhæng mellem revisionshonorar og ydelser til anden assistance end revision Resultatet af analysen Fortolkning af resultaternes betydning Hypotese 7: Big 4 revisionsfirmaer eller ej Resultatet af analysen Fortolkning af resultaternes betydning Hypotese 8: Flere valgte revisionsfirmaer Resultatet af analysen Fortolkning af resultaternes betydning Hypotese 9: Finanskrisen i Danmark

6 Resultatet af analysen Fortolkning af resultaternes betydning Sammenfatning Konklusion Litteraturliste Bøger Artikler, rapporter og publikationer Love Internet Bilag Bilag 1 - Oversigt afhandlingens inkluderede børsnoterede selskaber

7 1. Indledning og problemformulering 1.1 Indledning Denne afhandling omhandler de børsnoterede danske selskabers revisionshonorar i perioden Undersøgelsen bygger på i alt revisionshonorarer fordelt over ca. 150 forskellige selskaber for hvert år i den analyserede periode. De børsnotede danske selskabers revisionshonorar har i løbet af de seneste 10 år været påvirket af flere forskellige forhold, som har kunnet påvirke prisen på honoraret i vidt forskellige retninger. I mange lande har man foretaget adskillige undersøgelser af hvilke faktorer der har påvirket revisionshonoraret i løbet af de seneste 25 år. I Danmark er dette ikke tilfældet og det har kun været muligt at finde en undersøgelse fra 2008 af Thinggaard & Kiertzner, hvor de udelukkende undersøgte 126 ikke-finansielle børsnoterede selskabers revisionshonorar for år Jeg finder det således interessant, at udarbejde en undersøgelse over en længere årrække af revisionshonoraret i de børsnoterede danske selskaber. En undersøgelse over en længere periode og med flere observationer mener jeg vil øge validiteten, samt mindske risikoen for at enkeltstående begivenheder vil få en væsentlig betydning for undersøgelsen. Derudover undersøger denne afhandling en del flere forhold end Thinggaard & Kiertzner s undersøgelse, hvilket vil være med til at give en større indsigt i hvilke faktorer der påvirker revisionshonoraret. Denne afhandling vil undersøge faktorer der har været analyseret i lignende tidligere undersøgelser, men også faktorer som ikke tidligere er undersøgt. Det blev fra og med 2002 pålagt de børstnoterede selskaber i Danmark, at oplyse koncernens revisionshonorar til deres generalforsamlingsvalgte revisor. Det har således været muligt at finde de relevante oplysninger der danner grundlag for afhandlingens undersøgelse fra og med regnskabsåret 2002 og til 2009, hvor de seneste årsrapporter var publiceret i forhold til afhandlingens opstart. De danske børsnoterede selskaber har i modsætning til tilsvarende selskaber i så og sige resten af verden i en lang årrække været pålagt at benytte sig af to uafhængige revisionsfirmaer. Dette forhold blev lovmæssigt afskaffet fra regnskabsåret De efterfølgende år valgte en stor del af de børsnotede selskaber at droppe en af deres nuværende to revisorer. FSR s tidligere formand statsautoriseret revisor Jens Røder har i forbindelse med dette udtalt: Presset er blevet yderligere forøget på de børsnoterede selskaber ved ophævelsen af to revisor systemet i år, da det synes at visse selskaber bruger anledningen til at presse revisionshonoraret yderligere ned i tilbudsprocessen. Jeg hilser dog med glæde den stigende tendens til, at bestyrelsen involverer sig mere i tilbudspro- 6

8 cessen end tidligere, og håber, at dette vil fortsætte. Påvirkningen af revisionshonoraret som følge af dette er dog ikke kendt, hvilket jeg finder interessant at undersøge. De danske børsnoterede selskaber er endvidere i perioden blevet pålagt at følge de internationale regnskabsstandarder til aflæggelse af deres årsrapporter. Standarder der omfangsmæssigt er markant større set i forhold til de standarder som årsrapporterne i Danmark tidligere blev aflagt efter. Det er endvidere blevet pålagt revisorerne i Danmark at følge de internationale revisionsstandarder (ISA erne). Har indførslen af disse internationale standarder påvirket revisionshonoraret og i så fald i hvilken retning? Statsautoriseret revisor Finn Meyer fra revisionsfirmaet KMPG har omkring dette udtalt: Størstedelen af de øgede krav har ikke kunnet overvæltes på klienterne og er blevet dækket af reduceret indsats på områder, der skønnes mindre risikobehæftede, samt ved underdækninger. Om det er muligt at påvise, at der ikke er sket en udvikling i honoraret som følge af indførsel af internationale standarder, finder jeg spændende og interessant at undersøge i denne afhandling. Finanskrisen har påvirket en masse danskere i årene , hvilket ligeledes er gået udover en masse danske virksomheder. Virksomhederne har måtte fokusere meget på omkostningerne i hele organisationen og for mange børsnoterede virksomheder udgør deres revisionshonorar en væsentlig omkostningspost. Har det været muligt for virksomhederne at reducere deres revisionshonorar eller har finanskrisen medført, at revisionsfirmaerne er blevet en endnu vigtigere samarbejdspartner og dermed dyrere rådgiver end for år tilbage? Det er dokumenteret i flere undersøgelser at det prismæssigt er dyrere at bo og leve i hovedstadsområdet end i resten af landet. Jeg finder det interessant at undersøge om dette er en tendens der også gælder for de børsnoterede selskabers revisionshonorar i forhold til de børsnoterede selskaber i resten af landet. Revisors uafhængighed i forholdet mellem revisionshonoraret og ydelser til anden assistance end revision vil blive undersøgt i afhandlingen. I flere børsnoterede selskaber bruges der betydelige summer på honorar til anden assistance end revision. Medfører dette ekstra arbejde for revisionsfirmaerne en evt. rabat på revisionshonoraret, vil dette være problematisk set ud fra revisorlovens uafhængighedssynspunkt, hvor det specifikt er beskrevet at revisionshonoraret ikke må påvirkes eller bestemmes af levering af yderligere tjenesteydelser til den virksomhed der revideres. Jeg finder det interessant og relevant at undersøge om der umiddelbart kan udledes en sammenhæng mellem revisionshonoraret og honorar til anden assistance. 7

9 1.2 Problemformulering Indledningen leder mig frem til følgende problemformulering. Hovedproblemstilling: Hvilke faktorer har påvirket revisionshonoraret i de børsnoterede danske selskaber i perioden og påvirkede disse faktorer revisionshonoraret i en stigende eller faldende retning? For at kunne belyse og give svar på hovedproblemstillingen, vil jeg i opgaven opstille og undersøge hypoteser jeg mener påvirker revisionshonoraret, dette kan være med såvel en stigning som et fald i revisionshonoraret. Følgende hypoteser vil danne grundlag for afhandlingens analyse: 1. Udviklingen over tid indførsel af internationale standarder 2. Geografiske differencer hovedstadsområdet 3. Regnskabsår er regnskabsafslutningen i revisors travle periode eller ikke 4. Skift af revisor 5. Revisors ansættelsesperiode 6. Sammenhængen mellem revisionshonorar og ydelser til anden assistance 7. Big 4 revisionsfirmaer eller ej 8. Flere valgte revisionsfirmaer 9. Finanskrisen i Danmark Begrundelsen og uddybningen af disse hypoteser er gennemgået i kapitel Afgrænsning Der afgrænses tidsmæssigt fra regnskabsårene før 2002 og efter Før år 2002 var det ikke pålagt de børsnoterede danske selskaber at oplyse revisionshonoraret for den samlede koncern i årsrapporten. Det er således ikke muligt at indhente de relevante data til denne afhandling i perioden før For regnskabsår senere end 2009 afgrænses der ligeledes, da oplysningerne der danner grundlag for opgavens analyse ikke var publiceret ved afhandlingens påbegyndelse. Der afgrænses for visse faktorer som lignende udenlandske undersøgelser af revisionshonoraret ellers har analyseret. Dette er faktorer som det ikke har været muligt at indhente ved brug af regnskabsdatabaser eller lignende tilgængelige virksomhedsdatabaser. Der afgrænses således for fakto- 8

10 rer som: periode fra statusdagen til revisors underskrift af årsrapporten, revisions problemer (forbehold eller supplerende oplysninger), ledelsesstruktur, intern kontrol og ejerskab i selskaberne. 1.4 Metode og modelvalg Afhandlingens problemstilling vil jeg besvare ud fra en eksplorativ undersøgelse 3, der tager udgangspunkt i mine opstillede hypoteser, som vil blive testet i afhandlingens analyseafsnit. Hypoteserne vil tage udgangspunkt i tidligere undersøgelser, litteratur, tidsskrifter samt øvrige publikationer. Mit valg af opgavens undersøgelsesdesign hænger sammen med min problemformulering, nemlig den måde hvorpå jeg vælger at undersøge, hvilke faktorer der har påvirket revisionshonoraret i de børsnoterede danske selskaber i perioden I afhandlingen er der anvendt sekundærdata 4, der er indhentet fra relevante databaser, publikationer, lærebøger samt søgning på internettet. Endvidere er der anvendt artikler som er udarbejdet for lignende undersøgelser i Danmark og resten af verden. Analysen i denne afhandling vil tage udgangspunkt i data fra de børsnoterede danske virksomheder som var registreret på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen) i perioden Til brug for analysen har jeg opbygget en database hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 1.5. I afhandlingen vil jeg som forundersøgelse til min analyse opstille forskellige hypoteser med faktorer jeg forventer påvirker revisionshonoraret enten ved en stigning eller et fald. Hypoteserne vil blive beskrevet og jeg vil argumentere for mine forventninger til den senere analyses resultater af disse. Hypoteserne vil danne grundlag for indsamling af relevante data (variable) til min database. Variablene der i min database repræsenterer de opstillede hypoteser vil jeg teste ved regressionsanalyser i forhold til sammenhængen med revisionshonoraret. De indsamlede variable vil endvidere blive testet ved en kollationsanalyse for at kontrollere deres indbyrdes påvirkning. Regressionsanalysen og korrelationsanalysen er udarbejdet i Excel. Teorien omkring disse modeller vil ikke blive gennemgået i dybden, men de grundlæggende antagelser vil blive beskrevet i kapitel 3. Modellerne til test af revisionshonoraret i denne afhandling er udvalgt på baggrund af, at disse er internationalt anerkendte modeller til undersøgelse af revisionshonoraret. Undersøgelsen bliver dermed sammenlignelig med tilsvarende internationale undersøgelser. 3 Andersen, 2003, side 28 4 Andersen, 2003, side 195 9

11 Ved analysen af hypoteserne vil afhandlingens database over de børsnoterede danske selskaber blive opdelt i henholdsvis ikke-finansielle og finansielle virksomheder. Dette gøres da variablene der indgår i beregningerne af regressionsanalysens grundmodel er forskellige for de to typer af virksomheder. Resultaterne af analysen vil således ikke blive retvisende hvis de to typer af virksomheder indgår i samme test af hypoteserne. Forskellen omkring variablene der indgår i grundmodellen for henholdsvis ikke-finansielle og finansielle virksomheder er beskrevet i afsnit 3.2 og Afhandlingen er opbygget ud fra problemformuleringen, det vil sige besvarelse af hovedproblemstillingen Hvilke faktorer har påvirket revisionshonoraret i de børsnoterede danske selskaber i perioden og påvirkede disse faktorer revisionshonoraret i en stigende eller faldende retning? Der er i afhandlingen opstillet hypoteser til besvarelse af min hovedproblemstilling. Resultaterne af analysen på de opstillede hypoteser og fortolkningen af disse resultater vil blive gennemgået i afsnit 4.3, hvilket vil danne grundlag for besvarelsen af hovedproblemformuleringen i kapitel Data Databasen der danner grundlag for analysen af mine hypoteser består af de danske børsnoterede selskaber der var registreret på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen) i perioden Revisionshonoraret for disse virksomheder er herefter søgt indhentet i regnskabsdatabasen Account- Data (DK). Denne database havde oplysninger om revisionshonoraret på ca. 50 % af min databases virksomheder for perioden De resterende data for perioden samt hele regnskabsåret 2009 er indhentet enten via hjemmesiden NN Markedsdata, der indeholder regnskaber for alle danske selskaber 5 år tilbage i tiden eller via selskabernes egne hjemmeside hvor årsrapporterne har været tilgængelige. Den første sortering af de børsnoterede selskaber er således foretaget, hvor det ikke har været muligt at indhente oplysninger omkring revisionshonoraret i et selskab. I disse tilfælde er selskabet det pågældende år blevet frasorteret til databasen. Efter at have opstillet afhandlingens hypoteser og identificeret de relevante variable der skulle bruges til analysen af disse blev databasen udvidet med regnskabsdatene for disse variable. Dataene er indsamlet via Orbis virksomhedsdatabase, der er en finansiel virksomhedsdatabase med oplysninger om over 77 millioner virksomheder fra hele verden, inklusiv banker og forsikringsselskaber. Dan- 10

12 mark er repræsenteret med ca virksomheder. Den endelige sortering af de børsnoterede selskaber til min database blev foretaget hvor det i Orbis ikke var muligt, at indhente data på de børsnoterede selskaber. Databasen er således ikke et udtryk for alle de børsnoterede selskaber der var i årene men en stor del af dem. Den endelige database dækker over revisionshonoraret i børsnoterede danske selskaber i perioden En specifikation af selskaberne kan ses i bilag 1. Databasen er som beskrevet ovenfor i afsnit 1.4 opdelt i henholdsvis ikke-finansielle og finansielle virksomheder, der er analyseret hver for sig ved testene af de opstillede hypoteser. Opdelingen i min endelige database fordeler sig således i årene : Tabel 1 Fordelingen af de børsnoterede selskaber i afhandlingens database Årstal Selskaber Ikke-finansielle Finansielle I alt Totalt Kilde: Egen tilvirkning Opgavens struktur Ud fra min problemformulering viser nedenstående figur sammenhængen og opbygningen i min afhandling: 11

13 Figur 1: Illustration af opgavens opbygning Kapitel 1 Indledning, problemformulering, afgrænsning, model og metodevalg, data, kildekritik og målgruppe Kapitel 2 Faktorer der påvirker revisionshonoraret Kapitel 3 Analysetilgang Kapitel 4 Analyse af opstillede hypoteser Kapitel 5 Konklusion Kilde Egen tilvirkning 1.7 Kildekritik Det er nødvendigt med kildekritik i forbindelse med udarbejdelse af en afhandling, da det er vigtigt at forholde sig kritisk og grundigt vurdere den litteratur og de data som benyttes i opgaven. Litteraturen omkring lignende undersøgelser af revisionshonoraret er primært udarbejdet i USA, Storbritannien, Australien og Hongkong. I Danmark er litteraturen på området meget begrænset og 12

14 jeg har kun været i stand til at finde en lignende undersøgelser 5. Jeg har for såvel den udenlandske som den danske litteratur forholdt mig kritisk og objektiv i forhold til anvendelsen af litteraturen i min afhandling. Jeg har ved anvendelse af litteratur omkring lignende undersøgelser af revisionshonoraret søgt at understøtte disse med flere forskellige undersøgelser. På denne måde vil jeg prøve at minimere enkelte forfatteres subjektive meninger og holdninger, der kunne komme til udtryk i litteraturen. Dataene til brug i min database kan opdeles i henholdsvis oplysninger omkring revisionshonoraret og regnskabsdata til brug som variable for de enkelte hypoteser. Oplysningerne omkring revisionshonoraret er indhentet for ca. 50 % af disse fra regnskabsdatabasen Account-Data (DK) og for resten ved gennemgang af årsrapporterne for de relevante virksomheder. Dataene fra Account-Data (DK) er stikprøvevis (ca. 50 stk.) kontrolleret i forbindelse med gennemgangen af årsrapporterne for Her er sammenligningstallet med revisionshonoraret for 2008 kontrolleret, der blev i denne forbindelse ikke fundet fejl i dataene. Oplysningerne omkring regnskabsdata til brug som variable er indhentet i virksomhedsdatabasen Orbis og disse er ligeledes stikprøvevis (40-50 stk.) kontrolleret ved kontrol af regnskabsoplysningerne for debitorer, varebeholdninger og den samlede sum af aktiver. Der blev fundet enkelte fejl ved denne kontrol, men udelukkende beløbsmæssige fejl af mindre væsentlig karakter. Jeg vurderer på baggrund af ovenstående, at dataene i min database er valide, pålidelige og troværdige. 1.8 Målgruppe Afhandlingens primære målgruppe er børsnoterede selskaber samt større danske revisionsvirksomheder, for hvem afhandlingens undersøgelse er relevant. For de børsnoterede selskaber kan afhandlingen være interessant i forhold til fremtidige overvejelser der har med deres revisionshonorar at gøre. En ændring af størrelsen på deres revisor (Big 4 revisor eller ikke), omlægning af selskabets regnskabsår mv. For revisionsvirksomhederne er afhandlingens undersøgelse interessant i forhold til konkurrencen på det forholdsvis lille men meget attraktive marked som de børsnoterede danske virksomheder udgør. Den sekundære målgruppe er undervisere, vejledere og censorer ved handelshøjskoler og andre lignende uddannelsesinstitutioner. 5 Thinggard & Kiertzner undersøgelse fra 2008 af 126 ikke-finansielle børsnoterede selskaber i år

15 2. Faktorer der påvirker revisionshonoraret I dette afsnit er beskrevet hypoteserne og dermed de faktorer der vil danne grundlag for min undersøgelse. Hypoteserne er udvalgt på baggrund af de faktorer jeg mener bl.a. kan påvirke prisfastsættelsen af revisionshonoraret. Faktorerne er ikke udtømmende men udvalgt på baggrund af tidligere undersøgelser, common sense og erfaring fra arbejde i revisionsbranchen i ca. 10 år. Kapitlet er opdelt i 4 afsnit henholdsvis generelle forhold, forhold relateret til uafhængighed, revisors omdømme mv. og forhold relateret til den økonomiske situation. I afsnittene vil jeg begrunde mine valg af hypoteser og beskrive mine forventninger til undersøgelsen af de enkelte. Jeg vil relatere mine valg til andre lignende undersøgelser, dette vil være såvel internationale undersøgelser som lignende danske. Tidligere undersøgelser af revisionshonoraret forklarer at variationen i størrelsen af honoraret oftest afhænger af klientstørrelse, kompleksitet, risiko og revisors størrelse (Big 8, 6, eller 4) jf. den internationale generiske model for forklaring af variation i revisionshonorarer (Thinggard & Kiertzner, 2008). Jeg vil i min undersøgelse komme ind på nogle af de samme forhold som tidligere undersøgelser har behandlet, således at jeg kan relatere og perspektivere mine resultater til disse. Jeg vil endvidere opstille hypoteser og teste faktorer som ikke tidligere er undersøgt, for at finde ud af om disse giver en indikation af sammenhængen mellem det undersøgte og revisionshonoraret. Hypoteserne er udvalgt på baggrund af to forskellige grundlag. For det første opstilles der hypoteser og testes faktorer som jeg har en klar forventning til giver et specifikt resultat, og jeg dermed gennem min undersøgelse vil kunne dokumentere at de har en påvirkning på revisionshonoraret. For det andet vil jeg også opstille hypoteser og teste faktorer hvor jeg ikke har samme klare forventninger til om revisionshonoraret påvirkes eller i hvilken retning honoraret påvirkes. Denne anden vinkel kan være relevant på områder, hvor det vurderes vigtigt at undersøge om der er en sammenhæng eller ej. Jeg vil som afslutning på afsnittene omkring de enkelte hypoteser komme med min endelige forventning til hvad analysen af hypotesen vil vise. Forventer jeg at revisionshonoraret er højere eller lavere som følge af den enkelte hypotese. Der specificeres ikke hypoteser omkring variable der indgår i grundmodellen i min analyse. Her kan nævnes virksomhedsstørrelsen som i min model vil blive målt på det samlede antal aktiver, antal ansatte og omsætningen. Jeg har ikke vurderet at det er relevant at opstille en hypotese omkring 14

16 dette, da jeg på forhånd ved at virksomhedsstørrelsen vil påvirke størrelsen af revisionshonoraret markant. I modsætning til fx Thinggard & Kiertzner undersøgelse vil jeg ikke lade effekten af revisors størrelse indgå i grundmodellen, men derimod opstille en hypotese omkring dette. 2.1 Beskrivelse af hypoteserne Generelle forhold Indførslen af internationale standarder I Danmark har der siden regnskabsåret 2005 været krav om at børsnoterede selskaber aflægger koncernregnskaber efter IFRS standarderne. Moderselskabet i en koncern kan frivilligt vælge om det ønsker at aflægge sin årsrapport efter IFRS eller årsregnskabsloven (ÅRL), jf. ÅRL 137. Det er dog kun moderselskaber der indgår i en koncern der kan vælge dette, da der i enkelte tilfælde gælder andre regler. For virksomheder, der har kapitalandele eller gældsinstrumenter optaget til handel på et reguleret marked, men ikke aflægger koncernregnskab, indføres dog krav om at årsrapporten for virksomheden (modervirksomhedsregnskabet) skal aflægges efter IFRS 6. Reglerne omkring dette trådte i kraft for regnskabsåret der begyndte den 1. januar 2009 eller senere. IFRS standarderne er udviklet af The International Accounting Standarss Board (IASB) og er en samling af internationale regnskabsstandarder der regulerer forskellige regnskabsområder. Standarderne er meget omfattende og i sin helhed er de på flere tusind sider (ca ). Der er ikke i standarderne en prioritering af hvilke der er vigtigere end andre, hvorfor at alle standarderne skal overholdes ved udarbejdelse af regnskaber efter IFRS. Med IFRS standarderne sigtes der efter en optimal præsentation af alle årsrapportens områder. Overholdelse af alle IFRS standarderne vil således for mange små og mellemstore virksomheder være omfangsrig for såvel angår de administrative krav og rutiner såvel som omkostningstungt ved implementeringen i årsrapporten for virksomheden. Jeg vil i min hypotese analysere på udviklingen i revisionshonoraret mellem 2004 og 2005 hvor kravet lovgivningsmæssigt omkring aflæggelse af koncernregnskaber i Danmark efter IFRS stan- 6 Ernst & Young, 2008, side 9 15

17 darderne blev indført. Jeg vil i denne opgave ikke tage højde for nye IFRS er der er indført på senere tidspunkter men udelukkende koncentrere mig omkring indførslen af disse fra og med Det omfangsrige i at anvende IFRS standarderne understreges af, at IASB har fundet det nødvendigt at udarbejdet en mindre omfattende standard ved navn IFRS SME til små og mellemstore virksomheder. IASB har erkendt, at det for denne type virksomheder er for omkostningsfuldt samt en for stor administrativ byrde at opfylde alle IFRS standarderne. IFRS SME er en standard på ca. 250 sider og 35 afsnit der omfatter de regnskabsområder små og mellemstore virksomheder typisk støder på ved regnskabsaflæggelsen. Standarden kan dog ikke benyttes af børsnoterede selskaber og er derfor ikke gældende i forhold til danske børsnoterede selskaber. Overgangen til aflæggelse af årsrapporter efter IFRS standarderne var ikke den eneste ændring der skete i Fra samme regnskabsår blev den nye revisionsrisikomodel indført. Modellen er udviklet af IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) og består af standarderne: RS Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation RS Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici RS Revisionsbeviser RS som var betegnelsen for de danske revisionsstandarderne er nu erstattet af de internationale revisionsstandarder ISA erne. Reglerne i ovenstående standarder er stadig gældende nu som ISA 315, ISA 330 og ISA 500. Indførslen af disse standarder erstattede de tidligere regnskabsvejledninger 1, 14 og 17 og de væsentligste ændringer var bl.a. 7 : 1. Revisor skal opnå bredere og dybere forståelse af: Virksomheden Virksomhedens omgivelser Virksomhedens interne kontroller 2. Enhver revision skal indeholde en risikovurdering 7 Bisgaard, 2005, side 1 16

18 3. Revisor skal koble art, tidsmæssig placering og omfang af yderligere arbejdshandlinger til de vurderede risici 4. Test af kontroller kræves i øget omfang 5. Flere og mere specifikke krav til dokumentation. Udførslen af en revision efter ændringerne i de nye standarder burde betyde et øget tidsforbrug og dermed en stigning i revisionshonoraret for de børsnoterede selskaber. Statsautoriseret revisor Anders Bisgaard fra revisionsfirmaet Beierholm skrev i revision og regnskabsvæsen nr. 6 i 2005 følgende omkring af indførslen af de nye standarder: Der har i branchen været gættet på honorarstigninger på op til 30 %, men dette vil naturligvis afhænge af, hvordan revisionen hidtil har været planlagt og udført. En stigning på så meget vil jeg umiddelbart mene lyder højt, men der er ingen tvivl om at indførslen af disse revisionsstandarder burde betyde en øget arbejdsmængde ved revisionen af et børsnoteret selskab. Jeg forventer at min hypotese - omkring indførsel af lovgivningsmæssigt krav om aflæggelse af årsrapporter for danske børsnoterede selskaber efter IFRS standarderne, samt udførsel af revisioner efter de internationale revisionsstandarder fra og med år 2005 viser en stigning i revisionshonoraret mellem 2004 og Jeg bygger bl.a. dette på en tilsvarende undersøgelse fra New Zealand, hvor indførslen af internationale standarder betød en stigning i revisionshonoraret på 36 % for selskaber der aflagde efter disse det første år og 48 % højere revisionshonorar i år 2 og 3 efter indførslen 8. Kravene til aflæggelse efter IFRS standarderne er markant højere end til aflæggelse efter årsregnskabsloven da omfanget af IFRS standarderne alene er mange flere. Desuden skal revisionsfirmaerne umiddelbart bruge flere ressourcer i forbindelse med revisionen efter ISA erne, hvilket jeg tror har betydet at revisionshonoraret er steget. Min hypotese er derfor: H1: Revisionshonoraret stiger som følge af indførslen af internationale standarder (IFRS og ISA er) 8 Griffin, Paul A. m. fl., 2009, side

19 Geografiske differencer hovedstadsområdet Det er med Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse i december 2010 dokumenteret at omkostninger i hovedstadsområdet pr. husstand til bolig, elektricitet, transport, fødevarer mv. ligger mellem og kr. højere end i landets øvrige regioner 9. Dette svarer til en forskel på 14 % mellem det højeste forbrug der var i hovedstaden og det laveste forbrug der var i Syddanmark. Revisionsfirmaerne i hovedstadsområdet må lige som en almindelig husstand have højere omkostninger til kontorfaciliteter, elektricitet, vand, varme mv. Samt til omkostninger i forbindelse med fx medarbejderbetalt kantineordning, fitnesscenter mv. Endvidere kan det ses at den gennemsnitlige løn for alle erhverv i landets regioner som er hentet på Danmarks Statistik og vist i tabel 2 nedenfor viser, at lønninger i hovedstadsområdet (Frederiksberg, Dragør og Tårnby) alle ligger et stykke over gennemsnitslønningerne i de øvrige byer i landet på nær i Roskilde. Revisionsfirmaerne i hovedstadsområdet har således i gennemsnittet højere omkostninger til lønninger end revisionsfirmaerne der ligger i landets øvrige regioner. Tabel 2 Oversigt over gennemsnitslønnen forskellige steder i Danmark Personer efter indkomsttype, køn, enhed, område og tid Løn Mænd og kvinder i alt Gennemsnit for personer med indkomsttypen Frederiksberg Dragør Tårnby Køge Roskilde Næstved Ringsted Middelfart Odense Vejle Horsens Silkeborg Aarhus Aalborg Kilde Danmarks statistik Jeg forventer at min hypotese omkring geografiske differencer viser et højere revisionshonorar for virksomheder beliggende i hovedstadsområdet, da det generelle prisniveau er højere i hovedstaden 9 Danmarks Statistik, 2010, side 1 18

20 end det er i landets øvrige regioner, som beskrevet ovenfor ud fra omkostninger til bolig, lønninger mv. Tidligere undersøgelser fra Storbritannien og Norge har vist at ud af 10 undersøgelser viste 8 af disse, at revisionshonoraret for en virksomhed i hovedstadsområdet var dyrere end i øvrige områder af landet 10. Det er selvfølgelig ikke sådan, at der ikke er virksomheder i hovedstadsområdet der ikke kan blive revideret af revisionsfirmaer uden for dette område. Eller den omvendte situation hvor revisionsfirmaer fra hovedstadsområdet reviderer virksomheder der ligger i andre regioner. Jeg forudsætter at selskaber i hovedstadsområdet revideres af revisionsfirmaer fra samme område. Det er således omkostningerne i revisionsfirmaerne der grundlæggende bevirker min forventning om dette højere honorar. Min hypotese er derfor: H2: Revisionshonoraret er højere i hovedstadsområdet end i resten af landet Regnskabsår er regnskabsafslutningen i revisors travle periode (kalenderårs regnskaber) eller ikke I revisionsbranchen taler man meget om statusperioden hvilket er de fleste revisionsfirmaers travle periode hvert år - perioden er årligt fra 1. januar til 30. juni. Det er i denne periode at langt de fleste af alle landets selskaber skal have udarbejdet deres årsrapport, da selskaber med regnskabsaflæggelse pr. 31. december senest skal have indsendt deres årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 31. maj året efter. Nedenstående tabel viser hvordan fordelingen af perioden for regnskabsafslutning var for de børsnoterede selskaber i årene som min senere regressionsanalyse vil tage udgangspunkt i. Regnskabsåret er enten med afslutning den 31. december eller med afslutning på en hvilken som helst anden dato i året. Det er selskaberne med regnskabsafslutning den 31. december der indgår i kolonnen statusperioden. 10 Hay, David C. m. fl., 2006, side

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1)

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1) Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1) 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Revisortilsynets kontrol... 3 1.2 Stikprøvens størrelse og sammensætning...

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport. 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

Gennemsigtighedsrapport. 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk Gennemsigtighedsrapport 2015 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29 44 27 89 redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal... I henhold til Lov om godkendte revisorer og

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Årsrapport. Dansk Historisk Fællesråd. Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr for 2006

Årsrapport. Dansk Historisk Fællesråd. Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr for 2006 =H Ernst &Yo u n g Dansk Historisk Fællesråd Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr.22223917 Årsrapport for 2006 Godkendt på fæ llesrådets ordinære generalforsamling, den / 2007 dirigent 310 =!I Er

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport. 20. marts 2015 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

Gennemsigtighedsrapport. 20. marts 2015 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk Gennemsigtighedsrapport 2014 20. marts 2015 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29 44 27 89 redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal... I henhold til Lov om godkendte revisorer og

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013

Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013 Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013 Efter Enron, WorldCom m.v. kom SOX og EuroSox Business Week, 22 July 2002 1 American

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016 udviklingen på HD-uddannelser 2016 Indledning FSR danske revisorer undersøger hvert år prisudviklingen på HD-uddannelsen hos de fire primære udbydere af uddannelsen her i landet, nemlig Aalborg Universitet

Læs mere

Cand.merc.aud+studiet/ Kandidatafhandling// / / / Revisors(rolle( (!"nu"og"i"fremtiden" / / / / / Afleverings"dato:""Fredag/den/7.

Cand.merc.aud+studiet/ Kandidatafhandling// / / / Revisors(rolle( (!nuogifremtiden / / / / / Afleveringsdato:Fredag/den/7. Cand.merc.aud+studiet Kandidatafhandling Revisors(rolle( ( "nu"og"i"fremtiden" Afleverings"dato:""Fredagden7.Juni2013 "normal"sider:242.039anslaginkl.mellemrum=107normalsider Afhandlingens"forfattere:"

Læs mere

PwC s kommentarer til Værdien af årsrapporten

PwC s kommentarer til Værdien af årsrapporten PwC s kommentarer til Værdien af årsrapporten en undersøgelse af brugernes og virksomhedernes holdninger til årsrapporten, gennemført i et samarbejde mellem Copenhagen Business School og PwC PwC s kommentarer

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang Ny SMV-standard Udvidet gennemgang ÅRL 135, stk. 1 En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 121.923

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

CVR-nr. 30 91 44 81. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 30 91 44 81. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 30 91 44 81 Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab

Læs mere

Bilag Certificeringsordningen

Bilag Certificeringsordningen Institut for Økonomi Kandidatafhandling Cand.merc.aud 4. semester Forfatter: Anders Thorhauge At94083 Vejleder: John Wiingaard Bilag Certificeringsordningen Tillid er godt, men er der behov for kontrol?

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 - Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte 2.288 15,45% PricewaterhouseCoopers* 1.556 10,50% KPMG 1.539 10,39% BDO 818 5,52% Ernst

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere