Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole"

Transkript

1 Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5. Risskov Efterskole & Sansestormernes drift 6. Generalforsamlingen 7. Bestyrelsen 8. Bestyrelsens opgaver og ansvar 9. Bestyrelsens arbejde mv. 10. Risskov Efterskole & Sansestormernes daglige ledelse 11. Medarbejderråd 12. Regnskab og revision 13. Tegningsret 14. Vedtægtsændringer 15. Nedlæggelse VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Risskov Efterskole & Sansestormerne er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune og med adressen Tretommervej 33, 8240 Risskov. Institutionen er stiftet den 4. maj Risskov Efterskole & Sansestormerne er en kombineret hus-, hånd- og efterskole. 1.2 Skolen ejer i sameje med Jordbrugets Uddannelsescenter ejendommen, matr.nr. 7 al, 7 go, 7 gq, 8 do, 6 bu, alle Vejlby by, Vejlby, beliggende i Aarhus Kommune. 1.3 Lovgrundlag Driften af den kombinerede hus-, hånd- og efterskole Risskov Efterskole & Sansestormerne gennemføres i henhold til Lov om frie kostskoler. 2. VÆRDIGRUNDLAG 2.1 Risskov Efterskole & Sansestormerne giver læring helt ny og personlig næring gennem brug af vore sanser. Skolen bygger på 4 grundværdier:

2 - Vi bruger alle vore sanser så meget som muligt - Vi er åbne for hinanden og for verden og for nye muligheder - Vi erfarer fællesskabets styrker og udfordringer - Vi udviser gensidig respekt Skolens værdigrundlag udfoldes yderligere på skolens hjemmeside. 3. FORMÅL 3.1 Det er Risskov Efterskole & Sansestormernes formål - at give eleverne mulighed for at opnå større livskvalitet og livsmod - at bibringe eleverne grundlag for at kunne træffe kvalificerede valg som menneske og som forbruger - at skabe et læringsmiljø der bidrager til elevernes faglige, kreative og personlige udvikling - at tilbyde eleverne viden og erfaring indenfor mad, idræt, design, kreative udtryk samt global forståelse. Skolens virksomhed gennemføres, så den både tilgodeser efterskoleelever, husholdnings- og håndarbejdsskoleelever og uddannelse af personale indenfor ernæringsfag og kostforplejning. 3.2 Risskov Efterskole & Sansestormerne kan tilbyde rådgivning, kurser og andre ydelser indenfor skolens værdigrundlag. 4. SKOLEKREDSEN 4.1 Skolekredsen står bag Risskov Efterskole & Sansestormernes oprettelse og virksomhed. 4.2 Som medlem af skolekredsen kan optages institutioner og myndige enkeltpersoner, herunder tidligere elever. Risskov Efterskole & Sansestormerne har ikke optaget institutionelle medlemmer. 4.3 Risskov Efterskole & Sansestormernes ansatte kan være medlem af skolekredsen, dog uden stemmeret. 4.4 Det er en betingelse for optagelse som medlem i skolekredsen, at det pågældende medlem betaler det af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i Risskov Efterskole & Sansestormernes overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for Risskov Efterskole & Sansestormernes gæld. 4.5 Flertallet af skolekredsens medlemmer skal repræsentere private interesser og være uden tilknytning til offentlige myndigheder.

3 4.6 Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en institution eller en enkeltperson kan optages som medlem af skolekredsen, jf. pkt Medlemsskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 4.8 Der føres særskilt regnskab for skolekredsens indtægter og udgifter. Regnskabet optages og indgår i det ordinære regnskab for Risskov Efterskole & Sansestormerne og revideres og godkendes som en del heraf. 4.9 Risskov Efterskole & Sansestormernes årsrapport udleveres til medlemmerne senest 14 dage før den generalforsamling, hvor årsrapporten skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægsog likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i det nævnte materiale. 5. RISSKOV EFTERSKOLE & SANSESTORMERNES DRIFT 5.1 Risskov Efterskole & Sansestormernes drift finansieres ved offentlige tilskud og elevbetaling. Private tilskud kan modtages og sponsoraftaler indgås efter bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 5.2 Skolens midler må alene komme skole- og undervisningsvirksomhed til gode. 5.3 Overskud ved Risskov Efterskole & Sansestormernes drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Likvide midler, der ikke er nødvendig for den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en af følgende måder: 1. Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). 2. I fondsaktier udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn. 3. I fondsaktier eller gældsbreve, for hvilket den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

4 4. I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end Risskov Efterskole & Sansestormerne disponerer over. 6. GENERALFORSAMLINGEN 6.1 Adgang til generalforsamlingen har skolekredsens medlemmer. 6.2 Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne. jf. pkt. 14, og træffer beslutning om Risskov Efterskole & Sansestormernes nedlæggelse, jf. pkt Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af maj måned. 6.4 Indkaldelse til generalforsamlingen sker via Risskov Efterskole & Sansestormernes hjemmeside tidligst 4 uger og senest 8 dage før generalforsamlingen. 6.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forstanderens beretning 5. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af suppleant 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt 6.6 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde så betids at bestyrelsen praktisk har mulighed for at medtage punktet. Dagsorden og forslag fremlægges for medlemmerne på Risskov Efterskole & Sansestormernes hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen. 6.7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller mindst 25 % af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsordenen.

5 6.8 Hvert medlem af skolekredsen har 1 stemme, bortset fra ansatte jf. punkt Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 7. BESTYRELSEN 7.1 Risskov Efterskole & Sansestormerne ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. 7.2 Risskov Efterskole & Sansestormernes bestyrelse og suppleant vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Afstemning sker ved almindelig stemmeflerhed. 7.3 Personer skal for at være valgbare til bestyrelsen være myndige, have rådighed over eget bo og have fast bopæl i Danmark. De i 7, stk. 2 og stk. 3 i Lov om frie kostskoler opremsede personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. 7.4 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 1 suppleant for en 1-årig periode. 7.5 Medarbejdere og elever ved Risskov Efterskole & Sansestormerne kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. 7.6 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. 7.7 Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke mere opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen skal vedkommende straks udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanten indtræder i bestyrelsen i stedet for det udtrådte bestyrelsesmedlem. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

6 8. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR 8.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Risskov Efterskole & Sansestormerne og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn, ligesom det påhviler bestyrelsen at påse, at reglerne i gældende love og bekendtgørelser m.v. overholdes, og at Risskov Efterskole & Sansestormerne ledes i overensstemmelse med dens formål. 8.2 Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen og endvidere ansvarlig over for børne- og undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. 8.3 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander og afskediger viceforstander. 8.4 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 8.5 Bestyrelsens træffer afgørelse om hvorvidt en institution eller en enkeltperson kan optages som medlem af skolekredsen jf. punkt 4.6. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen af den, som bestyrelsen har afslået at optage eller af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen. 8.6 Bestyrelsen fastsætter størrelsen af elevbetalinger. 8.7 Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. 8.8 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jfr. pkt Bestyrelsen underretter Ministeriet for Børn og Undervisning, såfremt der træffes beslutning om Risskov Efterskole & Sansestormernes nedlæggelse.

7 9. BESTYRELSENS ARBEJDE M.V. 9.1 Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. 9.2 Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles. 9.3 Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger og eventuelle afstemningsresultater indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. 9.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, her iblandt formand eller næstformand. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal. 9.5 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af beslutningsprotokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. 9.6 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt. 9.7 Næstformanden i Samarbejdsudvalget deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 9.8 Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for bestyrelsesmedlemmerne. 9.9 Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

8 9.10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 10. RISSKOV EFTERSKOLE & SANSESTORMERNES DAGLIGE LEDELSE 10.1 Den daglige ledelse af Risskov Efterskole & Sansestormerne varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Forstanderen er ansvarlig over for bestyrelsen for skolens økonomi Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af Risskov Efterskole & Sansestormerne Forstanderen ansætter viceforstander og ansætter og afskediger lærere og øvrige medarbejdere Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. 11. MEDARBEJDERRÅD 11.1 Medarbejderrådet består af forstanderen, viceforstanderen, alle hel- og deltidslærere og repræsentanter for teknisk administrativt personale Medarbejderne er omfattet af bestemmelsen i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v Medarbejderrådets udtalelse indhentes ved ansættelse og afskedigelse af forstander, viceforstander og lærere samt ved større investeringer og budgetforslag Medarbejderrådet kvalificerer beslutning vedrørende undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse samt ansvars- og arbejdsfordeling. 12. REGNSKAB OG REVISION 12.1 Risskov Efterskole & Sansestormernes regnskabsår er kalenderåret.

9 12.2 Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden udgangen af april måned. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler Revisionen afsluttes og den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat fremsendes til bestyrelsens medlemmer inden udgangen af april måned. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne skal samtidigt afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen jf. lovens TEGNINGSRET 13.1 Risskov Efterskole & Sansestormerne tegnes af bestyrelsens formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse Til beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves, at et kvalificeret flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, stemmer herfor. Salg og pantsætning af den ejendom der ejes og drives i sameje med Jordbrugets Uddannelsescenter kræver tillige godkendelse af bestyrelsen for Jordbrugets Uddannelsescenter. 14. VEDTÆGTSÆNDRINGER 14.1 Beslutning om ændring af vedtægterne træffes på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Ministeriet for Børn og Undervisning, og vedtægterne, henholdsvis ændringerne, træder først i kraft, når de er godkendt af ministeriet. 15. NEDLÆGGELSE 15.1 Beslutning om, at Risskov Efterskole & Sansestormerne nedlægges, kræver godkendelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af alle tilstedeværende medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer Ophører Risskov Efterskole & Sansestormerne med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

10 15.3 Såfremt Risskov Efterskole & Sansestormerne nedlægges, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af Risskov Efterskole & Sansestormernes aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med pkt Overskydende midler anvendes med Ministeriet for Børn og Undervisnings godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt. Således vedtaget på generalforsamlingen den xxxxxx

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Forskellige opgaver 5. Undervisningen Fagbeskrivelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere