Vedr. generalforsamlingen i DOF-Vestsjælland, søndag den 31. januar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. generalforsamlingen i DOF-Vestsjælland, søndag den 31. januar 2010"

Transkript

1 1 R E F E R A T Vedr. generalforsamlingen i DOF-Vestsjælland, søndag den 31. januar 2010 Magnus Bang Hansen bød velkommen og takkede for det store fremmøde på trods af snemasserne. Præsenterede kort Fugledegaard, der oprindeligt opkøbtes af Skov- og Naturstyrelsen, og som efter en total-stormskade genopførtes af den daværende Hvidebæk Kommune som et besøgscenter, og nu også som hjemsted for projekt Naturpark Åmosen. ad. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jens Boesen, som valgtes med applaus. Boesen konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet (både i Fugle & Natur, november 2009, Bladsmutten, december 2009 og på DOF-Vestsjællands hjemmeside (fra november 2009 og med den endelige dagsorden + bilag 14 dage før generalforsamlingen). Bemærkede, at der var indsat to punkter ud over de lovbefalede (punkt 8 og 9 om hhv. Kommunerepræsentanter og Kværkeby Fuglereservat), men at der til gengæld manglede punkter om valg af revisor og revisorsuppleant, der indsattes som punkterne 7a og 7b. Gjorde endvidere opmærksom på, at der ikke var indkommet forslag ud over dem, der var optaget som punkterne 8 og 9, og forberedte derved forsamlingen på, at punkt 10 ville være hurtigt overstået. ad. 2) Valg af referent Bestyrelsen indstillede Henrik Wejdling, som blev valgt ad. 3) Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning havde været gjort tilgængelig på DOF-Vestsjællands hjemmeside 2 uger forud for generalforsamlingen, og uddeltes tillige på papirform. Magnus Bang Hansen forelagde årsberetningen, og beskrev indledningsvis tilblivelsen, idet beretningen er bestyrelsens samlede værk og at udfærdigelsen konkret har været delt op på de enkelte medlemmer. Disse ville således kunne adspørges direkte om tvivlsspørgsmål m.v. MBH henviste til den skriftlige beretning, men fandt dog anledning til at fremhæve nogle punkter, herunder den store medieomtale omkring skydningen af havørnen ved Saltbæk Vig, hvor pressen også henvendte sig til lokalafdelingen. Der opstod en sværm af dusørtilbud, og til slut stødte også DOF til med et dusørtilbud på 5.000,-, som imidlertid ikke kom til udbetaling, eftersom synderen aldrig er blevet pågrebet. Et andet mere positivt islæt var etableringen af en overnatningsplads for rød glente ved Kløveshøj, øst for Tissø, hvor op til 40 fugle søgte til overnatning, og blev til et sandt udflugtsmål. I alt 56 forskellige glenter er blevet noteret i området hen over efteråret og vinteren. Saltbæk Vig-fredningen omtaltes også, da den er blevet genrejst af DN, men i det forgangne år har DN bedt om en udsættelse af sagen i 2 år (med henblik på afklaring af bl.a. adgangsforholdene). Der falder således tidligst afgørelse om 2 år, og derefter vil afgørelsen utvivlsomt blive påklaget af enten ejerne eller sagsrejserne, hvorefter der minimum vil medgå yderligere 2 år med behandlingen

2 2 for Overfredningsnævnet. DOF og de øvrige grønne foreninger er enige om et forslag om adgangsforholdene, der giver større adgang, men på fuglenes betingelser. MBH nævnte også Åmose-projektet, som kan ende med at blive en gevaldig attraktion, hvis det realiseres. MBH efterlyste herefter synspunkter på årsberetningen. Peter Løn Sørensen spurgte til, om ikke adgangen til den øgede rekreative udnyttelse af Saltbæk Vig, der ligger i fredningsforslaget, reelt vil påvirke fuglelivet negativt. MBH forklarede, at den foreslåede øgede færdselsadgang ikke ville virke negativt set i forhold til den trafik, der allerede foregår i f.m. den landbrugsmæssige drift og jagten. Allan Lauritsen påpegede, at de steder, der foreslås adgang til, næppe vil påvirke fuglelivet negativt dog skal der ske en regulering visse steder i yngletiden. MBH henviste til en DMU-rapport, som DN har rekvireret, og som i første omgang fik DNs lokalafdeling i Kalundborg til at fraråde fredningen, mens en opfølgende rapport fra DMU, ligeledes rekvireret af DN, påpeger, at færdsel vil være mulig i det foreslåede omfang uden at påvirke fuglelivet negativt. Der spurgtes til ejerforholdene, som udrededes. Det er fortrinsvis to store familie-fonde, der står som ejere. Arne Hastrup Larsen refererede til, at fredningsforslaget er ekstremt kompliceret, herunder at der også skal tages hensyn til nogle meget sjældne orkideer, hvilket gør, at man ikke blot kan hæve vandstanden momentant. Mente i øvrigt ikke, at der var de store fuglemæssige interesser i området, og at der bl.a. grundet meget intensiv majsdyrkning gennem tiderne har fundet en voldsom eutrofiering sted af selve den afsnørede vig. Arne Hastrup Larsen refererede også til Åmose-sagen, som dels består af Naturparkprojektet, dels Skov- og Naturstyrelsens forslag om vandstandshævning på Stor Åmose, som er faldet i to omgange ved budgetforhandlingerne i Folketinget, hvor Dansk Folkeparti har stemt projektet ud. De tre DN-lokalafdelinger, der var koblet på projektet, er ved at løbe trætte, og AHL opfordrede til, at DOF-Vestsjælland burde gå mere aktivt ind i at få gennemført den store naturgenopretning i Store Åmose og støtte DN og andre gode kræfter i denne sag. MBH refererede i den forbindelse til, at Friluftsrådet den efterfølgende aften ville søge etableret en venneforening for Åmosen (med stiftende møde på Fugledegård), hvor lokalafdelingen ville være repræsenteret. AHL plæderede for, at også hovedforeningerne af DOF og DN burde involveres. Dirigenten efterlyste yderligere bemærkninger. Da dette ikke var tilfældet, betragtede dirigenten beretningen for vedtaget, for hvilket forsamlingen kvitterede med applaus. ad. 4) Gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab Det reviderede regnskab omdeltes og præsenteredes af kassereren, Heidi Rom Petersen.

3 3 Det bemærkedes fra forsamlingens side, at Bladsmutten udgør halvdelen af de samlede udgifter, og der efterlystes en stillingtagen fra bestyrelsens side til, om det ville bedre at udgive bladet på nettet. Henrik Wejdling bemærkede, at bestyrelsen havde nedsat et udvalg vedr. lokalafdelingens formidlingsstrategi, som skal se på bladet og hjememsiden og eventuelkle andre formidlingformer under ét, og bemærkede f.s.v.a. udgiftens størrelse, at man også skulle huske at se på indtægterne, herunder den klækkelige portostøtte, som indebærer, at netto-udgiften til Bladsmutten reelt kun er omkring og ikke de , som fremgår på udgiftssiden. Henrik Baark henviste til, at bladet havde et relativt stort antal abonnenter, nemlig folk, der ikke er kernemedlemmer med bopæl inden for lokalafdelingens område, og tog det som indikation af, at der fortsat er en interesse for trykte medier. Palle Graubæk berettede, at Rørvig Fuglestation fra for et par år siden havde valgt kun at udgive årsrapporten elektronisk, og at det havde givet protester i starten, men at de fleste nu havde taget det til efterretning. Den udgives i en printvenlig version, som det står brugerne frit for at printe ud og sætte på hylden. Spørgsmålet om fortsat udgivelse af Bladsmutten henlagdes til debatten om budgettet. ad. 5) Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år Budgettet var opstillet sammen med det omdelte regnskab for 2009, og var desuden ledsaget af lokalafdelingens handlingsplan for 2010, som havde været tilgængelig på DOF-Vestsjællands hjemmeside 2 uger forud for mødet, ligesom den uddeltes på papirform. Palle Graubæk påpegede, at de 1000,- kr, der var afsat til arbejdet med Natura 2000-planer i 2010, efter hans opfattelse var for lidt, da der er tale om en meget, meget vigtig opgave med langtrækkende konsekvenser. Der er således tale om i år at sikre det rette grundlag for de handleplaner, kommunerne nu skal udarbejde, og som skal sikre fuglenes trivsel mange år frem. Peter Løn Sørensen henviste til de mange artikler i Bladsmutten, som havde understreget, hvor vigtigt processen er, og argumenterede også for, at der skulle afsættes flere penge til Naturaarbejdet i Arne Hastrup Larsen tilsluttede sig dette, og opfordrede ved samme lejlighed til øget samarbejde med bl.a. DNs lokalfdelinger og andre grønne kræfter. Der fremsattes forskellige forslag til omfordeling af budgettet m.h.p. at sikre flere midler til Natura arbejdet, hvortil Lene Smith foreslog, at generalforsamlingen i stedet skulle vedtage at opfordre bestyrelsen til at bruge de nødvendige midler til gennemførelsen af Natura planprocessen, og at man så overlod det til bestyrelsen at foretage de nødvendige omposteringer. Det vedtoges med applaus. Arne Hastrup Larsen foreslog m.h.t. Bladsmuttens videre skæbne, at bestyrelsen opfordredes til at arbejde videre med en samlet formidlingsstrategi, og at der fremlægges en sådan på næste møde. Dette vedtoges med applaus. Herefter vedtoges budgettet som helhed med applaus.

4 4 ad. 6) Valg til bestyrelsen Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg efter vedtægterne: Heidi Rom Petersen (som ikke ønskede genvalg) Henrik Wejdling (som ønskede genvalg) Mette Lauritzen (som ønskede genvalg - Mette Lauritzen indtrådte som 1. suppleant på Torben Dyhrbergs plads i årets løb og var derfor nu på valg efter vedtægterne, eftersom TD s periode udløber ved dette valg) Søren Harding (som ønskede genvalg) Peter Ellegaard havde i årets løb trukket sig fra bestyrelsen grundet aktuelt stort arbejdspres, og Lasse Braae er som 2. suppleant indtrådt på hans plads. Eftersom Peter Ellegaards periode fortsætter til 2011, var Lasse Braae ifølge vedtægterne først på valg i Bestyrelsen indstillede de anførte til genvalg og Allan Lauritzen (Korsør) som nyt medlem af bestyrelsen, og der var ikke indkommet andre forslag. Bestyrelsens indstilling blev herefter efterkommet med applaus. Magnus Bang Hansen benyttede lejligheden til at takke Heidi Rom Petersen for hendes indsats i bestyrelsen igennem de seneste 5 år, hvor hun også har bestridt kassererposten. Han overrakte en gave til Heidi, som modtog generalforsamlingens applaus. ad. 7) Valg af 2 suppleanter for 1 år Bestyrelsen indstillede Jens Boesen (Kalundborg) til 1.-suppleant-posten og Peter Ellegaard (Rørvig) til 2. suppleant-posten. Begge valgtes med applaus. ad. 7a) Valg af revisor Bestyrelsen indstillede Poul Erik Weinreich til genvalg som revisor, og han valgtes med applaus. ad. 7b) Valg af revisorsuppleant Bestyrelsen indstillede Jette Reeh til revisorsuppleant, og hun valgtes med applaus. ad. 8) Kommunalrepræsentanternes rolle Der forelå et notat fra bestyrelsen, vedhæftet den af DOFs Hovedbestyrelse vedtagne funktionsbeskrivelse for kommunerepræsentanter, som kort præsenteredes ved Henrik Wejdling. Notatet og funktionsbeskrivelsen havde været gjort tilgængelig på hjemmesiden 14 dage forud for generalforsamlingen, og var desuden omdelt på papirform til interesserede. Det var lokalbestyrelsens langsigtede drøm, at der dannes baggrundsgrupper omkring hver af de kommunerepræsentanter, lokalafdelingen udpeger i de enkelte kommuner, og generalforsamlingens deltagere opfordredes til at indgå i sådanne baggrundsgrupper.

5 5 Magnus Bang Hansen supplerede med at sige, at man som kommunal repræsentant også typisk kommer til at sidde i et lokalt Grønt Råd, hvor man mødes med de øvrige grønne organisationer og med landbruget. Arne Hastrup Larsen understregede vigtigheden af at sikre et bedre samarbejde lokalt mellem de grønne foreninger. Opfordrede til, at man tog det op også på centralt hold. Opfordrede også til, at DOF-Vestsjælland gentog sin henvendelse til kommunerne om optagelse i de grønne råd lokalt, da de nye kommunalbestyrelser nu skal tage stilling til videreførelse af disse. Specielt i Ringsted er det vigtigt at reagere, da det foregående byråd besluttede, at DOF alene skulle være repræsenteret gennem Friluftsrådet, og Arne Hastrup udtrykte tvivl om, hvorvidt rådet ville repræsentere naturbeskyttelsesinteresserne på tilstrækkelig vis. PLS spurgte, om der i dag slet ikke eksisterer netværk lokalt omkring de enkelte kommunerepræsentanter, hvilket Lene Smith kunne meddele, at der p.t. ikke gør. AHL opfordrede til, at man sikrede uformelle formøder mellem de grønne foreninger forud for møderne i de grønne råd. Kunne forudse, at de nye Natura-2000-planer også kommer op i de grønne råd, og mente, at vi skal ruste os til at arbejde tæt sammen i denne sammenhæng. Rolf Lehrman foregik med et godt eksempel meldte sig på stående fod som baggrundsgruppe i Sorø til kommunerepræsentant Lene Smiths udelte glæde. Generalforsamlingen tog bestyrelsens initiativ til efterretning med de nævnte bemærkninger. ad. 9) Kværkeby Fuglereservat (ved formand for venneforeningen, Peter Hansen) Der forelå et skriftligt oplæg til diskussion fra en kreds af medlemmer i Ringsted, og formanden for Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner, Peter Hansen, der samtidig er medlem af DOF- Vestsjælland, fremlagde oplægget. Oplægget havde været gjort tilgængeligt på hjemmesiden 14 dage forud for generalforsamlingen, og var desuden omdelt på papirform til interesserede. Peter Hansen forklarede indledningsvis hvordan reservatet er blevet til, og at der i dag er et stiforløb på ca. 2 km, som er meget fremkommeligt for alle. Tillige findes et lille hus med en samling af udstoppede fugle og en ægsamling. Det hele er etableret på privat basis af Gunnar Goddick, som nu gerne vil afhænde området. GD havde næsten en aftale på plads med Ringsted Kommune, som imidlertid sprang i målet og til sidst opgav at overtage området. Til gengæld er flere omkringliggende jagtkonsortier interesserede i at overtage. Peter Hansen forklarede, hvorledes det have ført til dannelsen af en venneforening, som har til formål at indsamle penge til en overtagelse. Ringsted kommune har i sin tid stillet en overtagelsespris på 1,9 mio. i udsigt, så det er denne beløbsstørelse, venneforeningen arbejder med. Venneforeningen har taget kontakter til en række fonde og LAG-ringsted. Der er indtil nu indsamlet tæt ved 1 mio. kr.

6 6 Der tegner sig dagligt nye medlemmer af foreningen, og det er ikke kun lokale, der melder sig ind. Kommunen har etableret en P-plads 40 meter fra reservatet, og der kan etableres en forbindelse frem til reservatet, hvor der vil kunne sikres stor tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Venneforeningen vil nu åbne reservatet så meget som muligt, og søger DOF-Vetsjællands og DNs støtte til at gå til Åge V. Jensens Fonde og til Fugleværnsfonden med det nye koncept. Der forventes ikke hjælp fra DOF-Vestsjælland i form af penge og vedligeholdelse, men alene en god indgang til de to benævnte fonde og moralsk støtte. Venneforeningen er under et vist tidsmæssigt pres, eftersom Goddik gwerne ser en afslutning på salget medio maj dette år, hvor han så vil have drevet reservatet i 40 år. Venneforeningen har udarbejdet en hjemmeside, som er meget informativ ( HW redegjorde for, hvorledes lokalbestyrelsen på sit seneste møde havde drøftet Kværkeby Fuglereservat og der havde besluttet, at en model a la Bjerget ved Kongskilde burde vurderes nærmere som en vej frem. Her har Åge V. Jensens Naturfond gennem sit projekt NærNatur erhvervet arealet, mens DNs lokaladeling har påtaget sig ansvaret for den daglige drift. Lokalafdelingens bestyrelse havde bedt HW om at undersøge nærmere, om projekt NærNatur fortsat er aktuelt, og HW kunne berette, at der havde været rettet henvendelse til fonden herom, men at der desværre ikke forelå noget svar endnu. Arne Hastrup Larsen redegjorde for DNs lokalafdelings holdning, herunder at man støtter fuldt op omkring venneforeningens formålsparagraf, og argumenterede for, at man arbejdede videre med en fælles opslutningsskrivelse fra DOF og DN. Magnus Bang Hansen præciserede, at det må være Venneforeningen, der skriver en ansøgning, som lokalafdelingen så kan støtte op om. Videregav bestyrelsens samlede, positive holdning til projektet. Kirsten Laursen opfordrede venneforeningen til at indtænke huset på ejendommen på en anden måde end hidtil herunder at overføre samlingerne af udstoppede fugle og æg til andre ineresserede (måske skoler), og så i stedet åbne huset mere op, så det kunne fungere som læsted med en mere robust udstilling i form af plancher m.v. Opfordrede også venneforeningen til at kontakte Egmontfondet, som sandsynligvis vil se positivt på det med adgangen for bevægelseshæmmede. Peter Løns Sørensen oplyste, at han aldrig havde været i reservatet, men at han havde forstået, at der ikke var så megen autentisitet at komme efter, men fandt, at der til gengæld eksisterer et vældigt godt potentiale i det med adgangen for bevægelseshæmmede. Spurgte om Dansk Handicapråd er blevet adspurgt om hjælp. Peter Hansen oplyste, at der har været en kontakt, og endvidere, at der også er basis for en udvidelse af området til også at omfatte nogle mere oprindelige naturtyper. Rolf Lehrmann oplyste, at han har fulgt området gennem mange år, og kunne bekræfte, at der er tale om et meget manipuleret men også meget fantastisk og artsrigt - område, og at vandet er gevaldig rent nu. Kunne tilslutte sig, at DOF-Vestsjælland støtter et NærNatur-projekt.

7 7 Henrik Baark opfordrede Venneforeningen til at indsende endnu en artikel til Bladsmutten, men inden den AHL bekræftede, at det var et meget manipuleret område, men med en gevaldig høj biodiversitet. Boesen samlede op på debatten, og konkluderede, at generalforsamlingen så overordentligt positivt på venneforeningens bestræbelser på at få videreført Kværkeby Fuglereservat som et offentligt tilgængeligt område med hovedvægten på sikring af også bevægelseshæmmedes adgang, og henviste til, at også bestyrelsen havde udtrykt opbakning til projektet. ad. 10) Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag ud over de som punkt 8 og 9 optagne punkter. ad. 11) Eventuelt Palle Graubæk oplyste fra Skov & Naturstyrelsen, Odsherred, at den tidligere Statskovrider er gået på pension. Den nye hedder Niels Peter Simonsen, og han havde ifølge Graubæk udtrykt stor interesse for at fortsætte og udvikle det tætte samarbejde med de lokale, grønne foreninger, herunder videreføre de årlige møder med lokalafdelingen, som fremgår af ministeraftalen. Niels Peter Simonsen har udtrykt ønske om selv at deltage i disse møder. Palle Graubæk udtrykte endvidere et stort behov fra enhedens side for at få tilbagemeldinger fra lokale ornitologer om f.eks. yngleforekomster af rovfugle, spætter og rødryggede tornskader, eftersom skovvæsnet i dag af økonomiske grunde i vid udstrækning er henvist til at betjene sig af fremmed entreprenørhjælp til skovningsopgaver, som ikke besidder lokalkendskab. Skovvæsnet udarbejder derfor såkaldte pas-på-kort, som angiver, hvor der er redder m.v., som skal beskyttes, men det forudsætter et nøje detailkendskab til yngleforekomster m.v. Palle Graubæk opfordrede desuden til, at vi i større udstrækning noterer os ynglesuccesen blandt f.eks. engfugle i f.t. græsningspraksis. Det er ikke i sig selv interessant at vide, at der er mange viber på en given eng, hvis det viser sig, at de rent faktisk ikke har ynglesucces. Derfor er det vigtigt at følge de ynglepar, man måtte finde, og registrere, hvorvidt de får flyvefærdige unger. Desto færre ynglepar, der holder ud på en eng, desto lettere bliver det for krager at få adgang til æg og unger hos de restrende, så der er tale om en nedadgående spiral, når først antallet af succesrige ynglepar begynder at gå ned. Arne Hastrup Larsen var enig i, at vi ved for lidt om reproduktionen. Pegede fra den positive side på, at der nu yngler Stor Kobbersneppe ved den nye Kobæk Sø nord for Skælskør. Henledte tillige opmærksomheden på den igangværende jagt-debat på Politikens blok, og opfordrede desuden de af lokalafdelingens medlemmer, der også er medlemmer af DN, til at gå ind i DNs forum på DNs hjemmeside. Rolf Lehrmann opfordrede til, at der indsendes turforslag til Fuglenes Dag Forslag skal sendes straks! P.t. kun fem ture indmeldt. Der mangler især ture i Skælskørområdet. Afslutningsvis takkede Magnus Bang Hansen endnu engang for det store fremmøde og takkede dirigenten for hans indsats, og sluttede af med at overdrage en billedkollage med områdets fugle som gave til Fugledegård som tak for husly. Kollagen var fremstillet af Søren Harding.

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere