Vedr. generalforsamlingen i DOF-Vestsjælland, søndag den 31. januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. generalforsamlingen i DOF-Vestsjælland, søndag den 31. januar 2010"

Transkript

1 1 R E F E R A T Vedr. generalforsamlingen i DOF-Vestsjælland, søndag den 31. januar 2010 Magnus Bang Hansen bød velkommen og takkede for det store fremmøde på trods af snemasserne. Præsenterede kort Fugledegaard, der oprindeligt opkøbtes af Skov- og Naturstyrelsen, og som efter en total-stormskade genopførtes af den daværende Hvidebæk Kommune som et besøgscenter, og nu også som hjemsted for projekt Naturpark Åmosen. ad. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jens Boesen, som valgtes med applaus. Boesen konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet (både i Fugle & Natur, november 2009, Bladsmutten, december 2009 og på DOF-Vestsjællands hjemmeside (fra november 2009 og med den endelige dagsorden + bilag 14 dage før generalforsamlingen). Bemærkede, at der var indsat to punkter ud over de lovbefalede (punkt 8 og 9 om hhv. Kommunerepræsentanter og Kværkeby Fuglereservat), men at der til gengæld manglede punkter om valg af revisor og revisorsuppleant, der indsattes som punkterne 7a og 7b. Gjorde endvidere opmærksom på, at der ikke var indkommet forslag ud over dem, der var optaget som punkterne 8 og 9, og forberedte derved forsamlingen på, at punkt 10 ville være hurtigt overstået. ad. 2) Valg af referent Bestyrelsen indstillede Henrik Wejdling, som blev valgt ad. 3) Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning havde været gjort tilgængelig på DOF-Vestsjællands hjemmeside 2 uger forud for generalforsamlingen, og uddeltes tillige på papirform. Magnus Bang Hansen forelagde årsberetningen, og beskrev indledningsvis tilblivelsen, idet beretningen er bestyrelsens samlede værk og at udfærdigelsen konkret har været delt op på de enkelte medlemmer. Disse ville således kunne adspørges direkte om tvivlsspørgsmål m.v. MBH henviste til den skriftlige beretning, men fandt dog anledning til at fremhæve nogle punkter, herunder den store medieomtale omkring skydningen af havørnen ved Saltbæk Vig, hvor pressen også henvendte sig til lokalafdelingen. Der opstod en sværm af dusørtilbud, og til slut stødte også DOF til med et dusørtilbud på 5.000,-, som imidlertid ikke kom til udbetaling, eftersom synderen aldrig er blevet pågrebet. Et andet mere positivt islæt var etableringen af en overnatningsplads for rød glente ved Kløveshøj, øst for Tissø, hvor op til 40 fugle søgte til overnatning, og blev til et sandt udflugtsmål. I alt 56 forskellige glenter er blevet noteret i området hen over efteråret og vinteren. Saltbæk Vig-fredningen omtaltes også, da den er blevet genrejst af DN, men i det forgangne år har DN bedt om en udsættelse af sagen i 2 år (med henblik på afklaring af bl.a. adgangsforholdene). Der falder således tidligst afgørelse om 2 år, og derefter vil afgørelsen utvivlsomt blive påklaget af enten ejerne eller sagsrejserne, hvorefter der minimum vil medgå yderligere 2 år med behandlingen

2 2 for Overfredningsnævnet. DOF og de øvrige grønne foreninger er enige om et forslag om adgangsforholdene, der giver større adgang, men på fuglenes betingelser. MBH nævnte også Åmose-projektet, som kan ende med at blive en gevaldig attraktion, hvis det realiseres. MBH efterlyste herefter synspunkter på årsberetningen. Peter Løn Sørensen spurgte til, om ikke adgangen til den øgede rekreative udnyttelse af Saltbæk Vig, der ligger i fredningsforslaget, reelt vil påvirke fuglelivet negativt. MBH forklarede, at den foreslåede øgede færdselsadgang ikke ville virke negativt set i forhold til den trafik, der allerede foregår i f.m. den landbrugsmæssige drift og jagten. Allan Lauritsen påpegede, at de steder, der foreslås adgang til, næppe vil påvirke fuglelivet negativt dog skal der ske en regulering visse steder i yngletiden. MBH henviste til en DMU-rapport, som DN har rekvireret, og som i første omgang fik DNs lokalafdeling i Kalundborg til at fraråde fredningen, mens en opfølgende rapport fra DMU, ligeledes rekvireret af DN, påpeger, at færdsel vil være mulig i det foreslåede omfang uden at påvirke fuglelivet negativt. Der spurgtes til ejerforholdene, som udrededes. Det er fortrinsvis to store familie-fonde, der står som ejere. Arne Hastrup Larsen refererede til, at fredningsforslaget er ekstremt kompliceret, herunder at der også skal tages hensyn til nogle meget sjældne orkideer, hvilket gør, at man ikke blot kan hæve vandstanden momentant. Mente i øvrigt ikke, at der var de store fuglemæssige interesser i området, og at der bl.a. grundet meget intensiv majsdyrkning gennem tiderne har fundet en voldsom eutrofiering sted af selve den afsnørede vig. Arne Hastrup Larsen refererede også til Åmose-sagen, som dels består af Naturparkprojektet, dels Skov- og Naturstyrelsens forslag om vandstandshævning på Stor Åmose, som er faldet i to omgange ved budgetforhandlingerne i Folketinget, hvor Dansk Folkeparti har stemt projektet ud. De tre DN-lokalafdelinger, der var koblet på projektet, er ved at løbe trætte, og AHL opfordrede til, at DOF-Vestsjælland burde gå mere aktivt ind i at få gennemført den store naturgenopretning i Store Åmose og støtte DN og andre gode kræfter i denne sag. MBH refererede i den forbindelse til, at Friluftsrådet den efterfølgende aften ville søge etableret en venneforening for Åmosen (med stiftende møde på Fugledegård), hvor lokalafdelingen ville være repræsenteret. AHL plæderede for, at også hovedforeningerne af DOF og DN burde involveres. Dirigenten efterlyste yderligere bemærkninger. Da dette ikke var tilfældet, betragtede dirigenten beretningen for vedtaget, for hvilket forsamlingen kvitterede med applaus. ad. 4) Gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab Det reviderede regnskab omdeltes og præsenteredes af kassereren, Heidi Rom Petersen.

3 3 Det bemærkedes fra forsamlingens side, at Bladsmutten udgør halvdelen af de samlede udgifter, og der efterlystes en stillingtagen fra bestyrelsens side til, om det ville bedre at udgive bladet på nettet. Henrik Wejdling bemærkede, at bestyrelsen havde nedsat et udvalg vedr. lokalafdelingens formidlingsstrategi, som skal se på bladet og hjememsiden og eventuelkle andre formidlingformer under ét, og bemærkede f.s.v.a. udgiftens størrelse, at man også skulle huske at se på indtægterne, herunder den klækkelige portostøtte, som indebærer, at netto-udgiften til Bladsmutten reelt kun er omkring og ikke de , som fremgår på udgiftssiden. Henrik Baark henviste til, at bladet havde et relativt stort antal abonnenter, nemlig folk, der ikke er kernemedlemmer med bopæl inden for lokalafdelingens område, og tog det som indikation af, at der fortsat er en interesse for trykte medier. Palle Graubæk berettede, at Rørvig Fuglestation fra for et par år siden havde valgt kun at udgive årsrapporten elektronisk, og at det havde givet protester i starten, men at de fleste nu havde taget det til efterretning. Den udgives i en printvenlig version, som det står brugerne frit for at printe ud og sætte på hylden. Spørgsmålet om fortsat udgivelse af Bladsmutten henlagdes til debatten om budgettet. ad. 5) Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år Budgettet var opstillet sammen med det omdelte regnskab for 2009, og var desuden ledsaget af lokalafdelingens handlingsplan for 2010, som havde været tilgængelig på DOF-Vestsjællands hjemmeside 2 uger forud for mødet, ligesom den uddeltes på papirform. Palle Graubæk påpegede, at de 1000,- kr, der var afsat til arbejdet med Natura 2000-planer i 2010, efter hans opfattelse var for lidt, da der er tale om en meget, meget vigtig opgave med langtrækkende konsekvenser. Der er således tale om i år at sikre det rette grundlag for de handleplaner, kommunerne nu skal udarbejde, og som skal sikre fuglenes trivsel mange år frem. Peter Løn Sørensen henviste til de mange artikler i Bladsmutten, som havde understreget, hvor vigtigt processen er, og argumenterede også for, at der skulle afsættes flere penge til Naturaarbejdet i Arne Hastrup Larsen tilsluttede sig dette, og opfordrede ved samme lejlighed til øget samarbejde med bl.a. DNs lokalfdelinger og andre grønne kræfter. Der fremsattes forskellige forslag til omfordeling af budgettet m.h.p. at sikre flere midler til Natura arbejdet, hvortil Lene Smith foreslog, at generalforsamlingen i stedet skulle vedtage at opfordre bestyrelsen til at bruge de nødvendige midler til gennemførelsen af Natura planprocessen, og at man så overlod det til bestyrelsen at foretage de nødvendige omposteringer. Det vedtoges med applaus. Arne Hastrup Larsen foreslog m.h.t. Bladsmuttens videre skæbne, at bestyrelsen opfordredes til at arbejde videre med en samlet formidlingsstrategi, og at der fremlægges en sådan på næste møde. Dette vedtoges med applaus. Herefter vedtoges budgettet som helhed med applaus.

4 4 ad. 6) Valg til bestyrelsen Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg efter vedtægterne: Heidi Rom Petersen (som ikke ønskede genvalg) Henrik Wejdling (som ønskede genvalg) Mette Lauritzen (som ønskede genvalg - Mette Lauritzen indtrådte som 1. suppleant på Torben Dyhrbergs plads i årets løb og var derfor nu på valg efter vedtægterne, eftersom TD s periode udløber ved dette valg) Søren Harding (som ønskede genvalg) Peter Ellegaard havde i årets løb trukket sig fra bestyrelsen grundet aktuelt stort arbejdspres, og Lasse Braae er som 2. suppleant indtrådt på hans plads. Eftersom Peter Ellegaards periode fortsætter til 2011, var Lasse Braae ifølge vedtægterne først på valg i Bestyrelsen indstillede de anførte til genvalg og Allan Lauritzen (Korsør) som nyt medlem af bestyrelsen, og der var ikke indkommet andre forslag. Bestyrelsens indstilling blev herefter efterkommet med applaus. Magnus Bang Hansen benyttede lejligheden til at takke Heidi Rom Petersen for hendes indsats i bestyrelsen igennem de seneste 5 år, hvor hun også har bestridt kassererposten. Han overrakte en gave til Heidi, som modtog generalforsamlingens applaus. ad. 7) Valg af 2 suppleanter for 1 år Bestyrelsen indstillede Jens Boesen (Kalundborg) til 1.-suppleant-posten og Peter Ellegaard (Rørvig) til 2. suppleant-posten. Begge valgtes med applaus. ad. 7a) Valg af revisor Bestyrelsen indstillede Poul Erik Weinreich til genvalg som revisor, og han valgtes med applaus. ad. 7b) Valg af revisorsuppleant Bestyrelsen indstillede Jette Reeh til revisorsuppleant, og hun valgtes med applaus. ad. 8) Kommunalrepræsentanternes rolle Der forelå et notat fra bestyrelsen, vedhæftet den af DOFs Hovedbestyrelse vedtagne funktionsbeskrivelse for kommunerepræsentanter, som kort præsenteredes ved Henrik Wejdling. Notatet og funktionsbeskrivelsen havde været gjort tilgængelig på hjemmesiden 14 dage forud for generalforsamlingen, og var desuden omdelt på papirform til interesserede. Det var lokalbestyrelsens langsigtede drøm, at der dannes baggrundsgrupper omkring hver af de kommunerepræsentanter, lokalafdelingen udpeger i de enkelte kommuner, og generalforsamlingens deltagere opfordredes til at indgå i sådanne baggrundsgrupper.

5 5 Magnus Bang Hansen supplerede med at sige, at man som kommunal repræsentant også typisk kommer til at sidde i et lokalt Grønt Råd, hvor man mødes med de øvrige grønne organisationer og med landbruget. Arne Hastrup Larsen understregede vigtigheden af at sikre et bedre samarbejde lokalt mellem de grønne foreninger. Opfordrede til, at man tog det op også på centralt hold. Opfordrede også til, at DOF-Vestsjælland gentog sin henvendelse til kommunerne om optagelse i de grønne råd lokalt, da de nye kommunalbestyrelser nu skal tage stilling til videreførelse af disse. Specielt i Ringsted er det vigtigt at reagere, da det foregående byråd besluttede, at DOF alene skulle være repræsenteret gennem Friluftsrådet, og Arne Hastrup udtrykte tvivl om, hvorvidt rådet ville repræsentere naturbeskyttelsesinteresserne på tilstrækkelig vis. PLS spurgte, om der i dag slet ikke eksisterer netværk lokalt omkring de enkelte kommunerepræsentanter, hvilket Lene Smith kunne meddele, at der p.t. ikke gør. AHL opfordrede til, at man sikrede uformelle formøder mellem de grønne foreninger forud for møderne i de grønne råd. Kunne forudse, at de nye Natura-2000-planer også kommer op i de grønne råd, og mente, at vi skal ruste os til at arbejde tæt sammen i denne sammenhæng. Rolf Lehrman foregik med et godt eksempel meldte sig på stående fod som baggrundsgruppe i Sorø til kommunerepræsentant Lene Smiths udelte glæde. Generalforsamlingen tog bestyrelsens initiativ til efterretning med de nævnte bemærkninger. ad. 9) Kværkeby Fuglereservat (ved formand for venneforeningen, Peter Hansen) Der forelå et skriftligt oplæg til diskussion fra en kreds af medlemmer i Ringsted, og formanden for Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner, Peter Hansen, der samtidig er medlem af DOF- Vestsjælland, fremlagde oplægget. Oplægget havde været gjort tilgængeligt på hjemmesiden 14 dage forud for generalforsamlingen, og var desuden omdelt på papirform til interesserede. Peter Hansen forklarede indledningsvis hvordan reservatet er blevet til, og at der i dag er et stiforløb på ca. 2 km, som er meget fremkommeligt for alle. Tillige findes et lille hus med en samling af udstoppede fugle og en ægsamling. Det hele er etableret på privat basis af Gunnar Goddick, som nu gerne vil afhænde området. GD havde næsten en aftale på plads med Ringsted Kommune, som imidlertid sprang i målet og til sidst opgav at overtage området. Til gengæld er flere omkringliggende jagtkonsortier interesserede i at overtage. Peter Hansen forklarede, hvorledes det have ført til dannelsen af en venneforening, som har til formål at indsamle penge til en overtagelse. Ringsted kommune har i sin tid stillet en overtagelsespris på 1,9 mio. i udsigt, så det er denne beløbsstørelse, venneforeningen arbejder med. Venneforeningen har taget kontakter til en række fonde og LAG-ringsted. Der er indtil nu indsamlet tæt ved 1 mio. kr.

6 6 Der tegner sig dagligt nye medlemmer af foreningen, og det er ikke kun lokale, der melder sig ind. Kommunen har etableret en P-plads 40 meter fra reservatet, og der kan etableres en forbindelse frem til reservatet, hvor der vil kunne sikres stor tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Venneforeningen vil nu åbne reservatet så meget som muligt, og søger DOF-Vetsjællands og DNs støtte til at gå til Åge V. Jensens Fonde og til Fugleværnsfonden med det nye koncept. Der forventes ikke hjælp fra DOF-Vestsjælland i form af penge og vedligeholdelse, men alene en god indgang til de to benævnte fonde og moralsk støtte. Venneforeningen er under et vist tidsmæssigt pres, eftersom Goddik gwerne ser en afslutning på salget medio maj dette år, hvor han så vil have drevet reservatet i 40 år. Venneforeningen har udarbejdet en hjemmeside, som er meget informativ (www.kvaerkebyreservat.dk). HW redegjorde for, hvorledes lokalbestyrelsen på sit seneste møde havde drøftet Kværkeby Fuglereservat og der havde besluttet, at en model a la Bjerget ved Kongskilde burde vurderes nærmere som en vej frem. Her har Åge V. Jensens Naturfond gennem sit projekt NærNatur erhvervet arealet, mens DNs lokaladeling har påtaget sig ansvaret for den daglige drift. Lokalafdelingens bestyrelse havde bedt HW om at undersøge nærmere, om projekt NærNatur fortsat er aktuelt, og HW kunne berette, at der havde været rettet henvendelse til fonden herom, men at der desværre ikke forelå noget svar endnu. Arne Hastrup Larsen redegjorde for DNs lokalafdelings holdning, herunder at man støtter fuldt op omkring venneforeningens formålsparagraf, og argumenterede for, at man arbejdede videre med en fælles opslutningsskrivelse fra DOF og DN. Magnus Bang Hansen præciserede, at det må være Venneforeningen, der skriver en ansøgning, som lokalafdelingen så kan støtte op om. Videregav bestyrelsens samlede, positive holdning til projektet. Kirsten Laursen opfordrede venneforeningen til at indtænke huset på ejendommen på en anden måde end hidtil herunder at overføre samlingerne af udstoppede fugle og æg til andre ineresserede (måske skoler), og så i stedet åbne huset mere op, så det kunne fungere som læsted med en mere robust udstilling i form af plancher m.v. Opfordrede også venneforeningen til at kontakte Egmontfondet, som sandsynligvis vil se positivt på det med adgangen for bevægelseshæmmede. Peter Løns Sørensen oplyste, at han aldrig havde været i reservatet, men at han havde forstået, at der ikke var så megen autentisitet at komme efter, men fandt, at der til gengæld eksisterer et vældigt godt potentiale i det med adgangen for bevægelseshæmmede. Spurgte om Dansk Handicapråd er blevet adspurgt om hjælp. Peter Hansen oplyste, at der har været en kontakt, og endvidere, at der også er basis for en udvidelse af området til også at omfatte nogle mere oprindelige naturtyper. Rolf Lehrmann oplyste, at han har fulgt området gennem mange år, og kunne bekræfte, at der er tale om et meget manipuleret men også meget fantastisk og artsrigt - område, og at vandet er gevaldig rent nu. Kunne tilslutte sig, at DOF-Vestsjælland støtter et NærNatur-projekt.

7 7 Henrik Baark opfordrede Venneforeningen til at indsende endnu en artikel til Bladsmutten, men inden den AHL bekræftede, at det var et meget manipuleret område, men med en gevaldig høj biodiversitet. Boesen samlede op på debatten, og konkluderede, at generalforsamlingen så overordentligt positivt på venneforeningens bestræbelser på at få videreført Kværkeby Fuglereservat som et offentligt tilgængeligt område med hovedvægten på sikring af også bevægelseshæmmedes adgang, og henviste til, at også bestyrelsen havde udtrykt opbakning til projektet. ad. 10) Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag ud over de som punkt 8 og 9 optagne punkter. ad. 11) Eventuelt Palle Graubæk oplyste fra Skov & Naturstyrelsen, Odsherred, at den tidligere Statskovrider er gået på pension. Den nye hedder Niels Peter Simonsen, og han havde ifølge Graubæk udtrykt stor interesse for at fortsætte og udvikle det tætte samarbejde med de lokale, grønne foreninger, herunder videreføre de årlige møder med lokalafdelingen, som fremgår af ministeraftalen. Niels Peter Simonsen har udtrykt ønske om selv at deltage i disse møder. Palle Graubæk udtrykte endvidere et stort behov fra enhedens side for at få tilbagemeldinger fra lokale ornitologer om f.eks. yngleforekomster af rovfugle, spætter og rødryggede tornskader, eftersom skovvæsnet i dag af økonomiske grunde i vid udstrækning er henvist til at betjene sig af fremmed entreprenørhjælp til skovningsopgaver, som ikke besidder lokalkendskab. Skovvæsnet udarbejder derfor såkaldte pas-på-kort, som angiver, hvor der er redder m.v., som skal beskyttes, men det forudsætter et nøje detailkendskab til yngleforekomster m.v. Palle Graubæk opfordrede desuden til, at vi i større udstrækning noterer os ynglesuccesen blandt f.eks. engfugle i f.t. græsningspraksis. Det er ikke i sig selv interessant at vide, at der er mange viber på en given eng, hvis det viser sig, at de rent faktisk ikke har ynglesucces. Derfor er det vigtigt at følge de ynglepar, man måtte finde, og registrere, hvorvidt de får flyvefærdige unger. Desto færre ynglepar, der holder ud på en eng, desto lettere bliver det for krager at få adgang til æg og unger hos de restrende, så der er tale om en nedadgående spiral, når først antallet af succesrige ynglepar begynder at gå ned. Arne Hastrup Larsen var enig i, at vi ved for lidt om reproduktionen. Pegede fra den positive side på, at der nu yngler Stor Kobbersneppe ved den nye Kobæk Sø nord for Skælskør. Henledte tillige opmærksomheden på den igangværende jagt-debat på Politikens blok, og opfordrede desuden de af lokalafdelingens medlemmer, der også er medlemmer af DN, til at gå ind i DNs forum på DNs hjemmeside. Rolf Lehrmann opfordrede til, at der indsendes turforslag til Fuglenes Dag Forslag skal sendes straks! P.t. kun fem ture indmeldt. Der mangler især ture i Skælskørområdet. Afslutningsvis takkede Magnus Bang Hansen endnu engang for det store fremmøde og takkede dirigenten for hans indsats, og sluttede af med at overdrage en billedkollage med områdets fugle som gave til Fugledegård som tak for husly. Kollagen var fremstillet af Søren Harding.

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid.

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid. Referat af BYFOs generalforsamling anno 2005 BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 17. september på den smukke fynske herregård, Krengerup, hvor kammerherre og kammerherreinde Carl Iver greve

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent...

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent... Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund Lørdag den 4. januar 2014-01-14 Indhold: Dagsorden...2 Mødet åbnes...3 1. Valg af dirigent...3-6 2. Valg af stemmetællere...7

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Fredag den 13. oktober 2006 vil for altid være mejslet ind i DOFs historie. Den dag markerede vi foreningens

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Sagen om Rungsted Havn

Sagen om Rungsted Havn Sagen om Rungsted Havn Status marts 2010 Forholdene omkring Rungsted Havn har givet anledning til betydelig usikkerhed og store konflikter. Det hele er udløst af, at Hørsholm Kommune p.t. forsøger at tiltage

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere