Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret"

Transkript

1 Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/ J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager Taksterne finder anvendelse i sager, hvor der tilkendes salær efter den 1. oktober Det er uden betydning, om arbejdet eller en del af arbejdet er udført før den 1. oktober 2014, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Til samtlige beløb lægges moms. A. Forsvarere i straffesager 1. Grundsats pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør af normal varighed kr. Se tillige under 3. b. En forsvarer, der over for retten har forpligtet sig til at være til rådighed for deltagelse i grundlovsforhør lørdage samt søn- og helligdage, tilkendes for denne rådighedsforpligtelse et honorar pr. dag på Salærbeløb, der tilkendes for deltagelse i retsmøder den pågældende dag, modregnes i honoraret kr. 3. Fristforlængelser og kortere retsmøder under sagens forberedelse kr. Salær for grundlovsforhør og fristforlængelser dækker også samtale med sigtede i forbindelse med retsmødet. Godtgørelse for ikke ubetydelig ventetid i forhold til tilsigelsestidspunktet fastsættes efter timetaksten og afholdes som udgangspunkt af statskassen. Retsmøder om særlige efterforskningsskridt behandles som grundlovsforhør, henholdsvis fristforlængelser, dog således at standardtaksterne ikke fuldt ud ydes, hvis den samme advokat i samme korte retsmøde har flere på hinanden følgende sager, jf. herved taksternes bestemmelse om reduktion, hvor samme advokat er forsvarer for flere i samme sag, jf. pkt. 14. I sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden er udgangspunktet i sidstnævnte tilfælde, at salæret for retsmødet fastsættes efter medgået tid uanset antallet af indgreb/ kendelser. 4. Retsmøder af længere varighed samt afhøring hos politiet pr. time kr. Bredgade 59, 1260 København K. Tlf Hjemmeside:

2 Retsmøder m.v. på søn- og helligdage samt lørdage Forhøjelse med 50 %, kl med 100 % (skal oplyses af forsvareren) 6. Fængselsbesøg af normal varighed kr. 7. Ankefrafald inden hovedforhandlingen efter forhandling af normal varighed med klienten indtil kr. Ved ankefrafald ved hovedforhandlingens begyndelse mindst kr. 8. Fristforlængelser på skriftligt grundlag 850 kr. 9. Ekspeditionssalær for sluttede sager uden retsmøde mindst 950 kr. 10. Tilståelsessager og hovedforhandlinger Mindre tilståelsessager med varighed indtil ca. ½ time, herunder sager om spirituskørsel, hvis flere end to sager, der behandles lige efter hinanden ellers kr kr. Længerevarende tilståelsessager: Som hovedforhandlinger. Hovedforhandlinger Indtil 2 timer kr. 2 timer kr. 3 timer (½ dag) kr. 4 timer kr. 5 timer kr. 6 timer (1 dag) kr. Til hovedforhandlingens varighed medregnes ventetid før sagens påbegyndelse og ventetid mellem sagens optagelse til dom og dennes afsigelse, i sidstnævnte tilfælde dog kun for så vidt forsvareren forbliver til stede i retten. Til hovedforhandlingens varighed medregnes ikke sædvanlig frokostpause. Taksten for hovedforhandling omfatter også samtaler på kontoret med klienten, indhentelse af oplysninger og forberedelse til hovedforhandling og af procedure i normalt omfang. I sager, hvor forberedelsestiden har overskredet det sædvanlige, kan der ydes et tillæg herfor med kr. pr. time for den tid, der må antages at være medgået til den yderligere forberedelse, ligesom der ved fastsættelse af salær kan tages højde for, om der er udarbejdet relevant materialesamling Det ved hovedforhandlingens afslutning tilkendte salær omfatter normalt også arbejdet med anke af sagen, ansøgning om 2. eller 3. instansbevilling og benådning o.lign., således at der alene gives "eftersalær" i særlige tilfælde.

3 Rejsetid. Salærer forhøjes med mindst 850 kr. pr. time til forsvarere, der må rejse til tingstedet, arrester eller lignende. For så vidt der bliver tale om en rejse over længere afstande, må direkte rejseudgifter yderligere normalt tillægges. Der sker ikke forhøjelse af salæret, hvis forsvarerbeskikkelsen er betinget af, at advokaten frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter. 12. Ved forsvarers rejse til udlandet, f.eks. i forbindelse med afhøringer, ydes rejsegodtgørelse, diæter og hotelgodtgørelse efter statens regler samt kr. pr. hele dages fravær i forbindelse med rejsen. I dette beløb er inkluderet advokatens forberedelse. 13. Forgæves fremmøde og retsmøder aflyst med dags varsel eller kortere frist fra kr. I tilfælde af forgæves fremmøde og i tilfælde, hvor et planlagt retsmøde aflyses samme dag, som det skulle have fundet sted, eller hvor aflysning sker med dags varsel, fastsættes salær under hensyntagen til den tid, der har været afsat til sagen, op til ½ salær. For aflysninger med mere end dags varsel tillægges ikke salær. Der tillægges ikke salær, såfremt det er den pågældende forsvarers egne forhold, f.eks. egen sygdom eller lignende, der er årsag til aflysningen. Såfremt en længerevarende sag uvarslet slutter før planlagt, f.eks. ved anklagemyndighedens ankefrafald, kan der efter omstændighederne tillægges en forsvarer, der i særlig grad har måttet indrette sin virksomhed efter sagen, et passende vederlag. 14. Foranstående takster er vejledende. Særligt i nævningesager og andre bevistunge sager (f.eks. sager med mange teleoplysninger) kan der være grundlag for nogen forhøjelse af den anvendte sats. En moderat forhøjet sats kan anvendes, når ny forsvarer er indtrådt under anken. Omvendt kan der, hvor samme advokat har flere sager i uafbrudt rækkefølge på samme dag, ske en rimelig nedsættelse af vederlaget for den enkelte sag. Hvor samme advokat er forsvarer for flere i samme sag, nedsættes salæret normalt for hver enkelt tiltalt med ½ til ⅓, dog ikke i grundlovsforhør og fristforlængelser. Væsentlige forhøjelser af salærer, der er fastsat efter tidsforbrug i retten eller efter sagens karakter, må i almindelighed forudsætte specificeret skriftlig timeopgørelse fra advokaten. Salær efter opgørelse over anvendt tid forudsætter endvidere, at det opgivne tidsforbrug efter vurdering med rimelighed er anvendt på sagen. B. Bistandsadvokater Salær for deltagelse i hovedforhandling af indtil 2 timers varighed fastsættes, med udgangspunkt i et tidsforbrug på mellem 2 og 4 timer, til kr. Denne takst omfatter også samtaler på kontoret med klienten, indhentelse af oplysninger, udarbejdelse af erstatningsopgørelse, forberedelse til hovedforhandlingen og indsendelse af erstatningsansøgning til Erstatningsnævnet. Der kan herudover ydes salær for rimeligt og relevant tidsforbrug, herunder ved deltagelse i hovedforhandlinger af mere end 2 timers varighed, med kr. pr. time.

4 - 4 - Beskikkelsen ophører ved sagens afslutning i retten. Statskassens betaling af salæret til bistandsadvokaten er subsidiær i forhold til forurettedes evt. retshjælpsforsikring, jf. retsplejelovens 334, stk. 6, hvorfor det altid bør afklares, om forurettede er dækket af en retshjælpsforsikring f.eks. husstands- /basis-/fritidsforsikring. C. Særligt om forsvarere i straffesager vedrørende særlig økonomisk kriminalitet 1. Hovedforhandlingsdage afregnes som udgangspunkt med et salær på kr. pr. retsdag af normal varighed. Salæret for hovedforhandlingsdage omfatter også forberedelse til hovedforhandlingen forud for og under hovedforhandlingen. Såfremt den samlede forberedelsestid i ankesager har haft et sådant omfang, at forberedelsen ikke kan anses som vederlagt ved honoreringen for hovedforhandlingsdage, honoreres den ekstra forberedelse som udgangspunkt efter medgået tid. Såfremt retten tillader, at der indleveres en skriftlig procedure, eller pålægger afgivelse af en skriftlig oversigt over procedurens indhold med angivelse af de hovedsynspunkter, der gøres gældende, jf. retsplejelovens 878 (i ankesager, jf. 917) kan der navnlig hvis forsvareren ikke gennem honoreringen for hovedforhandlingsdage kan anses som vederlagt også for procedure ydes et særskilt vederlag herfor. Såfremt hovedforhandlingen den pågældende dag klart ikke angår vedkommende forsvarers klient, og dette på forhånd er meddelt forsvareren, ydes et nedsat salær på kr. for en retsdag af normal varighed. Der ydes ikke salær, hvis det på forhånd er åbenbart og tilkendegivet, at et retsmøde ikke kan vedrøre vedkommende forsvarers klient, f.eks. fordi retsmødet angår et forhold, der ingen forbindelse har til det eller de forhold, klienten er tiltalt for, og som heller ikke på anden måde kan have forbindelse til denne. I vurderingen af angivne tidsforbrug og dermed også ved salærberegningen kan der i ankesager lægges betydelig vægt på, om vedkommende var forsvarer for klienten i forbindelse med sagens behandling i 1. instans, og i øvrigt på om forsvareren på andet grundlag har modtaget honorar i sagen, f. eks. i forbindelse med varetægtsfængsling. 2. En reserveforsvarer honoreres som udgangspunkt med et salær på kr. pr. retsdag af normal varighed. D. Sager om ægteskab eller forældreansvar 1. Sager vedrørende forældreansvar m.v. sluttet efter hovedforhandling eller sluttet efter et forberedende møde af en varighed, som i det væsentlige svarer til en normal hovedforhandling 2. Sager vedrørende ægtefællebidrag eller lejlighed sluttet efter hovedforhandling eller sluttet efter et forberedende møde af en varighed, som i det væsentlige svarer til en normal hovedforhandling kr kr. 3. I andre sager fastsættes salæret efter et konkret skøn.

5 - 5 - Disse salærer tilkendes både sagsøgerens/appellantens og sagsøgtes/indstævntes advokat. Salæret dækker foruden et retsmøde af almindelig varighed den tid, der i almindelighed må anses for nødvendig til forberedelse af sagen ved retten. Salæret forhøjes med som udgangspunkt 600 kr. til den advokat, der har udfærdiget ekstrakt af sædvanligt omfang. Salæret kan i øvrigt i særlige tilfælde, herunder hvor der i en sag har været afholdt flere retsmøder og/eller udarbejdet relevant materialesamling og efter en konkret vurdering forhøjes eller nedsættes. E. Børnefjernelsessager For hovedforhandlinger af normal varighed og inklusiv sædvanlig forberedelse 1. instans kr. 2. instans kr. Særligt i de børnefjernelsessager, der er indbragt for landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse efter 171 i lov om social service, kan der i al fald indtil videre være anledning til at overveje, om der under særlig hensyntagen til den med rimelighed medgåede tid er grundlag for at forhøje den generelle takst. Bent Carlsen Præsident for Østre Landsret Bjarne Christensen Præsident for Vestre Landsret

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere