Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse (KUU-instruksen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen)"

Transkript

1 . Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse (KUU-instruksen)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION UDDANNELSESKODER KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE UDBETALING AF TILSKUD TILSKUD TIL KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE DRIFTSTILSKUD TIL KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE MOMSKOMPENSATION OPGØRELSE OG INDBERETNING AF AKTIVITET GENERELLE REGLER FOR ELEKTRONISK INDBERETNING OPLYSNINGER I AKTIVITETSINDBERETNINGEN INDBERETNINGSTERMIN INSTITUTIONSNUMMER AFDELINGSNUMMER FORMÅL VERSION SPECIALE - ERHVERVSTEMA SKOLEPERIODE ADGANGSVEJ ELEVTYPE TÆLLEPERIODE TILSKUDSMÆRKE VARIGHED REKVIRENT ANTAL ELEVER BIDRAG (ANTAL ÅRSELEVER) TÆLLEREGLER ALMINDELIGE TÆLLEREGLER UDENLANDSKE ELEVER MOMSKOMPENSATION KOMMUNERS OG ANDRE AKTØRERS BETALING FOR UDDANNELSE TILSKUDSKONTROL LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING RYKKERPROCEDURE ADMINISTRATIVE SYSTEMER Side 1 af 27

3 8. 1 CENTRALT (CØSA) INSTITUTIONERNES SYSTEMER INDBERETNINGS- OG BREVPORTAL INDBERETNINGS- OG BREVPORTAL MENUPUNKT INDBERETNING MENUPUNKT TILSKUDSBREVE AKTIVITETSOPGØRELSER POSTERINGSLISTER MENUPUNKT KONTOUDTOG MENUPUNKT REGNEARK BILAG INSTITUTIONSSAMARBEJDER ERHVERVSTEMAER OG VARIANTER UDDANNELSESKODER Side 2 af 27

4 1. Tilskudsadministration Tilskudsadministrationen er baseret på ministeriets formålskontoplan og tovholdeinstitutionernes kontoplaner, jf. retningslinjerne herfor i den almindelige tilskudsinstruks for den pågældende institution, eller skoleform Uddannelseskoder For taxameterfinansierede uddannelser er en række forhold, som har central betydning for tilskudsadministrationen, registreret i en uddannelsesmodel for den enkelte uddannelse. Koderne anvendes ved opgørelse og indberetning af aktivitet, samt ved ministeriets kontering af udbetalt tilskud. Uddannelseskoderne er registreret i ministeriets centrale økonomistyringssystem, CØSA. Uddannelsesmodellen for den enkelte uddannelse indeholder i struktureret form oplysninger om blandt andet regelgrundlag varighed og tælleperioder. Relevante oplysninger fra uddannelsesmodellen udmeldes elektronisk til institutionernes studieadministrative systemer og til ministeriets indberetnings- og brevportal. De centralt fastsatte koder for den enkelte uddannelse anvendes i forbindelse med: Udbudsgodkendelser Økonomistyring Elevadministration, herunder elevudlån og flytninger Eksamensadministration, herunder beviser Tilskudsadministration Økonomisk tilsyn Statistik Kombineret Ungdomsuddannelse er oprettet i CØSA som en fuldtidsuddannelse med CØSAformål 331. Uddannelsesmodellen for fuldtidsuddannelse følgende oplysninger: 1. CØSA-formålsnummer: 2. Navn: Uddannelsens betegnelse. 3. Version: løbenummer, som ændres ved en evt. regelændring. 4. Speciale. 5. Adgangsvej. 6. Skoleperioder. En skoleperiode er typisk opdelt i flere tælleperioder. 7. Skoleperiodens varighed 8. Tilskudsmærkekombination: Til den enkelte skoleperiode er knyttet tilskudsmærkekombinationer, som er bestemmende for, hvilken type aktivitet, der kan opgøres og indberettes. Side 3 af 27

5 9. Tælleperioder, jf. nedenfor. 10. Tælleperiodens varighed: Tælleperiodens varighed er anført i antal dage og indgår i beregning af årselevbidraget. 11. Tælledag (td): Den relative tælledag, angiver på hvilken undervisningsdag, regnet fra og med 1. undervisningsdag, antallet af aktive elever/kursister skal opgøres Udbetalingen af taxametertilskud til fuldtidsuddannelse (herunder kombineret ungdomsuddannelse) til institutioner under ministeriet afhænger af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der opgøres aktivitet for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden Kombineret ungdomsuddannelse Den kombinerede ungdomsuddannelse er oprettet med en samlet maksimal varighed på 400 dage. Uddannelsesdel Skoleperiode Tælledag 1. del dag 2. del dag 3. del dag 4. del dag Skoleperiodens varighed i dage Antal tælleperioder Tælle- Periodernes varighed i dage Kodemæssigt er uddannelsen opbygget i 4 dele. Den samlede uddannelse består af i alt 4 skoleperioder. Til hver uddannelsesdel svarer et skoleperiodenummer (1, 2, 3, 4). Hver skoleperiode har en varighed på 100 dage, og er opdelt i 4 tælleperiode á 25 dage. Hver tælleperiode har en tælledag, som er den 10. undervisningsdag i tælleperioden. Til hver del af uddannelsen er endvidere knyttet oplysninger om erhvervstema og tilskudsmærkekombination (TMK). I henhold til 10 i lov om kombineret ungdomsuddannelse består uddannelsen af fag, der er udviklet til uddannelsen, fag og uddannelseselementer fra anden uddannelseslovgivning, som institutionssamarbejdets skoler og uddannelsesinstitutioner er godkendt til at udbyde, og undervisning i form af erhvervstræning. Den tilskudsberettigede aktivitet i en tælleperiode kan således bestå af såvel undervisning i fag, der er udviklet til uddannelsen og undervisning i fag og uddannelseselementer fra anden uddannelseslovgivning som undervisning i form af erhvervstræning. Side 4 af 27

6 2. Udbetaling af tilskud Tilskud udbetales til institutioner, der er godkendt som tovholderinstitution for et godkendt institutionssamarbejde om kombineret ungdomsuddannelse. Tilskud udbetales til en nem-konto. For tovholderinstitutioner, som er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger. Der kan ved enhver udbetaling af forskud eller tilskud foretages efterreguleringer vedrørende forudgående udbetalinger. Der ydes eller opkræves ikke renter i forbindelse med efterreguleringer. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. Lov om forældelse af fordringer ven). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Tilskud udbetales på grundlag af tovholderinstitutionens indberetning af antal tilskudsberettigede årselever, henført til deltagende institutioner i institutionssamarbejdet. For tilskudsberettiget aktivitet, der indberettes vedr. institutioner, som ikke er omfattet af en momskompensationsordning udbetales tilskud til tovholderinstitutionen på grundlag af takster inkl. tillæg til dækning af udgifter til købsmoms. For tilskudsberettiget aktivitet, der indberettes vedr. institutioner, som er omfattet af en momskompensationsordning udbetales tilskud til tovholderinstitutionen på grundlag af takster ekskl. tillæg til dækning af købsmoms. Det enkelte institutionssamarbejde fastsætter i sin samarbejdsaftale retningslinjer for fordeling af tilskud mellem de deltagere, der har medvirket ved undervisningen af den enkelte elev. Tovholderinstitutionen fordeler udbetalt tilskud mellem medvirkende deltagere efter retningslinjerne i samarbejdsaftalen og under hensyn til betaling af eventuelle udgifter i henhold til 7, stk. 3 og 24, stk. 2 og 3 i lov om kombineret ungdomsuddannelse. Institutioner, som modtager fordelte tilskud på grundlag af takster ekskl. tillæg til dækning af købsmoms, skal medtage udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som institutionerne har afholdt og bogført i regnskabsåret ved køb af varer og tjenesteydelser i relation til kombineret ungdomsuddannelse, i de kvartalsvise opgørelser af kompensationsberettigede momsudgifter (ikke-fradragsberettiget købsmoms). Side 5 af 27

7 3. Tilskud til kombineret Ungdomsuddannelse 3. 1 Driftstilskud til Kombineret Ungdomsuddannelse I 2015, hvor uddannelsen er under indfasning, udbetales ekstraordinært et forskud for juli, august, september og oktober måned. Det ekstraordinære forskud modregnes ultimo december, når der på grundlag af indberetningen for 4. kvartal 2015 kan udbetales tilskud for hele årets aktivitet. Forskuddet i 2015 beregnes på grundlag af et af ministeriet fastlagt aktivitetsgrundlag (svarende til den udmeldte dimensionering for 2. halvår 2015). Den første aktivitetsindberetning i 2015, som omhandler aktivitet i 3. kvartal 2015, foretages 16.september 2015, og danner grundlag for udbetaling af tilskud for oktober, november og december måned Den anden aktivitetsindberetning i 2015, som omhandler aktivitet i 4. kvartal 2015, foretages 16.december 2015, og danner efter modregning af udbetalt forskud - grundlag for udbetaling af tilskud til kuu for hele finansåret 2015 (perioden fra 1. august december 2015). Fra 2016 udbetales tilskud i henhold til periodemodellen månedsvist forud på grundlag af kvartalsvist indberettede aktivitet. I perioden januar marts udbetales månedlige forskud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret svarende til 1/12 af grundlagsårets aktivitet. I april, maj og juni udbetales månedlige tilskud på baggrund af aktivitetsindberetningen for det foregående kvartal. Tilsvarende model benyttes for perioden juli - december. Medio december indberettes for 4. kvartal i finansåret. Ultimo december modregnes forskuddet og der udbetales tilskud for hele årets aktivitet. Periodemodel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forskud ud fra grundlagsår 1/12 1/12 1/12 Tilskud ud fra 1. kvartal 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 2. kvartal 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 3. kvartal 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 4. kvartal (ultimo) 1/1 Forskud trækkes tilbage (ultimo) X I tilskudsdokumentationen fremgår tilskuddet under formål 331 Kombineret Ungdomsuddannelse. Den samlede tilskudsanvisning for et kvartal kan omfatte indberettet aktivitet for kvartalet og supplerende indberetninger hertil, samt eventuelle supplerende indberetninger vedrørende foregående kvartaler. Side 6 af 27

8 3. 2 Momskompensation Til institutioner, som er omfattet af ministeriets momskompensationsordning udbetales momskompensation i henhold til bestemmelserne herom i ministeriets vejledning til momskompensation, jf. I tilskudsdokumentationen fremgår tilskuddet under formål 5590 Momskompensation. 4. Opgørelse og indberetning af aktivitet Tovholderinstitutionen skal opgøre faktisk aktivitet for nærmere afgrænsede perioder, og foretage elektronisk indberetning heraf til nærmere bestemte tidsfrister, jf. nedenstående oversigt. Indberetningsperiode Startdato Slutdato Indberetningsdato 1. kvartal 16-dec-20yy-1 15-mar-20yy 16-mar-20yy 2. kvartal 16-mar-20yy 15-jun-20yy 16-jun-20yy 3. kvartal 16-jun-20yy 15-sep-20yy 16-sep-20yy 4. kvartal 16-sep-20yy 15-dec-20yy 16-dec-20yy Hvis indberetningsdatoen falder i en weekend eller på en helligdag, sker indberetningen senest på første efterfølgende hverdag. Aktivitetsindberetningen for en given indberetningsperiode omfatter aktivitet, hvor tælledagen falder i perioden fra og med indberetningsperiodens startdato til og med indberetningsperiodens slutdato. Overholdes indberetningsfristen ikke, vil tilskud normalt tidligst blive udbetalt i forlængelse af den næstkommende ordinære indberetningsfrist Generelle regler for elektronisk indberetning En elektronisk indberetning skal kunne identificeres ved et unikt nummer (Afsendelses_id). Der må ikke indsendes tomme elektroniske indberetninger. Institutionens første elektroniske indberetning for en indberetningsperiode benævnes: totalindberetning. Totalindberetningen skal omfatte al tilskudsudløsende aktivitet i indberetningsperioden. Ved tilskudsudløsende aktivitet forstås, aktivitet, som i henhold til tællereglerne skal medtælles for perioden. Eventuelle efterfølgende, korrigerende indberetninger til totalindberetningen for en indberetningsperiode benævnes: supplerende indberetninger. Supplerende indberetninger skal indeholde information om afsendelses_id for den forudgående indberetning, som den supplerende indberetning relaterer sig til. Side 7 af 27

9 Korrektioner til en totalindberetning som følge af tilskudskontrollen skal indberettes som en supplerende indberetning Oplysninger i aktivitetsindberetningen Den elektroniske indberetning af fuldtidsaktivitet til ministeriet for børn, undervisning og ligestilling omfatter nedenstående oplysninger. Ved indberetning af aktivitet vedrørende den kombinerede ungdomsuddannelse anvendes ikke alle felter. Nr. Oplysning Bemærkning 1 Indberetningstermin Her angives periodens slutdato, jf. oversigten vedrørende indberetningsperioder og -datoer. 2 Institutionsnummer Institutionsnummer for tovholderinstitutionen, jf. nedenfor. 3 Afdelingsnummer jf. nedenfor om afdelingsnummer.. 4 Formål Version 1 6 Speciale I dette felt anføres oplysning om erhvervstema jf. nedenfor. 7 Skoleperiode Jf. nedenfor. 8 Adgangsvej Benyttes ikke ved kuu. 9 Elevtype Benyttes ikke ved kuu. 10 Tælleperiode Jf. nedenfor. 11 Tilskudsmærke ENHED 12 Varighed i dage Jf. nedenfor. 13 Rekvirent Jf. de respektive tilskudsinstrukser. 14 Antal elever Jf. nedenfor. 15 Bidrag Jf. nedenfor om bidrag. 16 Restbidrag Benyttes ikke ved kuu Indberetningstermin Her anføres indberetningsperiodens slutdato jf. ovenstående oversigt over indberetningsperioder. Ved indberetning for fx 3. kvartal 2015 anføres Institutionsnummer I dette felt anføres institutionsnummer for tovholderinstitutionen. Tovholderinstitutionernes institutionsnumre fremgår af bilag Afdelingsnummer I feltet afdelingsnummer skal anføres det juridiske institutionsnummer for den deltagerinstitution i institutionssamarbejdet, hvor aktiviteten i henhold til institutionssamarbejdets beslutning herom er forankret. De gyldige institutionsnumre for deltagerene i de enkelte institutionssamarbejder fremgår af bilag Det indberettede afdelingsnummer er afgørende for, om tilskud beregnes på grundlag af takster ekskl. moms-tillæg eller takster inkl. moms-tillæg, jf. oplysningerne herom i bilag Side 8 af 27

10 Formål Kombineret Ungdomsuddannelse har CØSA-formål Version I 2015 er versionsnummeret 1. Versionsnummeret forbliver 1 indtil en eventuel ændring af regelgrundlaget Speciale - erhvervstema I henhold til bekendtgørelse om Kombineret Ungdomsuddannelse udbydes Kombineret ungdomsuddannelse indenfor følgende erhvervstemaer: 1) Byg og bolig. 2) Børn, unge og ældre. 3) Handel og kundeservice. 4) Innovation og produktudvikling. 5) Kommunikation og medier. 6) Mad og sundhed. 7) Miljø og genbrug. 8) Motor og mekanik. 9) Service og transport. 10) Turisme, kultur og fritid. 11) Jordbrug, skovbrug og fiskeri. Der er i forbindelse med godkendelsen af udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse registreret forskellige variationer over erhvervstemaerne. Disse fremgår af et bilag Skoleperiode I dette felt anføres skoleperiodens nummer. Skole- Uddannelsesdel periode 1. del del del del Adgangsvej Anvendes ikke ved indberetning for kombineret ungdomsuddannelse Elevtype Anvendes ikke ved indberetning for kombineret ungdomsuddannelse. Side 9 af 27

11 Tælleperiode I dette felt anføres tælleperiodens nummer. Tælleperioden er det antal dage, der kan udløses tilskud for, når eleven er aktiv på tælledagen. Hvis hele uddannelsesaktiviteten i en tælleperiode er gennemført på samme uddannelsessted, indberettes aktiviteten på en række. Eksempel På 1. skoleperiode, 1. tælleperiode, blev alle 25 undervisningsdage gennemført af deltagerinstitution D1 og der var 20 elever (aktive) på tælledagen. Tovholderen T indberetter nedenstående oplysninger: Felt nr Antal Felt Institutionsnummer Afdelingsnummer Skoleperiode Tælleperiode Varighed Bidrag elever Data T D ,5 Hvis en aktivitet i løbet af en tælleperiode flyttes fra et uddannelsessted til et andet, skal tælleperioden opdeles i to dele, og der skal foretages en aktivitetsopgørelse for hver del-periode. Aktiviteten skal indberettes på to rækker. Eksempel I en tælleperiode på 25 undervisningsdage er 10 undervisningsdage gennemført af D1 og 15 undervisningsdage af D2. Tovholderen T indberetter nedenstående oplysninger: Felt nr Felt Institutionsnummer Afdelingsnummer Skoleperiode Tælleperiode Varighed Antal elever Bidrag Data T D ,0 Data T D , Tilskudsmærke Der anvendes ét tilskudsmærke (TMK)for denne uddannelse. TMK=ENHED Varighed Tælleperiodens varighed opgøres i antal dage. Som udgangspunkt indberettes den centralt fastsatte udmeldte varighed. I tilfælde, hvor institutionen har tilrettelagt undervisning med en kortere varighed, end der centralt er fastsat for den pågældende tælleperiode, indberettes den faktiske varighed af tælleperioden. Side 10 af 27

12 Rekvirent Aktivitet, som skal udløse tilskud fra ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, skal indberettes med rekvirentkode = UVM. Rekvirentkoder for aktivitet vedrørende udenlandske elever gennemgås nedenfor. Rekvirentkoder vedrørende aktivitet efter betalingsloven, som finansieres af jobcentret, og som ikke udløser tilskud fra ministeriet, skal opgøres og indberettes efter reglerne i de respektive instrukser for tilskud til IEU, AGV og PS Antal elever Antal elever, som er medtaget i opgørelsen af tilskudsberettiget aktivitet (antal årselever) Bidrag (antal årselever) Bidraget, som indberettes for den pågældende tælleperiode. Bidraget opgøres i antal årselever. 1 årselev defineres som 1 elev undervist i 200 dage. Antallet af årselever for en tælleperiode beregnes tælleperiodens varighed i dage gange antal elever, divideret med 200. Eksempel Tælleperiode varighed: 25 Antal aktive elever: 20 Antal årselever: (25*20/200) = 2,5 5. Tælleregler Aktivitet, som opgøres i antal årselever, beregnes som produktet af antal aktive elever på tælledagen og tælleperiodens varighed i dage/1 årselev. En årselev defineres som en elev undervist på fuld normal tid i 200 dage. På den kombinerede Ungdomsuddannelse har tælleperioderne en varighed på 25 dage. Aktiviteten for en tælleperiode opgøres på tælledagen, som er den 10. undervisningsdag Almindelige tælleregler Antallet af elever, som er aktive på tælledagen, opgøres af institutionen efter nedenstående retningslinjer: 1) Antallet af aktive elever skal opgøres på tælledagen for den pågældende tælleperiode. 2) En elev kan medtages i opgørelsen, hvis eleven er optagelsesberettiget, og har været optaget på uddannelsen for hele tælleperioden, og fortsat er optaget på tælledatoen. 3) Elever, som er udmeldt inden tælledagen, eller som udmeldes på tælledagen, eller som optages efter tælledatoen, må ikke medtages i aktivitetsopgørelsen. Side 11 af 27

13 4) Elever, der er udeblevet helt fra tælleperioden uden lovligt forfald, må ikke medtages i aktivitetsopgørelsen. 5) Elever, der indgår i årselevberegningen efter regler fastsat i medfør af 17, stk. 2, i lov om Kombineret Ungdomsuddannelse må ikke medtages i årselevberegningen i forbindelse med aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger efter anden uddannelseslovgivning. Det er tovholderinstitutionens ansvar, at oplysningerne i det elevadministrative system er korrekte og retvisende. Tovholderinstitutionen skal sikre, at alle udmeldelser uden forsinkelse registreres i det elevadministrative system. Tovholderinstitutionen skal ved fravær sikre sig oplysninger om fraværsårsag, så institutionen kan vurdere, om der eventuelt er tale om ophør med uddannelsen. Tovholderinstitutionen har pligt til inden tælledagen at kontakte elever med ustabilt fremmøde med henblik på afklaring af, om eleven reelt er aktiv Udenlandske elever I henhold til lov om kombineret Ungdomsuddannelse kan udenlandske elever kun indgå i optællingen af tilskudsberettiget aktivitet hvis de pågældende: 1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, 2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 m, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9a. 3) efter EU-retten, EØS-aftalen, eller andre internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere. En udenlandsk deltager er omfattet af punkt 2, uanset at forældrenes opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a ophører efter tidspunktet for påbegyndelsen af uddannelsen. Institutionens udbud af uddannelse til andre udenlandske elever end de ovenfor nævnte sker som indtægtsdækket virksomhed. Der fastsættes følgende retningslinjer for opgørelse og indberetning af aktivitet vedrørende udenlandske elever: Tilskudsudløsende udenlandske elever Opgørelse og indberetning af aktivitet vedrørende udenlandske elever, der i henhold til bestemmelserne herom, jf. ovenfor, kan indgå i optællingen af tilskudsberettiget aktivitet, sker efter de almindelige retningslinjer herfor, og indberettes med rekvirentkode: UVM. Side 12 af 27

14 Børn af visse udenlandske arbejdstagere i Danmark, rekvirentkode: ARB Opgørelse af aktivitet vedrørende udenlandske elever, som er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, sker efter de almindelige retningslinjer herfor. Aktiviteten indberettes med rekvirentkode: ARB. Ikke tilskudsudløsende udenlandske elever Aktivitet vedrørende ikke-tilskudsudløsende udenlandske elever (udenlandske betalingselever) skal opgøres og indberettes fra og med aktivitetsindberetningen for 1. kvartal Udenlandske betalingselever, rekvirentkode: USB: Opgørelse af aktivitet vedrørende udenlandske elever, der ikke indgår i optællingen af tilskudsberettiget aktivitet, og hvor betalingen afholdes af eleven, sker efter de almindelige retningslinjer herfor. Aktiviteten indberettes med rekvirentkode: USB Momskompensation Kompensationsberettigede momsudgifter opgøres efter reglerne i ministeriets vejledning om Momskompensation: svejledning%202015%202%20april%202015_1.pdf 6. kommuners og andre aktørers betaling for uddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse er omfattet af de eksisterende tilskudsregler (betalingsregler) i henhold til betalingsloven, samt de dertil hørende regler for indberetning af aktivitet, som er omfattet af betalingsloven, som er fastsat i de respektive tilskudsinstrukser for IEU, AGV og PS. Øvrig information om kommunernes og andre aktørers betaling for uddannelse findes her: 7. Tilskudskontrol Udbetaling af tilskud til kombineret ungdomsuddannelse er omfattet af bestemmelserne om tilskudskontrol i de respektive revisionsbekendtgørelser. Efter hver kvartalsindberetning beregnes og anvises tilskud for de indberettede aktivitetsopgørelser. Tilskudskontrollen omfatter afstemning af den samlede tilskudsberegning og -anvisning for kvartalsindberetningen samt gennemgang af og stillingtagen til den/de indberettede aktivitetsopgørelser. Den samlede tilskudsberegning og -anvisning for kvartalet kan omfatte indberettet aktivitet for kvartalet, og supplerende indberetninger hertil, samt eventuelle supplerende indberetninger vedrørende foregående kvartaler. Resultatet af tilskudskontrollen indberettes til ministeriet ved fremsendelse af attesteret ledelsesog revisorerklæring dækkende den samlede tilskudsanvisning for kvartalsindberetningen. Side 13 af 27

15 7. 1 Ledelses- og revisorerklæring Aktivitet, som er indberettet i henhold til reglerne i denne instruks, og som har dannet grundlag for udbetaling af tilskud til den enkelte tovholderinstitution og for fordelte tilskud til deltagere i institutionssamarbejdet, skal i forlængelse af tilskudsudbetalingen gennemgås af tovholderinstitutionens ledelse og revideres af tovholderinstitutionens revisor. Tilskudsmodtager og dennes revisor skal påse, at den indberettede aktivitet er opgjort i overensstemmelse med bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse og reglerne i kuu-instruksen. Tilskudsmodtager og dennes revisor skal endvidere påse, at det udbetalte tilskud er i overensstemmelse med den indberettede aktivitet. Eventuelle mangler og fejl i aktivitetsopgørelen samt eventuelle afvigelser mellem det forventede og det udbetalte tilskud skal bemærkes i revisorerklæringen. For nærmere beskrivelse henvises til vejledningen til ledelses- og revisorerklæringen på ministeriets hjemmeside Rykkerprocedure Ledelses- og revisorerklæring skal i udfyldt stand være ministeriet i hænde senest 14 dage efter at tilskudsudbetalingen har fundet sted, jf. gældende bekendtgørelser om revision og tilskudskontrol m.m. ved henholdsvis produktionsskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Hvis en tovholderinstitution ikke har indsendt ledelses- og revisorerklæring inden for fristen på 14 dage, kontaktes institutionen skriftligt, og der kan gives en frist på to uger til at indsende ledelses- og revisorerklæringen. Overholdes denne frist ikke, kontaktes institutionen skriftligt igen, med kopi til bestyrelsesformanden og institutionens revisor, og med henvisning til, at ministeriet har mulighed for at tilbageholde tilskud, helt eller delvist lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, samt sætte institutionen under skærpet tilsyn, hvis ikke ledelses- revisorerklæringen er indsendt i løbet af en uge. Institutionen skal endvidere redegøre for årsagen til, at ledelses- og revisorerklæringen ikke er indsendt rettidigt. Overholdes fristen i 2. rykkerbrev ikke, standses tilskudsudbetalingen indtil forholdene er bragt i orden. 8. Administrative systemer 8. 1 Centralt (CØSA) Ministeriets tilskudsudbetaling sker ved anvendelse af CØSA. Side 14 af 27

16 CØSA varetager indlæsning og validering af aktivitetsindberetningerne samt beregning og udbetaling af aktivitetsbestemte, takstbaserede tilskud. Ved oprettelse og modtagelse af data, samt ved tilskudsberegning, medvirker maskinelle kontroller til sikring af korrekte data Institutionernes systemer I relation til tilskudsadministrationen anvender deltagerne i de godkendte institutionsfællesskaber de administrative systemer, som måtte være bestemt i de respektive tilskudsinstrukser. For alle systemer gælder, at institutionen skal følge de vejledninger, som leverandørerne har udarbejdet til systemerne Indberetnings- og brevportal Aktivitet, der ikke kan indberettes via tovholderinstitutionens studieadministrative system, skal indberettes til ministeriet via Indberetnings- og Brevportalen, jf. afsnittet om ministeriets Indberetnings- og Brevportal. I tilfælde, hvor det undtagelsesvist kan være nødvendigt, at foretage en skriftlig aktivitetsindberetning (manuel opgørelse), skal dette ske efter konkret vejledning og anvisning fra Økonomisk Administrativt Center. Institutionerne skal logge på Indberetnings- og Brevportalen med det brugernavn og den adgangskode, institutionen har modtaget fra ministeriet. 9. Indberetnings- og brevportal Indberetnings- og brevportalen er tilgængelig på ministeriets hjemmeside under menupunktet Administration, Portaler og andre genveje: https://indberetninger.uvm.dk/portal/page/portal/uvm_indberetning/forside/ På indberetnings- og brevportalen er tilskudsbreve, aktivitetsrapporter m.m. tilgængelige for institutionerne ved logon med brugernavn og adgangskode. Herudover ligger nyheder og bl.a. kalenderoplysninger frit tilgængeligt. Alle juridiske institutioner herunder tovholderinstitutioner er oprettet med brugernavn og adgangskode til indberetnings- og brevportalen. Ministeriets datakontor har senest udsendt disse til institutionerne i Adgangen til de juridiske dokumenter omfatter alle interessenterne. Tilskudsdokumentation er tilgængelig digitalt under menupunktet Regneark 9. 1 Menupunkt Indberetning Indberetning foretages via menupunktet Indberetning markeret med et nøglesymbol. Side 15 af 27

17 Herefter vælges linket i midten Indberetning, og der logges på med brugernavn og adgangskode. Her åbner et nyt vinduer med knapper videre frem til indberetningsskemaerne for de forskellige aktuelle indberetninger. Ved indberetning af aktivitet vedrørende kombineret ungdomsuddannelse anvendes skema Menupunkt Tilskudsbreve Menupunktet tilskudsbreve er markeret med et nøglesymbol, som indikerer der skal logges på med brugernavn og adgangskode. Et tilskudsbrev består af: 1) Et dateret tilskudsbrev med meddelelse om, hvilken type tilskud som udbetales eks. Tilskud 2012 Erhvervsuddannelser, ordinær aktivitet. 2) En dateret posteringsliste hvor der øverst står institutionsnummer og navn på tilskudsmodtager, sagsnummer og dato. Sagsnummeret er her SDH-nummeret på institutionens tilskudssag i ministeriet. Posteringer vises pr. CØSA-formål, en tekst som beskriver hvilket tilskud der er tale om, og en dato hvortil hvilken måned tilskuddet vedrører. Rettelser vil fremstå som ompostering af den første postering, og en ny postering med det korrekte tilskud. 3) En tilskudsdokumentation er en specifikation af de enkelte tilskud med angivelse af bidrag (årselever, antal, kroner) på tilskudsformål (CØSA), beregnet tilskud i henhold til den relevante udbetalingsmodel og divisor Aktivitetsopgørelser Aktivitetsopgørelserne overføres efter indberetningsperiodens udløb til menupunktet Tilskudsbreve. For den enkelte institution vises oplysninger om indberettet aktivitet fordelt efter rekvirentkode, og om indberettet aktivitet pr. CØSA-formål Posteringslister Posteringslisten indeholder oplysninger om udbetalte tilskud pr. CØSA-formål. Oversigten indeholder oplysninger om: Regulering tidligere år, 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal, og udbetaling i alt pr. CØSA-formål. Oversigten overføres til brevportalen den 25. i måneden efter kvartalets udløb, og anvendes til afstemning af tilskud Menupunkt Kontoudtog Menupunktet kontoudtog er ligeledes markeret med et nøglesymbol, som indikerer at der skal logges på med brugernavn og adgangskode. Der ligger to forskellige kontoudtog: 1) Kontoudtog for særlige midler og 2) Kontoudtog for tilskud. Side 16 af 27

18 Kontoudtog for særlige midler indeholder posteringer udbetalt til puljer, og indeholder oplysninger udover posteringerne oplysninger om puljesagsnummer samt en puljesagsbeskrivelse. Kontoudtog for tilskud indeholder udover posteringerne et CØSA-referencenummer, hvilket henviser til tilskudssystemet. Dette nummer er derfor en meget praktisk oplysning, hvis der er spørgsmål til sagsbehandleren vedrørende dette tilskud Menupunkt Regneark Menupunktet regneark er ligeledes markeret med et nøglesymbol, som indikerer at der skal logges på med brugernavn og adgangskode. Tilskudsdokumentation ligger tilgængeligt digitalt under menupunktet Regneark. Det er muligt at udtrække oplysninger om indberettet aktivitet, tilskudsposteringer, tilskudsdokumentation samt en særlig bogføringskladde til brugere af Navision Stat, hvor tilskud er påført SKS-konti. Vejledninger og skabeloner i Excel med makro ligger til rådighed, hvor data fra regneark kan indsættes og viderebearbejdes. Bemærk: - fra og med 3. kvartal 2014 ligger aktivitetsopgørelsen kun digitalt, - fra og med 1. kvartal 2015 ligger posteringsoversigter kun digitalt under menupunktet Regneark, - Tilskudsdokumentationen ligger fortsat både som pdf og digitalt Side 17 af 27

19 10. Bilag KUU-instruks Institutionssamarbejder Oversigt over godkendte institutionssamarbejder med oplysning om institutionsnummer og navn, institutionstype kode og angivelse af om tilskud udbetales med eller uden momstillæg for tovholder og deltagerinstitutionerne. Tovholder Deltager M/U moms EUC Nordvest Unge Center Jammerbugt 2.Med Morsø Produktionsskole Rolstruphus 2.Med Thy Produktionsskole 2.Med Thisted Gymnasium STX og HF 1.Uden Thy-Mors HF & VUC 1.Uden Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 1.Uden EUC Nordvest 1.Uden Fjerritslev Gymnasium 1.Uden Frederikshavn Handelsskole 1.Uden Martec 1.Uden Vrå Højskole 2.Med GRØNS Transport Uddannelser - AMU Center 2.Med VUC & hf Nordjylland 1.Uden SOSU Nord 1.Uden AMU Nordjylland Tradium 1.Uden Produktionsskolen Kongshøjgaard 2.Med Hadsund Produktionsskole 2.Med Hobro Produktionshøjskole 2.Med Næsbyhus Produktionsskole 2.Med Nordjyllands Landbrugsskole 1.Uden Lille Vildmose Produktionsskole 2.Med Rebild Produktionsskole 2.Med UngAalborg 1.Uden VUC & hf Nordjylland 1.Uden Aalborg Produktionsskole 2.Med AOF Aalborg Daghøjskole 2.Med Kvindedaghøjskolen 2.Med Daghøjskolen FOKUS 2.Med Tech College Aalborg 1.Uden Aalborg Handelsskole 1.Uden AMU Nordjylland 1.Uden SOSU Nord 1.Uden Erhvervsskolerne i Aars 1.Uden Skive Tekniske Skole Uddannelsescenter Holstebro 1.Uden Viborg Produktionsskole 2.Med Lemvig Produktionsskole 2.Med Ungdomsskolen-Skive 1.Uden Produktionshøjskolen Marienlyst 2.Med Skive Tekniske Skole 1.Uden Skive Handelsskole 1.Uden Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 1.Uden Viborg Ungdomsskole 1.Uden VUC Skive-Viborg 1.Uden Asmildkloster Landbrugsskole 1.Uden Side 18 af 27

20 Tovholder Deltager M/U moms Mercantec 1.Uden Randers Produktionshøjskole Tradium 1.Uden Grenaa Produktionsskole 2.Med Viden Djurs 1.Uden Linieskolen, Hadsten Husholdningsskole 2.Med Den jydske Haandværkerskole 1.Uden Produktionshøjskolen Djursland 2.Med Randers HF & VUC 1.Uden Produktionsskolen Mimers Brønd 2.Med Randers Social- og Sundhedsskole 1.Uden Randers Produktionshøjskole 2.Med Favrskov Produktionsskole 2.Med Silkeborg Produktionshøjskole ProMidt. Produktionsskolen Midt 2.Med Herning HF & VUC 1.Uden Produktionsskolen i Herning Kommune 2.Med Social & Sundhedsskolen i Herning 1.Uden Ringkøbing-Skjern Produktionsskole 2.Med Silkeborg Produktionshøjskole 2.Med Teknisk Skole Silkeborg 1.Uden Silkeborg Business College 1.Uden Th. Langs HF & VUC 1.Uden Social-og Sundhedsskolen i Silkeborg 1.Uden UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 1.Uden Århus Produktionsskole Gøgler Produktionsskolen 2.Med Egå Produktionshøjskole 2.Med Århus Produktionsskole 2.Med Byhøjskolen 2.Med Idrætsdaghøjskolen IDA, Århus 2.Med Kompetencehuset 2.Med Daghøjskolen Gimle 2.Med Jordbrugets UddannelsesCenter 1.Uden # AOF Daghøjskole Århus 2.Med Learnmark Horsens Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 1.Uden Ungdomsskolen Horsens 1.Uden Learnmark Horsens 1.Uden Skanderborg Odder Center for Uddannelse 1.Uden Esbjerg Produktionsskole, Rybners 1.Uden Vejen Produktionsskole 2.Med Produktionsskolen Vest 2.Med Kjærgård Landbrugsskole 1.Uden VUC Vest 1.Uden Esbjerg Produktionsskole 2.Med AMU Vest 1.Uden Social- og sundhedsskolen Esbjerg 1.Uden Produktionsskolen Lustrupholm 2.Med Handelsgymnasiet Ribe 1.Uden Varde Handelsskole 1.Uden Vejen Business College 1.Uden Campus Vejle, Middelfart Produktionsskole 2.Med Syddansk Erhvervsskole 1.Uden Erhvervsgymnasiet Grindsted 1.Uden Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 1.Uden Side 19 af 27

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 . Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTOPLANER...7 1. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...7 1. 2 STATENS FINANSKONTOPLAN...8

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks) 2014.1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

EA-instruks. Nr. 1, 2015

EA-instruks. Nr. 1, 2015 EA-instruks Nr. 1, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder 5 1. 1 Kontoplaner 5 1. 1.1 Formålskontoplanen 5 1. 1.2 Statens finanskontoplan 5 1. 2 Uddannelseskoder 5 1. 2.1 Uddannelseskoder

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af godkendelsesprocedure for

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 27-04-2015 Kl. 15:30 Ørstedskolen, H. C. Ørstedvej 10, Rudkøbing.

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 27-04-2015 Kl. 15:30 Ørstedskolen, H. C. Ørstedvej 10, Rudkøbing. Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 27-04-2015 Kl. 15:30 Ørstedskolen, H. C. Ørstedvej 10, Rudkøbing. Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Carl Jørgen Heide,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Karin Andreasen, Tilskuds- og controllerkontoret, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Undervisningsministeriet Forretningsføreruddannelsen, 8. marts

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere