Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse (KUU-instruksen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen)"

Transkript

1 . Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse (KUU-instruksen)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION UDDANNELSESKODER KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE UDBETALING AF TILSKUD TILSKUD TIL KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE DRIFTSTILSKUD TIL KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE MOMSKOMPENSATION OPGØRELSE OG INDBERETNING AF AKTIVITET GENERELLE REGLER FOR ELEKTRONISK INDBERETNING OPLYSNINGER I AKTIVITETSINDBERETNINGEN INDBERETNINGSTERMIN INSTITUTIONSNUMMER AFDELINGSNUMMER FORMÅL VERSION SPECIALE - ERHVERVSTEMA SKOLEPERIODE ADGANGSVEJ ELEVTYPE TÆLLEPERIODE TILSKUDSMÆRKE VARIGHED REKVIRENT ANTAL ELEVER BIDRAG (ANTAL ÅRSELEVER) TÆLLEREGLER ALMINDELIGE TÆLLEREGLER UDENLANDSKE ELEVER MOMSKOMPENSATION KOMMUNERS OG ANDRE AKTØRERS BETALING FOR UDDANNELSE TILSKUDSKONTROL LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING RYKKERPROCEDURE ADMINISTRATIVE SYSTEMER Side 1 af 27

3 8. 1 CENTRALT (CØSA) INSTITUTIONERNES SYSTEMER INDBERETNINGS- OG BREVPORTAL INDBERETNINGS- OG BREVPORTAL MENUPUNKT INDBERETNING MENUPUNKT TILSKUDSBREVE AKTIVITETSOPGØRELSER POSTERINGSLISTER MENUPUNKT KONTOUDTOG MENUPUNKT REGNEARK BILAG INSTITUTIONSSAMARBEJDER ERHVERVSTEMAER OG VARIANTER UDDANNELSESKODER Side 2 af 27

4 1. Tilskudsadministration Tilskudsadministrationen er baseret på ministeriets formålskontoplan og tovholdeinstitutionernes kontoplaner, jf. retningslinjerne herfor i den almindelige tilskudsinstruks for den pågældende institution, eller skoleform Uddannelseskoder For taxameterfinansierede uddannelser er en række forhold, som har central betydning for tilskudsadministrationen, registreret i en uddannelsesmodel for den enkelte uddannelse. Koderne anvendes ved opgørelse og indberetning af aktivitet, samt ved ministeriets kontering af udbetalt tilskud. Uddannelseskoderne er registreret i ministeriets centrale økonomistyringssystem, CØSA. Uddannelsesmodellen for den enkelte uddannelse indeholder i struktureret form oplysninger om blandt andet regelgrundlag varighed og tælleperioder. Relevante oplysninger fra uddannelsesmodellen udmeldes elektronisk til institutionernes studieadministrative systemer og til ministeriets indberetnings- og brevportal. De centralt fastsatte koder for den enkelte uddannelse anvendes i forbindelse med: Udbudsgodkendelser Økonomistyring Elevadministration, herunder elevudlån og flytninger Eksamensadministration, herunder beviser Tilskudsadministration Økonomisk tilsyn Statistik Kombineret Ungdomsuddannelse er oprettet i CØSA som en fuldtidsuddannelse med CØSAformål 331. Uddannelsesmodellen for fuldtidsuddannelse følgende oplysninger: 1. CØSA-formålsnummer: 2. Navn: Uddannelsens betegnelse. 3. Version: løbenummer, som ændres ved en evt. regelændring. 4. Speciale. 5. Adgangsvej. 6. Skoleperioder. En skoleperiode er typisk opdelt i flere tælleperioder. 7. Skoleperiodens varighed 8. Tilskudsmærkekombination: Til den enkelte skoleperiode er knyttet tilskudsmærkekombinationer, som er bestemmende for, hvilken type aktivitet, der kan opgøres og indberettes. Side 3 af 27

5 9. Tælleperioder, jf. nedenfor. 10. Tælleperiodens varighed: Tælleperiodens varighed er anført i antal dage og indgår i beregning af årselevbidraget. 11. Tælledag (td): Den relative tælledag, angiver på hvilken undervisningsdag, regnet fra og med 1. undervisningsdag, antallet af aktive elever/kursister skal opgøres Udbetalingen af taxametertilskud til fuldtidsuddannelse (herunder kombineret ungdomsuddannelse) til institutioner under ministeriet afhænger af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der opgøres aktivitet for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden Kombineret ungdomsuddannelse Den kombinerede ungdomsuddannelse er oprettet med en samlet maksimal varighed på 400 dage. Uddannelsesdel Skoleperiode Tælledag 1. del dag 2. del dag 3. del dag 4. del dag Skoleperiodens varighed i dage Antal tælleperioder Tælle- Periodernes varighed i dage Kodemæssigt er uddannelsen opbygget i 4 dele. Den samlede uddannelse består af i alt 4 skoleperioder. Til hver uddannelsesdel svarer et skoleperiodenummer (1, 2, 3, 4). Hver skoleperiode har en varighed på 100 dage, og er opdelt i 4 tælleperiode á 25 dage. Hver tælleperiode har en tælledag, som er den 10. undervisningsdag i tælleperioden. Til hver del af uddannelsen er endvidere knyttet oplysninger om erhvervstema og tilskudsmærkekombination (TMK). I henhold til 10 i lov om kombineret ungdomsuddannelse består uddannelsen af fag, der er udviklet til uddannelsen, fag og uddannelseselementer fra anden uddannelseslovgivning, som institutionssamarbejdets skoler og uddannelsesinstitutioner er godkendt til at udbyde, og undervisning i form af erhvervstræning. Den tilskudsberettigede aktivitet i en tælleperiode kan således bestå af såvel undervisning i fag, der er udviklet til uddannelsen og undervisning i fag og uddannelseselementer fra anden uddannelseslovgivning som undervisning i form af erhvervstræning. Side 4 af 27

6 2. Udbetaling af tilskud Tilskud udbetales til institutioner, der er godkendt som tovholderinstitution for et godkendt institutionssamarbejde om kombineret ungdomsuddannelse. Tilskud udbetales til en nem-konto. For tovholderinstitutioner, som er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. udbetales tilskud til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger. Der kan ved enhver udbetaling af forskud eller tilskud foretages efterreguleringer vedrørende forudgående udbetalinger. Der ydes eller opkræves ikke renter i forbindelse med efterreguleringer. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. Lov om forældelse af fordringer ven). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Tilskud udbetales på grundlag af tovholderinstitutionens indberetning af antal tilskudsberettigede årselever, henført til deltagende institutioner i institutionssamarbejdet. For tilskudsberettiget aktivitet, der indberettes vedr. institutioner, som ikke er omfattet af en momskompensationsordning udbetales tilskud til tovholderinstitutionen på grundlag af takster inkl. tillæg til dækning af udgifter til købsmoms. For tilskudsberettiget aktivitet, der indberettes vedr. institutioner, som er omfattet af en momskompensationsordning udbetales tilskud til tovholderinstitutionen på grundlag af takster ekskl. tillæg til dækning af købsmoms. Det enkelte institutionssamarbejde fastsætter i sin samarbejdsaftale retningslinjer for fordeling af tilskud mellem de deltagere, der har medvirket ved undervisningen af den enkelte elev. Tovholderinstitutionen fordeler udbetalt tilskud mellem medvirkende deltagere efter retningslinjerne i samarbejdsaftalen og under hensyn til betaling af eventuelle udgifter i henhold til 7, stk. 3 og 24, stk. 2 og 3 i lov om kombineret ungdomsuddannelse. Institutioner, som modtager fordelte tilskud på grundlag af takster ekskl. tillæg til dækning af købsmoms, skal medtage udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som institutionerne har afholdt og bogført i regnskabsåret ved køb af varer og tjenesteydelser i relation til kombineret ungdomsuddannelse, i de kvartalsvise opgørelser af kompensationsberettigede momsudgifter (ikke-fradragsberettiget købsmoms). Side 5 af 27

7 3. Tilskud til kombineret Ungdomsuddannelse 3. 1 Driftstilskud til Kombineret Ungdomsuddannelse I 2015, hvor uddannelsen er under indfasning, udbetales ekstraordinært et forskud for juli, august, september og oktober måned. Det ekstraordinære forskud modregnes ultimo december, når der på grundlag af indberetningen for 4. kvartal 2015 kan udbetales tilskud for hele årets aktivitet. Forskuddet i 2015 beregnes på grundlag af et af ministeriet fastlagt aktivitetsgrundlag (svarende til den udmeldte dimensionering for 2. halvår 2015). Den første aktivitetsindberetning i 2015, som omhandler aktivitet i 3. kvartal 2015, foretages 16.september 2015, og danner grundlag for udbetaling af tilskud for oktober, november og december måned Den anden aktivitetsindberetning i 2015, som omhandler aktivitet i 4. kvartal 2015, foretages 16.december 2015, og danner efter modregning af udbetalt forskud - grundlag for udbetaling af tilskud til kuu for hele finansåret 2015 (perioden fra 1. august december 2015). Fra 2016 udbetales tilskud i henhold til periodemodellen månedsvist forud på grundlag af kvartalsvist indberettede aktivitet. I perioden januar marts udbetales månedlige forskud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret svarende til 1/12 af grundlagsårets aktivitet. I april, maj og juni udbetales månedlige tilskud på baggrund af aktivitetsindberetningen for det foregående kvartal. Tilsvarende model benyttes for perioden juli - december. Medio december indberettes for 4. kvartal i finansåret. Ultimo december modregnes forskuddet og der udbetales tilskud for hele årets aktivitet. Periodemodel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forskud ud fra grundlagsår 1/12 1/12 1/12 Tilskud ud fra 1. kvartal 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 2. kvartal 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 3. kvartal 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 4. kvartal (ultimo) 1/1 Forskud trækkes tilbage (ultimo) X I tilskudsdokumentationen fremgår tilskuddet under formål 331 Kombineret Ungdomsuddannelse. Den samlede tilskudsanvisning for et kvartal kan omfatte indberettet aktivitet for kvartalet og supplerende indberetninger hertil, samt eventuelle supplerende indberetninger vedrørende foregående kvartaler. Side 6 af 27

8 3. 2 Momskompensation Til institutioner, som er omfattet af ministeriets momskompensationsordning udbetales momskompensation i henhold til bestemmelserne herom i ministeriets vejledning til momskompensation, jf. I tilskudsdokumentationen fremgår tilskuddet under formål 5590 Momskompensation. 4. Opgørelse og indberetning af aktivitet Tovholderinstitutionen skal opgøre faktisk aktivitet for nærmere afgrænsede perioder, og foretage elektronisk indberetning heraf til nærmere bestemte tidsfrister, jf. nedenstående oversigt. Indberetningsperiode Startdato Slutdato Indberetningsdato 1. kvartal 16-dec-20yy-1 15-mar-20yy 16-mar-20yy 2. kvartal 16-mar-20yy 15-jun-20yy 16-jun-20yy 3. kvartal 16-jun-20yy 15-sep-20yy 16-sep-20yy 4. kvartal 16-sep-20yy 15-dec-20yy 16-dec-20yy Hvis indberetningsdatoen falder i en weekend eller på en helligdag, sker indberetningen senest på første efterfølgende hverdag. Aktivitetsindberetningen for en given indberetningsperiode omfatter aktivitet, hvor tælledagen falder i perioden fra og med indberetningsperiodens startdato til og med indberetningsperiodens slutdato. Overholdes indberetningsfristen ikke, vil tilskud normalt tidligst blive udbetalt i forlængelse af den næstkommende ordinære indberetningsfrist Generelle regler for elektronisk indberetning En elektronisk indberetning skal kunne identificeres ved et unikt nummer (Afsendelses_id). Der må ikke indsendes tomme elektroniske indberetninger. Institutionens første elektroniske indberetning for en indberetningsperiode benævnes: totalindberetning. Totalindberetningen skal omfatte al tilskudsudløsende aktivitet i indberetningsperioden. Ved tilskudsudløsende aktivitet forstås, aktivitet, som i henhold til tællereglerne skal medtælles for perioden. Eventuelle efterfølgende, korrigerende indberetninger til totalindberetningen for en indberetningsperiode benævnes: supplerende indberetninger. Supplerende indberetninger skal indeholde information om afsendelses_id for den forudgående indberetning, som den supplerende indberetning relaterer sig til. Side 7 af 27

9 Korrektioner til en totalindberetning som følge af tilskudskontrollen skal indberettes som en supplerende indberetning Oplysninger i aktivitetsindberetningen Den elektroniske indberetning af fuldtidsaktivitet til ministeriet for børn, undervisning og ligestilling omfatter nedenstående oplysninger. Ved indberetning af aktivitet vedrørende den kombinerede ungdomsuddannelse anvendes ikke alle felter. Nr. Oplysning Bemærkning 1 Indberetningstermin Her angives periodens slutdato, jf. oversigten vedrørende indberetningsperioder og -datoer. 2 Institutionsnummer Institutionsnummer for tovholderinstitutionen, jf. nedenfor. 3 Afdelingsnummer jf. nedenfor om afdelingsnummer.. 4 Formål Version 1 6 Speciale I dette felt anføres oplysning om erhvervstema jf. nedenfor. 7 Skoleperiode Jf. nedenfor. 8 Adgangsvej Benyttes ikke ved kuu. 9 Elevtype Benyttes ikke ved kuu. 10 Tælleperiode Jf. nedenfor. 11 Tilskudsmærke ENHED 12 Varighed i dage Jf. nedenfor. 13 Rekvirent Jf. de respektive tilskudsinstrukser. 14 Antal elever Jf. nedenfor. 15 Bidrag Jf. nedenfor om bidrag. 16 Restbidrag Benyttes ikke ved kuu Indberetningstermin Her anføres indberetningsperiodens slutdato jf. ovenstående oversigt over indberetningsperioder. Ved indberetning for fx 3. kvartal 2015 anføres Institutionsnummer I dette felt anføres institutionsnummer for tovholderinstitutionen. Tovholderinstitutionernes institutionsnumre fremgår af bilag Afdelingsnummer I feltet afdelingsnummer skal anføres det juridiske institutionsnummer for den deltagerinstitution i institutionssamarbejdet, hvor aktiviteten i henhold til institutionssamarbejdets beslutning herom er forankret. De gyldige institutionsnumre for deltagerene i de enkelte institutionssamarbejder fremgår af bilag Det indberettede afdelingsnummer er afgørende for, om tilskud beregnes på grundlag af takster ekskl. moms-tillæg eller takster inkl. moms-tillæg, jf. oplysningerne herom i bilag Side 8 af 27

10 Formål Kombineret Ungdomsuddannelse har CØSA-formål Version I 2015 er versionsnummeret 1. Versionsnummeret forbliver 1 indtil en eventuel ændring af regelgrundlaget Speciale - erhvervstema I henhold til bekendtgørelse om Kombineret Ungdomsuddannelse udbydes Kombineret ungdomsuddannelse indenfor følgende erhvervstemaer: 1) Byg og bolig. 2) Børn, unge og ældre. 3) Handel og kundeservice. 4) Innovation og produktudvikling. 5) Kommunikation og medier. 6) Mad og sundhed. 7) Miljø og genbrug. 8) Motor og mekanik. 9) Service og transport. 10) Turisme, kultur og fritid. 11) Jordbrug, skovbrug og fiskeri. Der er i forbindelse med godkendelsen af udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse registreret forskellige variationer over erhvervstemaerne. Disse fremgår af et bilag Skoleperiode I dette felt anføres skoleperiodens nummer. Skole- Uddannelsesdel periode 1. del del del del Adgangsvej Anvendes ikke ved indberetning for kombineret ungdomsuddannelse Elevtype Anvendes ikke ved indberetning for kombineret ungdomsuddannelse. Side 9 af 27

11 Tælleperiode I dette felt anføres tælleperiodens nummer. Tælleperioden er det antal dage, der kan udløses tilskud for, når eleven er aktiv på tælledagen. Hvis hele uddannelsesaktiviteten i en tælleperiode er gennemført på samme uddannelsessted, indberettes aktiviteten på en række. Eksempel På 1. skoleperiode, 1. tælleperiode, blev alle 25 undervisningsdage gennemført af deltagerinstitution D1 og der var 20 elever (aktive) på tælledagen. Tovholderen T indberetter nedenstående oplysninger: Felt nr Antal Felt Institutionsnummer Afdelingsnummer Skoleperiode Tælleperiode Varighed Bidrag elever Data T D ,5 Hvis en aktivitet i løbet af en tælleperiode flyttes fra et uddannelsessted til et andet, skal tælleperioden opdeles i to dele, og der skal foretages en aktivitetsopgørelse for hver del-periode. Aktiviteten skal indberettes på to rækker. Eksempel I en tælleperiode på 25 undervisningsdage er 10 undervisningsdage gennemført af D1 og 15 undervisningsdage af D2. Tovholderen T indberetter nedenstående oplysninger: Felt nr Felt Institutionsnummer Afdelingsnummer Skoleperiode Tælleperiode Varighed Antal elever Bidrag Data T D ,0 Data T D , Tilskudsmærke Der anvendes ét tilskudsmærke (TMK)for denne uddannelse. TMK=ENHED Varighed Tælleperiodens varighed opgøres i antal dage. Som udgangspunkt indberettes den centralt fastsatte udmeldte varighed. I tilfælde, hvor institutionen har tilrettelagt undervisning med en kortere varighed, end der centralt er fastsat for den pågældende tælleperiode, indberettes den faktiske varighed af tælleperioden. Side 10 af 27

12 Rekvirent Aktivitet, som skal udløse tilskud fra ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, skal indberettes med rekvirentkode = UVM. Rekvirentkoder for aktivitet vedrørende udenlandske elever gennemgås nedenfor. Rekvirentkoder vedrørende aktivitet efter betalingsloven, som finansieres af jobcentret, og som ikke udløser tilskud fra ministeriet, skal opgøres og indberettes efter reglerne i de respektive instrukser for tilskud til IEU, AGV og PS Antal elever Antal elever, som er medtaget i opgørelsen af tilskudsberettiget aktivitet (antal årselever) Bidrag (antal årselever) Bidraget, som indberettes for den pågældende tælleperiode. Bidraget opgøres i antal årselever. 1 årselev defineres som 1 elev undervist i 200 dage. Antallet af årselever for en tælleperiode beregnes tælleperiodens varighed i dage gange antal elever, divideret med 200. Eksempel Tælleperiode varighed: 25 Antal aktive elever: 20 Antal årselever: (25*20/200) = 2,5 5. Tælleregler Aktivitet, som opgøres i antal årselever, beregnes som produktet af antal aktive elever på tælledagen og tælleperiodens varighed i dage/1 årselev. En årselev defineres som en elev undervist på fuld normal tid i 200 dage. På den kombinerede Ungdomsuddannelse har tælleperioderne en varighed på 25 dage. Aktiviteten for en tælleperiode opgøres på tælledagen, som er den 10. undervisningsdag Almindelige tælleregler Antallet af elever, som er aktive på tælledagen, opgøres af institutionen efter nedenstående retningslinjer: 1) Antallet af aktive elever skal opgøres på tælledagen for den pågældende tælleperiode. 2) En elev kan medtages i opgørelsen, hvis eleven er optagelsesberettiget, og har været optaget på uddannelsen for hele tælleperioden, og fortsat er optaget på tælledatoen. 3) Elever, som er udmeldt inden tælledagen, eller som udmeldes på tælledagen, eller som optages efter tælledatoen, må ikke medtages i aktivitetsopgørelsen. Side 11 af 27

13 4) Elever, der er udeblevet helt fra tælleperioden uden lovligt forfald, må ikke medtages i aktivitetsopgørelsen. 5) Elever, der indgår i årselevberegningen efter regler fastsat i medfør af 17, stk. 2, i lov om Kombineret Ungdomsuddannelse må ikke medtages i årselevberegningen i forbindelse med aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger efter anden uddannelseslovgivning. Det er tovholderinstitutionens ansvar, at oplysningerne i det elevadministrative system er korrekte og retvisende. Tovholderinstitutionen skal sikre, at alle udmeldelser uden forsinkelse registreres i det elevadministrative system. Tovholderinstitutionen skal ved fravær sikre sig oplysninger om fraværsårsag, så institutionen kan vurdere, om der eventuelt er tale om ophør med uddannelsen. Tovholderinstitutionen har pligt til inden tælledagen at kontakte elever med ustabilt fremmøde med henblik på afklaring af, om eleven reelt er aktiv Udenlandske elever I henhold til lov om kombineret Ungdomsuddannelse kan udenlandske elever kun indgå i optællingen af tilskudsberettiget aktivitet hvis de pågældende: 1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, 2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 m, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9a. 3) efter EU-retten, EØS-aftalen, eller andre internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere. En udenlandsk deltager er omfattet af punkt 2, uanset at forældrenes opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a ophører efter tidspunktet for påbegyndelsen af uddannelsen. Institutionens udbud af uddannelse til andre udenlandske elever end de ovenfor nævnte sker som indtægtsdækket virksomhed. Der fastsættes følgende retningslinjer for opgørelse og indberetning af aktivitet vedrørende udenlandske elever: Tilskudsudløsende udenlandske elever Opgørelse og indberetning af aktivitet vedrørende udenlandske elever, der i henhold til bestemmelserne herom, jf. ovenfor, kan indgå i optællingen af tilskudsberettiget aktivitet, sker efter de almindelige retningslinjer herfor, og indberettes med rekvirentkode: UVM. Side 12 af 27

14 Børn af visse udenlandske arbejdstagere i Danmark, rekvirentkode: ARB Opgørelse af aktivitet vedrørende udenlandske elever, som er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, sker efter de almindelige retningslinjer herfor. Aktiviteten indberettes med rekvirentkode: ARB. Ikke tilskudsudløsende udenlandske elever Aktivitet vedrørende ikke-tilskudsudløsende udenlandske elever (udenlandske betalingselever) skal opgøres og indberettes fra og med aktivitetsindberetningen for 1. kvartal Udenlandske betalingselever, rekvirentkode: USB: Opgørelse af aktivitet vedrørende udenlandske elever, der ikke indgår i optællingen af tilskudsberettiget aktivitet, og hvor betalingen afholdes af eleven, sker efter de almindelige retningslinjer herfor. Aktiviteten indberettes med rekvirentkode: USB Momskompensation Kompensationsberettigede momsudgifter opgøres efter reglerne i ministeriets vejledning om Momskompensation: svejledning%202015%202%20april%202015_1.pdf 6. kommuners og andre aktørers betaling for uddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse er omfattet af de eksisterende tilskudsregler (betalingsregler) i henhold til betalingsloven, samt de dertil hørende regler for indberetning af aktivitet, som er omfattet af betalingsloven, som er fastsat i de respektive tilskudsinstrukser for IEU, AGV og PS. Øvrig information om kommunernes og andre aktørers betaling for uddannelse findes her: 7. Tilskudskontrol Udbetaling af tilskud til kombineret ungdomsuddannelse er omfattet af bestemmelserne om tilskudskontrol i de respektive revisionsbekendtgørelser. Efter hver kvartalsindberetning beregnes og anvises tilskud for de indberettede aktivitetsopgørelser. Tilskudskontrollen omfatter afstemning af den samlede tilskudsberegning og -anvisning for kvartalsindberetningen samt gennemgang af og stillingtagen til den/de indberettede aktivitetsopgørelser. Den samlede tilskudsberegning og -anvisning for kvartalet kan omfatte indberettet aktivitet for kvartalet, og supplerende indberetninger hertil, samt eventuelle supplerende indberetninger vedrørende foregående kvartaler. Resultatet af tilskudskontrollen indberettes til ministeriet ved fremsendelse af attesteret ledelsesog revisorerklæring dækkende den samlede tilskudsanvisning for kvartalsindberetningen. Side 13 af 27

15 7. 1 Ledelses- og revisorerklæring Aktivitet, som er indberettet i henhold til reglerne i denne instruks, og som har dannet grundlag for udbetaling af tilskud til den enkelte tovholderinstitution og for fordelte tilskud til deltagere i institutionssamarbejdet, skal i forlængelse af tilskudsudbetalingen gennemgås af tovholderinstitutionens ledelse og revideres af tovholderinstitutionens revisor. Tilskudsmodtager og dennes revisor skal påse, at den indberettede aktivitet er opgjort i overensstemmelse med bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse og reglerne i kuu-instruksen. Tilskudsmodtager og dennes revisor skal endvidere påse, at det udbetalte tilskud er i overensstemmelse med den indberettede aktivitet. Eventuelle mangler og fejl i aktivitetsopgørelen samt eventuelle afvigelser mellem det forventede og det udbetalte tilskud skal bemærkes i revisorerklæringen. For nærmere beskrivelse henvises til vejledningen til ledelses- og revisorerklæringen på ministeriets hjemmeside Rykkerprocedure Ledelses- og revisorerklæring skal i udfyldt stand være ministeriet i hænde senest 14 dage efter at tilskudsudbetalingen har fundet sted, jf. gældende bekendtgørelser om revision og tilskudskontrol m.m. ved henholdsvis produktionsskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Hvis en tovholderinstitution ikke har indsendt ledelses- og revisorerklæring inden for fristen på 14 dage, kontaktes institutionen skriftligt, og der kan gives en frist på to uger til at indsende ledelses- og revisorerklæringen. Overholdes denne frist ikke, kontaktes institutionen skriftligt igen, med kopi til bestyrelsesformanden og institutionens revisor, og med henvisning til, at ministeriet har mulighed for at tilbageholde tilskud, helt eller delvist lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, samt sætte institutionen under skærpet tilsyn, hvis ikke ledelses- revisorerklæringen er indsendt i løbet af en uge. Institutionen skal endvidere redegøre for årsagen til, at ledelses- og revisorerklæringen ikke er indsendt rettidigt. Overholdes fristen i 2. rykkerbrev ikke, standses tilskudsudbetalingen indtil forholdene er bragt i orden. 8. Administrative systemer 8. 1 Centralt (CØSA) Ministeriets tilskudsudbetaling sker ved anvendelse af CØSA. Side 14 af 27

16 CØSA varetager indlæsning og validering af aktivitetsindberetningerne samt beregning og udbetaling af aktivitetsbestemte, takstbaserede tilskud. Ved oprettelse og modtagelse af data, samt ved tilskudsberegning, medvirker maskinelle kontroller til sikring af korrekte data Institutionernes systemer I relation til tilskudsadministrationen anvender deltagerne i de godkendte institutionsfællesskaber de administrative systemer, som måtte være bestemt i de respektive tilskudsinstrukser. For alle systemer gælder, at institutionen skal følge de vejledninger, som leverandørerne har udarbejdet til systemerne Indberetnings- og brevportal Aktivitet, der ikke kan indberettes via tovholderinstitutionens studieadministrative system, skal indberettes til ministeriet via Indberetnings- og Brevportalen, jf. afsnittet om ministeriets Indberetnings- og Brevportal. I tilfælde, hvor det undtagelsesvist kan være nødvendigt, at foretage en skriftlig aktivitetsindberetning (manuel opgørelse), skal dette ske efter konkret vejledning og anvisning fra Økonomisk Administrativt Center. Institutionerne skal logge på Indberetnings- og Brevportalen med det brugernavn og den adgangskode, institutionen har modtaget fra ministeriet. 9. Indberetnings- og brevportal Indberetnings- og brevportalen er tilgængelig på ministeriets hjemmeside under menupunktet Administration, Portaler og andre genveje: https://indberetninger.uvm.dk/portal/page/portal/uvm_indberetning/forside/ På indberetnings- og brevportalen er tilskudsbreve, aktivitetsrapporter m.m. tilgængelige for institutionerne ved logon med brugernavn og adgangskode. Herudover ligger nyheder og bl.a. kalenderoplysninger frit tilgængeligt. Alle juridiske institutioner herunder tovholderinstitutioner er oprettet med brugernavn og adgangskode til indberetnings- og brevportalen. Ministeriets datakontor har senest udsendt disse til institutionerne i Adgangen til de juridiske dokumenter omfatter alle interessenterne. Tilskudsdokumentation er tilgængelig digitalt under menupunktet Regneark 9. 1 Menupunkt Indberetning Indberetning foretages via menupunktet Indberetning markeret med et nøglesymbol. Side 15 af 27

17 Herefter vælges linket i midten Indberetning, og der logges på med brugernavn og adgangskode. Her åbner et nyt vinduer med knapper videre frem til indberetningsskemaerne for de forskellige aktuelle indberetninger. Ved indberetning af aktivitet vedrørende kombineret ungdomsuddannelse anvendes skema Menupunkt Tilskudsbreve Menupunktet tilskudsbreve er markeret med et nøglesymbol, som indikerer der skal logges på med brugernavn og adgangskode. Et tilskudsbrev består af: 1) Et dateret tilskudsbrev med meddelelse om, hvilken type tilskud som udbetales eks. Tilskud 2012 Erhvervsuddannelser, ordinær aktivitet. 2) En dateret posteringsliste hvor der øverst står institutionsnummer og navn på tilskudsmodtager, sagsnummer og dato. Sagsnummeret er her SDH-nummeret på institutionens tilskudssag i ministeriet. Posteringer vises pr. CØSA-formål, en tekst som beskriver hvilket tilskud der er tale om, og en dato hvortil hvilken måned tilskuddet vedrører. Rettelser vil fremstå som ompostering af den første postering, og en ny postering med det korrekte tilskud. 3) En tilskudsdokumentation er en specifikation af de enkelte tilskud med angivelse af bidrag (årselever, antal, kroner) på tilskudsformål (CØSA), beregnet tilskud i henhold til den relevante udbetalingsmodel og divisor Aktivitetsopgørelser Aktivitetsopgørelserne overføres efter indberetningsperiodens udløb til menupunktet Tilskudsbreve. For den enkelte institution vises oplysninger om indberettet aktivitet fordelt efter rekvirentkode, og om indberettet aktivitet pr. CØSA-formål Posteringslister Posteringslisten indeholder oplysninger om udbetalte tilskud pr. CØSA-formål. Oversigten indeholder oplysninger om: Regulering tidligere år, 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal, og udbetaling i alt pr. CØSA-formål. Oversigten overføres til brevportalen den 25. i måneden efter kvartalets udløb, og anvendes til afstemning af tilskud Menupunkt Kontoudtog Menupunktet kontoudtog er ligeledes markeret med et nøglesymbol, som indikerer at der skal logges på med brugernavn og adgangskode. Der ligger to forskellige kontoudtog: 1) Kontoudtog for særlige midler og 2) Kontoudtog for tilskud. Side 16 af 27

18 Kontoudtog for særlige midler indeholder posteringer udbetalt til puljer, og indeholder oplysninger udover posteringerne oplysninger om puljesagsnummer samt en puljesagsbeskrivelse. Kontoudtog for tilskud indeholder udover posteringerne et CØSA-referencenummer, hvilket henviser til tilskudssystemet. Dette nummer er derfor en meget praktisk oplysning, hvis der er spørgsmål til sagsbehandleren vedrørende dette tilskud Menupunkt Regneark Menupunktet regneark er ligeledes markeret med et nøglesymbol, som indikerer at der skal logges på med brugernavn og adgangskode. Tilskudsdokumentation ligger tilgængeligt digitalt under menupunktet Regneark. Det er muligt at udtrække oplysninger om indberettet aktivitet, tilskudsposteringer, tilskudsdokumentation samt en særlig bogføringskladde til brugere af Navision Stat, hvor tilskud er påført SKS-konti. Vejledninger og skabeloner i Excel med makro ligger til rådighed, hvor data fra regneark kan indsættes og viderebearbejdes. Bemærk: - fra og med 3. kvartal 2014 ligger aktivitetsopgørelsen kun digitalt, - fra og med 1. kvartal 2015 ligger posteringsoversigter kun digitalt under menupunktet Regneark, - Tilskudsdokumentationen ligger fortsat både som pdf og digitalt Side 17 af 27

19 10. Bilag KUU-instruks Institutionssamarbejder Oversigt over godkendte institutionssamarbejder med oplysning om institutionsnummer og navn, institutionstype kode og angivelse af om tilskud udbetales med eller uden momstillæg for tovholder og deltagerinstitutionerne. Tovholder Deltager M/U moms EUC Nordvest Unge Center Jammerbugt 2.Med Morsø Produktionsskole Rolstruphus 2.Med Thy Produktionsskole 2.Med Thisted Gymnasium STX og HF 1.Uden Thy-Mors HF & VUC 1.Uden Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 1.Uden EUC Nordvest 1.Uden Fjerritslev Gymnasium 1.Uden Frederikshavn Handelsskole 1.Uden Martec 1.Uden Vrå Højskole 2.Med GRØNS Transport Uddannelser - AMU Center 2.Med VUC & hf Nordjylland 1.Uden SOSU Nord 1.Uden AMU Nordjylland Tradium 1.Uden Produktionsskolen Kongshøjgaard 2.Med Hadsund Produktionsskole 2.Med Hobro Produktionshøjskole 2.Med Næsbyhus Produktionsskole 2.Med Nordjyllands Landbrugsskole 1.Uden Lille Vildmose Produktionsskole 2.Med Rebild Produktionsskole 2.Med UngAalborg 1.Uden VUC & hf Nordjylland 1.Uden Aalborg Produktionsskole 2.Med AOF Aalborg Daghøjskole 2.Med Kvindedaghøjskolen 2.Med Daghøjskolen FOKUS 2.Med Tech College Aalborg 1.Uden Aalborg Handelsskole 1.Uden AMU Nordjylland 1.Uden SOSU Nord 1.Uden Erhvervsskolerne i Aars 1.Uden Skive Tekniske Skole Uddannelsescenter Holstebro 1.Uden Viborg Produktionsskole 2.Med Lemvig Produktionsskole 2.Med Ungdomsskolen-Skive 1.Uden Produktionshøjskolen Marienlyst 2.Med Skive Tekniske Skole 1.Uden Skive Handelsskole 1.Uden Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 1.Uden Viborg Ungdomsskole 1.Uden VUC Skive-Viborg 1.Uden Asmildkloster Landbrugsskole 1.Uden Side 18 af 27

20 Tovholder Deltager M/U moms Mercantec 1.Uden Randers Produktionshøjskole Tradium 1.Uden Grenaa Produktionsskole 2.Med Viden Djurs 1.Uden Linieskolen, Hadsten Husholdningsskole 2.Med Den jydske Haandværkerskole 1.Uden Produktionshøjskolen Djursland 2.Med Randers HF & VUC 1.Uden Produktionsskolen Mimers Brønd 2.Med Randers Social- og Sundhedsskole 1.Uden Randers Produktionshøjskole 2.Med Favrskov Produktionsskole 2.Med Silkeborg Produktionshøjskole ProMidt. Produktionsskolen Midt 2.Med Herning HF & VUC 1.Uden Produktionsskolen i Herning Kommune 2.Med Social & Sundhedsskolen i Herning 1.Uden Ringkøbing-Skjern Produktionsskole 2.Med Silkeborg Produktionshøjskole 2.Med Teknisk Skole Silkeborg 1.Uden Silkeborg Business College 1.Uden Th. Langs HF & VUC 1.Uden Social-og Sundhedsskolen i Silkeborg 1.Uden UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 1.Uden Århus Produktionsskole Gøgler Produktionsskolen 2.Med Egå Produktionshøjskole 2.Med Århus Produktionsskole 2.Med Byhøjskolen 2.Med Idrætsdaghøjskolen IDA, Århus 2.Med Kompetencehuset 2.Med Daghøjskolen Gimle 2.Med Jordbrugets UddannelsesCenter 1.Uden # AOF Daghøjskole Århus 2.Med Learnmark Horsens Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 1.Uden Ungdomsskolen Horsens 1.Uden Learnmark Horsens 1.Uden Skanderborg Odder Center for Uddannelse 1.Uden Esbjerg Produktionsskole, Rybners 1.Uden Vejen Produktionsskole 2.Med Produktionsskolen Vest 2.Med Kjærgård Landbrugsskole 1.Uden VUC Vest 1.Uden Esbjerg Produktionsskole 2.Med AMU Vest 1.Uden Social- og sundhedsskolen Esbjerg 1.Uden Produktionsskolen Lustrupholm 2.Med Handelsgymnasiet Ribe 1.Uden Varde Handelsskole 1.Uden Vejen Business College 1.Uden Campus Vejle, Middelfart Produktionsskole 2.Med Syddansk Erhvervsskole 1.Uden Erhvervsgymnasiet Grindsted 1.Uden Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 1.Uden Side 19 af 27

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 . Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTOPLANER...7 1. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...7 1. 2 STATENS FINANSKONTOPLAN...8

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 747 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks) 2014.1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009 Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Petersen Tilgangen af elever til erhvervsgrunduddannelsen (egu) steg med over 30 pct. i 2009. Andelen af kvinder der påbegyndte

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 623 1. februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

EA-instruks. Nr. 1, 2015

EA-instruks. Nr. 1, 2015 EA-instruks Nr. 1, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder 5 1. 1 Kontoplaner 5 1. 1.1 Formålskontoplanen 5 1. 1.2 Statens finanskontoplan 5 1. 2 Uddannelseskoder 5 1. 2.1 Uddannelseskoder

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse.

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer er Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

EA-instruks 2014.1. Marts 2014

EA-instruks 2014.1. Marts 2014 EA-instruks 2014.1 Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder... 5 1. 1 Kontoplaner... 5 1. 1.1 Formålskontoplanen... 5 1. 1.2 Statens finanskontoplan... 5 1. 2 Uddannelseskoder...

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB 1 Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB Institutioner for Erhvervsrettede Uddannelser (IEU), samt private udbydere, Professionshøjskoler

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til:

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til: Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for fuldtidsuddannelser, herunder introduktions- og brobygningskurser og gymnasiale suppleringskurser (fagpakker) samt

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Kolding HF & VUC Juni 2012 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser BEK nr 1597 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere