Gilde- nyt. 41. Årgang nr. 4 December Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gilde- nyt. 41. Årgang nr. 4 December 2008. Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954"

Transkript

1 Gilde- nyt 41. Årgang nr. 4 December 2008 Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

2 Gildenyt udkommer normalt i månederne marts, juni, oktober og december. Deadline for næste Gildenyt er den 20. i måneden før Landsgildemester Jytte Kjølby Løkkensvej 358, Stenum 9700 Brønderslev Tlf Vicelandsgildemester: Bent-Ole Berntsen Moseagervej 2, Benløse 4100 Ringsted Tlf mobil Landsgildekanlser: Alice Johansen-Stolt Listedvej 90, st. th 2770 Kastrup Tlf Landsgildeskatmester: Ulla Lauritsen Bøgebakken 3, Lille Ring 8462 Harlev Tlf mobil: 1. ordensmester: Flemming Berg Ulvegravene Hjørring Tlf ordensmester: Lis Jensen Præstemarksvej Roskilde Tlf ordensmester: Lars Kildelund Rensdyrløkken Odense NV Tlf Andre opgaver i landsgildet: Arkivar: Karl Heilesen Tlf Gildenyt: Redaktør Bent-Ole Berntsen Se adr. mm 1. spalte Tryk: telau aps, Hedehusene Landsgildets hjemmeside: webmaster: Carl Peter Bylund Hvedevænget Hjørring Tlf

3 De fem minutter: En gang spejder altid spejder. Jeg tillader mig at antage, at alle medlemmer af gilderne er enig med mig i dette. For mig har det at være spejder været med til at præge mit liv. Lidt om mig selv: Jeg startede som 7-årig i Hjørring kreds. Da jeg var 14 år fik jeg min egen patrulje, som jeg stadigvæk mødes med en gang om året. Jeg har været med i gruppeudvalget, været divisionschef sammen med Helmuth Vestergaard, samt siddet i korpsrådet ad 2 omgange og været korpskasserer. Der har som spejder været mange oplevelser på træninger, ture, kredslejre, korpslejre og Skandinaviske lejre. Korpset første større tur med Peer Albin til Gilwell Park ved London, Urukundo 81 til Burundi og Rwanda og for snart 3 år siden med KFUK er og DDS til pigespejdernes verdenscenter Our Cabana i Mexico. Alle er ubeskriveligt dejlige oplevelser, som sætter sine spor i sjælen og giver venskaber, som stadig holder. Vi har jo slet ikke lyst til at stoppe dette dejlige spejderliv det er jo ikke bare tidsfordriv.

4 Heldigvis har vi Gildebevægelsen, hvor vi kan være støtter for kredse og korpset med de fysiske og økonomiske muligheder vi har. Hidtil har vi ydet økonomisk støtte til kredse og førertræning i Burundi. Vi har haft praktiske opgaver på lejre, ved divisionsanledninger og i de enkelte kredse. Økonomisk støtte til opstart af spejderarbejde i Glogow, Polen, hvor også indsamling af telte gik til. Men har landsgildet ingen visioner? jo det har det da!! Jeg håber, at vi kan stå sammen om visioner for fremtidens gildearbejde: At vi må blive mange, mange flere gildespejdere. De findes, de tidligere spejdere. Vi skal bare have fat i dem og fortælle dem om gildearbejdet. At vi kan få startet gildearbejde i forbindelse med mange flere kredse, end vi er i dag. At vi bliver ved med at have et godt samarbejde med korpset til glæde for begge parter. At vi kan etablere en form for samarbejde med Sct. Georgs Gilderne. Måske især i de byer, hvor vi begge er til stede. Vi kan udveksle programmer og besøge hinanden. At vi kan samles om projektet Byg en kirke i Burundi. Gildemestrene vil forelægge forslaget i gilderne. Det er nogle tanker omkring vort landsgilde. Jeg håber, at I vil være med på rejsen fremover.

5 Det, vi har fået gennem spejderarbejdet og gerne vil dele med endnu flere tidligere spejdere, udtrykker Børge Andersen meget præcist i verset: I spejderlivet vi alle finder, en vej at gå og et mål at nå, og her for livet vi finder minder, som kaster lys over dage grå. En spejder gør sig beredt til livet i spejderlovens og løftets ånd, er tro mod Gud, som har livet givet, den svage rækker han broderhånd. Med disse ord ønsker jeg gildesøstre og gildebrødre en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Med kærlig gildehilsen Jytte Vi har mistet en gildesøster. Mette Gjerrild døde den på Holbæk Centralsygehus. Mette var med i gildet i ca. 7 år. Gildemester Lis Jensen Ære være hendes minde

6 REFERAT AF LANDSGILDETINGET 30. august, 2008 i Skovbrynet ved Aarup, Fyn. 0. Valg af referent vedr. landsgildeweekenden - valgt ved weekendens åbning: Kirsten Bøgsted, Ube- Maso gildet. 1. Valg af dirigent: Carl P. Bylund, Sysselgildet. 2. Valg af stemmetællere: Ulla Lauritsen, Ex-Voto gildet og Kirsten Bøgsted, Ube-Maso gildet, blev valgt. 3. Godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen blev godkendt som forelagt med en enkelt rettelse til dagsordenens punkt 11 d: Gunner Jensen er på valg. 4. Præsentation og optælling af gildemedlemmer pr. 1/1-2008, tilstedeværende gildemedlemmer, landsgildegruppemedlemmer, stemmeberettigede samt gæster. Medl. 1/1/08 Tilstede Stem.beret. Gæster mfl. Ex-Voto gildet Ube-Maso gildet Sirius gildet Gyldenløves gildet Syssel gildet Den blå Lilje Landsgildegruppen Landsgildepræsidiet 5 Øvrige gæster 2 i alt Tilstede i alt: 48

7 Vicelandsgildemesteren rettede en særlig velkomst Niels Rosenbom fra Sct. Georgs Gilderne (SGG) og Torsten Wendel-Hansen fra BaptistKirken i Danmark (BiD). 5. Protokol v/landsgildekansleren. Protokollen fra landsgildetinget august 2007 på Vandstedgaard ved Hjørring blev oplæst og godkendt. 6. Året der gik. v/vicelandsgildemesteren. Med ordsproget Øvelse gør mester og Jeppe Aakjærs kendte sang Jeg bærer med smil min byrde indledte Bent-Ole Berntsen sin årsberetning, og henviste til valget af ham sidste år som kontaktperson i mangel af en ny landsgildemester. Han rettede en tak til Sysselgildet for deres vellykkede værtskab sidste år. Af aktiviteter i årets løb nævntes: - 2 landsgildepræsidiemøder 27/10/07 og 26/4/08 henholdsvis hos Henning Jul Pedersen og Lars Kildelund. - Kurt Bøgsted deltog på vore vegne i SGG s landsgildeting i sept. 07 (ref. i Gildenyt nr. 3/2007) tak til SGG, fordi vi måtte deltage og - Henning repræsenterede os på korpsrådsmødet på Øksedal den 10/11/07 (ref. i Gildenyt nr. 4/2007). Det er altid en glæde at deltage i disse møder og at opleve og erfare de store ansvarsopgaver, spejderne påtager sig. - Flemming Berg bragte en hilsen fra landsgildet på førerstævnet i Sindal. Som ny spejderchef valgtes Niels Dam. Vicespejderchef er uændret Pia Duebjerg Andersen. Ny korpsrådsformand er Martin Søttrup. - Flemming har ligeledes overbragt vores lykønskning til Hjørring-spejderne ved deres 70-års jubilæumsfejring. - Landsgildets deltagelse i sommerens Energi 08 -lejr blev desværre ikke til noget nok mest p.gr. af

8 kommunikationsvanskeligheder. Drøftelserne med korpset blev ført af Jytte Kjølby og Carl Peter Bylund, som kan give evt. yderligere forklaring - Der er sendt en artikel om gilderne og landsgildet til BiD s Nyhedsbrev. Denne vil blive fulgt op senere Efter at fællesopgaven Opstart af spejderarbejde i Polen som bekendt er lagt ud til de gilder, som måtte ønske at fortsætte støtten, har landsgildepræsidiet drøftet mulighederne for en ny fællesopgave behandles senere i dagsordenen. Det er vort ønske, at vi fortsat må blive inviteret til DBS s korpsrådsmøde. Det arbejdes der på. Der arbejdes nu hen imod en stor fælles korpslejr i 2012, og både SGG og vi finder det rimeligt, at vi også deltager i planlægningen. I den forbindelse inviterer SGG til et første møde i Køge spejderhus. Det finder sted 22. sept., hvor det vil være ønskeligt at 2-3 landsgildepræsidiemedlemmer deltager. Med ordsproget Selvgjort er velgjort om det er aldrig så ringe sluttede Bent-Ole årsberetningen med tak for opbakningen under sin kontaktperson/fungerende landsgildemester-periode. Tak til gilderne, korpset og SGG, også på lokalt plan, med håb om, at vi på sigt kan nå vore visioner. Beretningen blev enstemmigt godkendt, og Bent-Ole fik et velfortjent spejderklap. 7. Regnskab v/landsgildeskatmesteren. Det reviderede regnskab for 2007/2008 forelå og blev gennemgået og godkendt. Det konstateredes, at værdipapirernes udbytte fra 1. april 2008 nu fremgår af regnskabet. Der blev stillet spørgsmål til den opnåede skattegodtgørelse på kr. 612,86 fra 1/ og fremover, som man mente var alt for lav i forhold til det opnåede udbytte og den deraf indbetalte skat. Det blev pålagt landsgildepræsidiet evt. med professionel hjælp at finde frem til, hvor meget skat, der faktisk

9 er indbetalt i perioden, for derved at finde frem til, hvor stor skattegodtgørelsen faktisk burde have været for vi skal jo ikke snydes, som det blev udtrykt. 8. Behandling af indkomne forslag og løbende sager - Dagsordenens forslag a) fra Ex-Voto gildet og b) fra landsgildepræsidiet blev af praktiske årsager behandlet under ét, da b) er en følge af a). Efter megen diskussion, lyder det samlede forslag: Det foreslås at bringe vedtagelserne omkring regnskabspraksis og det regnskabslovlige i overensstemmelse med hinanden således: Renter og udbytte føres i de respektive regnskaber. Altså renter og udbytte fra driftsregnskabet føres i driftsregnskabet, og renter og udbytte fra Støttekontoen føres i regnskabet for Støttekontoen. Landsgildepræsidiet fremkommer med forslag på landsgildetinget om beløbsstørrelsen til overførsel fra landsgildets driftsregnskab til Støttekontoen til uddeling (jvf. Støttekontoens vedtægt) Forslaget blev godkendt med 17 stemmer for og 1 imod. (enkelte indikerede efterfølgende, at de hverken stemte for eller imod red.) - 8c) Gildenyt v/redaktøren: Bladet har efterhånden fundet et godt leje. Efter at Biblioteksstyrelsen kun ville yde støtte til distributionsomkostningerne i det forløbne år, er der nu igen åbnet mulighed for, at vi også kan søge støtte til trykningen dette overlades af strategiske grunde til den kommende landsgildemester, som også bør lægge navn til nye ansøgninger om sponsorater. Redaktøren er dog hele tiden på udkig efter tilskudsmuligheder og billigere trykkerimuligheder. Bladet koster pt. 6-7 kr. pr. nummer for 250 eksemplarer. Vinder af Soduko-konkurrencen (ref. Gildenyt nr.4/2007) blev Nina Pilgaard, Ube-Maso gildet - 8d) Evt. ny fællesopgave: Landsgildepræsidiet

10 henviste til BiD s projektliste og har drøftet muligheden af nr.1 Byg en kirke i Burundi, som Ole Emming forestår i samarbejde med Burundis baptistsamfund og/eller nr. 5 Forældreløse børn der ledes af Solveig og Niels Christian Nielsen i Burundi og Hanne og Hartvig Weber i Rwanda i samarbejde med de stedlige baptistsamfund. Jytte Rønne nævnte endvidere et børnehjem i Rwanda, samt Lone og Winterfords arbejde i Papua New Guinea, hvortil der i nær fremtid vil foreligge en udførlig projektbeskrivelse. Intet konkret blev besluttet, men gilderne blev opfordret til at drøfte emnet hjemme og udstyre deres landsgildepræsidiemedlem med gode argumenter og én appel om at begynde at spare op. 9. Kontingentfastsættelse og budgetforslag 2008/2009 Landsgildeskatmesteren gennemgik det fremlagte budgetforslag for 2008/2009, der blev godkendt. Kontingentet er uændret 100 kr. pr. medl. pr. år. 10. Landsgildets Støttekontos generalforsamling se særskilt ref.

11 11. Valg - a) Landsgildemester: Det skriftlige forslagsvalg viste 2 blanke og 21 stemmer for Jytte Kjølby, som hermed var valgt (med applaus) som ny landsgildemester for det kommende år, og hun takkede for valget b) Landsgildepræsidiemedlemmer og deres suppleanter blev præsenteret af de lokale gilder Sysselgildet Flemming Berg - Lg.præsidiemedlem Karen Hjarbæk - Suppleant Ex-Voto gildet Ulla Lauritsen - Lg.præsidiemedlem Henning Jul Pedersen Suppleant - Gyldenløves gildet Lis Jensen - Lg.præsidiemedlem Kirsten Ledet Pilgaard - Suppleant Sirius gildet Alice Johansen-Stolt - Lg.præsidiemedl Rigmor Pedersen - Suppleant Ube-Maso gildet Bent-Ole Berntsen- Lg.præsidiemedl Dorte Berntsen Suppleant Den blå Lilje Lars Kildelund - Lg.præsidiemedlem? - Suppleant - c) Revisor. Som ny revisor valgtes Steen Brændtholt, Den blå Lilje, for 2 år. - d) Revisorsuppleant: Gunner Jensen genvalgtes for 2 år. - e) Andre - Arkivar. Karl Heilesen sidder endnu et år - f) Konstituering: Med Jytte Kjølby som landsgildemester ser landsgildepræsidiet i øvrigt således ud: Vicelandsgildemester Bent-Ole Berntsen, landsgildeskatmester Ulla Lauritsen, landsgildekansler Alice Johansen-Stolt, 1. ordensmester Flemming Berg, 2. ordensmester Lis Jensen, 3. ordensmester Lars Kildelund. - g) Det godkendtes, at vicelandsgildemester Bent-Ole Berntsen også fungerer som suppleant for landsgildemesteren

12 13. Hilsner og Orientering - a) Sct. Georgs Gilderne: Niels Rosenbom, som i øvrigt deltog i hele weekenden, bragte hilsen fra SGG s landsgildemester og -ledelse. Han var netop hjemvendt fra den internationale gildebevægelses verdenskongres i Berlin, hvor man havde arbejdet med en ny aktionsplan under nøgleordene: Udvikling, synlighed, netværk og kommunikation, hvilket man også arbejder med i den danske SGG-bevægelse. Det er nødvendigt med den nytænkning, der også sker i spejderbevægelsen. Han henviste til den påtænkte fælles korpslejr i 2012 og det første planlægningsmøde i september en brainstorm, hvor ideerne tæller. Han understregede samarbejdet på tværs af korpsene. Vi er nødt til at gå sammen og ikke slås. Det gælder ikke om at skabe en fælles gildebevægelse men om at samle vore ressourcer og alligevel bevare vore forskellige kendetegn. Vi har allerede et positivt samarbejde, men vi kan garanteret gøre det bedre. Niels takkede i øvrigt for en dejlig weekend. b) BaptistKirken i Danmark (BiD):Torsten Wendel- Hansen, formand for BiD s hjemmemissionsudvalg bragte hilsen fra BiD s Missionsråd. Han understregede vigtigheden af samarbejdet med BiD s organisationer, herunder spejderne og gilderne og nævnte som eksempel Global Team projektet. Som et led i BiD s forandringsproces har man bedt spejderkorpset være med i planlægningen af næste års missionsstævne i Mariager, som man ser som et fælles anliggende. Fra BiD s arbejdsprogram nævnte han globalisering, økologi og projekt Grøn kirke, som vigtige indsatsområder, og sluttede med at ønske Guds velsignelse til gavn for vores fællesskab. - c) Danske Baptisters Spejderkorps (DBS). I mangel af en officiel repræsentant fra spejderkorpset fortalte Lars Kildelund selv korpsrådsmedlem lidt om, hvad der pt. rører sig i korpset. Man forsøger i øjeblikket at

13 anskaffe ekstra jord til Øksedal, men kæmper lidt med naboen om, hvor skellet skal gå. Han nævnte også vigtigheden af samarbejde med de andre spejderkorps. Der er ikke så mange spejdere i dag, så nytænkning er nødvendig. Han nævnte også de opståede kommunikationsproblemer i forbindelse med landsgildets deltagelse i den netop afholdte internationale lejr, og at der måtte foreligge klare aftaler vedr. korpslejren 2010, hvis vi skal deltage. Måske burde vores støtte gå til at muliggøre vores tilstedeværelse, frem for til rige spejdere den har spejderne mere glæde af.. For alle 3 gæsters vedkommende bad Bent-Ole dem tage vore hilsner med tilbage til de respektive baglande. - d) Polen: Carl Peter Bylund oplæste et brev fra lederen af spejderarbejdet i Polen, Tomek Terafenko. Brevet vil blive trykt i Gildenyt. - e) Orientering fra de lokale gilder trykkes i Gildenyt Invitation: Gyldenløvesgildet inviterede til landsgildeweekend august 2009 i FDF s lejr, Egerup ved Skælskør. Ordstyreren takkede for positive bidrag og eksemplarisk opførsel. Ref. ajs. /medio sept. 2008

14 Referat LANDSGILDETINGETS STØTTEKONTOS GENERALFORSAMLING afholdt 30. august, 2008 i Skovbrynet, Aarup på Fyn - (pkt. 10. under landsgildetingets dagsorden) 1. Valg af dirigent: Carl P. Bylund på hhv. 2. Protokol v/sekretæren - fra generalforsamlingen august 2007 blev oplæst og godkendt. 3. Året, der gik v/viceformanden. Flemming Berg bragte på førerstævnet i Sindal en hilsen fra landsgildet og uddelte 2 gavebreve fra Støttekontoen kr. til Mosbjerg kreds til deres Kirken på den anden ende -projekt, et tilbud til byens/egnens børn og unge, og kr. til Hvidovre kreds som tilskud til en spejders deltagelse i Efterfølgende er der givet kr. sommerens Energi 08 -lejren til Hjørring kreds til samme formål. Endvidere er der givet kr. som tilskud til Morten Thomsens deltagelse i Global Team rejsen. I alt kr. 4. Regnskab v/kassereren. Kassereren gennemgik Støttekontoens regnskab for 2007/2008. der blev godkendt. Der blev dog stillet spørgsmål til statusopgørelsen vedr. de faktiske likvide midler til udbetaling, og midler bundet i værdipapirer. Bestyrelsen blev pålagt at redegøre nærmere for dette forhold, evt. i et kommende Gildenyt. 5. Indkomne forslag ingen 6. Eventuelt intet. Medio sept Ref. ajs

15 Samarbejdsmøde den i Køge spejderhus. Danmark til et samarbejdsmøde. Landsgildet havde, sammen med de øvrige korps gilder, fået en indbydelse fra Sct. Georgs Gilderne i I lyset af det gode samarbejde, som korpsene har arbejdet sig frem til, ønskede Sct. Georgs Gildernes landsgildeledelse at undersøge, om der kunne etableres en eller anden form for samarbejde på voksenplan gilderne imellem, med fuld respekt for forskellene i gilderne. I mødet deltog repræsentanter fra Sct. Georgs Gilderne, De grønne pigespejdere, Det danske spejderkorps, Dansk spejderkorps Sydslesvig, samt Bent-Ole og jeg fra landsgildet. Sct. Georgs Gilderne med ca medlemmer og vi med ca. 110 medlemmer er organiseret i lokale gilder, mens De grønne pigespejderes ca medlemmer og Det danske spejderkorps s ca. 900 medlemmer ikke har lokale gilder og kun mødes ca. en gang om året, så organiseringen er forskellig. Det vi eventuelt kan samarbejde om: Praktiske opgaver evt. i f.m. fælles lejr i Hjælp til at få flere voksne til at blive i korpsene. Fælles holdninger. Fælles stævne. Skabe lokale kontakter. Meget kan lade sig gøre, når man kender hinanden.

16 På trods af forskelligheder i struktur og antal tror jeg, at vi hen ad vejen kan finde muligheder for samarbejde. Som Niels Rosenbom fra Sct. Georgs Gilderne sagde ved mødet slutning. Vi blev da bekræftet i, at Der er et liv efter spejderne Med gildehilsen Jytte Stort og småt fra landsgildepræsidiet møde d Mødet blev denne gang afholdt i Stenum hos vores nye lands-gildemester Jytte og husbond Bo, som i øvrigt viste sig at være en fortræffelig kok. Vi var enige om, at vi havde haft en rigtig dejlig landsgildeweekend stor ros og tak til alle de blå liljer. Det var hyggeligt at møde så mange af dem. Weekenden gav endda et pænt overskud på godt kr. Vores nye skatmester Ulla har nu fået overdraget alt regnskabs-materialet fra den afgåede kansler Julle, og er godt i gang med at sætte sig ind i sagerne. Af særlige punkter, som præsidiets medlemmer blev bedt om at vende hjemme i gilderne, var:

17 Stemmeret: a) Er det hensigtsmæssigt at landsgildegruppen følger samme stemmeretsprocedure som gilderne? b) Skulle alle fremmødte medlemmer evt. have stemmeret? Afhængig af snakken i gilderne, kan vi evt. tage sagen op på næste lands-gildeting. Fællesopgave: Præsidiet foreslår, at vi støtter projekt Byg en kirke i Burundi. Ole Emming vil kunne udpege en specifik opgave til os se i øvrigt Oles artikel i baptist.dk nr. 6/2008. Uanset om landsgildet beslutter sig for denne opgave eller en anden, er det en god idé allerede nu at udtænke indsamlings-muligheder kun fantasien sætter grænser! Den 22. sept. deltog Jytte og Bent-Ole sammen med Niels Rosenbom fra Sct. Georgs Gilderne i et fælleskorpsligt møde vedrørende evt. samarbejde, især omkring den store fælles korpslejr i 2012, hvor man forventer spejdere. Jytte skriver lidt om det andetsteds i bladet. Fra DBS hører vi, at Carsten Thomsen, Aalborg, er blevet korpssekretær foreløbigt for 1 år. Ja, ja selv de gamle heste kan trækkes af stalden i en nødsituation! Vores hjemmeside er ved at blive ajourført, især vedr. præsentation af det nysammensatte præsidium. Brug den nu! Så drøftede vi igen, igen! præsidiets påklædning. En mørkeblå T-shirt/bluse med et spejder-turkis tørklæde med vort logo blev foreslået. Den idé arbejdes der videre med. På landsgildeweekenden lovede vi Julle en mere konkret takkegave for hans mange år som kansler. Han ønsker sig et bibelatlas, og det synes vi, han skal have.

18 Så gik vi over til Støttekontoens bestyrelsesmøde: På kontoens generalforsamling i august blev der stillet spørgsmål til likviditeten, som den fremgik af årsregnskabets status, og bestyrelsen blev pålagt at redegøre for den efterfølgende. Da saldiene på 80 % og 20%-kontiene allerede indgår i det indestående på bankkonto og værdipapirbeholdning, rettes status i første omgang fra: aktiver passiver Sydbankkonto ,60 Værdipapirer ,53 80% konto 9.889,70 20% konto 3.950,40 Udlovede gavebreve 7.000,00 Formue pr. 30. april , , ,23 til: aktiver passiver Sydbankkonto ,60 Værdipapirer ,53 Udlovede gavebreve 7.000,00 Formue pr. 30. april , , ,13 Forskellige løsninger på det opståede likviditetsproblem, når de uddelte gavebreve indløses, blev drøftet. Alt i alt, et konstruktivt møde. Landsgildepræsidiet arbejder, og er altid modtagelig for forslag og gode idéer fra gilderne. Alice

19 Landsgildeweekend Gyldenløvsgildet indbyder til Landsgildeweekend Den august 2009 Weekenden bliver, håber vi, nogle rigtig gode dage på denne FDF lejr Egerupvej 49 Egerup i Skælskør, hvor vi tidligere har haft store oplevelser. Vi håber Du kommer med og vi vil senere sende Dig program kørselsvejledning og andre praktiske oplysninger.vi glæder os til at se Dig. Spejderhilsen fra Gyldenløverne

20 Guds Søn Maria syntes, det lød mærkeligt. Og gaven - det var jo ingenting. Den så så lurvet og værdiløs ud. Pludselig kom hun til at tænke på plantens egenskaber, som var så livsbekræftende. Aldrig dø; og give liv fra sig! Det var det, hun syntes, de tre andre gaver manglede. Hendes dreng skulle senere i livet give liv til alle, der med bønnetårer og glædestårer knælede for ham. Hun kiggede på Jerikorosen. Nu forstod hun, at hendes søn skulle se det oversete, - det andre gik forbi. Han skulle være rosen, som folk ville drages imod. Han skulle aldrig dø, men bringe evigheden ind i tiden. Rosen måtte absolut betyde, at han var Guds søn. Nu så hun det for sig: Hendes dreng var både konge, præst, profet og Guds søn. Maria tog imod gaven og så sig omkring.

21 Mange af os har i andagter brugt eksemplet med et en tændstik kan knækkes men når der er mange tændstikker sammen er de ikke til at knække. Så har vi sammenlignet det med spejderpatruljen eller det lokale gilde. Sammen er vi stærke. Her er det store træstammer de må være endnu sværere at knække / ødelægge. Hvis du ser efter bliver disse træstammer alligevel øde lagt bare fordi de ligger og ikke bliver brugt til noget. De rådner op, bliver syge af skimmelsvampe og lignende træsygdomme. Vi har det lidt på samme måde. Det er godt vi står sammen, men vi skal også bruges til noget ellers er det os der falder sammen og bliver syge. Derfor skal vi også være aktive i gildet og menigheden, samt andre steder hvor vi vil gøre en forskel. Kurt Bøgsted

22 Kalender fra Gilderne: Ex-Voto Gildet Gyldenløve Gildet Sirius Gildet Sysselgildet Ube-Maso December mødet henvises til januar 17. januar 09 kl. 18,00 Julekomsammen 26. januar 09 kl. 14,00 Gildeting 23. februar 09 kl. 14,00 Gildemøde 15. december kl. 19,30 Julehygge i Roskilde Baptistkirke 19. januar 09 Forretningsmøde i Kløvermarkskirken, Holbæl 16. februar 09 Gildemøde Emne? 3. december Julehygge hos Lis Kongsvad 7. januar 09 På rejse i Kina med Rigmor og Alice 4. februar 09 Vort årlige forretningsmøde Henvendelse til gildemester Lis Kongsvad, tlf december kl. 18,30 Julefrokost i Kornhuset hos Inger Lise og Ole 15. januar 09 kl. 19,30 Livet som det leves og opleves 12. februar 09 kl. 19,30 Gildehal og forretningsmøde Henvendelse til gildemester Flemming Berg tlf december kl. 18,00 Julemøde hos Kurt Bøgsted- medbring en gave 9. januar 09 kl. 19,00 hos Linna Nysomfilm: To verdener kan man vælge mellem familie og kærlighed? 13. februar 09 kl. 19,00 Forretningsmøde

23 hos Jørgen Pedersen Den Blå Lilje Intet oplyst fra gildet Tillykke til Jytte med 60 års fødselsdag

24 Fra redaktionen ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Håber at næste år vil der komme flere indslag fra gilderne med foto. Redaktør Bent-Ole Berntsen Engelsk: Merry Christmas and a Happy New Year. Polsk: Vesowe Boze Narodzenie.

Gildenyt. 40. Årgang nr. 2 juni 2007. Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

Gildenyt. 40. Årgang nr. 2 juni 2007. Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954 Gildenyt 40. Årgang nr. 2 juni 2007 Foto hvor Morten Kofoed lige har overrakt 1 af de 2 gavebreve til de afrikanske spejderledere så de kan komme på træninger i et af spejdercentrene i Burundi Danske Baptistspejderes

Læs mere

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 13 juni 2014

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 13 juni 2014 LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 13 juni 2014 Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1954 Indhold: 1. Referat fra førerstævnet (s. 1 2) 2. Husk at tilmelde dig landsgildeweekenden (s. 2) 3. Landsgildeweekendens

Læs mere

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1956 Indhold: 1. Lejrnyt især for deltagere! 2. Nyt fra Den Blå Lilje 3. Referat fra førerstævnet i påsken 4. Gedebukke

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa Februar 2012 79. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold:

bel bel Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni 2003 6. årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2003 2 CI Teknik Aften 5 Første - men ikke

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2007 74. ÅRGANG 2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre Tlf.: 36 75 94 85 E-mail: lgm@sct-georg.dk

Læs mere

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere