Gilde- nyt. 41. Årgang nr. 4 December Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gilde- nyt. 41. Årgang nr. 4 December 2008. Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954"

Transkript

1 Gilde- nyt 41. Årgang nr. 4 December 2008 Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

2 Gildenyt udkommer normalt i månederne marts, juni, oktober og december. Deadline for næste Gildenyt er den 20. i måneden før Landsgildemester Jytte Kjølby Løkkensvej 358, Stenum 9700 Brønderslev Tlf Vicelandsgildemester: Bent-Ole Berntsen Moseagervej 2, Benløse 4100 Ringsted Tlf mobil Landsgildekanlser: Alice Johansen-Stolt Listedvej 90, st. th 2770 Kastrup Tlf Landsgildeskatmester: Ulla Lauritsen Bøgebakken 3, Lille Ring 8462 Harlev Tlf mobil: 1. ordensmester: Flemming Berg Ulvegravene Hjørring Tlf ordensmester: Lis Jensen Præstemarksvej Roskilde Tlf ordensmester: Lars Kildelund Rensdyrløkken Odense NV Tlf Andre opgaver i landsgildet: Arkivar: Karl Heilesen Tlf Gildenyt: Redaktør Bent-Ole Berntsen Se adr. mm 1. spalte Tryk: telau aps, Hedehusene Landsgildets hjemmeside: webmaster: Carl Peter Bylund Hvedevænget Hjørring Tlf

3 De fem minutter: En gang spejder altid spejder. Jeg tillader mig at antage, at alle medlemmer af gilderne er enig med mig i dette. For mig har det at være spejder været med til at præge mit liv. Lidt om mig selv: Jeg startede som 7-årig i Hjørring kreds. Da jeg var 14 år fik jeg min egen patrulje, som jeg stadigvæk mødes med en gang om året. Jeg har været med i gruppeudvalget, været divisionschef sammen med Helmuth Vestergaard, samt siddet i korpsrådet ad 2 omgange og været korpskasserer. Der har som spejder været mange oplevelser på træninger, ture, kredslejre, korpslejre og Skandinaviske lejre. Korpset første større tur med Peer Albin til Gilwell Park ved London, Urukundo 81 til Burundi og Rwanda og for snart 3 år siden med KFUK er og DDS til pigespejdernes verdenscenter Our Cabana i Mexico. Alle er ubeskriveligt dejlige oplevelser, som sætter sine spor i sjælen og giver venskaber, som stadig holder. Vi har jo slet ikke lyst til at stoppe dette dejlige spejderliv det er jo ikke bare tidsfordriv.

4 Heldigvis har vi Gildebevægelsen, hvor vi kan være støtter for kredse og korpset med de fysiske og økonomiske muligheder vi har. Hidtil har vi ydet økonomisk støtte til kredse og førertræning i Burundi. Vi har haft praktiske opgaver på lejre, ved divisionsanledninger og i de enkelte kredse. Økonomisk støtte til opstart af spejderarbejde i Glogow, Polen, hvor også indsamling af telte gik til. Men har landsgildet ingen visioner? jo det har det da!! Jeg håber, at vi kan stå sammen om visioner for fremtidens gildearbejde: At vi må blive mange, mange flere gildespejdere. De findes, de tidligere spejdere. Vi skal bare have fat i dem og fortælle dem om gildearbejdet. At vi kan få startet gildearbejde i forbindelse med mange flere kredse, end vi er i dag. At vi bliver ved med at have et godt samarbejde med korpset til glæde for begge parter. At vi kan etablere en form for samarbejde med Sct. Georgs Gilderne. Måske især i de byer, hvor vi begge er til stede. Vi kan udveksle programmer og besøge hinanden. At vi kan samles om projektet Byg en kirke i Burundi. Gildemestrene vil forelægge forslaget i gilderne. Det er nogle tanker omkring vort landsgilde. Jeg håber, at I vil være med på rejsen fremover.

5 Det, vi har fået gennem spejderarbejdet og gerne vil dele med endnu flere tidligere spejdere, udtrykker Børge Andersen meget præcist i verset: I spejderlivet vi alle finder, en vej at gå og et mål at nå, og her for livet vi finder minder, som kaster lys over dage grå. En spejder gør sig beredt til livet i spejderlovens og løftets ånd, er tro mod Gud, som har livet givet, den svage rækker han broderhånd. Med disse ord ønsker jeg gildesøstre og gildebrødre en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Med kærlig gildehilsen Jytte Vi har mistet en gildesøster. Mette Gjerrild døde den på Holbæk Centralsygehus. Mette var med i gildet i ca. 7 år. Gildemester Lis Jensen Ære være hendes minde

6 REFERAT AF LANDSGILDETINGET 30. august, 2008 i Skovbrynet ved Aarup, Fyn. 0. Valg af referent vedr. landsgildeweekenden - valgt ved weekendens åbning: Kirsten Bøgsted, Ube- Maso gildet. 1. Valg af dirigent: Carl P. Bylund, Sysselgildet. 2. Valg af stemmetællere: Ulla Lauritsen, Ex-Voto gildet og Kirsten Bøgsted, Ube-Maso gildet, blev valgt. 3. Godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen blev godkendt som forelagt med en enkelt rettelse til dagsordenens punkt 11 d: Gunner Jensen er på valg. 4. Præsentation og optælling af gildemedlemmer pr. 1/1-2008, tilstedeværende gildemedlemmer, landsgildegruppemedlemmer, stemmeberettigede samt gæster. Medl. 1/1/08 Tilstede Stem.beret. Gæster mfl. Ex-Voto gildet Ube-Maso gildet Sirius gildet Gyldenløves gildet Syssel gildet Den blå Lilje Landsgildegruppen Landsgildepræsidiet 5 Øvrige gæster 2 i alt Tilstede i alt: 48

7 Vicelandsgildemesteren rettede en særlig velkomst Niels Rosenbom fra Sct. Georgs Gilderne (SGG) og Torsten Wendel-Hansen fra BaptistKirken i Danmark (BiD). 5. Protokol v/landsgildekansleren. Protokollen fra landsgildetinget august 2007 på Vandstedgaard ved Hjørring blev oplæst og godkendt. 6. Året der gik. v/vicelandsgildemesteren. Med ordsproget Øvelse gør mester og Jeppe Aakjærs kendte sang Jeg bærer med smil min byrde indledte Bent-Ole Berntsen sin årsberetning, og henviste til valget af ham sidste år som kontaktperson i mangel af en ny landsgildemester. Han rettede en tak til Sysselgildet for deres vellykkede værtskab sidste år. Af aktiviteter i årets løb nævntes: - 2 landsgildepræsidiemøder 27/10/07 og 26/4/08 henholdsvis hos Henning Jul Pedersen og Lars Kildelund. - Kurt Bøgsted deltog på vore vegne i SGG s landsgildeting i sept. 07 (ref. i Gildenyt nr. 3/2007) tak til SGG, fordi vi måtte deltage og - Henning repræsenterede os på korpsrådsmødet på Øksedal den 10/11/07 (ref. i Gildenyt nr. 4/2007). Det er altid en glæde at deltage i disse møder og at opleve og erfare de store ansvarsopgaver, spejderne påtager sig. - Flemming Berg bragte en hilsen fra landsgildet på førerstævnet i Sindal. Som ny spejderchef valgtes Niels Dam. Vicespejderchef er uændret Pia Duebjerg Andersen. Ny korpsrådsformand er Martin Søttrup. - Flemming har ligeledes overbragt vores lykønskning til Hjørring-spejderne ved deres 70-års jubilæumsfejring. - Landsgildets deltagelse i sommerens Energi 08 -lejr blev desværre ikke til noget nok mest p.gr. af

8 kommunikationsvanskeligheder. Drøftelserne med korpset blev ført af Jytte Kjølby og Carl Peter Bylund, som kan give evt. yderligere forklaring - Der er sendt en artikel om gilderne og landsgildet til BiD s Nyhedsbrev. Denne vil blive fulgt op senere Efter at fællesopgaven Opstart af spejderarbejde i Polen som bekendt er lagt ud til de gilder, som måtte ønske at fortsætte støtten, har landsgildepræsidiet drøftet mulighederne for en ny fællesopgave behandles senere i dagsordenen. Det er vort ønske, at vi fortsat må blive inviteret til DBS s korpsrådsmøde. Det arbejdes der på. Der arbejdes nu hen imod en stor fælles korpslejr i 2012, og både SGG og vi finder det rimeligt, at vi også deltager i planlægningen. I den forbindelse inviterer SGG til et første møde i Køge spejderhus. Det finder sted 22. sept., hvor det vil være ønskeligt at 2-3 landsgildepræsidiemedlemmer deltager. Med ordsproget Selvgjort er velgjort om det er aldrig så ringe sluttede Bent-Ole årsberetningen med tak for opbakningen under sin kontaktperson/fungerende landsgildemester-periode. Tak til gilderne, korpset og SGG, også på lokalt plan, med håb om, at vi på sigt kan nå vore visioner. Beretningen blev enstemmigt godkendt, og Bent-Ole fik et velfortjent spejderklap. 7. Regnskab v/landsgildeskatmesteren. Det reviderede regnskab for 2007/2008 forelå og blev gennemgået og godkendt. Det konstateredes, at værdipapirernes udbytte fra 1. april 2008 nu fremgår af regnskabet. Der blev stillet spørgsmål til den opnåede skattegodtgørelse på kr. 612,86 fra 1/ og fremover, som man mente var alt for lav i forhold til det opnåede udbytte og den deraf indbetalte skat. Det blev pålagt landsgildepræsidiet evt. med professionel hjælp at finde frem til, hvor meget skat, der faktisk

9 er indbetalt i perioden, for derved at finde frem til, hvor stor skattegodtgørelsen faktisk burde have været for vi skal jo ikke snydes, som det blev udtrykt. 8. Behandling af indkomne forslag og løbende sager - Dagsordenens forslag a) fra Ex-Voto gildet og b) fra landsgildepræsidiet blev af praktiske årsager behandlet under ét, da b) er en følge af a). Efter megen diskussion, lyder det samlede forslag: Det foreslås at bringe vedtagelserne omkring regnskabspraksis og det regnskabslovlige i overensstemmelse med hinanden således: Renter og udbytte føres i de respektive regnskaber. Altså renter og udbytte fra driftsregnskabet føres i driftsregnskabet, og renter og udbytte fra Støttekontoen føres i regnskabet for Støttekontoen. Landsgildepræsidiet fremkommer med forslag på landsgildetinget om beløbsstørrelsen til overførsel fra landsgildets driftsregnskab til Støttekontoen til uddeling (jvf. Støttekontoens vedtægt) Forslaget blev godkendt med 17 stemmer for og 1 imod. (enkelte indikerede efterfølgende, at de hverken stemte for eller imod red.) - 8c) Gildenyt v/redaktøren: Bladet har efterhånden fundet et godt leje. Efter at Biblioteksstyrelsen kun ville yde støtte til distributionsomkostningerne i det forløbne år, er der nu igen åbnet mulighed for, at vi også kan søge støtte til trykningen dette overlades af strategiske grunde til den kommende landsgildemester, som også bør lægge navn til nye ansøgninger om sponsorater. Redaktøren er dog hele tiden på udkig efter tilskudsmuligheder og billigere trykkerimuligheder. Bladet koster pt. 6-7 kr. pr. nummer for 250 eksemplarer. Vinder af Soduko-konkurrencen (ref. Gildenyt nr.4/2007) blev Nina Pilgaard, Ube-Maso gildet - 8d) Evt. ny fællesopgave: Landsgildepræsidiet

10 henviste til BiD s projektliste og har drøftet muligheden af nr.1 Byg en kirke i Burundi, som Ole Emming forestår i samarbejde med Burundis baptistsamfund og/eller nr. 5 Forældreløse børn der ledes af Solveig og Niels Christian Nielsen i Burundi og Hanne og Hartvig Weber i Rwanda i samarbejde med de stedlige baptistsamfund. Jytte Rønne nævnte endvidere et børnehjem i Rwanda, samt Lone og Winterfords arbejde i Papua New Guinea, hvortil der i nær fremtid vil foreligge en udførlig projektbeskrivelse. Intet konkret blev besluttet, men gilderne blev opfordret til at drøfte emnet hjemme og udstyre deres landsgildepræsidiemedlem med gode argumenter og én appel om at begynde at spare op. 9. Kontingentfastsættelse og budgetforslag 2008/2009 Landsgildeskatmesteren gennemgik det fremlagte budgetforslag for 2008/2009, der blev godkendt. Kontingentet er uændret 100 kr. pr. medl. pr. år. 10. Landsgildets Støttekontos generalforsamling se særskilt ref.

11 11. Valg - a) Landsgildemester: Det skriftlige forslagsvalg viste 2 blanke og 21 stemmer for Jytte Kjølby, som hermed var valgt (med applaus) som ny landsgildemester for det kommende år, og hun takkede for valget b) Landsgildepræsidiemedlemmer og deres suppleanter blev præsenteret af de lokale gilder Sysselgildet Flemming Berg - Lg.præsidiemedlem Karen Hjarbæk - Suppleant Ex-Voto gildet Ulla Lauritsen - Lg.præsidiemedlem Henning Jul Pedersen Suppleant - Gyldenløves gildet Lis Jensen - Lg.præsidiemedlem Kirsten Ledet Pilgaard - Suppleant Sirius gildet Alice Johansen-Stolt - Lg.præsidiemedl Rigmor Pedersen - Suppleant Ube-Maso gildet Bent-Ole Berntsen- Lg.præsidiemedl Dorte Berntsen Suppleant Den blå Lilje Lars Kildelund - Lg.præsidiemedlem? - Suppleant - c) Revisor. Som ny revisor valgtes Steen Brændtholt, Den blå Lilje, for 2 år. - d) Revisorsuppleant: Gunner Jensen genvalgtes for 2 år. - e) Andre - Arkivar. Karl Heilesen sidder endnu et år - f) Konstituering: Med Jytte Kjølby som landsgildemester ser landsgildepræsidiet i øvrigt således ud: Vicelandsgildemester Bent-Ole Berntsen, landsgildeskatmester Ulla Lauritsen, landsgildekansler Alice Johansen-Stolt, 1. ordensmester Flemming Berg, 2. ordensmester Lis Jensen, 3. ordensmester Lars Kildelund. - g) Det godkendtes, at vicelandsgildemester Bent-Ole Berntsen også fungerer som suppleant for landsgildemesteren

12 13. Hilsner og Orientering - a) Sct. Georgs Gilderne: Niels Rosenbom, som i øvrigt deltog i hele weekenden, bragte hilsen fra SGG s landsgildemester og -ledelse. Han var netop hjemvendt fra den internationale gildebevægelses verdenskongres i Berlin, hvor man havde arbejdet med en ny aktionsplan under nøgleordene: Udvikling, synlighed, netværk og kommunikation, hvilket man også arbejder med i den danske SGG-bevægelse. Det er nødvendigt med den nytænkning, der også sker i spejderbevægelsen. Han henviste til den påtænkte fælles korpslejr i 2012 og det første planlægningsmøde i september en brainstorm, hvor ideerne tæller. Han understregede samarbejdet på tværs af korpsene. Vi er nødt til at gå sammen og ikke slås. Det gælder ikke om at skabe en fælles gildebevægelse men om at samle vore ressourcer og alligevel bevare vore forskellige kendetegn. Vi har allerede et positivt samarbejde, men vi kan garanteret gøre det bedre. Niels takkede i øvrigt for en dejlig weekend. b) BaptistKirken i Danmark (BiD):Torsten Wendel- Hansen, formand for BiD s hjemmemissionsudvalg bragte hilsen fra BiD s Missionsråd. Han understregede vigtigheden af samarbejdet med BiD s organisationer, herunder spejderne og gilderne og nævnte som eksempel Global Team projektet. Som et led i BiD s forandringsproces har man bedt spejderkorpset være med i planlægningen af næste års missionsstævne i Mariager, som man ser som et fælles anliggende. Fra BiD s arbejdsprogram nævnte han globalisering, økologi og projekt Grøn kirke, som vigtige indsatsområder, og sluttede med at ønske Guds velsignelse til gavn for vores fællesskab. - c) Danske Baptisters Spejderkorps (DBS). I mangel af en officiel repræsentant fra spejderkorpset fortalte Lars Kildelund selv korpsrådsmedlem lidt om, hvad der pt. rører sig i korpset. Man forsøger i øjeblikket at

13 anskaffe ekstra jord til Øksedal, men kæmper lidt med naboen om, hvor skellet skal gå. Han nævnte også vigtigheden af samarbejde med de andre spejderkorps. Der er ikke så mange spejdere i dag, så nytænkning er nødvendig. Han nævnte også de opståede kommunikationsproblemer i forbindelse med landsgildets deltagelse i den netop afholdte internationale lejr, og at der måtte foreligge klare aftaler vedr. korpslejren 2010, hvis vi skal deltage. Måske burde vores støtte gå til at muliggøre vores tilstedeværelse, frem for til rige spejdere den har spejderne mere glæde af.. For alle 3 gæsters vedkommende bad Bent-Ole dem tage vore hilsner med tilbage til de respektive baglande. - d) Polen: Carl Peter Bylund oplæste et brev fra lederen af spejderarbejdet i Polen, Tomek Terafenko. Brevet vil blive trykt i Gildenyt. - e) Orientering fra de lokale gilder trykkes i Gildenyt Invitation: Gyldenløvesgildet inviterede til landsgildeweekend august 2009 i FDF s lejr, Egerup ved Skælskør. Ordstyreren takkede for positive bidrag og eksemplarisk opførsel. Ref. ajs. /medio sept. 2008

14 Referat LANDSGILDETINGETS STØTTEKONTOS GENERALFORSAMLING afholdt 30. august, 2008 i Skovbrynet, Aarup på Fyn - (pkt. 10. under landsgildetingets dagsorden) 1. Valg af dirigent: Carl P. Bylund på hhv. 2. Protokol v/sekretæren - fra generalforsamlingen august 2007 blev oplæst og godkendt. 3. Året, der gik v/viceformanden. Flemming Berg bragte på førerstævnet i Sindal en hilsen fra landsgildet og uddelte 2 gavebreve fra Støttekontoen kr. til Mosbjerg kreds til deres Kirken på den anden ende -projekt, et tilbud til byens/egnens børn og unge, og kr. til Hvidovre kreds som tilskud til en spejders deltagelse i Efterfølgende er der givet kr. sommerens Energi 08 -lejren til Hjørring kreds til samme formål. Endvidere er der givet kr. som tilskud til Morten Thomsens deltagelse i Global Team rejsen. I alt kr. 4. Regnskab v/kassereren. Kassereren gennemgik Støttekontoens regnskab for 2007/2008. der blev godkendt. Der blev dog stillet spørgsmål til statusopgørelsen vedr. de faktiske likvide midler til udbetaling, og midler bundet i værdipapirer. Bestyrelsen blev pålagt at redegøre nærmere for dette forhold, evt. i et kommende Gildenyt. 5. Indkomne forslag ingen 6. Eventuelt intet. Medio sept Ref. ajs

15 Samarbejdsmøde den i Køge spejderhus. Danmark til et samarbejdsmøde. Landsgildet havde, sammen med de øvrige korps gilder, fået en indbydelse fra Sct. Georgs Gilderne i I lyset af det gode samarbejde, som korpsene har arbejdet sig frem til, ønskede Sct. Georgs Gildernes landsgildeledelse at undersøge, om der kunne etableres en eller anden form for samarbejde på voksenplan gilderne imellem, med fuld respekt for forskellene i gilderne. I mødet deltog repræsentanter fra Sct. Georgs Gilderne, De grønne pigespejdere, Det danske spejderkorps, Dansk spejderkorps Sydslesvig, samt Bent-Ole og jeg fra landsgildet. Sct. Georgs Gilderne med ca medlemmer og vi med ca. 110 medlemmer er organiseret i lokale gilder, mens De grønne pigespejderes ca medlemmer og Det danske spejderkorps s ca. 900 medlemmer ikke har lokale gilder og kun mødes ca. en gang om året, så organiseringen er forskellig. Det vi eventuelt kan samarbejde om: Praktiske opgaver evt. i f.m. fælles lejr i Hjælp til at få flere voksne til at blive i korpsene. Fælles holdninger. Fælles stævne. Skabe lokale kontakter. Meget kan lade sig gøre, når man kender hinanden.

16 På trods af forskelligheder i struktur og antal tror jeg, at vi hen ad vejen kan finde muligheder for samarbejde. Som Niels Rosenbom fra Sct. Georgs Gilderne sagde ved mødet slutning. Vi blev da bekræftet i, at Der er et liv efter spejderne Med gildehilsen Jytte Stort og småt fra landsgildepræsidiet møde d Mødet blev denne gang afholdt i Stenum hos vores nye lands-gildemester Jytte og husbond Bo, som i øvrigt viste sig at være en fortræffelig kok. Vi var enige om, at vi havde haft en rigtig dejlig landsgildeweekend stor ros og tak til alle de blå liljer. Det var hyggeligt at møde så mange af dem. Weekenden gav endda et pænt overskud på godt kr. Vores nye skatmester Ulla har nu fået overdraget alt regnskabs-materialet fra den afgåede kansler Julle, og er godt i gang med at sætte sig ind i sagerne. Af særlige punkter, som præsidiets medlemmer blev bedt om at vende hjemme i gilderne, var:

17 Stemmeret: a) Er det hensigtsmæssigt at landsgildegruppen følger samme stemmeretsprocedure som gilderne? b) Skulle alle fremmødte medlemmer evt. have stemmeret? Afhængig af snakken i gilderne, kan vi evt. tage sagen op på næste lands-gildeting. Fællesopgave: Præsidiet foreslår, at vi støtter projekt Byg en kirke i Burundi. Ole Emming vil kunne udpege en specifik opgave til os se i øvrigt Oles artikel i baptist.dk nr. 6/2008. Uanset om landsgildet beslutter sig for denne opgave eller en anden, er det en god idé allerede nu at udtænke indsamlings-muligheder kun fantasien sætter grænser! Den 22. sept. deltog Jytte og Bent-Ole sammen med Niels Rosenbom fra Sct. Georgs Gilderne i et fælleskorpsligt møde vedrørende evt. samarbejde, især omkring den store fælles korpslejr i 2012, hvor man forventer spejdere. Jytte skriver lidt om det andetsteds i bladet. Fra DBS hører vi, at Carsten Thomsen, Aalborg, er blevet korpssekretær foreløbigt for 1 år. Ja, ja selv de gamle heste kan trækkes af stalden i en nødsituation! Vores hjemmeside er ved at blive ajourført, især vedr. præsentation af det nysammensatte præsidium. Brug den nu! Så drøftede vi igen, igen! præsidiets påklædning. En mørkeblå T-shirt/bluse med et spejder-turkis tørklæde med vort logo blev foreslået. Den idé arbejdes der videre med. På landsgildeweekenden lovede vi Julle en mere konkret takkegave for hans mange år som kansler. Han ønsker sig et bibelatlas, og det synes vi, han skal have.

18 Så gik vi over til Støttekontoens bestyrelsesmøde: På kontoens generalforsamling i august blev der stillet spørgsmål til likviditeten, som den fremgik af årsregnskabets status, og bestyrelsen blev pålagt at redegøre for den efterfølgende. Da saldiene på 80 % og 20%-kontiene allerede indgår i det indestående på bankkonto og værdipapirbeholdning, rettes status i første omgang fra: aktiver passiver Sydbankkonto ,60 Værdipapirer ,53 80% konto 9.889,70 20% konto 3.950,40 Udlovede gavebreve 7.000,00 Formue pr. 30. april , , ,23 til: aktiver passiver Sydbankkonto ,60 Værdipapirer ,53 Udlovede gavebreve 7.000,00 Formue pr. 30. april , , ,13 Forskellige løsninger på det opståede likviditetsproblem, når de uddelte gavebreve indløses, blev drøftet. Alt i alt, et konstruktivt møde. Landsgildepræsidiet arbejder, og er altid modtagelig for forslag og gode idéer fra gilderne. Alice

19 Landsgildeweekend Gyldenløvsgildet indbyder til Landsgildeweekend Den august 2009 Weekenden bliver, håber vi, nogle rigtig gode dage på denne FDF lejr Egerupvej 49 Egerup i Skælskør, hvor vi tidligere har haft store oplevelser. Vi håber Du kommer med og vi vil senere sende Dig program kørselsvejledning og andre praktiske oplysninger.vi glæder os til at se Dig. Spejderhilsen fra Gyldenløverne

20 Guds Søn Maria syntes, det lød mærkeligt. Og gaven - det var jo ingenting. Den så så lurvet og værdiløs ud. Pludselig kom hun til at tænke på plantens egenskaber, som var så livsbekræftende. Aldrig dø; og give liv fra sig! Det var det, hun syntes, de tre andre gaver manglede. Hendes dreng skulle senere i livet give liv til alle, der med bønnetårer og glædestårer knælede for ham. Hun kiggede på Jerikorosen. Nu forstod hun, at hendes søn skulle se det oversete, - det andre gik forbi. Han skulle være rosen, som folk ville drages imod. Han skulle aldrig dø, men bringe evigheden ind i tiden. Rosen måtte absolut betyde, at han var Guds søn. Nu så hun det for sig: Hendes dreng var både konge, præst, profet og Guds søn. Maria tog imod gaven og så sig omkring.

21 Mange af os har i andagter brugt eksemplet med et en tændstik kan knækkes men når der er mange tændstikker sammen er de ikke til at knække. Så har vi sammenlignet det med spejderpatruljen eller det lokale gilde. Sammen er vi stærke. Her er det store træstammer de må være endnu sværere at knække / ødelægge. Hvis du ser efter bliver disse træstammer alligevel øde lagt bare fordi de ligger og ikke bliver brugt til noget. De rådner op, bliver syge af skimmelsvampe og lignende træsygdomme. Vi har det lidt på samme måde. Det er godt vi står sammen, men vi skal også bruges til noget ellers er det os der falder sammen og bliver syge. Derfor skal vi også være aktive i gildet og menigheden, samt andre steder hvor vi vil gøre en forskel. Kurt Bøgsted

22 Kalender fra Gilderne: Ex-Voto Gildet Gyldenløve Gildet Sirius Gildet Sysselgildet Ube-Maso December mødet henvises til januar 17. januar 09 kl. 18,00 Julekomsammen 26. januar 09 kl. 14,00 Gildeting 23. februar 09 kl. 14,00 Gildemøde 15. december kl. 19,30 Julehygge i Roskilde Baptistkirke 19. januar 09 Forretningsmøde i Kløvermarkskirken, Holbæl 16. februar 09 Gildemøde Emne? 3. december Julehygge hos Lis Kongsvad 7. januar 09 På rejse i Kina med Rigmor og Alice 4. februar 09 Vort årlige forretningsmøde Henvendelse til gildemester Lis Kongsvad, tlf december kl. 18,30 Julefrokost i Kornhuset hos Inger Lise og Ole 15. januar 09 kl. 19,30 Livet som det leves og opleves 12. februar 09 kl. 19,30 Gildehal og forretningsmøde Henvendelse til gildemester Flemming Berg tlf december kl. 18,00 Julemøde hos Kurt Bøgsted- medbring en gave 9. januar 09 kl. 19,00 hos Linna Nysomfilm: To verdener kan man vælge mellem familie og kærlighed? 13. februar 09 kl. 19,00 Forretningsmøde

23 hos Jørgen Pedersen Den Blå Lilje Intet oplyst fra gildet Tillykke til Jytte med 60 års fødselsdag

24 Fra redaktionen ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Håber at næste år vil der komme flere indslag fra gilderne med foto. Redaktør Bent-Ole Berntsen Engelsk: Merry Christmas and a Happy New Year. Polsk: Vesowe Boze Narodzenie.

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 13 juni 2014

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 13 juni 2014 LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 13 juni 2014 Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1954 Indhold: 1. Referat fra førerstævnet (s. 1 2) 2. Husk at tilmelde dig landsgildeweekenden (s. 2) 3. Landsgildeweekendens

Læs mere

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1956 Indhold: 1. Lejrnyt især for deltagere! 2. Nyt fra Den Blå Lilje 3. Referat fra førerstævnet i påsken 4. Gedebukke

Læs mere

Gildenyt. 40. Årgang nr. 2 juni 2007. Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

Gildenyt. 40. Årgang nr. 2 juni 2007. Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954 Gildenyt 40. Årgang nr. 2 juni 2007 Foto hvor Morten Kofoed lige har overrakt 1 af de 2 gavebreve til de afrikanske spejderledere så de kan komme på træninger i et af spejdercentrene i Burundi Danske Baptistspejderes

Læs mere

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg.

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Indledning og velkomst v Karin Christiansen Karin bød især velkommen til Didi Oprenova fra Bulgarien, som taler til et seminar

Læs mere

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg 1. Konstituering: A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og regnskab. Dirigenterne

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Gilde- nyt. 41. Årgang nr. 2 juni 2008. Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954. Billede fra Festival 2005 - DBS

Gilde- nyt. 41. Årgang nr. 2 juni 2008. Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954. Billede fra Festival 2005 - DBS Gilde- nyt 41. Årgang nr. 2 juni 2008 Billede fra Festival 2005 - DBS Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954 Gildenyt udkommer normalt i månederne marts, juni, oktober og december. 1. ordensmester:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04.

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04. D D Den 13.04.10 Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. Formand Mikael Green bød velkommen til de fremmødte. Specielt velkommen til vores æresmedlemmer,

Læs mere

Baptistspejdernes Førerstævne

Baptistspejdernes Førerstævne Referat af FOKUS 2013 Baptistspejdernes Førerstævne 14. april 2013 1. KONSTITUERING A. Valg af dirigenter Lise Lybeck, Lyngby og Andreas Højmark Andersen, Aalborg 1. blev valgt som dirigenter for førerstævnet.

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal

Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Hjemmeside: www.transdanmark. dk Den 22. marts 2012 Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere