Nyhedsbrev nr. 49. Vi fik afholdt den årlige Generalforsamling og fik valgt en bestyrelse der er i gang med opgaverne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 49. Vi fik afholdt den årlige Generalforsamling og fik valgt en bestyrelse der er i gang med opgaverne."

Transkript

1 Kære Grundejere! Nyhedsbrev nr. 49 Side 1 af 7 August 2015 Så blev det igen august og tid for Nyhedsbrev. Den sommer vil bestemt ikke indgå i kalenderen som en af de varmeste vi husker. Alligevel har der været god aktivitet i vore huse og det har summet af aktivitet i området. Vedrørende bådene, så mangler enkelte stadig ID numre. Her for nylig rev en båd sig løs og forsvandt langt væk. En grundejer i Vester Egesborg ved Dybsø fjord fandt den, og via ID kunne bådens ejer kontaktes og han fik sin båd igen. God afslutning, men kun fordi der var ID på den. Husk på, at løse både betragtes som strandingsgods (hittegods) og håndteres dermed efter regler der ikke altid er nemme for ejeren. Så på med noget ID,- og noget kraftigere fortøjningsgrej. Vi fik afholdt den årlige Generalforsamling og fik valgt en bestyrelse der er i gang med opgaverne. Skulle nogen have lyst til at køre med foreningens plæneklipper på Fællesarealerne, enten som fast eller måske som vikar, - kan aftale herom laves med Karl Aage Nielsen via mail: NB: Fra 2016 betales vandafgift og kontingent hvert år pr. 1. marts og 1. september. Bilag til dette nyhedsbrev: 1. Referat fra Generalforsamlingen 2. Bestyrelsens beretning 3. Bestyrelsens efterfølgende konstituering Med venlig hilsen Jørn M. Jakobsen 5. september 2015 Fællesarbejde 6. september 2015 Fællesarbejde FÆLLESARBEJDE: Fra kl til kl september 2015 Fællesarbejde og optagning af bro 27. september 2015 Fællesarbejde Vi mødes som sædvanlig ved Materielskuret, Strandgårdsvej 44 for uddelegering af opgaver v/ Lene og Connie. Med venlig hilsen Bestyrelsen

2 Grundejerforeningen Strandgaarden ENØ Side 2 af 7 Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag den 20. juni 2015 Dagsorden i henhold til vedtægternes Valg af dirigent og stemmetæller 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (vedlagt) 4. Forslag fra medlemmer. Forslag fra Gunnar Skovgaard: 1: Træer ved skel til Reedtzholm. 2: Vejsten. 5. Forslag fra bestyrelsen Forslag til budget 2016 (vedlagt) 6. Valg af bestyrelsen På valg er: Lene Ryttersø ( villig til genvalg) Connie Lousø (villig til genvalg) Finn Broni (villig til genvalg) 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (ikke aktuel) Knud Jensen er valgt for 2 år i (ikke aktuel) 8. Valg af revisor(er) og eventuelt 1 revisorsuppleant På valg er : Revisor: Johannes Jensen ( villig til genvalg ) Revisorsuppleant: Bente Jakobsen er valgt for 2 år i (ikke aktuel) 9. Valg af stående udvalg - herunder brolaug Brolauget består af: Tony Ryttersø, Niels Hansen og Per Rasmussen (Alle er villig til genvalg) 1o. Eventuelt. Tilstede var 30 medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent og stemmetæller. Jens Hansen SA16 blev valgt som dirigent. Herunder valg af 2 stemmetæller. Valgt blev Manfred Schou SR31 og Kirsten Broni SA26. Ad 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år Formanden forelagde beretningen Henning Larsen SR21 angående dæmningen har kommunen meldt noget ud om økonomien. Formanden svarede man kender ikke den samlede pris, og de enkelte parceller kommer nok til at betale efter en eller anden fordelingsnøgle, som ikke kendes. Simone Anderson SR13 ankede over huller på stikvejene. Formanden sagde det vil blive udbedret. Jens Hansen SA16 forespurgte forsamlingen når nu vejene skal renoveres om et antal år om man foretrak fra 2017 at forhøje bidrag til vejfonden eller den dag det er aktuelt at betale et tilskud. Der kom ingen reaktion. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3 Ad 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet for 2014 blev godkendt uden bemærkninger. Side 3 af 7 Ad 4. Forslag fra medlemmer. Forslag 1: Træer i skel til G/F Reedtzholm. Forslagsstiller Gunnar Skovgaard SS2 kommenterede forslaget. Formanden forklarede at man vidste ikke hvor skellet gik,og dermed ikke om træerne stod på vores areal. Gunnar afstod fra afstemning. Forslag 2: sten i rabatterne. Forslagsstiller Gunnar Skovgaard SS2 kommenterede forslaget. Formanden forklarede at bestyrelsen ønskede at beholde de hvide sten i vejsvingene og eventuel der, hvor de skulle beskytte f.eks. kloakdæksler eller andet. Andre steder skulle de fjernes. Gunnar afstod fra afstemning. Ad 5 Forslag fra bestyrelsen Forslaget til budget for 2016 blev forelagt af kassereren. Merete Skou SR16 foreslog evt. at sætte bidrag til vejfond op til 200 kr. Henning Larsen SR21 forespurgte om tidshorisonten for renovering af vejene. Formanden meddelte at bestyrelsen vil kigge på sagen til næste generalforsamling. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad 6. Valg til bestyrelsen. Connie Lousø SG34, Lene Ryttersø SS7 og Finn Broni SA26 blev genvalgt. Ad 7 Evt. valg af suppleant til bestyrelsen. Ikke aktuelt da Knud Jensen SA28 blev valgt i 2014 for 2 år.. Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Johannes Jensen SA10 blev valgt som revisor. Valgt af revisorsuppleant ikke aktuelt da Bente Jakobsen SG51 blev valgt i 2014 for 2 år. Ad 9. Valg af stående udvalg De nuværende udvalgsmedlemmer af brolauget Tonny Ryttersø SS7, Niels Hansen SR25 og Per Rasmussen SG22 - blev genvalgt. Ad 1o. Evnt. Kasseren orienterede om, at vandværket fra 2016 har ændret forfaldsdagene til 1. marts og 1. september. Formanden meddelte at foreningen havde deltaget i reception for Helmer Jensen. Til slut takkede formanden dirigenten og overrakte en vingave. Jens Hansen Dirigent Finn Broni Referent Jørn Jakobsen Connie Lousø Karl-Aage Nielsen Lene Ryttersø

4 Side 4 af 7 Grundejerforeningen Strandgaarden ENØ Generalforsamling juni 2015 Bestyrelsens beretning På bestyrelsens vegne vil jeg byde alle velkommen til Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Siden sidste generalforsamling er der 5 ejendomme der har skiftet ejere. Til jer skal der lyde en helt særlig velkomst. Vi håber at I allerede har fornemmet den helt særlige glæde ved området og den helt særlige sociale omgang ved Fællesarbejdsdagene hvor alle yder en fantastisk indsats samtidig med at man nyder hinandens selskab. De nye medlemmer er: Strandgaardsvej 12 Strandgaardsvej 16 Strandagervej 3 Strandrylevej 4 Strandrylevej 19 : Marianne og Steen Mikkelsen : Gitte og Kenneth Riff Vive : Peter Hovmand Jensen : Yvonne og Jesper Hansen : Bente Overgaard og Jesper Andersen Grundejerforeningens område omfatter 112 grunde beliggende på Strandagervej, Strandgårdsvej, Strandrylevej og Strandskadevej. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. Sideløbende med det lokale bestyrelsesarbejde, har vi, som vi plejer, repræsenteret foreningen i Fællesudvalget, Pumpelauget, Digelauget og Vandværket. Senere i beretningen, vil jeg gå lidt i dybden med aktiviteterne i de enkelte udvalg. Jeg vil her i starten rette en helt speciel stor tak til bestyrelsen for et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde. Når vi, meget ofte pr. mail, taler om aktuelle problemstillinger, bringes løsningerne umiddelbart til udførelse, og det er fantastisk tilfredsstillende, at man som bestyrelsesmedlem ved, at alle gør deres bedste for at få opgaven løst. Tusind tak for jeres indsats. Året her i Strandgarden er gået godt. Der har været opgaver hèr og dèr, og vi synes de alle er løst på en god måde. Èn af de større sager, var vandafledningen på Strandrylevej. Ved kraftig regn, var, der grundet niveauforskellene på Strandgaardsvej, rigtig store vandmængder der fossede ned ad Strandrylevej til stor ulempe for grundejerne. Vi etablerede 4 vejbrønde som vi fik koblet på en allerede etableret drænledning, og resultatet er blevet rigtig godt. De vandmængder der før tilsumpede de øverste grunde, bliver nu, via drænene, pumpet bort af de velfungerende drænpumper. Det er ikke utænkeligt, at nogle ville have foretrukket en anderledes prioritering af arbejdsindsatsene, men jeg føler, at de løste opgaver, er prioriteret efter det, som flest muligt efterfølgende kan have glæde af. Vi er klar over, at vores veje inden for en overskuelig fremtid skal have en større renovering. Tidligere bestyrelser har været så forudseende, at de oprettede vores vejfond hvor vi hvert år sparer op til denne omkostning. Lidt senere kan vi under regnskabspunktet se, at vi skal spare lidt længere tid for at belaste grundejerne mindst muligt. Det kunne også overvejes at, bestyrelsen overvejer at tillægge Vejfonden en lidt større opmærksomhed ved budgetlægningerne fremover. Vi har ingen umiddelbart større kendte omkostninger i sigte. Vores græsmaskine truede på et tidspunkt med kollaps, men Græschefen Karl Åge, fandt et helt nyt skærebord til en fornuftig pris. Nu er maskinen næsten som ny! I årets løb, har der som tidligere, været ydet en stor frivillig indsats hvor rigtig mange møder frem til de planlagte arbejdsdage.

5 Side 5 af 7 Også uden for de tilrettelagte Fællesdage har mange ydet en stor indsats. Maskinførerne på græsmaskinen sørger for at vore grønne områder er rigtig fine og andre har, ved egne initiativer, ydet store indsatse med beskæring og genplantning. En meget stor tak til jer alle. Vedrørende vores Deklaration, er der måske en løsning på vej. Som I husker, har vi i lang tid ønsket handling fra kommunen side og det ser ud til at en ny lokalplan er på tegnebordet. Nogle grundejerforeninger har haft møder med embedsværket, og det forlyder, at der arbejdes på et fællesmøde med samtlige grundejerforeninger. Vi venter med spænding på dette møde, og er godt forberedte. s og Hjemmeside. Det går rigtig godt med tilmeldingerne til korrespondance. Vi vil dog meget gerne have endnu flere med, og skulle der sidde nogen der har fået mail i mellemtiden, så er i meget velkomne på maillisten. Husk at indberette ændringer af adresser til bestyrelsen, eller allerhelst til vores kasserer. Vores Hjemmeside er revideret og meget flot. Den indeholder mange gode oplysninger samt relevant nyhedsstof. Der er links til mange relevante hjemmesider og alle referater fra vores egen bestyrelse samt Fællesudvalgets møder kan i finde her. I er meget velkomne til at foreslå tiltag på indholdssiden., ligesom I er meget velkomne til at indsende billeder som I synes andre ville have glæde af at se. Finn, som er vores webmaster, tager imod med glæde! Regnskab Vores kasserer m.m Finn Broni vil senere fremlægge årets tal. Brolauget. Igen i år skal lyde en stor tak til Brofolkene for deres indsats. Husk at der, heller ikke i år, må fortøjes direkte til brokonstruktionen. Nedrammede pæle skal være så høje at de er meget synlige, - også ved højvande, og skal i øvrigt fjernes når båden tages op. Alle husker, at ingen både må ligge på land når broen er sat ud. Der kniber med at få effektueret denne ordning. Der er igen i år et par stykker som ligger på land. Det er besværligt at slå græsset dernede når der ligger både. Hvis de ikke skal i vandet, så kan man eventuelt lægge dem op på egen grund. Endvidere skal alle både forsynes med tilhørsforhold. Eks. SG51. Dette for at kunne identificere båden hvis den river sig løs, - eller andet. Pumpelauget Pumpelauget kører uden problemer. Der har været afholdt Plenarmøde der ikke indeholdt markante nyheder. Lidt vand i en af motorerne pegede på en større reparation men den kører endnu. Bryder den ned vil den blive udskiftet til en ny og kraftigere type. Jørgen Åge Hansen, Kildeengen er formand og Finn Broni er vores mand i lauget. Digeprojektet. Dette projekt er nu helt og holdent et kommunalt projekt. Dog er der stadig en lokal interessegruppe der følger udviklingen og orienterer i skrift og tale når grundejerforeningerne samles i diverse udvalg. Det er meningen at Kommunen vil invitere samtlige grundejere til en orienteringsaften. Dog skal projektet fastlægges endeligt og der skal kunne redegøres for økonomien. Ikke mindst er Kystinspektoratet en væsentlig medspillere hvis lidt besværlige bestemmelser skal implementeres. Vi vil følge projektet og eventuelt på hjemmesiden underrette om nye tiltag. Vandværket Finn Broni er kasserer i Vandværket, og Grundejerforeningen Strandgården var, via bestyrelsen, repræsenteret i Plenarforsamlingen.

6 Fællesudvalget Side 6 af 7 Fællesudvalget kører nu, her 2 måneder inden generalforsamlingen, stadig uden formand. Der har i årets løb været afholdt en Generalforsamling og et bestyrelsesmøde der ikke fandt en løsning. Så jeg kan næsten love at såfremt der her er en person der skulle have lyst, - så er posten ledig. Alligevel har vi arbejdet. Vi havde ansøgt Trygfonden om en hjertestarter, - og fik et fint formuleret nej! Så havde vi heldigvis i forvejen bestemt, at skulle dette ske, så ville vi købe èn, og selv betale. Det har vi nu gjort og den er opsat nede på Helmers gård lige ud til vejen. Kast et blik på den når i kører forbi, så I ved hvor den sidder. Gå også ind på vores hjemmeside og se de demovideoer der meget tydeligt viser hvordan man bruger en sådan. Vi arbejder på at arrangere en demonstration i forbindelse med Petanqueturneringen der afvikles d. 18. juli på Cypresvængets baner. Skulle Petanqueturneringen ikke blive gennemføres som planlagt, søges arrangementet gennemført alligevel, og formentlig samme sted? En repræsentant for leverandøren samt en paramediciner skal demonstrere livreddende førstehjælp. Vi mangler i skrivende stund at få deres deltagelse endeligt bekræftet. Når programmet er fastlagt, vil vi sørge for at få det annonceret. Angående Petanquespillet så er interessen tilsyneladende dalet. Efter ønsket om nyt grus blev opfyldt, - har der ikke været aktivitet overhovedet. Hvis nogen ville tage initiativet, kunne der sikkert godt skabes lidt liv derovre, eventuelt søndag formiddag? Generelt Vi skal gøre opmærksom på, at det kun er tilladt at slå rørskæret i en nærmere bestemt periode som er fra 1.november til 28. februar. Dette af hensyn til fugle og insekter. Respektér venligst denne bestemmelse. Ligeledes anmoder vi om, at man respekterer bestemmelserne om støjende maskiner. Endnu engang må vi henstille til hundeejere, at hundene skal føres i snor, - hele døgnet, og vi skal samle efterladenskaber op, - også om aftenen. Det er bestemt ikke alle der følger denne regel! Når hundeejere er gjort opmærksom på vores holde hunden i snor regel bliver der ofte svaret at hunden ikke render nogen steder. Så må man altså konstatere, at det gør den heller ikke når den er i snor! Vi skal bede de grundejere der udlejer deres huse om, på en eller anden måde, at orientere lejerne om vore bestemmelser. Alt for tit ser vi at lejerne, måske uforskyldt, kommer til at ramme ved siden af og det er uheldigt at de skal føle det som chikane, hvis og når de gøres opmærksom på fejltagelserne. Oftest er det løse hunde og andre gange er det husholdningsaffald der blot efterlades på jorden. Ræve, hunde og katte står nærmest i kø for at splitte det hele ad. Få eventuelt etableret et ekstra affaldsstativ eller måske meget bedre, - få forfattet et ordensreglement på flere sprog og hæng det op i huset på et rigtig godt sted. Giv også bureauet besked om de få regler vi har. Jeg overgiver herved bestyrelsens beretning til generalforsamlingen. Tak for ordet. Jørn M. Jakobsen Formand for bestyrelsen

7 Side 7 af 7 Bestyrelsen for G/F Strandgården, Enø pr. 20/ Formand: Jørn Møller Jakobsen tlf Strandgårdsvej 51, Enø mobil Karrebæksminde ( G/F s repræsentant i Fællesudvalget, formand for brolaug og ansvarlig for bålplads ) Næstformand: Lene Ryttersø tlf Grækenlandsvej 4, st.tv mobil København S Strandskadevej 7, Enø (ansvarlig for veje og fællesarealer) Kasserer og Finn Broni mobil Sekretær: Orionvej Næstved Strandagervej 26, Enø. (G/F s repræsentant i Vandværket og Pumpelauget ) Bestyrelses- Karl-Aage Nielsen mobil Medlem: Strandgårdsvej 39, Enø 4736 Karrebæksminde (ansvarlig for maskinhus og maskiner) Bestyrelses- Connie Lousø tlf medlem: Langebjergvej 40, Haraldsted mobil Ringsted Strandgårdsvej 34, Enø (ansvarlig for veje og fællesarealer) Bestyrelses- Knud Jensen mobil suppleant: Lundager Greve Strandagervej 28, Enø

På bestyrelsens vegne, vil jeg byde alle fremmødte velkommen til vores Grundejerforenings ordinære generalforsamling 2012.

På bestyrelsens vegne, vil jeg byde alle fremmødte velkommen til vores Grundejerforenings ordinære generalforsamling 2012. Grundejerforeningen Strandgaarden ENØ Generalforsamling 2012 23. juni 2012 Side 1 af 6 Bestyrelsens beretning. På bestyrelsens vegne, vil jeg byde alle fremmødte velkommen til vores Grundejerforenings

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal Nr. 3 Marts 2012 40. årgang Hjemmeside: http:/www.bricksite.com/husejerforeningenhorsbred mail: hh.horsbred@gmail.com Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere