Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Frøstruphave Efterskole"

Transkript

1 Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

2 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre Mission og KFUM og KFUK i Vestjylland den 1. august 1983 og har hjemsted i Frøstrup, Lunde sogn, Varde Kommune. Skolen ejer ejendommen matr. nr. IE, IR, 6B og 6C af Frøstrup Hovedgård, Lunde sogn, Vester Horne Herred, Region Syd. Skolens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Vi driver skole på Den evangelisk-lutherske Folkekirkes grund og i tæt samarbejde med skolens bagland. (stk. 2) Skolens værdigrundlag er: - Det kristne livs- og menneskesyn som det findes i Bibelen og udtrykt i Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse. - Vi tror på, at de værdier og glæder, der udspringer af et liv i troen på Jesus Kristus som frelser, er vejen til livsglæde. - Vi tror på, at mennesket udvikles af såvel udfordringer som motivation, og at der skal være rum for frihed og gensidig respekt. - Vi tro på at omsorg for medmennesket er meget betydningsfuldt. - Vi tror på samarbejde, ansvarlighed og plads til forskellighed som vigtige værdier. - Vi tror på, at dialog og engagement i folkelige, nationale og globale samt sociale og kirkelige fællesskaber er både vigtige og værdifulde værdier. - Vi tror på, at det er vigtigt at bygge bro mellem generationerne og forskellige samfundsgrupper. - Vi tror på kvalitet, konsekvens og et tidssvarende, fagligt højt niveau i såvel undervisning som fritid. 2

3 2. Repræsentantskabet Repræsentantskabet sammensættes af myndige personer på følgende måde: - IM-samfund, KFUM og KFUK foreninger og IMU foreninger i skolens naturlige område, må hver sende to repræsentanter. - IM-kredse, KFUM og KFUK distrikter og IMU kredse i skolens naturlige område, må hver sende 3 repræsentanter. - Elevforeningen "Spiren" vælger 2 repræsentanter. - Repræsentantskabet suppleres med 3 repræsentanter valgt af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller hvert år de 3 supplerede repræsentantskabsmedlemmer til godkendelse af repræsentantskabet på den ordinære generalforsamling. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges repræsentantskabsmødet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen. Repræsentantskabet vælger af sin midte formand og næstformand for repræsentantskabet. Repræsentanternes funktionstid er 2 år. Genvalg kan finde sted. Det enkelte samfund / forening / kreds / distrikt har pligt til at meddele nyvalg til repræsentantskabets formand / skolens forstander. Stk. 6 Medlemmer af repræsentantskabet har ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art, men har adgang til at afgive stemme ved personligt fremmøde på repræsentantskabsmødet. Ingen kan afgive mere end en stemme. Medlemmer har intet personligt ansvar for skolens forpligtelser. Stk. 7 Skolens årsrapport sendes fra skolen senest 14 dage før den general- 3

4 forsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmer har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 3. Skolens drift Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og frivillige økonomiske bidrag fra repræsentantskab og skolens venner. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. 4. Repræsentantskabsmødet Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt på skolen inden 1. maj. Der indkaldes til mødet senest 8 uger før gennem skriftlig indbydelse. Dagsorden, årsrapport og evt. bilag og ind sendte forslag udsendes senest 14 dage før mødet. Repræsentantskabsmødet vedtager ændringer i vedtægterne, jf. 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. 13. Repræsentantskabsmødets dagsorden skal omfatte følgende: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af repræsentantskabets sammensætning 3. Bestyrelsens beretning om skolens virksomhed 4

5 4. Forstanderens beretning 5. Det reviderede regnskab (årsrapport) forelægges til godkendelse 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet og suppleanter 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt Repræsentantskabet vælger af sin midte formand og næstformand for repræsentantskabet. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal indgives skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 28 dage før repræsentantskabsmødet. Stk. 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 procent af repræsentantskabets medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinært repræsentantskabsmøde sammen med dagsorden. Stk. 7 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog 13, stk. 1. Stk. 8 Hvis nogen ønsker skriftlig afstemning, gennemføres det. Stk. 9 Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på repræsentantskabsmødet. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 5 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet af og blandt repræsentantskabets medlemmer. 5

6 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår med henholdsvis 4 og 5 hvert år (5 i lige årstal og 4 i ulige årstal). Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Medarbejderrådet har dog ret til at vælge en repræsentant af sin midte, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Stk. 6 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg. Det består af formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer, der følger skolens administration og forbereder bestyrelsens møder. Forretningsudvalget kan alene varetage servicefunktioner for bestyrelsen idet vedtægtsbestemte opgaver ikke kan delegeres. 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen, og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for repræsentantskabet. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansæt- 6

7 telse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jf. 10, stk. 1. Stk. 7 Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. Stk. 8 Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse. 7. Bestyrelsens arbejde m.v. Bestyrelsen holder møde når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager, der skal behandles. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Senest ved efterfølgende møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Det skal fremgå af protokollen, hvor mange medlemmer, der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutningsdygtigt. Enhver af bestyrelsesmedlemmerne er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbe- 7

8 vares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvorved vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk.6 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendig at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt. Stk. 7 Forstanderparret og en repræsentant for lærerne kan deltage uden stemmeret i møderne. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer. Stk.8 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 8. Skolens daglige ledelse Stk.1 Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige 8

9 har det pædagogiske ansvar. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander. Stk.3 Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Stk.4 Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v. 9. Medarbejderråd Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Stk.2 Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v. Medarbejderrådet udtalelser indhentes i pædagogiske spørgsmål samt i alle spørgsmål, der angår skolens facilitets- og elevmæssige udbygning i henhold til den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem bestyrelsen og skolens fastansatte medarbejdere. (se vedlagte bilag) 10. Regnskab og revision Årsrapport udarbejdes hvert år inden udsendelse af dagsorden til repræsentantskabets ordinære møde. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab og revision af frie kostskoler. 9

10 Revisionen skal være afsluttet hvert år inden udgangen af marts, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport, der forelægges for repræsentantskabsmødet. Bestyrelsesmedlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens 7. Regnskabsåret er kalenderåret. 11. Tegningsret Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift. 12. Vedtægtsændringer Stk 1 Vedtægtsbestemmelseme og ændringer heri skal godkendes af ministeriet. Stk 2 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages på et repræsentantskabsmøde med forslag til ændring af vedtægter på dagsordenen og med de skriftligt formulerede forslag vedlagt som bilag. Kun sådanne forslag, som er udsendt i forvejen, kan vedtages. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for ændringsforslagene. Stk 3 Ønskes 1 ændret, skal et vedtaget ændringsforslag bekræftes af 2/3 af de fremmødte på yderligere et repræsentantskabsmøde indkaldt med normalt varsel, jf

11 13 Skolens nedlæggelse Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler, som har et kristent formål og vedtages på repræsentantskabsmødet. Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt. 11

12 Således vedtaget af repræsentantskabet for Frøstruphave Efterskole på ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 24. november 2009 og på repræsentantskabsmødet d. 15. april

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2014 2015

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2014 2015 splan for Hestlund Efterskole 2014 2015 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Forskellige opgaver 5. Undervisningen Fagbeskrivelser

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere