Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121"

Transkript

1 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke Svenstrupvej 1A Der var ikke andre kandidater og Sus Gehrke blev valgt. Dirigenten kunne konstatere at iflg. 11.skal indkaldelsen ske med min. 14 dags varsel og dette skal ske skriftligt til alle medlemmer, med ledsagelse af en dagsorden med angivelse af emner, der behandles samt genpart af regnskabet. Da der ingen indvendinger var fra medlemmerne, kunne dirigenten orientere om, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Tak til ordstyreren for ordet til bestyrelsens beretning for Årets sommertur gik til Dyrehaven og Bakken lørdag den 8. juni. Dagens program omfattede en hestevognstur i Dyrehaven efterfulgt af spisning og hyggeligt samvær i Bræddehytten på Bakken og for nogle også en tur i forlystelserne. Der var som sædvanligt godt, stort fremmøde, og bestyrelsens festudvalg eller andre højere magter havde sørget for det gode vejr til udflugten. Der ligger en masse gode billeder fra turen på vores hjemmeside under "Galleri", "Bakken 2013", hvor man kan få et gensyn med turen eller låne lidt af stemningen, hvis man ikke havde mulighed for at være med. Sommerturen her i 2014 går til Thorsvang Samlermuseum på Møn den 2. august. Det holder til i den gamle tørmælksfabrik i Lendemark, og det skal efter sigende være et rigtigt spændende sted for alle generationer. [Sæt kryds i kalenderen allerede nu den 2. august ] Med hensyn til den offentlige service, vil vi starte med rose kommunen: Snerydningen i den forgangne vinter må siges at have været eksemplarisk. Det kan muligvis hænge sammen med, at vi har haft en usædvanligt mild vinter, men det vil vi lade stå åbent Bestyrelsen har ikke fået henvendelser om rotter og vilde katte det forløbne år. Så enten har skadedyrsbekæmpelse ikke været aktuel, eller også er problemerne blevet indrapporteret - og forhåbentligt ordnet - direkte via kommunens hjemmeside.

2 Som det sidste punkt under offentlig service har vi noteret, at der flere steder er skader på fortove og vejbelægning. Fx. er stien mellem Broksøvej og Ring3 i en tilstand der kræver terrængående fodtøj, hvis man vil helskindet igennem. Vi har henvendt os til kommunen omkring det sidst på året og tager det op igen.. Vi opfordrede på sidste års generalforsamling til at indrapportere serviceproblemer via kommunens hjemmeside, idet det giver kommunen mulighed for at reagere hurtigere, end hvis det først skal omkring bestyrelsen. Hvis der ikke lige er mulighed for at bruge den vej eller kommunen nu ikke skulle reagere - er I naturligvis meget velkomne til at henvende Jer til os, hvorefter vi så kan tage sagen op. Vi har fornyligt modtaget et forslag vedr. det grønne område på Broksøvej. Forslaget omhandler en renovering af området med beskæring af buske og træer og anlæggelse af græsareal og/eller anlæggelse af en petanque-bane. Omkring samme område har vi i efteråret modtaget en anmodning fra Broksøvej- Vemmetoftevej Antennelaug om opsætning af en flagstang. Vi har endnu ikke haft mulighed for at diskutere og regne på forslagene i bestyrelsen. Vi tager dem op på næste bestyrelsesmøde, så vi opfordrer nu beboerne i området ved Broksøvej og Vemmetoftevej til evt. at komme med flere forslag. Vi er bekendt med at der er flere diskussioner i gang dernede, så det er nu det skal frem, hvis det skal med i overvejelserne. Vi har også modtaget to henvendelser fra Ejerlauget Rendsagerparken i Vallensbæk Nord vedrørende gener fra den nye Ringsted-jernbane, der er under anlæg lige syd for Holbækmotorvejen og gennem Vallensbæk Mose. I november blev vi opfordret til at være medunderskrivere på en protestskrivelse til Folketingets Transportudvalg, og i februar blev vi opfordret til at deltage i en walk-and-talk i Mosen med borgmesteren, Bane Danmark og Folkebladet. Begge henvendelser modtog vi med så kort respit, at vi ikke kunne nå at reagere konstruktivt på det. Men vi vil benytte henvendelserne til at forsøge at etablere et mere varigt netværk mellem ejerforeningerne og laugene i kommunen, så vi får mulighed for at koordinere indsatsen, når det kan være aktuelt fremover. Som det sidste punkt i bestyrelsens beretning vil vi opfordre til, at veje og fortove i foreningen holdes fri og ryddelige. Der har i det forløbne år været nogle gange, hvor især fortove har været blokeret af materialer og affald i længere perioder og hvor vores opfordringer til at rydde fortovet kun har haft midlertidig virkning. Så endnu engang: Hold fortovene fri og ryddede, så vi alle kan komme forbi. Husk at det ikke er alle, der er lige adrætte. Hermed afslutter vi bestyrelsens beretning for 2013 med at ønske alle et godt år her i Og jeg takker for Jeres opmærksomhed og giver ordet tilbage til dirigenten. Tak til dirigenten for ordet til bestyrelsens beretning for Her til sidst vil vi fra bestyrelsen ønske alle et godt 2014.

3 Personligt takker jeg for Jeres opmærksomhed, og afslutter beretningen med at give ordet tilbage til dirigenten. Erik K Kristensen Selsøvej 58 Jeg har sendt en mail til bestyrelsen, vedr. støj på Ringvejen, men har intet hørt fra bestyrelsen, hvilket må siges ikke at være i orden. Vedr. vores fællesture ud i det blå, er dette ikke en opgave for en grundejerforening, og der skal ikke ydes tilskud til dette. Svar Formanden er sikker på, at der er sendt en mail til Erik K Kristensen, men bestyrelsen er af den opfattelse, at når der er valgkamp i kommunen, skal vi ikke gå ind og tage parti, da medlemmerne jo ikke er af samme overbevisning, som f.eks. Erik K Kristensen Svar vedr. tur ud i det blå. Erik så vidt jeg lige husker, sagde du det samme i 2008, og her blev du stemt ned af alle de fremmødte, samt bestyrelsen. Medlemmerne gik ind for de ture, hvor samværet i vores grundejerforening, samt kendskab til, hvem der bor hvor, kontakter på kryds og tværs, netop kom frem. Stor var da vores glæde, da vi så dig og din kone, på vores næste udflugt, og i gav da også udtryk for, at det havde været en god tur, og ikke sidste gang at i deltog. Hvis du stadig, efter i havde været med på turen, var uenig i disse ture, burde du have fremsendt et forslag, som de fremmødte på generalforsamlingen, så kunne tage stilling til i 2009, men der er intet sket. Erik K Kristensen Selsøvej 58. Det sidste ord i denne sag er ikke sagt, jeg forbeholder mig ret til at tage retslig skridt og udtage en stævning mod bestyrelsen. Erik K Kristensen Selsøvej 58 Det forlyder, at ca. 50 % af dem der deltager i ture ud i det blå, ikke er medlemmer af vores grundejerforening. Svar Det kommer noget bag på bestyrelsen. Hvis folk melder 2-3 eller 4 personer til turen, må vi jo formode, at de er en del af husstanden. Vi vil undersøge om det sker, hvad vi kan gøre, hvilken evt. andre muligheder vi har. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, og gennemgik De store poster. Erik K Kristensen Selsøvej 58 Vedr. ture ud i det blå, er der en egenbetaling, hvorfor står det ikke i regnskabet Svar

4 Vi har altid modregnet det i den fælles udgift, og det er første gang der stilles spørgsmål til dette.bestyrelsen vil se på dette til næste regnskab. Vedr. fællesarealet er tekst vedr. saldo misvisning Formanden: Vi kan da ændre det til tilgodehavenderne, hvis man mener, at det er det rigtige ord, som dækker her. Dette gælder for regnskabet Regnskabet blev godkendt. 4. Behandling af rettidige indkomne forslag. Bestyrelsen forslag til ændring af foreningens love Bestyrelsen havde 15 forslag til ændring, hvor 1 forslag blev trukket tilbage. Diregenten.nedsatte 6 personer som tæller, da alle forslag, skal behandles enkeltvis da det drejede sig om vedtægtsændring. Ændringsforslag til titel: LOVE FOR GRUNDEJERFORENINGEN STORE VEJLEGAARD STIFTET DEN. 20 NOVEMBER 1944 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STORE VEJLEGAARD STIFTET DEN 20. NOVEMBER 1944 For 34 imod 0 undlod at stemme 1 Ændringsforslag til 2: Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser overfor såvel offentlige myndigheder, som private, samt at medvirke til fremme af anliggender til gavn for medlemmerne. Foreningen varetager drift og vedligeholdelse af fællesarealer tilskødet foreningen. Foreningen tilvejebringer og administrerer de midler, der er nødvendige til realisering af foreningens formål. Foreningens bestyrelse er berettiget til at udarbejde fælles ordensregler, der efter vedtagelse med de for lovændringer gældende regler på en generalforsamling, træder i kraft fra det tidspunkt de er udsendt til medlemmerne. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor såvel offentlige myndigheder, som private, samt at medvirke til fremme af anliggender til gavn for medlemmerne. Foreningen varetager drift og vedligeholdelse af fællesarealer tilskødet foreningen. Foreningen tilvejebringer og administrerer de midler, der er nødvendige til realisering af foreningens formål. Foreningens bestyrelse er berettiget til at udarbejde fælles ordensregler, der

5 efter vedtagelse med de for vedtægtsændringer gældende regler på en generalforsamling, træder i kraft fra det tidspunkt de er udsendt til medlemmerne. For 34 Imod 0 undlod at stemme 3 Ændringsforslag til 3: Enhver ejer af en parcel udstykket af matr. nr. 18 og beliggende i grundejerforeningens område er pligtig til at være medlem så snart skødet angående parcellen er underskrevet Ved ejerskifte indtræder køberen i forpligtelser og rettigheder, derunder part i en eventuel forenings-formue. Sælgeren er forpligtet til, indenfor et tidspunkt af 14 dage fra salget skriftligt at underrette køberen om de forpligtelser, som til enhver tid påhviler parcellen overfor foreningen. Den til enhver tid værende ejer hæfter dog for alle ejendommes forpligtelser overfor grundejerforeningen~ og refusionsopgørelse mellem sælger og køber er grundejerforeningen uvedkommende. Såfremt en parcel ejes af flere i forening, hæfter samtlige ejere solidarisk for forpligtelser overfor foreningen, men kun en af samejerne har medlemsret. Såfremt der ikke senest 14 dage efter opfordring fra bestyrelsen, af samtlige ejere gives en enstemmig meddelelse til bestyrelsen om, hvem af samejerne der har medlemsret, skal dette spørgsmål afgøres af bestyrelsen. Begærer tilstødende parcellers grundejere om optagelse i grundejerforeningen, træffes den endelige afgørelse af bestyrelsen. Hvert medlem skal have tilstillet et eksemplar af foreningens love. Enhver ejer af en parcel udstykket af matr. nr. 18 og beliggende i grundejerforeningens område er pligtig til at være medlem så snart skødet angående parcellen er underskrevet Ved ejerskifte indtræder køberen i forpligtelser og rettigheder, derunder part i en eventuel forenings-formue. Sælgeren er forpligtet til, indenfor et tidspunkt af 14 dage fra salget at foranstalte skriftlig underretning af køberen om de forpligtelser, som til enhver tid påhviler parcellen overfor foreningen. Den til enhver tid værende ejer hæfter dog for alle ejendommens forpligtelser overfor grundejerforeningen. Refusionsopgørelse mellem sælger og køber er grundejerforeningen uvedkommende. Såfremt en parcel ejes af flere i forening, hæfter samtlige ejere solidarisk for forpligtelser overfor foreningen, men kun en af samejerne har medlemsret. Såfremt der ikke senest 14 dage efter opfordring fra bestyrelsen, af samtlige ejere gives en enstemmig meddelelse til bestyrelsen om, hvem af samejerne der har medlemsret, skal dette spørgsmål afgøres af bestyrelsen. Begærer tilstødende parcellers grundejere om optagelse i grundejerforeningen, træffes den endelige afgørelse af bestyrelsen. Hvert medlem skal have tilstillet et eksemplar af foreningens vedtægter. For 29 Imod 0 undlod at stemme 6

6 Ændringsforslag til 4: Foreningens gældende love og ordensregler skal respekteres af medlemmerne. Foreningens gældende vedtægter og ordensregler skal respekteres af medlemmerne. For 35 Ændringsforslag til 5: Medlemskontingent og gebyrer fastsættes af generalforsamlingen i relation til varetagelse af de i 2 nævnte forhold, og forfalder til betaling forud hver 1. marts. Opkrævning vil automatisk ske via ejendomsskatten i februar måned. Er kontingentet ikke indbetalt senest 31. marts, tilsendes medlemmet en skriftlig påmindelse, idet der tillægges det fastsatte gebyr. Dette og det forfaldne kontingent opkræves pr. brev. Såfremt kontingent og gebyrer ikke er indbetalt inden 31. maj, kan det efter bestyrelsens afgørelse inddrives ad retslig vej, efter at der er givet medlemmet en skriftlig påmindelse pr. anbefalet brev, om inden otte dage at berigtige restancen. Alle omkostninger forbundet med inddrivelsen betales af vedkommende medlem. Er en restance ikke dokumenteret indbetalt inden en generalforsamlings afholdelse, fortaber medlemmet sin valgbarhed, ligesom retten til at deltage i foreningens arrangementer i øvrigt fortabes indtil restancen er berigtiget. Ved ejerskifte betales indskud svarende til 150,00 kr. Medlemmerne er pligtige til snarest at underrette kassereren om flytning samt om handel med pågældende parcel. Medlemskontingent vedtages af generalforsamlingen i relation til varetagelse af de i 2 nævnte forhold, og forfalder til betaling forud hver 1. marts. Opkrævning vil automatisk ske via ejendomsskatten i februar måned. Er en restance ikke dokumenteret indbetalt inden en generalforsamlings afholdelse, fortaber medlemmet sin valgbarhed, ligesom retten til at deltage i foreningens arrangementer i øvrigt fortabes indtil restancen er berigtiget.

7 Ved ejerskifte betales indskud. Indskuddets størrelse, samt gebyrer i forbindelse med ejerskifte, fastsættes af bestyrelsen. Medlemmerne er pligtige til snarest at underrette kassereren om flytning samt om handel med pågældende parcel. For 32 Imod 1 Undlod at stemme 2 Ændringsforslag til 7: Det er forbudt at benytte vej eller fortov til oplagsplads for materialer, gødning eller andet, eller at benytte ubebyggede grunde til henkastning af affald o. lign. Medlemmet er pligtig at anmelde byggeri til kommunen af hensyn til evt. skader på vej og fortov opstået under byggeri. Kommunen kan derefter afholde et vejsyn, der protokolleres, for at gardere bygherren mod urimelige store erstatningskrav ved byggeriets afslutning. Det henstilles til medlemmerne ikke at benytte vej eller fortov til oplagsplads for materialer, gødning eller andet, eller at benytte ubebyggede grunde til henkastning af affald o. lign. Medlemmet er pligtig at anmelde byggeri til kommunen af hensyn til evt. skader på vej og fortov opstået under byggeri. Kommunen kan derefter afholde et vejsyn, der protokolleres, for at gardere bygherren mod urimelige store erstatningskrav ved byggeriets afslutning. For 35 Ændringsforslag til 9: Ejendommens fyr og havepejse må ikke medføre ulemper for omkringboende. Haveaffald må ikke afbrændes, men kan fjernes ved kollektiv bortkørsel. Bekæmpelse af skadedyr, vilde katte, skader o. lign., kan ske ved henvendelse til formanden, der foranlediger skriftlig anmodning herom afgivet til kommunen Ejendommens fyr, havepejse, brændeovne o.l. må ikke medføre ulemper for omkringboende. Haveaffald må ikke afbrændes, men kan fjernes ved kollektiv bortkørsel. Bekæmpelse af skadedyr, vilde katte, skader o. lign., kan ske ved henvendelse til formanden, der

8 foranlediger skriftlig anmodning herom afgivet til kommunen, eller ved egen henvendelse direkte til kommunen. For 32 Imod 1 Undlod at stemme 2 Ændringsforslag til 11: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker ved bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem efter den opgivne adresse, ledsaget af dagsorden med angivelse af emner, der behandles, samt genpart af regnskabet. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ethvert medlem (jf. bestemmelsen i 3), uanset om han er ejer af mere end en parcel, kun afgive 1 stemme. Bestyrelsen er berettiget til i særlige tilfælde, at indbyde et ikke medlem til en generalforsamling, f. eks. hvor det ved vigtige gennemgribende beslutninger skønnes ønskeligt at have en sagkyndig til stede under behandling af spørgsmål. Beslutninger tages på generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal, med undtagelse af de i 13 nævnte lovændringer m.v. Er et medlem forhindret i at møde, kan det mod behørig fuldmagt lade sig repræsentere ved et medlem af husstanden, eller af et andet medlem af foreningen; sidstnævnte kan i så tilfælde højst afgive 2 stemmer. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker ved bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem efter den opgivne adresse, ledsaget af dagsorden med angivelse af emner, der behandles, samt genpart af regnskabet. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ethvert medlem (jf. bestemmelsen i 3), uanset om han er ejer af mere end en parcel, kun afgive 1 stemme. Bestyrelsen er berettiget til i særlige tilfælde, at indbyde et ikke medlem til en generalforsamling, f. eks. hvor det ved vigtige gennemgribende beslutninger skønnes ønskeligt at have en sagkyndig til stede under behandling af spørgsmål. Beslutninger tages på generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal, med undtagelse af de i 13

9 nævnte vedtægtsændringer m.v. Er et medlem forhindret i at møde, kan det mod behørig fuldmagt lade sig repræsentere ved et medlem af husstanden, eller af et andet medlem af foreningen; sidstnævnte kan i så tilfælde højst afgive 2 stemmer. For 35 Ændringsforslag til 13: vedtagelse af beslutning om ændring i lovene eller beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer voterer for forslaget. Ved forslag om foreningens opløsning kræves endvidere for at forslaget kan vedtages, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret ved generalforsamlingen. Såfremt ikke mindst halvdelen af medlemmerne, som foran anført er til stede eller repræsenteret, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet, uanset hvor mange medlemmer der er mødt. vedtagelse af beslutning om ændring i vedtægterne eller beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer voterer for forslaget. Ved forslag om foreningens opløsning kræves endvidere for at forslaget kan vedtages, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret ved generalforsamlingen. Såfremt ikke mindst halvdelen af medlemmerne, som foran anført er til stede eller repræsenteret, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet, uanset hvor mange medlemmer der er mødt. For 35 Ændringsforslag til 14: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer. 6. Valg af formand/kasserer (ulige/lige år). 7. Valg af 2/1 medlemmer til bestyrelsen (ulige/lige år).

10 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor (ulige/lige år) 10. Valg af en revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget. 6. Vedtagelse af kontingent. 7. Valg af formand/kasserer (ulige/lige år). 8. Valg af 2/1 medlemmer til bestyrelsen (ulige/lige år). 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor (ulige/lige år) 11. Valg af en revisorsuppleant. 12. Eventuelt. For 34 Undlod at stemme 1 Ændringsforslag til 16: Om det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Generalforsamlingsreferatet kan dog optages på lydbånd til senere indførelse og underskrift i protokollen.

11 Om det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Generalforsamlingsreferatet kan dog optages på lydbånd eller et andet medie til senere registrering og underskrift. For 35 Ændringsforslag til 17: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Formand og kasserer vælges særskilt af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således, at formanden og to bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år, medens kassereren og et bestyrelsesmedlem afgår i lige år. Revisorer vælges for 2 år ad gangen således, at de afgår skiftevis i ulige og lige år. Udebliver et medlem af bestyrelsen 2 på hinanden følgende gange fra indkaldte møder, uden at sende formanden begrundet afhud, betragtes han som udtrådt af bestyrelsen og suppleanten indkaldes. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Formand og kasserer vælges særskilt af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således, at formanden og to bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år, medens kassereren og et bestyrelsesmedlem afgår i lige år. Revisorer vælges for 2 år ad gangen således, at de afgår skiftevis i ulige og lige år. Udebliver et medlem af bestyrelsen 2 på hinanden følgende gange fra indkaldte møder, uden at sende formanden begrundet afbud, kan medlemmet betragtes som udtrådt af bestyrelsen og suppleanten indkaldes. For 34 undlod at stemme 1 Ændringsforslag til 18: Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang og sammentræder efter formandens indkaldelse så ofte, som formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. I formandens forfald leder næstformanden møderne og varetager de formanden påhvilende pligter. Honorarer m.v. fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det på generalforsamlingen fremlagte budget.

12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst formand (eller næstformand) og to bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme, i hans forfald næstformandens afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som senest ved næste møde underskrives af de bestyrelsesmedlemmer der var tilstede ved mødet. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang og sammentræder efter formandens indkaldelse så ofte, som formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. I formandens forfald leder næstformanden møderne og varetager de formanden påhvilende pligter. Honorarer m.v. fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det på generalforsamlingen fremlagte budget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst formand (eller næstformand) og to bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme, i hans forfald næstformandens afgørende. Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol, hvoraf det fremgår, hvilke bestyrelsesmedlemmer der deltog i beslutningen. På forlangende fra et bestyrelsesmedlem underskrives protokollen af de bestyrelsesmedlemmer der var tilstede ved mødet. Trukket tilbage Ændringsforslag til 19: Bestyrelsen repræsenterer foreningen og har under ansvar for generalforsamlingen den hele ledelse, og varetagelse af foreningens anliggender, ligesom den råder over foreningens pengemidler til fremme af de ved lovene fastsatte formål, samt til udførelsen af generalforsamlingens beslutninger. Alle foreningen vedrørende retshandlinger kan med fuld gyldighed også overfor tredjemand, herunder restskriveren, foretages af formanden, i hans forfald af næstformanden, i forening med kassereren. Dog kan bestyrelsen ikke indgå forpligtelser, der pålægger medlemmernes ejendomme servitutter, byrder eller pantehæftelser uden en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen repræsenterer foreningen og har under ansvar for generalforsamlingen den hele ledelse, og varetagelse af foreningens anliggender, ligesom den råder over foreningens pengemidler til fremme af de i vedtægterne fastsatte formål, samt til udførelsen af generalforsamlingens beslutninger. Alle foreningen vedrørende retshandlinger kan med fuld gyldighed også overfor tredjemand, herunder retsskriveren, foretages af formanden, i hans forfald af næstformanden, i forening med kassereren.

13 Dog kan bestyrelsen ikke indgå forpligtelser, der pålægger medlemmernes ejendomme servitutter, byrder eller pantehæftelser uden en generalforsamlingsbeslutning. For 35 Ændringsforslag til 21: Kassereren modtager alle indbetalinger til foreningen og afholder efter de af formanden påtegnede regninger alle foreningens udgifter. Kassereren er pligtig på forlangende at fremlægge regnskabsbøger og kassebeholdning for bestyrelsen eller revisionen. Kassereren fører tillige en medlemsfortegnelse der altid skal være fart ajour. Kassereren modtager alle indbetalinger til foreningen og afholder efter de af formanden påtegnede regninger alle foreningens udgifter. Kassereren er pligtig på forlangende at fremlægge regnskab og kassebeholdning for bestyrelsen eller revisionen. Kassereren fører tillige en medlemsfortegnelse der altid skal være ført ajour. For 35 Erik K Kristiansen Selsøvej 58 Hvorfor havde man ikke sendt dette ud, sammen med indkaldelsen, eller på hjemmesiden? Vedr. 18 mente generalforsamlingen, at dette skal behandles til næste år. Bestyrelsen trækker 18 ud, og arbejder videre med sagen Skærsøvej 11 Brug hjemmesiden Jette Svanholmvej 16 Vi er jo en del unge tilflytter, så kan man ikke bruge hjemmesiden noget mere?, det er en god investering Erik K Kristensen har man en hjemmeside, skal den bruges 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Budget for året 2014 blev fremlagt og bestyrelsen indstillede at kontingentet for året 2014 var det samme som i år dette forslag kom der ingen indvendinger fra medlemmerne Skovhave Broksøvej

14 Vedr. fællesarealet, kan vi ikke få sat betalingen ned her, det ligner jo lige pt en losseplads John Broksøvej 27 Kan der ikke blive indkaldt til et møde, vedr. det grønne område Generalforsamlingen kan ikke beslutte noget vedr. området, da det er tinglyst klausul, men vi er alle enige om, at i år, skal området laves. Bestyrelsen indkalder til et lille møde. Har i nogle forslag til, hvordan det skal se ud, så skriv det lige ned og send det til formanden / andre bestyrelse medlemmer 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er Finn Carlsen, som modtager genvalg. Finn Carlsen blev valgt På valg er Niels Sloth, som modtager genvalg. Niels Sloth blev genvalgt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Pia Christensen Svanholmvej 11 blev valgt som 1 suppleant Hanne Svanholmvej 21 blev valgt som 2 suppleant 8. Valg af 1 revisor, På valg er Svend Erik Nordal Rask Vemmetoftevej 1 som modtager genvalg. Svend Erik Nordal Rask blev genvalgt 9. Valg af revisorsuppleant. Valget er for en etårig periode. Knud Olsen Broksøvej 16 Modtog genvalg Knud Olsen blev genvalgt 10. Eventuelt. Pia Svanholmvej Vi har meget trafik på vores skolevej, og der kører alt for stærk, kan bestyrelsen ikke hjælpe til her, hvad med skilte (pas på mig) eller lign. Svar Bestyrelsen er enig, det er desværre ikke kun her, men også andre steder i kommunen. Vi vil tage et møde med kommunen/ politiet for at se, hvad der kan gøres. Da der ikke var flere der ønskede ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for hendes måde at lede generalforsamlingen på. Formanden takkede alle medlemmerne for god ro og orden, og takkede bestyrelsen for året der var gået, og gik over til det sidste punkt uden for referat. Social hygge og et stykke mad

15 stede på generalforsamlingen var der 51personer heraf 35 stemmeberettigede Dirigent Sus Gehrke Referent nk Hansen

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STORE VEJLEGAARD STIFTET DEN. 20 NOVEMBER 1944

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STORE VEJLEGAARD STIFTET DEN. 20 NOVEMBER 1944 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STORE VEJLEGAARD STIFTET DEN. 20 NOVEMBER 1944 1 Foreningens navn er STORE VEJLEGAARD med hjemsted i Vallensbæk kommune på den til enhver tid værende formands adresse.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN BAVNEBJÆRGSPARK. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting.

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN BAVNEBJÆRGSPARK. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN BAVNEBJÆRGSPARK 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen BAVNEBJÆRGSPARK. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune under Hjørring retskreds, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune under Hjørring retskreds, der er foreningens værneting. Vedtægter udgave 2016 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN SOLBAKKEN Kandestederne, 9990 Skagen Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Solbakken". 2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Stikordsregister V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen LØKKEN anno 1977, omfattende grunde og institutioner på:

Stikordsregister V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen LØKKEN anno 1977, omfattende grunde og institutioner på: Stikordsregister Adresse, foreningens... 02 Adresseændring... 08 Afholdelse af bestyrelsesmøder... 14 Afstemning... 11 Beslutningsdygtig... 14 Bestyrelsens sammensætning... 13 Daglig ledelse af foreningen...

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørbækhave. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GRUNDEJERFORENINGEN SKÅDE HØJGÅRD".

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SKÅDE HØJGÅRD. Grundejerforeningen VEDTÆGTER FOR "GRUNDEJERFORENINGEN SKÅDE HØJGÅRD". NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skåde Højgård". 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere