Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden I medfør af 3, jf. 2, nr. 9, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4, 13, stk. 1, og 14, stk. 2, i lov nr. xx af yy 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Indhold 1. Bekendtgørelsen fastlægger bestemmelser om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper, der skal administrere dele af det danske landdistriktsprogram for perioden De lokale aktionsgrupper skal medvirke til at opfylde målsætninger for landdistriktsprogrammet. Definition og afgrænsning 2. En lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger og borgere med det formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet og landdistrikterne i henhold til en udviklingsstrategi. Stk. 2. De lokale aktionsgruppers geografiske aktivitetsområde følger som udgangspunkt kommunegrænserne. En lokal aktionsgruppe skal dække mindst en kommunes geografiske område. Der kan kun etableres en lokal aktionsgruppe pr. kommune. Stk. 3. I særligt begrundede tilfælde kan de i stk. 2 nævnte kriterier for aktionsgruppernes geografiske område fraviges. Stk. 4. De lokale aktionsgrupper kan oprettes i de kommuner, der på kortet i bilag 1 betegnes yderkommuner, landkommuner og mellemkommuner. Stk. 5. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for lokale aktionsgrupper, der oprettes i kommuner, der i bilag 1 betegnes som bykommuner. Kapitel 2 Oprettelse af lokale aktionsgrupper 3. En lokal aktionsgruppe oprettes som en forening med egne vedtægter og bestyrelse. Stk. 2. Oprettelse af en lokal aktionsgruppe påbegyndes ved afholdelse af et informationsmøde om oprettelse af en lokal aktionsgruppe inden for kommunens geografiske område. På mødet besluttes ved simpelt flertal, om der skal søges samarbejde med en nabokommune, eller om der skal oprettes egen lokale aktionsgruppe. Informationsmødet skal være åbent for alle med bopæl i kommunen og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser, der mindst dækker kommunens geografiske område. Stk. 3. I særligt begrundede tilfælde, hvor en aktionsgruppe ønskes oprettet inden for et andet klart afgrænset geografisk område end en kommune eller flere kommuner, følges tilsvarende fremgangsmåde ved oprettelse af aktionsgruppen, som beskrevet i stk. 2. Stk. 4. En lokal aktionsgruppe dannes ved afholdelse af en stiftende generalforsamling i aktionsgruppens geografiske område. Den stiftende generalforsamling skal bekendtgøres med Directorate for Food, Nyropsgade 30 Tel: Fisheries and Agri Business DK-1780 København V Fax:

2 mindst 14 dages varsel i lokale aviser, der mindst dækker aktionsgruppens geografiske område. Herefter afholder den lokale aktionsgruppe generalforsamling mindst en gang årligt. Stk. 5. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er borgere med fast bopæl i aktionsgruppens geografiske område. Stk. 6. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppes vælges på en generalforsamling, jf. dog stk.87. Valg til bestyrelsen sker herefter hvert andet år på generalforsamlingen. Bestyrelsen tegner i det daglige den lokale aktionsgruppe. Stk. 7. Som medlemmer af den lokale aktionsgruppe og bestyrelsen kan optages borgere med fast bopæl i aktionsgruppens geografiske område, samt repræsentanter for alle lokale foreninger, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, som fortrinsvis er bosiddende i aktionsgruppens geografiske område. Stk. 8. Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Et medlem af bestyrelsen kan udpeges forlods af regionsrådet og det regionale vækstforum for den pågældende region i forening, og et medlem af bestyrelsen kan forlods udpeges af de pågældende kommunalbestyrelser, jf. stk. 9. Ved valg af de øvrige medlemmer af bestyrelsen skal det tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med personer, der kan varetage interesserne af nedenstående fire socioøkonomiske grupper: Lokale borgere. 1) Lokale virksomheder og erhvervsorganisationer. 2) Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger. 3) Offentlige myndigheder, inklusiv de forlods udpegede medlemmer. Stk. 9. I tilfælde hvor en lokal aktionsgruppes geografiske aktivitetsområde ligger i to eller flere regioner eller kommuner, udpeger de pågældende regioner og vækstfora i forening et medlem og de pågældende kommunalbestyrelser i forening et medlem. Stk. 10. Der skal tilstræbes en ligelig køns- og aldersfordeling i bestyrelsen. Stk. 11. Bestyrelsesformanden er samtidig formand for den lokale aktionsgruppe. Stk. 12. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7. Repræsentanter for offentlige myndigheder kan højst udgøre en tredjedel af bestyrelsen medlemmer. Stk. 13. Den lokale aktionsgruppe fastsætter vedtægter for foreningen. Disse vedtægter kan tage udgangspunkt i de i bilag 2 angivne standardvedtægter. Vedtægterne skal godkendes af Direktoratet for FødevareErhverv før bestemmelserne kan træde i kraft. Stk. 14. Underretning om eventuelle ændringer af vedtægter og bestyrelsens sammensætning skal være direktoratet i hænde senest 14 dage efter beslutningen. Kapitel 3 Forhåndsgodkendelse af lokale aktionsgrupper 4. Direktoratet for FødevareErhverv forhåndsgodkender de lokale aktionsgrupper. Stk. 2. Forhåndsgodkendelsen sker på baggrund af et konkurrenceprincip, hvor lokale aktionsgrupper nedsat inden for de udpegede områder, jf. 3, stk. 2 og 3, inden den 1. juli 2007 fremsender en begrundet ansøgning om forhåndsgodkendelse. Stk. 3. Forhåndsgodkendelsen af lokale aktionsgrupper sker efter vurdering af det forventede indhold i den lokale udviklingsstrategi og af de lokale aktionsgruppers sammensætning og organisering på baggrund af følgende kriterier: Originalitet og nyhedsværdi. 1) Sammenhæng med andre regionale og kommunale strategier. 2) Fokusering af udviklingsindsatsen. 3) Bæredygtighed. 4) Økonomisk gennemførlighed.

3 5) Ligestilling.. 6) Nationalt og internationalt samarbejde. 7) Den lokale aktionsgruppes repræsentativitet. 8) Den lokale aktionsgruppes organisering. Stk. 4. Ansøgningen om forhåndsgodkendelse skal indeholde oplysninger til brug ved vurderingen efter stk. 3 og skal desuden mindst indeholde: Angivelse af det geografiske område. 1) Beskrivelsen af områdets socio-økonomiske forudsætninger og aktuelle problemer. 2) Redegørelse for de overordnede elementer, der forventes at indgå i udviklingsstrategien. 3) Vedtagne vedtægter, herunder redegørelse for processen med etablering af den lokale aktionsgruppe og valg af bestyrelsen. Kapitel 4 De lokale aktionsgruppers virke 5. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe udarbejder en udviklingsstrategi, som skal godkendes af aktionsgruppens medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har til opgave at arbejde for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af de mål, som er fastsat i den godkendte lokale udviklingsstrategi. Stk. 3. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe prioriterer og indstiller projektansøgninger under landdistriktsprogrammet til afgørelse i Direktoratet for FødevareErhverv inden for en af direktoratet udmeldt økonomisk ramme. Stk. 4. Forud for indstilling af projektansøgninger for større erhvervsrettede projekter skal bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe foretage høring hos det regionale vækstforum for den pågældende region. Det regionale vækstforum kan komme med konkrete forslag til ændringer i erhvervsrettede projekter med henblik på at sikre koordination i erhvervsindsatsen. Stk. 5. Ved større erhvervsrettede projekter forstås projekter med et totalbudget på over 10 millioner kr. Kapitel 5 Lokale udviklingsstrategier 6. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, der forhåndsgodkendes efter 4, stk. 2, udarbejder en lokal udviklingsstrategi for området, som skal godkendes af aktionsgruppens medlemmer. Stk.2. En lokal udviklingsstrategi skal: Gennemføres inden for rammerne af de i det danske landdistriktsprogram prioriterede overordnede målsætninger. 1) Indeholde en analyse af den nuværende situation på landdistriktsområdet i den lokale aktionsgruppes geografiske område, herunder problemstillinger af særlig lokal betydning. 2) Indeholde kvantificerede målsætninger. 3) Indeholde en redegørelse for forventede aktiviteter, herunder for finansiering af strategien og for, hvordan der forventes opnået en lokal helhedsorienteret og integreret udvikling i områdets landdistrikter. 4) Indeholde en redegørelse for, hvorledes lokale organisationer, foreninger, borgere og offentlige myndigheder er blevet involveret i gennemførelse af udviklingsstrategien. 5) Indeholde et budget og en tidsplan for gennemførelse af aktiviteterne.

4 Stk.3. Udviklingsstrategien kan desuden indeholde yderligere målsætninger for lokal udvikling, som ikke søges medfinansieret under landdistriktsprogrammet. Stk. 4. Udviklingsstrategien indsendes senest den 1. september 2007 til godkendelse i Direktoratet for FødevareErhverv. Stk. 5. Eventuelle ændringer af udviklingsstrategien indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv til godkendelse senest 14 dage efter deres vedtagelse. Kapitel 6 Sammenhæng med regionale og kommunale strategier 7. Inden den lokale udviklingsstrategi fremsendes til godkendelse i Direktoratet for FødevareErhverv, skal henholdsvis regionsrådet i den pågældende region, det regionale vækstforum i den pågældende region og de berørte kommuner inden for en frist på 14 dage godkende, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med henholdsvis de fastlagte regionale udviklingsstrategier, de fastlagte regionale erhvervsudviklingsstrategier og de fastlagte kommunale udviklingsstrategier. Stk. 2 Eventuelle ændringer i den udarbejdede udviklingsstrategi skal godkendes efter proceduren i stk. 1. Kapitel 7 Landdistriktskoordinatorernes opgaver 8. Den lokale aktionsgruppe kan ansætte en landdistriktskoordinator. Stk. 2. Landdistriktskoordinatorens opgaver er bl.a., at være sekretariatsleder for den lokale aktionsgruppe, 1) fungere som rådgiver i forbindelse med påbegyndelse og gennemførelse af projekter til realisering af den udarbejdede udviklingsstrategi, 2) føre tilsyn med, at projekterne gennemføres i henhold til projektansøgning og godkendelse, og 3) varetage den daglige koordination af aktionsgruppens opgaver med de regionale og lokale aktiviteter.. Stk. 3. En landdistriktskoordinator skal have de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer. Kapitel 8 Budget til lokale aktionsgrupper 9. En godkendt lokal aktionsgruppe får af Direktoratet for FødevareErhverv tildelt et budget fra landdistriktsprogrammet til gennemførelse af projekter, der ligger inden for rammerne af gruppens lokale udviklingsstrategi, samt til administration. Det samlede budget fordeles mellem de lokale aktionsgrupper, og budgettet til den enkelte aktionsgruppe fastsættes på grundlag af beregningerne i stk. 2. omfattende den kommune eller de kommuner, som aktionsgruppen dækker. Direktoratet fastsætter særskilt budgettet til en lokal aktionsgruppe, der dækker et andet geografisk område end en kommune eller flere kommuner, jf. 3, stk. 3. Stk. 2. For hver kommune, som dækkes af en lokal aktionsgruppe, fastsættes et lige stort grundbeløb, jf. dog stk. 3, og et beløb fordelt efter befolkningstætheden og beskatningsgrundlaget i

5 kommunen, således at der for tyndt befolkede områder og områder med lavere indkomstniveauer fastsættes større beløb. Stk. 3. Lokale aktionsgrupper, der nedsættes i yderkommuner eller landkommuner tildeles et budget bestående af EU-midler og statslige midler. Lokale aktionsgrupper, der nedsættes i mellemkommuner, tildeles et budget bestående af EU-midler, og er selv ansvarlige for at fremskaffe national offentlig medfinansiering af en tilsvarende størrelse. Stk. 4. I de lokale aktionsgruppers budget kan indgå andre offentlige midler, som efter ansøgning til Direktoratet for FødevareErhverv kan udløse tilsvarende EU-midler. Kapitel 9 Tilskud til landdistriktskoordinator og administration 10. Inden for det tildelte budget efter 9 kan den lokale aktionsgruppe afholde udgifter til aflønning af en landdistriktskoordinator og til administration. Den lokale aktionsgruppe må bruge op til kr. pr. kommune årligt til disse udgifter, dog højest 20 pct. af aktionsgruppens samlede budget. Direktoratet for FødevareErhverv meddeler tilsagn om tilskud til udgifter til løn og administration til de enkelte aktionsgrupper. Stk. 2. Direktoratet for FødevareErhverv yder tidligst tilskud til udgifter til løn og administration fra datoen for direktoratets godkendelse af den lokale aktionsgruppe efter 4, stk. 1. Direktoratet yder tidligst tilskud til projektudgifter, der godkendes til medfinansiering under landdistriktsprogrammet efter datoen for godkendelse af udviklingsstrategien, jf. 6, stk Udbetaling af tilskud til aflønning af landdistriktskoordinatoren og administration sker på baggrund af en opgørelse over afholdte udgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Skema og formular til revisorerklæring fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside. Stk. 2. Ansøgning om udbetaling af tilskud indsendes til direktoratet.. Stk. 3. Der kan én gang månedligt indsendes udbetalingsanmodning til direktoratet. Stk. 4. Udbetaling af tilskud sker til den regionale aktionsgruppes NemKonto Stk. 5. Udbetalingsanmodning og originale regnskabsbilag skal holdes tilgængeligt i 5 år, regnet fra udbetalingsdatoen 12. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal hvert år udarbejde et regnskab for driften af den lokale aktionsgruppe og skal herunder afgive en beretning for gruppens og bestyrelsens arbejde i det pågældende år. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet og beretningen skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv inden den 1. juli det følgende år. Kapitel 10 Underretningspligt 13. En lokal aktionsgruppe skal i den periode, hvor betingelserne for tilskud efter kapitel 9 skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes. Stk. 2. En lokal aktionsgrupper er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give direktoratet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud, jf. 15.

6 Kapitel 11 Kontrol 14. Direktoratet for FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling af tilskud efter kapitel 9. Stk. 2. Direktoratet forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. Stk. 3. Til brug for kontrollen indhenter direktoratet oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang. Kapitel 12 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud 15. Tilsagn om tilskud efter kapitel 9 bortfalder, hvis 1) betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, 2) den lokale aktionsgruppe har givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 3) den lokale udviklingsstrategi ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, 4) der ikke ydes den fornødne bistand ved kontrollens gennemførelse, 5) den støttede landdistriktskoordinator anvendes til andre formål end forudsat i den lokale udviklingsstrategi, eller 6) underretningspligt efter 13 ikke overholdes. Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan Direktoratet for FødevareErhverv bestemme, at tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales med tillæg af renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i renteloven fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. Kapitel 13 Klageadgang 16. Afgørelser, truffet af Direktoratet for FødevareErhverv vedrørende tilskud, jf. kapitel 9, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Stk. 2. Klagen skal indgives gennem Direktoratet for FødevareErhverv. Klagen skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, som klagen vedrører. Stk. 3. Andre afgørelser end nævnt i stk. 1, der er truffet af direktoratet i medfør af denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 14 Straffebestemmelser 17. Efter landdistriktslovens 14 straffes med bøde den, der 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, 2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, 3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

7 4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven, 5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens 11, stk. 1, 6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens 11, stk. 2. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 15 Ikrafttrædelse 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx.zz

8 Bilag 1: Kort over de kommuner, der samlet set har størst behov for støtte til udvikling af landdistrikterne. Yderkommuner Bornholms kommune, Langeland, Lemvig, Lolland, Morsø, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Thisted, Tønder, Varde og Vesthimmerland. Landkommuner Aabenraa, Assens, Billund, Bogense, Brønderslev-Dronninglund, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Fanø, Frederikshavn, Guldborgsund, Haderslev, Hedensted, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Kalundborg, Kerteminde, Mariagerfjord, Nyborg, Odsherred, Randers, Rebild, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, Vejen, Viborg og Vordingborg. Mellemkommuner Favrskov, Faxe, Fredericia, Frederiksværk-Hundested, Holbæk, Horsens, Ishøj, Middelfart, Næstved, Odder, Ringsted, Silkeborg, Slagelse, Sorø, Stevns, Tårnby og Vejle.

9 Bilag 2 Udkast til standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for (LAG navn) I. Navn, hjemsted og formål. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Hjemsted (Område) (Xxx Kommune(r)) 3. Formål Foreningens formål er - at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med Landdistriktsprogram , herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet, - at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og - at tage selvstændige initiativer til projekter og processer II. MEDLEMMER. 4. Medlemmer Som medlemmer kan optages borgere med fast bopæl i aktionsgruppens geografiske område samt repræsentanter for alle lokale foreninger, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder i aktionsgruppens geografiske område. 5. Optagelse og udmeldelse 1. Optagelse i aktionsgruppen sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig ( eller brev) tilmelding til aktionsgruppens bestyrelse. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt. 6. Eksklusion Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med overlæg bringer aktionsgruppen i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i

10 bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning jf. 19. III. LEDELSE. 7. Generalforsamling 1. Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle aktionsgruppens anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse. 4. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen med højest 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser, der mindst dækker aktionsgruppens geografiske område. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag. 5. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: - Valg af dirigent. - Beretning om aktionsgruppens virksomhed i det forløbne år. - Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance. - Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse. - Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf Valg af 2 suppleanter. - Valg af revisor. - Eventuelt. 7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. 8. På generalforsamlingen har alle deltagende medlemmer tale- og stemmeret. 9. Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper 10. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog Bestyrelse Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den overordnede ledelse af aktionsgruppen. 1. Den daglige ledelse varetages af et sekretariat eller en af bestyrelsen ansat person.

11 2. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen. 3. Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen. 9. Bestyrelsens sammensætning 1. Sammensætning a) Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges på generalforsamlingen. b) Generalforsamlingen vælger foreningens formand. c) Kommunen(erne)kan udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen, og regionsrådet og det regionale vækstforum kan i foreningudpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen. d) Bestyrelsen skal bestå af [antal] medlemmer. e) Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år, idet bemærkes, at ca. halvdelen af den valgte bestyrelse er på valg 1 år efter den stiftende generalforsamling. f) De af kommunerne og det regionale vækstforum udpegede medlemmer af aktionsgruppens bestyrelse udpeges alene af kommunalbestyrelserne og det regionale vækstforum. Bestyrelsen kan tildele et medlem en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. 3. Beslutningerne afgøres ved almindeligt flertal. 4. Møderne i bestyrelsen er lukkede med mindre bestyrelsen træffer beslutning om andet. 10. Bestyrelsens opgaver 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af aktionsgruppens virksomhed og fører tilsyn med aktionsgruppens daglige ledelse, herunder: a) Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier. b) Godkendelse af projekter til finansiering under landdistriktsprogrammet. c) Fremlæggelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling. d) Godkendelse af budget for det kommende år. e) Eksklusion af medlemmer. f) Udvikling af foreningens aktiviteter. g) Godkendelse af resultatmål.

12 h) Den nødvendige opfølgning på og kontrol med foreningens aktiviteter. 2. Bestyrelsen kan, inden for de givne økonomiske rammer, ansætte en sekretariatsleder/ koordinator til varetagelse af foreningens anliggender. 3. Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter. 11. Habilitetsregler 1. Deltagelse i bestyrelsens arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester. 2. Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. I øvrigt har medlemmerne og andre deltagere i bestyrelsens arbejde tavshedspligt med hensyn til oplysninger af væsentlig betydning for offentlige eller private interesser. 3. Medlemmer af bestyrelsen er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller når vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, Efter Forvaltningslovens 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet. 4. Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf. Forvaltningslovens 4, stk. 1 og 2. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling. 12. Aktionsgruppens formand Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager. 13. Den daglige ledelse 1. Den daglige ledelse varetages af en eventuel sekretariatsleder/koordinator efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af aktionsgruppens arbejdsgrundlag og budget. 2. Sekretariatslederen/koordinatoren er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. 3. Sekretariatslederen/koordinatoren ansætter og afskediger personale i aktionsgruppens sekretariat.

13 IV ØKONOMISKE FORHOLD 14. Aktionsgruppens økonomiske grundlag Det økonomiske grundlag for aktionsgruppens, herunder sekretariatets drift, opnås ved tilskud samt salg af produkter og ydelser, der er relevante i forhold til aktionsgruppens formål. 15. Regnskab 1. Aktionsgruppens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 2. Aktionsgruppens reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af sekretariatslederen/koordinatoren og bestyrelsen. 3. Sekretariatslederen/koordinatoren udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen til godkendelse. 4. Eventuelt overskud/ikke forbrugte midler skal anvendes til fremme af foreningens formål i efterfølgende regnskabsår. 16. Revision Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. 17. Prokura 1. Aktionsgruppen tegnes af den samlede bestyrelse. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. IV. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR 18. Vedtægtsændringer og eksklusion 1. Beslutning om ændring i nærværende vedtægter eller eventuel ophævelse af aktionsgruppen skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 2. Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal, før de træder i kraft, fremsendes til og godkendes af Direktoratet for FødevareErhverv. 3. Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen, jf. 6, kræves der mindst 2/3 majoritet af de stemmeberettigede på generalforsamlingen for at den meddelte eksklusion opretholdes. 19. Ophør 1. Aktionsgruppen ophører automatisk ved udløbet af Landdistriktsprogram

14 2. Ved ophør før programperiodens udløb overgår aktionsgruppens aktiviteter til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse af generalforsamlingen. Uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet, går tilbage til Direktoratet for FødevareErhverv. 3. Den af generalforsamlingen trufne beslutning fremsendes til den nationale tilsynsmyndighed (Direktoratet for FødevareErhverv), der efter legalitetskontrol godkender/forkaster beslutningen. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den xx. yyy 2007.

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog... Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

Læs mere

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted Vedtægter for FBU Vedtaget på ordinær generalforsamling 25.05.2002 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 04.05.2003 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 28.05.2005 Ændringer vedtaget på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere