S P E J D E R K O R P S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S P E J D E R K O R P S"

Transkript

1 + december

2 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps Grundlov Love for Det Danske Spejderkorps Vision Beslutningsforslag vedtaget på Korpsrådsmødet Nyttige adresser: Kære læser! DDS Minihåndbog Du sidder med DDS Minihåndbogen. Indholdet er blandt andet korpsets love, vejledninger til at omsætte love i praksis og andre vigtige beslutninger fra det seneste Korpsrådsmøde den november 2003, herunder vision og handlingsplaner. Netop fordi Korpsrådets beslutninger og de nye love er trådt i kraft, har vi valgt at udsende denne Mini-håndbog nu, så de ændrede love m.m. kan indgå ved planlægningen af de førstkommende gruppe- og divisionsrådsmøder. Den gennemgribende revision af Love for Det Danske Spejderkorps, som korpsrådet vedtog, er resultatet af det såkaldte B2-arbejde. Sædvanligvis er DDS-håndbogen blevet ajourført og revideret efter et Korpsrådsmøde. Beslutningerne på det seneste Korpsrådsmøde betyder imidlertid, at store dele af håndbogens kapitler om gruppen, divisionen og korpset skal skrives om. Derfor udkommer der tidligst en ny DDS-håndbog efter næste korpsrådsmøde, som allerede afholdes september Det giver samtidig Korpsledelsen tid til at omsætte de nye love i mere omfattende vejledninger for grupper og divisioner. Ligesom der bliver mulighed for at vurdere, hvor omfangsrig den kommende håndbog skal være og hvilke medier, der skal benyttes fremover. Denne Minihåndbog skal bruges, indtil der udkommer en ny håndbog. Der er sammenhæng mellem de enkelte afsnit, så det er en god ide at gå hele Minihåndbogen igennem. Materialet findes også på Her kan I også læse de dele af den gamle håndbog, der stadigvæk gælder. Vi ønsker jer god fornøjelse og arbejdslyst med de nye muligheder og udfordringer Inger Christensen og Thomas Metelmann Spejderchefer 2

3 DDS minihåndbog Vejledning Nye tider, nye skikke For at sikre de bedst mulige vilkår for fremtidens spejderarbejde besluttede Korpsrådet i 2001 at bede Korpsledelsen om at komme med forslag til ændring af opgaver og organisering. Det såkaldte B2 arbejde blev gennemført, bl.a. med input fra alle interesserede grupper og divisioner. I arbejdet med at løse opgaven har det været afgørende for Korpsledelsen, at vores udgangspunkt stadig er, at vi er et vædibaseret korps, og: At arbejdet med at skabe de bedst mulige vilkår for spejderarbejdet er en sammenhængende og vedvarende proces frem mod Vision At der først og fremmest sættes fokus på spejderarbejdet og opgaverne i korpset. At organiseringen skal være enkel, overskuelig og ligefrem. At skabe bredere og mere direkte demokratisk processer i korpset, som tager udgangspunkt i gruppen og som understøtter de unges deltagelse i processer og beslutninger. At korpsets værdier, som fx udtrykt i formål, spejderlov- og løfte, er en bærende ramme for samarbejdet om opgaver og organisering og at love, regler og bestemmelser begrænses. At forslagene skal rumme en fleksibilitet, der tager højde for lokale forskelligheder, behov og ressourcer. Med andre ord handler det om at skabe bedre og mere fleksible vilkår for spejderarbejdet i grupperne. Og med en række ændringer vedtog Korpsrådet det sæt af nye love, som Korpsledelsen fremlagde på korpsrådsmødet i november Korpsledelsen og Korpsrådet har dermed skabt rammerne men det er først nu arbejdet for alvor skal gå i gang. Nemlig arbejdet med at benytte sig af de konkrete muligheder der nu er tilstede for at skabe bedre spejderarbejde lokalt i grupper og divisioner. Nogle af os synes, at de nye love ikke er så forskellige fra de gamle og andre synes at der er tale om endog meget store forandringer, som det måske kræver lidt tid at vænne sig til. Derfor er det vigtigt, at vi alle hjælper hinanden til at se de nye muligheder og til samtidig at generere nye ideer. Og selvom de nye love på mange måder ligner de gamle, er der alligevel væsentlige forskelle. Både i grupper og divisioner skal vi i højere grad til at tage stilling både til hvordan vi vil gennemføre det daglige arbejde med børnene, men også hvordan vi vil organisere os i ledelser og bestyrelser. Vi skal tage stilling til, hvordan vi gennemfører arbejdet bedst muligt i forhold til de lokale forhold, herunder at etablere relevante og nødvendige arbejdsgrupper og udvalg. Det at tage stilling til nye måder at organisere arbejdet på, er ikke nødvendigvis noget man gør i løbet af kort tid. Flest mulige bør inddrages i debatten og høres inden der fremsættes et forslag til gruppe- eller divisionsråd. Målet er at skabe de bedst mulige vilkår for spejderarbejdet fremover. Vi er en Børne- og Ungdomsorganisation. Vores grundlov som bl.a. beskriver vores formål og arbejdsgrundlag er uændret. 3

4 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner Overordnede principper 1 9 Vore overordnede principper er for en hel dels vedkommende blevet mere værdibaserede og fleksible. Derimod er 6 års-reglen og reglerne om habilitet, dobbeltbesætning og familieskab blevet præciseret. Samtidig med den øgede fleksibilitet har vi bevaret vore værdier og frem for en egentlig regelstyring bevæger vi os mod mere og mere værdistyring, og det stiller store krav til os alle. Vær derfor opmærksom på forventningerne om, at vi tilstræber at efterleve vores værdier om ligeværdighed mellem kønnene i bestyrelser, ledelser og udvalg mm. Opmærksomhedspunkter Der er foretaget en bearbejdning af teksten i forhold til håndbog , men der er ikke ændret i vore grundlæggende værdier. 1 Beskriver de værdier, vi tilstræber at efterleve, når vi fremover organiserer os på alle niveauer. Det er vigtigt at huske. 5 En ny paragraf, der beskriver fleksibiliteten i forhold til aldersgrænser, og slår fast at vi er et børne- og ungdomskorps. 6 Lederbegrebet er beskrevet, så det passer til en fleksibel opdeling af det daglige spejderarbejde. Aldersgrænsen for optagelse af voksne medlemmer under gruppe, division og korps er ændret til 15 år. 7 Fremover vil der være både en ledererklæring og en hjælpererklæring. Vær også opmærksom på at alle ledere og hjælpere skal have skrevet leder-/hjælpererklæring inden 1. juli (Se også side 29.) 8 Medindflydelse ved ledergodkendelser. Der er ikke noget nyt i dette, men det er værd at nævne, da medlemmernes medindflydelse er en af grundpillerne i vor demokratiopfattelse. Gruppen Den enkelte gruppe skal have størst mulig frihed i tilrettelæggelsen af det daglige spejder- leder- og bestyrelsesarbejde. Gruppen har nu i højere grad mulighed for at tage hensyn til den aktuelle situation og tilrettelægge spejderarbejdet ud fra lokale muligheder og behov. Gruppen har nu direkte indflydelse på de beslutninger, der træffes i Korpsrådet, og de unges mulighed for indflydelse er styrket overalt i DDS. Det er der både muligheder og udfordringer i. Spejderne/afdelingerne Gruppen beslutter selv, om det daglige spejderarbejde skal foregå i de kendte alders-/arbejdsgrene, eller om jeres lokale forhold og ressourcer betyder, at I bedre kan tilbyde børnene og de unge en spændende, udviklende og værdibaseret spejdertid ved at opdele det daglige arbejde anderledes. Måske er den mest hensigtsmæssige metode hos jer at dele børnene op efter hvilken mødedag, der er mest passende? Måske har I en ide om i en periode at dele arbejdet op efter emner/projekter. Tovværk, Pioner, Førstehjælp/sikkerhed? Måske har I ikke så mange 6-12 årige medlemmer og vil gerne slå dem sammen i en eller to afdelinger, så I kan bruge/genindføre patruljesystemet. Ønsker I at arbejde på en ny måde, er det vigtigt at få mulighederne undersøgt og debatteret grundigt i gruppen, inden I fremsætter forslag til grupperådet, som er den besluttende myndighed. En ny måde at gennemføre arbejdet på behøver ikke nødvendigvis at betyde øget brug af lederkræfter. Vær dog opmærksom på, at hvis en afdeling er sammensat af flere årgange bør der også være tilstrækkelige lederkræfter for at tilgodese de forskellige aldersgrupper. Har I ønske om at slå flere afdelinger sammen eller arbejde projektorienteret, bør I derfor vurdere jeres behov for ledere og hjælpere, således at I gennem kvalitet i arbejdet fastholder jeres medlemmer og tiltrækker nye. 4

5 DDS minihåndbog Vejledning Gruppens bestyrelse Sammensætning og antal medlemmer i gruppens bestyrelse betyder nye muligheder. Som minimum skal gruppens bestyrelse bestå af 6 personer. 2 forældre (formand og kasserer) 2 ledere (den ene GL) og 2 unge medlemmer, der er fyldt 15 år, men ikke 24. I kan også vælge en større bestyrelse, blot I tilstræber at fastholde fordelingen mellem forældre, ledere og unge. Det handler først og fremmest om, at I overordnet vurderer hvordan bestyrelsen skal sammensættes og hvilke opgaver bestyrelsen selv skal tage sig af - og hvilke opgaver, der med fordel kan løses af andre fx i et eller flere udvalg eller projekter. Og bemærk, at bestyrelsens ansvar er blevet præciseret bl.a. ved opfølgning på grupperådets beslutninger og koordination og væsentlige beslutninger vedrørende gruppens dagligdag. Gruppens størrelse, aktivitetsniveau, lederressourcer og kontakten til forældrene er vigtige parametre, når I træffer beslutning om bestyrelsens størrelse. Typisk er antallet af opgaver, der skal løses, helt uafhængigt af bestyrelsens størrelse. Og tanken er da heller ikke, at bestyrelsesmedlemmerne skal løse alle arbejdsopgaverne selv. Vælger I en lille bestyrelse, vil I få større behov for hjælp fra andre til gennemførelse af arrangementer og aktiviteter, men omvendt bruger I så færre leder- og forældreressourcer på almindeligt bestyrelsesarbejde. Ofte hører man jo bemærkningen: Jeg har ikke tid til at være i bestyrelsen, eller tid til at være leder, men jeg vil gerne hjælpe med en konkret opgave. Udnyt sådanne muligheder ved at etablere arbejdsgrupper til enkelt aktiviteter/arrangementer. Gør brug af jeres mulighed for at optage gruppehjælpere, der er fyldt 15 år. Etabler et netværk eller en hjælper patrulje af personer, der ikke længere har tid til det daglige spejderarbejde, men som gerne vil fastholde kontakten til gruppen. Få dem involveret i større eller mindre enkeltopgaver. Jo flere forældre, tidligere aktive og andre interesserede I kan få involveret, jo mere tid bliver der til det, der er det vigtigste, nemlig det daglige spejderarbejde. Benyt samtidigt lejligheden til en grundig vurdering af jeres tilbagevendende arrangementer og aktiviteter, herunder formål, antal deltagere, eventuel økonomisk indtjening og de ressourcer, der bruges på det enkelte arrangement. Ledergruppen Ledergruppen består af 1-2 gruppeledere og de øvrige ledere i gruppen. Ledergruppen planlægger og leder det daglige arbejde under ansvar overfor bestyrelsen. Vær opmærksom på at have lederressourcer nok til at tilbyde både de yngste og ældste medlemmer i afdelingen spændende udfordringer. Alle afdelingsledere er ikke længere fødte medlemmer i gruppens bestyrelse. Det skal der tages hensyn til i forbindelse med planlægning af bestyrelses- og ledermøder. Den daglige ledertræning foregår i gruppen, hvor den erfarne leder lærer den nye leder op. Har I behov for hjælp eller har særlige træningsønsker, så kontakt divisionen. Ledergruppen skal være opmærksom på at der fremover ikke er noget lovkrav om grenassistenter i divisionsledelsen. Det lægger op til nye måder at tilrettelægge arrangementer, møder og tilbud på i divisionen. I skal være åbne over for nye muligheder og deltage fordomsfrit i debatten og beslutningerne på divisionsniveau, således at jeres division bliver et samlende forum og et godt støtteorgan for grupperne i jeres division. Grupperådsmødet og grupperådet Når der indkaldes til grupperådsmøde, skal den nye dagsorden, der er beskrevet i 14, bruges. Forslag, som grupperådet skal tage stilling til, bør udsendes sammen med indkaldelsen, så medlemmerne har bedre mulighed for at møde velforberedte. Husk dog at indkaldelsen skal udsendes 3 uger før mødet, og at forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Gruppens bestyrelse/ledelse skal være opmærksom på følgende: Det er ikke tilstrækkeligt alene at fremlægge planer for indeværende år, der skal også fremlægges planer for gruppens udvikling. Desuden skal bestyrelsen indstille til grupperådet, hvorledes det daglige spejderarbejde skal struktureres. Inden valg til bestyrelse skal den nuværende gruppestyrelse indstille, hvor stor den fremtidige bestyrelse skal være. Gruppens 2 medlemmer i Korpsrådet skal vælges. 5

6 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppens 5 medlemmer i Divisionsrådet skal vælges. Der skal være beretning fra større enkeltstående arrangementer i gruppen jf. 54. Med de nye love er der lagt op til, at flere beslutninger skal træffes af grupperådet. Også derfor er det vigtigt at gøre en indsats for, at flest mulige forældre til medlemmer under 18 år deltager, samt at jeres egne medlemmer over 15 år også deltager. Det er vigtigt at få grupperådsmedlemmerne til at erkende og indse, at det er på grupperådsmødet, de vigtige beslutninger træffes, og at man kun har indflydelse, når man deltager. Grupperådsmødet er et åbent møde, men kun grupperådets medlemmer har stemmeret. I kan måske selv få ny inspiration ved at deltage i andre gruppers rådsmøde, ligesom I kan opfordre andre til at komme og være med i debatten på jeres rådsmøde. På kan I fra den 1. januar hente mere inspiration om planlægningen og gennemførelsen af gode grupperådsmøder. De unges indflydelse Vedtagelsen af de nye love sikrer vores unge medlemmer større indflydelse både på gruppe-, divisions- og korpsplan. Ved unge medlemmer forstås i denne sammenhæng medlemmer, der på valgtidspunktet er fyldt 15 år, men ikke 24. Det kan altså være spejdere, seniorer, medhjælpere eller ledere. Det er ikke funktionen, men alderen, der tæller. Skulle gruppen være i den uheldige situation, ikke at have medlemmer i denne aldersgruppe, må der vælges ældre i stedet, til bestyrelse, divisions- og korpsråd. Grupper, der ikke har medlemmer i aldersgruppen år, bør seriøst arbejde på at tiltrække unge ledere og hjælpere. En vigtig forudsætning for at få et godt og velfungerende arbejde, er at vi sikrer at fx bestyrelsesarbejdet tilrettelægges og gennemføres så de unge kan deltage på egne præmisser. Det er vigtigt at tage hensyn til de unges erfaring, viden, studier, arbejde etc., hvis vi vil sikre, at de kommer godt med fra start. Korpsråd På grupperådsmødet vælges gruppens 2 medlemmer til Korpsrådet. Vær opmærksom på, at det ene medlem om muligt skal være i aldersgruppen år. Valget gælder for 1 år. Denne lovændring betyder, at gruppen nu får direkte indflydelse på de beslutninger, der træffes på det årlige korpsrådsmøde. Det betyder ligeledes, at gruppen nu har mulighed for at opstille kandidater til Korpsledelsen og at få direkte indflydelse på DDS bl.a. ved at indsende forslag. Det er vigtigt at relevante dagsordenspunkter debatteres i gruppen inden korpsrådsmødet, således at gruppens 2 medlemmer er klædt godt på til at deltage i debatter og beslutninger. Det vil være relevant at afholde et forberedelsesmøde umiddelbart inden korpsrådsmødet, og husk at budgettere med udgifter til deltagelse i korpsrådsmødet. Divisionsråd Grupperådet vælger 5 medlemmer til divisionsrådet. Det skal tilstræbes, at mindst 2 af de valgte er i aldersgruppen år. Valget gælder for 1 år. Det er divisionsrådet, som blandt andet skal vedtage væsentlige beslutninger om divisionens planer, spejderarbejde og udvikling. Det er ligeledes divisionsrådet, der vælger divisionsledelsen. Seksårsregel Grupperådets valg af personer til bestyrelsen sker for to år. Dette indebærer, at alle er på valg/genvalg samt, at funktionsperioden på maksimalt 6 år for bestyrelsesmedlemmer og gruppeleder træder i kraft på valgtidspunktet. Undtaget fra reglen er gruppekassereren. Gruppelederen er født medlem af bestyrelsen (har gruppen to gruppeledere vælger grupperådet hvem af de to der indtræder) og som følge heraf er den GL, der er medlem af bestyrelsen omfattet af 6-årsreglen. Vær ligeledes opmærksom på at alle gruppeledere er på valg inden 1. februar Gruppestyrelsesformanden forestår valget. Sikkerhed Det er bestyrelsens ansvar at der altid er udpeget en leder eller hjælper, som har kompetencen til at sikre at aktiviteter ledes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med bestyrelsens overordnede rammer. Vær også opmærksom på at vælge et søkyndigt medlem til at indtræde i bestyrelsen, hvis gruppen har eller påtænker søaktiviteter. Sikkerhedsregler for søaktiviteter blev revideret og udsendt i september Sikkerhedsreglerne findes også på download Sikkerhedsbestemmelser for Søaktiviteter. 6

7 DDS minihåndbog Vejledning Nye muligheder Gruppen har nu større mulighed for at tilrettelægge det daglige spejderarbejde, så det passer til jeres aktuelle situation. Det forventes, at I lokalt selv tager stilling. Og det at tage stilling kræver somme tider noget uenigheder skal bøjes mod hinanden og mange skal høres. Men det er vigtigt at beslutningerne træffes på så bredt et grundlag som muligt. De nye love og muligheder betyder ikke, at I nødvendigvis skal ændre på opdelingen i de kendte aldersgrene, men I har nu mulighed for gøre det, hvis det er det, der skal til, for at fastholde jeres medlemmer og måske endda øge medlemstallet. Hvis I gerne vil opdele jeres medlemmer i nye afdelinger, men ikke har et nyt forslag færdigt allerede til grupperådsmødet 2004, så kan I indkalde til et ekstraordinært grupperådsmøde senere. Rammen om et sådant møde kan eksempelvis være en forældretur, orientering om Blå Sommer eller andet, der er væsentligt i jeres gruppe. Om bestyrelsen skal være stor eller lille, er op til jer, blot I opretholder intentionerne i tredelingen (forældre, ledere, unge). Det forventes ligeledes, at I tilstræber at tage hensyn til repræsentation af begge køn ved valg Grupperådsmødet er et åbent møde, hvor alle interesserede kan deltage. Dog har kun medlemmer af grupperådet stemmeret jf Dagsorden for afholdelse af grupperådsmøde er ændret. Brug derfor ikke den fra sidste år. Det er nu præciseret, at væsentlige beslutninger om gruppens udvikling er grupperådets ansvar. 14.e Det er under dette punkt, at grupperådet skal beslutte, efter indstilling fra bestyrelsen, hvilke afdelinger, gruppen inddeles i. 14.f Inden valg til bestyrelsen skal grupperådet beslutte, hvor mange der skal være i den kommende bestyrelse. Fordelingen, som er skitseret i 17.2, skal være udgangspunktet for bestyrelsens indstilling. 14.h Gruppen får nu direkte indflydelse på beslutninger vedtaget af Korpsrådet. Grupperådet vælger fremover hvert år 2 medlemmer jf Fremover afholdes korpsrådsmøde hvert år i september. Frister for indsendelse af forslag og opstilling af kandidater fremgår af 38 og 42. Opmærksomhedspunkter I gruppeafsnittet er der væsentlige ændringer i forhold til lovene beskrevet i håndbog Det er derfor nødvendigt, at den enkelte styrelse/ledelse sætter sig grundigt ind i lovene. 10 Det er nu op til den enkelte gruppe selv at beslutte, om man vil arbejde i de kendte aldersgrene, eller om man ønsker at arbejde på anden vis. 11 Gruppestyrelsen har ændret navn til gruppens bestyrelse, og gruppeledelsen erstattes af ledergruppen. 14.i Grupperådet vælger gruppens 5 medlemmer i divisionsrådet jf j Fremover skal der også vælges en revisorsuppleant 17 Bestyrelsens ansvar er her præciseret, idet det er nu er kommet med at bestyrelsen også er ansvarlig for opfølgning på grupperådets beslutninger samt koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag Vær opmærksom på, hvordan gruppens bestyrelse bør sammensættes. 20 Midlertidig suspension mm. Der er nu indført konkrete regler for suspension af medlemmer. Divisionen Krumtappen i divisionens arbejde er fortsat udvikling af godt spejderarbejde i divisionens geografiske område. Og kravet om, at 7

8 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S en division skal bestå af mindst 600 medlemmer, er bortfaldet. Det afgørende er, at divisionen dækker et samlet geografisk område, hvor der naturligt kan skabes et godt og udviklende samarbejde. Divisionens vigtigste rolle er som nævnt fortsat at støtte gruppernes udvikling og at medvirke ved opstart af nye grupper. Samtidig er divisionen fortsat gruppernes bindeled til korpset. Divisionen ledes af divisionsledelsen (styrelsen og ledelsen er slået sammen), der nu har både det pædagogiske og økonomiske ansvar på samme måde som på korpsplan. Fremover har divisionen 2 repræsentanter i Korpsrådet på lige fod med grupperne. Det vil være naturligt at divisionen aftaler forberedelsen til korpsrådsmødet med grupperne. Den kendte grenstruktur er ikke længere lovfæstet. Der er derfor heller ikke noget valg af divisionsassistenter (grenassistenter). Grupperne i divisionen vil hen ad vejen organisere arbejdet meget forskelligt, hvilket divisionsledelsen selvfølgelig skal være opmærksom på. Og måske skal kendte traditionelle arrangementer udgå for at give plads til nye, som er tilpasset gruppernes virkelighed. Divisionsrådet og divisionsrådsmødet Divisionsrådet er stadig divisionens øverste myndighed. Hver gruppe har 5 valgte medlemmer i rådet. Rådsmødet er åbent for andre interesserede, dog uden stemmeret. Det er nu præciseret, at divisionsrådet træffer beslutning om divisionens planer, udvikling, børne- og voksenaktiviteter, ledertræning og økonomi. Planlægningen af det første divisionsrådsmøde efter de nye love kræver lidt ekstra forberedelse. Det er divisionsrådet, der skal vælge den kommende divisionsledelse. Derfor skal den nuværende divisionsstyrelse/ledelse udarbejde et forslag, som rådet kan tage stilling til. Forslag, der skal behandles på mødet, bør udsendes sammen med indkaldelsen. Vær i øvrigt opmærksom på de nye dagsordenspunkter. Hvis det er muligt, bør divisionen være repræsenteret på gruppernes rådsmøder, der skal gennemføres inden 1. marts, således at divisionen bliver bekendt med eventuelle ændringer i gruppernes måde at arbejde på. Divisionsledelsen Det er nu divisionsrådet, der vælger hele divisionsledelsen. Som minimum skal der vælges en ledelse på 6 personer. Valgreglerne er beskrevet i 29. Divisionsledelsen varetager fremover både de tidligere ledelses- og styrelsesmæssige opgaver. Forældre, der vælges til divisionsledelsen, bortset fra kassereren, bliver ledere og skal derfor underskrive ledererklæring. Vær opmærksom på, at kassereren ikke nødvendigvis skal være en civil. En leder med de rette kvalifikationer kan også vælges. Næsten uanset hvilket størrelse man vælger divisionsledelsen skal have, vil det være nødvendigt at ledelsen uddelegerer en række opgaver. Fx kan det være en fordel at etablere et ejendoms- eller et økonomiudvalg osv. Der er ikke længere valgte grenrepræsentanter i ledelsen. Det er derfor vigtigt, at I finder en model for fx aktiviteter, hvor alle aldersgrupper tilgodeses, selvom de ikke nødvendigvis er repræsenteret i ledelsen. Divisionsledelsen har fortsat ansvar for, at der tilbydes relevant ledertræning til divisionens medlemmer. For mange divisioner vil det være en opgave, der med fordel kan gennemføres i samarbejde med andre divisioner. I skal selv etablere dette samarbejde. Det er divisionsledelsen, der vælger divisionens 2 medlemmer til Korpsrådet. De to skal være medlemmer af divisionsledelsen, og det ene medlem skal være myndig. En minimumsmodel kunne se ud som nedenfor beskrevet, men husk, I har frihed til selv at vælge, hvor stor ledelsen skal være, blot I overholder minimumskravene, og at ledelsen vælges af divisionsrådet. Divisionsrådet vælger 1-2 divisionschefer, 1 kasserer og yderligere 3-4 medlemmer, idet at divisionsrådet beslutter antallet af medlemmer i divisionsledelsen. Husk at tage hensyn til intentionerne i Divisionsledelsens ansvar er beskrevet i lovene. Der er dog intet i vejen for, at divisionsrådet beslutter, at divisionsledelsen er ansvarlig for eksempelvis træning af ledere og bestyrelsesmedlemmer, den nære kontakt til GL/grupperne, divisionens udvikling og divisionens økonomi. Hvorimod ledelsen på de mere aktivitetsprægede opgaver kun har en koordinerende rolle. 8

9 DDS minihåndbog Vejledning Divisionsledelsen kan indkalde til en lederdag en gang om året, hvor aktivitetsniveauet både for spejdere og ledere for det kommende år kan debatteres og besluttes. For at en aktivitet kan gennemføres, skal der på mødet vælges/udpeges en ansvarlig koordinator. Det er koordinatorens opgave at sikre, at der indkaldes til planlægning af aktiviteten. Koordinatoren er bindeled mellem ledelsen og den enkelte aktivitet. Det er vigtigt at debattere de traditionelle aktiviteter og arrangementer, der hidtil har været gennemført, især hvis flere af divisionens grupper ændrer aldersopdelingen i spejderarbejdet. Samtidigt er det vigtigt at få afklaret, hvordan lederne i divisionen fremover skal mødes. Der må tages stilling til, om det skal være fællesmøder og/eller møder for bestemte årgange/grene. Nedlæggelse af områdestrukturen og etablering af netværk Områdestrukturen ophører i den nuværende formelle form. Det forventes, at områderne nedlægges senest i forbindelse med næste ordinære områdemøde i efteråret Divisionerne i et område kan selvfølgelig fortsætte med at samarbejde, hvis det ønskes. Er der behov for formalia i forbindelse med samarbejdet, er de deltagende divisioner selvfølgelig ansvarlige for dette. Divisionsledelsen skal sikre, at der afholdes arrangementer og aktiviteter, herunder relevant ledertræning for alle divisionens medlemmer. Det er en meget stor opgave, især i divisioner, der ikke har så mange medlemmer. Det er vigtigt, at divisionsledelsen påtager sig træningsopgaven, men også vigtigt, at der afholdes arrangementer og aktiviteter. Den enkelte divisionsledelse må derfor vurdere egne ressourcer og indgå i et samarbejde (netværk) med en eller flere divisioner på områder, hvor det vil være en fordel at være flere om opgaven, både hvad angår planlægning og/eller gennemførelse med et rimeligt antal deltagere. Når der etableres netværk, behøver det jo ikke at være med de samme divisioner på alle områder. Det kan være med en eller flere divisioner omkring ledertræning, måske nogle andre divisioner i forbindelse med spejderarrangementer i aldersgrupper, hvor man ikke har så mange medlemmer. Benyt jer af hinandens ressourcer og/eller brug de fælles ressourcer til gavn og glæde for vore medlemmer. Men der skal træffes aftaler. Vent ikke på, at I måske bliver kontaktet, vær selv udfarende, således at I opnår de bedst mulige aftaler og dermed de bedst mulige resultater. Afslutning Divisionsledelsen har fremover både det pædagogiske og økonomiske ansvar. I bestemmer selv lokalt, hvor stor divisionsledelsen skal være, men uanset størrelse forventes det, at I tilstræber en ligelig repræsentation af begge køn. Det er fremover divisionsledelsens ansvar at etablere nødvendige netværk for at kunne løse senior- og ledertræningsopgaver. Selvom der ikke længere er noget krav om, at en division skal bestå af mindst 600 medlemmer, er det fortsat divisionsledelsens opgave at yde relevant støtte til grupperne herunder opstart af nye grupper. Opmærksomhedspunkter 28 Bemærk ændret dagsorden i forhold til tidligere, bl.a.: Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid. Valg af revisorsuppleant. Beretning fra Friluftsrådets amtsrepræsentant og selvejende institutioner. Beslutning om divisionsledelsens størrelse. 31 Præciserer divisionsledelsens ansvar, bl.a. at yde relevant støtte til divisionens grupper. 33 Bestemmelser om midlertidig suspension er også indført her. 9

10 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Landsorganisationen, selvejende institutioner og spejdercentre, diverse Nu er både grupper og divisioner repræsenteret på det årlige korpsrådsmøde. Det giver grupperne en direkte mulighed for indflydelse, men naturligvis også en forpligtigelse til at sætte sig grundigt ind i det, der behandles på korpsrådsmødet og en forpligtelse til selv at gå foran og præge DDS med nye forslag. Grupperne kan opstille kandidater og indsende forslag til Korpsrådet. Ligesom grupperne har også divisionen 2 medlemmer i Korpsrådet. Vær i øvrigt opmærksom på tidsfristerne, der er beskrevet i lovene: Frist for kandidater er den 1. august og frist for forslag, der skal behandles på mødet, er den 1. juni. Korpsledelsen er ikke længere lovmæssigt forpligtet til at nedsætte et programudvalg med repræsentanter valgt i grenene. Korpsledelsen skal dog fortsat sikre at det pædagogiske spejderarbejde udvikles. For at sikre tilstrækkelige ressourcer til at løse opgaven med at få program- og ledertræningsområdet til at fungere optimalt, er Korpsledelsen blevet udvidet med 4 medlemmer. Korpsledelsens medlemmer vælges fremover for 3 år og læg mærke til, at første gang en Korpsledelse (inkl. spejderchefer) skal vælges for en treårig periode allerede er på Korpsrådsmødet i september Korpsledelsen afholder fortsat periodiske møder med divisionschefer og andre relevante landsdækkende fora for at sikre formidling af arbejdsmetoder vedrørende program og ledertræning og for at sikre mulighed for gensidig erfaringsudveksling og inspiration. Korpsledelsen har også en forplig- telse til at sikre, at der bliver etableret relevante netværk. Opmærksomhedspunkter 37 Den enkelte gruppe har nu 2 medlemmer i Korpsrådet. Det samme har divisionen. 38 Beskriver Korpsrådsmødet generelt, bl.a. at det afholdes hvert år i september. Vær opmærksom på tidsfristen. 42 Valg til Korpsledelsen gælder fremover for 3 år. Korpsledelsen består nu af 2 spejderchefer og 14 korpsledelsesmedlemmer. Vær opmærksom på at tidsfristen for opstilling af kandidater er den 1. august. 43 Hvis der ikke opnås valg af 2 spejderchefer, skal Korpsledelsen udpege en/to blandt den valgte korpsledelse. Denne/disse skal fungere frem til førstkommende korpsrådsmøde. Spejdercheferne skal være af hvert sit køn Beskriver, hvem Korpsledelsen skal afholde landsdækkende møder med, nemlig divisionscheferne og andre relevante landsdækkende fora. 48 Korpsledelsen kan nu maksimalt dispensere for 4 år. 54 Der skal aflægges beretning og regnskab på gruppe- eller divisionsrådsmøde, hvis der har været afholdt et større arrangement. Der henvises til denne paragraf i dagsorden 14 og Beskriver de overgangsordninger, der gælder ved overgangen fra de gamle til de nye love for såvel gruppe, division som korps. 10

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog Skanderborg Gruppe Lederdrejebog Indhold Forord... 3 Det Danske Spejderkorps... 4 Skanderborg gruppe... 6 Historie... 7 Spejdermetoden... 8 Spejdermetodens 8 elementer... 8 Oplevelser... 8 Learning by

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere