S P E J D E R K O R P S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S P E J D E R K O R P S"

Transkript

1 + december

2 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps Grundlov Love for Det Danske Spejderkorps Vision Beslutningsforslag vedtaget på Korpsrådsmødet Nyttige adresser: Kære læser! DDS Minihåndbog Du sidder med DDS Minihåndbogen. Indholdet er blandt andet korpsets love, vejledninger til at omsætte love i praksis og andre vigtige beslutninger fra det seneste Korpsrådsmøde den november 2003, herunder vision og handlingsplaner. Netop fordi Korpsrådets beslutninger og de nye love er trådt i kraft, har vi valgt at udsende denne Mini-håndbog nu, så de ændrede love m.m. kan indgå ved planlægningen af de førstkommende gruppe- og divisionsrådsmøder. Den gennemgribende revision af Love for Det Danske Spejderkorps, som korpsrådet vedtog, er resultatet af det såkaldte B2-arbejde. Sædvanligvis er DDS-håndbogen blevet ajourført og revideret efter et Korpsrådsmøde. Beslutningerne på det seneste Korpsrådsmøde betyder imidlertid, at store dele af håndbogens kapitler om gruppen, divisionen og korpset skal skrives om. Derfor udkommer der tidligst en ny DDS-håndbog efter næste korpsrådsmøde, som allerede afholdes september Det giver samtidig Korpsledelsen tid til at omsætte de nye love i mere omfattende vejledninger for grupper og divisioner. Ligesom der bliver mulighed for at vurdere, hvor omfangsrig den kommende håndbog skal være og hvilke medier, der skal benyttes fremover. Denne Minihåndbog skal bruges, indtil der udkommer en ny håndbog. Der er sammenhæng mellem de enkelte afsnit, så det er en god ide at gå hele Minihåndbogen igennem. Materialet findes også på Her kan I også læse de dele af den gamle håndbog, der stadigvæk gælder. Vi ønsker jer god fornøjelse og arbejdslyst med de nye muligheder og udfordringer Inger Christensen og Thomas Metelmann Spejderchefer 2

3 DDS minihåndbog Vejledning Nye tider, nye skikke For at sikre de bedst mulige vilkår for fremtidens spejderarbejde besluttede Korpsrådet i 2001 at bede Korpsledelsen om at komme med forslag til ændring af opgaver og organisering. Det såkaldte B2 arbejde blev gennemført, bl.a. med input fra alle interesserede grupper og divisioner. I arbejdet med at løse opgaven har det været afgørende for Korpsledelsen, at vores udgangspunkt stadig er, at vi er et vædibaseret korps, og: At arbejdet med at skabe de bedst mulige vilkår for spejderarbejdet er en sammenhængende og vedvarende proces frem mod Vision At der først og fremmest sættes fokus på spejderarbejdet og opgaverne i korpset. At organiseringen skal være enkel, overskuelig og ligefrem. At skabe bredere og mere direkte demokratisk processer i korpset, som tager udgangspunkt i gruppen og som understøtter de unges deltagelse i processer og beslutninger. At korpsets værdier, som fx udtrykt i formål, spejderlov- og løfte, er en bærende ramme for samarbejdet om opgaver og organisering og at love, regler og bestemmelser begrænses. At forslagene skal rumme en fleksibilitet, der tager højde for lokale forskelligheder, behov og ressourcer. Med andre ord handler det om at skabe bedre og mere fleksible vilkår for spejderarbejdet i grupperne. Og med en række ændringer vedtog Korpsrådet det sæt af nye love, som Korpsledelsen fremlagde på korpsrådsmødet i november Korpsledelsen og Korpsrådet har dermed skabt rammerne men det er først nu arbejdet for alvor skal gå i gang. Nemlig arbejdet med at benytte sig af de konkrete muligheder der nu er tilstede for at skabe bedre spejderarbejde lokalt i grupper og divisioner. Nogle af os synes, at de nye love ikke er så forskellige fra de gamle og andre synes at der er tale om endog meget store forandringer, som det måske kræver lidt tid at vænne sig til. Derfor er det vigtigt, at vi alle hjælper hinanden til at se de nye muligheder og til samtidig at generere nye ideer. Og selvom de nye love på mange måder ligner de gamle, er der alligevel væsentlige forskelle. Både i grupper og divisioner skal vi i højere grad til at tage stilling både til hvordan vi vil gennemføre det daglige arbejde med børnene, men også hvordan vi vil organisere os i ledelser og bestyrelser. Vi skal tage stilling til, hvordan vi gennemfører arbejdet bedst muligt i forhold til de lokale forhold, herunder at etablere relevante og nødvendige arbejdsgrupper og udvalg. Det at tage stilling til nye måder at organisere arbejdet på, er ikke nødvendigvis noget man gør i løbet af kort tid. Flest mulige bør inddrages i debatten og høres inden der fremsættes et forslag til gruppe- eller divisionsråd. Målet er at skabe de bedst mulige vilkår for spejderarbejdet fremover. Vi er en Børne- og Ungdomsorganisation. Vores grundlov som bl.a. beskriver vores formål og arbejdsgrundlag er uændret. 3

4 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner Overordnede principper 1 9 Vore overordnede principper er for en hel dels vedkommende blevet mere værdibaserede og fleksible. Derimod er 6 års-reglen og reglerne om habilitet, dobbeltbesætning og familieskab blevet præciseret. Samtidig med den øgede fleksibilitet har vi bevaret vore værdier og frem for en egentlig regelstyring bevæger vi os mod mere og mere værdistyring, og det stiller store krav til os alle. Vær derfor opmærksom på forventningerne om, at vi tilstræber at efterleve vores værdier om ligeværdighed mellem kønnene i bestyrelser, ledelser og udvalg mm. Opmærksomhedspunkter Der er foretaget en bearbejdning af teksten i forhold til håndbog , men der er ikke ændret i vore grundlæggende værdier. 1 Beskriver de værdier, vi tilstræber at efterleve, når vi fremover organiserer os på alle niveauer. Det er vigtigt at huske. 5 En ny paragraf, der beskriver fleksibiliteten i forhold til aldersgrænser, og slår fast at vi er et børne- og ungdomskorps. 6 Lederbegrebet er beskrevet, så det passer til en fleksibel opdeling af det daglige spejderarbejde. Aldersgrænsen for optagelse af voksne medlemmer under gruppe, division og korps er ændret til 15 år. 7 Fremover vil der være både en ledererklæring og en hjælpererklæring. Vær også opmærksom på at alle ledere og hjælpere skal have skrevet leder-/hjælpererklæring inden 1. juli (Se også side 29.) 8 Medindflydelse ved ledergodkendelser. Der er ikke noget nyt i dette, men det er værd at nævne, da medlemmernes medindflydelse er en af grundpillerne i vor demokratiopfattelse. Gruppen Den enkelte gruppe skal have størst mulig frihed i tilrettelæggelsen af det daglige spejder- leder- og bestyrelsesarbejde. Gruppen har nu i højere grad mulighed for at tage hensyn til den aktuelle situation og tilrettelægge spejderarbejdet ud fra lokale muligheder og behov. Gruppen har nu direkte indflydelse på de beslutninger, der træffes i Korpsrådet, og de unges mulighed for indflydelse er styrket overalt i DDS. Det er der både muligheder og udfordringer i. Spejderne/afdelingerne Gruppen beslutter selv, om det daglige spejderarbejde skal foregå i de kendte alders-/arbejdsgrene, eller om jeres lokale forhold og ressourcer betyder, at I bedre kan tilbyde børnene og de unge en spændende, udviklende og værdibaseret spejdertid ved at opdele det daglige arbejde anderledes. Måske er den mest hensigtsmæssige metode hos jer at dele børnene op efter hvilken mødedag, der er mest passende? Måske har I en ide om i en periode at dele arbejdet op efter emner/projekter. Tovværk, Pioner, Førstehjælp/sikkerhed? Måske har I ikke så mange 6-12 årige medlemmer og vil gerne slå dem sammen i en eller to afdelinger, så I kan bruge/genindføre patruljesystemet. Ønsker I at arbejde på en ny måde, er det vigtigt at få mulighederne undersøgt og debatteret grundigt i gruppen, inden I fremsætter forslag til grupperådet, som er den besluttende myndighed. En ny måde at gennemføre arbejdet på behøver ikke nødvendigvis at betyde øget brug af lederkræfter. Vær dog opmærksom på, at hvis en afdeling er sammensat af flere årgange bør der også være tilstrækkelige lederkræfter for at tilgodese de forskellige aldersgrupper. Har I ønske om at slå flere afdelinger sammen eller arbejde projektorienteret, bør I derfor vurdere jeres behov for ledere og hjælpere, således at I gennem kvalitet i arbejdet fastholder jeres medlemmer og tiltrækker nye. 4

5 DDS minihåndbog Vejledning Gruppens bestyrelse Sammensætning og antal medlemmer i gruppens bestyrelse betyder nye muligheder. Som minimum skal gruppens bestyrelse bestå af 6 personer. 2 forældre (formand og kasserer) 2 ledere (den ene GL) og 2 unge medlemmer, der er fyldt 15 år, men ikke 24. I kan også vælge en større bestyrelse, blot I tilstræber at fastholde fordelingen mellem forældre, ledere og unge. Det handler først og fremmest om, at I overordnet vurderer hvordan bestyrelsen skal sammensættes og hvilke opgaver bestyrelsen selv skal tage sig af - og hvilke opgaver, der med fordel kan løses af andre fx i et eller flere udvalg eller projekter. Og bemærk, at bestyrelsens ansvar er blevet præciseret bl.a. ved opfølgning på grupperådets beslutninger og koordination og væsentlige beslutninger vedrørende gruppens dagligdag. Gruppens størrelse, aktivitetsniveau, lederressourcer og kontakten til forældrene er vigtige parametre, når I træffer beslutning om bestyrelsens størrelse. Typisk er antallet af opgaver, der skal løses, helt uafhængigt af bestyrelsens størrelse. Og tanken er da heller ikke, at bestyrelsesmedlemmerne skal løse alle arbejdsopgaverne selv. Vælger I en lille bestyrelse, vil I få større behov for hjælp fra andre til gennemførelse af arrangementer og aktiviteter, men omvendt bruger I så færre leder- og forældreressourcer på almindeligt bestyrelsesarbejde. Ofte hører man jo bemærkningen: Jeg har ikke tid til at være i bestyrelsen, eller tid til at være leder, men jeg vil gerne hjælpe med en konkret opgave. Udnyt sådanne muligheder ved at etablere arbejdsgrupper til enkelt aktiviteter/arrangementer. Gør brug af jeres mulighed for at optage gruppehjælpere, der er fyldt 15 år. Etabler et netværk eller en hjælper patrulje af personer, der ikke længere har tid til det daglige spejderarbejde, men som gerne vil fastholde kontakten til gruppen. Få dem involveret i større eller mindre enkeltopgaver. Jo flere forældre, tidligere aktive og andre interesserede I kan få involveret, jo mere tid bliver der til det, der er det vigtigste, nemlig det daglige spejderarbejde. Benyt samtidigt lejligheden til en grundig vurdering af jeres tilbagevendende arrangementer og aktiviteter, herunder formål, antal deltagere, eventuel økonomisk indtjening og de ressourcer, der bruges på det enkelte arrangement. Ledergruppen Ledergruppen består af 1-2 gruppeledere og de øvrige ledere i gruppen. Ledergruppen planlægger og leder det daglige arbejde under ansvar overfor bestyrelsen. Vær opmærksom på at have lederressourcer nok til at tilbyde både de yngste og ældste medlemmer i afdelingen spændende udfordringer. Alle afdelingsledere er ikke længere fødte medlemmer i gruppens bestyrelse. Det skal der tages hensyn til i forbindelse med planlægning af bestyrelses- og ledermøder. Den daglige ledertræning foregår i gruppen, hvor den erfarne leder lærer den nye leder op. Har I behov for hjælp eller har særlige træningsønsker, så kontakt divisionen. Ledergruppen skal være opmærksom på at der fremover ikke er noget lovkrav om grenassistenter i divisionsledelsen. Det lægger op til nye måder at tilrettelægge arrangementer, møder og tilbud på i divisionen. I skal være åbne over for nye muligheder og deltage fordomsfrit i debatten og beslutningerne på divisionsniveau, således at jeres division bliver et samlende forum og et godt støtteorgan for grupperne i jeres division. Grupperådsmødet og grupperådet Når der indkaldes til grupperådsmøde, skal den nye dagsorden, der er beskrevet i 14, bruges. Forslag, som grupperådet skal tage stilling til, bør udsendes sammen med indkaldelsen, så medlemmerne har bedre mulighed for at møde velforberedte. Husk dog at indkaldelsen skal udsendes 3 uger før mødet, og at forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Gruppens bestyrelse/ledelse skal være opmærksom på følgende: Det er ikke tilstrækkeligt alene at fremlægge planer for indeværende år, der skal også fremlægges planer for gruppens udvikling. Desuden skal bestyrelsen indstille til grupperådet, hvorledes det daglige spejderarbejde skal struktureres. Inden valg til bestyrelse skal den nuværende gruppestyrelse indstille, hvor stor den fremtidige bestyrelse skal være. Gruppens 2 medlemmer i Korpsrådet skal vælges. 5

6 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppens 5 medlemmer i Divisionsrådet skal vælges. Der skal være beretning fra større enkeltstående arrangementer i gruppen jf. 54. Med de nye love er der lagt op til, at flere beslutninger skal træffes af grupperådet. Også derfor er det vigtigt at gøre en indsats for, at flest mulige forældre til medlemmer under 18 år deltager, samt at jeres egne medlemmer over 15 år også deltager. Det er vigtigt at få grupperådsmedlemmerne til at erkende og indse, at det er på grupperådsmødet, de vigtige beslutninger træffes, og at man kun har indflydelse, når man deltager. Grupperådsmødet er et åbent møde, men kun grupperådets medlemmer har stemmeret. I kan måske selv få ny inspiration ved at deltage i andre gruppers rådsmøde, ligesom I kan opfordre andre til at komme og være med i debatten på jeres rådsmøde. På kan I fra den 1. januar hente mere inspiration om planlægningen og gennemførelsen af gode grupperådsmøder. De unges indflydelse Vedtagelsen af de nye love sikrer vores unge medlemmer større indflydelse både på gruppe-, divisions- og korpsplan. Ved unge medlemmer forstås i denne sammenhæng medlemmer, der på valgtidspunktet er fyldt 15 år, men ikke 24. Det kan altså være spejdere, seniorer, medhjælpere eller ledere. Det er ikke funktionen, men alderen, der tæller. Skulle gruppen være i den uheldige situation, ikke at have medlemmer i denne aldersgruppe, må der vælges ældre i stedet, til bestyrelse, divisions- og korpsråd. Grupper, der ikke har medlemmer i aldersgruppen år, bør seriøst arbejde på at tiltrække unge ledere og hjælpere. En vigtig forudsætning for at få et godt og velfungerende arbejde, er at vi sikrer at fx bestyrelsesarbejdet tilrettelægges og gennemføres så de unge kan deltage på egne præmisser. Det er vigtigt at tage hensyn til de unges erfaring, viden, studier, arbejde etc., hvis vi vil sikre, at de kommer godt med fra start. Korpsråd På grupperådsmødet vælges gruppens 2 medlemmer til Korpsrådet. Vær opmærksom på, at det ene medlem om muligt skal være i aldersgruppen år. Valget gælder for 1 år. Denne lovændring betyder, at gruppen nu får direkte indflydelse på de beslutninger, der træffes på det årlige korpsrådsmøde. Det betyder ligeledes, at gruppen nu har mulighed for at opstille kandidater til Korpsledelsen og at få direkte indflydelse på DDS bl.a. ved at indsende forslag. Det er vigtigt at relevante dagsordenspunkter debatteres i gruppen inden korpsrådsmødet, således at gruppens 2 medlemmer er klædt godt på til at deltage i debatter og beslutninger. Det vil være relevant at afholde et forberedelsesmøde umiddelbart inden korpsrådsmødet, og husk at budgettere med udgifter til deltagelse i korpsrådsmødet. Divisionsråd Grupperådet vælger 5 medlemmer til divisionsrådet. Det skal tilstræbes, at mindst 2 af de valgte er i aldersgruppen år. Valget gælder for 1 år. Det er divisionsrådet, som blandt andet skal vedtage væsentlige beslutninger om divisionens planer, spejderarbejde og udvikling. Det er ligeledes divisionsrådet, der vælger divisionsledelsen. Seksårsregel Grupperådets valg af personer til bestyrelsen sker for to år. Dette indebærer, at alle er på valg/genvalg samt, at funktionsperioden på maksimalt 6 år for bestyrelsesmedlemmer og gruppeleder træder i kraft på valgtidspunktet. Undtaget fra reglen er gruppekassereren. Gruppelederen er født medlem af bestyrelsen (har gruppen to gruppeledere vælger grupperådet hvem af de to der indtræder) og som følge heraf er den GL, der er medlem af bestyrelsen omfattet af 6-årsreglen. Vær ligeledes opmærksom på at alle gruppeledere er på valg inden 1. februar Gruppestyrelsesformanden forestår valget. Sikkerhed Det er bestyrelsens ansvar at der altid er udpeget en leder eller hjælper, som har kompetencen til at sikre at aktiviteter ledes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med bestyrelsens overordnede rammer. Vær også opmærksom på at vælge et søkyndigt medlem til at indtræde i bestyrelsen, hvis gruppen har eller påtænker søaktiviteter. Sikkerhedsregler for søaktiviteter blev revideret og udsendt i september Sikkerhedsreglerne findes også på download Sikkerhedsbestemmelser for Søaktiviteter. 6

7 DDS minihåndbog Vejledning Nye muligheder Gruppen har nu større mulighed for at tilrettelægge det daglige spejderarbejde, så det passer til jeres aktuelle situation. Det forventes, at I lokalt selv tager stilling. Og det at tage stilling kræver somme tider noget uenigheder skal bøjes mod hinanden og mange skal høres. Men det er vigtigt at beslutningerne træffes på så bredt et grundlag som muligt. De nye love og muligheder betyder ikke, at I nødvendigvis skal ændre på opdelingen i de kendte aldersgrene, men I har nu mulighed for gøre det, hvis det er det, der skal til, for at fastholde jeres medlemmer og måske endda øge medlemstallet. Hvis I gerne vil opdele jeres medlemmer i nye afdelinger, men ikke har et nyt forslag færdigt allerede til grupperådsmødet 2004, så kan I indkalde til et ekstraordinært grupperådsmøde senere. Rammen om et sådant møde kan eksempelvis være en forældretur, orientering om Blå Sommer eller andet, der er væsentligt i jeres gruppe. Om bestyrelsen skal være stor eller lille, er op til jer, blot I opretholder intentionerne i tredelingen (forældre, ledere, unge). Det forventes ligeledes, at I tilstræber at tage hensyn til repræsentation af begge køn ved valg Grupperådsmødet er et åbent møde, hvor alle interesserede kan deltage. Dog har kun medlemmer af grupperådet stemmeret jf Dagsorden for afholdelse af grupperådsmøde er ændret. Brug derfor ikke den fra sidste år. Det er nu præciseret, at væsentlige beslutninger om gruppens udvikling er grupperådets ansvar. 14.e Det er under dette punkt, at grupperådet skal beslutte, efter indstilling fra bestyrelsen, hvilke afdelinger, gruppen inddeles i. 14.f Inden valg til bestyrelsen skal grupperådet beslutte, hvor mange der skal være i den kommende bestyrelse. Fordelingen, som er skitseret i 17.2, skal være udgangspunktet for bestyrelsens indstilling. 14.h Gruppen får nu direkte indflydelse på beslutninger vedtaget af Korpsrådet. Grupperådet vælger fremover hvert år 2 medlemmer jf Fremover afholdes korpsrådsmøde hvert år i september. Frister for indsendelse af forslag og opstilling af kandidater fremgår af 38 og 42. Opmærksomhedspunkter I gruppeafsnittet er der væsentlige ændringer i forhold til lovene beskrevet i håndbog Det er derfor nødvendigt, at den enkelte styrelse/ledelse sætter sig grundigt ind i lovene. 10 Det er nu op til den enkelte gruppe selv at beslutte, om man vil arbejde i de kendte aldersgrene, eller om man ønsker at arbejde på anden vis. 11 Gruppestyrelsen har ændret navn til gruppens bestyrelse, og gruppeledelsen erstattes af ledergruppen. 14.i Grupperådet vælger gruppens 5 medlemmer i divisionsrådet jf j Fremover skal der også vælges en revisorsuppleant 17 Bestyrelsens ansvar er her præciseret, idet det er nu er kommet med at bestyrelsen også er ansvarlig for opfølgning på grupperådets beslutninger samt koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag Vær opmærksom på, hvordan gruppens bestyrelse bør sammensættes. 20 Midlertidig suspension mm. Der er nu indført konkrete regler for suspension af medlemmer. Divisionen Krumtappen i divisionens arbejde er fortsat udvikling af godt spejderarbejde i divisionens geografiske område. Og kravet om, at 7

8 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S en division skal bestå af mindst 600 medlemmer, er bortfaldet. Det afgørende er, at divisionen dækker et samlet geografisk område, hvor der naturligt kan skabes et godt og udviklende samarbejde. Divisionens vigtigste rolle er som nævnt fortsat at støtte gruppernes udvikling og at medvirke ved opstart af nye grupper. Samtidig er divisionen fortsat gruppernes bindeled til korpset. Divisionen ledes af divisionsledelsen (styrelsen og ledelsen er slået sammen), der nu har både det pædagogiske og økonomiske ansvar på samme måde som på korpsplan. Fremover har divisionen 2 repræsentanter i Korpsrådet på lige fod med grupperne. Det vil være naturligt at divisionen aftaler forberedelsen til korpsrådsmødet med grupperne. Den kendte grenstruktur er ikke længere lovfæstet. Der er derfor heller ikke noget valg af divisionsassistenter (grenassistenter). Grupperne i divisionen vil hen ad vejen organisere arbejdet meget forskelligt, hvilket divisionsledelsen selvfølgelig skal være opmærksom på. Og måske skal kendte traditionelle arrangementer udgå for at give plads til nye, som er tilpasset gruppernes virkelighed. Divisionsrådet og divisionsrådsmødet Divisionsrådet er stadig divisionens øverste myndighed. Hver gruppe har 5 valgte medlemmer i rådet. Rådsmødet er åbent for andre interesserede, dog uden stemmeret. Det er nu præciseret, at divisionsrådet træffer beslutning om divisionens planer, udvikling, børne- og voksenaktiviteter, ledertræning og økonomi. Planlægningen af det første divisionsrådsmøde efter de nye love kræver lidt ekstra forberedelse. Det er divisionsrådet, der skal vælge den kommende divisionsledelse. Derfor skal den nuværende divisionsstyrelse/ledelse udarbejde et forslag, som rådet kan tage stilling til. Forslag, der skal behandles på mødet, bør udsendes sammen med indkaldelsen. Vær i øvrigt opmærksom på de nye dagsordenspunkter. Hvis det er muligt, bør divisionen være repræsenteret på gruppernes rådsmøder, der skal gennemføres inden 1. marts, således at divisionen bliver bekendt med eventuelle ændringer i gruppernes måde at arbejde på. Divisionsledelsen Det er nu divisionsrådet, der vælger hele divisionsledelsen. Som minimum skal der vælges en ledelse på 6 personer. Valgreglerne er beskrevet i 29. Divisionsledelsen varetager fremover både de tidligere ledelses- og styrelsesmæssige opgaver. Forældre, der vælges til divisionsledelsen, bortset fra kassereren, bliver ledere og skal derfor underskrive ledererklæring. Vær opmærksom på, at kassereren ikke nødvendigvis skal være en civil. En leder med de rette kvalifikationer kan også vælges. Næsten uanset hvilket størrelse man vælger divisionsledelsen skal have, vil det være nødvendigt at ledelsen uddelegerer en række opgaver. Fx kan det være en fordel at etablere et ejendoms- eller et økonomiudvalg osv. Der er ikke længere valgte grenrepræsentanter i ledelsen. Det er derfor vigtigt, at I finder en model for fx aktiviteter, hvor alle aldersgrupper tilgodeses, selvom de ikke nødvendigvis er repræsenteret i ledelsen. Divisionsledelsen har fortsat ansvar for, at der tilbydes relevant ledertræning til divisionens medlemmer. For mange divisioner vil det være en opgave, der med fordel kan gennemføres i samarbejde med andre divisioner. I skal selv etablere dette samarbejde. Det er divisionsledelsen, der vælger divisionens 2 medlemmer til Korpsrådet. De to skal være medlemmer af divisionsledelsen, og det ene medlem skal være myndig. En minimumsmodel kunne se ud som nedenfor beskrevet, men husk, I har frihed til selv at vælge, hvor stor ledelsen skal være, blot I overholder minimumskravene, og at ledelsen vælges af divisionsrådet. Divisionsrådet vælger 1-2 divisionschefer, 1 kasserer og yderligere 3-4 medlemmer, idet at divisionsrådet beslutter antallet af medlemmer i divisionsledelsen. Husk at tage hensyn til intentionerne i Divisionsledelsens ansvar er beskrevet i lovene. Der er dog intet i vejen for, at divisionsrådet beslutter, at divisionsledelsen er ansvarlig for eksempelvis træning af ledere og bestyrelsesmedlemmer, den nære kontakt til GL/grupperne, divisionens udvikling og divisionens økonomi. Hvorimod ledelsen på de mere aktivitetsprægede opgaver kun har en koordinerende rolle. 8

9 DDS minihåndbog Vejledning Divisionsledelsen kan indkalde til en lederdag en gang om året, hvor aktivitetsniveauet både for spejdere og ledere for det kommende år kan debatteres og besluttes. For at en aktivitet kan gennemføres, skal der på mødet vælges/udpeges en ansvarlig koordinator. Det er koordinatorens opgave at sikre, at der indkaldes til planlægning af aktiviteten. Koordinatoren er bindeled mellem ledelsen og den enkelte aktivitet. Det er vigtigt at debattere de traditionelle aktiviteter og arrangementer, der hidtil har været gennemført, især hvis flere af divisionens grupper ændrer aldersopdelingen i spejderarbejdet. Samtidigt er det vigtigt at få afklaret, hvordan lederne i divisionen fremover skal mødes. Der må tages stilling til, om det skal være fællesmøder og/eller møder for bestemte årgange/grene. Nedlæggelse af områdestrukturen og etablering af netværk Områdestrukturen ophører i den nuværende formelle form. Det forventes, at områderne nedlægges senest i forbindelse med næste ordinære områdemøde i efteråret Divisionerne i et område kan selvfølgelig fortsætte med at samarbejde, hvis det ønskes. Er der behov for formalia i forbindelse med samarbejdet, er de deltagende divisioner selvfølgelig ansvarlige for dette. Divisionsledelsen skal sikre, at der afholdes arrangementer og aktiviteter, herunder relevant ledertræning for alle divisionens medlemmer. Det er en meget stor opgave, især i divisioner, der ikke har så mange medlemmer. Det er vigtigt, at divisionsledelsen påtager sig træningsopgaven, men også vigtigt, at der afholdes arrangementer og aktiviteter. Den enkelte divisionsledelse må derfor vurdere egne ressourcer og indgå i et samarbejde (netværk) med en eller flere divisioner på områder, hvor det vil være en fordel at være flere om opgaven, både hvad angår planlægning og/eller gennemførelse med et rimeligt antal deltagere. Når der etableres netværk, behøver det jo ikke at være med de samme divisioner på alle områder. Det kan være med en eller flere divisioner omkring ledertræning, måske nogle andre divisioner i forbindelse med spejderarrangementer i aldersgrupper, hvor man ikke har så mange medlemmer. Benyt jer af hinandens ressourcer og/eller brug de fælles ressourcer til gavn og glæde for vore medlemmer. Men der skal træffes aftaler. Vent ikke på, at I måske bliver kontaktet, vær selv udfarende, således at I opnår de bedst mulige aftaler og dermed de bedst mulige resultater. Afslutning Divisionsledelsen har fremover både det pædagogiske og økonomiske ansvar. I bestemmer selv lokalt, hvor stor divisionsledelsen skal være, men uanset størrelse forventes det, at I tilstræber en ligelig repræsentation af begge køn. Det er fremover divisionsledelsens ansvar at etablere nødvendige netværk for at kunne løse senior- og ledertræningsopgaver. Selvom der ikke længere er noget krav om, at en division skal bestå af mindst 600 medlemmer, er det fortsat divisionsledelsens opgave at yde relevant støtte til grupperne herunder opstart af nye grupper. Opmærksomhedspunkter 28 Bemærk ændret dagsorden i forhold til tidligere, bl.a.: Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid. Valg af revisorsuppleant. Beretning fra Friluftsrådets amtsrepræsentant og selvejende institutioner. Beslutning om divisionsledelsens størrelse. 31 Præciserer divisionsledelsens ansvar, bl.a. at yde relevant støtte til divisionens grupper. 33 Bestemmelser om midlertidig suspension er også indført her. 9

10 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Landsorganisationen, selvejende institutioner og spejdercentre, diverse Nu er både grupper og divisioner repræsenteret på det årlige korpsrådsmøde. Det giver grupperne en direkte mulighed for indflydelse, men naturligvis også en forpligtigelse til at sætte sig grundigt ind i det, der behandles på korpsrådsmødet og en forpligtelse til selv at gå foran og præge DDS med nye forslag. Grupperne kan opstille kandidater og indsende forslag til Korpsrådet. Ligesom grupperne har også divisionen 2 medlemmer i Korpsrådet. Vær i øvrigt opmærksom på tidsfristerne, der er beskrevet i lovene: Frist for kandidater er den 1. august og frist for forslag, der skal behandles på mødet, er den 1. juni. Korpsledelsen er ikke længere lovmæssigt forpligtet til at nedsætte et programudvalg med repræsentanter valgt i grenene. Korpsledelsen skal dog fortsat sikre at det pædagogiske spejderarbejde udvikles. For at sikre tilstrækkelige ressourcer til at løse opgaven med at få program- og ledertræningsområdet til at fungere optimalt, er Korpsledelsen blevet udvidet med 4 medlemmer. Korpsledelsens medlemmer vælges fremover for 3 år og læg mærke til, at første gang en Korpsledelse (inkl. spejderchefer) skal vælges for en treårig periode allerede er på Korpsrådsmødet i september Korpsledelsen afholder fortsat periodiske møder med divisionschefer og andre relevante landsdækkende fora for at sikre formidling af arbejdsmetoder vedrørende program og ledertræning og for at sikre mulighed for gensidig erfaringsudveksling og inspiration. Korpsledelsen har også en forplig- telse til at sikre, at der bliver etableret relevante netværk. Opmærksomhedspunkter 37 Den enkelte gruppe har nu 2 medlemmer i Korpsrådet. Det samme har divisionen. 38 Beskriver Korpsrådsmødet generelt, bl.a. at det afholdes hvert år i september. Vær opmærksom på tidsfristen. 42 Valg til Korpsledelsen gælder fremover for 3 år. Korpsledelsen består nu af 2 spejderchefer og 14 korpsledelsesmedlemmer. Vær opmærksom på at tidsfristen for opstilling af kandidater er den 1. august. 43 Hvis der ikke opnås valg af 2 spejderchefer, skal Korpsledelsen udpege en/to blandt den valgte korpsledelse. Denne/disse skal fungere frem til førstkommende korpsrådsmøde. Spejdercheferne skal være af hvert sit køn Beskriver, hvem Korpsledelsen skal afholde landsdækkende møder med, nemlig divisionscheferne og andre relevante landsdækkende fora. 48 Korpsledelsen kan nu maksimalt dispensere for 4 år. 54 Der skal aflægges beretning og regnskab på gruppe- eller divisionsrådsmøde, hvis der har været afholdt et større arrangement. Der henvises til denne paragraf i dagsorden 14 og Beskriver de overgangsordninger, der gælder ved overgangen fra de gamle til de nye love for såvel gruppe, division som korps. 10

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Lovhæfte 2009-2010 Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Januar 2010 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk

Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Foreningen U-landsnyt.dk". 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Kap. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere