Lokalplan nr Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune"

Transkript

1 Lokalplan nr Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby 2012 Ishøj Kommune

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere overordnede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; redegørelse og lokalplanbestemmelser. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold, hensigterne for den fremtidige planlægning samt forhold til den overordnede planlægning og anden lovgivning. Lokalplanbestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinjer, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Byrådet skal påse at bestemmelserne overholdes. Lokalplan nr februar

3 Indhold Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanområdet 4 Eksisterende forhold Tranegilde Landsby 5 Bebyggelsen 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 7 Terræn og beplantning 8 Fremtidige forhold Lokalplanens indhold 9 Anvendelse 9 Bebyggelsen 9 Vej- sti- og parkering 9 Fredninger 9 Kystnærhedszone 10 Overordnet planlægning 11 Anden planlægning og lovgivning 12 Retsvirkninger Retsvirkninger 14 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 16 2 Område og zonestatus 16 3 Anvendelse 16 4 Udstykninger 17 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 17 6 Ledningsanlæg 18 7 Bebyggelsens omfang og placering 18 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 19 9 Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning Aflysning af servitutter Ophævelse af lokalplan 20 Vedtagelsespåtegning 21 Bilag Kortbilag 1: Tranegilde Landsby afgrænsning 22 Kortbilag 2: Matrikelkort & afgrænsning af lokalplanomr. 23 Kortbilag 3: Byggelinier og udstykning 24 Kortbilag 4: Beplantning 25 Bilag 1: Servitutgennemgang 26 Lokalplan nr februar

4 Redegørelse Baggrund for lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for fire nye boliger i Tranegilde Landsby inden for landsbyens eksisterende afgrænsning, for derved at skabe mere liv i det lille samfund. Lokalplanen tilsigter at bevare landsbymiljøet og landsbyens struktur og arkitektoniske karakter og udtryk. Tranegilde Bygade Lokalplanområdet Området er beliggende i den nordvestlige del af Tranegilde Landsby, bag Tranegilde Bygade, som er landsbyens gennemgående vej. Området ligger for enden af en stikvej på Brentedalen, som afgrænses af boliger mod syd og øst, Ishøj Teater og en bolig mod vest. Mod nord afgrænses området af fredskov, der ligger uden for landsbyens afgrænsning. Kortbilag 1. Lokalplanområdet er cirka m². Lokalplanområdet er en del af matrikelnummer 8a, Tranegilde By, Ishøj. Tranegilde Landsby og omgivelser Lokalplanområdet Ishøj Teater Tidl. Vestergård Tranegildegaard Tidl. Toftegård Store Vejleå Tidl. Gl. Tranegildegård Bredekærgaard Tranegildestien Køge Bugt Motorvejen une, Ishøj og Terratec Lokalplan nr februar

5 Eksisterende forhold Tranegilde Landsby Tranegilde Landsbys struktur er velbevaret, hvilket fremgår når man sammenligner ældre kort med nutidige kort. Da Tranegilde Landsby ikke er udbygget væsentligt, er den oprindelige struktur aldeles velbevaret, og ved udskiftningen af huse er placeringen bevaret. Enkelte gamle historiske gårde er bevaret, Bredekærgård, Damgård og Tranegildegård. Matrikelkort på Nettet Udskiftningskort fra 1810 Bredekærgård Tranegilde er bygget op omkring en forte, der er et fælles areal beliggende midt i landsbyen og består af ubebyggede græsarealer. Forten/ Tranegilde Bygade ligger i dag, som en hulning i landskabet, så bebyggelsen på begge sider ligger højere. Fra bygaden løber asfalterede eller grusbelagte smalle stikveje med græsrabat. I starten af Tranegilde Bygade lå tre markante gårde side om side, Vestergård, Toftegård og Tranegildegård. Tranegildegård er den eneste bevarede af de tre gårde. I dag dominerer enfamiliehuse i Tranegilde, og hvor Vestergård og Toftegård tidligere lå findes i dag Kortets boliger, gyldighedsperiode: der fremstår som 1878 gårdbebyggelse, da placering og struktur er Kortets oprindelige målestok: 1:4000 bevaret ved ombygningen. Ejerlav registreret på kortet: 'Tranegilde By, Ishøj' ( ) Dato for udskrift: Kortet er printet i målestok: 1:4596 Egne noter: Lokalplan nr februar

6 I helhedsbilledet spiller det grønne en vigtig rolle. Det er træer og levende hegn, der tegner landsbyens silhuet. Oplevelsen fra den omkringliggende natur er åbne vidder og udsyn. Dette skifter ved ankomsten til landsbyen, hvor der hurtigt er en oplevelse af mindre private haver. Tranegilde har et rigt varieret bybillede, der især præges af de mange levende hegn, de høje trægrupper og de fritliggende gårdanlæg mod bygaden. Lokalplan 1.12 for Tranegilde Landsby udpeger bevaringsværdige træk og bygninger, som er med til at fastholde landsbyens struktur og udseende. Det er karakteristiske træk som grundstørrelser, veje, stier, bebyggelsens beliggenhed, udformning, beplantning, m.v. Matrikel og bebyggelsesstruktur Tranegilde Landsby Bebyggelse i Tranegilde udenfor lokalplanområdet Generelt er bygningerne i Tranegilde Landsby opført i én etage med udnyttet tagetage. De er bygget i teglsten og er ofte malet eller pudset i jordfarver. I landsbyen har husene symmetrisk saddeltag og flere har én eller to kviste. Tagmaterialet er tegl og på gårdene eternit. De ældre historiske bygninger i landsbyen er opført med bindingsværk og har stråtag. Nyere opført bebyggelse i Tranegilde har arbejdet med at videreføre byggestilen, materialer og strukturen i landsbyen. Hvor de tidligere gårde lå findes i dag bygninger, der danner gårdrum med reference til gården, der tidligere lå på stedet. Lav tæthed og bygningernes tætte placering i Tranegilde skaber sammen med landskabet en intim oplevelse af isolation fra det åbne land omkring landsbyen. Lokalplan nr februar

7 Bebyggelsen Lokalplanområdet fremstår uden bebyggelse og er i lokalplan 1.12 og udlagt til boligformål. En del af arealet i det sydøstlige hjørne har tidligere været forpagtet ud til privat have. I den vestlige del af området er placeret to overvågningsboringer til drikkevand (NOVANA-boringer), hvortil der er tinglyst en råderet på, at der ikke må bygges inden for en afstand af to meter fra boringerne. Der har tidligere på området ligget en lade i tilknytning til den tidligere Toftegård. På Toftegård har der været landbrugsdrift indtil midten af 1900-tallet, først med kvæg, senere uden. Området er placeret bag Tranegildegård og de tidligere gårde, Vestergård og Toftegård, som havde en markant placering i gadebilledet langs Tranegilde Bygade. Hvor Vestergård og Toftegård tidligere lå, er der i dag boliger. Bebyggelse i Tranegilde udenfor lokalplanområdet Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejadgang til området sker ad en stikvej fra Brentedalen, vest for lokalplanområdet. Vejadgangen ligger langs den sydlige afgræsning af lokalplanområdet. Stikvejen vejbetjener også den gule gårdbebyggelse mod syd hvor Vestergård og Toftegård tidligere lå. Vejforløbet og området benyttes endvidere af Ishøj Teater til afvikling af bustrafik til teateret, samt parkering til teateret og den gule gårdbebyggelse. Der er reserveret areal til en ridesti langs områdets yderkant, som en del af en overordnet udlagt ridesti i Ishøj. Ridestien er ikke etableret og heller ikke stiforløb i forlængelse heraf mod St. Vejleå. Den gule gårdbebyggelse syd for lokalplanområdet hvor Vestegård og Toftegård tidligere lå. Lokalplan nr februar

8 Terræn og beplantning Området fremstår som en ubebygget grund med grus og græs i den sydlige del, og beplantning i form af træer og buske i den nordlige del af området. Terrænet er forholdsvist fladt, men ligger centimeter højere end den gule gårdbebyggelse mod syd. Langs en del af områdets østlige afgrænsning er et bevaringsværdigt levende hegn (ask, tjørn og navr). Fra Brentedalen i nord langs fredskovens østlige afgræsning er der etableret en sti langs det levende hegn, som ender ved områdets nordøstlige hjørne. Den nordlige del af området grænser op til et fredskovsområde. Se kortbilag 4. Fremtidige forhold Lokalplanområdet Lokalplanområdet Intentionen med lokalplanen er, at udlægge fire grunde til boliger og fastholde landsbyens historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. Husene skal fremstå med et landligt udtryk som opleves i landsbyen. Landsbyens overordnede vejforløb fastholdes og beplantningen tilpasses landsbyens eksisterende udtryk. Det er hensigten med lokalplanen at fastlægge rammerne for ny bebyggelse, således at landsbyens nuværende struktur og udseende kan fastholdes med de karakteristiske træk som grundstørrelse, veje, stier, bebyggelsens placering på grunden, udformning og beplantning m.v. Lokalplanområdet Lokalplan nr februar

9 Anvendelse Området må anvendes til boliger. Bebyggelsen Bebyggelsen skal fastholde og styrke landsbyens karakter. Området bliver udstykket til fire byggegrunde med mulighed for at etablere en bolig på hver grund. Overvågningsboringerne, der er placeret i områdets vestlige del, søges flyttet uden for lokalplanområdet, hvorved tinglysningen af råderetten kan aflyses. Ubebyggede arealer Det er intentionen, at den omkringliggende grønne struktur fastholdes, fredskoven mod nord og det bevaringsværdige levende hegn mod øst. For at bevare et åbent og grønt udtryk i overensstemmelse med landsbyens karakter, skal hegning ske med levende hegn. Vej-, sti- og parkering Den eksisterende stikvej fra Brentedalen udlægges til offentlig vej, og som fordelingsvej til byggegrundene. På stikvejen fra Brentedalen skal der etableres offentlige parkeringspladser. Arealreservationen til ridesti fjernes. Kortbilag 3. Fredninger Fredskoven, der grænser op til lokalplanområdet mod nord, og det bevaringsværdige hegn (ask, røn og navr) mod øst søges bevaret. Lokalplanområdet Lokalplanområdet - mod sydøst Lokalplan nr februar

10 Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen, som strækker sig tre kilometer ind i landet. Det overordnede princip for kystnærhedszonen er, at det søges friholdt for yderligere byggeri og anlæg, der ikke er afhængig af kystnærhed. Ved ny bebyggelse i de kystnære områder skal der ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, samt at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, og at offentligheden sikres adgang til kysten. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanen giver mulighed for at bygge fire nye enfamiliehuse i op til 8,5 meters højde i Tranegilde Landsby, som er placeret cirka 2,5 kilometer fra den oprindelige kystlinie og cirka 3,5 kilometer fra Strandparkens afgræsning. Mellem kysten og Tranegilde Landsby løber Køge Bugt Motorvejen inklusiv støjvolde, som afskærer landsbyen visuelt fra kysten. Den ny bebyggelse vil ikke kunne ses fra kysten. Billede taget fra kysten mod lokalplanområdet Lokalplan nr februar

11 Overordnet planlægning Fingerplanen 2007 De grønne kiler Fingerplan 2007 skal sikre den overordnede udvikling i hovedstadsområdet. Fingerplanens princip er, at landområderne skal fremstå som en værdifuld kontrast til storbyens byområder med deres åbne karakter. Derfor er det et mål i Fingerplanen så vidt muligt at friholde landområder for yderligere byvækst. Lokalplanområdet ligger inden for afgrænsningen af Tranegilde Landsby og er udlagt til boligformål. Lokalplanområdet er derfor ikke omfattet af begrænsningerne i de grønne kiler. Transportkorridor Fingerplan 2007 skal blandt andet sikre arealer til fremtidige infrastrukturanlæg. Det sikres gennem udlæg af transportkorridorer til reservation af kommende infrastrukturanlæg. I transportkorridorerne må der som udgangspunkt ikke udlægges arealer til byggeri, plantes større skove og lignende. Områderne skal forbeholdes til overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Lokalplanområdet ligger inden for afgrænsningen af Tranegilde Landsby og er i lokalplan 1.12 fra 1995 og fra 1997 udlagt til boligformål, hvorfor opførelsen af nybyggeri er lovligt. København-Ringstedbanen Der er vedtaget en anlægslov om en højhastighedsbane mellem København og Ringsted, som skal løbe gennem Ishøj Kommune i nord-sydlig retning. Linieføringen er udlagt til at løbe fra Vallensbæk Sø og Tueholm Sø i Vallensbæk til at løbe langs vestsiden af det store erhvervsområde mod Greve i syd. Højhastighedsbanen vil løbe på den vestlige side af Motorring 4. Mortorring 4 vil således fortsat være afgrænsningen af landområdet mod vest. Kommuneplan 2009 Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009 omfattet af rammebestemmelserne for 5.B.1. for Tranegilde: Hovedanvendelse Boligområde Zonestatus Landzone Bebyggelsesprocent 30 Max. antal højde 1½ etage Max. bygningshøjde 8,5 meter Specifik anvendelse Boligformål Bebyggelsens art Åben-lav Lokalplaner Lokalplan 1.12 Lokalplan Særlige bestemmelser Bebyggelse skal harmonere med landsbyens karakter Det eksisterende bybillede og ældre beplantning skal bevares. Tranegilde Landsby ligger i et område der i Kommuneplan 2009 er udpeget som område med kulturhistorisk værdi og et område med landskabelige værdier. Lokalplan nr februar

12 Lokalplan Lokalplanens område er omfattet af lokalplan 1.12 og Denne lokalplan ophæves for lokalplanområdet ved offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af lokalplan 1.63 for Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. Anden planlægning og lovgivning Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet ligger inden for en udlagt skovbyggelinie. Skovbyggelinien betyder, at der ved nybyggeri skal søges dispensation fra denne. Den nordlige del af lokalplanområdet grænser op til en fredskov. Lokalplanen fastligger en byggelinie på fem meter langs afgrænsningen til fredskovslinien, som sikrer at der ikke kan bygges i skel. Området er beliggende cirka 230 meter fra St. Vejleå, beskyttelseslinien fra åen berører ikke lokalplanområdet. Museumsloven Der er begrundet formodning om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder indenfor lokalplanom-rådet. Findes der fortidsminder under et jordarbejde på dette areal, vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens 27 (Bekendtgørelse af museumsloven lovbekendtgørelse nr af stk. 2). Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettes til Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup. Ved byggeri, der involverer jordarbejde, bør der inden jordarbejde påbegyndes, anmodes om en udtalelse fra det lokale kulturhistoriske museum, jf. 25 i museumsloven. Jordforureningsloven Ishøj Kommune har ikke kendskab til særlige jordbundsforhold i området, som gør det nødvendigt med ekstraordinære funderingsforanstaltninger ved nybyggeri. Området er områdeklassificeret efter jordforureningslovens 50a. Enhver der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Lov om miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 skal der gennemføres en screening af lovpligtige planer såsom lokalplaner. Screeningen skal afklare om planen åbner mulighed for ændringer, der forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og om der på den baggrund skal foretages en miljøvurdering af nærmere angivne forhold. Lokalplan nr februar

13 Ishøj Kommune har ved screening af lokalplan 1.63 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for lokalplan Servitutter Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1.63 foretaget en gennemgang af servitutter i området for at få afklaret hvilke, der er forenelige med lokalplanen og hvilke, der ikke er tidssvarende og derfor må aflyses. Servitutter, der aflyses i forbindelse med lokalplanen fremgår af servitutredegørelsen, bilag 1. Trafikstøj Området ligger i Tranegilde Landsby, hvor der ingen gennemgående trafikårer findes og ligger i et landområde. Landområdet er omkranset af større trafikårer. Mod syd og øst løber Ishøj Stationsvej og Køge Bugt Motorvejen, som er afskærmet af en støjvold. Lokalplanområdet vil ikke være støjbelastet fra disse kilder. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. I områder med drikkevandsinteresser skal der i videst muligt omfang sikres en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet grundvandsressource. Det vil sige, at grundvandstruende aktiviteter skal være begrænsede og skal ske på nærmere fastsatte vilkår. Brand Brentedalen er brand- og redningsvej til lokalplanområdet. Redningskøretøjer skal ved enfamiliehuse kunne køre frem til 40 meter fra indgangsdøren. Brentedalen kan ligeledes fungere som redningsvej for matr.nr. 2a, Tranegilde By, Ishøj, som ligger udenfor lokalplanområdet. Varmeplanlægning Lokalplanområdet er forsynet med naturgas i henhold til Ishøj Kommunes varmeplan. Kloakbetjening Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal for spildevand tilsluttes Ishøj Forsyning ApS s ledningsnet. Regnvand Regnvand skal nedsives på egen grund. Vandforsyning Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal i henhold til Ishøj Kommunes vandforsyningsplan forsynes fra Ishøj Forsyning ApS. Renovation Grundejerne i Ishøj Kommune skal benytte de af byrådet etablerede affaldsordninger. Lokalplan nr februar

14 Retsvirkninger Retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, såfremt dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper om anvendelsen og karakteren af området. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Privatretlige servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplan nr februar

15 Lokalplan nr februar

16 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål At give mulighed for opførelse af boliger At sikre at ny bebyggelse tager hensyn til landsbyens hovedtræk, herunder arkitektonisk udtryk, kulturhistoriske og naturmæssige træk og beplantning At fastlægge bestemmelser, der regulerer bebyggelsens omfang og placering At fastlægge bestemmelser for beplantning At fastlægge principper for vejadgang, parkering og stiforløb At fastlægge principper for udstykning 2 Område og zonestatus 2.1 Området afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter matr.nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj, og alle matrikelnumre der udstykkes herfra efter den 11. november Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og lokalplanen medfører ingen ændring i områdets zonestatus. 2.3 Udstykning og bebyggelse efter bestemmelserne i lokal planen kræver ikke tilladelse efter planlovens 35, stk. 1 (landzonetilladelser). 3 Anvendelse 3.1. Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål. 3.2 Området må kun anvendes til fritliggende parcelhuse (enfamiliehuse). Liberalt erhverv: advokat, ejendomsmægler, revisor, konsulentvirksomhed og lignende. 3.3 Det er tilladt, at der i boligerne drives en virksomhed med liberalt erhverv på en sådan måde, at området ikke ændrer karakter af et boligområde. Det er en forudsætning at virksomheden drives af den der ejer og bebor den pågældende bolig, og at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende eller behov for parkering, der ikke er plads til på ejendommen. Virksomheden må maksimalt udgøre 25% af boligen. 3.4 Området udlagt til parkering må kun benyttes til dette formål Lokalplan nr februar

17 3.5 Der må inden for lokalplanområdet og på de enkelte ejendomme ikke henstilles busser, lastbiler, campingvogne med en egenvægt på over kilo, påhængskøretøjer med en egenvægt på over kilo, uindregistrerede biler og lignende. For parkering henvises endvidere til Ishøj Kommunes parkeringsregulativ. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den viste udstykningsplan på kortbilag Grundende må ikke være mindre end 700 m². 4.3 Koteletbenene skal have en bredde på 4 meter. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Figur Brentedalen er brand- og redningsvej. Redningskøretøjer skal ved enfamiliehuse kunne køre frem til 40 meter fra indgangsdøren. 5.2 Tilkørsel til grundene skal ske efter princip som vist på kortbilag Der må kun være én overkørsel til adgangsvejen per ejendom med en maksimal bredde på 3,5 meter for grund C og D, og 4 meter for grund A og B, jf. kortbilag Adgangsvej til området og parkeringsarealet udlægges som offentlig vej. 5.5 Kantsten skal opføres i granit. 5.6 Til vejbelysning skal anvendes en parklampe med 360 grader rundstrålende lys. Masten skal have en højde på mellem 3,5 og 4 meter. Se figur 1. Figur Som belysning på parkeringsarealet skal anvendes pullert belysning med 360 grader ligelig lysfordeling. Pullert belysning må være max 1 meter høj. Figur Der skal anvendes fast belægning til vejarealet. 5.9 Vejbredden skal være 7 meter Parkeringspladserne skal have en bredde på min. 2,5 meter og en længde på min. 5 meter. Lokalplan nr februar

18 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger og andre ledninger skal føres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering Der må ikke graves i rodzonen ved bevaringsværdig beplantning. For træer er det inden for træets krone. Kortbilag a) Der må ikke opføres bygninger i koteletbenet. b) Der fastsættes en byggelinie mod øst på 5 meter fra skel. c) Der fastsættes en byggelinie mod nord på 5 meter. Kortbilag Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 procent. 7.3 Bebyggelsen skal opføres i 1½ etage med udnyttelig tagetage. 7.4 Bebyggelsen skal opføres som længehuse. 7.5 Bygningens facadehøjde må maksimalt være 3,5 meter målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade. 7.6 Den samlede byggehøjde må ikke overstige 8,5 meter. 7.7 Bebyggelsen skal i princippet placeres på eksisterende terrænniveau. 7.8 Gavlene på bygningerne skal opføres som muret helgavl. Figur 3 gavl 1 meter karnap 7.9 Der kan på den enkelte bebyggelse etableres op til to kviste på én side eller ét udspring i form af karnap (tilbygning med tværgavl) For kviste gælder, at én kvist maksimalt må være 3 meter bred, dog i alt maksimalt halvdelen af husets længde. Kvistene må ikke opføres som frontspids. Kvistens tagryg skal være mindst 50 centimeter lavere end husets totale højde. Figur For karnapper gælder, at den maksimalt må udgøre 1/3 af husets længde og dybden må ikke overstige dens længde. Karnappen skal placeres mindst én meter fra husets gavl Karnappens facade skal have samme højde som husets facade. Karnappens tag skal være symmetrisk sadeltag og tagryggen skal være mindst 50 centimeter lavere end husets totale højde Der må ikke etableres altaner. Lokalplan nr februar

19 7.14 Der må ikke etableres kælder Taget skal udformes som symmetrisk saddeltag uden valm. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 40 og 45 grader Regnvand skal nedsives på egen grund. Faskiner skal dimensioneres for overskridelse af volumen sjældnere end fem år. Projekt skal fremsendes til godkendelse Der skal kunne etableres mindst to parkeringspladser på egen grund. Der må ikke etableres parkeringsplads på koteletben. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ydervægge på facader skal udføres med muret eller pudset facade, herunder gavle. Behandlede facader skal fremstå i jordfarver. 8.2 Taget skal udføres med vingetegl i uglaseret sort eller rød tegl. Inddækning, tagrender og nedløb skal være i aluminium, stål eller zink. 8.3 Tagudhæng må ikke overstige 30 centimeter. 8.4 Kviste må ikke opføres i træ. 8.5 For karnap gælder det, at facade og tag skal være opført i samme materiale og farve som resten af bebyggelsen. Figur 4 tagryg 0,5 meter kvist 8.6 Træværk skal males og må ikke fremstå som trykimprægneret træværk. Træværket skal males i jordfarver. 8.7 Vinduer må kun udføres sidehængte og med stående midterprosse. Herfra kan dog undtages vinduer til ikke-beboelsesrum. 8.8 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage og facader, med undtagelse af glas i forbindelse med vinduer og døre. 8.9 Småbygninger skal opføres i træ. Småbygninger kan opføres med fladt tag eller symmetrisk saddeltag med en maksimal hældning på 30 grader. Småbygninger med saddeltag må maksimalt have en byggehøjde på 3,5 meter. Højden i skel må højest være 2,5 meter. Taget skal have fald mod skel Der må ikke skiltes i lokalplanområdet. Lokalplan nr februar

20 9 Ubebyggede arealer 9.1 Der må højst terrænreguleres -/ + 30 centimeter. 9.2 Oplag på den enkelte ejendom må ikke finde sted. 9.3 Hegn skal opføres i form af levende hegn. Hegn i skel og mod vejskel må maksimalt have en højde på 1,8 meter. Der må ikke graves i rodzonen (5 meter) ved bevaringsværdig beplantning. 9.4 De på kort bilag 4 markerede bevaringsværdige beplantninger og hegn må ikke fjernes eller beskæres. Ny bebyggelse og beplantning skal ske, så den bevaringsværdige beplantning ikke lider skade. 10 Forudsætninger for ibrugtagning 10.1 Det er en forudsætning for ibrugtagning, at ny bebyggelse skal være tilsluttet det eksisterende naturgasnet. Der kan gives dispensation fra tilslutningskravet til varmeforsyningsanlæg for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse Det er en forudsætning for ibrugtagning, at vand og spildevand skal være tilsluttet Ishøj Forsyning ApS s ledningsnet. Spildevand tilsluttes offentligt spildevandssystem ved skelbrønd. 11 Aflysning af servitutter 11.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst ved planens endelige vedtagelse, som det fremgår af bilag Ophævelse af lokalplan 12.1 Lokalplan nr vedtaget af Ishøj Byråd den 6. december 1994 og Lokalplan vedtaget af Ishøj Byråd den 2. september 1997 ophæves for det område, der er omfattet af denne lokalplan. Lokalplan nr februar

21 Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er lokalplanen endelig vedtaget i Ishøj Byråd den 6. marts På byrådets vegne Ole Bjørstorp borgmester Ole Horskær Madsen teknisk direktør Lokalplan nr februar

22 KORTBILAG 1 Brentedalen Tranegilde Bygade Brentevej Tranegilde Bygade Brentedalen Tranegilde Landsby afgænsning Mål 1:2000 Lokalplan nr februar Tranegilde Bygade

23 Bilag 1 Bilag 1 KORTBILAG 2 2t 2t 2a 8a 2a 8ab 8a 8ab 8y 8y 8ad 8af 8af Brentedalen Brentedalen 8ac 8ac 8ad 8ad 8ad 8ai 8ah 8ah 8ag 8ag 7a 7a Brentedalen 7000c 7000c 8ai 8ai 8ai Tranegilde Tranegilde Bygade Bygade Brentevej Brentevej Tranegilde Bygade Matrikelkort og lokalplanområdets afgrænsning Matrikelkort Mål Matrikelkort 1:1000 og lokalplanområdets og lokalplanområdets afgrænsning afgrænsning Mål 1:1000 Mål 1:1000 Udstykning Mål 1:1000 Signatur Signatur Afgrænsning af lokalplanområde Ejerlav Afgrænsning Tranegilde af lokalplanområde By, Ishøj Ejerlav 8y Tranegilde Matrikelnr. By, Ishøj 8y Signaturforklaring Matrikelnr. Lokalplan Indkørsel nr februar

24 KORTBILAG 3 B A C D Brentedalen Brentedalen Brentedalen Tranegilde Bygade Tranegilde Bygade Udstykning Mål 1:1000 Udstykning A: 720m2 Mål 1:1000 B: 725m2 C: 720m2 D: 735m2 Signaturforklaring Matrikelstørrelser ca. Signaturforklaring Udstykning Indkørsel Indkørsel Mål Lokalplan 1:1000 nr februar Tranegilde Bygade

25 KORTBILAG 4 Beplantning Mål 1:1000 Signaturforklaring Bevaringsværdige træer og hegn Fredskovsgrænse Lokalplan nr februar

26 BILAG 1 Plan-, Bygge- og Miljøcenter 4. april 2011 Notatark til sagsnr Servitut gennemgang vedrørende lokalplanområdet for matr.nr. 8 a Tranegilde By, Ishøj Lyst Omhandler Vedrører Vedrører ikke Prioritet: 1 11_K_694 Dok om boringer, Vedr. matr.nr. 23ac Prioritet: 2 11_C_ Prioritet: 3 11_A_ Prioritet: 4 11_A_ Prioritet: 5 11_Z_96 Dok om brandbrønd mv., Vedr. matr.nr. 11a,11pn Dok. om byggelinier mv Dok om byggelinier mv., Vedr. matr.nr. 22c, 22d, 22e Ishøj og 9q Tranegilde Landvæsenskommissionskendelse ang. afvanding af Vallensbæk Mose Vedr. matr.nr. 23f Prioritet: 6 11_C_469 Dok om hegn, hegnsmur mv. kan aflyses Prioritet: 7 11_H_ Prioritet: 8 11_G_439 Dok om hvorved der tillægges ejendom navnet "Tranekildegård" Dok om byggelinier mv Lokalplan nr februar

27 Prioritet: 9 11_K_ Prioritet: 10 11_I_ Prioritet: 11 11_K_ Prioritet: 12 11_C_ Prioritet: 13 11_A_ Prioritet: 14 11_AG_ Prioritet: 15 11_C_ Prioritet: 16 11_L_ Prioritet: 17 11_K_ Prioritet: 18 11_P_118 Dok om byggelinier mv Dok om forsynings- og afløbsledninger mv. Vedr. matr.nr. 51 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. færdselsret mv. Dok om bebyggelse, benyttelse mv. vedr. matr.nr. 24b Dok om bebyggelse, benyttelse mv. vedr. ikke matr.nr. 3bæ, 21g, 21r, 21bq, Byplanvedtægt nr. 4 Vedr. matr.nr. 24c, 24i, 24q Dok. om forsynings- og afløbsledninger mv., vedr. matr.nr. 11a,11pn Byplanvedtægt nr. 6 Dok om bebyggelse, benyttelse mv. vedr. matr.nr. 5m, 5ka Dok om byggelinjer mv., færdselsret mv. Lokalplan nr februar

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere