Lokalplan nr Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune"

Transkript

1 Lokalplan nr Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby 2012 Ishøj Kommune

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere overordnede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; redegørelse og lokalplanbestemmelser. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold, hensigterne for den fremtidige planlægning samt forhold til den overordnede planlægning og anden lovgivning. Lokalplanbestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinjer, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Byrådet skal påse at bestemmelserne overholdes. Lokalplan nr februar

3 Indhold Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanområdet 4 Eksisterende forhold Tranegilde Landsby 5 Bebyggelsen 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 7 Terræn og beplantning 8 Fremtidige forhold Lokalplanens indhold 9 Anvendelse 9 Bebyggelsen 9 Vej- sti- og parkering 9 Fredninger 9 Kystnærhedszone 10 Overordnet planlægning 11 Anden planlægning og lovgivning 12 Retsvirkninger Retsvirkninger 14 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 16 2 Område og zonestatus 16 3 Anvendelse 16 4 Udstykninger 17 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 17 6 Ledningsanlæg 18 7 Bebyggelsens omfang og placering 18 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 19 9 Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning Aflysning af servitutter Ophævelse af lokalplan 20 Vedtagelsespåtegning 21 Bilag Kortbilag 1: Tranegilde Landsby afgrænsning 22 Kortbilag 2: Matrikelkort & afgrænsning af lokalplanomr. 23 Kortbilag 3: Byggelinier og udstykning 24 Kortbilag 4: Beplantning 25 Bilag 1: Servitutgennemgang 26 Lokalplan nr februar

4 Redegørelse Baggrund for lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for fire nye boliger i Tranegilde Landsby inden for landsbyens eksisterende afgrænsning, for derved at skabe mere liv i det lille samfund. Lokalplanen tilsigter at bevare landsbymiljøet og landsbyens struktur og arkitektoniske karakter og udtryk. Tranegilde Bygade Lokalplanområdet Området er beliggende i den nordvestlige del af Tranegilde Landsby, bag Tranegilde Bygade, som er landsbyens gennemgående vej. Området ligger for enden af en stikvej på Brentedalen, som afgrænses af boliger mod syd og øst, Ishøj Teater og en bolig mod vest. Mod nord afgrænses området af fredskov, der ligger uden for landsbyens afgrænsning. Kortbilag 1. Lokalplanområdet er cirka m². Lokalplanområdet er en del af matrikelnummer 8a, Tranegilde By, Ishøj. Tranegilde Landsby og omgivelser Lokalplanområdet Ishøj Teater Tidl. Vestergård Tranegildegaard Tidl. Toftegård Store Vejleå Tidl. Gl. Tranegildegård Bredekærgaard Tranegildestien Køge Bugt Motorvejen une, Ishøj og Terratec Lokalplan nr februar

5 Eksisterende forhold Tranegilde Landsby Tranegilde Landsbys struktur er velbevaret, hvilket fremgår når man sammenligner ældre kort med nutidige kort. Da Tranegilde Landsby ikke er udbygget væsentligt, er den oprindelige struktur aldeles velbevaret, og ved udskiftningen af huse er placeringen bevaret. Enkelte gamle historiske gårde er bevaret, Bredekærgård, Damgård og Tranegildegård. Matrikelkort på Nettet Udskiftningskort fra 1810 Bredekærgård Tranegilde er bygget op omkring en forte, der er et fælles areal beliggende midt i landsbyen og består af ubebyggede græsarealer. Forten/ Tranegilde Bygade ligger i dag, som en hulning i landskabet, så bebyggelsen på begge sider ligger højere. Fra bygaden løber asfalterede eller grusbelagte smalle stikveje med græsrabat. I starten af Tranegilde Bygade lå tre markante gårde side om side, Vestergård, Toftegård og Tranegildegård. Tranegildegård er den eneste bevarede af de tre gårde. I dag dominerer enfamiliehuse i Tranegilde, og hvor Vestergård og Toftegård tidligere lå findes i dag Kortets boliger, gyldighedsperiode: der fremstår som 1878 gårdbebyggelse, da placering og struktur er Kortets oprindelige målestok: 1:4000 bevaret ved ombygningen. Ejerlav registreret på kortet: 'Tranegilde By, Ishøj' ( ) Dato for udskrift: Kortet er printet i målestok: 1:4596 Egne noter: Lokalplan nr februar

6 I helhedsbilledet spiller det grønne en vigtig rolle. Det er træer og levende hegn, der tegner landsbyens silhuet. Oplevelsen fra den omkringliggende natur er åbne vidder og udsyn. Dette skifter ved ankomsten til landsbyen, hvor der hurtigt er en oplevelse af mindre private haver. Tranegilde har et rigt varieret bybillede, der især præges af de mange levende hegn, de høje trægrupper og de fritliggende gårdanlæg mod bygaden. Lokalplan 1.12 for Tranegilde Landsby udpeger bevaringsværdige træk og bygninger, som er med til at fastholde landsbyens struktur og udseende. Det er karakteristiske træk som grundstørrelser, veje, stier, bebyggelsens beliggenhed, udformning, beplantning, m.v. Matrikel og bebyggelsesstruktur Tranegilde Landsby Bebyggelse i Tranegilde udenfor lokalplanområdet Generelt er bygningerne i Tranegilde Landsby opført i én etage med udnyttet tagetage. De er bygget i teglsten og er ofte malet eller pudset i jordfarver. I landsbyen har husene symmetrisk saddeltag og flere har én eller to kviste. Tagmaterialet er tegl og på gårdene eternit. De ældre historiske bygninger i landsbyen er opført med bindingsværk og har stråtag. Nyere opført bebyggelse i Tranegilde har arbejdet med at videreføre byggestilen, materialer og strukturen i landsbyen. Hvor de tidligere gårde lå findes i dag bygninger, der danner gårdrum med reference til gården, der tidligere lå på stedet. Lav tæthed og bygningernes tætte placering i Tranegilde skaber sammen med landskabet en intim oplevelse af isolation fra det åbne land omkring landsbyen. Lokalplan nr februar

7 Bebyggelsen Lokalplanområdet fremstår uden bebyggelse og er i lokalplan 1.12 og udlagt til boligformål. En del af arealet i det sydøstlige hjørne har tidligere været forpagtet ud til privat have. I den vestlige del af området er placeret to overvågningsboringer til drikkevand (NOVANA-boringer), hvortil der er tinglyst en råderet på, at der ikke må bygges inden for en afstand af to meter fra boringerne. Der har tidligere på området ligget en lade i tilknytning til den tidligere Toftegård. På Toftegård har der været landbrugsdrift indtil midten af 1900-tallet, først med kvæg, senere uden. Området er placeret bag Tranegildegård og de tidligere gårde, Vestergård og Toftegård, som havde en markant placering i gadebilledet langs Tranegilde Bygade. Hvor Vestergård og Toftegård tidligere lå, er der i dag boliger. Bebyggelse i Tranegilde udenfor lokalplanområdet Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejadgang til området sker ad en stikvej fra Brentedalen, vest for lokalplanområdet. Vejadgangen ligger langs den sydlige afgræsning af lokalplanområdet. Stikvejen vejbetjener også den gule gårdbebyggelse mod syd hvor Vestergård og Toftegård tidligere lå. Vejforløbet og området benyttes endvidere af Ishøj Teater til afvikling af bustrafik til teateret, samt parkering til teateret og den gule gårdbebyggelse. Der er reserveret areal til en ridesti langs områdets yderkant, som en del af en overordnet udlagt ridesti i Ishøj. Ridestien er ikke etableret og heller ikke stiforløb i forlængelse heraf mod St. Vejleå. Den gule gårdbebyggelse syd for lokalplanområdet hvor Vestegård og Toftegård tidligere lå. Lokalplan nr februar

8 Terræn og beplantning Området fremstår som en ubebygget grund med grus og græs i den sydlige del, og beplantning i form af træer og buske i den nordlige del af området. Terrænet er forholdsvist fladt, men ligger centimeter højere end den gule gårdbebyggelse mod syd. Langs en del af områdets østlige afgrænsning er et bevaringsværdigt levende hegn (ask, tjørn og navr). Fra Brentedalen i nord langs fredskovens østlige afgræsning er der etableret en sti langs det levende hegn, som ender ved områdets nordøstlige hjørne. Den nordlige del af området grænser op til et fredskovsområde. Se kortbilag 4. Fremtidige forhold Lokalplanområdet Lokalplanområdet Intentionen med lokalplanen er, at udlægge fire grunde til boliger og fastholde landsbyens historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. Husene skal fremstå med et landligt udtryk som opleves i landsbyen. Landsbyens overordnede vejforløb fastholdes og beplantningen tilpasses landsbyens eksisterende udtryk. Det er hensigten med lokalplanen at fastlægge rammerne for ny bebyggelse, således at landsbyens nuværende struktur og udseende kan fastholdes med de karakteristiske træk som grundstørrelse, veje, stier, bebyggelsens placering på grunden, udformning og beplantning m.v. Lokalplanområdet Lokalplan nr februar

9 Anvendelse Området må anvendes til boliger. Bebyggelsen Bebyggelsen skal fastholde og styrke landsbyens karakter. Området bliver udstykket til fire byggegrunde med mulighed for at etablere en bolig på hver grund. Overvågningsboringerne, der er placeret i områdets vestlige del, søges flyttet uden for lokalplanområdet, hvorved tinglysningen af råderetten kan aflyses. Ubebyggede arealer Det er intentionen, at den omkringliggende grønne struktur fastholdes, fredskoven mod nord og det bevaringsværdige levende hegn mod øst. For at bevare et åbent og grønt udtryk i overensstemmelse med landsbyens karakter, skal hegning ske med levende hegn. Vej-, sti- og parkering Den eksisterende stikvej fra Brentedalen udlægges til offentlig vej, og som fordelingsvej til byggegrundene. På stikvejen fra Brentedalen skal der etableres offentlige parkeringspladser. Arealreservationen til ridesti fjernes. Kortbilag 3. Fredninger Fredskoven, der grænser op til lokalplanområdet mod nord, og det bevaringsværdige hegn (ask, røn og navr) mod øst søges bevaret. Lokalplanområdet Lokalplanområdet - mod sydøst Lokalplan nr februar

10 Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen, som strækker sig tre kilometer ind i landet. Det overordnede princip for kystnærhedszonen er, at det søges friholdt for yderligere byggeri og anlæg, der ikke er afhængig af kystnærhed. Ved ny bebyggelse i de kystnære områder skal der ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, samt at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, og at offentligheden sikres adgang til kysten. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanen giver mulighed for at bygge fire nye enfamiliehuse i op til 8,5 meters højde i Tranegilde Landsby, som er placeret cirka 2,5 kilometer fra den oprindelige kystlinie og cirka 3,5 kilometer fra Strandparkens afgræsning. Mellem kysten og Tranegilde Landsby løber Køge Bugt Motorvejen inklusiv støjvolde, som afskærer landsbyen visuelt fra kysten. Den ny bebyggelse vil ikke kunne ses fra kysten. Billede taget fra kysten mod lokalplanområdet Lokalplan nr februar

11 Overordnet planlægning Fingerplanen 2007 De grønne kiler Fingerplan 2007 skal sikre den overordnede udvikling i hovedstadsområdet. Fingerplanens princip er, at landområderne skal fremstå som en værdifuld kontrast til storbyens byområder med deres åbne karakter. Derfor er det et mål i Fingerplanen så vidt muligt at friholde landområder for yderligere byvækst. Lokalplanområdet ligger inden for afgrænsningen af Tranegilde Landsby og er udlagt til boligformål. Lokalplanområdet er derfor ikke omfattet af begrænsningerne i de grønne kiler. Transportkorridor Fingerplan 2007 skal blandt andet sikre arealer til fremtidige infrastrukturanlæg. Det sikres gennem udlæg af transportkorridorer til reservation af kommende infrastrukturanlæg. I transportkorridorerne må der som udgangspunkt ikke udlægges arealer til byggeri, plantes større skove og lignende. Områderne skal forbeholdes til overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Lokalplanområdet ligger inden for afgrænsningen af Tranegilde Landsby og er i lokalplan 1.12 fra 1995 og fra 1997 udlagt til boligformål, hvorfor opførelsen af nybyggeri er lovligt. København-Ringstedbanen Der er vedtaget en anlægslov om en højhastighedsbane mellem København og Ringsted, som skal løbe gennem Ishøj Kommune i nord-sydlig retning. Linieføringen er udlagt til at løbe fra Vallensbæk Sø og Tueholm Sø i Vallensbæk til at løbe langs vestsiden af det store erhvervsområde mod Greve i syd. Højhastighedsbanen vil løbe på den vestlige side af Motorring 4. Mortorring 4 vil således fortsat være afgrænsningen af landområdet mod vest. Kommuneplan 2009 Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009 omfattet af rammebestemmelserne for 5.B.1. for Tranegilde: Hovedanvendelse Boligområde Zonestatus Landzone Bebyggelsesprocent 30 Max. antal højde 1½ etage Max. bygningshøjde 8,5 meter Specifik anvendelse Boligformål Bebyggelsens art Åben-lav Lokalplaner Lokalplan 1.12 Lokalplan Særlige bestemmelser Bebyggelse skal harmonere med landsbyens karakter Det eksisterende bybillede og ældre beplantning skal bevares. Tranegilde Landsby ligger i et område der i Kommuneplan 2009 er udpeget som område med kulturhistorisk værdi og et område med landskabelige værdier. Lokalplan nr februar

12 Lokalplan Lokalplanens område er omfattet af lokalplan 1.12 og Denne lokalplan ophæves for lokalplanområdet ved offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af lokalplan 1.63 for Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. Anden planlægning og lovgivning Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet ligger inden for en udlagt skovbyggelinie. Skovbyggelinien betyder, at der ved nybyggeri skal søges dispensation fra denne. Den nordlige del af lokalplanområdet grænser op til en fredskov. Lokalplanen fastligger en byggelinie på fem meter langs afgrænsningen til fredskovslinien, som sikrer at der ikke kan bygges i skel. Området er beliggende cirka 230 meter fra St. Vejleå, beskyttelseslinien fra åen berører ikke lokalplanområdet. Museumsloven Der er begrundet formodning om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder indenfor lokalplanom-rådet. Findes der fortidsminder under et jordarbejde på dette areal, vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens 27 (Bekendtgørelse af museumsloven lovbekendtgørelse nr af stk. 2). Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettes til Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup. Ved byggeri, der involverer jordarbejde, bør der inden jordarbejde påbegyndes, anmodes om en udtalelse fra det lokale kulturhistoriske museum, jf. 25 i museumsloven. Jordforureningsloven Ishøj Kommune har ikke kendskab til særlige jordbundsforhold i området, som gør det nødvendigt med ekstraordinære funderingsforanstaltninger ved nybyggeri. Området er områdeklassificeret efter jordforureningslovens 50a. Enhver der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Lov om miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 skal der gennemføres en screening af lovpligtige planer såsom lokalplaner. Screeningen skal afklare om planen åbner mulighed for ændringer, der forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og om der på den baggrund skal foretages en miljøvurdering af nærmere angivne forhold. Lokalplan nr februar

13 Ishøj Kommune har ved screening af lokalplan 1.63 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for lokalplan Servitutter Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1.63 foretaget en gennemgang af servitutter i området for at få afklaret hvilke, der er forenelige med lokalplanen og hvilke, der ikke er tidssvarende og derfor må aflyses. Servitutter, der aflyses i forbindelse med lokalplanen fremgår af servitutredegørelsen, bilag 1. Trafikstøj Området ligger i Tranegilde Landsby, hvor der ingen gennemgående trafikårer findes og ligger i et landområde. Landområdet er omkranset af større trafikårer. Mod syd og øst løber Ishøj Stationsvej og Køge Bugt Motorvejen, som er afskærmet af en støjvold. Lokalplanområdet vil ikke være støjbelastet fra disse kilder. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. I områder med drikkevandsinteresser skal der i videst muligt omfang sikres en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet grundvandsressource. Det vil sige, at grundvandstruende aktiviteter skal være begrænsede og skal ske på nærmere fastsatte vilkår. Brand Brentedalen er brand- og redningsvej til lokalplanområdet. Redningskøretøjer skal ved enfamiliehuse kunne køre frem til 40 meter fra indgangsdøren. Brentedalen kan ligeledes fungere som redningsvej for matr.nr. 2a, Tranegilde By, Ishøj, som ligger udenfor lokalplanområdet. Varmeplanlægning Lokalplanområdet er forsynet med naturgas i henhold til Ishøj Kommunes varmeplan. Kloakbetjening Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal for spildevand tilsluttes Ishøj Forsyning ApS s ledningsnet. Regnvand Regnvand skal nedsives på egen grund. Vandforsyning Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal i henhold til Ishøj Kommunes vandforsyningsplan forsynes fra Ishøj Forsyning ApS. Renovation Grundejerne i Ishøj Kommune skal benytte de af byrådet etablerede affaldsordninger. Lokalplan nr februar

14 Retsvirkninger Retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, såfremt dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper om anvendelsen og karakteren af området. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Privatretlige servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplan nr februar

15 Lokalplan nr februar

16 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål At give mulighed for opførelse af boliger At sikre at ny bebyggelse tager hensyn til landsbyens hovedtræk, herunder arkitektonisk udtryk, kulturhistoriske og naturmæssige træk og beplantning At fastlægge bestemmelser, der regulerer bebyggelsens omfang og placering At fastlægge bestemmelser for beplantning At fastlægge principper for vejadgang, parkering og stiforløb At fastlægge principper for udstykning 2 Område og zonestatus 2.1 Området afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter matr.nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj, og alle matrikelnumre der udstykkes herfra efter den 11. november Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og lokalplanen medfører ingen ændring i områdets zonestatus. 2.3 Udstykning og bebyggelse efter bestemmelserne i lokal planen kræver ikke tilladelse efter planlovens 35, stk. 1 (landzonetilladelser). 3 Anvendelse 3.1. Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål. 3.2 Området må kun anvendes til fritliggende parcelhuse (enfamiliehuse). Liberalt erhverv: advokat, ejendomsmægler, revisor, konsulentvirksomhed og lignende. 3.3 Det er tilladt, at der i boligerne drives en virksomhed med liberalt erhverv på en sådan måde, at området ikke ændrer karakter af et boligområde. Det er en forudsætning at virksomheden drives af den der ejer og bebor den pågældende bolig, og at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende eller behov for parkering, der ikke er plads til på ejendommen. Virksomheden må maksimalt udgøre 25% af boligen. 3.4 Området udlagt til parkering må kun benyttes til dette formål Lokalplan nr februar

17 3.5 Der må inden for lokalplanområdet og på de enkelte ejendomme ikke henstilles busser, lastbiler, campingvogne med en egenvægt på over kilo, påhængskøretøjer med en egenvægt på over kilo, uindregistrerede biler og lignende. For parkering henvises endvidere til Ishøj Kommunes parkeringsregulativ. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den viste udstykningsplan på kortbilag Grundende må ikke være mindre end 700 m². 4.3 Koteletbenene skal have en bredde på 4 meter. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Figur Brentedalen er brand- og redningsvej. Redningskøretøjer skal ved enfamiliehuse kunne køre frem til 40 meter fra indgangsdøren. 5.2 Tilkørsel til grundene skal ske efter princip som vist på kortbilag Der må kun være én overkørsel til adgangsvejen per ejendom med en maksimal bredde på 3,5 meter for grund C og D, og 4 meter for grund A og B, jf. kortbilag Adgangsvej til området og parkeringsarealet udlægges som offentlig vej. 5.5 Kantsten skal opføres i granit. 5.6 Til vejbelysning skal anvendes en parklampe med 360 grader rundstrålende lys. Masten skal have en højde på mellem 3,5 og 4 meter. Se figur 1. Figur Som belysning på parkeringsarealet skal anvendes pullert belysning med 360 grader ligelig lysfordeling. Pullert belysning må være max 1 meter høj. Figur Der skal anvendes fast belægning til vejarealet. 5.9 Vejbredden skal være 7 meter Parkeringspladserne skal have en bredde på min. 2,5 meter og en længde på min. 5 meter. Lokalplan nr februar

18 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger og andre ledninger skal føres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering Der må ikke graves i rodzonen ved bevaringsværdig beplantning. For træer er det inden for træets krone. Kortbilag a) Der må ikke opføres bygninger i koteletbenet. b) Der fastsættes en byggelinie mod øst på 5 meter fra skel. c) Der fastsættes en byggelinie mod nord på 5 meter. Kortbilag Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 procent. 7.3 Bebyggelsen skal opføres i 1½ etage med udnyttelig tagetage. 7.4 Bebyggelsen skal opføres som længehuse. 7.5 Bygningens facadehøjde må maksimalt være 3,5 meter målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade. 7.6 Den samlede byggehøjde må ikke overstige 8,5 meter. 7.7 Bebyggelsen skal i princippet placeres på eksisterende terrænniveau. 7.8 Gavlene på bygningerne skal opføres som muret helgavl. Figur 3 gavl 1 meter karnap 7.9 Der kan på den enkelte bebyggelse etableres op til to kviste på én side eller ét udspring i form af karnap (tilbygning med tværgavl) For kviste gælder, at én kvist maksimalt må være 3 meter bred, dog i alt maksimalt halvdelen af husets længde. Kvistene må ikke opføres som frontspids. Kvistens tagryg skal være mindst 50 centimeter lavere end husets totale højde. Figur For karnapper gælder, at den maksimalt må udgøre 1/3 af husets længde og dybden må ikke overstige dens længde. Karnappen skal placeres mindst én meter fra husets gavl Karnappens facade skal have samme højde som husets facade. Karnappens tag skal være symmetrisk sadeltag og tagryggen skal være mindst 50 centimeter lavere end husets totale højde Der må ikke etableres altaner. Lokalplan nr februar

19 7.14 Der må ikke etableres kælder Taget skal udformes som symmetrisk saddeltag uden valm. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 40 og 45 grader Regnvand skal nedsives på egen grund. Faskiner skal dimensioneres for overskridelse af volumen sjældnere end fem år. Projekt skal fremsendes til godkendelse Der skal kunne etableres mindst to parkeringspladser på egen grund. Der må ikke etableres parkeringsplads på koteletben. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ydervægge på facader skal udføres med muret eller pudset facade, herunder gavle. Behandlede facader skal fremstå i jordfarver. 8.2 Taget skal udføres med vingetegl i uglaseret sort eller rød tegl. Inddækning, tagrender og nedløb skal være i aluminium, stål eller zink. 8.3 Tagudhæng må ikke overstige 30 centimeter. 8.4 Kviste må ikke opføres i træ. 8.5 For karnap gælder det, at facade og tag skal være opført i samme materiale og farve som resten af bebyggelsen. Figur 4 tagryg 0,5 meter kvist 8.6 Træværk skal males og må ikke fremstå som trykimprægneret træværk. Træværket skal males i jordfarver. 8.7 Vinduer må kun udføres sidehængte og med stående midterprosse. Herfra kan dog undtages vinduer til ikke-beboelsesrum. 8.8 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage og facader, med undtagelse af glas i forbindelse med vinduer og døre. 8.9 Småbygninger skal opføres i træ. Småbygninger kan opføres med fladt tag eller symmetrisk saddeltag med en maksimal hældning på 30 grader. Småbygninger med saddeltag må maksimalt have en byggehøjde på 3,5 meter. Højden i skel må højest være 2,5 meter. Taget skal have fald mod skel Der må ikke skiltes i lokalplanområdet. Lokalplan nr februar

20 9 Ubebyggede arealer 9.1 Der må højst terrænreguleres -/ + 30 centimeter. 9.2 Oplag på den enkelte ejendom må ikke finde sted. 9.3 Hegn skal opføres i form af levende hegn. Hegn i skel og mod vejskel må maksimalt have en højde på 1,8 meter. Der må ikke graves i rodzonen (5 meter) ved bevaringsværdig beplantning. 9.4 De på kort bilag 4 markerede bevaringsværdige beplantninger og hegn må ikke fjernes eller beskæres. Ny bebyggelse og beplantning skal ske, så den bevaringsværdige beplantning ikke lider skade. 10 Forudsætninger for ibrugtagning 10.1 Det er en forudsætning for ibrugtagning, at ny bebyggelse skal være tilsluttet det eksisterende naturgasnet. Der kan gives dispensation fra tilslutningskravet til varmeforsyningsanlæg for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse Det er en forudsætning for ibrugtagning, at vand og spildevand skal være tilsluttet Ishøj Forsyning ApS s ledningsnet. Spildevand tilsluttes offentligt spildevandssystem ved skelbrønd. 11 Aflysning af servitutter 11.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst ved planens endelige vedtagelse, som det fremgår af bilag Ophævelse af lokalplan 12.1 Lokalplan nr vedtaget af Ishøj Byråd den 6. december 1994 og Lokalplan vedtaget af Ishøj Byråd den 2. september 1997 ophæves for det område, der er omfattet af denne lokalplan. Lokalplan nr februar

21 Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er lokalplanen endelig vedtaget i Ishøj Byråd den 6. marts På byrådets vegne Ole Bjørstorp borgmester Ole Horskær Madsen teknisk direktør Lokalplan nr februar

22 KORTBILAG 1 Brentedalen Tranegilde Bygade Brentevej Tranegilde Bygade Brentedalen Tranegilde Landsby afgænsning Mål 1:2000 Lokalplan nr februar Tranegilde Bygade

23 Bilag 1 Bilag 1 KORTBILAG 2 2t 2t 2a 8a 2a 8ab 8a 8ab 8y 8y 8ad 8af 8af Brentedalen Brentedalen 8ac 8ac 8ad 8ad 8ad 8ai 8ah 8ah 8ag 8ag 7a 7a Brentedalen 7000c 7000c 8ai 8ai 8ai Tranegilde Tranegilde Bygade Bygade Brentevej Brentevej Tranegilde Bygade Matrikelkort og lokalplanområdets afgrænsning Matrikelkort Mål Matrikelkort 1:1000 og lokalplanområdets og lokalplanområdets afgrænsning afgrænsning Mål 1:1000 Mål 1:1000 Udstykning Mål 1:1000 Signatur Signatur Afgrænsning af lokalplanområde Ejerlav Afgrænsning Tranegilde af lokalplanområde By, Ishøj Ejerlav 8y Tranegilde Matrikelnr. By, Ishøj 8y Signaturforklaring Matrikelnr. Lokalplan Indkørsel nr februar

24 KORTBILAG 3 B A C D Brentedalen Brentedalen Brentedalen Tranegilde Bygade Tranegilde Bygade Udstykning Mål 1:1000 Udstykning A: 720m2 Mål 1:1000 B: 725m2 C: 720m2 D: 735m2 Signaturforklaring Matrikelstørrelser ca. Signaturforklaring Udstykning Indkørsel Indkørsel Mål Lokalplan 1:1000 nr februar Tranegilde Bygade

25 KORTBILAG 4 Beplantning Mål 1:1000 Signaturforklaring Bevaringsværdige træer og hegn Fredskovsgrænse Lokalplan nr februar

26 BILAG 1 Plan-, Bygge- og Miljøcenter 4. april 2011 Notatark til sagsnr Servitut gennemgang vedrørende lokalplanområdet for matr.nr. 8 a Tranegilde By, Ishøj Lyst Omhandler Vedrører Vedrører ikke Prioritet: 1 11_K_694 Dok om boringer, Vedr. matr.nr. 23ac Prioritet: 2 11_C_ Prioritet: 3 11_A_ Prioritet: 4 11_A_ Prioritet: 5 11_Z_96 Dok om brandbrønd mv., Vedr. matr.nr. 11a,11pn Dok. om byggelinier mv Dok om byggelinier mv., Vedr. matr.nr. 22c, 22d, 22e Ishøj og 9q Tranegilde Landvæsenskommissionskendelse ang. afvanding af Vallensbæk Mose Vedr. matr.nr. 23f Prioritet: 6 11_C_469 Dok om hegn, hegnsmur mv. kan aflyses Prioritet: 7 11_H_ Prioritet: 8 11_G_439 Dok om hvorved der tillægges ejendom navnet "Tranekildegård" Dok om byggelinier mv Lokalplan nr februar

27 Prioritet: 9 11_K_ Prioritet: 10 11_I_ Prioritet: 11 11_K_ Prioritet: 12 11_C_ Prioritet: 13 11_A_ Prioritet: 14 11_AG_ Prioritet: 15 11_C_ Prioritet: 16 11_L_ Prioritet: 17 11_K_ Prioritet: 18 11_P_118 Dok om byggelinier mv Dok om forsynings- og afløbsledninger mv. Vedr. matr.nr. 51 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. færdselsret mv. Dok om bebyggelse, benyttelse mv. vedr. matr.nr. 24b Dok om bebyggelse, benyttelse mv. vedr. ikke matr.nr. 3bæ, 21g, 21r, 21bq, Byplanvedtægt nr. 4 Vedr. matr.nr. 24c, 24i, 24q Dok. om forsynings- og afløbsledninger mv., vedr. matr.nr. 11a,11pn Byplanvedtægt nr. 6 Dok om bebyggelse, benyttelse mv. vedr. matr.nr. 5m, 5ka Dok om byggelinjer mv., færdselsret mv. Lokalplan nr februar

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.44 for et boligområde ved Sømærkevej April 2000 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen l 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 10 22 Kopi: Frederiksværk

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere