Lokalplan nr Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune"

Transkript

1 Lokalplan nr Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby 2012 Ishøj Kommune

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere overordnede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; redegørelse og lokalplanbestemmelser. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold, hensigterne for den fremtidige planlægning samt forhold til den overordnede planlægning og anden lovgivning. Lokalplanbestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinjer, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Byrådet skal påse at bestemmelserne overholdes. Lokalplan nr februar

3 Indhold Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanområdet 4 Eksisterende forhold Tranegilde Landsby 5 Bebyggelsen 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 7 Terræn og beplantning 8 Fremtidige forhold Lokalplanens indhold 9 Anvendelse 9 Bebyggelsen 9 Vej- sti- og parkering 9 Fredninger 9 Kystnærhedszone 10 Overordnet planlægning 11 Anden planlægning og lovgivning 12 Retsvirkninger Retsvirkninger 14 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 16 2 Område og zonestatus 16 3 Anvendelse 16 4 Udstykninger 17 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 17 6 Ledningsanlæg 18 7 Bebyggelsens omfang og placering 18 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 19 9 Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning Aflysning af servitutter Ophævelse af lokalplan 20 Vedtagelsespåtegning 21 Bilag Kortbilag 1: Tranegilde Landsby afgrænsning 22 Kortbilag 2: Matrikelkort & afgrænsning af lokalplanomr. 23 Kortbilag 3: Byggelinier og udstykning 24 Kortbilag 4: Beplantning 25 Bilag 1: Servitutgennemgang 26 Lokalplan nr februar

4 Redegørelse Baggrund for lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for fire nye boliger i Tranegilde Landsby inden for landsbyens eksisterende afgrænsning, for derved at skabe mere liv i det lille samfund. Lokalplanen tilsigter at bevare landsbymiljøet og landsbyens struktur og arkitektoniske karakter og udtryk. Tranegilde Bygade Lokalplanområdet Området er beliggende i den nordvestlige del af Tranegilde Landsby, bag Tranegilde Bygade, som er landsbyens gennemgående vej. Området ligger for enden af en stikvej på Brentedalen, som afgrænses af boliger mod syd og øst, Ishøj Teater og en bolig mod vest. Mod nord afgrænses området af fredskov, der ligger uden for landsbyens afgrænsning. Kortbilag 1. Lokalplanområdet er cirka m². Lokalplanområdet er en del af matrikelnummer 8a, Tranegilde By, Ishøj. Tranegilde Landsby og omgivelser Lokalplanområdet Ishøj Teater Tidl. Vestergård Tranegildegaard Tidl. Toftegård Store Vejleå Tidl. Gl. Tranegildegård Bredekærgaard Tranegildestien Køge Bugt Motorvejen une, Ishøj og Terratec Lokalplan nr februar

5 Eksisterende forhold Tranegilde Landsby Tranegilde Landsbys struktur er velbevaret, hvilket fremgår når man sammenligner ældre kort med nutidige kort. Da Tranegilde Landsby ikke er udbygget væsentligt, er den oprindelige struktur aldeles velbevaret, og ved udskiftningen af huse er placeringen bevaret. Enkelte gamle historiske gårde er bevaret, Bredekærgård, Damgård og Tranegildegård. Matrikelkort på Nettet Udskiftningskort fra 1810 Bredekærgård Tranegilde er bygget op omkring en forte, der er et fælles areal beliggende midt i landsbyen og består af ubebyggede græsarealer. Forten/ Tranegilde Bygade ligger i dag, som en hulning i landskabet, så bebyggelsen på begge sider ligger højere. Fra bygaden løber asfalterede eller grusbelagte smalle stikveje med græsrabat. I starten af Tranegilde Bygade lå tre markante gårde side om side, Vestergård, Toftegård og Tranegildegård. Tranegildegård er den eneste bevarede af de tre gårde. I dag dominerer enfamiliehuse i Tranegilde, og hvor Vestergård og Toftegård tidligere lå findes i dag Kortets boliger, gyldighedsperiode: der fremstår som 1878 gårdbebyggelse, da placering og struktur er Kortets oprindelige målestok: 1:4000 bevaret ved ombygningen. Ejerlav registreret på kortet: 'Tranegilde By, Ishøj' ( ) Dato for udskrift: Kortet er printet i målestok: 1:4596 Egne noter: Lokalplan nr februar

6 I helhedsbilledet spiller det grønne en vigtig rolle. Det er træer og levende hegn, der tegner landsbyens silhuet. Oplevelsen fra den omkringliggende natur er åbne vidder og udsyn. Dette skifter ved ankomsten til landsbyen, hvor der hurtigt er en oplevelse af mindre private haver. Tranegilde har et rigt varieret bybillede, der især præges af de mange levende hegn, de høje trægrupper og de fritliggende gårdanlæg mod bygaden. Lokalplan 1.12 for Tranegilde Landsby udpeger bevaringsværdige træk og bygninger, som er med til at fastholde landsbyens struktur og udseende. Det er karakteristiske træk som grundstørrelser, veje, stier, bebyggelsens beliggenhed, udformning, beplantning, m.v. Matrikel og bebyggelsesstruktur Tranegilde Landsby Bebyggelse i Tranegilde udenfor lokalplanområdet Generelt er bygningerne i Tranegilde Landsby opført i én etage med udnyttet tagetage. De er bygget i teglsten og er ofte malet eller pudset i jordfarver. I landsbyen har husene symmetrisk saddeltag og flere har én eller to kviste. Tagmaterialet er tegl og på gårdene eternit. De ældre historiske bygninger i landsbyen er opført med bindingsværk og har stråtag. Nyere opført bebyggelse i Tranegilde har arbejdet med at videreføre byggestilen, materialer og strukturen i landsbyen. Hvor de tidligere gårde lå findes i dag bygninger, der danner gårdrum med reference til gården, der tidligere lå på stedet. Lav tæthed og bygningernes tætte placering i Tranegilde skaber sammen med landskabet en intim oplevelse af isolation fra det åbne land omkring landsbyen. Lokalplan nr februar

7 Bebyggelsen Lokalplanområdet fremstår uden bebyggelse og er i lokalplan 1.12 og udlagt til boligformål. En del af arealet i det sydøstlige hjørne har tidligere været forpagtet ud til privat have. I den vestlige del af området er placeret to overvågningsboringer til drikkevand (NOVANA-boringer), hvortil der er tinglyst en råderet på, at der ikke må bygges inden for en afstand af to meter fra boringerne. Der har tidligere på området ligget en lade i tilknytning til den tidligere Toftegård. På Toftegård har der været landbrugsdrift indtil midten af 1900-tallet, først med kvæg, senere uden. Området er placeret bag Tranegildegård og de tidligere gårde, Vestergård og Toftegård, som havde en markant placering i gadebilledet langs Tranegilde Bygade. Hvor Vestergård og Toftegård tidligere lå, er der i dag boliger. Bebyggelse i Tranegilde udenfor lokalplanområdet Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejadgang til området sker ad en stikvej fra Brentedalen, vest for lokalplanområdet. Vejadgangen ligger langs den sydlige afgræsning af lokalplanområdet. Stikvejen vejbetjener også den gule gårdbebyggelse mod syd hvor Vestergård og Toftegård tidligere lå. Vejforløbet og området benyttes endvidere af Ishøj Teater til afvikling af bustrafik til teateret, samt parkering til teateret og den gule gårdbebyggelse. Der er reserveret areal til en ridesti langs områdets yderkant, som en del af en overordnet udlagt ridesti i Ishøj. Ridestien er ikke etableret og heller ikke stiforløb i forlængelse heraf mod St. Vejleå. Den gule gårdbebyggelse syd for lokalplanområdet hvor Vestegård og Toftegård tidligere lå. Lokalplan nr februar

8 Terræn og beplantning Området fremstår som en ubebygget grund med grus og græs i den sydlige del, og beplantning i form af træer og buske i den nordlige del af området. Terrænet er forholdsvist fladt, men ligger centimeter højere end den gule gårdbebyggelse mod syd. Langs en del af områdets østlige afgrænsning er et bevaringsværdigt levende hegn (ask, tjørn og navr). Fra Brentedalen i nord langs fredskovens østlige afgræsning er der etableret en sti langs det levende hegn, som ender ved områdets nordøstlige hjørne. Den nordlige del af området grænser op til et fredskovsområde. Se kortbilag 4. Fremtidige forhold Lokalplanområdet Lokalplanområdet Intentionen med lokalplanen er, at udlægge fire grunde til boliger og fastholde landsbyens historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. Husene skal fremstå med et landligt udtryk som opleves i landsbyen. Landsbyens overordnede vejforløb fastholdes og beplantningen tilpasses landsbyens eksisterende udtryk. Det er hensigten med lokalplanen at fastlægge rammerne for ny bebyggelse, således at landsbyens nuværende struktur og udseende kan fastholdes med de karakteristiske træk som grundstørrelse, veje, stier, bebyggelsens placering på grunden, udformning og beplantning m.v. Lokalplanområdet Lokalplan nr februar

9 Anvendelse Området må anvendes til boliger. Bebyggelsen Bebyggelsen skal fastholde og styrke landsbyens karakter. Området bliver udstykket til fire byggegrunde med mulighed for at etablere en bolig på hver grund. Overvågningsboringerne, der er placeret i områdets vestlige del, søges flyttet uden for lokalplanområdet, hvorved tinglysningen af råderetten kan aflyses. Ubebyggede arealer Det er intentionen, at den omkringliggende grønne struktur fastholdes, fredskoven mod nord og det bevaringsværdige levende hegn mod øst. For at bevare et åbent og grønt udtryk i overensstemmelse med landsbyens karakter, skal hegning ske med levende hegn. Vej-, sti- og parkering Den eksisterende stikvej fra Brentedalen udlægges til offentlig vej, og som fordelingsvej til byggegrundene. På stikvejen fra Brentedalen skal der etableres offentlige parkeringspladser. Arealreservationen til ridesti fjernes. Kortbilag 3. Fredninger Fredskoven, der grænser op til lokalplanområdet mod nord, og det bevaringsværdige hegn (ask, røn og navr) mod øst søges bevaret. Lokalplanområdet Lokalplanområdet - mod sydøst Lokalplan nr februar

10 Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen, som strækker sig tre kilometer ind i landet. Det overordnede princip for kystnærhedszonen er, at det søges friholdt for yderligere byggeri og anlæg, der ikke er afhængig af kystnærhed. Ved ny bebyggelse i de kystnære områder skal der ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, samt at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, og at offentligheden sikres adgang til kysten. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanen giver mulighed for at bygge fire nye enfamiliehuse i op til 8,5 meters højde i Tranegilde Landsby, som er placeret cirka 2,5 kilometer fra den oprindelige kystlinie og cirka 3,5 kilometer fra Strandparkens afgræsning. Mellem kysten og Tranegilde Landsby løber Køge Bugt Motorvejen inklusiv støjvolde, som afskærer landsbyen visuelt fra kysten. Den ny bebyggelse vil ikke kunne ses fra kysten. Billede taget fra kysten mod lokalplanområdet Lokalplan nr februar

11 Overordnet planlægning Fingerplanen 2007 De grønne kiler Fingerplan 2007 skal sikre den overordnede udvikling i hovedstadsområdet. Fingerplanens princip er, at landområderne skal fremstå som en værdifuld kontrast til storbyens byområder med deres åbne karakter. Derfor er det et mål i Fingerplanen så vidt muligt at friholde landområder for yderligere byvækst. Lokalplanområdet ligger inden for afgrænsningen af Tranegilde Landsby og er udlagt til boligformål. Lokalplanområdet er derfor ikke omfattet af begrænsningerne i de grønne kiler. Transportkorridor Fingerplan 2007 skal blandt andet sikre arealer til fremtidige infrastrukturanlæg. Det sikres gennem udlæg af transportkorridorer til reservation af kommende infrastrukturanlæg. I transportkorridorerne må der som udgangspunkt ikke udlægges arealer til byggeri, plantes større skove og lignende. Områderne skal forbeholdes til overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Lokalplanområdet ligger inden for afgrænsningen af Tranegilde Landsby og er i lokalplan 1.12 fra 1995 og fra 1997 udlagt til boligformål, hvorfor opførelsen af nybyggeri er lovligt. København-Ringstedbanen Der er vedtaget en anlægslov om en højhastighedsbane mellem København og Ringsted, som skal løbe gennem Ishøj Kommune i nord-sydlig retning. Linieføringen er udlagt til at løbe fra Vallensbæk Sø og Tueholm Sø i Vallensbæk til at løbe langs vestsiden af det store erhvervsområde mod Greve i syd. Højhastighedsbanen vil løbe på den vestlige side af Motorring 4. Mortorring 4 vil således fortsat være afgrænsningen af landområdet mod vest. Kommuneplan 2009 Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009 omfattet af rammebestemmelserne for 5.B.1. for Tranegilde: Hovedanvendelse Boligområde Zonestatus Landzone Bebyggelsesprocent 30 Max. antal højde 1½ etage Max. bygningshøjde 8,5 meter Specifik anvendelse Boligformål Bebyggelsens art Åben-lav Lokalplaner Lokalplan 1.12 Lokalplan Særlige bestemmelser Bebyggelse skal harmonere med landsbyens karakter Det eksisterende bybillede og ældre beplantning skal bevares. Tranegilde Landsby ligger i et område der i Kommuneplan 2009 er udpeget som område med kulturhistorisk værdi og et område med landskabelige værdier. Lokalplan nr februar

12 Lokalplan Lokalplanens område er omfattet af lokalplan 1.12 og Denne lokalplan ophæves for lokalplanområdet ved offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af lokalplan 1.63 for Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. Anden planlægning og lovgivning Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet ligger inden for en udlagt skovbyggelinie. Skovbyggelinien betyder, at der ved nybyggeri skal søges dispensation fra denne. Den nordlige del af lokalplanområdet grænser op til en fredskov. Lokalplanen fastligger en byggelinie på fem meter langs afgrænsningen til fredskovslinien, som sikrer at der ikke kan bygges i skel. Området er beliggende cirka 230 meter fra St. Vejleå, beskyttelseslinien fra åen berører ikke lokalplanområdet. Museumsloven Der er begrundet formodning om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder indenfor lokalplanom-rådet. Findes der fortidsminder under et jordarbejde på dette areal, vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens 27 (Bekendtgørelse af museumsloven lovbekendtgørelse nr af stk. 2). Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettes til Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup. Ved byggeri, der involverer jordarbejde, bør der inden jordarbejde påbegyndes, anmodes om en udtalelse fra det lokale kulturhistoriske museum, jf. 25 i museumsloven. Jordforureningsloven Ishøj Kommune har ikke kendskab til særlige jordbundsforhold i området, som gør det nødvendigt med ekstraordinære funderingsforanstaltninger ved nybyggeri. Området er områdeklassificeret efter jordforureningslovens 50a. Enhver der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Lov om miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 skal der gennemføres en screening af lovpligtige planer såsom lokalplaner. Screeningen skal afklare om planen åbner mulighed for ændringer, der forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og om der på den baggrund skal foretages en miljøvurdering af nærmere angivne forhold. Lokalplan nr februar

13 Ishøj Kommune har ved screening af lokalplan 1.63 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for lokalplan Servitutter Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1.63 foretaget en gennemgang af servitutter i området for at få afklaret hvilke, der er forenelige med lokalplanen og hvilke, der ikke er tidssvarende og derfor må aflyses. Servitutter, der aflyses i forbindelse med lokalplanen fremgår af servitutredegørelsen, bilag 1. Trafikstøj Området ligger i Tranegilde Landsby, hvor der ingen gennemgående trafikårer findes og ligger i et landområde. Landområdet er omkranset af større trafikårer. Mod syd og øst løber Ishøj Stationsvej og Køge Bugt Motorvejen, som er afskærmet af en støjvold. Lokalplanområdet vil ikke være støjbelastet fra disse kilder. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. I områder med drikkevandsinteresser skal der i videst muligt omfang sikres en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet grundvandsressource. Det vil sige, at grundvandstruende aktiviteter skal være begrænsede og skal ske på nærmere fastsatte vilkår. Brand Brentedalen er brand- og redningsvej til lokalplanområdet. Redningskøretøjer skal ved enfamiliehuse kunne køre frem til 40 meter fra indgangsdøren. Brentedalen kan ligeledes fungere som redningsvej for matr.nr. 2a, Tranegilde By, Ishøj, som ligger udenfor lokalplanområdet. Varmeplanlægning Lokalplanområdet er forsynet med naturgas i henhold til Ishøj Kommunes varmeplan. Kloakbetjening Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal for spildevand tilsluttes Ishøj Forsyning ApS s ledningsnet. Regnvand Regnvand skal nedsives på egen grund. Vandforsyning Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal i henhold til Ishøj Kommunes vandforsyningsplan forsynes fra Ishøj Forsyning ApS. Renovation Grundejerne i Ishøj Kommune skal benytte de af byrådet etablerede affaldsordninger. Lokalplan nr februar

14 Retsvirkninger Retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, såfremt dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper om anvendelsen og karakteren af området. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Privatretlige servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplan nr februar

15 Lokalplan nr februar

16 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål At give mulighed for opførelse af boliger At sikre at ny bebyggelse tager hensyn til landsbyens hovedtræk, herunder arkitektonisk udtryk, kulturhistoriske og naturmæssige træk og beplantning At fastlægge bestemmelser, der regulerer bebyggelsens omfang og placering At fastlægge bestemmelser for beplantning At fastlægge principper for vejadgang, parkering og stiforløb At fastlægge principper for udstykning 2 Område og zonestatus 2.1 Området afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter matr.nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj, og alle matrikelnumre der udstykkes herfra efter den 11. november Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og lokalplanen medfører ingen ændring i områdets zonestatus. 2.3 Udstykning og bebyggelse efter bestemmelserne i lokal planen kræver ikke tilladelse efter planlovens 35, stk. 1 (landzonetilladelser). 3 Anvendelse 3.1. Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål. 3.2 Området må kun anvendes til fritliggende parcelhuse (enfamiliehuse). Liberalt erhverv: advokat, ejendomsmægler, revisor, konsulentvirksomhed og lignende. 3.3 Det er tilladt, at der i boligerne drives en virksomhed med liberalt erhverv på en sådan måde, at området ikke ændrer karakter af et boligområde. Det er en forudsætning at virksomheden drives af den der ejer og bebor den pågældende bolig, og at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende eller behov for parkering, der ikke er plads til på ejendommen. Virksomheden må maksimalt udgøre 25% af boligen. 3.4 Området udlagt til parkering må kun benyttes til dette formål Lokalplan nr februar

17 3.5 Der må inden for lokalplanområdet og på de enkelte ejendomme ikke henstilles busser, lastbiler, campingvogne med en egenvægt på over kilo, påhængskøretøjer med en egenvægt på over kilo, uindregistrerede biler og lignende. For parkering henvises endvidere til Ishøj Kommunes parkeringsregulativ. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den viste udstykningsplan på kortbilag Grundende må ikke være mindre end 700 m². 4.3 Koteletbenene skal have en bredde på 4 meter. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Figur Brentedalen er brand- og redningsvej. Redningskøretøjer skal ved enfamiliehuse kunne køre frem til 40 meter fra indgangsdøren. 5.2 Tilkørsel til grundene skal ske efter princip som vist på kortbilag Der må kun være én overkørsel til adgangsvejen per ejendom med en maksimal bredde på 3,5 meter for grund C og D, og 4 meter for grund A og B, jf. kortbilag Adgangsvej til området og parkeringsarealet udlægges som offentlig vej. 5.5 Kantsten skal opføres i granit. 5.6 Til vejbelysning skal anvendes en parklampe med 360 grader rundstrålende lys. Masten skal have en højde på mellem 3,5 og 4 meter. Se figur 1. Figur Som belysning på parkeringsarealet skal anvendes pullert belysning med 360 grader ligelig lysfordeling. Pullert belysning må være max 1 meter høj. Figur Der skal anvendes fast belægning til vejarealet. 5.9 Vejbredden skal være 7 meter Parkeringspladserne skal have en bredde på min. 2,5 meter og en længde på min. 5 meter. Lokalplan nr februar

18 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger og andre ledninger skal føres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering Der må ikke graves i rodzonen ved bevaringsværdig beplantning. For træer er det inden for træets krone. Kortbilag a) Der må ikke opføres bygninger i koteletbenet. b) Der fastsættes en byggelinie mod øst på 5 meter fra skel. c) Der fastsættes en byggelinie mod nord på 5 meter. Kortbilag Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 procent. 7.3 Bebyggelsen skal opføres i 1½ etage med udnyttelig tagetage. 7.4 Bebyggelsen skal opføres som længehuse. 7.5 Bygningens facadehøjde må maksimalt være 3,5 meter målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade. 7.6 Den samlede byggehøjde må ikke overstige 8,5 meter. 7.7 Bebyggelsen skal i princippet placeres på eksisterende terrænniveau. 7.8 Gavlene på bygningerne skal opføres som muret helgavl. Figur 3 gavl 1 meter karnap 7.9 Der kan på den enkelte bebyggelse etableres op til to kviste på én side eller ét udspring i form af karnap (tilbygning med tværgavl) For kviste gælder, at én kvist maksimalt må være 3 meter bred, dog i alt maksimalt halvdelen af husets længde. Kvistene må ikke opføres som frontspids. Kvistens tagryg skal være mindst 50 centimeter lavere end husets totale højde. Figur For karnapper gælder, at den maksimalt må udgøre 1/3 af husets længde og dybden må ikke overstige dens længde. Karnappen skal placeres mindst én meter fra husets gavl Karnappens facade skal have samme højde som husets facade. Karnappens tag skal være symmetrisk sadeltag og tagryggen skal være mindst 50 centimeter lavere end husets totale højde Der må ikke etableres altaner. Lokalplan nr februar

19 7.14 Der må ikke etableres kælder Taget skal udformes som symmetrisk saddeltag uden valm. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 40 og 45 grader Regnvand skal nedsives på egen grund. Faskiner skal dimensioneres for overskridelse af volumen sjældnere end fem år. Projekt skal fremsendes til godkendelse Der skal kunne etableres mindst to parkeringspladser på egen grund. Der må ikke etableres parkeringsplads på koteletben. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ydervægge på facader skal udføres med muret eller pudset facade, herunder gavle. Behandlede facader skal fremstå i jordfarver. 8.2 Taget skal udføres med vingetegl i uglaseret sort eller rød tegl. Inddækning, tagrender og nedløb skal være i aluminium, stål eller zink. 8.3 Tagudhæng må ikke overstige 30 centimeter. 8.4 Kviste må ikke opføres i træ. 8.5 For karnap gælder det, at facade og tag skal være opført i samme materiale og farve som resten af bebyggelsen. Figur 4 tagryg 0,5 meter kvist 8.6 Træværk skal males og må ikke fremstå som trykimprægneret træværk. Træværket skal males i jordfarver. 8.7 Vinduer må kun udføres sidehængte og med stående midterprosse. Herfra kan dog undtages vinduer til ikke-beboelsesrum. 8.8 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage og facader, med undtagelse af glas i forbindelse med vinduer og døre. 8.9 Småbygninger skal opføres i træ. Småbygninger kan opføres med fladt tag eller symmetrisk saddeltag med en maksimal hældning på 30 grader. Småbygninger med saddeltag må maksimalt have en byggehøjde på 3,5 meter. Højden i skel må højest være 2,5 meter. Taget skal have fald mod skel Der må ikke skiltes i lokalplanområdet. Lokalplan nr februar

20 9 Ubebyggede arealer 9.1 Der må højst terrænreguleres -/ + 30 centimeter. 9.2 Oplag på den enkelte ejendom må ikke finde sted. 9.3 Hegn skal opføres i form af levende hegn. Hegn i skel og mod vejskel må maksimalt have en højde på 1,8 meter. Der må ikke graves i rodzonen (5 meter) ved bevaringsværdig beplantning. 9.4 De på kort bilag 4 markerede bevaringsværdige beplantninger og hegn må ikke fjernes eller beskæres. Ny bebyggelse og beplantning skal ske, så den bevaringsværdige beplantning ikke lider skade. 10 Forudsætninger for ibrugtagning 10.1 Det er en forudsætning for ibrugtagning, at ny bebyggelse skal være tilsluttet det eksisterende naturgasnet. Der kan gives dispensation fra tilslutningskravet til varmeforsyningsanlæg for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse Det er en forudsætning for ibrugtagning, at vand og spildevand skal være tilsluttet Ishøj Forsyning ApS s ledningsnet. Spildevand tilsluttes offentligt spildevandssystem ved skelbrønd. 11 Aflysning af servitutter 11.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst ved planens endelige vedtagelse, som det fremgår af bilag Ophævelse af lokalplan 12.1 Lokalplan nr vedtaget af Ishøj Byråd den 6. december 1994 og Lokalplan vedtaget af Ishøj Byråd den 2. september 1997 ophæves for det område, der er omfattet af denne lokalplan. Lokalplan nr februar

21 Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er lokalplanen endelig vedtaget i Ishøj Byråd den 6. marts På byrådets vegne Ole Bjørstorp borgmester Ole Horskær Madsen teknisk direktør Lokalplan nr februar

22 KORTBILAG 1 Brentedalen Tranegilde Bygade Brentevej Tranegilde Bygade Brentedalen Tranegilde Landsby afgænsning Mål 1:2000 Lokalplan nr februar Tranegilde Bygade

23 Bilag 1 Bilag 1 KORTBILAG 2 2t 2t 2a 8a 2a 8ab 8a 8ab 8y 8y 8ad 8af 8af Brentedalen Brentedalen 8ac 8ac 8ad 8ad 8ad 8ai 8ah 8ah 8ag 8ag 7a 7a Brentedalen 7000c 7000c 8ai 8ai 8ai Tranegilde Tranegilde Bygade Bygade Brentevej Brentevej Tranegilde Bygade Matrikelkort og lokalplanområdets afgrænsning Matrikelkort Mål Matrikelkort 1:1000 og lokalplanområdets og lokalplanområdets afgrænsning afgrænsning Mål 1:1000 Mål 1:1000 Udstykning Mål 1:1000 Signatur Signatur Afgrænsning af lokalplanområde Ejerlav Afgrænsning Tranegilde af lokalplanområde By, Ishøj Ejerlav 8y Tranegilde Matrikelnr. By, Ishøj 8y Signaturforklaring Matrikelnr. Lokalplan Indkørsel nr februar

24 KORTBILAG 3 B A C D Brentedalen Brentedalen Brentedalen Tranegilde Bygade Tranegilde Bygade Udstykning Mål 1:1000 Udstykning A: 720m2 Mål 1:1000 B: 725m2 C: 720m2 D: 735m2 Signaturforklaring Matrikelstørrelser ca. Signaturforklaring Udstykning Indkørsel Indkørsel Mål Lokalplan 1:1000 nr februar Tranegilde Bygade

25 KORTBILAG 4 Beplantning Mål 1:1000 Signaturforklaring Bevaringsværdige træer og hegn Fredskovsgrænse Lokalplan nr februar

26 BILAG 1 Plan-, Bygge- og Miljøcenter 4. april 2011 Notatark til sagsnr Servitut gennemgang vedrørende lokalplanområdet for matr.nr. 8 a Tranegilde By, Ishøj Lyst Omhandler Vedrører Vedrører ikke Prioritet: 1 11_K_694 Dok om boringer, Vedr. matr.nr. 23ac Prioritet: 2 11_C_ Prioritet: 3 11_A_ Prioritet: 4 11_A_ Prioritet: 5 11_Z_96 Dok om brandbrønd mv., Vedr. matr.nr. 11a,11pn Dok. om byggelinier mv Dok om byggelinier mv., Vedr. matr.nr. 22c, 22d, 22e Ishøj og 9q Tranegilde Landvæsenskommissionskendelse ang. afvanding af Vallensbæk Mose Vedr. matr.nr. 23f Prioritet: 6 11_C_469 Dok om hegn, hegnsmur mv. kan aflyses Prioritet: 7 11_H_ Prioritet: 8 11_G_439 Dok om hvorved der tillægges ejendom navnet "Tranekildegård" Dok om byggelinier mv Lokalplan nr februar

27 Prioritet: 9 11_K_ Prioritet: 10 11_I_ Prioritet: 11 11_K_ Prioritet: 12 11_C_ Prioritet: 13 11_A_ Prioritet: 14 11_AG_ Prioritet: 15 11_C_ Prioritet: 16 11_L_ Prioritet: 17 11_K_ Prioritet: 18 11_P_118 Dok om byggelinier mv Dok om forsynings- og afløbsledninger mv. Vedr. matr.nr. 51 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. færdselsret mv. Dok om bebyggelse, benyttelse mv. vedr. matr.nr. 24b Dok om bebyggelse, benyttelse mv. vedr. ikke matr.nr. 3bæ, 21g, 21r, 21bq, Byplanvedtægt nr. 4 Vedr. matr.nr. 24c, 24i, 24q Dok. om forsynings- og afløbsledninger mv., vedr. matr.nr. 11a,11pn Byplanvedtægt nr. 6 Dok om bebyggelse, benyttelse mv. vedr. matr.nr. 5m, 5ka Dok om byggelinjer mv., færdselsret mv. Lokalplan nr februar

Lokalplan nr Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune

Lokalplan nr Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune Lokalplan nr. 1.63 Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby 2012 Ishøj Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens

Læs mere

Forslag til. Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2011 Ishøj Kommune

Forslag til. Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2011 Ishøj Kommune Forslag til Lokalplan nr. 1.63 Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby 2011 Ishøj Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004 LOKALPLAN 1.39 Lokalplan 1.39 Haveforeningen Ishøj Søndergård & Kommuneplantillæg nr. 8 Ishøj Kommune 2004 1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER. Ishøj Kommune 2003

LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER. Ishøj Kommune 2003 LOKALPLAN 1.41 LOKALPLAN 1.41 Ishøj Kommune 2003 LOKALPLAN 1.41 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål side 3 Lokalplanens område side 4 Lokalplanens indhold side 4 Forhold til

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan Boldfælleden ved stranden

Lokalplan Boldfælleden ved stranden Lokalplan 1.10 Boldfælleden ved stranden Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 110 Lokalplanens indhold Lokalplanen, der omfatter arealet begrænset af Ishøj Strandvej mod nord, Store Vejleå og kommunegrænsen

Læs mere

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 Lokalplan 4.5 For dele af Sejerby Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.5 FOR DELE AF SEJERBY samt tillæg nr, 4 til kommuneplanen. Teknisk

Læs mere

Lokalplan Ådalens Privatskole

Lokalplan Ådalens Privatskole Lokalplan 1.23 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.23 LOKALPLANS UDHOLD Lokalplanen omfatter et område på ca. 8000 n? beliggende på Skovvejs nord-østlige side umiddelbart

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Ishøj Kommune & Kommuneplantillæg nr. 9. Lokalplan Ådalens Privatskole. Forslag til. Udkast

Ishøj Kommune & Kommuneplantillæg nr. 9. Lokalplan Ådalens Privatskole. Forslag til. Udkast Forslag til Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole & Kommuneplantillæg nr. 9 Udkast 24.11.2004 Ishøj Kommune 2004 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng Lokalplan 5.06.5 Sognehus ved Fløng Kirke Fløng 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 5.06.5 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere