Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre"

Transkript

1 Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering ØU - Udvalgets mødeplan for KF - Revision af Hvalsø Hallerne KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kulturdage KF - Ansøgning fra pulje til andre kulturelle aktiviteter - "Familier til kræftramte børn." KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Kulturnat KF - Folkeoplysningsudvalg KF - Eventuelt...17

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/24829 Resumé: Sagsfremstilling: Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Dagsorden godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 2. KF - Orientering Sagsnr.: 09/24826 Resumé: A. Postliste Kultur for alle - Kultur for hele landet. Kulturministerens strategi. B. Introduktion til det nye udvalg. Det foreslås, at drøfte hvilken introduktion udvalget ønsker til fagområdet, herunder evt. besøg på kulturelle institutioner. C. Evaluering Kram Kamelen D. Datoer for netværksmøder E. Invitation til kulturkonference i Vejle Sagsfremstilling: Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Taget til efterretning. Pkt. B Der planlægges institutionsbesøg i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder. Pkt. D Der afholdes netværksmøder på følgende datoer: 10/2 Kultur 17/3 Idræt (ændret fra den 11/3) 24/3 Kulturhistorie 14/4 Friluft Alle dage kl. 19 i Kulturhuset i Hvalsø.

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 3. ØU - Udvalgets mødeplan for 2010 Sagsnr.: 09/23252 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 30. november 2009, at forslag til mødeplan principgodkendes og forelægges til fornyet politisk behandling i fagudvalgene, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen efter det konstituerende møde. Fagudvalgene vedtog den 7. december 2009 mødedato og tidspunkt for mødet i januar måned Sagsfremstilling: Den samlede mødeplan indeholder forslag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møder. Det enkelte udvalg drøfter egen mødeplan. Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2010 med udgangspunkt i: at fagudvalgsmøder afholdes mandag-onsdag i den første uge af måneden at Økonomiudvalgsmøder afholdes tirsdag i ugen inden møder i Kommunalbestyrelsen at Kommunalbestyrelsesmøder afholdes sidste mandag i måneden at der afholdes 3 budgetseminarer at der afholdes Kommunalbestyrelsestemamøder torsdage i samme uge som der er Økonomiudvalgsmøde - dog ikke i måneder, hvor der er budgettemamøder. Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre holder møder på rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Udvalget for Børn & Ungdom holder møder på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Teknik & Miljø holder møder på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Job & Arbejdsmarked holder møder på rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Udvalget for Kultur og Fritid holder møder på Rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Økonomiudvalgets møder afholdes på rådhuset i Lyndby. Møderne afholdes kl Kommunalbestyrelsens møder afholdes på Rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalget godkender sin mødeplan med virkning fra februar måned Bilag: Politisk mødeplan for 2010 af 17. december 2009 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Indstillingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den Udvalget anbefaler mødeplanen med den ændring, at udvalgets møder afholdes mandage kl Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Udvalgsmøderne afvikles onsdage kl. 17 på rådhuset i Allerslev.

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 4. KF - Revision af Hvalsø Hallerne Sagsnr.: 10/110 Resumé: Administrationen har bedt Deloitte om en revisionsgennemgang af Hvalsø Hallerne. Formålet var, at kortlægge indtægternes registrering (Lejre Kommune vs. Foreningen for Hvalsø Hallerne) samt at undersøge hvilke forretningsgange og interne procedurer, der er etableret i relation til indtægtsregistreringen. Sagsfremstilling: Revisionsrapporten forelægger nu. Her fremhæves det, at en stor del af indtægtsregistreringen i hallen er baseret på forretningsgange og aftaler, Deloitte ikke finder beskrevet, eller som fungerer anderledes end beskrevet. Dette kan efter Deloitte s opfattelse være en medvirkende årsag til, at der kan opstå usikkerhed omkring snitfladerne mellem kommunen og foreningen i relation til indtægtsregistreringen i Hvalsø Hallen. Herudover har undersøgelsen givet anledning til enkelte observationer jævnfør de efterfølgende afsnit. I tilknytning til observationerne anbefaler Deloitte sammenfattende: A. at drifts- og samarbejdsforholdet mellem kommunen og foreningen kortlægges og beskrives i ny drifts- og samarbejdsaftale jævnfør afsnit B. at det undersøges om valg af revisor er sket i overensstemmelse med vedtægten jævnfør afsnit3.1.2 C. at momsforhold vedrørende halleje/lokaleleje mv. justeres, og at godkendelsesproceduren for taksterne for halleje/lokaleleje mv. undersøges jævnfør afsnit D. at det undersøges, om der forefindes en forpagtningsaftale jævnfør afsnit E. at aftalen mellem kommunen og foreningen omkring prisfastsættelse og salg af reklameplads i hallen formaliseres og beskrives jævnfør afsnit Udtalelser: Administrationens vurdering: A. Drifts- og samarbejdsaftale Det følger af Lejremodellen, at der skal indgås en drifts- og samarbejdsaftale mellem Foreningen Hvalsø Hallerne og Lejre Kommune. Foreningen Hvalsø Hallerne har søgt og fået dispensation fra Lejremodellen (KF ). Dispensationen er givet i forhold til, at der ikke nedsættes en halbestyrelse for Hvalsø Hallerne, men at Foreningen Hvalsø Hallerne fortsætter med at stå for driften af hallerne. Den kommende drifts- og samarbejdsaftale skal leve op til Lejremodellens intentioner og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. B. Vedtægter

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 Det følger af Kommunalbestyrelsens beslutning den punkt "Organisering af kommunale idrætshaller": "at vedtægter for den enkelte halbestyrelse behandles i Kommunalbestyrelsen efter stiftende generalforsamling". C. Takster for udlejning af hal og lokaler Af Lejremodellen følger, at der udarbejdes takstblad for hver hal for udlejning af hal og lokaler, og at takstbladet forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse. D. Jf. Lejremodellen kan bestyreselen forpagte cafeteriadrift til tredjemand. E. Prisfastsættelse af reklameplads Af Lejremodellen følger: "at indtægtsdækkede aktiviteter udbydes på vilkår der ikke er konkurrenceforvridende. Halbestyrelsen udviser høj etik og moral i sine beslutninger og handlinger. Halbestyrelsen har det fulde ansvar for disse aktiviteter herunder økonomisk ansvar". Reklameindtægter er et eksempel på indtægtsdækket virksomhed. Det er administrationens opfattelse at indgåelse af drifts- og samarbejdsaftalen i overensstemmelse med Lejremodellen vil klarlægge ovennævnte punkter. Aftalen forventes af foreligge inden 1. marts 2010.Det følger af Lejremodellen at Lejre Kommunes budgetvejledning, kontoplan og budgetsystem følges. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at ovennævnte forhold indarbejdes i den kommende drifts- og samarbejdsaftale Bilag: Lejremodel for organisering af kommunale idrætshaller.doc Rapport. Revision af Hvalsø Hallerne Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Indstillingen tiltrådt.

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 5. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kulturdage 2010 Sagsnr.: 09/24790 Resumé: Koordinationsgruppen for Lejre Kulturdage v/lisbet Kristiansen og v/erik Mikkelsen søger om økonomisk støtte til afholdelse af Kulturdage 2010, som finder sted i perioden 17. april til 2. maj Der søges om kr. Sagsfremstilling: Kulturdage blev startet i gl. Bramsnæs og er videreført i Lejre Kommune hvor kulturdagene har været afholdt i 4 år i træk. Formålet med kulturdagene er, at sætte fokus på kulturen i Lejre Kommune. Grundideen er, at borgerne gennem forskellige aktiviteter og arrangementer bliver opmærksomme på de historiske og nutidige kulturelle værdier i lokalsamfundet. Aktørerne bag kulturdagene repræsenterer et bredt udsnit af kommunens foreningsliv, kulturelle institutioner og initiativrige borgere, der ønsker at medvirke til en fortsættelse og videreudvikling af kulturdagene. Alle deltagerne arbejder på frivillig basis. Koordinationsgruppen er sammensat af borgere fra de tre gamle kommuner. Gruppens opgave er at være inspirerende samarbejdspartner i forhold til aktørernes ideer og dernæst at koordinere arrangementerne. Herudover sørger gruppen for de mange praktiske opgaver undervejs, både før og under kulturdagenes afholdelse. Med Kulturdagene ønsker koordinationsgruppen at give borgerne et tilbud om aktiviteter, der kan give dem spændende oplevelser og mulighed for at være aktive, dels sammen med familien, dels sammen med andre borgere i kommunen. Kulturdagenes slogan for 2010 er "...er du med?", som koordinationsgruppen mener er i god tråd med visionen om Lejre Kommune som bo- og oplevelseskommune, hvor det er vigtigt, at borgerne inddrages og er aktivt deltagende i at præge kommunens kulturelle liv. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle aktiviteter". Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Det er administrationens vurdering, at Kulturdagene bidrager væsentligt til kommunens overordnede vision. Økonomi og finansiering: Koordinationsgruppen søger om kr. og oplyser, at det ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at lægge et detaljeret budget, da de stadig er i planlægningsfasen. Administrationen oplyser, at Lejre Kulturdages regnskab for 2009 viser et overskud på kr. Der forventes udgifter på kr. Budget 2010 og regnskab for arrangementet i 2009 er vedlagt som bilag. Udvalget for Kultur & Fritid bevilgede i kr. i tilskud til

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 10 Lejre Kulturdage. Administrationen oplyser, at der i budget til "Pulje til andre kulturelle opgaver" for 2010 er kr. og der er pt. intet forbrug. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: Ansøgning Budget Regnskab fra kulturdage 2009 referat fra idemøde Principper for tilskud Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Der gives tilskud på kr.

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning fra pulje til andre kulturelle aktiviteter - "Familier til kræftramte børn." Sagsnr.: 09/24972 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning fra foreningen "Familier med kræftramte børn", om køb af billede som støtte til aktiviteter til familier med kræftramte børn. Billedet koster kr. ex. moms. Sagsfremstilling: Foreningen "Familier med kræftramte børn" er en selvstændig, landsdækkende forening, etableret i Foreningens væsentligste formål er at yde støtte til kræftramte børn, unge og deres familier, så alle kommer bedst muligt igennem en svær tid. Foreningen er medlem af ISOBRO, indsamlingsorganisationernes brancheforening og repræsenterer desuden Danmark i ICCCPO, det internationale netværk af børnekræftorganisationer. Se endvidere Familier med kræftramte børn afholder en række aktiviteter og arrangementer, hvor medlemmerne kan mødes under trygge forhold og udveksle erfaringer. De forskellige aktiviteter medvirker til at skabe lyspunkter for familierne, i en vanskelig tid. Kunstneren Peder Stougård har stillet sit billede "barnet" til rådighed for Familier med kræftramte børn, sådan at indtægter ved salg af hans billede vil gå til arrangementer og aktiviteter. Billedet måler 60 x 80 cm og er fremstillet i et begrænset oplag under kyndig vejledning og opsyn af kunstneren. Billedet leveres opklæbet og indsat i en ramme i børstet aluminium. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at der i henhold til principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle aktiviteter, er følgende betingelser for at kunne søge: Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune. Tilbuddet skal være åbent. Arrangementer er ikke kommercielt. Der skal foreligge et budget, samt foreningens regnskab inkl. egenkapital. Administrationen gør opmærksom på, at en eventuel godkendelse kan danne præcedens, da der findes en række patientforeninger. Økonomi og finansiering: Billedet koster kr. ex moms og forsendelse. Administrationen oplyser, at der i budget til "Pulje til andre kulturelle opgaver" for 2010 er kr. og der er pt. intet forbrug. Beslutningskompetence:

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 Udvalget for Kultur & Fritid. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: Ansøgning Principper for tilskud Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Ansøgningen henvises til pulje under Servicelovens 18 (Frivilligt socialt arbejde).

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Kulturnat 2010 Sagsnr.: 10/1 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 17. december 2009, fra styregruppen bag Kulturnatten i Hvalsø. Styregruppen søger om underskudsgaranti på kr. til arrangementet, der planlægges afholdt den sidste fredag i august Sagsfremstilling: Kulturnatten arrangeres af foreninger, institutioner, private og Handelsstandsforeningen der samarbejder om, at skabe en kreativ folkelig eftermiddag/aften, hvor Hovedgaden og Torvet i Hvalsø lukkes for gennemkørsel og præges af boder, kunstnere og optrædende. Det foreløbige program er vedlagt, mens k-natgruppen/styregruppen arbejder på det endelige program. K-natgruppen består af frivillige ildsjæle, der skaber netværk og danner rammerne for et alsidigt program. Planlægningen af arrangementet tager sin begyndelse med et inspirationsmøde i marts måned, hvor alle interesserede vil få mulighed for at deltage. Mødet annonceres i den lokale presse, på hjemmesiden, via facebookgruppen "Hvalsø kulturnat", og med mails til alle lokale interessenter. Ønsket er at involvere lokale kræfter, med henblik på at danne kontakter og netværk også på tværs af gamle kommuneskel og interesseområder. K-natgruppen håber, at Lejre Kommune accepterer at blive involveret på samme måde som i Det drejer sig om afspærring af Hovedgaden i Hvalsø samt efterfølgende oprydning. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle opgaver". Det vil sige, at arrangementer er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Der foreligger ikke et egentligt budget for arrangementet i 2010, men regnskab for 2009 er vedlagt. Endvidere er programmet foreløbigt. Administrationen anbefaler at der, såfremt ansøgningen imødekommes, gives en forhåndstilkendegivelse om en underskudsgaranti kr. under forudsætning af, at der fremsendes udførligt budget og program for Økonomi og finansiering: K-natgruppen søger Lejre Kommune om underskudsgaranti på kr. til arrangementet. I 2009 bevilgede Udvalget for Kultur & Fritid underskudsgaranti på kr. til Kulturnatten. Administrationen oplyser, at der i budget 2010 for "Pulje til andre kulturelle opgaver" er

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side kr., hvoraf 0 kr. er disponeret. til rådighed. K-natgruppen søger endvidere om underskudsgaranti på kr. fra Hvalsø Handels & erhvervsforening og forventer bidrag fra lokale sponsorer på kr og indtægt på kr. ved salg af badges. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: Ansøgning Foreløbigt program Regnskab 2009 Principper for tilskud Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Der gives underskudsgaranti på kr.

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Folkeoplysningsudvalg Sagsnr.: 09/13995 Resumé: I henhold til Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, 34, stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen nedsætte et Folkeoplysningsudvalg. Et nedsat Folkeoplysningsudvalgs sammensætning og valgprocedure fremgår af Folkeoplysningsloven 34 og 35. Et nedsat Folkeoplysningsudvalgs kompetencer og pligter fremgår af Folkeoplysningsloven Sagsfremstilling: Valg til Folkeoplysningsudvalget skal finde sted snarest muligt efter kommunevalget og senest 1. april Det nuværende Folkeoplysningsudvalg fungerer indtil udgangen af den måned, hvor nyt Folkeoplysningsudvalg er valgt. I henhold til Folkeoplysningsloven skal folkeoplysningsudvalget bestå af mindst 7 medlemmer, hvoraf flertallet skal bestå af folkeoplysningens brugere og mindretallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Medlemstallet skal være ulige og der er ikke noget loft for antallet af medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne efter indstilling fra de folkeoplysende foreninger, (brugerne). I henhold til Ligestillingslovens 10a (Lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007 med senere ændring) skal foreningerne indstille lige mange kvinder og mænd. Hvis der f.eks. skal indstilles 5 medlemmer, skal foreningerne indstille 3 kvinder og 3 mænd. Det er dog Kommunalbestyrelsen, der udpeger medlemmerne blandt de indstillede. Foreningerne kan fravige ligestillingsreglerne, hvis der foreligger særlige grunde, jf. Ligestillingslovens 10 a, stk. 2. Der skal i givet fald angives en begrundelse herfor. Det er Kommunalbestyrelsen der afgør om en anmodning om at fravige reglerne skal imødekommes. Kommunalbestyrelsen kan ikke lade pladser stå tomme i folkeoplysningsudvalget med henvisning til Ligestillingslovens regler, idet der er tale om et udvalg, der træffer generelle eller konkrete afgørelser. jf. Ligestillingslovens 10 a. stk. 4. De nærmere regler om Folkeoplysningsudvalgets sammensætning, om valg af medlemmer samt om udvalgets virksomhed fastsættes i en vedtægt. Den nugældende vedtægt af januar 2007 kan, med enkelte justeringer og eventuelle ændringer af antal medlemmer og sammensætning samt tilføjelse af bestemmelser i henhold til Ligestillingsloven, genanvendes. Det nuværende Folkeoplysningsudvalg består således af 13 medlemmer og har følgende sammensætning: 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen 4 repræsentanter for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) 7 repræsentanter for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, hvoraf 5 repræsenterer idrætten og 2 de øvrige foreninger.

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 16 Sagen har været forelagt Folkeoplysningsudvalget i møde den 21. oktober Folkeoplysningsudvalget anbefalede: 1. at der fortsat skal være et Folkeoplysningsudvalg i Lejre Kommune. 2. at Folkeoplysningsudvalget fortsat skal bestå af 13 medlemmer 3. at sammensætningen er uændret 4. at der ikke skal vælges tilforordnede. 5. at vedtægtens pkt. 2 afsnit 3 og 4 sidste sætning ændres til: Jf. dog Ligestillingsloven. Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i møde den 11. november 2009, at anbefale indstillingen, idet udvalget dog ønskede, at forholdene vedr. Ligestillingsloven skulle undersøges nærmere, inden sagen skulle lægges op igen i den kommende periode. Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde den 7. december 2008 udpeget 2 repræsentanter. Udtalelser: Administrationens vurdering: Konkret skal der tages stilling til: antallet af medlemmer i folkeoplysningsudvalget. medlemmernes sammensætning. om der skal vælges tilforordnede. vedtægten i øvrigt. Økonomi og finansiering: Udgifter til diæter og øvrige mødeudgifter indgår i Budget Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Folkeoplysningsudvalget fortsat består af 13 medlemmer 2. at sammensætningen er uændret 3. at der ikke vælges tilforordnede. 4. at vedtægtens pkt. 2 afsnit 3 og 4 sidste sætning ændres til: Jf. dog Ligestillingsloven. Bilag: Forslag til revideret vedtægt. Notat - vedtægt for FOU Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Indstillingen anbefales.

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: 09/24828 Resumé: Sagsfremstilling: Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Intet.

18 Bilag: 3.1. Politisk mødeplan for 2010 af 17. december 2009 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /09 Fusion ID: Bilag Politisk mødeplan for 2010 af 17. december 2009 kunne ikke konverteres til PDF. Filtypen understøttes ikke.

19 Bilag: 4.1. Lejremodel for organisering af kommunale idrætshaller.doc Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 1778/10

20 Dato: 24. februar 2009 Børn Unge og Kultur J.nr.: 07/1079 Lejremodel for organisering af kommunale idrætshaller Indledning Lejre Kommunes vision er at kommunen skal være En attraktiv og moderne boog oplevelseskommune. Det betyder, at kommunen ønsker at være kendt for kvalitet og effektiv service, ansvarligt fællesskab og et berigende liv. Det er visionen, at borgerne i Lejre Kommune kan få attraktive oplevelser af både kulturel art og i naturen. Visionen er også at udvikle og udvide rammerne for flere moderne og lokale oplevelsestilbud for børn, unge, voksne og ældre. Kommunens haller og tilhørende lokaler kan bidrage til en udvikling i positiv retning, så Lejre Kommunes borgere får mangfoldige muligheder for især fysiske aktiviteter. Målet for ansvarligt fællesskab er, at der indgås forpligtende samarbejder mellem foreninger, kulturliv, fritidsliv, erhvervsliv og Lejre Kommune om for eksempel at skabe rammer om borgernes lokale oplevelsestilbud. Kommunens idrætshaller er sådan en ramme. Kommunalbestyrelsen ønsker at kommunens idrætshaller organiseres så det også i fremtiden sikrer en effektiv og smidig drift, der både lever op til det besluttede serviceniveau og brugernes ønsker og behov. Organisation og drift skal sikre mest mulig service for pengene. Baggrund Ved kommunesammenlægningen 1. januar 2007 har Lejre Kommune 8 idrætshaller. Nogle store andre mindre. Der er tale om kommunalt ejede haller, på nær Såbyhallen, der ejes af en selvejende institution Såby IF Thor. Hallen er beliggende på kommunal lejet grund. De kommunalt ejede haller er: Bramsnæsvighallen med multisal, Kirke Hyllinge Hallen, Hvalsøhallerne, Lejrehallen, Ostedhallen, Trælleruphallen og Glimhallen. Herudover er der en multisal i Sæby-Gershøj og en gymnastiksal i Kirke Sonnerup. Den selvejende Såbyhal ejes af Såby IF Thor der selv forestår driften. Såbyhallen indgår derfor ikke i Lejremodellen.

21 Nuværende organisering af idrætshallerne Organisering og drift af idrætshallerne i de 3 gamle kommuner har været meget forskellig. Det kan opdeles i 4 modeller: Kommunal drift med halinspektør som daglig leder og hvor skolelederen har den overordnede ledelse. Entrepriseaftale mellem kommunen og lokal idrætsforening om driften. Økonomien indgår i skolens driftsbudget. Bestyrelsesmodel i henhold til drifts- og samarbejdsaftale mellem kommunen og en forening der er oprettet med henblik på at drive hallen. Selvejende institution drevet af idrætsforening. Der er ikke ansat en halinspektør i alle haller. De haller der ikke har halinspektør er, Osted, Lejre, Trællerup og Glim. I stedet varetages halinspektøropgaver i Ostedhallen af cafeterieforpagter/rengøringsentreprenør/åbne og lukke, tilsyn. Trælleruphallen af cafeterieforpagter/rengøringsentreprenør/åbne og lukke, tilsyn. Lejrehallen, Lejre Idrætsforening, åbne/lukke, tilsyn. Glimhallen, Langvad Gymnastikforening, åbne/lukke, tilsyn. Skolernes pedelordninger og snitflader til haldrift Der er i nogle haller med halinspektør i et vist omfang samordning af driftsopgaver mellem halinspektør og skolepedel f.eks. om aftenlukkefunktion. En administrativ arbejdsgruppe er i gang med afdækning af denne problemstilling. Den politiske proces - kommissorium På Underudvalget for Kultur og Fritids møde den 15. november 2006 blev den fremtidige organisering af halområdet drøftet, og Udvalget besluttede: Sagen videresendes til Sammenlægningsudvalget, idet Underudvalget for Kultur og Fritid anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe med relevante interessenter til udarbejdelse af et forslag til fremtidig organisering. Den 7. marts 2007 godkendte Udvalget for Kultur- og Fritid et kommissorium for en arbejdsgruppe som, ud fra mål om kvalitet og effektivitet, har fået til opgave at komme med forslag til model for fremtidig organisering af kommunens idrætshaller. Arbejdsgruppen er sammensat af 2 formænd for idrætsforeninger i kommunen, formanden for bestyrelsen for Hvalsøhallerne, 1 halinspektør, 1 viceskoleleder og 1 administrativ medarbejder fra Børn, Unge og Kultur (leder af arbejdsgruppen). Ifølge kommissoriet skal arbejdsgruppen tage udgangspunkt i den model som sektorarbejdsgruppe vedr. idrætshaller anbefalede i sin rapport af 26. april Side 2 af 13

22 Modellen skal omfatte: Organisation og struktur herunder ledelse af hallerne, styringsprincipper, referencer, snitflader til servicemedarbejderne på skolerne. Drift (herunder åbningstid og ferielukning, rengøring, bemanding i åbningstiden, øvrige personale, vedligeholdelse inde/ude, energi, økonomistyring) Stillingtagen til: Retningslinier for lokaleudlån, cafeteriedrift, indtægtsdækket virksomhed, reklameskiltning, afgrænsning af brugergrupper, udlejningsvirksomhed. Lejremodel Arbejdsgruppen har i sit arbejde taget udgangspunkt i, at organiseringen af kommunens idrætshaller skal fremme: - at Lejre Kommune profilerer sig på sin indsats for sundhed, bevægelse og kulturliv igennem hallernes virke. - at alle brugere føler at der lyttes til deres interesser, og at der er mulighed for, at de der har beslutningskompetencen kan handle på disse ønsker. - at det frivillige foreningsliv styrkes. Nye sportsgrene, kulturbegivenheder, arrangementer mv. skal støttes positivt. - at der i så mange af døgnets timer som muligt er et rigt og kreativt liv i og omkring hallerne. - at hallerne er ubetinget ukommercielle foretagender i privat henseende, men indtægtsdækket virksomhed må gerne udøves. For så vidt angår cafeteriedrift kan hallens bestyrelse forpagte driften til tredjemand. - at der er ubetinget gennemskuelighed i beslutninger og økonomiske forhold. - at driftsformen medfører forenklet administration og robust drift. Hallerne er underlagt Lejre Kommunes overordnede politikker. Fx Lejre Kommunes Planstrategi, Kultur- og Fritidspolitik, Børne- og Ungepolitik og politik vedr. sundhedsfremme. I det følgende beskrives Lejremodellen nærmere. Organisation og struktur Hallerne organiseres med halbestyrelse og halinspektør som sammen har ansvar for hallens/hallernes drift og udvikling. Lejre Kommune har allerede gjort positive erfaringer med en bestyrelsesmodel, idet Hvalsøhallerne er organiseret med en bestyrelse, som på baggrund af en Side 3 af 13

23 drifts- og samarbejdsaftale står for driften af hallerne. Lejremodellen bygger således på egne positive erfaringer. Bestyrelsesmodeller forekommer også i andre danske kommuner (ex. Ringsted). Hensigten med Lejremodellen er at lægge initiativ, ansvar og fleksibilitet ud til de lokale brugere, så hallernes aktiviteter afspejler de former for oplevelser og aktiviteter, som borgere og foreninger/brugere ønsker. Lejremodellen er afhængig af, at foreninger og brugere udviser engagement og ansvar for hallens aktiviteter og drift. Lokalområdet får gennem halbestyrelsen stor indflydelse på, hvilke aktiviteter der skal foregå i og omkring idrætshallen. Det er håbet, at Lejremodellen vil bidrage til, at nye idrætsformer og andre aktiviteter kan se dagens lys. Multisalen i Sæby-Gershøj og gymnastiksalen i Kirke Sonnerup er små lokaliteter, som i Lejremodellen forbliver under skolerne. De skal dog fortsat indgå i den årlige fordeling af tider i haller og lokaler. Dialogmøder For at sikre en regelmæssig dialog mellem Udvalget for Kultur og Fritid og halbestyrelserne og halinspektørerne, holdes der én gang årligt et fælles dialogmøde mellem halbestyrelserne, halinspektørerne og Udvalget for Kultur og Fritid, efter den model for dialogmøder som er besluttet for Lejre Kommune. Dialogmødet holdes om foråret, for at drøftelserne kan indgå i planlægningen for det kommende år - både for Kommunalbestyrelsen, for halbestyrelserne og halinspektørerne. Dialogmødet skal således have fokus på det fremadrettede, og bør kun i begrænset omfang være tilbageskuende i forhold til aktiviteter og forhold fra foregående eller nuværende planår. Hallernes aktiviteter for året før beskrives i halbestyrelsens beretning. Kommunikation til brugere og borgere Der etableres en hjemmeside til hver hal under Lejre Kommunes hjemmeside. Hjemmesiderne bør være klar til brug på tidspunktet for Lejremodellens ikrafttræden. Formålet er, at borgere og brugere/foreninger får mulighed for at orientere sig elektronisk om de aktiviteter, der foregår i hallerne. For eksempel kan oversigt over lokalebookingen ligge på hallernes hjemmeside, så det fremgår om der er tidspunkter, hvor der er ledig kapacitet. Booking foregår ved kontakt til hallen via mail, telefonisk eller personligt fremmøde. Ansvar for a jourføring af hjemmesiden ligger hos halbestyrelsen. Side 4 af 13

24 Skoler, foreninger under Folkeoplysningsudvalget og Lejre kommunes brug af haller og tilhørende lokaler Skolerne har 1. prioritet til at bruge hallerne i skoletiden. Hvis der er tidspunkter i skoletiden, hvor skolerne ikke har aktiviteter i hallerne, kan halbestyrelserne disponere over disse tider. Det aftales mellem den enkelte skole og halbestyrelse. Lejre Kommune (herunder skoler, dagtilbud m.v.) betaler ikke for brug af lokaler og haller. Foreninger får stillet haller, lokaler og kommunalt ejede redskaber gratis til rådighed (i henhold til Folkeoplysningsloven). Økonomi Glimhallen, Lejrehallen, Ostedhallen og Trælleruphallen Hallerne i gamle Lejre Kommune har hidtil været tilknyttet hver sin skole, både hvad angår ledelse og budget, når der ses bort fra entrepriseaftaler som er indgået mellem Lejre Kommune og idrætsforeninger om varetagelse af tilsyn og åbne/lukkefunktion. Administrationen har foretaget en udredning af budget og forbrug på hallerne, og der er opstillet et budget for hver hal. Udgangspunktet har været, at den enkelte hal skal kunne opretholde et aktivitetsniveau svarende til niveauet for En eksternt konsulentrapport fra 2005 er lagt til grund for beregningen af energiforbrug (el, vand og varme) for hver hal. Udgiften på anslået forbrug er udregnet i 2009 priser. Administrationen (Ejendom og Anlæg) har igangsat opsætning af målere, der fremover kan aflæse det faktiske forbrug. Der vil ske en opfølgning og tilretning af budgetterne i forhold til forbruget. Økonomi driftsramme fra Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et driftsbudget til den enkelte hals drift. Driftsbudgettet udarbejdes med udgangspunkt i de nuværende driftsbudgetter. Driftsbudgetmæssige forhold: Hallernes bevillinger er rammebevillinger og underlagt principper for mål og rammebevillinger. Energibudgettet (el, vand og varme) lægges ind i rammen. Budget for den del af rengøringen der foretages af den kommunale rengøringsafdeling ligger udenfor rammen, resten af rengøringsbudgettet lægges ind i rammen. Hallerne kan i lighed med kommunens øvrige virksomheder indsende budgetønsker. Side 5 af 13

25 Hallerne kan efter kommunens gældende regler overføre over- og underskud mellem årene. Lejre Kommunes budgetvejledning, kontoplan og budgetsystem følges. Halbestyrelsen har mulighed for at generere et overskud, der går ud over kommunens gældende regler, uden at dette overskud får indflydelse på størrelsen af det samlede kommunale driftsbudget som tildeles den enkelte hal. Dette for at bevare halbestyrelsens incitament til aktivitetsudvidelse. Økonomi - indtægtsgivende virksomhed Halbestyrelsen kan have indtægtsdækket virksomhed på ledige tider i hal og lokaler. Indtægtsdækkede aktiviteter skal udbydes på vilkår der ikke er konkurrenceforvridende. Halbestyrelsen udviser høj etik og moral i sine beslutninger og handlinger. Halbestyrelsen har det fulde ansvar for disse aktiviteter herunder økonomisk ansvar. Eksempler på indtægtsdækket virksomhed: Reklameindtægter. Udlejning af hal og lokaler i det omfang der er ledig kapacitet (ex. private kulturelle aktiviteter, firmaarrangementer, fester). Cafeteriadrift. Café og Caféteriadrift Halbestyrelsen kan forpagte cafeteriadrift til tredjemand. En forpagtningsaftale mellem halbestyrelsen og forpagter kan eventuelt indeholde aftale om forpagterens mulighed for take away og diner transportable. Erfaringsmæssigt kan det være vanskeligt at oppebære en rimelig indtægt alene ved at drive cafeteria. Det skal derfor være muligt, at cafeteriaforpagteren kan ansættes til at udføre andre opgaver i hallen (ex tilsyn, rengøring og åbne- og lukkefunktion). Det aftales med halbestyrelsen. Drifts- og samarbejdsaftale Der indgås en drifts- og samarbejdsaftale mellem Lejre Kommune og halbestyrelsen. Halbestyrelsen udarbejder forslag. I aftalen beskrives f.eks. ejerforhold herunder ejerforhold for så vidt angår inventar og løsøre, ansættelsesforhold, ansvars- og opgavefordeling mellem Lejre Kommune og halbestyrelsen. Der udarbejdes takstblad for hver hal for udlejning af hal og lokaler. Takstbladet forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Halbestyrelsens sammensætning Side 6 af 13

26 Halbestyrelsen har 7 til 9 medlemmer, incl. formanden. Halbestyrelsen sammensættes bl.a. af repræsentanter for de foreninger og brugergrupper der har eller søger om haltid/lokaletid i hallen. Herudover er halinspektøren sekretær for halbestyrelsen. Den følgende sammensætning tilstræbes: 4 til 6 medlemmer valgt fra de idrætsforeninger som har eller søger haltid/lokaletid i hallen 2 medlemmer valgt fra andre foreninger (aftenskoler, kulturforeninger og andre foreninger) som har eller søger haltid/lokaletid i hallen. Skole/SFO og ungdomsskole stiller i fællesskab med én person, samt en suppleant Hvis én eller begge pladser til andre foreninger (aftenskoler, kulturforeninger og andre foreninger) ikke kan besættes med repræsentanter for disse, overgår pladsen til idrætsforeninger. Valg til halbestyrelsen Valg til halbestyrelsens 6 til 8 foreningsvalgte pladser foretages ved den årlige generalforsamling, som skal gennemføres inden 30. april. Det er alene personer over 18 år, der repræsenterer en forening, som kan stille op til halbestyrelsesvalget. Det kan være et medlem fra foreningsbestyrelse, eller en person som en foreningsbestyrelse har indstillet. Valget gennemføres således: Valg i ulige år: 1. Valg af formand. 2. Valg af en repræsentant fra idrætsforeningerne. 3. Valg af en repræsentant fra andre foreninger. 4. Valg af to suppleanter, én fra idrætsforeningerne og én fra andre foreninger. Hvis andre foreninger ikke kan stille med en suppleant vælges to fra idrætsforeningerne. Valg i lige år: 1. Valg af to repræsentanter fra idrætsforeningerne. 2. Valg af en repræsentant fra andre foreninger. 3. Valg af to suppleanter, én fra idrætsforeningerne og én fra andre foreninger. Hvis andre foreninger ikke kan stille med en suppleant vælges to fra idrætsforeningerne. Side 7 af 13

27 Består halbestyrelsen af 8 eller 9 medlemmer vælges de ekstra repræsentanter blandt idrætsforeningerne. Vælges formanden blandt 'andre foreninger' eller 'skole' vælges/udpeges der ikke yderligere medlemmer til halbestyrelsen herfra i dette år. I stedet vælges yderligere et medlem blandt idrætsforeninger. Valget sker for en 2-årig periode og valgperioden løber indtil nyvalg har fundet sted. Suppleanterne vælges for en 1-årig periode. Ved første valg vælges alle halbestyrelsens medlemmer, hvoraf nogle kun for en 1-årig periode. Der anvendes skriftlig afstemning, hvis en stemmeberettiget ønsker det. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Idrætsforeninger og andre foreninger tildeles stemmer efter følgende retningslinier: Hver forening har som grundlag 1 stemme. Herudover gives der 1 stemme for hver 200 medlemmer i idrætsforening/forening dog max. 4 stemmer, således at én forening kan have i alt max. 5 stemmer. Lejre Kommunes oversigt over antal medlemmer (seneste medlemsopgørelse) ligger til grund for opgørelsen af, hvor mange stemmer hver forening tildeles. Repræsentant for skole/sfo og ungdomsskole udpeges i ulige år for en toårig periode. Halbestyrelsen konstituerer sig med næstformand umiddelbart efter valget. Halbestyrelsens ansvarsområder og opgaver Halbestyrelsen har det overordnede ansvar for hallens drift og udvikling, med udgangspunkt i gældende vedtagne budgetter og gældende overenskomster. Halbestyrelsen skal sikre at foreninger, brugergrupper og institutioner - også de der ikke har plads i halbestyrelsen - bliver hørt. Halbestyrelsen er ansvarlig over for Kommunalbestyrelsen for drift af hallen. Halbestyrelsen skal endvidere understøtte initiativer i forhold til udvikling af f.eks. nye idrætsgrene. Der skal være mulighed for lokale løsninger for at tilgodese driften af de mindre haller. Side 8 af 13

28 Halinspektøren ansættes og afskediges af Lejre Kommune. Halbestyrelsen udarbejder oplæg til jobprofil og arbejdsbeskrivelse. Halbestyrelsen indstiller til Kommunalbestyrelsen ved ansættelse af halinspektør. Minimum tre repræsentanter fra halbestyrelsen samt en repræsentant fra halinspektørerne deltager i udarbejdelse af stillingsopslag og har plads i bedømmelsesudvalget. Halbestyrelsens ansvar og opgaver er specificeret i vedlagt bilag. Halinspektørens ansvarsområder og opgaver For at sikre fleksibel, effektiv, professionel og robust drift har kommunens haller tilknyttet en halinspektør. Halinspektøren varetager den daglige ledelse herunder administrative opgaver samt træffer enkeltbeslutninger. Der er p.t. ansat 3 halinspektører i Lejre Kommune. Hvilke haller den enkelte halinspektør tilknyttes aftales mellem Lejre Kommune og halinspektørerne i samarbejde med halbestyrelserne. Afhængig af hallens størrelse og aktivitetsniveau kan tilsynsopgaver eventuelt varetages af halassistent(er), ligesom der vil være tværgående flyvere, der kan træde til efter behov. Flyvere er afløsere som varetager opgaver i flere haller. Det er flyvernes opgave at indgå i åbne- og lukkefunktion, opfyldning m.m. efter behov herunder ved særlige aktiviteter, sygdom og ferie. Halinspektørerne koordinerer afløsning og opgaver for halassistenter og flyvere. I Trælleruphallen og Osted Hallen varetager cafeteriaforpagteren udover cafeteriadrift også rengøring og åbne- og lukkefunktion. En model med at én halinspektør dækker flere haller skal tage højde for, at cafeteriaforpagteren i disse to haller fortsat kan varetage rengøring og desuden få tildelt tilsynstimer og/eller åbne- og lukkefunktion som assistent/flyver. Halinspektørens ansvar og opgaver er specificeret i vedlagt bilag. Organisationsprincipper og mulighed for samordning af flere haller Lejremodellen åbner mulighed for, at lokalområder (foreninger og brugergrupper i lokalområdet der benytter hallen) går sammen om en fælles halbestyrelse for flere haller. Beskrivelse er vedlagt som bilag. Side 9 af 13

29 Bilag Halbestyrelsens og halinspektørens ansvar og opgaver samt organisationsprincip Halbestyrelsens ansvarsområder og opgaver Halbestyrelsen har det overordnede ansvar for hallen/-erne og de tilhørende lokalers drift, med udgangspunkt i de gældende vedtagne budgetter og gældende overenskomster. foranlediger, at der holdes generalforsamling mindst 1 gang årligt og inden 30. april. udarbejder forretningsorden for halbestyrelsens arbejde. har ansvaret for, at der udarbejdes retningslinjer i samarbejde med halinspektøren, for brug af hal/haller og lokaler. har ansvaret for, at der udarbejdes retningslinjer for lokalefordeling, (herunder skolernes gymnastiksale efter skoletid) samt at gennemføre lokalefordelingsmøder. Lokalefordelingen sker på et møde hvor de respektive foreninger, som har søgt lokaletid inviteres. har ansvaret for at fastlægge åbne- og lukketider i samarbejde med halinspektøren. har ansvaret for driften af café eller cafeteria, herunder evt. indgåelse af forpagtningsaftale med tredjemand. har ansvaret for, i samarbejde med og efter oplæg fra halinspektøren, at prioritere og beslutte vedligeholdelsesplan. Retningslinjer og anvisninger fra administrationen (Ejendom og Anlæg) følges. Fastlæggelse af retningslinjer og dermed ansvarsfordeling mellem Ejendom og Anlæg og hallerne pågår. har det overordnede ansvar for, at der er den nødvendige økonomi til overholdelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige krav efter indberetning fra halinspektøren. Har det overordnede ansvar for, at rengøringen som minimum overholder de af kommunen fastsatte kvalitetskrav. (rengøringen kan udføres af ansat personale eller af Lejre Kommunes rengøringsafdeling). ansætter cafeteria-/caféforpagter, i samarbejde med halinspektør. har det overordnede ansvar for overholdelse af budget og regnskab, efter indberetning af budgetopfølgning fra halinspektøren til halbestyrelsesmøderne. Side 10 af 13

30 har ansvaret for, at ajourføring af hallens hjemmeside gennemføres, når en sådan findes. har ansvaret for, at der føres beslutningsprotokol ved alle halbestyrelsesmøder. deltager i det årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid. deltager i koordinerende møder om haldrift. Halinspektørens ansvarsområder og opgaver Halinspektøren har ansvaret for budgetopfølgning i forhold til den daglige drift herunder budgetopfølgning samt afrapportering til halbestyrelsen. ansætter rengøringspersonale efter aftale med halbestyrelsen, hvis rengøringen ikke varetages af kommunens samordnede rengøring. ansætter øvrigt halpersonel efter aftale med halbestyrelsen. har ansvaret for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan i samarbejde med administrationen (Ejendom og Anlæg), til forelæggelse på halbestyrelsesmøde. udfører sekretæropgaver for halbestyrelsen. deltager i det årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid. har ansvaret for - inden for budgettet - at ansætte nødvendig vikarhjælp herunder vikarer til ad hoc opgaver. har ansvaret for nødvendigt tilsyn med aktiviteter i hallen/-erne og de tilhørende lokaler. har ansvaret for at hallen/-erne og de tilhørende lokaler åbnes og lukkes i henhold til den fastlagte lokalefordelingsplan. har sammen med administrationen (Ejendom og Anlæg) ansvaret for, i samarbejde med halbestyrelsen, at sikre gennemførelsen af de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Fastlæggelse af retningslinjer og dermed ansvarsfordeling mellem Ejendom og Anlæg og hallerne pågår. har ansvaret for vedligeholdelse af alle bygningsdele i henhold til vedtaget vedligeholdelsesplan, evt. ved rekvirering af eksterne håndværkere. Nye større vedligeholdelsesopgaver fremlægges på førstkommende halbestyrelsesmøde. har ansvaret for nødvendig vedligeholdelse af alle tekniske anlæg, evt. i henhold til vedligeholdelsesplaner udarbejdet i samarbejde med leverandørerne. Halinspektøren kan om nødvendigt rekvirere eksterne håndværkere til disse opgaver. har ansvaret for månedlig indberetning af energiforbrug (el, vand og varme), i henhold til de af administrationen (Ejendom og Anlæg) fremsendte retningslinjer. Side 11 af 13

31 har ansvaret for at tilse at sikkerheds- og sundhedsmæssige krav overholdes, samt foretager nødvendig indberetning til halbestyrelsen, hvis disse overtrædes. har ansvaret for kontering af alle regninger vedr. hallen og tilhørende lokaler i henhold til vedtagne retningslinjer. har ansvaret for udlån og leje af ledige lokaletimer i henhold til de af halbestyrelsen udarbejdede retningslinjer. har ansvaret for tilsyn med rengøringen (at gældende kvalitetskrav overholdes). har ansvaret for at koordinere evt. servicemedarbejderes ( flyveres ) opgaver. deltager i nødvendig og relevant kursusvirksomhed i forhold til halinspektørens ansvarsområder. Kulturchefen bevilger disse kurser. Kursusdeltagelse planlægges med hensyntagen til hallens øvrige drift. deltager i det årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid. deltager i koordinerende møder om haldrift. Organisationsprincip Hal Halbestyrelse Halinspektør, halassistent m.fl. Ostedhallen Lejrehallen Glimhallen 1 Halbestyrelse Opgaverne i de 3 haller varetages af: 1 halinspektør, hel tid. (nyansættelse) + halass. ca t. ugentligt (f.eks. cafeteriaforpagteren i Ostedhallen). Ostedhallen: Der er indgået en aftale mellem cafeteriaforpagter og Lejre Kommunes rengøringsafd. om at cafeteriaforpagter gør rent. Det er endvidere aftalt, at idrætsforeningen fører tilsyn med rengøringen og påtaler eventuelle problemer over for lederen af rengøringsafd. Lejrehallen og Glimhallen: Lejre Kommunes rengøringsafd. varetager rengøringen. Hvalsøhallerne 1 Halbestyrelse Opgaverne varetages som nu af: 1 halinspektør, hel tid. 1 halass., hel tid. Bramsnæsvighallen 1 Hlabestyrelse Opgaverne varetages som nu af: 1 halinspektør, hel tid. Kirke Hyllingehallen 1 Halbestyrelse Opgaverne varetages som nu af: 1 halinspektør, hel tid. Trælleruphallen 1 Halbestyrelse Opgaverne varetages af: 1 halinspektør 60%. (f.eks. nuværende caféforpagter + 40% af forpagterens tid til cafédrift og rengøring. Side 12 af 13

32 Rengøring: Caféforpagteren har indgået kontrakt med Lejre Kommunes rengøringsafdeling. Idrætsforeningen fører ikke tilsyn med rengøringen. Side 13 af 13

33 Bilag: 4.2. Rapport. Revision af Hvalsø Hallerne Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 2796/10

34

35

36

37

38

39 Bilag: 5.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

40

41

42 Bilag: 5.2. Budget Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

43

44 Bilag: 5.3. Regnskab fra kulturdage 2009 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

45

46 Bilag: 5.4. referat fra idemøde Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

47

48

49

50 Bilag: 5.5. Principper for tilskud Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4335/10

51

52 Bilag: 6.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

53

54

55 Bilag: 6.2. Principper for tilskud Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4337/10

56

57 Bilag: 7.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 15/10

58

59

60

61 Bilag: 7.2. Foreløbigt program Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16/10

62

63 Bilag: 7.3. Regnskab 2009 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 17/10

64

65 Bilag: 7.4. Principper for tilskud Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4333/10

66

67 Bilag: 8.1. Forslag til revideret vedtægt. Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 94135/09

68 Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune I henhold til Lov nr. 535 af 14. juni 2004 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivillig folkeoplysende foreningsarbejde m.m. (Folkeoplysningsloven) nedsætter Lejre Kommunalbestyrelse et Folkeoplysningsudvalg. 1. Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen. 2. Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer: 2 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. 4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra folkeoplysende foreninger hvis virksomhed omfatter folkeoplysende voksenundervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed samt debatskabende aktiviteter. Jf. dog Ligestillingsloven. 7 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra frivillige folkeoplysende foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5 fra idrætsforeninger og 2 fra øvrige foreninger. Jf. dog Ligestillingsloven. For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges én eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere. 3. Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted. Valg af de i punkt 2 nævnte medlemmer sker efter følgende procedure: Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvortil der indbydes 2 repræsentanter for henholdsvis foreninger, hvis virksomhed omfatter folkeoplysende voksenundervisning og de frivillige folkeoplysende foreninger.

69 Kun foreninger, der i det seneste år op til dato for valget til folkeoplysningsudvalg, har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud og/eller lokaler efter folkeoplysningsloven, vil blive indbudt til mødet. Hvis foreningerne på mødet indstiller præcist det antal foreningsrepræsentanter og suppleanter, der skal vælges i henhold til punkt 2, er Kommunalbestyrelsen bundet af indstillingen. Jf. dog Ligestillingsloven. Hvis der på mødet ikke opnås enighed om valget af medlemmer og stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet, eller senest 7 dage efter dette, fremkomne indstillinger fra ovennævnte foreninger. Hvis der inden fristens udløb kun er indstillet et ikke-tilstrækkeligt antal medlemmer og stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsen dem, der er indstillet, og dem, der herudover skal vælges. 4. Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen. Hvis et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i udvalget. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg inden for vedkommende virksomhedsområde. Kommunalbestyrelsen træffer efter anmodning fra et medlem beslutning om fritagelse fra sæde i Folkeoplysningsudvalget, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. I så fald indtræder stedfortræder nr. 1 for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden. Der kan nedsætte underudvalg. 5. Side 2 af 4

70 6. Beslutningerne som Folkeoplysningsudvalget træffer indføres i en beslutningsprotokol. Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand. Borgmesteren eller en af denne udpeget medarbejder forestår valget. Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre. Folkeoplysningsudvalget afholder møder så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 1 gang hvert kvartal. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en dagsorden til medlemmerne, eventuelt med bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 14 dage før mødet afholdes. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til et møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af mødets deltagere ved hvert mødes afslutning. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne. I formandens fravær er dette næstformandens opgave. Såfremt både formanden og næstformanden er fraværende er det det medlem af Folkeoplysningsudvalget, der har siddet længst i udvalget, som leder mødet. Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Side 3 af 4

71 7. Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretærbistand til rådighed. Vedtægterne træder i kraft den 1. februar Vedtaget af Lejre Kommunalbestyrelse den 25. januar Side 4 af 4

72 Bilag: 8.2. Notat - vedtægt for FOU Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 64669/09

73 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Alice Skaksen Hansen Børn Unge & Kultur D E Dato: 30. september 2009 J.nr.: 09/13995 Valg til folkeoplysningsudvalg for perioden , herunder vedtægt. Retsgrundlag Reglerne om valg til folkeoplysningsudvalg og dets sammensætning fremgår af Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 om lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde m.fl. med senere ændringer. Det er frivilligt for Kommunalbestyrelsen, hvorvidt der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg, og det er den nyvalgte kommunalbestyrelse, der skal træffe beslutning herom. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der fortsat skal være et folkeoplysningsudvalg i Lejre Kommune, skal valg til folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter kommunevalget og senest 1. april Det nuværende Folkeoplysningsudvalg fungerer indtil udgangen af den måned, hvor nyt folkeoplysningsudvalg er valgt. Det evt. nyvalgte folkeoplysningsudvalg fungerer hele valgperioden, og kan ikke nedlægges inden næste kommunevalg. I henhold til folkeoplysningslovens 34 og 35 er det Kommunalbestyrelsen, der fastsætter de nærmere regler om folkeoplysningsudvalgets sammensætning, om valg af medlemmer samt om udøvelse af udvalgets virksomhed. Folkeoplysningsudvalget skal have mindst 7 medlemmer, hvoraf flertallet skal bestå af folkeoplysningens brugere og mindretallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Medlemstallet skal være ulige. Der er ikke noget loft for antallet af medlemmer. Kommunalbestyrelsen afgør om der skal vælges tilforordnede til udvalget.

74 Personer med bopæl i kommunen har pligt til at modtage valg (borgerligt ombud). Personer, som ikke har bopæl i kommunen har ret, men ikke pligt til at modtage valg. For så vidt angår fritagelse for valg gælde Lov om kommunale valg. Valg af medlemmer Kommunalbestyrelsesrepræsentanter Kommunalbestyrelsen vælger det fastsatte antal repræsentanter til folkeoplysningsudvalget blandt dets medlemmer. Da det er den nyvalgte kommunalbestyrelse, der skal træffe beslutning, om man ønsker et folkeoplysningsudvalg, kan valget af repræsentanter i princippet ikke finde sted på kommunalbestyrelsens konstituerende møde, med mindre alle medlemmer er enige om det. Foreningsrepræsentanter Folkeoplysningsudvalgets flertal skal bestå af en bredt sammensat repræsentation af de foreninger, der får tilskud eller får anvist lokaler til folkeoplysende voksenundervisning eller til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder handicapgrupper. Kommunalbestyrelsen beslutter om foreningsrepræsentanterne skal vælges under ét eller der skal ske opdeling inden for lovens to hovedområder, samt eventuelt yderligere opdeling inden for hovedområderne. 1 Kun foreninger, der i det seneste år op til datoen for valget, har gennemført folkeoplysende virksomhed kan foreslå kandidater til folkeoplysningsudvalget. Den folkeoplysende virksomhed skal være gennemført med tilskud efter loven eller i lokaler anvist i henhold til loven. Hvis foreningerne indstiller præcist det antal foreningsrepræsentanter, der skal vælges, er Kommunalbestyrelsen bundet af indstillingen, jf. dog Ligestillingsloven. Ligestillingsloven 1 Pt. er foreningsrepræsentanterne opdelt på hovedområder og yderligere inden for hovedområde, idet 4 medlemmer repræsenterer den folkeoplysende voksenundervisning, 7 medlemmer repræsenterer det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, hvoraf 5 repræsenterer idrætten og 2 de øvrige foreninger. Side 2 af 3

75 I henhold til Ligestillingsloven skal foreningerne indstille lige mange kvinder og mænd. Det betyder, at hvis der skal indstilles ét medlem inden for en brugergruppe, skal foreningen indstille én kvinde og én mand. Hvis der skal indstilles tre medlemmer, skal foreningerne indstille to kvinder og to mænd. Det er dog Kommunalbestyrelsen, der udpeger medlemmerne blandt de indstillede. Foreningerne kan fravige ligestillingsreglerne, hvis der foreligger en særlig begrundelse, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan ikke lade pladser i folkeoplysningsudvalget stå tomme med henvisning til Ligestillingslovens regler. Valgbarhed Alle er i princippet valgbare til folkeoplysningsudvalget, blot de er foreslået af en forening, der er berettiget dertil. Det betyder, at personer, der foreslås valgt, ikke behøver at være medlem af den forening, der stiller forslaget, de behøver ikke at være fyldt 18 år og heller ikke at have bopæl i Kommunen. Vedtægt De nærmere regler om folkeoplysningsudvalgets sammensætning, om valg af medlemmer samt om udøvelse af udvalgets virksomhed fastsættes i en vedtægt. Formuleringen fra den nugældende vedtægt af januar 2007 kan med enkelte justeringer samt tilføjelse af bestemmelser fra Ligestillingsloven genanvendes. Konkret skal det tages stilling til: om der skal nedsættes en folkeoplysningsudvalg, og i givet fald: antallet af medlemmer. medlemmernes sammensætning. om der skal vælges tilforordnede. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er etableret folkeoplysende handikapforeninger i Lejre Kommune. Side 3 af 3

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014 STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Gældende fra 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget... 3 Valg og udpegning af medlemmer... 3 Foreningsrepræsentation....

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

sportshaller i Stevns Kommune

sportshaller i Stevns Kommune Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Forslag til Ny model for organisering af kommunale sportshaller i Stevns Kommune Stevnsmodellen Januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund side 3 2. Kommissorium

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune.

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter 1. Institutionens navn er Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Idrætschefen har den administrative og personalemæssige ledelse af Glostrup Idrætsanlæg.

Idrætschefen har den administrative og personalemæssige ledelse af Glostrup Idrætsanlæg. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Sagsnr.: 07/3249 Vedtægter for brugerbestyrelsen ved Glostrup Idrætsanlæg Indledning Glostrup Kommunalbestyrelse har det overordnede ansvar for Glostrup Idrætsanlæg

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Lejremodel 2.0. for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller

Lejremodel 2.0. for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller 1. Tydeligere brugerindflydelse og engagement Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller ( Lejre-hallerne ) fastlægger

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere