Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre"

Transkript

1 Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering ØU - Udvalgets mødeplan for KF - Revision af Hvalsø Hallerne KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kulturdage KF - Ansøgning fra pulje til andre kulturelle aktiviteter - "Familier til kræftramte børn." KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Kulturnat KF - Folkeoplysningsudvalg KF - Eventuelt...17

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/24829 Resumé: Sagsfremstilling: Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Dagsorden godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 2. KF - Orientering Sagsnr.: 09/24826 Resumé: A. Postliste Kultur for alle - Kultur for hele landet. Kulturministerens strategi. B. Introduktion til det nye udvalg. Det foreslås, at drøfte hvilken introduktion udvalget ønsker til fagområdet, herunder evt. besøg på kulturelle institutioner. C. Evaluering Kram Kamelen D. Datoer for netværksmøder E. Invitation til kulturkonference i Vejle Sagsfremstilling: Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Taget til efterretning. Pkt. B Der planlægges institutionsbesøg i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder. Pkt. D Der afholdes netværksmøder på følgende datoer: 10/2 Kultur 17/3 Idræt (ændret fra den 11/3) 24/3 Kulturhistorie 14/4 Friluft Alle dage kl. 19 i Kulturhuset i Hvalsø.

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 3. ØU - Udvalgets mødeplan for 2010 Sagsnr.: 09/23252 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 30. november 2009, at forslag til mødeplan principgodkendes og forelægges til fornyet politisk behandling i fagudvalgene, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen efter det konstituerende møde. Fagudvalgene vedtog den 7. december 2009 mødedato og tidspunkt for mødet i januar måned Sagsfremstilling: Den samlede mødeplan indeholder forslag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møder. Det enkelte udvalg drøfter egen mødeplan. Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2010 med udgangspunkt i: at fagudvalgsmøder afholdes mandag-onsdag i den første uge af måneden at Økonomiudvalgsmøder afholdes tirsdag i ugen inden møder i Kommunalbestyrelsen at Kommunalbestyrelsesmøder afholdes sidste mandag i måneden at der afholdes 3 budgetseminarer at der afholdes Kommunalbestyrelsestemamøder torsdage i samme uge som der er Økonomiudvalgsmøde - dog ikke i måneder, hvor der er budgettemamøder. Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre holder møder på rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Udvalget for Børn & Ungdom holder møder på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Teknik & Miljø holder møder på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Job & Arbejdsmarked holder møder på rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Udvalget for Kultur og Fritid holder møder på Rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Økonomiudvalgets møder afholdes på rådhuset i Lyndby. Møderne afholdes kl Kommunalbestyrelsens møder afholdes på Rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalget godkender sin mødeplan med virkning fra februar måned Bilag: Politisk mødeplan for 2010 af 17. december 2009 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Indstillingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den Udvalget anbefaler mødeplanen med den ændring, at udvalgets møder afholdes mandage kl Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Udvalgsmøderne afvikles onsdage kl. 17 på rådhuset i Allerslev.

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 4. KF - Revision af Hvalsø Hallerne Sagsnr.: 10/110 Resumé: Administrationen har bedt Deloitte om en revisionsgennemgang af Hvalsø Hallerne. Formålet var, at kortlægge indtægternes registrering (Lejre Kommune vs. Foreningen for Hvalsø Hallerne) samt at undersøge hvilke forretningsgange og interne procedurer, der er etableret i relation til indtægtsregistreringen. Sagsfremstilling: Revisionsrapporten forelægger nu. Her fremhæves det, at en stor del af indtægtsregistreringen i hallen er baseret på forretningsgange og aftaler, Deloitte ikke finder beskrevet, eller som fungerer anderledes end beskrevet. Dette kan efter Deloitte s opfattelse være en medvirkende årsag til, at der kan opstå usikkerhed omkring snitfladerne mellem kommunen og foreningen i relation til indtægtsregistreringen i Hvalsø Hallen. Herudover har undersøgelsen givet anledning til enkelte observationer jævnfør de efterfølgende afsnit. I tilknytning til observationerne anbefaler Deloitte sammenfattende: A. at drifts- og samarbejdsforholdet mellem kommunen og foreningen kortlægges og beskrives i ny drifts- og samarbejdsaftale jævnfør afsnit B. at det undersøges om valg af revisor er sket i overensstemmelse med vedtægten jævnfør afsnit3.1.2 C. at momsforhold vedrørende halleje/lokaleleje mv. justeres, og at godkendelsesproceduren for taksterne for halleje/lokaleleje mv. undersøges jævnfør afsnit D. at det undersøges, om der forefindes en forpagtningsaftale jævnfør afsnit E. at aftalen mellem kommunen og foreningen omkring prisfastsættelse og salg af reklameplads i hallen formaliseres og beskrives jævnfør afsnit Udtalelser: Administrationens vurdering: A. Drifts- og samarbejdsaftale Det følger af Lejremodellen, at der skal indgås en drifts- og samarbejdsaftale mellem Foreningen Hvalsø Hallerne og Lejre Kommune. Foreningen Hvalsø Hallerne har søgt og fået dispensation fra Lejremodellen (KF ). Dispensationen er givet i forhold til, at der ikke nedsættes en halbestyrelse for Hvalsø Hallerne, men at Foreningen Hvalsø Hallerne fortsætter med at stå for driften af hallerne. Den kommende drifts- og samarbejdsaftale skal leve op til Lejremodellens intentioner og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. B. Vedtægter

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 Det følger af Kommunalbestyrelsens beslutning den punkt "Organisering af kommunale idrætshaller": "at vedtægter for den enkelte halbestyrelse behandles i Kommunalbestyrelsen efter stiftende generalforsamling". C. Takster for udlejning af hal og lokaler Af Lejremodellen følger, at der udarbejdes takstblad for hver hal for udlejning af hal og lokaler, og at takstbladet forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse. D. Jf. Lejremodellen kan bestyreselen forpagte cafeteriadrift til tredjemand. E. Prisfastsættelse af reklameplads Af Lejremodellen følger: "at indtægtsdækkede aktiviteter udbydes på vilkår der ikke er konkurrenceforvridende. Halbestyrelsen udviser høj etik og moral i sine beslutninger og handlinger. Halbestyrelsen har det fulde ansvar for disse aktiviteter herunder økonomisk ansvar". Reklameindtægter er et eksempel på indtægtsdækket virksomhed. Det er administrationens opfattelse at indgåelse af drifts- og samarbejdsaftalen i overensstemmelse med Lejremodellen vil klarlægge ovennævnte punkter. Aftalen forventes af foreligge inden 1. marts 2010.Det følger af Lejremodellen at Lejre Kommunes budgetvejledning, kontoplan og budgetsystem følges. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at ovennævnte forhold indarbejdes i den kommende drifts- og samarbejdsaftale Bilag: Lejremodel for organisering af kommunale idrætshaller.doc Rapport. Revision af Hvalsø Hallerne Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Indstillingen tiltrådt.

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 5. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kulturdage 2010 Sagsnr.: 09/24790 Resumé: Koordinationsgruppen for Lejre Kulturdage v/lisbet Kristiansen og v/erik Mikkelsen søger om økonomisk støtte til afholdelse af Kulturdage 2010, som finder sted i perioden 17. april til 2. maj Der søges om kr. Sagsfremstilling: Kulturdage blev startet i gl. Bramsnæs og er videreført i Lejre Kommune hvor kulturdagene har været afholdt i 4 år i træk. Formålet med kulturdagene er, at sætte fokus på kulturen i Lejre Kommune. Grundideen er, at borgerne gennem forskellige aktiviteter og arrangementer bliver opmærksomme på de historiske og nutidige kulturelle værdier i lokalsamfundet. Aktørerne bag kulturdagene repræsenterer et bredt udsnit af kommunens foreningsliv, kulturelle institutioner og initiativrige borgere, der ønsker at medvirke til en fortsættelse og videreudvikling af kulturdagene. Alle deltagerne arbejder på frivillig basis. Koordinationsgruppen er sammensat af borgere fra de tre gamle kommuner. Gruppens opgave er at være inspirerende samarbejdspartner i forhold til aktørernes ideer og dernæst at koordinere arrangementerne. Herudover sørger gruppen for de mange praktiske opgaver undervejs, både før og under kulturdagenes afholdelse. Med Kulturdagene ønsker koordinationsgruppen at give borgerne et tilbud om aktiviteter, der kan give dem spændende oplevelser og mulighed for at være aktive, dels sammen med familien, dels sammen med andre borgere i kommunen. Kulturdagenes slogan for 2010 er "...er du med?", som koordinationsgruppen mener er i god tråd med visionen om Lejre Kommune som bo- og oplevelseskommune, hvor det er vigtigt, at borgerne inddrages og er aktivt deltagende i at præge kommunens kulturelle liv. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle aktiviteter". Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Det er administrationens vurdering, at Kulturdagene bidrager væsentligt til kommunens overordnede vision. Økonomi og finansiering: Koordinationsgruppen søger om kr. og oplyser, at det ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at lægge et detaljeret budget, da de stadig er i planlægningsfasen. Administrationen oplyser, at Lejre Kulturdages regnskab for 2009 viser et overskud på kr. Der forventes udgifter på kr. Budget 2010 og regnskab for arrangementet i 2009 er vedlagt som bilag. Udvalget for Kultur & Fritid bevilgede i kr. i tilskud til

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 10 Lejre Kulturdage. Administrationen oplyser, at der i budget til "Pulje til andre kulturelle opgaver" for 2010 er kr. og der er pt. intet forbrug. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: Ansøgning Budget Regnskab fra kulturdage 2009 referat fra idemøde Principper for tilskud Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Der gives tilskud på kr.

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning fra pulje til andre kulturelle aktiviteter - "Familier til kræftramte børn." Sagsnr.: 09/24972 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning fra foreningen "Familier med kræftramte børn", om køb af billede som støtte til aktiviteter til familier med kræftramte børn. Billedet koster kr. ex. moms. Sagsfremstilling: Foreningen "Familier med kræftramte børn" er en selvstændig, landsdækkende forening, etableret i Foreningens væsentligste formål er at yde støtte til kræftramte børn, unge og deres familier, så alle kommer bedst muligt igennem en svær tid. Foreningen er medlem af ISOBRO, indsamlingsorganisationernes brancheforening og repræsenterer desuden Danmark i ICCCPO, det internationale netværk af børnekræftorganisationer. Se endvidere Familier med kræftramte børn afholder en række aktiviteter og arrangementer, hvor medlemmerne kan mødes under trygge forhold og udveksle erfaringer. De forskellige aktiviteter medvirker til at skabe lyspunkter for familierne, i en vanskelig tid. Kunstneren Peder Stougård har stillet sit billede "barnet" til rådighed for Familier med kræftramte børn, sådan at indtægter ved salg af hans billede vil gå til arrangementer og aktiviteter. Billedet måler 60 x 80 cm og er fremstillet i et begrænset oplag under kyndig vejledning og opsyn af kunstneren. Billedet leveres opklæbet og indsat i en ramme i børstet aluminium. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at der i henhold til principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle aktiviteter, er følgende betingelser for at kunne søge: Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune. Tilbuddet skal være åbent. Arrangementer er ikke kommercielt. Der skal foreligge et budget, samt foreningens regnskab inkl. egenkapital. Administrationen gør opmærksom på, at en eventuel godkendelse kan danne præcedens, da der findes en række patientforeninger. Økonomi og finansiering: Billedet koster kr. ex moms og forsendelse. Administrationen oplyser, at der i budget til "Pulje til andre kulturelle opgaver" for 2010 er kr. og der er pt. intet forbrug. Beslutningskompetence:

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 Udvalget for Kultur & Fritid. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: Ansøgning Principper for tilskud Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Ansøgningen henvises til pulje under Servicelovens 18 (Frivilligt socialt arbejde).

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Kulturnat 2010 Sagsnr.: 10/1 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 17. december 2009, fra styregruppen bag Kulturnatten i Hvalsø. Styregruppen søger om underskudsgaranti på kr. til arrangementet, der planlægges afholdt den sidste fredag i august Sagsfremstilling: Kulturnatten arrangeres af foreninger, institutioner, private og Handelsstandsforeningen der samarbejder om, at skabe en kreativ folkelig eftermiddag/aften, hvor Hovedgaden og Torvet i Hvalsø lukkes for gennemkørsel og præges af boder, kunstnere og optrædende. Det foreløbige program er vedlagt, mens k-natgruppen/styregruppen arbejder på det endelige program. K-natgruppen består af frivillige ildsjæle, der skaber netværk og danner rammerne for et alsidigt program. Planlægningen af arrangementet tager sin begyndelse med et inspirationsmøde i marts måned, hvor alle interesserede vil få mulighed for at deltage. Mødet annonceres i den lokale presse, på hjemmesiden, via facebookgruppen "Hvalsø kulturnat", og med mails til alle lokale interessenter. Ønsket er at involvere lokale kræfter, med henblik på at danne kontakter og netværk også på tværs af gamle kommuneskel og interesseområder. K-natgruppen håber, at Lejre Kommune accepterer at blive involveret på samme måde som i Det drejer sig om afspærring af Hovedgaden i Hvalsø samt efterfølgende oprydning. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle opgaver". Det vil sige, at arrangementer er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Der foreligger ikke et egentligt budget for arrangementet i 2010, men regnskab for 2009 er vedlagt. Endvidere er programmet foreløbigt. Administrationen anbefaler at der, såfremt ansøgningen imødekommes, gives en forhåndstilkendegivelse om en underskudsgaranti kr. under forudsætning af, at der fremsendes udførligt budget og program for Økonomi og finansiering: K-natgruppen søger Lejre Kommune om underskudsgaranti på kr. til arrangementet. I 2009 bevilgede Udvalget for Kultur & Fritid underskudsgaranti på kr. til Kulturnatten. Administrationen oplyser, at der i budget 2010 for "Pulje til andre kulturelle opgaver" er

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side kr., hvoraf 0 kr. er disponeret. til rådighed. K-natgruppen søger endvidere om underskudsgaranti på kr. fra Hvalsø Handels & erhvervsforening og forventer bidrag fra lokale sponsorer på kr og indtægt på kr. ved salg af badges. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: Ansøgning Foreløbigt program Regnskab 2009 Principper for tilskud Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Der gives underskudsgaranti på kr.

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Folkeoplysningsudvalg Sagsnr.: 09/13995 Resumé: I henhold til Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, 34, stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen nedsætte et Folkeoplysningsudvalg. Et nedsat Folkeoplysningsudvalgs sammensætning og valgprocedure fremgår af Folkeoplysningsloven 34 og 35. Et nedsat Folkeoplysningsudvalgs kompetencer og pligter fremgår af Folkeoplysningsloven Sagsfremstilling: Valg til Folkeoplysningsudvalget skal finde sted snarest muligt efter kommunevalget og senest 1. april Det nuværende Folkeoplysningsudvalg fungerer indtil udgangen af den måned, hvor nyt Folkeoplysningsudvalg er valgt. I henhold til Folkeoplysningsloven skal folkeoplysningsudvalget bestå af mindst 7 medlemmer, hvoraf flertallet skal bestå af folkeoplysningens brugere og mindretallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Medlemstallet skal være ulige og der er ikke noget loft for antallet af medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne efter indstilling fra de folkeoplysende foreninger, (brugerne). I henhold til Ligestillingslovens 10a (Lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007 med senere ændring) skal foreningerne indstille lige mange kvinder og mænd. Hvis der f.eks. skal indstilles 5 medlemmer, skal foreningerne indstille 3 kvinder og 3 mænd. Det er dog Kommunalbestyrelsen, der udpeger medlemmerne blandt de indstillede. Foreningerne kan fravige ligestillingsreglerne, hvis der foreligger særlige grunde, jf. Ligestillingslovens 10 a, stk. 2. Der skal i givet fald angives en begrundelse herfor. Det er Kommunalbestyrelsen der afgør om en anmodning om at fravige reglerne skal imødekommes. Kommunalbestyrelsen kan ikke lade pladser stå tomme i folkeoplysningsudvalget med henvisning til Ligestillingslovens regler, idet der er tale om et udvalg, der træffer generelle eller konkrete afgørelser. jf. Ligestillingslovens 10 a. stk. 4. De nærmere regler om Folkeoplysningsudvalgets sammensætning, om valg af medlemmer samt om udvalgets virksomhed fastsættes i en vedtægt. Den nugældende vedtægt af januar 2007 kan, med enkelte justeringer og eventuelle ændringer af antal medlemmer og sammensætning samt tilføjelse af bestemmelser i henhold til Ligestillingsloven, genanvendes. Det nuværende Folkeoplysningsudvalg består således af 13 medlemmer og har følgende sammensætning: 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen 4 repræsentanter for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) 7 repræsentanter for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, hvoraf 5 repræsenterer idrætten og 2 de øvrige foreninger.

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 16 Sagen har været forelagt Folkeoplysningsudvalget i møde den 21. oktober Folkeoplysningsudvalget anbefalede: 1. at der fortsat skal være et Folkeoplysningsudvalg i Lejre Kommune. 2. at Folkeoplysningsudvalget fortsat skal bestå af 13 medlemmer 3. at sammensætningen er uændret 4. at der ikke skal vælges tilforordnede. 5. at vedtægtens pkt. 2 afsnit 3 og 4 sidste sætning ændres til: Jf. dog Ligestillingsloven. Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i møde den 11. november 2009, at anbefale indstillingen, idet udvalget dog ønskede, at forholdene vedr. Ligestillingsloven skulle undersøges nærmere, inden sagen skulle lægges op igen i den kommende periode. Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde den 7. december 2008 udpeget 2 repræsentanter. Udtalelser: Administrationens vurdering: Konkret skal der tages stilling til: antallet af medlemmer i folkeoplysningsudvalget. medlemmernes sammensætning. om der skal vælges tilforordnede. vedtægten i øvrigt. Økonomi og finansiering: Udgifter til diæter og øvrige mødeudgifter indgår i Budget Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Folkeoplysningsudvalget fortsat består af 13 medlemmer 2. at sammensætningen er uændret 3. at der ikke vælges tilforordnede. 4. at vedtægtens pkt. 2 afsnit 3 og 4 sidste sætning ændres til: Jf. dog Ligestillingsloven. Bilag: Forslag til revideret vedtægt. Notat - vedtægt for FOU Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Indstillingen anbefales.

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: 09/24828 Resumé: Sagsfremstilling: Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Intet.

18 Bilag: 3.1. Politisk mødeplan for 2010 af 17. december 2009 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /09 Fusion ID: Bilag Politisk mødeplan for 2010 af 17. december 2009 kunne ikke konverteres til PDF. Filtypen understøttes ikke.

19 Bilag: 4.1. Lejremodel for organisering af kommunale idrætshaller.doc Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 1778/10

20 Dato: 24. februar 2009 Børn Unge og Kultur J.nr.: 07/1079 Lejremodel for organisering af kommunale idrætshaller Indledning Lejre Kommunes vision er at kommunen skal være En attraktiv og moderne boog oplevelseskommune. Det betyder, at kommunen ønsker at være kendt for kvalitet og effektiv service, ansvarligt fællesskab og et berigende liv. Det er visionen, at borgerne i Lejre Kommune kan få attraktive oplevelser af både kulturel art og i naturen. Visionen er også at udvikle og udvide rammerne for flere moderne og lokale oplevelsestilbud for børn, unge, voksne og ældre. Kommunens haller og tilhørende lokaler kan bidrage til en udvikling i positiv retning, så Lejre Kommunes borgere får mangfoldige muligheder for især fysiske aktiviteter. Målet for ansvarligt fællesskab er, at der indgås forpligtende samarbejder mellem foreninger, kulturliv, fritidsliv, erhvervsliv og Lejre Kommune om for eksempel at skabe rammer om borgernes lokale oplevelsestilbud. Kommunens idrætshaller er sådan en ramme. Kommunalbestyrelsen ønsker at kommunens idrætshaller organiseres så det også i fremtiden sikrer en effektiv og smidig drift, der både lever op til det besluttede serviceniveau og brugernes ønsker og behov. Organisation og drift skal sikre mest mulig service for pengene. Baggrund Ved kommunesammenlægningen 1. januar 2007 har Lejre Kommune 8 idrætshaller. Nogle store andre mindre. Der er tale om kommunalt ejede haller, på nær Såbyhallen, der ejes af en selvejende institution Såby IF Thor. Hallen er beliggende på kommunal lejet grund. De kommunalt ejede haller er: Bramsnæsvighallen med multisal, Kirke Hyllinge Hallen, Hvalsøhallerne, Lejrehallen, Ostedhallen, Trælleruphallen og Glimhallen. Herudover er der en multisal i Sæby-Gershøj og en gymnastiksal i Kirke Sonnerup. Den selvejende Såbyhal ejes af Såby IF Thor der selv forestår driften. Såbyhallen indgår derfor ikke i Lejremodellen.

21 Nuværende organisering af idrætshallerne Organisering og drift af idrætshallerne i de 3 gamle kommuner har været meget forskellig. Det kan opdeles i 4 modeller: Kommunal drift med halinspektør som daglig leder og hvor skolelederen har den overordnede ledelse. Entrepriseaftale mellem kommunen og lokal idrætsforening om driften. Økonomien indgår i skolens driftsbudget. Bestyrelsesmodel i henhold til drifts- og samarbejdsaftale mellem kommunen og en forening der er oprettet med henblik på at drive hallen. Selvejende institution drevet af idrætsforening. Der er ikke ansat en halinspektør i alle haller. De haller der ikke har halinspektør er, Osted, Lejre, Trællerup og Glim. I stedet varetages halinspektøropgaver i Ostedhallen af cafeterieforpagter/rengøringsentreprenør/åbne og lukke, tilsyn. Trælleruphallen af cafeterieforpagter/rengøringsentreprenør/åbne og lukke, tilsyn. Lejrehallen, Lejre Idrætsforening, åbne/lukke, tilsyn. Glimhallen, Langvad Gymnastikforening, åbne/lukke, tilsyn. Skolernes pedelordninger og snitflader til haldrift Der er i nogle haller med halinspektør i et vist omfang samordning af driftsopgaver mellem halinspektør og skolepedel f.eks. om aftenlukkefunktion. En administrativ arbejdsgruppe er i gang med afdækning af denne problemstilling. Den politiske proces - kommissorium På Underudvalget for Kultur og Fritids møde den 15. november 2006 blev den fremtidige organisering af halområdet drøftet, og Udvalget besluttede: Sagen videresendes til Sammenlægningsudvalget, idet Underudvalget for Kultur og Fritid anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe med relevante interessenter til udarbejdelse af et forslag til fremtidig organisering. Den 7. marts 2007 godkendte Udvalget for Kultur- og Fritid et kommissorium for en arbejdsgruppe som, ud fra mål om kvalitet og effektivitet, har fået til opgave at komme med forslag til model for fremtidig organisering af kommunens idrætshaller. Arbejdsgruppen er sammensat af 2 formænd for idrætsforeninger i kommunen, formanden for bestyrelsen for Hvalsøhallerne, 1 halinspektør, 1 viceskoleleder og 1 administrativ medarbejder fra Børn, Unge og Kultur (leder af arbejdsgruppen). Ifølge kommissoriet skal arbejdsgruppen tage udgangspunkt i den model som sektorarbejdsgruppe vedr. idrætshaller anbefalede i sin rapport af 26. april Side 2 af 13

22 Modellen skal omfatte: Organisation og struktur herunder ledelse af hallerne, styringsprincipper, referencer, snitflader til servicemedarbejderne på skolerne. Drift (herunder åbningstid og ferielukning, rengøring, bemanding i åbningstiden, øvrige personale, vedligeholdelse inde/ude, energi, økonomistyring) Stillingtagen til: Retningslinier for lokaleudlån, cafeteriedrift, indtægtsdækket virksomhed, reklameskiltning, afgrænsning af brugergrupper, udlejningsvirksomhed. Lejremodel Arbejdsgruppen har i sit arbejde taget udgangspunkt i, at organiseringen af kommunens idrætshaller skal fremme: - at Lejre Kommune profilerer sig på sin indsats for sundhed, bevægelse og kulturliv igennem hallernes virke. - at alle brugere føler at der lyttes til deres interesser, og at der er mulighed for, at de der har beslutningskompetencen kan handle på disse ønsker. - at det frivillige foreningsliv styrkes. Nye sportsgrene, kulturbegivenheder, arrangementer mv. skal støttes positivt. - at der i så mange af døgnets timer som muligt er et rigt og kreativt liv i og omkring hallerne. - at hallerne er ubetinget ukommercielle foretagender i privat henseende, men indtægtsdækket virksomhed må gerne udøves. For så vidt angår cafeteriedrift kan hallens bestyrelse forpagte driften til tredjemand. - at der er ubetinget gennemskuelighed i beslutninger og økonomiske forhold. - at driftsformen medfører forenklet administration og robust drift. Hallerne er underlagt Lejre Kommunes overordnede politikker. Fx Lejre Kommunes Planstrategi, Kultur- og Fritidspolitik, Børne- og Ungepolitik og politik vedr. sundhedsfremme. I det følgende beskrives Lejremodellen nærmere. Organisation og struktur Hallerne organiseres med halbestyrelse og halinspektør som sammen har ansvar for hallens/hallernes drift og udvikling. Lejre Kommune har allerede gjort positive erfaringer med en bestyrelsesmodel, idet Hvalsøhallerne er organiseret med en bestyrelse, som på baggrund af en Side 3 af 13

23 drifts- og samarbejdsaftale står for driften af hallerne. Lejremodellen bygger således på egne positive erfaringer. Bestyrelsesmodeller forekommer også i andre danske kommuner (ex. Ringsted). Hensigten med Lejremodellen er at lægge initiativ, ansvar og fleksibilitet ud til de lokale brugere, så hallernes aktiviteter afspejler de former for oplevelser og aktiviteter, som borgere og foreninger/brugere ønsker. Lejremodellen er afhængig af, at foreninger og brugere udviser engagement og ansvar for hallens aktiviteter og drift. Lokalområdet får gennem halbestyrelsen stor indflydelse på, hvilke aktiviteter der skal foregå i og omkring idrætshallen. Det er håbet, at Lejremodellen vil bidrage til, at nye idrætsformer og andre aktiviteter kan se dagens lys. Multisalen i Sæby-Gershøj og gymnastiksalen i Kirke Sonnerup er små lokaliteter, som i Lejremodellen forbliver under skolerne. De skal dog fortsat indgå i den årlige fordeling af tider i haller og lokaler. Dialogmøder For at sikre en regelmæssig dialog mellem Udvalget for Kultur og Fritid og halbestyrelserne og halinspektørerne, holdes der én gang årligt et fælles dialogmøde mellem halbestyrelserne, halinspektørerne og Udvalget for Kultur og Fritid, efter den model for dialogmøder som er besluttet for Lejre Kommune. Dialogmødet holdes om foråret, for at drøftelserne kan indgå i planlægningen for det kommende år - både for Kommunalbestyrelsen, for halbestyrelserne og halinspektørerne. Dialogmødet skal således have fokus på det fremadrettede, og bør kun i begrænset omfang være tilbageskuende i forhold til aktiviteter og forhold fra foregående eller nuværende planår. Hallernes aktiviteter for året før beskrives i halbestyrelsens beretning. Kommunikation til brugere og borgere Der etableres en hjemmeside til hver hal under Lejre Kommunes hjemmeside. Hjemmesiderne bør være klar til brug på tidspunktet for Lejremodellens ikrafttræden. Formålet er, at borgere og brugere/foreninger får mulighed for at orientere sig elektronisk om de aktiviteter, der foregår i hallerne. For eksempel kan oversigt over lokalebookingen ligge på hallernes hjemmeside, så det fremgår om der er tidspunkter, hvor der er ledig kapacitet. Booking foregår ved kontakt til hallen via mail, telefonisk eller personligt fremmøde. Ansvar for a jourføring af hjemmesiden ligger hos halbestyrelsen. Side 4 af 13

24 Skoler, foreninger under Folkeoplysningsudvalget og Lejre kommunes brug af haller og tilhørende lokaler Skolerne har 1. prioritet til at bruge hallerne i skoletiden. Hvis der er tidspunkter i skoletiden, hvor skolerne ikke har aktiviteter i hallerne, kan halbestyrelserne disponere over disse tider. Det aftales mellem den enkelte skole og halbestyrelse. Lejre Kommune (herunder skoler, dagtilbud m.v.) betaler ikke for brug af lokaler og haller. Foreninger får stillet haller, lokaler og kommunalt ejede redskaber gratis til rådighed (i henhold til Folkeoplysningsloven). Økonomi Glimhallen, Lejrehallen, Ostedhallen og Trælleruphallen Hallerne i gamle Lejre Kommune har hidtil været tilknyttet hver sin skole, både hvad angår ledelse og budget, når der ses bort fra entrepriseaftaler som er indgået mellem Lejre Kommune og idrætsforeninger om varetagelse af tilsyn og åbne/lukkefunktion. Administrationen har foretaget en udredning af budget og forbrug på hallerne, og der er opstillet et budget for hver hal. Udgangspunktet har været, at den enkelte hal skal kunne opretholde et aktivitetsniveau svarende til niveauet for En eksternt konsulentrapport fra 2005 er lagt til grund for beregningen af energiforbrug (el, vand og varme) for hver hal. Udgiften på anslået forbrug er udregnet i 2009 priser. Administrationen (Ejendom og Anlæg) har igangsat opsætning af målere, der fremover kan aflæse det faktiske forbrug. Der vil ske en opfølgning og tilretning af budgetterne i forhold til forbruget. Økonomi driftsramme fra Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et driftsbudget til den enkelte hals drift. Driftsbudgettet udarbejdes med udgangspunkt i de nuværende driftsbudgetter. Driftsbudgetmæssige forhold: Hallernes bevillinger er rammebevillinger og underlagt principper for mål og rammebevillinger. Energibudgettet (el, vand og varme) lægges ind i rammen. Budget for den del af rengøringen der foretages af den kommunale rengøringsafdeling ligger udenfor rammen, resten af rengøringsbudgettet lægges ind i rammen. Hallerne kan i lighed med kommunens øvrige virksomheder indsende budgetønsker. Side 5 af 13

25 Hallerne kan efter kommunens gældende regler overføre over- og underskud mellem årene. Lejre Kommunes budgetvejledning, kontoplan og budgetsystem følges. Halbestyrelsen har mulighed for at generere et overskud, der går ud over kommunens gældende regler, uden at dette overskud får indflydelse på størrelsen af det samlede kommunale driftsbudget som tildeles den enkelte hal. Dette for at bevare halbestyrelsens incitament til aktivitetsudvidelse. Økonomi - indtægtsgivende virksomhed Halbestyrelsen kan have indtægtsdækket virksomhed på ledige tider i hal og lokaler. Indtægtsdækkede aktiviteter skal udbydes på vilkår der ikke er konkurrenceforvridende. Halbestyrelsen udviser høj etik og moral i sine beslutninger og handlinger. Halbestyrelsen har det fulde ansvar for disse aktiviteter herunder økonomisk ansvar. Eksempler på indtægtsdækket virksomhed: Reklameindtægter. Udlejning af hal og lokaler i det omfang der er ledig kapacitet (ex. private kulturelle aktiviteter, firmaarrangementer, fester). Cafeteriadrift. Café og Caféteriadrift Halbestyrelsen kan forpagte cafeteriadrift til tredjemand. En forpagtningsaftale mellem halbestyrelsen og forpagter kan eventuelt indeholde aftale om forpagterens mulighed for take away og diner transportable. Erfaringsmæssigt kan det være vanskeligt at oppebære en rimelig indtægt alene ved at drive cafeteria. Det skal derfor være muligt, at cafeteriaforpagteren kan ansættes til at udføre andre opgaver i hallen (ex tilsyn, rengøring og åbne- og lukkefunktion). Det aftales med halbestyrelsen. Drifts- og samarbejdsaftale Der indgås en drifts- og samarbejdsaftale mellem Lejre Kommune og halbestyrelsen. Halbestyrelsen udarbejder forslag. I aftalen beskrives f.eks. ejerforhold herunder ejerforhold for så vidt angår inventar og løsøre, ansættelsesforhold, ansvars- og opgavefordeling mellem Lejre Kommune og halbestyrelsen. Der udarbejdes takstblad for hver hal for udlejning af hal og lokaler. Takstbladet forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Halbestyrelsens sammensætning Side 6 af 13

26 Halbestyrelsen har 7 til 9 medlemmer, incl. formanden. Halbestyrelsen sammensættes bl.a. af repræsentanter for de foreninger og brugergrupper der har eller søger om haltid/lokaletid i hallen. Herudover er halinspektøren sekretær for halbestyrelsen. Den følgende sammensætning tilstræbes: 4 til 6 medlemmer valgt fra de idrætsforeninger som har eller søger haltid/lokaletid i hallen 2 medlemmer valgt fra andre foreninger (aftenskoler, kulturforeninger og andre foreninger) som har eller søger haltid/lokaletid i hallen. Skole/SFO og ungdomsskole stiller i fællesskab med én person, samt en suppleant Hvis én eller begge pladser til andre foreninger (aftenskoler, kulturforeninger og andre foreninger) ikke kan besættes med repræsentanter for disse, overgår pladsen til idrætsforeninger. Valg til halbestyrelsen Valg til halbestyrelsens 6 til 8 foreningsvalgte pladser foretages ved den årlige generalforsamling, som skal gennemføres inden 30. april. Det er alene personer over 18 år, der repræsenterer en forening, som kan stille op til halbestyrelsesvalget. Det kan være et medlem fra foreningsbestyrelse, eller en person som en foreningsbestyrelse har indstillet. Valget gennemføres således: Valg i ulige år: 1. Valg af formand. 2. Valg af en repræsentant fra idrætsforeningerne. 3. Valg af en repræsentant fra andre foreninger. 4. Valg af to suppleanter, én fra idrætsforeningerne og én fra andre foreninger. Hvis andre foreninger ikke kan stille med en suppleant vælges to fra idrætsforeningerne. Valg i lige år: 1. Valg af to repræsentanter fra idrætsforeningerne. 2. Valg af en repræsentant fra andre foreninger. 3. Valg af to suppleanter, én fra idrætsforeningerne og én fra andre foreninger. Hvis andre foreninger ikke kan stille med en suppleant vælges to fra idrætsforeningerne. Side 7 af 13

27 Består halbestyrelsen af 8 eller 9 medlemmer vælges de ekstra repræsentanter blandt idrætsforeningerne. Vælges formanden blandt 'andre foreninger' eller 'skole' vælges/udpeges der ikke yderligere medlemmer til halbestyrelsen herfra i dette år. I stedet vælges yderligere et medlem blandt idrætsforeninger. Valget sker for en 2-årig periode og valgperioden løber indtil nyvalg har fundet sted. Suppleanterne vælges for en 1-årig periode. Ved første valg vælges alle halbestyrelsens medlemmer, hvoraf nogle kun for en 1-årig periode. Der anvendes skriftlig afstemning, hvis en stemmeberettiget ønsker det. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Idrætsforeninger og andre foreninger tildeles stemmer efter følgende retningslinier: Hver forening har som grundlag 1 stemme. Herudover gives der 1 stemme for hver 200 medlemmer i idrætsforening/forening dog max. 4 stemmer, således at én forening kan have i alt max. 5 stemmer. Lejre Kommunes oversigt over antal medlemmer (seneste medlemsopgørelse) ligger til grund for opgørelsen af, hvor mange stemmer hver forening tildeles. Repræsentant for skole/sfo og ungdomsskole udpeges i ulige år for en toårig periode. Halbestyrelsen konstituerer sig med næstformand umiddelbart efter valget. Halbestyrelsens ansvarsområder og opgaver Halbestyrelsen har det overordnede ansvar for hallens drift og udvikling, med udgangspunkt i gældende vedtagne budgetter og gældende overenskomster. Halbestyrelsen skal sikre at foreninger, brugergrupper og institutioner - også de der ikke har plads i halbestyrelsen - bliver hørt. Halbestyrelsen er ansvarlig over for Kommunalbestyrelsen for drift af hallen. Halbestyrelsen skal endvidere understøtte initiativer i forhold til udvikling af f.eks. nye idrætsgrene. Der skal være mulighed for lokale løsninger for at tilgodese driften af de mindre haller. Side 8 af 13

28 Halinspektøren ansættes og afskediges af Lejre Kommune. Halbestyrelsen udarbejder oplæg til jobprofil og arbejdsbeskrivelse. Halbestyrelsen indstiller til Kommunalbestyrelsen ved ansættelse af halinspektør. Minimum tre repræsentanter fra halbestyrelsen samt en repræsentant fra halinspektørerne deltager i udarbejdelse af stillingsopslag og har plads i bedømmelsesudvalget. Halbestyrelsens ansvar og opgaver er specificeret i vedlagt bilag. Halinspektørens ansvarsområder og opgaver For at sikre fleksibel, effektiv, professionel og robust drift har kommunens haller tilknyttet en halinspektør. Halinspektøren varetager den daglige ledelse herunder administrative opgaver samt træffer enkeltbeslutninger. Der er p.t. ansat 3 halinspektører i Lejre Kommune. Hvilke haller den enkelte halinspektør tilknyttes aftales mellem Lejre Kommune og halinspektørerne i samarbejde med halbestyrelserne. Afhængig af hallens størrelse og aktivitetsniveau kan tilsynsopgaver eventuelt varetages af halassistent(er), ligesom der vil være tværgående flyvere, der kan træde til efter behov. Flyvere er afløsere som varetager opgaver i flere haller. Det er flyvernes opgave at indgå i åbne- og lukkefunktion, opfyldning m.m. efter behov herunder ved særlige aktiviteter, sygdom og ferie. Halinspektørerne koordinerer afløsning og opgaver for halassistenter og flyvere. I Trælleruphallen og Osted Hallen varetager cafeteriaforpagteren udover cafeteriadrift også rengøring og åbne- og lukkefunktion. En model med at én halinspektør dækker flere haller skal tage højde for, at cafeteriaforpagteren i disse to haller fortsat kan varetage rengøring og desuden få tildelt tilsynstimer og/eller åbne- og lukkefunktion som assistent/flyver. Halinspektørens ansvar og opgaver er specificeret i vedlagt bilag. Organisationsprincipper og mulighed for samordning af flere haller Lejremodellen åbner mulighed for, at lokalområder (foreninger og brugergrupper i lokalområdet der benytter hallen) går sammen om en fælles halbestyrelse for flere haller. Beskrivelse er vedlagt som bilag. Side 9 af 13

29 Bilag Halbestyrelsens og halinspektørens ansvar og opgaver samt organisationsprincip Halbestyrelsens ansvarsområder og opgaver Halbestyrelsen har det overordnede ansvar for hallen/-erne og de tilhørende lokalers drift, med udgangspunkt i de gældende vedtagne budgetter og gældende overenskomster. foranlediger, at der holdes generalforsamling mindst 1 gang årligt og inden 30. april. udarbejder forretningsorden for halbestyrelsens arbejde. har ansvaret for, at der udarbejdes retningslinjer i samarbejde med halinspektøren, for brug af hal/haller og lokaler. har ansvaret for, at der udarbejdes retningslinjer for lokalefordeling, (herunder skolernes gymnastiksale efter skoletid) samt at gennemføre lokalefordelingsmøder. Lokalefordelingen sker på et møde hvor de respektive foreninger, som har søgt lokaletid inviteres. har ansvaret for at fastlægge åbne- og lukketider i samarbejde med halinspektøren. har ansvaret for driften af café eller cafeteria, herunder evt. indgåelse af forpagtningsaftale med tredjemand. har ansvaret for, i samarbejde med og efter oplæg fra halinspektøren, at prioritere og beslutte vedligeholdelsesplan. Retningslinjer og anvisninger fra administrationen (Ejendom og Anlæg) følges. Fastlæggelse af retningslinjer og dermed ansvarsfordeling mellem Ejendom og Anlæg og hallerne pågår. har det overordnede ansvar for, at der er den nødvendige økonomi til overholdelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige krav efter indberetning fra halinspektøren. Har det overordnede ansvar for, at rengøringen som minimum overholder de af kommunen fastsatte kvalitetskrav. (rengøringen kan udføres af ansat personale eller af Lejre Kommunes rengøringsafdeling). ansætter cafeteria-/caféforpagter, i samarbejde med halinspektør. har det overordnede ansvar for overholdelse af budget og regnskab, efter indberetning af budgetopfølgning fra halinspektøren til halbestyrelsesmøderne. Side 10 af 13

30 har ansvaret for, at ajourføring af hallens hjemmeside gennemføres, når en sådan findes. har ansvaret for, at der føres beslutningsprotokol ved alle halbestyrelsesmøder. deltager i det årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid. deltager i koordinerende møder om haldrift. Halinspektørens ansvarsområder og opgaver Halinspektøren har ansvaret for budgetopfølgning i forhold til den daglige drift herunder budgetopfølgning samt afrapportering til halbestyrelsen. ansætter rengøringspersonale efter aftale med halbestyrelsen, hvis rengøringen ikke varetages af kommunens samordnede rengøring. ansætter øvrigt halpersonel efter aftale med halbestyrelsen. har ansvaret for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan i samarbejde med administrationen (Ejendom og Anlæg), til forelæggelse på halbestyrelsesmøde. udfører sekretæropgaver for halbestyrelsen. deltager i det årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid. har ansvaret for - inden for budgettet - at ansætte nødvendig vikarhjælp herunder vikarer til ad hoc opgaver. har ansvaret for nødvendigt tilsyn med aktiviteter i hallen/-erne og de tilhørende lokaler. har ansvaret for at hallen/-erne og de tilhørende lokaler åbnes og lukkes i henhold til den fastlagte lokalefordelingsplan. har sammen med administrationen (Ejendom og Anlæg) ansvaret for, i samarbejde med halbestyrelsen, at sikre gennemførelsen af de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Fastlæggelse af retningslinjer og dermed ansvarsfordeling mellem Ejendom og Anlæg og hallerne pågår. har ansvaret for vedligeholdelse af alle bygningsdele i henhold til vedtaget vedligeholdelsesplan, evt. ved rekvirering af eksterne håndværkere. Nye større vedligeholdelsesopgaver fremlægges på førstkommende halbestyrelsesmøde. har ansvaret for nødvendig vedligeholdelse af alle tekniske anlæg, evt. i henhold til vedligeholdelsesplaner udarbejdet i samarbejde med leverandørerne. Halinspektøren kan om nødvendigt rekvirere eksterne håndværkere til disse opgaver. har ansvaret for månedlig indberetning af energiforbrug (el, vand og varme), i henhold til de af administrationen (Ejendom og Anlæg) fremsendte retningslinjer. Side 11 af 13

31 har ansvaret for at tilse at sikkerheds- og sundhedsmæssige krav overholdes, samt foretager nødvendig indberetning til halbestyrelsen, hvis disse overtrædes. har ansvaret for kontering af alle regninger vedr. hallen og tilhørende lokaler i henhold til vedtagne retningslinjer. har ansvaret for udlån og leje af ledige lokaletimer i henhold til de af halbestyrelsen udarbejdede retningslinjer. har ansvaret for tilsyn med rengøringen (at gældende kvalitetskrav overholdes). har ansvaret for at koordinere evt. servicemedarbejderes ( flyveres ) opgaver. deltager i nødvendig og relevant kursusvirksomhed i forhold til halinspektørens ansvarsområder. Kulturchefen bevilger disse kurser. Kursusdeltagelse planlægges med hensyntagen til hallens øvrige drift. deltager i det årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid. deltager i koordinerende møder om haldrift. Organisationsprincip Hal Halbestyrelse Halinspektør, halassistent m.fl. Ostedhallen Lejrehallen Glimhallen 1 Halbestyrelse Opgaverne i de 3 haller varetages af: 1 halinspektør, hel tid. (nyansættelse) + halass. ca t. ugentligt (f.eks. cafeteriaforpagteren i Ostedhallen). Ostedhallen: Der er indgået en aftale mellem cafeteriaforpagter og Lejre Kommunes rengøringsafd. om at cafeteriaforpagter gør rent. Det er endvidere aftalt, at idrætsforeningen fører tilsyn med rengøringen og påtaler eventuelle problemer over for lederen af rengøringsafd. Lejrehallen og Glimhallen: Lejre Kommunes rengøringsafd. varetager rengøringen. Hvalsøhallerne 1 Halbestyrelse Opgaverne varetages som nu af: 1 halinspektør, hel tid. 1 halass., hel tid. Bramsnæsvighallen 1 Hlabestyrelse Opgaverne varetages som nu af: 1 halinspektør, hel tid. Kirke Hyllingehallen 1 Halbestyrelse Opgaverne varetages som nu af: 1 halinspektør, hel tid. Trælleruphallen 1 Halbestyrelse Opgaverne varetages af: 1 halinspektør 60%. (f.eks. nuværende caféforpagter + 40% af forpagterens tid til cafédrift og rengøring. Side 12 af 13

32 Rengøring: Caféforpagteren har indgået kontrakt med Lejre Kommunes rengøringsafdeling. Idrætsforeningen fører ikke tilsyn med rengøringen. Side 13 af 13

33 Bilag: 4.2. Rapport. Revision af Hvalsø Hallerne Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 2796/10

34

35

36

37

38

39 Bilag: 5.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

40

41

42 Bilag: 5.2. Budget Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

43

44 Bilag: 5.3. Regnskab fra kulturdage 2009 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

45

46 Bilag: 5.4. referat fra idemøde Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

47

48

49

50 Bilag: 5.5. Principper for tilskud Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4335/10

51

52 Bilag: 6.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

53

54

55 Bilag: 6.2. Principper for tilskud Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4337/10

56

57 Bilag: 7.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 15/10

58

59

60

61 Bilag: 7.2. Foreløbigt program Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16/10

62

63 Bilag: 7.3. Regnskab 2009 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 17/10

64

65 Bilag: 7.4. Principper for tilskud Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4333/10

66

67 Bilag: 8.1. Forslag til revideret vedtægt. Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 94135/09

68 Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune I henhold til Lov nr. 535 af 14. juni 2004 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivillig folkeoplysende foreningsarbejde m.m. (Folkeoplysningsloven) nedsætter Lejre Kommunalbestyrelse et Folkeoplysningsudvalg. 1. Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen. 2. Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer: 2 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. 4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra folkeoplysende foreninger hvis virksomhed omfatter folkeoplysende voksenundervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed samt debatskabende aktiviteter. Jf. dog Ligestillingsloven. 7 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra frivillige folkeoplysende foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5 fra idrætsforeninger og 2 fra øvrige foreninger. Jf. dog Ligestillingsloven. For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges én eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere. 3. Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted. Valg af de i punkt 2 nævnte medlemmer sker efter følgende procedure: Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvortil der indbydes 2 repræsentanter for henholdsvis foreninger, hvis virksomhed omfatter folkeoplysende voksenundervisning og de frivillige folkeoplysende foreninger.

69 Kun foreninger, der i det seneste år op til dato for valget til folkeoplysningsudvalg, har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud og/eller lokaler efter folkeoplysningsloven, vil blive indbudt til mødet. Hvis foreningerne på mødet indstiller præcist det antal foreningsrepræsentanter og suppleanter, der skal vælges i henhold til punkt 2, er Kommunalbestyrelsen bundet af indstillingen. Jf. dog Ligestillingsloven. Hvis der på mødet ikke opnås enighed om valget af medlemmer og stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet, eller senest 7 dage efter dette, fremkomne indstillinger fra ovennævnte foreninger. Hvis der inden fristens udløb kun er indstillet et ikke-tilstrækkeligt antal medlemmer og stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsen dem, der er indstillet, og dem, der herudover skal vælges. 4. Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen. Hvis et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i udvalget. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg inden for vedkommende virksomhedsområde. Kommunalbestyrelsen træffer efter anmodning fra et medlem beslutning om fritagelse fra sæde i Folkeoplysningsudvalget, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. I så fald indtræder stedfortræder nr. 1 for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden. Der kan nedsætte underudvalg. 5. Side 2 af 4

70 6. Beslutningerne som Folkeoplysningsudvalget træffer indføres i en beslutningsprotokol. Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand. Borgmesteren eller en af denne udpeget medarbejder forestår valget. Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre. Folkeoplysningsudvalget afholder møder så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 1 gang hvert kvartal. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en dagsorden til medlemmerne, eventuelt med bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 14 dage før mødet afholdes. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til et møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af mødets deltagere ved hvert mødes afslutning. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne. I formandens fravær er dette næstformandens opgave. Såfremt både formanden og næstformanden er fraværende er det det medlem af Folkeoplysningsudvalget, der har siddet længst i udvalget, som leder mødet. Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Side 3 af 4

71 7. Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretærbistand til rådighed. Vedtægterne træder i kraft den 1. februar Vedtaget af Lejre Kommunalbestyrelse den 25. januar Side 4 af 4

72 Bilag: 8.2. Notat - vedtægt for FOU Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 13. januar Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 64669/09

73 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Alice Skaksen Hansen Børn Unge & Kultur D E Dato: 30. september 2009 J.nr.: 09/13995 Valg til folkeoplysningsudvalg for perioden , herunder vedtægt. Retsgrundlag Reglerne om valg til folkeoplysningsudvalg og dets sammensætning fremgår af Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 om lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde m.fl. med senere ændringer. Det er frivilligt for Kommunalbestyrelsen, hvorvidt der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg, og det er den nyvalgte kommunalbestyrelse, der skal træffe beslutning herom. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der fortsat skal være et folkeoplysningsudvalg i Lejre Kommune, skal valg til folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter kommunevalget og senest 1. april Det nuværende Folkeoplysningsudvalg fungerer indtil udgangen af den måned, hvor nyt folkeoplysningsudvalg er valgt. Det evt. nyvalgte folkeoplysningsudvalg fungerer hele valgperioden, og kan ikke nedlægges inden næste kommunevalg. I henhold til folkeoplysningslovens 34 og 35 er det Kommunalbestyrelsen, der fastsætter de nærmere regler om folkeoplysningsudvalgets sammensætning, om valg af medlemmer samt om udøvelse af udvalgets virksomhed. Folkeoplysningsudvalget skal have mindst 7 medlemmer, hvoraf flertallet skal bestå af folkeoplysningens brugere og mindretallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Medlemstallet skal være ulige. Der er ikke noget loft for antallet af medlemmer. Kommunalbestyrelsen afgør om der skal vælges tilforordnede til udvalget.

74 Personer med bopæl i kommunen har pligt til at modtage valg (borgerligt ombud). Personer, som ikke har bopæl i kommunen har ret, men ikke pligt til at modtage valg. For så vidt angår fritagelse for valg gælde Lov om kommunale valg. Valg af medlemmer Kommunalbestyrelsesrepræsentanter Kommunalbestyrelsen vælger det fastsatte antal repræsentanter til folkeoplysningsudvalget blandt dets medlemmer. Da det er den nyvalgte kommunalbestyrelse, der skal træffe beslutning, om man ønsker et folkeoplysningsudvalg, kan valget af repræsentanter i princippet ikke finde sted på kommunalbestyrelsens konstituerende møde, med mindre alle medlemmer er enige om det. Foreningsrepræsentanter Folkeoplysningsudvalgets flertal skal bestå af en bredt sammensat repræsentation af de foreninger, der får tilskud eller får anvist lokaler til folkeoplysende voksenundervisning eller til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder handicapgrupper. Kommunalbestyrelsen beslutter om foreningsrepræsentanterne skal vælges under ét eller der skal ske opdeling inden for lovens to hovedområder, samt eventuelt yderligere opdeling inden for hovedområderne. 1 Kun foreninger, der i det seneste år op til datoen for valget, har gennemført folkeoplysende virksomhed kan foreslå kandidater til folkeoplysningsudvalget. Den folkeoplysende virksomhed skal være gennemført med tilskud efter loven eller i lokaler anvist i henhold til loven. Hvis foreningerne indstiller præcist det antal foreningsrepræsentanter, der skal vælges, er Kommunalbestyrelsen bundet af indstillingen, jf. dog Ligestillingsloven. Ligestillingsloven 1 Pt. er foreningsrepræsentanterne opdelt på hovedområder og yderligere inden for hovedområde, idet 4 medlemmer repræsenterer den folkeoplysende voksenundervisning, 7 medlemmer repræsenterer det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, hvoraf 5 repræsenterer idrætten og 2 de øvrige foreninger. Side 2 af 3

75 I henhold til Ligestillingsloven skal foreningerne indstille lige mange kvinder og mænd. Det betyder, at hvis der skal indstilles ét medlem inden for en brugergruppe, skal foreningen indstille én kvinde og én mand. Hvis der skal indstilles tre medlemmer, skal foreningerne indstille to kvinder og to mænd. Det er dog Kommunalbestyrelsen, der udpeger medlemmerne blandt de indstillede. Foreningerne kan fravige ligestillingsreglerne, hvis der foreligger en særlig begrundelse, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan ikke lade pladser i folkeoplysningsudvalget stå tomme med henvisning til Ligestillingslovens regler. Valgbarhed Alle er i princippet valgbare til folkeoplysningsudvalget, blot de er foreslået af en forening, der er berettiget dertil. Det betyder, at personer, der foreslås valgt, ikke behøver at være medlem af den forening, der stiller forslaget, de behøver ikke at være fyldt 18 år og heller ikke at have bopæl i Kommunen. Vedtægt De nærmere regler om folkeoplysningsudvalgets sammensætning, om valg af medlemmer samt om udøvelse af udvalgets virksomhed fastsættes i en vedtægt. Formuleringen fra den nugældende vedtægt af januar 2007 kan med enkelte justeringer samt tilføjelse af bestemmelser fra Ligestillingsloven genanvendes. Konkret skal det tages stilling til: om der skal nedsættes en folkeoplysningsudvalg, og i givet fald: antallet af medlemmer. medlemmernes sammensætning. om der skal vælges tilforordnede. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er etableret folkeoplysende handikapforeninger i Lejre Kommune. Side 3 af 3

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere