AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB"

Transkript

1 AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB 11955

2 AARSSKRIFTET 1933 BIDRAGYDERE: Oscar Andersson Kr. Dr. med. H. Boas Peter Christensen Chr. Christiansen R. Edens 10 - Poul Hage 15 - Holger Hansen H. Hansen P. Holtz Th. Kerstens John Larsen K.A. K. Larsen G. Lauritzen N. B. Løw Arthur Madsen N. H. Nelson, U. S. A P. Rasch Nielsen 10 - A. Norup R. Prytz 15 - B. Raasø Karl Ruben 10 - V. Røpke 10 - E. Schlichtkrull A. Tipsmark H. V. Tuxen 25 -

3 Rettelser: Side 27, L. 7 f. n.: Efter:.F. Bonner Feast ~" indføjes følgende:.a. C. White: Simple Two-Move Themes (1924) (begge engelske).]. Rohtz ~. Side 29, L. 9 f. o.:»beyer- rettes til Breyer«. Side 32, L. 5 f. n.: 1-7«rettes til 1-6«og i samme Linie rettes»problem 8 til»problem 7«. Side 32, L. 2 f. n.:»problem 9«rettes til»problem 8«. DANSK SKAKPROBLJEM KLUB JI Jl.933 Aarets største Begivenhed var uden Tvivl Udsendelsen af vort første Aarsskrift! Takket være Medlemmernes Offervillighed lykkedes det at realisere Ideen; og der var almindelig Glæde over Aarsskriftets nydelige Udstyr og gode Papir, der harmonerede godt med det saglige og lødige Indhold. Der er her fra første Færd givet en Standard, der gerne skal holdes i Fremtiden; og da det er en Kendsgerning, at hverken "Skakbladet" eller andre danske Blade og Spalter kan ofre videre Plads paa Problemartikler, der jævnlig kræver mange Diagrammer, bør vort Aarsskrift være det Sted, hvor vore Medlemmer fortrinsvis ønsker at faa offentliggjort deres Undersøgelser og nye Arbejder, ligesom det bør være en Selvfølge, at enhver Problemartikel ved at optages i Aarsskriftet derved faar sit blaa Kvalitetsstempel! Ogsaa med Hensyn til Originalopgavernes Korrekthed kan vort første Aarsskrift tjene som Standard, idet der ikke er paavist en eneste ukorrekt Opgave.") Det er derfor forstaaeligt, at Aarsskriftet har vakt Opsigt ikke alene her i Landet, men ogsaa i Udlandet; og maaske kan det lykkes om faa Aar at give det et saadant Ry, at det kan give saa stort et Salg, at man ikke behøver Indsamlinger til Dækning af Bogtrykkeren! Aaret 1933 har iøvrigt i det væsentlige fulgt de Linier, der blev angivet allerede første Aar. Der har været afholdt Møde hver Maaned i København - endnu er der ingen anden By, der har saa mange Medlemmer, at der er tilstrækkeligt Grundlag for Møder andetsteds - og der har være afholdt følgende Foredrag: Poul Hage: Ekkoer. Knud Hannemann: Selvblokader med efterfølgende Liniespærring. - Retrograd Analyse. Niels Høeg: Jørgen Møller som Opgaveforfatter. *)Nogle Trykfejl undgik vi ikke; de vigtigste er: I Diagrammerne: Side 15, Nr. 8: Tilføjes s. Tg4. Nr. 9: s. Sal rettes til s. T. - Side 16, Nr. 12: Tilføjes hv. La3. Nr. 13: hv. Th3 rettes til hv. K. - I Teksten: Side Il, 4. Linie f. n, efter,hvid Brik er" tilføjes:,kombineret med hvide Selvspærringsblokader. Følgende Opgave er et Eksempel paa denne Temakombination. - Side 12: 5. Linie slettes og erstattes med:,15.- Sort: Ke4, Db3, Tg5, Lfl, Sc8, Sd2, Bb2, b4, d4, e5, e6. - Side 12, L. Il, f. o.:.bt3" rettes til,bt3.

4 P. Rasen Nielsen: Det indiske Tema og Herlintemaet. R. Prytz: Halvbatteri i Selvmat. H. V. Tuxen: H. G. M. Weenink. Af disse Foredrag var Dr. Høegs Aarets største Mødebegivenhed. Ikke alene er Jørgen Møller en ganske enestaaende Problemforfatter, der i sin Evne til at forene de strategiske Ideer med en fuldendt kunstnerisk Form er uovertruffen (selv med al skyldig Respekt for Dr. Palkoska!); men Niels Høeg er en fortræffelig Foredragsholder, hvem det er en Oplevelse at høre. Forhaabentlig kan det ogsaa i Fremtiden lykkes Foreningen at se vort prominente Medlem ved nogle af Møderne og nyde godt af hans store Viden og Kunnen! Ved Mødet i juli var der Diskussion om de forskellige Problemskoler og Problemarter; Diskussionen blev indledet af V. Røpke, der gav en kort Oversigt over de forskellige Problemskoler; i Diskussionen deltog derefter 5 andre Medlemmer. Ved det følgende Møde afholdtes Træningsturnering til den følgende Verdensløserturnering; de 6 Opgaver, der blev givet til Løsning, blev senere udsendt til Løsning af de fraværende Medlemmer. Ved Mødet i November blev de interessanteste af Verdensløserturneringens Opgaver gennemgaaet; og det blev straks konstateret, at vi - desværre - ikke havde nogen Udsigt til at vinde. Det viste sig senere, at vi blev Nr. 4, og at vi med blot 6 Points mere var blevet Nr. 2; i øvrigt er Tilliden til, at alle deltagende Lande loyalt overholder Turneringernes Regler, blevet svækket endnu mere end tidligere; og det er derfor paa Tide enten helt at opgive eller i hvert Fald reformere disse Turneringer. Ved 6 af Møderne har der været afholdt Løserturneringer under forskellige Former og med større eller mindre (navnlig mindre!) Præmier. Den vanskeligste Opgave, der saaledes er forelagt Medlemmerne paa et Møde, var en retrograd Analyse, som Niels Høeg forelagde os paa Mødet i Februar; den eneste, der løste den rigtigt, var V. Røpke; denne Opgave er i noget omarbejdet Form tilegnet Foreningen, se Nr. 1. Den, der ikke er fortrolig med retrograde Analyser, maa ikke lade sig forskrække af de mange hvide Officerer; Opgaven er en interessant Trilling. Desuden har 3 udenlandske Problemforfattere glædet DSK ved at tilegne Foreningen en Opgave, se Nr. 2-4; vi bringer alle 4 Forfattere vor bedste Tak derfor! I April afholdtes den aarlige Generalforsamling. Med V. Røpke som Dirigent forløb den særdeles roligt og fredeligt, med Genvalg af hele Bestyrelsen og uden særlig stærk Kritik; imidlertid ønsker Bestyrelsen, at hvert eneste Medlem skal opfatte sig som aktivt interesseret Medlem, der ikke blot deltager nu og da i en Løserturnering, men som fremkommer med sine Reformforslag og Kritik, 2 1. Niels Høeg. (Original). Tilegnet Dansk Skakproblem Klub. I. Hvid og Sort retraherer hver 2 Træk. Sort gør med Hvids Hjælp Mat i L Træk. II. Ombyt Df8 og Tf4. Samme Fordring. III. Ombyt (i I) Sg7 og Ld4. Samme Fordring.

5 2. G. Ernst. "Arn Schachbrett", 10. Jan Tilegnet DSK. 3. L. Tuhan-Baranowski. Skakbladet, Juni Tilegnet DSK. 4. Konrad Erlin, Wien. Dagens Nyheder 25. Juni Tilegnet DSK. Mat i 4 Træk. 1.Kg3,TXh4,2.Sb7,TXe4,fXe. Tf8,2.Tf5,TXf5, 3.Khz. Mat i 2 Træk. I. Lf3-d1. Mat i 3 Træk. 1. Kh7-g8, Trusel, 2. Lde+. TXe4, 2. Da8. fxe4, 2. TXd5t. Ke6, 2. Scy]'. og som selv efter Evne og Lejlighed vil gøre en Indsats. - Mødet i December formede sig ligesom julemødet t 932 paa en særlig Maade. I Aar var der ligesom i Fjor udsat en Gaas af 2 Medlemmer som 1. Præmie i en Løserturnering; den blev denne Gang vundet af vort yngste Medlem, Svend Thomsen, Holte, vel at mærke i Kraft af det "kinesiske System", hvorved enhver Deltager tillige løste for en anden! Enhver havde saaledes dobbelt Chance. Forinden havde en halv Snes Medlemmer forevist hver sin eller en af sine Yndlingsopgaver, en særdeles vellykket Ide. Forud for de fleste Møder har K. A. K. Larsen i populær Form gennemgaaet forskellige Problemudtryk m. v. Løsning til Opgave Nr. 1 paa Side 2. Den manglende hvide Brik er slaaet ved gxh. 4 sorte Brikker er slaaet ved a6xb7, b5xa6, c6xb7 og g6xh7. Sorts e- og f-bonde er enten slaaet uden at have passeret Hvids e- og f-bonde eller ogsaa maa disse to hvide Bønder hver have slaaet en sort Brik. Hermed er der gjort Rede for de faldne sorte Brikker.Hvids h-bondeer slaaet paa h-linien at den mest fremskudteaf de sorte h-bønder.trækket as-a6 kan ikke retraheres, før a6xb7 og c6xb7 er retraheret og Lc8 er paa Plads. Trækket c7-c6 kan ikke retraheres, før La7 er retraheret over c7. Stillingen maa derfor opløses paa følgende Maade: I. 1. -, esxf6 e. p.j, 2. f7-f5, e4-est, 3. Kf6-g6, f5xe6 e. p.t, 4. e1-e5, Lc5-d4t, 5. Ke5-f6, Sd6-qt (Retraktionen 5. g6xbh5 er illegal, da den sorte Bonderække i saa Fald udelukker sort Thi i at komme paa Plads). I II maa Stillingen opløses ved 1. -, esxf6 e. p.j, 2. f7-f5, Sf5-g7f, 3. Kg7-g6, S-fst og i III: 1. -, esxf6 e. p.t, f7-f5, Te4-l4f, 3. Kf5-g6, Sf3-d4t. Løsningen bliver altsaa: I. Retraher: esxf6 e. p.j, f7-f5, e4-est, Kf6-g6 og spil: 1. Kf6-g6, Se2, 2. SXfr::j:. II. Retraher: esxf6 e. p.j. f7-f5, Sf5-g7t, Kg7-g6 og spil: 1. Kg7Xh7, Dg3, 2. Sf3::j:. III. Retraher: esxf6 e. p.t, f7-f5, Te4-f4t, Kf5-g6 og spil: r. Kf5-g6, Se2, 2. SXf1::j:. 3

6 5. E. Olgenkær (t). Skakbladet, Okt E. Olgenkær (t). Eskilstuna Kuriren, E. Olgenkær Ct). 3. Pr. Skakbladet, Mat i 3 Træk. 1. Dd6-d8, Trusel, 2. Dh4. Tg5, 2. Te3. Te7, 2. Da5. Mat i 4 Træk. 1.Td6-d3, b j, 2. Lb1, 3. Dea. b X c3, 2. Dc6, 3. Dcz. Mat i 3 Træk. 1. Sc8-e7, Trusel, 2. DcSf. Lg4, 2. Le4. TXh3, 2. Le4. Th4-g4, 2. Sf3. Se6, 2. DXe6f. Mødedeltagernes Antal har oftest ligget mellem 20 og 30; og i flere Tilfælde har Medlemmer i Provinsen kunnet ordne deres Københavnsrejser med tilbørlig Hensyn til Møderne. Vi er nu 81 mod 54 Aaret forud. Heraf bor de 6 i Ud. landet, derunder Bestyrelsesmedlemmerne i vor hollandske Broderforening, a: hvilken Bestyrelsen i DSK til Gengæld er Medlem. 2 af vore Medlemmer døde i 1933, nemlig den 20. Februar Snedker Ejnar Olgenkær og den 3. April Skrædermester K. A. Jakobsen, begge endrn ikke fyldt 50 Aar. Ingen af dem havde - navnlig paa Grund af Sygdom - rei ofte Lejlighed til at deltage i Møderne; men alle, der lærte dem at kende, vi bevare Mindet om Jem, ikke blot for deres Interesse for Problemkunsten, mer ogsaa paa Grund af deres tiltalende Personligheder. Medens Olgenkær var er særdeles habil Opgaveforfatter (som en Prøve paa hans Opgaver henvises til Nr. 5-7), vil vi mindes Jakobsen navnlig som den meget stærke Løser, det de to Gange, han deltog i Verdensløser turneringerne, begge Gange naaede Toppen; 8. K. A. Jakobsen. Skakbladet, Juli Selvmat i 3 Træk. r. Lb7, LXb7, 2. Df5i", 3. Dfa]. 4 desuden har han ved Opgave Nr. 8 givet Stødet til en lang Række andre Selvmatopgaver af andre Forfattere. Ved Mødet i Maj blev der forevist Eksempler paa begges Opgaver. Af de 81 Medlemmer er der 3 passive i København. Passive Medlemmer er i det væsentlige stillet som Medlemmer i Provinsen, idet de aldrig eller kun sjældent kommer til Møderne, men iøvrigt har de almindelige Medlemsrettigheder; deres Kontingent er det samme som for Provinsmedlemmer. Af de i 1933 afsluttede Problemturneringer er vor Match mod Problemklubben i Polen den vigtigste. Den endte med Sejr for Danmark med 19

7 9. I(. Hannemann. 1. Præmie. 10. P. Rasch Nielsen Pr. ex æquo. 11. Poul Hage Pr. ex æquo. Mat i 3 Træk. 1. g2-g4. Sh5-d6, 2. SXd4. Sc8-d6, 2. Sd8. Ld6, 2. SXf4. Mat i 3 Træk. 1. Tg7Xf7, da, 2. Sd7. es, 2. Sd7 Mat i 3 Træk. 1. DXb5, <l5, 2. De2. es, 2. Dd7. Points mod t 3. Deltagerne var: t. K. A. K. Larsen mod M. Wrobel (2-2), 2. Knud Hannemann mod L. Tuhan-Baranowski (4-0), 3. H. V. Tuxen mod Wolanski, der indtraadte i Stedet for E. Arlamowski, der blev syg (4-0), 4. Arthur Madsen mod M. Pfeiffer (2-2), 5. Poul Hage mod Z. Marjenstras (2t/2-t 1f2), 6. R. Prytz mod J. Fux (2-2), 7. N. B. Løw mod S. Tytor (21/2- t 1/2), G. Lauritzen mod A. Goldstein (0-4). Dommere var F. W. Nanning, Holland, og G. Cristoffanini, Italien; og Tillidsmænd var H. Salzmann, Polen, og V. Røpke. Polen havde udsat en Præmie for den bedste Opgave indenfor hver af de 4 Temaer; alle disse Præmier gik til Danmark (2 t/2 til Tuxen, t til Hannemann og 1/2 til Larsen). I øvrigt henvises til det Hefte, som Polen udgiver; i Aarsskriftet for 1934 vil vi kunne reproducere nogle af de interessanteste Opgaver derfra. Den første af vore egne Opgaveturneringer, der blev afsluttet, var den af H. V. Tuxen udskrevne "Anti Brede Krydsskak" Turnering, hvor Kvaliteten af de indkomne Opgaver var saa god, at der blev uddelt 4 Præmier, se Nr Dommen er bekendtgjort i Skakbladet, April Nr. 9 indeholder en Triplering 12. I(. A. K. Larsen Pr. ex æpuo. 13. K. Hannemann.!. Præmie. 14. R. Buddenhagen. Præmie for Begyndere. Mat i 3 Træk. 1: Dg3-g4, Sde+, 2. Sb5. e5, 2. Se8. Mat i 2 Træk. I. fa-f4. Mat i 2 Træk. 1. c2-c4. 5

8 af Temaet. Den næste var den af K. A. K. Larsen udskrevne 2-Træks-Turnering med fuldstændigt Halvbatteri, et meget specielt Tema, hvor K. Hannemann fik 1. Præmie og R. Buddenhagen Præmie for Begyndere, jfr. Nr. 13 og 14. En af Larsen udskrevet 3-Træks-Turnering for Halvbatteri, kombineret med en anden Ide, fik ingen tilfredsstillende Opgaveeksempler indsendt; derimod har K. Hanne, mann, der var Dommer sammen med Larsen, siden komponeret flere interessante Eksempler, se f. Eks. Nr. 15. Den i forrige Aarsskrift udskrevne Selvmatturnering blev stor, idet der indkom 23 Opgaver, gennemgaaende af god Kvalitet, se nærmere Skakbladet, Juli 1933, og Nr Nr. 16 fremstiller 8 Frigørelser af den hvide Springer. Vor Økonomi har ligesom det første Aar holdt sig indenfor beskedne Rammer. Det vil være dejligt, hvis en Mæcen en Gang vil betænke DSK med et Legat el. lign" men heldigvis er vor Eksistens ikke afhængig heraf (og skal heller ikke være det!); men derfor kan vi jo godt ønske os lidt flere Gaver fra de Medlemmer og Venner, der har Raad til det. Det burde være en Selvfølge, at der saaledes altid var mindst 1 Problemturnering løbende, og at Aarsskriftet ikke paa Grund af Udgifterne dervej skal være mindre end Stoffet gør det ønskeligt; men saa langt er vi endnu ikke kommet! For at spare Udgiften derved og under Hensyn til at Aarsskriftet udkommer allerede i januar, er der ikke udsendt nogen Hilsen til Julen For at ingen paa Grund af Kontingentets Størrelse skal lade være med at staa som Medlem i DSK, har Bestyrelsen paa sidste Generalforsamling faaet Bemyndigelse til at indrømme hel eller delvis Kontingentfrihed, hvor Forholdene taler derfor. Aarsregnskabet vil blive udsendt til Medlemmerne i Marts eller April; Revisorer er i Stedet for Translatør ]. P. Jensen, der ønskede at trække sig tilbage fra Hvervet paa Grund af manglende Tid, nu Forretningsfører Rudolf Edens og Disponent 0. G. Lauritzen. 15. K. Hannemann. Magasinet, 19. Nov K. Hannemann. I. Præmie. 17. K. A. K. Larsen. 2. Præmie. Mat i 3 Træk. 1. Se2-d4, La8, 2. Sb7. La2, 2. Sb3. Lg8, 2. Sf7. Lh1, g2, 2. Sf3. 6 Selvmat i 2 Træk. 1. Sc1-a2, De r+, 2. Sej]. Dez+, 2. Sest. Da3, as, bz. b6, dz, d6, 2. SXD. Selvmat i 2 Træk. 1. e6-e7, TXc8, 2. d x c D. TXd7, 2. e8 L. Te8, 2. dx e T. Tf8, 2. exf S. Tg8, 2. hxgl.

9 Medens Biblioteket, der i Aarets Løb er forøget med flere interessante Bøger, er blevet benyttet en Del, fandt et Forslag om Oprettelse af en eller flere Læsekredse til Abonnement paa udenlandske Skakblade ikke fornøden Tilslutning. I Aarets Løb har K. A. K. Larsen og Journalist P. Toft gjort et stort Arbejde for at supplere Samlingen af danske Opgaver; og Arbejdet med at finde ældre danske Opgaver i de forskellige Blade og Tidsskrifter fortsættes. Men der er naturligvis langt igen, før man kan regne med at have blot de fleste og væsentligste af alle offentliggjorte danske Opgaver, skønt ikke faa af de nulevende Forfattere er repræsenteret fuldstændigt i Samlingen. Hvis vi en Gang - som vi haaber! -- skal udgive en Samling Opgaver af danske Forfattere, vil det være af overordentlig Værdi, at hele Grundlaget i Forvejen er samlet. Efter Aftale med Dansk Skakunion har DSK forestaaet Danmarks Deltagelse i Verdensløserturneringen; for at bevare det gode Forhold til Unionen, hvilket er af stor Interesse for begge Parter, har DSK foreslaaet at melde sig ind i Unionen som et enkelt personligt Medlem, hvilket Forslag er blevet modtaget velvilligt af denne. DSK søger efter bedste Evne at fremme reelle Forhold indenfor Problemverdenen. Uhyre almindeligt er det, at der sløses meget med Gennemførelsen af mange Problemturneringer, ganske særligt med Præmiebetalingen. Efter at DSK derfor først - med en Del Besvær - har faaet fejet for vor egen Dør (d. v. s. faaet betalt 2 Præmier, som en Dansker for nogle Aar siden udsatte i en international Turnering uden nogen Sinde at betale Præmierne) har vi paatalt, at 2 af vore Medlemmer trods lang Venten ikke havde faaet de Præmier, de havde vundet i et udenlandsk Blad; og efter en længere Korrespondance lykkedes det tilsidst at faa Bladet til at rette for sig. Man har derefter paatalt overfor et Blad i et andet Land, at der ogsaa der er et Par Præmier, som vore Medlemmer aldrig 18. Viggo Klausen. 3. Præmie og Ekstrapræmie. 19. R. Buddenhagen. Hædrende Omtale. 20. Viggo Klausen. Hædrende Omtale. Selvrnat i 2 Træk. 1. Ld1-b3, Truscl, 2. Dba+. Th5-e5, 2. Dc g+, Th5-c5, 2. Dej+. Sf7-e5, 2. Dca+, e7-e5, 2. Df4t. Selvrnat i 2 Træk. 1. Tb6-g6, Trusel, Lg4, 2. Dqt. 2. Dg7f. Th6, 2. Dh6f. Selvrnat i 2 Træk. 1. Tf8-h8, Trusel, 2. Dfa]. Lb4, 2. Dg7t. b4, 2. DXc3t. Se4, 2. Dd6f. Sg4, 2. Dest. Lg4, 2. Dd7f. 7

10 har modtaget; forhandlingerne herom er endnu ikke afsluttet og fører maaske ikke til saa godt et Resultat, da Fejlen fra Bladets Side ligger længere tilbage i Tiden. DSK har prøvet paa at faa forskellige danske Blade interesserede i en Aarsturnering, hvori alle Opgaver, offentliggjort af danske Forfattere i danske Blade deltager, idet man herved vil prøve at opnaa, at Forfatterne faar en særlig Interesse i at offentliggøre deres bedste Opgaver i Danmark; men en saadan Turnering, hvortil der findes et Sidestykke i Sverige, er det endnu ikke lykkedes at faa realiseret. Desuden har man fra DSK rettet en Henvendelse til I/S Berlingske Tidende for at faa en Problemspalte oprettet i et af Selskabets Blade, men denne Henvendelse har ogsaa givet negativt Resultat. Til Trods for, at vi saaledes ikke i alle Retninger opnaar det, vi ønsker til Problemkunstens Fremme, er der alligevel glædelige Tegn paa en stigende Interesse Landet over. Ikke blot er der Blade og Tidsskrifter, der nu viser Opgaverne større Interesse end tidligere (saaledes har Fyens Stiftstidende om Efteraaret en Løserturnering med ca. 250 Deltagere), men ogsaa flere Skakforeninger har ladet afholde Problemforedrag; og DSK haaber, at Interessen maa stige, ikke blot til Gavn og Glæde for vore egne Medlemmer, men ogsaa for alle dem, der har faaet Øjet op for Problemkunstens Righoldighed uden endnu at have opdaget, at det ikke kan betale sig ikke at være Medlem af Dansk Skakproblem Klub. Sekretæren. PROBLEM][DEER ][ DET PRAKT][SKE SP][L AlF POUIL HAGE DE Tider er forlængst forbi, da Problemkunsten endnu bar Præg af sin Afstamning fra det praktiske Parti; mere og mere har de to Grene af Skakvidenskaben skilt sig ud fra hinanden, og de sidste Aars stadig stigende Interesse for nye komplekse Problemideer vil yderligere uddybe Skellet; med et Smil mindes man nu, at en af de berømte Bergerske Kunstlove af 1884 netop fordrede, at enhver Problemstilling skulde fremtræde med et absolut partimæssigt Præg. Som man kunde vente, er ogsaa Skakkens Tilbedere adskilt i to Lejre, og dog fortjener i denne Sammenhæng et Par Mennesker at nævnes, som ved deres skaklige Alsidighed har udmærket sig fremfor andre. Johan Berger - en af Opgavekunstens Klassikere - var saaledes en frygtet Turneringsspiller. De afdøde Stormestre Schlechter og Teichmann har begge komponeret mangt et formfuldendt Problem. To kendte og særprægede Opgaveforfattere som Polakken Przepiorka og Hollænderen Weenink har med Hæder forsvaret deres Nations Farver ved de senere Aars Skakolympiader, og herhjemme formaaede Jørgen Møller i mere end en Snes Aar at holde sig i Toppen, baade som Problemforfatter og som Forkæmper for det praktiske Spil. Som før antydet har Problemkunsten mere og mere frigjort sig fra det rent partimæssige og i Overensstemmelse med sine specielle Maal udarbejdet en tilsvarende Teknik. Det kan derefter have sin Interesse at undersøge, om Problemkunsten paa sin Side kan have formaaet at sætte sine Spor i Spillet ved Brættet. Det bør da straks fremhæves, at det praktiske Spils Knaldeffekter i Reglen intetsomhelst har med Problemkunst at 8

11 gøre, men tværtimod - anbragt i en Opgave - i de fleste Tilfælde vilde virke som tarvelige Banaliteter. Som oftest har heller ikke Udtrykkene -en problemagtig Vending-, -et ægte Problemtræk- o. s. v. i den Sammenhæng, hvori ukritiske Kommentatorer ynder at anbringe dem - set gennem en Problemsystematikers Briller - nogensomhelst Berettigelse. Visse skaklige Foreteelser, saasom simple - hvide eller sorte - Spærringer, Rømningstræk, Blokader m. m. maa siges at være Fælleseje for Problemkunsten og det praktiske Spil og ligger saaledes i Øjeblikket uden for vor Interessesfære. Tilbage bliver da - foruden Bondeforvandlingsomraadet, som Opgavekunsten altid har vist sin Bevaagenhed - i det væsentlige kun forskellige strategiske Manøvrer, som gennem deres Opbygning af flere logisk sammenkædede Træk faar en ægte problemmæssig Karakter. Vi skal nu i det følgende nærmere belyse vort Tema ved udvalgte Eksempler og skal begynde med et Par egenartede Bonoeioroanålinqer. Ifølge Sagens Natur er det kun de saakaldte» Minorforvandlingcr-, d. v. s. Bondeforvandling til T, L eller S, der er af Interesse. Lad os da først betragte den paa Diagram 1 anførte klassiske Stilling. Spillerne enedes her - med Hvid i Trækket - om Remis, men senere paavistes det, at Føreren af de hvide Brikker i Virkeligheden har Gevinsten i sin Haand: 1. q, Tdo+, 2. Kb5, Td5f, 3. Kb4, Tda], 4. Kb3. Tdj+, 5. KC2,Td4!, 6. cst!!, Ta4, 7. Kb3! og vinder. I Sandhed en uanet Rigdom af overraskende Vendinger! Medens BonbeforvanMing til T eller L i det praktiske Spil finder Sted for - som i det anførte Eksempel - at hindre en truende Patfare, tilsigter en SpringerforvanMing i Reglen Opnaaelsen af en Tempogevinst. Nr. I. Potter-Fenton Matchparti, London Særlig drastisk vises dette ved den følgende dobbelte Bondeforvandling til Springer (Diagram 2). Hvid vinder her ved: 1. dsst!, Kf6, 2. gsst!, Kf5, 3. Se7t, Kf6, 4. SXg6. Nr. 2. Keminsky-N. N. Spillet Vi vil herefter kaste et Blik paa Diagram 3. Det ses let, at 1. h7 strander paa 1. -, SXg6, 2. KXg6, Lcz+. Hvid spiller derfor 1. Te6! for efter 1. -, LX e6 at vinde Partiet ved 2. h7, Sg6, 3. KXg6, Lf5t, 4. KXf5. Løberens Henledning til e6 og derfra til f5, hvor den slaas af den hvide Konge, illustrerer her klart den romershe lbe, ligesom Løberens Bevægelser i den tematiske Forførelse og i Hovedspillet danner det karakteristiske romerske Parallellogram (b3-c2-f5-e6). Tilmed er det overhovedet det første eksisterende Eksempel paa en Romer, vi her har stiftet Bekendtskab med; at Sort maaske ved 1. -, Lc2 kunde have opnaaet Remis, har i denne Sammenhæng mindre Interesse. En Springerforvandling kan forøvrigt allerede træffes i Aabningsspillet, saaledes som det er Tilfældet i følgemle Variant af Albins Modgambit: 1. d4, ds, 2. ca, e5, 3. dxe5, d4, 4. ej ', Lb4f, 5. Ld2, d x ej!, 6. LXb4, exfat, 7. Kea, fxg1st! og vinder. Nr. 3. P. Morphy-J. Thompson New York, ca

12 Nr. 4. Mannhelm-Regensburg Bykamp Thx+. Kf7, 6. TXe8, TXe8, 7. Sd6t og Sort opgiver. En Ide, der træffes overordentlig hyppigt i det praktiske Spil, er den "Turtonske", hvorved forstaas en Fordobling mellem 2 Brikker paa samme Linie eller Diagonal indledet af et kritisk Træk. Temaet belyses nærmere gennem følgende Eksempel (Diagram 6). Fortsættelsen er: 1. De2, Sf6, 2. Se5, Ld6, 3. f4, es, 4. Lin, Ld7, 5. DC2. Løberens Tilbagetog Nr. 6. Marshall -Bogoljubow New York Stilling (Diagram 7) den svageste, der maa først i Ildlinien. Der fulgte: 1. Th5, Le8, 2. T'rhj, Sg8, 3. Dh2. Den hvide Manøvre indledes med et Baningstræk (1. Th5), derefter følger det kritiske Træk (2. Trhj), og med 3. Dh2 er Dubleringen (in casu Tripleringen) fuldbyrdet. Desværre nyttede Hvids Alliance med Problemkunsten intet; efter Partiets 120. Træk blev han slagen liggende paa Valen, Meget instruktivt er den Maade, paa hvilken Hvid i Stillingen øverst paa næste Side (Diagram 8) klarer Situationen. Der spilles 1. Ld2, ha, 2. La5, h1d, 3. ba, </', og Hvid er Pat. Det kritiske Træk 2. Las fulgt af Løberens Indespærring ved b-bondens Fremrykning illustrerer her - i et virkeligt Parti - den Seebergerske Joe saa klart og elegant, at en Rinck eller Troitzky ikke i et Slutspilstudie kunde have gjort det bedre. Begivenhederne i det følgende Eksempel (Diagram 4) er ikke uden dramatisk Kraft. Hvid vinder ved 1. Th S'[, KXh8 2. Thit, Kg8, 3. Thst, KXh8, 4 Dh1t, Kg8, 5 Dhr:f::.'. Prisgivelsen af Taarnene paa h-linien illustrerer her den saakaldte Offerbaning; Trækket 2. Thit er derimod et ægte Baningstræk. Medens Taarnofrene i dette Tilfælde har den Bihensigt at tvinge den sorte Konge frem fra sin Hule, er Trækket 3. h7 i det næste Eksempel (Diagram 5) et hensigtsrent Baningsoffer. Hvid fremtvinger Afgørelsen paa følgende Maade : 1.TXfS ;, KXf8, 2. DdSt, De8, 3. h7! TXh7, 4. Ler!-, TXe7, Nr. 5. H. Weenink-S. Landau Amsterdam til b r er her det kritiske Træk, og med 5. De2 er Fordoblingen etableret. Ideen uddybes i dette Tilfælde derved, at den hvide Dronning begynder med at rømme Diagonalen, saaledes at der foretages en fuldstændig Ombytning af de to hvide Aktører. Lad os følge Partiet en Stund endnu: 5. -, Lc6, 6. dxe5, LXe5, 7. KhI, Te8, s. e4, Ld4, 9. SXe6, hxc6, IO. es, Sg4, II. Dh7t. Maalet med den hvide Manøvre er hermed naaet; den sorte Konges Sikkerhed er rokket, og Hvid vandt med stor Elan. Medens det her var den stærkeste af de hvide Brikker, der bragtes i Spidsen, er det i den følgende Nr. 7. Chales-Ciriinfeld Karlsbad

13 Stillingen paa Diagram 9 er enestaaende i flere Henseender. Oprindelig forkyndte Hvid Mat i 6 Træk (1. Sfst o. s. v.), men i Publicationen i Chess Strategy tilføjer Loyd: -Although I disapprove of a quarter of a century time limit, yet if the Doctor will allow mc to reconsider the position, I will announce a mate more in accordance with the modem preference for problems in few moves!«nr. 8. J, G. Campbell--N. N. Spillet ca Og i Virkeligheden er Hvid i Stand til at fremtvinge Mat allerede i 3. Træk ved at etablere det fra Problemkunsten velkendte Nowotnyske Skær:ingspunkt: 1. De6!!, TXe6, 2. Shg6t, KgS, 3. ThS::j= eller 1. -, LXe6, 2.. Sf5t, Kg8, 3. Se7::j=. Ogsaa de følgende Eksempler behandler Skæringspunkter med gensidig Spærring mellem 2 sorte Brikker. I den paa Diagram 10 anførte Stilling fremtvinger Hvid Mat ved en genial Indskydelse, nemlig 1. Lc r l, DXc7, 2. TXcst, DXc5, 3. Dbz t, KXa5, 4. Tar::j= eller r. -, TXC7, 2. Dbz']. TXb7, 3. TXc5::j=. Den følgende for Hvid tilsyneladende haabløse Position (Diagram r r) reddes derimod ved 1. Td6!, Tfez, 2. TXe8f, TXeS, 3. TXd7 eller r.-, Teez, 2. TXd7, TXd7, 3. TXeSt o. s. v. De anførte to Kombinationer er i Princippet ens, men adskiller sig derved, at der i det første Tilfælde kræves en hvid Offerbrik paa Skæringsfeltet, i det andet derimod Nr. li. v. Holzhausen-E. Wlegand Magdeburg Lad os derpaa hellige Diagram r2 Opmærksomheden. Situationen udvikler sig paa følgende Vis: r. Sc y l, Dez (Sort haaber at kunne overraske sin Modstander med Dronningeofret DXd1f), 2. Sd3! (Den sorte Dronning er nu afsk aaret fra i rette Tid at kunne komme den betrængte Kongefløj til Hjælp), Deji, 3. Kb r, DXd4, 4. Dd6f, Ka7, 5. Tc5, b6, 6. Dqf, Ka6, 7. DcSt, Ka7, 8. TXc6, og Sort overgiver sig. Trækkene r. Sc5, Dez, z, Sd3 illustrerer her fortræffeligt det saakaldte "Musefæloetema". En hvid Brik aabner Vejen for en sort Figur for i næste Træk at afspærre denne Tilbagetoget ved at vende tilbage til sit Udgangspunkt. Nr. 9. S. Loyd-C. C. Moore (Spilletid og -sted ubekendt, trykt i Chess Strategy 1881). Marotti Nr. JO. Tarrasch- de Simone del Gludice Konsultationsparti, Neapel ikke. Den første af disse Skæringskombinationer har i Problemterminologien Navn efter Plachutta, den sidste efter v. Holzhausen. Nr. 12. H. Weenink-R. Reti Scheveningen

14 En bestemt Stilart indenfor Opgavekunsten skulde man paa Forhaand ikke kunne vente at træffe det ringeste Spor af i det praktiske Spils Prosa, og det er Matbilleåstilen. Dog kan man ogsaa i dette Tilfælde støde paa glædelige Overraskelser. Saaledes opstaar af Stillingen paa Diagram I3 efter Fortsættelsen 1. De8f, Ker, 2. SXdst, Kb8, 3. TacI!, Sc6, 4. TXc6, b x co, 5. Tb1::j:: en formfuldendt ren og økonomisk Bindingsmat (Diagram 14). Kun Bønderne paa Kongefløjen røber, at vi her staar overfor Slutstillingen i et Parti og ikke et Matbillede i en Opgave aff. Eks. Have!. Nr. 13. Mieses-Marshall Monte-Carlo Ogsaa det følgende Eksempel vil tiltale Læserens æstetiske Sans. Sort vinder i den anførte Position (Diagram IS) ved en virkningsfuld Offerkombination: 1. -, LXh2t!, 2. KXh2, Dha ], 3. KgI, LXg2! 4. fj, Monte-Carlo Nr. 14. Mleses-Marshall Tfe8, 5. Sca, Dhrt, 6. Kfa, LXf1, 7. dy, f5, 8. Dc3, Dg2t, 9. Ke3, TXe4t, Io. fxe4. f4t (med IO.-, Dg3t, II. Kd2,DfrL I2. KdI, De2=j= kunde et Par Træk spares, men Sort lod sig drage af den efterfølgende udsøgte Modelmat), I I. KXf4, Tf8t, I2. Ke5, Dh2t, IJ. Ke6, Test, 14 Kd7, Lb5=j=. (Se Diagram I6). Desværre kostede Forsinkelsen i IO. Træk Føreren af de sorte Brikker den udsatte Præmie for Turneringens smukkeste Parti, og Dr. Tarrasch har saaledes maattet bøde haardt for sin Skønhedsglæde. Nr. 15. Nimzowltsch-Tarrasch St. Petersburg Hermed skal vi slutte vor Samling, som utvivlsomt kunde forøges med talrige smukke og lærerige Eksempler. Forhaabentlig har det foregaaende vist en og anden af Opgavekunstens fanatiske Modstandere, hvilken Betydning det i Spillet ved Brættet kan have at være skolet i ægte problemmæssig Tankegang. Nr. 16. Nlmzowitsch-Tarrasch St. Petersburg

15 DE VIGTIGSTE OPGAVETEORETISKE UDTRYK KOR'll'lFA'll''ll'EJDlE JDElFl!Nll'll'lIONlERVlEJD K. HANNJEMANN MED den voldsomme Udvikling, som Skakopgavernes Teori i de senere Aar har gennemløbet, er det naturligt, at ogsaa Terminologien indenfor denne Teori efterhaanden har antaget et ganske anseeligt Omfang. Selv den mere øvede Opgaveteoretiker vil undertiden staa overfor et Udtryk, hvis Betydning han i hvert Fald ikke nøjagtigt er klar over, og for Begynderen vil de mange mærkelige Udtryk maaske virke saa afskrækkende, at han helt opgiver at sætte sig nærmere ind i Opgaveteorien, saa meget des mere, som der hidtil ikke har været noget Sted i den danske Skaklitteratur, hvor man har kunnet søge Oplysning om de forskellige Udtryks Betydning. Naar jeg derfor, paa Opfordring af DSK's Bestyrelse, har paataget mig her i Aarsskriftet at give en Samling Defintioner af de vigtigste opgaveteoretiske Udtryk, er det mit Haab, at jeg dermed maa have bidraget til at afhjælpe et væsentligt Savn. I første Række har jeg søgt at tage Hensyn til Begynderen, og jeg har derfor medtaget adskillige Udtryk, som vil være velkendte for de fleste Opgaveløsere, ligesom jeg ogsaa har søgt at gøre Definitionerne saa klare og letfattelige som muligt, selv om det til Tider har maattet gaa ud over den absolutte Nøjagtighed i alle Detailler. jeg har dog ment at kunne undlade at definere Udtryk som: Trusel, Afdækkerskak, Offer etc., der vil være velkendte fra selve Spillet. løvrigt har jeg taget særligt Hensyn til de Udtryk, som er anvendt i den danske Opgavekritik, medens jeg kun undtagelsesvis har medtaget Udtryk, som endnu ikke har fundet Anvendelse paa Dansk. I mange Tilfælde vil det selvfølgelig være en ren Skønssag, om et Udtryk skal medtages eller ikke, og det er derfor højst sandsynligt, at adskillige af Læserne vil savne et eller andet Udtryk og til Gengæld finde, at jeg godt kunde have udeladt adskillige af de andre. Hvor der anvendes to eller flere Ord som Betegnelser for det samme Begreb, har jeg anført det Ord først, som efter min Mening bør foretrækkes, og tilføjet de andre i Parentes. jeg foretrækker i Almindelighed danske Betegnelser; men jeg finder ingen Grund til at udrydde et Fremmedord, hvis dette har fundet almindelig Anvendelse og iøvrigt lyder godt paa Dansk. Anderledes stiller Sagen sig i de Tilfælde, hvor det fremmede Oru er af en saadan Beskaffenhed, at det virker uskønt og afstikkende ved sin Anvendelse i det danske Sprog, som f. Eks. Ordet: complete block. Dette Ord har været hyppigt anvendt i de senere Aar, men lyder derfor ikke mindre grimt paa Dansk. jeg foreslaar derfor at erstatte complete block med Ordet: Trækpligt, som er en direkte Oversættelse af det tyske Zugpflicht og det svenske dragplikt. jeg mener ikke, det er et særlig ideelt Udtryk; men det turde være den bedste Mulighed, som foreligger, og i hvert Fald langt bedre end complete block. En meget væsentlig Forøgelse af Vanskelighederne ved at formulere de enkelte Definitioner foraarsages af det Forhold, at en Række af de almindeligste Udtryk benyttes i en mere eller mindre forskellig Betydning af de forskellige Kritikere. I Definitionerne har jeg søgt at gøre Rede for de vigtigste af disse Divergenser; men at give en fuldstændig Sammenstilling af alle de Betydninger, hvori hvert enkelt Udtryk har været anvendt, vilde være praktisk uigennemførligt og desuden temmelig formaalsløst, da adskillige af disse Anvendelser turde bero paa Misforstaaelser eller anden fejlagtig Brug af Udtrykkene. Idet jeg hermed gaar over til de enkelte Definitioner, skal jeg forudskikke den Bemærkning, at naar der i det følgende er Tale om en bestemt Virkning af et Træk (f, Eks. Baning, Liniespærring, Slag o. s. v.), er det i Almindelighed under- 13

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLJEM KLUB

AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLJEM KLUB AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLJEM KLUB 1932 Aarskontlngent Kr. 6,00. Provinsmedlemmer Kr. 3,00. Passive Medlemmer Kr. 3,00. Foreningens Møder afholdes i Industriforeningens Repræsentantskabssal, Indgang

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 2696. Georg Thomas 2 PR Magasinet 8-12-1946 Mat i to træk 11+11 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 Juli 1984 Nr. 35 Dom i THEMA DANICUMs

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN 0105-0117. 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN 0105-0117. 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914 S#3 c+ 12+6 Subscription fee for 2003 (Scandinavian members): DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang BENT O. PEDERSEN Vinder af EFTERÅRSTURNERINGEN 2010 1 Formandens kommentar: Jeg har været formand for klubben i godt

Læs mere

AKTIESELSKABET KØBENHAVN

AKTIESELSKABET KØBENHAVN LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR AKTIESELSKABET DANSK LEGETØJSFABRIK KØBENHAVN Efterskrift Denne udgave er en elektronisk genudgivelse af den oprindelige udgave. Ideen til genudgivelsen opstod

Læs mere

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 E. D. E. er den danske Afdeling al International Amateur

Læs mere

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte?

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte? E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub Interne træk fribonden juni 2009 årgang 45, nr. 4 Rødovre Skakklub + Vanløse Skakklub Damhus Skakklub Interne træk rodovreskakklub.dk juni 2009, årgang 45, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej

Læs mere

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Foran et nyt Arbejdsaar.

Foran et nyt Arbejdsaar. E. D. R. er dee danske Afdeling af Internationa! Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 Mat i 4 træk 4+5 KAVALKADE ved Jan Mortensen THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 7 Juli 1989 Nr.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

De slumrende Forsøgskredse.

De slumrende Forsøgskredse. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AMATØR-RADIO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind?

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind? E. D. R. er den danske Afdeling af,,international Amateur RadioUnion, hvis Formaa! er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørs endernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2 8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937 #2 c+ 5+2 Subscription fee for 2002 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: EURO 25 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes / FORORD Det er almindeligt at undskylde Fortaler. Det er der ikke Grund til i dette Tilfcelde; thi det er nødvendigt, at Læserne faar en kort Orientering m. H. t. de Omstændigheder, der har fremtvunget

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

THEMA DANICUM WALTHER JØRGENSEN DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5

THEMA DANICUM WALTHER JØRGENSEN DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5 Selvmat i 3 træk 9+5 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 8 Januar 1990 Nr. 57 WALTHER JØRGENSEN 3.

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Om at spille Hoshi Indholdsfortegnelse: Hvis du læser dette dokument online, kan du klikke på et hvilket som helst af de nedenstående emner for at komme til pågældende sektion. Indledning...4 1. Indflydelse...

Læs mere

Kortbølge- Amatørens Haandbog

Kortbølge- Amatørens Haandbog Udgivet af EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeiing af: INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 1. 17. Aargang E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis

Læs mere