Menneskelig udvikling og modning tak!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menneskelig udvikling og modning tak!"

Transkript

1 Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser Aalborg Universitet, Ballerup Abstract Landets 262 efterskoler reklamerer med, at de tilbyder menneskelig udvikling og modning 1, deraf social læring og udvikling. Nærværende artikel vil redegøre for, at det ikke altid sker. I perioder er de unge nødsaget til at trække sig fra det sociale fællesskab, da det er krævende at være en del af, og det vil jeg argumentere for er problematisk for en efterskole, der har udvikling og modning som et af sine primære formål. Jeg vil redegøre for, hvilke problemstillinger, lærerne kan sidde i, når elever ikke trives, og på baggrund af dette give et bud på nogle læringsmæssige tiltag til anvendelse i forebyggelsesøjemed. Social 24 timer i døgnet På en efterskole i Østjylland taler jeg med Viktoria og Malene. Deres beretning fortæller noget om, hvad det er for situationer for dem, der gør, at der ikke sker den grad af social læring og udvikling, som efterskolerne reklamerer for, gør sig gældende. Viktoria fortæller, at hun i perioder har haft behov for at trække sig fra det sociale fællesskab. Hun siger: For mig var det lidt stress. Jeg savnede min 9. klasse hjemmefra, og derhjemme var skole og fritid to forskellige ting. Fremtidsplaner medførte, at jeg ikke kunne udholde at skulle stoppe, alt blev blandet sammen. Viktoria oplever, at det er rigtig mange ting, som på en gang er svære og uoverskuelige i forhold til det at være efterskoleelev. Det er bl.a. det at være væk fra kammerater hjemmefra, det at være i et socialt rum 24 timer i døgnet, hvor skole og fritid foregår det samme sted, samt tanker om fremtiden, som for hende presser sig på, da hun ved, at tiden på efterskole slutter på et tidspunkt. Viktoria mangler ikke umiddelbart sociale kompetencer, men hun får problemer med at være i det sociale rum, da mange ting i hendes dagligdag opleves stressende og uoverskuelige. Det, samtidig at skulle være en del af det sociale fællesskab, bliver for stor en mundfuld for hende. Hun oplever det, som læringsteoretiker Etienne Wengers teori siger i forbindelse med social læring, at har man ikke adgang til at deltage i oplevelsen, som for Viktorias tilfælde er oplevelsen i efterskolefællesskabet, så kommer man ingen vegne (Illeris, 2009;68). 1 Se under Referencer, hjemmesider. Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, osv.. 1

2 Når de sociale kompetencer ikke slår til Malene har, ligesom Viktoria, i perioder ikke adgang til at deltage i oplevelsen i fællesskabet. Hun oplever i begyndelsen af året af fællesskabet at blive pålagt en rolle, som hun ikke kan identificere sig med. En rolle, som man har fået fra begyndelsen under etablering af et fællesskab, vil ifølge socialantropolog Erving Goffman blive en naturlig del af fællesskabet efter en periode. Det oplever hun også ske, hvorfor hun efter næsten et helt år stadig kæmper med rygterne. Malene er også et eksempel på en elev, der på grund af en belastet opvækst, kan have svært ved at få personlige oplevelser til at interagere med sociale kompetencer, som Wenger taler om er afgørende, hvis der skal ske social læring (Illeris, 2009;69). Interaktionen har været en udfordring for Malene, da hendes tidligere erhvervede sociale kompetencer ikke på efterskolen har slået til. Social læring frem for fagligt udbytte? Både Viktoria og Malene har det til fælles, at det er det sociale rum, der kan blive for meget i perioder. Ifølge Wengers teori opnår de i disse perioder mindre grad af social læring, fordi de enten bevidst trækker sig fra det sociale rum eller ikke oplever at have adgang til det. Det afgørende er ikke, hvor sociale, de ser ud til at være. Det er, om de har adgang til oplevelsen i fællesskabet. Er det ikke tilfældet, lærer de ikke socialt, og de går i stå som mennesker. Hvad gør efterskolen for disse unge, og hvordan håndterer man i det hele taget det, at nogle unge ikke trives? Erik, en ældre efterskolelærer, fortæller i den forbindelse, at man har etableret familiegrupper. Disse består hver af højst 10 elever, hvortil der er knyttet en familiefar eller mor. Man spiser altid sammen i grupperne, og bliver i det hele taget fra begyndelsen af året forankret i denne som det faste tilholdssted. Dette gøres for at skabe tryghed for eleverne, og lærerne kan bedre være opmærksomme på den enkelte elevs trivsel. Denne form fungerer, siger han, hvilket også eleverne giver udtryk for. Trods etablering af familiegrupper, sker der alligevel det, at elever som Viktoria og Malene er nødt til at trække sig i perioder, som de kalder det. Fx en tur hjem nogle dage, beskriver eleverne, giver tid til at slappe af fra det sociale, være sig selv og dermed få energi til at komme tilbage til skolen. De unge manifesterer deres identitet uden for fællesskabet, ville Wenger sige, og det er en læringsproces i sig selv (Illeris, 2009;71). Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt der i disse tilfælde egentlig opnås menneskelig udvikling og modning via denne pause fra det sociale? Ligeledes kan man diskutere, hvorvidt det er fagligt forsvarligt, at de unge af og til må tage hjem, fordi de ikke kan fungere på efterskolen. En lærer gav eksemplet med en elev, der tager hjem hver eneste tirsdag aften for først at komme tilbage til skolen onsdag aften. Det er undervisningen hver onsdag, denne elev går glip af. 2

3 De udeblivende resultater Der er hvert år eksempler på elever, som ikke trives, og som man som familiefar eller mor ikke ved egen indsats kan hjælpe. I disse situationer har skolen en fast procedure, fortæller Erik, til hjælp for at finde frem til, hvad den bedste hjælp kan være til den enkelte elev. I alle tilfælde bliver familien inddraget, siger han, måske skal psykolog tilbydes eller eventuel sagsbehandler ind over. Trods disse procedurer, opdager jeg dog undervejs i min dataindsamlingsproces, at der er et problem. Jeg får fra både Erik og to unge lærere eksempler på elever, som ender med at gå på skolen hele skoleåret uden at den fornødne hjælp har givet nogle holdbare resultater og altså gjort eleven bedre i stand til at lære og udvikle sig på efterskolen. Problematikken er illustreret nedenfor. Gennemførelse af procedurer i Vedvarende dårlig trivsel forhold til elever, der ikke trives Særligt de unge lærere udtrykker frustration over problemet, hvilket skyldes det, som jeg beskriver i det følgende. Ansvar og tvivl når det går hånd i hånd Når læreren opdager, at en elev ikke trives, står læreren ofte i problemstillingen, som er illustreret nedenfor. Samtidig med at læreren som familiefar eller mor i første omgang har det primære ansvar for at tale med eleven, så er læreren i tvivl om, hvorvidt han/hun i samtalesituationen kan tilbyde eleven nok. Lærerens ansvar for at hjælpe Lærerens tvivl i samtalesituationen, hvorvidt eleven gennem samtale han/hun gør det godt nok for eleven Lærerne giver udtryk for, at de i situationerne kan stå magtesløse i forhold til at kunne afdække, hvad elevens problematik består i og til på kort tid at kunne finde frem til en løsning på problemet. At der går så lang tid, som der kan gøre, inden man finder frem til, hvad den enkelte elev har brug for, er et problem, og det er frustrerende for lærerne at være vidne til. 3

4 Forebyggelse eller brandslukning? En udfærdiget rapport fra år konkluderer, at der er behov for redskaber i forhold til skolers håndtering af unge, der ikke trives. Dette er jeg i min undersøgelse blevet bekræftet i. Der er særlig opmærksomhed på den enkelte elev i familiegrupperne, når skoleåret er i gang, men der er ikke fra skolens side fokus på et forebyggende arbejde i forhold til dårlig trivsel. Jeg foreslår i det følgende nogle læringsmæssige tiltag, som netop har mere forebyggende karakter. Det gør jeg med det formål at klæde lærerne på til de udfordringer, dårlig trivsel kan medføre. Fokus på roller og identitet Det er afgørende, at lærerne bliver yderligere bevidste om, hvad de sociale processer og fællesskaber har af betydning for og indvirkning på de unge, når de kommer på efterskole. Her er begreber som bl.a. roller, identitet og spejlingsprocesser vigtige, da disse elementer alle er i spil i personen på efterskolen. Det vil belyse, hvilke sociale udfordringer, de unge identitetsmæssigt befinder sig i på efterskolen, og hvilken betydning lærerne har i den forbindelse. Lærerens rolle Som efterskole har man en særlig forpligtigelse over for både eleverne og deres forældre, da eleverne ikke i skoleperioden har daglig omgang med forældrene. Det er derfor afgørende, at der sker en yderligere bevidstgørelse af og refleksion over lærernes agerens betydning i forhold til eleverne. Den unge er i fuld gang med at skabe sin identitet, og en væsentlig del af dette sker ved sammenligning med andre både med jævnaldrende men også i høj grad med voksne (Schilling, 2004;203), og ifølge Goffman, så bliver en væsentlig del af individets selv afgjort af disse sociale roller. Lærerne har derfor et stort ansvar for den unges udvikling af sit selv; dette særligt i begyndelsen af året, hvor det sociale fællesskab etableres og de sociale roller skabes. Etablering af fællesskab ikke altid en dans på roser I forbindelse med etableringen af et fællesskab, er det desuden afgørende, at skolerne gør sig klart, at et sådant ikke etableres uden videre, hvilket Wenger taler om i sin teori om praksis og fællesskab. Det kræver en indsats og et stort arbejde og kan være meget forvirrende og turbulent for den unge, og tilblivelsen af fællesskabet er i sig selv en længere proces. Det vil være relevant at gøre eleverne opmærksomme på dette den første dag på skolen, så de ved, hvilke udfordringer i forhold til det sociale fællesskab, der kan komme. Jeg foreslår derfor, at man flere gange, særligt i den første tid af året, samler eleverne for at arbejde med disse problematikker. På den måde vil det blive kendt, at det, pludselig at 2 Se under Referencer, hjemmesider. Sårbare unge på efterskole en rapport. 4

5 indgå i et socialt fællesskab, ikke altid er en dans på roser, men at det kan kræve meget energi og til tider være belastende og hårdt. Det vil betyde, at problemer, der opstår, som man eventuelt ellers ville have gået med i sig selv, vil blive taget op og arbejdet med, hvorfor de vil blive lettere at håndtere. At komme styrket ud fra efterskolen Når efterskoler i dag tilbyder menneskelig udvikling og modning, deraf social læring og udvikling, så vil det være det, de unge kommer efter. Det er derfor et problem, hvis ikke det er det, de unge får. Jeg har i nærværende artikel redegjort for, at det ikke for alle elever gør sig gældende, at de altid opnår den udvikling og modning på efterskolen, som efterskolen har som formål at levere. Jeg har redegjort for nogle problematikker, skolen og lærerne har i forhold til deres arbejde med de elever, der ikke trives, og derfra givet bud på nogle konkrete tiltag, som den pågældende skole og lærerne kan arbejde med, hvis det skal blive muligt at mindske antallet af unge, som kommer på efterskole og i den forbindelse i perioder oplever ikke at trives. Med artiklen har jeg redegjort for vigtigheden af, at man arbejder med synliggørelse af de problemer, der vil være i et socialt fællesskab på en efterskole til forebyggelse for, at efterskoleelever som Viktoria og Malene ikke behøver at opleve de svære ting så uoverskuelige, som det for dem i perioder er blevet. At komme styrket ud fra et efterskoleophold med brugbare, positive erfaringer i bagagen, må være målet for alle, så der er noget at bygge på videre i et liv. Referencer Illeris, Knud (2009): Læringsteorier. 1. udg., 3. oplag. Roskilde Universitetsforlag (2007). Schilling, Mette (2004): Menneskets psykologi. Munksgaard Danmark. Hjemmesider: Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie efterskoler). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=131953#k1 (Hentet d. 6. april, 2011). Sårbare unge på efterskole - Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen 5

6 på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole, ekter/~/media/øvrige%20filer/undersøgelser/sårbare%20unge%20på%20efterskole.ashx (Hentet d. 6. april, 2011). 6

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv.

Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv. Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv. Opgaven vil tage sit udgangspunkt i det Behandlingskollektiv for unge, som jeg har været

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer Ågård Efterskole Selvevalueringsrapport 2006-2007 Realkompetencer En opfølgning og uddybning af selvevalueringsrapporten 2005-2006 Udarbejdet af: Mette Sanggaard Schultz og Kirsten Storgaard Ågård den

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere