Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus Bladt Wichmann (MW, ingen stemmeret) Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær) Jesper Schou- Jørgensen (SJ, sekretær) Revisor Susanne Varrisboel Afbud: Hanne Vibeke Sørensen (HV) Jan Mathes (JM) Dagsorden: 1) Velkommen. 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor. 3) Økonomi. Årsrapport 2014 samt kort opsamling på status ) Elevoptag ) Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt. 6) Eventuelt Bilag 3.1 Årsrapport Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport Status 2015 opfølgning pr. marts, likviditetsbudget og udskrift fra Navision 5.1 Notat om midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt 1

2 Ad pkt. 1 - Velkommen. Afbud fra formanden HV. RI ordstyrer. Ifølge vedtægterne kan bestyrelsesmødet gennemføres uden formanden er til stede. Ad pkt. 2 - Lige nu. Status ved elever, medarbejdere og rektor. Eleverne: Der har været generalforsamling i elevrådet. Magnus Bladt Wichmann (2d) valgt til bestyrelsen for to år (uden stemmeret). Der har lige været elevrådsmøde hvor en studievejleder orienterede om studievejledernes rolle i forhold til eleverne. Lærerne: Der arbejdes stadig med OK 13 i dialog med ledelsen Ledelsen: Som lærerne; arbejde med implementering af OK 13, men også med forberedelse af næste skoleår, jf. punkt 4. Ad pkt. 3 - Økonomi. Årsrapport 2014 samt kort opsamling på status 2015 a. Årsrapport 2014 (bilag 3.1) Orientering om og gennemgang af årsrapport 2014, ved revisor Susanne Varrisboel: Påtegningen er blank, det betyder, at alt er som det skal være, der er fortsat styr på tingene. Revisorernes opgave er at kontrollere om det regelgrundlag som skolerne styres under bliver overholdt; forvaltningsrevision (i modsætning til en privat virksomhed hvor der udelukkende laves en regnskabsrevision). Revisionen ser på nøgletal som lønniveau, bygningsvedligeholdelse og indkøb. Da lønudgiften er en stor del, ses der meget på den: F.eks. hvordan ligger niveauet i forhold til andre skoler. Derudover ses der på mange små detaljer som f.eks. overholdes reglerne omkring betaling for overarbejde i forhold til medarbejdere der er på aldersreduktion? Årets nøgletal blev gennemgået. Likviditetsgrad på 53 % er fint. Soliditetsgrad er negativ, det betyder at hvis det hele skulle realiseres i morgen ville vi skylde penge. Finansieringsgraden på 91,4 % måler langfristet gæld i forhold til de materielle aktiver vi har. Den største del heraf er bygningerne der er værdisat til anskaffelsesprisen, men som godt kan have en reel værdi der er højere hvilket ville gøre finansieringsgraden mindre. Samlet konklusion: Nøgletallene ser fine ud, der er ikke noget alarmerende. Revisor anbefaler at der er en økonomisk buffer i økonomien, fordi det er usikkert hvordan de økonomiske grundvilkår, vil udvikle sig i fremtiden. Bestyrelsen 2

3 kommenterede overfor revisor at det bl.a. derfor har vedtaget, at der så vidt muligt budgetlægges efter et overskud på ca. en mio.. Der var et spørgsmål til skolens renteswap- aftale med Nordea (en 30 årig kontrakt der garanterer en fast rente på 4,6 %). Da renten i samfundet er meget lav bliver værdien af renteswap en negativ, hvilket påvirker egenkapitalen. Revisor bemærkede at der er aftalt et nyt loft for Stop- Loss, hvorved det ikke forventes at Nordea vil problematisere renteswap en yderligere. b. Behandling af revisionsprotokollat (bilag 3.2) Bestyrelsen drøftede og forholdt sig herefter til revisionsprotokollen, med henblik på at formanden efterfølgende udarbejder en kommentar til Undervisningsministeriet med bestyrelsens svar på de spørgsmål som revisionsprotokollatet rejser. Revisionsprotokollatet er delt i tre dele: Særlige forhold: Her er renteswap en omtalt. Bestyrelsens svar følger kommentarerne i årsrapporten. Funktionsadskillelse: Der er en kommentar til skolens funktionsadskillelse: På grund af skolens størrelse er det ikke praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i skolens regnskabsfunktion. Skolen har at man implementerer nogle løbende kontroller der vurderes at minimere risiko for svig. Skolen har kreditkort der anvendes til indkøb, primært til køb på internet, men bruges også i enkelte andre sammenhænge. Det er ledelsens opfattelse at der er etableret en ansvarlig forretningsgang, bl.a. ved ekstra kontrol af indkøb i forhold til faktura. Der er en kommentar til at skolens hjemmeside ikke helt opfylder kravene i fuldt omfang. Skolen er i gang med at etablere en ny hjemmeside, og i den forbindelse vil der blive rettet op på manglerne. Forvaltningsrevision: Årsværk pr. 100 elever ligger lidt under niveauet som det var i sammenlignelige skoler i tidligere Århus Amt (de gymnasier som pwc også er revisor for). Lønomkostningerne ligger på 6,1 mio pr. 100 elever. Skolen ligger på niveau med gennemsnittet for de øvrige gymnasier, så det er ok. Man skal være meget opmærksom på de nævnte forhold, da det er herunder man kan og skal styre skolens samlede økonomi. Tabel over kvalifikationstillæg viser at skolen ligger tæt på gennemsnittet og funktionstillæg ligger lidt over, men det er en forholdsvis mindre post. Tabel over aldersfordeling viser, at der er kommet en tendens til en pukkel omkring de årige, som man skal være opmærksom på. Spørgsmål til at der ikke er budgetteret med merarbejde: ER opfordrede til at der blev taget højde for muligheden for at der opstår merarbejde ved at der bliver budgetteret med det. 3

4 Spørgsmål fra MW til hvorfor skolen ligger forholdsvis højt med antal ansatte over 65 år er der en særlig årsag til det? Det er i dag sådan, at alle har ret til at blive på arbejdspladsen og skolen har en håndfuld lærere over 65 år, der stadig bidrager godt til skolens samlede virke. HV vil sammen med rektor udarbejde brev med kommentarerne/svarene på revisionens spørgsmål. Brevet indsendes sammen med årsrapporten. c. Status - økonomi 2015 (bilag 3.3) Der er ikke umiddelbart nogle ting i regnskabet for de første tre måneder af 2015 der giver anledning til bemærkning. Enkelte poster skal revideres. Desuden vil det give anledning til budgetjustering når antallet af 1g klasser ikke bliver de 8 klasser der oprindeligt er budgetteret med, men snarere 9 eller 10 klasser (RED. Efter mødet: : Skolen opretter 10 1g klasser med start august 2015). Ad pkt. 4 Elevoptag 2015 Skolen har i år 260 primære ansøgere som har retskrav på at blive optaget (RED: pr er nettotallet, efter optagelsessamtaler mm. at vi har 264 uddannelsesparate ansøgere). 9 skal til revurdering, dvs. de er ikke erklæret uddannelsesparate. Der er 19 ansøgere fra 2014 der søgte orlov og som kommer ind i år, til gengæld vil der ligge nogle orlovselever i de 260 primære ansøgere. Samlet forventer vi at have ca. 265 i huset nu. Med 28 elever i klasserne svarer 9 klasser til 252 elever og 10 klasser til 280 elever. Den af bestyrelsen fastlagte optagelseskapacitet er 280 elever, og vi er derfor forpligtet til at optage de 265. Vi planlægger derfor at oprette 10 1g- klasser og så i samarbejde med de øvrige gymnasier i det forpligtende samarbejde se om vi kan få de sidste elever overført fra skoler der har flere ansøgere end de har plads til. JD redegjorde for processen med elevflytninger i fordelingsudvalget fra skoler med et ansøgertal over deres kapacitet til skoler med et ansøgertal under deres kapacitet. JD redegjorde desuden for hvordan prognosen for størrelsen af ungdomsårgangene (16 årige) i Skanderborg kommune ser ud fremadrettet, og hvad det betyder for det forventede elevtal på vores gymnasium. Spørgsmål fra NV: Kunne det være en overvejelse at ændre skolens kapacitet til 9 klasser for at undgå at være forpligtet til at tage 10 klasser ind? Svar: Ja, det kunne være en mulighed, og det kan bestyrelsen i givet fald tage stilling til. Men udfordringen skal naturligvis drøftes indgående og herunder skal det alvorligt overvejes hvordan Skanderborg Gymnasium opgave og muligheder er, som skole i Skanderborg. Vi skal også huske at der måske er en gymnasiereform på banen inden længe ligesom vi måske også kan forvente at Skanderborg vækster i de kommende år. 4

5 Spørgsmål fra RI: Hvor mange fra Skanderborg søger andre gymnasier? Svar: Stort set ingen. Elevernes valg styres langt mere af gode busforbindelser end konkurrence mellem gymnasierne. (RED: her er lidt data fra i år: elevansøgning fra Skanderborg Gymnasiums primære rekrutteringsområde) Alle ansøgere til udvalgte skoler fra postnummer 8660 Silkeborg Gymnasium Aarhus Katedral- skole Marselisborg Gymnasium Aarhus Stats- gymnasium Skanderborg 8464 Galten Låsby Ry Skanderborg Gymnasium Ad pkt. 5 Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt Bestyrelsen har aftalt, at der skal være fokus på rektors resultatlønskontrakt undervejs i året derfor denne midtvejsstatus- rapport. JD kommenterede kort rapporten. Spørgsmål til JD: Hvilke udfordringer ser du? Stræber du efter en 100 % målopfyldelse? Er det en stor udfordring at nå målene? (Intentionen i spørgsmålene er, at bestyrelsen tidligere har diskuteret, at målene i resultatlønskontrakten ikke skal være så firkantede at det kan give anledning til at der tages beslutninger, der ikke nødvendigvis er de bedste, men som tages for at opfylde kontrakten) JD: Frafald er noget der er svært at gøre noget konkret ved, mere end vi gør, vi ligger allerede rigtig fint. Et andet felt der ikke bare kan forceres er kvalitetsarbejdet. Her kommer der kun et godt resultat hvis vi fastholder en god og progressiv dialog i respekt for hvad der er muligt. Det vil derfor tage lidt tid. Bestyrelsen tog midtvejsrapporten til efterretning med markering af at det var en god måde at gøre det på. Samtidigt vil bestyrelsen holde sig overnævnte udfordring for øje i forbindelse med indgåelse af den næste resultatlønskontrakt. Ad pkt. 6 - Eventuelt Der blev givet stor ros til årets Musical. Næste møder: 5

6 12. maj 2015 kl. 12:00-16: september 2015 kl. 12:00-16: november 2015 kl. 12:00-16:00 6

7 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. marts 2015: Hanne Vibeke Sørensen Jan Mathes Rasmus Ingemann Niels Vangkilde Eva Rix Søren Rasmussen Mads Bonde Therkelsen Anja Sloth Ballegård Jakob Thulesen Dahl (rektor) 7

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere