2014/15 Indholdsplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014/15 Indholdsplaner"

Transkript

1 2014/15 Indholdsplaner Bindernæs Efterskole, K.H. Kofoedsvej 70, 4970 Rødby

2 INDHOLDSPLANER BINDERNÆS EFTERSKOLE 2014/15 Indholdsplaner bindernæs efterskole 2014/ Generelt om undervisningen på Bindernæs Efterskole Obligatorisk prøveforberedende fag Fagenes omfang Særlige tiltag for den prøveforberedende undervisning på Bindernæs Efterskole (inklusionsundervisning) Beskrivelse af VIS klassen Familieundervisning Linjefag Valgfag Skema for undervisningen Obligatoriske prøveforberedende fag Indholdsplaner for 8 klasse Dansk Matematik Engelsk Fysik/kemi Geografi Biologi Samfundsfag Idræt Indholdsplaner for 9 klasse Dansk Matematik Engelsk Geografi Biologi Fysik Idræt Tysk tilbudsfag Samfundsfag Indholdsplaner for 10 klasse Dansk Matematik Engelsk Fysik/kemi Tysk OSO opgaven Obligatorisk idræt i 10. klasse Indholdsplaner for VIS klassen Dansk hold Dansk hold Matematik hold Matematik hold

3 Tværfagligt projekt Engelsk Geografi Biologi Fysik Samfundsfag Historieundervisning Håndværk og udeliv Håndværkslinjen Ridelinjen Naturlinjen Familieundervisning Sportsfamilien Cykellinjen Multiidrætslinjen Fodboldlinjen Familieundervisning Kost, Kreativ og Styling Kostlinjen Kreativlinjen Stylinglinje Familieundervisning Musik, Gøgl og Dans Musiklinjen: Dans: Gøgl og cirkus: Familieundervisning: Valgfag Svømning Jagttegn Håndbold Dansk som 2. sprog Afvigende uger Uge 41 Ekskursion Kompedal Uge 46 Brobygning Uge 51 Terminsprøver Uge 6-7 Obligatorisk Projektopgave Uge 6-7 Obligatorisk Selvvalgt Opgave Uge Lejrskole

4 1. GENERELT OM UNDERVISNINGEN PÅ BINDERNÆS EFTERSKOLE Undervisningen på Bindernæs Efterskole er tilrettelagt ud fra nogle uger, der kører efter et normalt skema, hvor vi har fire forskellige former for undervisningskategorier. Vi har de obligatoriske fag, hvor der normalt afsluttes med prøve, vi har linjefag hvortil eleverne inden skolestart har valgt linje, linjen knytter eleven til en familie og i familien er der undervisning for alle elever i familien. Det kan være alt fra friluftsundervisning til undervisning i madlavning og tøjvask. Så har vi valgfag, hvor eleverne vælger, når de er startet. Derudover har vi på skolen uger, der afviger fra det normale skema. Dem betegner vi som afvigende uger, og de omfatter uger som emneuger, brobygningsuger, projektopgave-uger og lignende. Vores pædagogiske indfaldsvinkel og dermed princip-opbygningen tager udgangspunkt i vores historik, i det der betegnes som arbejderbevægelsens skolepolitik. I praksis løftes opgaven ved vores forskellige kombinationer af undervisning. Vi har teoriundervisning i de obligatoriske fag med henblik på, at erhverve teoretisk indsigt til gavn for den fremtidige ungdomsuddannelse, vores linjefag er praktisk betonet og skal gerne stimulere den selvvalgte lystbetonede disciplin med en forhåbentlig heraf afsmittende effekt på den mere tvangsdisciplinerede undervisning, som både findes i teoriundervisningen samt i undervisningen i opgaveudførelse for fællesskabet. Den lystbetonede disciplin skulle også gerne stimuleres i vores emneuger. Hvordan der undervises i de enkelte fag findes under afsnittet metode i indholdsplanen for det enkelte fag. Her er det lærerens individualitet, der under hensyntagen til skolens overordnede pædagogiske linje, der selv bestemmer metoden. Indholdsplanerne nedenfor er sorteret først efter kategori, dvs. først efter om det er obligatorisk teoretisk, familiedelt eller valgfag. Dernæst efter årgang for de teoretiske og efter liner i familien. Valgfagene er indsat i tilfældig rækkefølge. Inddelingen i klasserne foretages af skolen og kriterier herfor kan fås ved henvendelse til skolen, mens inddeling i de enkelte familier vælges samtidig med at man vælger linje. Indholdsplanerne vil løbende blive opdateret ved ændringer foretaget i løbet af skoleåret. 1.1 Obligatorisk prøveforberedende fag På Bindernæs Efterskole forbereder vi vores elever til folkeskolens afsluttende prøver. Undervisningen tilrettelægges derfor således, at den står mål med undervisningen i folkeskolen. Formålet med undervisningen i de prøveforberedende fag, er at klargøre vore elever til deres fortsatte ungdomsuddannelse. Undervisningen følger således slut og trinmål for de enkelte fag, og indholdet for de enkelte fag er vist herunder. På Bindernæs Efterskole er vi fritaget for prøve i historie og kristendom, lige såvel som vi er fritaget for undervisning i kristendom. For historieundervisningen kan du yderligere se hvorledes vi lever op til slut og trinmål ved at klikke ind på særligt om historieundervisningen på Bindernæs Efterskole Fagenes omfang Der undervises i de prøveforberedende fag i alle almindelige uger, dvs. uger hvor der ikke er emneuger o. lign. Der er afsat fire lektioner til dansk og matematik, tre lektioner i de sproglige fag, mens der for de øvrige fag undervises i to lektioner pr. uge. Vi arbejder i årgangsteams og tværfagligt arbejde vil fremgå af de enkelte indholdsplaner for de enkelte årgange. 1.2 Særlige tiltag for den prøveforberedende undervisning på Bindernæs Efterskole (inklusionsundervisning) 3

5 På Bindernæs Efterskole har vi tre forskellige typer af inklusionstilskudsberettiget undervisning. Vi har specialundervisning som beskrevet under afsnittet om vores vis klasseundervisning. Her tager vi udgangspunkt i tidligere dokumenterede specialundervisningsbehov og udarbejder derudfra en forældrekontrakt med indbyggede undervisningsmål samt plan for evaluering. Indholdsplanerne for den undervisning findes under indholdsplanerne for VIS klassen. Vi har valgfag i x-matematik, x- dansk og for x-engelsk, som oprettes ved tilslutning hertil. De er tænkt som et supplement til den normale undervisning de indgår i, og kan vælges for alle uden særlige forudsætninger. Derudover har vi dansk som andet sprog oprettet som valgfag for dem det vedkommer. Til disse fag henvises i øvrigt til nedenstående indholdsplan Beskrivelse af VIS klassen VIS undervisning på Bindernæs Efterskole VIS: Forkortelse for visitation Vi visiterer elever til klassen. Eleverne der går i vis klassen, skal være berettiget til at opnå inklusionstilskud i henhold til gældende regler. Før start: - Eleven henvises til vores inklusionskoordinator Mette Pedersen der samtidig med henvendelsen modtager dokumentation fra tidligere skole som f.eks. en faglærerudtalelse, en PPV eller en anden relevant dokumentation for, at der er et behov for at modtage specialundervisning. - Tilbuddet kortlægges for forældre. - Behovet vurderes ud fra samtale med forældre og elev. Faglige vanskeligheder synliggøres. - Inklusionsmidler søges gennem inklusionspuljen. VIS-klassen oprettes og igangsættes: - Holdet og undervisningen tilrettelægges således, at der i videst muligt omfang er to lærere tilstede i klassen, der har en max. kvotient på 15 - For hovedfagene dansk og matematik opdeles holdet i yderligere to hold. - Eleverne udtages til undervisningsforløb med ca. 1 lærer pr. 4 elever, i de områder hvor eleven har særlige vanskeligheder. - Eleven undervises ud fra individuelle elevplaner, udarbejdet af den klasseansvarlige sammen med eleven. - Yderligere kan elever med problemer i et fag, men som ligger i normalområde for de øvrige fag, visiteres til specialundervisning for det enkelte fag. Dvs. de udtages ugentligt til undervisning med op til 4 pr. hold, samtidig med, at resten af klassen har deres normale undervisning i samme fag. Pædagogisk begrundelse for klassen: - De elever der visiteres til klassen, har som oftest i deres tidligere skolegang været vant til anonymitet ofte som konsekvens af store klassekvotienter i folkeskolen. - Vores erfaring er, at eleverne føler tryghed ved det mindre forum og derved har bedre mulighed for, at komme til udtryk både skriftligt og mundligt. 4

6 Evaluering: - En kontrakt indgås med forældrene hvor evalueringsterminerne er fastlagt. Kontrakten er udarbejdet iht. Vejledningen fra efterskoleforeningen. Yderligere anvendelse: Nogle kommuner vælger at sende særligt udfordrede elever til Bindernæs med beskeden om at støtte kan søges via inklusionspuljen til social støtte. Motivet er at flytte potentielt egne omkostninger, normalt bevilliget via en 50. videre til staten. 1.3 Familieundervisning Linjerne samles og danner tilsammen fire forskellige familier. Familierne undervises i forskellige almendannende samt kulturelt udviklende områder, herunder hører den obligatoriske historieundervisning. Indholdsplanerne for historie kan findes særskilt efter indholdsplanerne for familierne. De forskellige linjelærere danner tilsammen de forskellige familieteams. 1.4 Linjefag Linjefagene undervises der i, i de lektioner der er markeret med grønt, i det i bilag 1 viste skema. De grønne felter er den tid der er til linjernes og familiernes disposition. Formålet med vores linjefag er at eleverne vælger dem med henblik på at fordybe sig i et fag, hvortil der er en naturlig interesse. Eleverne skal via deres eget engagement og interesse være med til at stimulere den selvvalgte form for disciplin samt være med til at højne udbyttet af undervisningen for den enkelte og derved for klassen. Der vælges linjefag inden skolestart og valget er bundet året igennem. 1.5 Valgfag Valgfagene er af meget forskellig karakter. De udbydes to lektioner om ugen i de normale uger. Her er det meningen at eleverne skal kunne vælge både efter interesse og efter nysgerrighed. Udbuddet af valgfag søges tilpasset fra år til år således at de bedst muligt svarer til det eleverne ønsker. Derudover har vi på skolen en række aktiviteter der er frivillige for eleven og de betegnes derfor ikke som undervisning og er derfor ikke medtaget i vores indholdsplaner. 5

7 1.6 Skema for undervisningen Samlet vises skolens undervisningsaktiviteter fordelt efter klasser og lignende i nedenstående skema: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07:00-08:30 Alle morgenmad DH/MK (H3) Alle morgenmad KD/KP Alle morgenmad JBO/MP Alle morgenmad KD/ML Alle morgenmad JBO/MP 07: Alle morgenmad AJ/FP/NØ/RL/SH/TM/TØ Alle morgenmad GFH/JA/JOJ/ME/NØ/RL Alle morgenmad AJ/DH/JA/KD/KP Alle morgenmad GFH/JOJ/ME/MK/RL/TM/TØ Alle morgenmad AJ/DH/GFH/GPO/ML 08:30-10:00 10B Engelsk JOJ (H2) 10A+10B Idræt JBO/MP (HAL) Familie - MULTIIDRÆT AJ/RL 10A Dansk GFH (B5) 10A Dansk GFH (B5) 8A+8B Dansk ME/TM (P1) 8A+8B Dansk ME/TM (P1) Familie - HÅNDVÆRK DH/MP 10B Dansk MK (H2) 10B Dansk MK (H2) 9A Dansk JA (B4) 9A Engelsk JOJ (B4) Familie - STYLING GPO 8A+8B Biologi AJ/ML (P1) 8A+8B Matematik AJ/ML (P1) 9B Matematik RL (B3) 9B Dansk JA (B3) Familie - KOST JA 9A Matematik RL (B4) 9A Biologi KP (B4) Alle Efterskoletid MF/NØ/TØ Alle Efterskoletid MF (H3) Familie - GØGL & CIRKUS JBO 9B Geografi KP (B3) 9B Engelsk JOJ (B3) VIS D+VIS M+VIS Ø Fysik KP (Fysik) k-tid Familie - RIDNING JOJ/ME Alle Efterskoletid JOJ/TM/TØ Alle Efterskoletid ME/TM VIS D Matematik NØ/RL (V2) Familie - DANS MK BUSTID VIS D+VIS M Samfundsfag NØ (V1) VIS M Matematik KP (V1) Familie - CYKLING ML k-tid VIS Ø Dansk TØ (H3) Familie - KREATIV SH/TM VIS D+VIS M+VIS Ø Geografi ME (V1) Familie - MUSIK NS Familie - NATUR FP Familie - FODBOLD KP/TØ 10:00-10:30 CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ 10:30-12:00 10A Matematik RL (B5) 10A Engelsk JOJ (B5) Familie - MULTIIDRÆT AJ/RL 10A+10B Fysik KP (Fysik) 10A+10B Tysk GFH (H2) 10B Matematik KP (H2) 10B Matematik KP (H2) Familie - HÅNDVÆRK DH/MP 8A+8B Geografi AJ/ML (P1) 8A+8B Engelsk JBO/MK (P1) 8A+8B Tysk GFH (P1) 8A+8B Idræt JBO (HAL) Familie - STYLING GPO 9A Geografi ME (B4) 9A Engelsk JOJ (B4) 9A Fysik JA (Fysik) 9A Matematik RL (B4) Familie - KOST JA 9B Matematik RL (B3) 9B Biologi KP (B3) 9B Engelsk JOJ (B3) 9B Fysik JA (Fysik) Familie - GØGL & CIRKUS JBO Alle Efterskoletid JOJ/TM/TØ Alle Efterskoletid ML/NØ/TM Alle Efterskoletid MF Alle Efterskoletid MF Familie - RIDNING JOJ/ME BUSTID V-TID SAMTALETID k-tid Familie - DANS MK k-tid SAMTALETID VIS D Dansk MK/NØ (V2) VIS D Dansk MK/NØ (V2) Familie - CYKLING ML VIS D+VIS M+VIS Ø Engelsk JBO/MK (V1) VIS M Dansk ME/TM (V1) VIS M Dansk ME/TM (V1) Familie - KREATIV SH/TM VIS Ø Dansk TØ (H3) VIS Ø Matematik TØ (H3) Familie - MUSIK NS Familie - NATUR FP Familie - FODBOLD KP/TØ 12:00-13:00 MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG 13:00-14:30 Familie - HÅNDVÆRK DH/MP 10A Matematik RL (B5) Familie - MULTIIDRÆT AJ/RL Familie - HÅNDVÆRK DH/MP 10A Engelsk JOJ (B5) Familie - MULTIIDRÆT AJ/RL 10B Engelsk JOJ (H2) Familie - HÅNDVÆRK DH/MP Familie - STYLING GPO 8A+8B Samfundsfag JBO/NØ (P1) Familie - GØGL & CIRKUS GFH 8A+8B Fysik AJ/KP (Fysik) Familie - STYLING GPO Familie - GØGL & CIRKUS JBO 9A+9B Idræt ML/MP (HAL) Familie - KOST JA 9A Dansk JA (B4) Familie - KOST JA Familie - RIDNING JOJ/ME sorggruppe GPO Familie - STYLING GPO 9B Samfundsfag NØ (B3) Familie - GØGL & CIRKUS JBO Familie - DANS MK Alle Idræt NF (HAL) Familie - DANS MK Alle Efterskoletid MF/TØ Familie - RIDNING JOJ/ME Familie - MUSIK NS VIS M Matematik KP (V1) Familie - KREATIV SH/TM V-TID Familie - DANS MK Familie - NATUR FP Familie - NATUR FP k-tid Familie - CYKLING ML Familie - MULTIIDRÆT AJ/ML/RL Familie - FODBOLD KP/TØ VIS D+VIS M+VIS Ø Engelsk JBO/MK (V1) Familie - KREATIV SH/TM Familie - KREATIV TM Familie - RIDNING JOJ/ME/MF Familie - MUSIK NS Familie - FODBOLD KP/TØ Familie - NATUR FP k-tid Familie - FODBOLD KP/TØ Alle Efterskoletid SH 14:30-15:00 CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ Alle+VIS M Efterskoletid SH k-tid 15:00-16:30 9A+9B Tysk GFH (H2) 9A Samfundsfag NØ (B4) 10A+10B+9A+9B Tysk GFH (H2) AKTIVITER 9B Dansk JA (B3) 8A+8B Matematik AJ/ML (P1) Alle Fransk AN (H2) AKTIVITER AKTIVITER BOGDEPOT Alle Efterskoletid ME/MF KLUB VIS D Matematik NØ/RL (V1) k-tid støtte TM VIS Ø Matematik TØ (H3) VIS D+VIS M Biologi KP (V1) V-TID VIS Ø Matematik TØ (H3) 15: Alle Efterskoletid KP 16:30-18:00 Alle Fransk AN SAMTALETID 16:30-21:00 Alle Efterskoletid TØ Alle Efterskoletid MF/MK/SH Alle Efterskoletid AJ/ML Alle Efterskoletid JBO/TM 16:30-22:00 Alle Efterskoletid NØ Alle Efterskoletid RPA Alle Efterskoletid DH Alle Efterskoletid NS 16:30-23:00 Alle Efterskoletid GPO Alle Efterskoletid JA Alle Efterskoletid JBO Alle Efterskoletid ML 19: TILSYN/BUS 20:00-21:00 Jagttegn JA KLUB KLUB 6

8 Ovenstående skema er gældende for hele skoleåret, dog er undtaget de afvigende uger uge , som er til rådighed for de enkelte familier til, at gennemføre de beskrevne emner og mål jf. afsnit 3, 4, 5 og 6. Endvidere gælder ovenstående skema heller ikke i de afvigende uger, beskrevet i afsnit 8. Nedenfor følger de prøveforberedende fag i tidligere nævnt rækkefølge. 2. OBLIGATORISKE PRØVEFORBEREDENDE FAG 2.1 Indholdsplaner for 8 klasse Undervisere: Anders Byrlø-Jensen, Michael Smith Larsen, Jan B. Olsen, Harald Henriksen, Mette Futtrup og Mette E. Pedersen Formål: Undervisningen følger, og arbejder hen imod folkeskolens trin og slutmål, således at eleverne er klar til et videre forløb i 9. klasse, der afsluttes med folkeskolens afgangsprøve Dansk Undervisere: Mette Pedersen og Mette Futtrup Fagets indhold: De valgte emner er: H.C. Andersens forfatterskab v. udvalgte tekster Tove Ditlevsens forfatterskab v. udvalgte tekster og filmen barndommens gade. Tidsperioden 2. Verdenskrig v. udvalgte tekster og filmen drengene fra Skt. Petri. Samfundet før og nu med udvalgte tekster og tidsperioder. Sorg/kærlighed ved udvalgte tekster samt filmen Tro, håb og kærlighed. Klassen læser 2 hovedværker. Til Sommer af Hanne Vibeke Holst og Zappa af Bjarne Reuter, som de afleverer anmeldelse af. Klassen laver 5 stile i løbet af året med emner valgt fra folkeskolens afgangsprøver i skriftlig fremstilling. Klassen laver 5 diktater i løbet af året. De teoretiske øvelser er taget fra arbejdsbogen Dansk i ottende fra Gyldendals forlag. Der er for klassen udarbejdet en emneoversigtsplan, der udleveres til eleverne ved årets start. Undervisningen foregår i klassen hvor undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring med tavleundervisning og diskussioner i klassen samt teoretiske øvelser, der blandet udføres individuelt og i grupper. Klassen laver et projekt i løbet af året, hvor de arbejder i grupper og fremlægger projektet for klassen Matematik 7

9 Underviser: Anders Byrlø-Jensen Fagets indhold: Der er i undervisningen valgt følgende overordnede temaer. Tal og algebra. Geometri. Koordinatsystemet. Penge. Projekt: Privat budget/ferie budget. Undervisningen følger lærebogen Sigma for 8 fra forlaget Malling Beck. Ud fra den arbejder vi med de ovenstående fire temaer, der alle suppleres med opgaver fra Opgavebogen og evt. ekstra kopi ark. Der suppleres med egne opgaver fra dagligdagen, specielt til emnet privat budget og egne noter i relevant omfang. Der vil være 5-6 blækregningsopgaver i løbet af året, og de vil blive vurderet for både indhold og orden, der bliver ligeledes givet karakter for begge dele. Undervisningen foregår i klassen hvor undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring ved tavleundervisning og diskussioner i klassen samt teoretiske øvelser. Øvelserne udføres både i grupper og enkeltvis. Torsdag vil det teoretiske stof blive gennemfået, så fredagen vil blive brugt til at arbejde i små grupper hvor eleverne er på niveau med hinanden. Undervisningen tager i videst mulig udgangspunkt i og tilpasses den enkelte elevs faglige niveau. Efter efterårsferien vil der være fokus på matematik på computer, idet vi skal arbejde med Matematikfessor samt i Excel regneark. Projektopgaven Privat budget/ferie budget skal udarbejdes i grupper og fremlægges for klassen Engelsk Underviser: Maya Karlqvist og Jan Benjamin Olsen Fagets indhold: Eleverne skal bruge engelsk i mange forskellige sammenhæng og skal derfor arbejde med at: forstå talt sprog af forskellige dialekter udtrykke sig hensigtsmæssigt både i samtaler og i andre mundtlige fremstillinger forstå forskellige typer billedtekster læse tekster, som giver informationer og oplevelser udtrykke sig hensigtsmæssigt i sammenhængende skriftlige fremstillinger. 8

10 forstå og se de kulturelle skel, som er mellem danske og engelsktalende lande. Vi vil i undervisningen gennemgå 5 forskellige emner: New York Sport Christmas Music Teenage-life Undervisningen vil foregå som tavleundervisning, selvstændigt arbejde og i grupper. Eleverne vil i gruppearbejdet blive inddelt, så deres kompetencer hver især kan udnyttes optimalt. Skriftligt vil vi arbejde med oversættelser, grammatiske opgaver og forskellige individuelt stillede opgaver. Eleverne skal lytte til det engelske sprog bla. i form af lytteøvelser, musik og filmklip. De vil derigennem lære at formulere sig mundtligt i forbindelse med genfortællinger og argumentation. Litteraturen vil bestå af tekster fra Pit Stop 8., A piece of cake 8, Destination New York, Happy no.3 og tekster fra internettet. Alle elever vil arbejde med Let s do it, som er svarende til deres niveau. Der vil blive vist film, der har relevans til emnet. Tekster: New York: Snow, Pit Stop 8 In a New York minute poem + picture, Pit Stop 8 The Subway, Pit Stop 8 8.a Take a tour of NYC, Pit stop 8 8.a Welcome to the big apple, Destination New York Film: New York film fra Globetrotter World Trade Center Diverse: Opgaver fra Timesaver New York fremlæggelse af gruppearbejde om New York Test Yourself New York Sport: Tekster: American Football, extravaganza, Pit stop 8 Jannik Hansen a Danish Hockey Player in Canada, Happy no. 3 Caroline Wozniacki success through hard training and dedication, A Piece of cake 8 Christmas: Christmas in GB, Scotland, Australia, Canada, Norway and India, egne noter Film: Do you believe in Santa Claus Music: Michael Jackson moonwalker, A Piece of cake 8 Rap music more than bustin rhymes, A Piece of cake 8 9

11 Coldplay band of the decade, A Piece of cake 8 One Direction, fra internettet Justin Bieber, fra internettet Songlyrics fra internettet Teenage-life: Online Social Networking, A pjece of cake 8 Cyber Control, Pit Stop 8 On the internet, Pit stop 8 All about my avatar, Pit stop Fysik/kemi Underviser: Anders Jensen og Kenneth Pedersen Fagets indhold: Vi vil arbejde ud fra Prisma 8, men vil dog bruge andre brugbare tekster og film som supplement. Vi vil i undervisningen komme ind på følgende emner: Tyngdekraft. Vort solsystem. Det periodiske system. o Rengøring.(kalk) o Stevnsklint. (kalk) Magnetisme og elektromagnetisme. Sukker. Klima (global opvarmning, vind og vejr, luftfugtighed mv.) Det teoretiske stof vil blive gennemgået i klassen og der vil når det er muligt blive brugt forsøg som eleverne selv skal deltage i. Der vil ligeledes i videst mulig omfang blive gjort brug af dagligdags ting/oplevelser, (kalk og rengøring) ligesom der vil blive arbejdet med elevernes erfaringer fra tidligere skole. Vi vil i skoleåret gøre brug af flest mulige ekskursioner og som minimum tager vi til Planetariet (Vort solsystem, med oplæg af Michael Linden-Vørnle), Stevns Klint (kalk) samt Nykøbing Falster Sukkerfabrik (sukker) Geografi Underviser: Michael Smith Larsen Fagets indhold: Undervisningen følger lærebøgerne Ny geografi 1, 2, 3, og 4. Ud fra disse arbejdes med 4 emner, der suppleres med opgaver fra tilhørende kopimappe samt filmene.. og egne noter 10

12 Temaer: De valgte emner er: - Vind og vejr: Globale vindsystem, polarfronte, ITK, det globale vandkredsløb - Verden omkring os: global befolkningstilvækst, storbyer, industrilokalisering, råstoffer, arbejdskraft, transport og markeder i i- og u-lande. - Klimazoner og plantebælter: arters tilpasning til levesteder og livsbetingelser. - Vulkaner og jordskælv: pladetektonik, bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv. Undervisningen foregår i klasser, hvor undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring, teoretiske øvelser og enkelte praktiske øvelser/forsøg. Der arbejdes samtidig tværfagligt på tværs af fagene, hvor skoleåret vil indeholde 2 projekter, et før og et efter jul. Indhold: Uge Vind og Vejr Der arbejdes ud fra læreboget Ny Geografi 2 hvor de globale vindsystemer gennemgås. Eleverne vil stifte bekendtskab med begreber som høj og lavtryk, koldfronter og varmefronter, jetstrømmen samt atmosfærens opbygning. Hertil ovenståendes påvirkning på udvikling af forskellige skyformer og betydning for nedbør. Eleverne vil i dette tema også berøre det danske klima og vejrforhold. Uge 41 Tværfaglig emneuge hvor turen går til Lystrupsminde naturskole. Her undervises i istidens betydning for skabelsen af landskabet omkring hærvejen. Uge Verden omkring os I dette emne skal eleverne arbejde med den globale befolkningstilvækst og udviklingen af verdens storbyer, industrilokalisering og hvilke råstoffer der udvikles fra hvilke steder i verden. Herunder hvilken arbejdskraft der bruges i de forskellige kulturer, transport og markeder i i- og u- lande. Emnet køres tværfagligt med biologi og emnet Bæredygtig udvikling, i de områder dette er relevant. Uge Vulkaner og Jordskælv Emnet Vulkaner og jordskælv gennemgøres via lærebogen Ny Geografi 4 hvor formålet er, at give eleverne forståelse for jordens opbygning fra indre kerne til pladetektonik og herved deres påvirkning på dannelse af bjergkæder, vulkaner og jordskælv. Uge 2-5 Klimazoner og plantebælter Emnet omhandler jordens inddeling i form af de forskellige klimazoner og deres indvirke på forskellige arters tilpasning til forskellige levesteder og livsbetingelser. I emnet trækkes der paralleller til biologi og emnet Økosystemer i det omfang det er relevant. Uge 6-7 Projektopgave Uge 8-12 Istid og efteristid 11

13 Emnet omhandler jordens udvikling før, under og efter en istid. Der undersøges istidens påvirkning på jordens udvikling og udformning og der tages udgangspunkt i områderne i og omkring Danmark. Hvis muligt, planlægges der en udflugt til relevant sted i nærheden af skolen. Uge 13 Uge 13 bruges til, at gennemgå de forskellige emner eleverne har været igennem i skoleåret i geografi Biologi Underviser: Michael Smith Larsen Fagets indhold: Undervisningen følger lærebogen BIOS Grundbog B. Ud fra denne arbejdes med syv temaer, der suppleres med opgaver fra tilhørende kopimappe samt egne noter. Yderligere vises filmen Temaer: - Kyst og Hav - Økosystemer - Bæredygtig udvikling - Genetik - Levende organismer - Virus og bakterier - Nydelsesmidler og rusmidler Der suppleres med egne noter og opgaver. Undervisningen foregår i klassen ved almindelig tavleundervisning, men afveksles med diskussion og teoretiske øvelser og opgaver, der udføres individuelt og i grupper. Der arbejdes samtidig tværfagligt på tværs af fagene, hvor skoleåret vil indeholde 2 projekter, et før og et efter jul. Fagets Indhold: Uge Kyst og hav. Der arbejdes i lærebogen Bios B, hvor der suppleres med aktiviteter ved kysten langs Lolland. Formålet med temaet Kyst og Hav er, at eleven får kendskab til forskellige danske kysttyper, til dyre og plantelivet samt et indblik i næringsstoffernes vej gennem havets kredsløb og deres betydning for forurening. Uge Økosystemer Emnet arbejder videre ud fra emnet Kyst og Hav og omhandler den dybere viden omkring fotosyntese og respiration, samt teori om vand og kulstofkredsløb i de forskellige økosystemer. 12

14 Uge 41 Tværfaglig uge med ekskursion til Lystrupsminde naturskole hvor der arbejdes med bæredygtig udvikling. Turen vil også indeholde en tur til Vesterhavet hvor der følges op på emnet Kyst og hav. Uge Bæredygtig udvikling Der arbejdes ud fra lærebogen Bios B. og suppleres med udleverede opgaveark. Formålet med dette tema er, at lære om mulige bæredygtige metoder at udnytte naturen på og hvordan forskellige interesser kan tilgodeses, uden naturens ressourcer ødelægges eller slides ned. At eleverne lærer om landbrug under andre klimaforhold end de danske og eleverne prøver, at tage stilling til den måde naturens ressourcer forvaltes på, både i Danmark og i andre lande. Emnet køres tværfagligt med biologi og emnet Verden omkring os i de områder dette er relevant. Uge Genetik Emnet gennemgås med udgangspunkt i lærebogen Bios B, men også ved fremvisning af filmen Gaias børn samt udleverede opgaver. Formålet er, at eleverne lære om grundlæggende forhold i arvelighed og evolution. At de kender til gener og bærere af biologisk information og de ved, hvordan proteiner opbygges af aminosyrer. Eleverne lærer om begreber som DNA og kromosomer og stifter bekendtskab med vigende og dominerende gener samt mutationer og hvorfor de kan være gavnlige for en organisme og skadelige for andre. Uge 2-5 Levende organismer Temaet Levende organismer arbejder videre ud fra den viden eleverne har tilegnet sig under tidligere tema, Genetik. Eleverne vil stifte bekendtskab med dyre- og planteceller samt flercellede og encellede organismer. Faget vil også berøre emnet Bioteknologi, hvor begreber som gensplejsning og kloning tages op. Uge 6-7 Projektopgave Uge 8-9 Virus og bakterier Der arbejdes ud fra lærebogen Bios B og formålet med temaet Virus og Bakterier er, at eleverne får kendskab til de 2 grupper af organismer, som har stor betydning i mange sammenhænge. At eleverne får en forståelse af, at bakterier kan være både nyttige og skadelige. Uge Nydelsesmidler og rusmidler Formålet med dette tema er, at eleverne får kendskab til mange forskellige typer nydelsesmidler og rudmidler fra kaffe og the til narkotiske stoffer som hash og kokain. I temaet arbejdes der ud fra lærebogen Bios B, men også via relevant materiale i form af filmen Christianie F, og filmen Nordkraft så eleverne får en forståelse af de personlige og samfundsmæssige konsekvenser brugen af nydelsesmidler og rusmidler har. Uge 13 Uge 13 bruges til, at gennemgå de forskellige emner eleverne har været igennem i skoleåret i biologi. 13

15 2.1.7 Samfundsfag Undervisere: Niels Ørvad og Jan Benjamin Olsen Fagets indhold: I faget samfundsfag i 8. klasse, vil vi gennemgå følgende emner: Grundloven, Det politiske system, Politiske mål og midler, Kriminalitet og retsvæsen, Grupper og identitet, Arbejdsmarkedet, Kultur, Danmark og verden, Miljøpolitik og medier. Den valgte arbejdsmetode: Der vil blive undervist ved hjælp af tavleundervisning, men med dialogen som det centrale element. Det er vigtigt at eleverne føler de er en del af undervisningen, hvor deres holdninger er lige gyldige. Disse holdninger søges dannet udfra argumentation, en vigtig del af faget samfundsfag. Derfor vil der blive arbejdet med hvordan man opbygger sin argumentation. En anden metode der vil blive anvendt i samfundsfag er, projektarbejdsformen. Eleverne skal i grupper vælge et politisk parti, som de sætter fokus på og fremlægge produktet for klassen. Film og dokumentarudsendelser vil blive inddraget i undervisningen. Dokumentarserien Blod, sved og ris vil danne grundlag for en debat sammenholdt med de læste kapitler i grundbogen om kultur, arbejdsmarkedet, miljø og forbrug. Dette gøres for at sætte billeder og oplevelser på de emner, der læses om i grundbogen. Primære kilder: Projekt Samfundsfag - Teori og metode, Gyldendal Pjecer fra Folketinget: Grundloven Folketingets arbejde i sal og udvalg Blod, sved og ris. DR1 dokumentar, Idræt Undervisere: Jan Benjamin Olsen og Harald Henriksen Fagets formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Fagets indhold: Disciplinerne er: Badminton, volleyball, fodbold, hockey, håndbold, basketball, orienteringsløb, motionsløb, atletik, soft-ball, rundbold, langbold, tennis, stjerneløb og finsk rundbold. Derudover vil der være diverse idrætsrelaterede lege, hvor der arbejdes med kondition og motorik. Den valgte arbejdsmetode: Eleverne har medindflydelse på planlægning og afvikling af undervisningen. Det er læreren, der styrer det overordnede program for at sørge for et alsidigt indhold. 14

16 2.2. INDHOLDSPLANER FOR 9 KLASSE. Fagteam: Rene Lund, Jodie Jørgensen, Niels Ørvad, Kenneth Pedersen og Janni Andersen. Der undervises så vidt muligt tværfagligt i så mange fag som muligt. Undervisningen foregår lærerstyret, dels ved selvstændige opgaver i klassen og på nettet, og dels ved gruppearbejde til fremlæggelse. Der undervises i foreløbig fire overordnede temaer: 1. Stoffer og doping. 2. Livet på kanten. 3. Unge og alkohol. 4. At rejse i verden. De fire overordnede emner er flettet ind i så mange fag som muligt, der hvor det giver mening Dansk Underviser: Janni Andersen. Tema: Stoffer og doping. Periode: (ugerne 33,34,35,36,37,38,39,40) Som englene flyver af Naja Marie Aidt Filmen Råzone med skriftlige opgaver. Fristeren af Mads Brenøe. Analyse af noveller. Hos regnormene af Bent Haller. Savannen af Roy Bradbury. Analyse af science fiktion Skriv science fiktion. Date med en engel af Ronnie Andersen (Hovedværk). Spillefilm De skrigende halse. Spillefilm Nattevagten. Dorph/Pastenaak Stockholm-København. Analyse af gys og krimi. Tema: Livet på Kanten. Periode: (43,44,45,48,49,50) Man binder os på mund og hånd Poul Henningsen. I Danmark er jeg født H.C. Andersen. Spillefilm Hvidstengruppen. Hvidsten kro Lars Lilholt Band. Dokumentar De sidste vidner Hvidstengruppen. Analyse af dokumentar. Spillefilm Fruen på Hamre frit efter Morten Korch. Ringen af Karen Blixen. En Strandvasker af Martin Andersen Nexø (1918). 15

17 1 Mosebog, kap. 4, vers 8-16 fordømte her. Alt hvad du ønsker dig af Anders Bodelsen. Det rimer nu til juleflæsk af Rune T. Kidde. Tema: Unge og alkohol. Periode: (ugerne 2,3,4,5,8,9,10,11) Jeg tror jeg kender dig af Sven Ørnø. Brystholder af Jacob Ejersbo. Analyse af reklamer Reklamer i virkeligheden. TV-Dokumentar Luksusfælden. Reklamer vedr. hurtige lån og afbetaling. Jan Sonnergaard Fallit. Det forkerte barn af Bjarne Reuter. Herremanden af Johan Herman Wessel. Analyse af skæmteviser. Tema: At rejse i verden. Periode: (12,13,14,15,17,18) H.C. Andersen Den grimme ælling. Forfatteren H.C. Andersen. Analyse af eventyr. Rune T. Kidde Den grumme ælling. Forfatteren Rune T. Kidde. Benny Andersen Skabssvenskere. Svensk: Björn Afzelius Juanita. Tage Danielsson Sagan om flickan som ville bli berömt. Lena Arro Liv och Love. Norsk: Jostein Garder Appelsinpiken (uddrag). Rønnaug Kleiva Og hva skal jeg svare Matematik Underviser: Rene Lund. Fagets indhold: Geometri Procent Statistik Algebra Ligninger Funktioner Sandsynlighed Målestoksforhold Familieøkonomi Perspektivtegning Bevisførelse 16

18 Undervisningen følger bogsystemet Faktor 9 begrebsbog samt undervisningsmaterialer og opgaver fra Matematikbanken og fra Matematikfessor. Klassen skal i løbet af året arbejde med 2 projekter, hvoraf det ene er tværfagligt med dansk og biologi. Alkohol og promille fra Faktors emnehæfte Matematik og din fritid Tegn og design fra Faktors emnehæfte Matematik Tegn og design Emnet familieøkonomi omhandler regning med valuta for at understøtte hovedemnet At rejse i verden og ligger umiddelbart inden årets lejrskole Hver fjerde uge afleverer eleverne blækopgaver bestående af tidligere skriftlige afgangsprøvesæt. Undervisningen foregår i klassen hvor undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring ved tavleundervisning og diskussioner i klassen samt teoretiske øvelser, der blandet udføres individuelt og i grupper. Klassen laver to projekter i løbet af året, hvor de arbejder i grupper og fremlægger projektet for klassen. Der arbejdes tværfagligt med fysik Engelsk Underviser: Jodie Jørgensen. Fagets indhold: Eleverne skal bruge engelsk til mange forskellige formål og skal derfor arbejde med: at forstå talt sprog af forskellige typer at udtrykke sig hensigtsmæssigt både i samtaler og i andre mundtlige fremstillinger at forstå forskellige typer billedtekster at læse tekster, som giver informationer og oplevelser at udtrykke sig hensigtsmæssigt i sammenhængende skriftlige fremstillinger. Der vil blive undervist i 5 forskellige emner: Ireland. Life on the Edge. Youth Today. De sidste to emner vil blive valgt i samarbejde med eleverne Undervisningen vil foregå som tavleundervisning, selvstændigt arbejde og i grupper. Undervisningen vil så vidt som muligt tilstræbes at foregå på engelsk. Skriftligt vil vi arbejde med oversættelser og grammatiske øvelser fra Lets do it Den anvendte Litteratur er tekster fra Blue cat 9, samt egne noter Geografi 17

19 Underviser: Kenneth Pedersen. Formål: Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Fagets indhold: Der undervises med hovedvægt i bøgerne Globus A, Globus B og atlas, hvortil der i nødvendigt omfang suppleres med egne notater. I faget geografi i 9. klasse, vil vi gennemgå de centrale kundskaber og færdigheder. De centrale kundskaber og færdigheder er: globale mønstre naturgrundlaget og dets udnyttelse kultur, levevilkår, arbejdsmåder og tankegange. o Dem vil vi afdække gennem emnerne; Du store verden Vulkaner og jordskælv Verden er skæv Vejr og uvejr Skabt af is, vind og vand Der skal arbejdes Derudover foretages der en tværfaglig ekskursion til Møns Klint hvor der vil arbejdes med skabt af is og vand. Der vil blive vekslet mellem tavleundervisning, individuel opgaveløsning, gruppearbejde og projektarbejde. Til at støtte den læste tekst, vil eleverne blive stillet over for nogle opgaver, som de skal løse dels i grupper, dels som enkeltpersoner. Det er vigtigt at eleverne udvikler en forståelse for fagsproget, så dette vil ligeledes blive trænet Biologi Underviser: Kenneth Pedersen. Fagets indhold: Undervisningen følger lærebogen BIOS Grundbog A. Ud fra denne arbejde med fire temaer, der suppleres med opgaver fra tilhørende kopimappe. Temaer: - Muskler og doping 18

20 - Naturforvaltning - Alkohol og forbrænding - Kulturlandskabet Der suppleres med egne noter og opgaver. Derudover foretages der en tværfaglig ekskursion til Kompedal Naturskole i Silkeborg hvor der vil arbejdes med skov og naturstyrelsens naturforvaltning af området. Undervisningen foregår i klassen ved almindelig tavleundervisning, men afveksles med diskussion og teoretiske øvelser og opgaver, der udføres individuelt og i grupper. Skoleåret vil indeholde 2 projekter, et før jul og et efter jul om naturforvaltning i Danmark Fysik Underviser: Janni Andersen. Fysik/kemi: Atomets opbygning, det sure, det salte, det basiske og når felter forandres. Slægten Alkohol, Bage-kemi (kompendium), Sukker (kompendium), ekskursion til Nakskov Sukkerfabrik. Magnetisme og elektromagnetisme, Induktion og transformation. Vandets kredsløb og tilstandsformer (kompendium), Radioaktivitet Artikler, dokumentar og historie om A-kraft. Vi bruger bog og kopiark til øvelser fra Ny Prisma 8/9 forlaget Malling Beck Idræt Undervisere: Mads Pedersen & Michael Smith Larsen Faglige mål: De faglige mål er opstillet i henhold til fællesmål for idræt i 9. klasse. - Taktiske og tekniske færdigheder videreudvikles igennem den daglige undervisning - Eleverne får forståelse for indsigt i egen og andres kropslige udvikling. - Fysisk udfoldelse alene og i samspil med andre - Anvende forskellige færdigheder inden for løb, spring og kast - Anvende eksplosivitet og kraftoverførsel i tekniske øvelser og discipliner - Forstå tekniske/taktiske færdigheder i forskellige spil - Organisere og gennemføre forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter. - At kunne benytte forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk bevægelse. - Anvende musik i forhold til fysisk udfoldelse. I skoleåret arbejdes der med mange forskellige emner inden for idrætten, hvoraf følgende er udvalgt i forhold til den afsluttende prøve: - Idræt og leg 19

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16 1 Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16 2 Indhold Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm... 5 1. Formål... 5 2. Skolens pædagogiske linje... 5 3. Elevgrundlag... 6 4. Geografisk rekruttering:... 7

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen 2010-11 9. klasses årsplan Turen går til Beitostølen HJ, HL, JØ, KS OG TT Rønbækskolen 27-08-2010 Samarbejdsaftale for 9. årgang 2009/10 Teamet: Teamet består af JH, HL, JØ, KS og TT Forventninger: Vi

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015

Indholdsplan 2014/2015 splan 2014/2015 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2014/15... 5 Kostskoleformen... 5 Dagligdagen... 7 Samling... 8 Lektiecafé... 9 Rengøring... 10 Fritiden,

Læs mere

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14 Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 3 Kommentar... 4 Vedtægter... 4 SKOLEN PRAKTISK... 8 Årskalender... 8 Flyttedage...

Læs mere

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE 2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE Indhold Loven... 4 Skolens hovedsigte... 4 Skolens formål... 5 Grundtvigs skoletanker... 5 Moderne skolekultur og pædagogik... 5 Kvalificeret undervisning

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13 Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 3 Kommentar... 4 Vedtægter... 4 SKOLEN PRAKTISK... 9 Årskalender... 9 Flyttedage...

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST Hellebjerg-FIRST 2013-14 Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg HELLEBJERG FIRST 2 HELLEBJERG FIRST Kursusbeskrivelser HELLEBJERG FIRST 2013-14 Hellebjerg Idrætsefterskole Jens Engbergs Alle 4

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere