2014/15 Indholdsplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014/15 Indholdsplaner"

Transkript

1 2014/15 Indholdsplaner Bindernæs Efterskole, K.H. Kofoedsvej 70, 4970 Rødby

2 INDHOLDSPLANER BINDERNÆS EFTERSKOLE 2014/15 Indholdsplaner bindernæs efterskole 2014/ Generelt om undervisningen på Bindernæs Efterskole Obligatorisk prøveforberedende fag Fagenes omfang Særlige tiltag for den prøveforberedende undervisning på Bindernæs Efterskole (inklusionsundervisning) Beskrivelse af VIS klassen Familieundervisning Linjefag Valgfag Skema for undervisningen Obligatoriske prøveforberedende fag Indholdsplaner for 8 klasse Dansk Matematik Engelsk Fysik/kemi Geografi Biologi Samfundsfag Idræt Indholdsplaner for 9 klasse Dansk Matematik Engelsk Geografi Biologi Fysik Idræt Tysk tilbudsfag Samfundsfag Indholdsplaner for 10 klasse Dansk Matematik Engelsk Fysik/kemi Tysk OSO opgaven Obligatorisk idræt i 10. klasse Indholdsplaner for VIS klassen Dansk hold Dansk hold Matematik hold Matematik hold

3 Tværfagligt projekt Engelsk Geografi Biologi Fysik Samfundsfag Historieundervisning Håndværk og udeliv Håndværkslinjen Ridelinjen Naturlinjen Familieundervisning Sportsfamilien Cykellinjen Multiidrætslinjen Fodboldlinjen Familieundervisning Kost, Kreativ og Styling Kostlinjen Kreativlinjen Stylinglinje Familieundervisning Musik, Gøgl og Dans Musiklinjen: Dans: Gøgl og cirkus: Familieundervisning: Valgfag Svømning Jagttegn Håndbold Dansk som 2. sprog Afvigende uger Uge 41 Ekskursion Kompedal Uge 46 Brobygning Uge 51 Terminsprøver Uge 6-7 Obligatorisk Projektopgave Uge 6-7 Obligatorisk Selvvalgt Opgave Uge Lejrskole

4 1. GENERELT OM UNDERVISNINGEN PÅ BINDERNÆS EFTERSKOLE Undervisningen på Bindernæs Efterskole er tilrettelagt ud fra nogle uger, der kører efter et normalt skema, hvor vi har fire forskellige former for undervisningskategorier. Vi har de obligatoriske fag, hvor der normalt afsluttes med prøve, vi har linjefag hvortil eleverne inden skolestart har valgt linje, linjen knytter eleven til en familie og i familien er der undervisning for alle elever i familien. Det kan være alt fra friluftsundervisning til undervisning i madlavning og tøjvask. Så har vi valgfag, hvor eleverne vælger, når de er startet. Derudover har vi på skolen uger, der afviger fra det normale skema. Dem betegner vi som afvigende uger, og de omfatter uger som emneuger, brobygningsuger, projektopgave-uger og lignende. Vores pædagogiske indfaldsvinkel og dermed princip-opbygningen tager udgangspunkt i vores historik, i det der betegnes som arbejderbevægelsens skolepolitik. I praksis løftes opgaven ved vores forskellige kombinationer af undervisning. Vi har teoriundervisning i de obligatoriske fag med henblik på, at erhverve teoretisk indsigt til gavn for den fremtidige ungdomsuddannelse, vores linjefag er praktisk betonet og skal gerne stimulere den selvvalgte lystbetonede disciplin med en forhåbentlig heraf afsmittende effekt på den mere tvangsdisciplinerede undervisning, som både findes i teoriundervisningen samt i undervisningen i opgaveudførelse for fællesskabet. Den lystbetonede disciplin skulle også gerne stimuleres i vores emneuger. Hvordan der undervises i de enkelte fag findes under afsnittet metode i indholdsplanen for det enkelte fag. Her er det lærerens individualitet, der under hensyntagen til skolens overordnede pædagogiske linje, der selv bestemmer metoden. Indholdsplanerne nedenfor er sorteret først efter kategori, dvs. først efter om det er obligatorisk teoretisk, familiedelt eller valgfag. Dernæst efter årgang for de teoretiske og efter liner i familien. Valgfagene er indsat i tilfældig rækkefølge. Inddelingen i klasserne foretages af skolen og kriterier herfor kan fås ved henvendelse til skolen, mens inddeling i de enkelte familier vælges samtidig med at man vælger linje. Indholdsplanerne vil løbende blive opdateret ved ændringer foretaget i løbet af skoleåret. 1.1 Obligatorisk prøveforberedende fag På Bindernæs Efterskole forbereder vi vores elever til folkeskolens afsluttende prøver. Undervisningen tilrettelægges derfor således, at den står mål med undervisningen i folkeskolen. Formålet med undervisningen i de prøveforberedende fag, er at klargøre vore elever til deres fortsatte ungdomsuddannelse. Undervisningen følger således slut og trinmål for de enkelte fag, og indholdet for de enkelte fag er vist herunder. På Bindernæs Efterskole er vi fritaget for prøve i historie og kristendom, lige såvel som vi er fritaget for undervisning i kristendom. For historieundervisningen kan du yderligere se hvorledes vi lever op til slut og trinmål ved at klikke ind på særligt om historieundervisningen på Bindernæs Efterskole Fagenes omfang Der undervises i de prøveforberedende fag i alle almindelige uger, dvs. uger hvor der ikke er emneuger o. lign. Der er afsat fire lektioner til dansk og matematik, tre lektioner i de sproglige fag, mens der for de øvrige fag undervises i to lektioner pr. uge. Vi arbejder i årgangsteams og tværfagligt arbejde vil fremgå af de enkelte indholdsplaner for de enkelte årgange. 1.2 Særlige tiltag for den prøveforberedende undervisning på Bindernæs Efterskole (inklusionsundervisning) 3

5 På Bindernæs Efterskole har vi tre forskellige typer af inklusionstilskudsberettiget undervisning. Vi har specialundervisning som beskrevet under afsnittet om vores vis klasseundervisning. Her tager vi udgangspunkt i tidligere dokumenterede specialundervisningsbehov og udarbejder derudfra en forældrekontrakt med indbyggede undervisningsmål samt plan for evaluering. Indholdsplanerne for den undervisning findes under indholdsplanerne for VIS klassen. Vi har valgfag i x-matematik, x- dansk og for x-engelsk, som oprettes ved tilslutning hertil. De er tænkt som et supplement til den normale undervisning de indgår i, og kan vælges for alle uden særlige forudsætninger. Derudover har vi dansk som andet sprog oprettet som valgfag for dem det vedkommer. Til disse fag henvises i øvrigt til nedenstående indholdsplan Beskrivelse af VIS klassen VIS undervisning på Bindernæs Efterskole VIS: Forkortelse for visitation Vi visiterer elever til klassen. Eleverne der går i vis klassen, skal være berettiget til at opnå inklusionstilskud i henhold til gældende regler. Før start: - Eleven henvises til vores inklusionskoordinator Mette Pedersen der samtidig med henvendelsen modtager dokumentation fra tidligere skole som f.eks. en faglærerudtalelse, en PPV eller en anden relevant dokumentation for, at der er et behov for at modtage specialundervisning. - Tilbuddet kortlægges for forældre. - Behovet vurderes ud fra samtale med forældre og elev. Faglige vanskeligheder synliggøres. - Inklusionsmidler søges gennem inklusionspuljen. VIS-klassen oprettes og igangsættes: - Holdet og undervisningen tilrettelægges således, at der i videst muligt omfang er to lærere tilstede i klassen, der har en max. kvotient på 15 - For hovedfagene dansk og matematik opdeles holdet i yderligere to hold. - Eleverne udtages til undervisningsforløb med ca. 1 lærer pr. 4 elever, i de områder hvor eleven har særlige vanskeligheder. - Eleven undervises ud fra individuelle elevplaner, udarbejdet af den klasseansvarlige sammen med eleven. - Yderligere kan elever med problemer i et fag, men som ligger i normalområde for de øvrige fag, visiteres til specialundervisning for det enkelte fag. Dvs. de udtages ugentligt til undervisning med op til 4 pr. hold, samtidig med, at resten af klassen har deres normale undervisning i samme fag. Pædagogisk begrundelse for klassen: - De elever der visiteres til klassen, har som oftest i deres tidligere skolegang været vant til anonymitet ofte som konsekvens af store klassekvotienter i folkeskolen. - Vores erfaring er, at eleverne føler tryghed ved det mindre forum og derved har bedre mulighed for, at komme til udtryk både skriftligt og mundligt. 4

6 Evaluering: - En kontrakt indgås med forældrene hvor evalueringsterminerne er fastlagt. Kontrakten er udarbejdet iht. Vejledningen fra efterskoleforeningen. Yderligere anvendelse: Nogle kommuner vælger at sende særligt udfordrede elever til Bindernæs med beskeden om at støtte kan søges via inklusionspuljen til social støtte. Motivet er at flytte potentielt egne omkostninger, normalt bevilliget via en 50. videre til staten. 1.3 Familieundervisning Linjerne samles og danner tilsammen fire forskellige familier. Familierne undervises i forskellige almendannende samt kulturelt udviklende områder, herunder hører den obligatoriske historieundervisning. Indholdsplanerne for historie kan findes særskilt efter indholdsplanerne for familierne. De forskellige linjelærere danner tilsammen de forskellige familieteams. 1.4 Linjefag Linjefagene undervises der i, i de lektioner der er markeret med grønt, i det i bilag 1 viste skema. De grønne felter er den tid der er til linjernes og familiernes disposition. Formålet med vores linjefag er at eleverne vælger dem med henblik på at fordybe sig i et fag, hvortil der er en naturlig interesse. Eleverne skal via deres eget engagement og interesse være med til at stimulere den selvvalgte form for disciplin samt være med til at højne udbyttet af undervisningen for den enkelte og derved for klassen. Der vælges linjefag inden skolestart og valget er bundet året igennem. 1.5 Valgfag Valgfagene er af meget forskellig karakter. De udbydes to lektioner om ugen i de normale uger. Her er det meningen at eleverne skal kunne vælge både efter interesse og efter nysgerrighed. Udbuddet af valgfag søges tilpasset fra år til år således at de bedst muligt svarer til det eleverne ønsker. Derudover har vi på skolen en række aktiviteter der er frivillige for eleven og de betegnes derfor ikke som undervisning og er derfor ikke medtaget i vores indholdsplaner. 5

7 1.6 Skema for undervisningen Samlet vises skolens undervisningsaktiviteter fordelt efter klasser og lignende i nedenstående skema: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07:00-08:30 Alle morgenmad DH/MK (H3) Alle morgenmad KD/KP Alle morgenmad JBO/MP Alle morgenmad KD/ML Alle morgenmad JBO/MP 07: Alle morgenmad AJ/FP/NØ/RL/SH/TM/TØ Alle morgenmad GFH/JA/JOJ/ME/NØ/RL Alle morgenmad AJ/DH/JA/KD/KP Alle morgenmad GFH/JOJ/ME/MK/RL/TM/TØ Alle morgenmad AJ/DH/GFH/GPO/ML 08:30-10:00 10B Engelsk JOJ (H2) 10A+10B Idræt JBO/MP (HAL) Familie - MULTIIDRÆT AJ/RL 10A Dansk GFH (B5) 10A Dansk GFH (B5) 8A+8B Dansk ME/TM (P1) 8A+8B Dansk ME/TM (P1) Familie - HÅNDVÆRK DH/MP 10B Dansk MK (H2) 10B Dansk MK (H2) 9A Dansk JA (B4) 9A Engelsk JOJ (B4) Familie - STYLING GPO 8A+8B Biologi AJ/ML (P1) 8A+8B Matematik AJ/ML (P1) 9B Matematik RL (B3) 9B Dansk JA (B3) Familie - KOST JA 9A Matematik RL (B4) 9A Biologi KP (B4) Alle Efterskoletid MF/NØ/TØ Alle Efterskoletid MF (H3) Familie - GØGL & CIRKUS JBO 9B Geografi KP (B3) 9B Engelsk JOJ (B3) VIS D+VIS M+VIS Ø Fysik KP (Fysik) k-tid Familie - RIDNING JOJ/ME Alle Efterskoletid JOJ/TM/TØ Alle Efterskoletid ME/TM VIS D Matematik NØ/RL (V2) Familie - DANS MK BUSTID VIS D+VIS M Samfundsfag NØ (V1) VIS M Matematik KP (V1) Familie - CYKLING ML k-tid VIS Ø Dansk TØ (H3) Familie - KREATIV SH/TM VIS D+VIS M+VIS Ø Geografi ME (V1) Familie - MUSIK NS Familie - NATUR FP Familie - FODBOLD KP/TØ 10:00-10:30 CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ 10:30-12:00 10A Matematik RL (B5) 10A Engelsk JOJ (B5) Familie - MULTIIDRÆT AJ/RL 10A+10B Fysik KP (Fysik) 10A+10B Tysk GFH (H2) 10B Matematik KP (H2) 10B Matematik KP (H2) Familie - HÅNDVÆRK DH/MP 8A+8B Geografi AJ/ML (P1) 8A+8B Engelsk JBO/MK (P1) 8A+8B Tysk GFH (P1) 8A+8B Idræt JBO (HAL) Familie - STYLING GPO 9A Geografi ME (B4) 9A Engelsk JOJ (B4) 9A Fysik JA (Fysik) 9A Matematik RL (B4) Familie - KOST JA 9B Matematik RL (B3) 9B Biologi KP (B3) 9B Engelsk JOJ (B3) 9B Fysik JA (Fysik) Familie - GØGL & CIRKUS JBO Alle Efterskoletid JOJ/TM/TØ Alle Efterskoletid ML/NØ/TM Alle Efterskoletid MF Alle Efterskoletid MF Familie - RIDNING JOJ/ME BUSTID V-TID SAMTALETID k-tid Familie - DANS MK k-tid SAMTALETID VIS D Dansk MK/NØ (V2) VIS D Dansk MK/NØ (V2) Familie - CYKLING ML VIS D+VIS M+VIS Ø Engelsk JBO/MK (V1) VIS M Dansk ME/TM (V1) VIS M Dansk ME/TM (V1) Familie - KREATIV SH/TM VIS Ø Dansk TØ (H3) VIS Ø Matematik TØ (H3) Familie - MUSIK NS Familie - NATUR FP Familie - FODBOLD KP/TØ 12:00-13:00 MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG 13:00-14:30 Familie - HÅNDVÆRK DH/MP 10A Matematik RL (B5) Familie - MULTIIDRÆT AJ/RL Familie - HÅNDVÆRK DH/MP 10A Engelsk JOJ (B5) Familie - MULTIIDRÆT AJ/RL 10B Engelsk JOJ (H2) Familie - HÅNDVÆRK DH/MP Familie - STYLING GPO 8A+8B Samfundsfag JBO/NØ (P1) Familie - GØGL & CIRKUS GFH 8A+8B Fysik AJ/KP (Fysik) Familie - STYLING GPO Familie - GØGL & CIRKUS JBO 9A+9B Idræt ML/MP (HAL) Familie - KOST JA 9A Dansk JA (B4) Familie - KOST JA Familie - RIDNING JOJ/ME sorggruppe GPO Familie - STYLING GPO 9B Samfundsfag NØ (B3) Familie - GØGL & CIRKUS JBO Familie - DANS MK Alle Idræt NF (HAL) Familie - DANS MK Alle Efterskoletid MF/TØ Familie - RIDNING JOJ/ME Familie - MUSIK NS VIS M Matematik KP (V1) Familie - KREATIV SH/TM V-TID Familie - DANS MK Familie - NATUR FP Familie - NATUR FP k-tid Familie - CYKLING ML Familie - MULTIIDRÆT AJ/ML/RL Familie - FODBOLD KP/TØ VIS D+VIS M+VIS Ø Engelsk JBO/MK (V1) Familie - KREATIV SH/TM Familie - KREATIV TM Familie - RIDNING JOJ/ME/MF Familie - MUSIK NS Familie - FODBOLD KP/TØ Familie - NATUR FP k-tid Familie - FODBOLD KP/TØ Alle Efterskoletid SH 14:30-15:00 CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ Alle+VIS M Efterskoletid SH k-tid 15:00-16:30 9A+9B Tysk GFH (H2) 9A Samfundsfag NØ (B4) 10A+10B+9A+9B Tysk GFH (H2) AKTIVITER 9B Dansk JA (B3) 8A+8B Matematik AJ/ML (P1) Alle Fransk AN (H2) AKTIVITER AKTIVITER BOGDEPOT Alle Efterskoletid ME/MF KLUB VIS D Matematik NØ/RL (V1) k-tid støtte TM VIS Ø Matematik TØ (H3) VIS D+VIS M Biologi KP (V1) V-TID VIS Ø Matematik TØ (H3) 15: Alle Efterskoletid KP 16:30-18:00 Alle Fransk AN SAMTALETID 16:30-21:00 Alle Efterskoletid TØ Alle Efterskoletid MF/MK/SH Alle Efterskoletid AJ/ML Alle Efterskoletid JBO/TM 16:30-22:00 Alle Efterskoletid NØ Alle Efterskoletid RPA Alle Efterskoletid DH Alle Efterskoletid NS 16:30-23:00 Alle Efterskoletid GPO Alle Efterskoletid JA Alle Efterskoletid JBO Alle Efterskoletid ML 19: TILSYN/BUS 20:00-21:00 Jagttegn JA KLUB KLUB 6

8 Ovenstående skema er gældende for hele skoleåret, dog er undtaget de afvigende uger uge , som er til rådighed for de enkelte familier til, at gennemføre de beskrevne emner og mål jf. afsnit 3, 4, 5 og 6. Endvidere gælder ovenstående skema heller ikke i de afvigende uger, beskrevet i afsnit 8. Nedenfor følger de prøveforberedende fag i tidligere nævnt rækkefølge. 2. OBLIGATORISKE PRØVEFORBEREDENDE FAG 2.1 Indholdsplaner for 8 klasse Undervisere: Anders Byrlø-Jensen, Michael Smith Larsen, Jan B. Olsen, Harald Henriksen, Mette Futtrup og Mette E. Pedersen Formål: Undervisningen følger, og arbejder hen imod folkeskolens trin og slutmål, således at eleverne er klar til et videre forløb i 9. klasse, der afsluttes med folkeskolens afgangsprøve Dansk Undervisere: Mette Pedersen og Mette Futtrup Fagets indhold: De valgte emner er: H.C. Andersens forfatterskab v. udvalgte tekster Tove Ditlevsens forfatterskab v. udvalgte tekster og filmen barndommens gade. Tidsperioden 2. Verdenskrig v. udvalgte tekster og filmen drengene fra Skt. Petri. Samfundet før og nu med udvalgte tekster og tidsperioder. Sorg/kærlighed ved udvalgte tekster samt filmen Tro, håb og kærlighed. Klassen læser 2 hovedværker. Til Sommer af Hanne Vibeke Holst og Zappa af Bjarne Reuter, som de afleverer anmeldelse af. Klassen laver 5 stile i løbet af året med emner valgt fra folkeskolens afgangsprøver i skriftlig fremstilling. Klassen laver 5 diktater i løbet af året. De teoretiske øvelser er taget fra arbejdsbogen Dansk i ottende fra Gyldendals forlag. Der er for klassen udarbejdet en emneoversigtsplan, der udleveres til eleverne ved årets start. Undervisningen foregår i klassen hvor undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring med tavleundervisning og diskussioner i klassen samt teoretiske øvelser, der blandet udføres individuelt og i grupper. Klassen laver et projekt i løbet af året, hvor de arbejder i grupper og fremlægger projektet for klassen Matematik 7

9 Underviser: Anders Byrlø-Jensen Fagets indhold: Der er i undervisningen valgt følgende overordnede temaer. Tal og algebra. Geometri. Koordinatsystemet. Penge. Projekt: Privat budget/ferie budget. Undervisningen følger lærebogen Sigma for 8 fra forlaget Malling Beck. Ud fra den arbejder vi med de ovenstående fire temaer, der alle suppleres med opgaver fra Opgavebogen og evt. ekstra kopi ark. Der suppleres med egne opgaver fra dagligdagen, specielt til emnet privat budget og egne noter i relevant omfang. Der vil være 5-6 blækregningsopgaver i løbet af året, og de vil blive vurderet for både indhold og orden, der bliver ligeledes givet karakter for begge dele. Undervisningen foregår i klassen hvor undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring ved tavleundervisning og diskussioner i klassen samt teoretiske øvelser. Øvelserne udføres både i grupper og enkeltvis. Torsdag vil det teoretiske stof blive gennemfået, så fredagen vil blive brugt til at arbejde i små grupper hvor eleverne er på niveau med hinanden. Undervisningen tager i videst mulig udgangspunkt i og tilpasses den enkelte elevs faglige niveau. Efter efterårsferien vil der være fokus på matematik på computer, idet vi skal arbejde med Matematikfessor samt i Excel regneark. Projektopgaven Privat budget/ferie budget skal udarbejdes i grupper og fremlægges for klassen Engelsk Underviser: Maya Karlqvist og Jan Benjamin Olsen Fagets indhold: Eleverne skal bruge engelsk i mange forskellige sammenhæng og skal derfor arbejde med at: forstå talt sprog af forskellige dialekter udtrykke sig hensigtsmæssigt både i samtaler og i andre mundtlige fremstillinger forstå forskellige typer billedtekster læse tekster, som giver informationer og oplevelser udtrykke sig hensigtsmæssigt i sammenhængende skriftlige fremstillinger. 8

10 forstå og se de kulturelle skel, som er mellem danske og engelsktalende lande. Vi vil i undervisningen gennemgå 5 forskellige emner: New York Sport Christmas Music Teenage-life Undervisningen vil foregå som tavleundervisning, selvstændigt arbejde og i grupper. Eleverne vil i gruppearbejdet blive inddelt, så deres kompetencer hver især kan udnyttes optimalt. Skriftligt vil vi arbejde med oversættelser, grammatiske opgaver og forskellige individuelt stillede opgaver. Eleverne skal lytte til det engelske sprog bla. i form af lytteøvelser, musik og filmklip. De vil derigennem lære at formulere sig mundtligt i forbindelse med genfortællinger og argumentation. Litteraturen vil bestå af tekster fra Pit Stop 8., A piece of cake 8, Destination New York, Happy no.3 og tekster fra internettet. Alle elever vil arbejde med Let s do it, som er svarende til deres niveau. Der vil blive vist film, der har relevans til emnet. Tekster: New York: Snow, Pit Stop 8 In a New York minute poem + picture, Pit Stop 8 The Subway, Pit Stop 8 8.a Take a tour of NYC, Pit stop 8 8.a Welcome to the big apple, Destination New York Film: New York film fra Globetrotter World Trade Center Diverse: Opgaver fra Timesaver New York fremlæggelse af gruppearbejde om New York Test Yourself New York Sport: Tekster: American Football, extravaganza, Pit stop 8 Jannik Hansen a Danish Hockey Player in Canada, Happy no. 3 Caroline Wozniacki success through hard training and dedication, A Piece of cake 8 Christmas: Christmas in GB, Scotland, Australia, Canada, Norway and India, egne noter Film: Do you believe in Santa Claus Music: Michael Jackson moonwalker, A Piece of cake 8 Rap music more than bustin rhymes, A Piece of cake 8 9

11 Coldplay band of the decade, A Piece of cake 8 One Direction, fra internettet Justin Bieber, fra internettet Songlyrics fra internettet Teenage-life: Online Social Networking, A pjece of cake 8 Cyber Control, Pit Stop 8 On the internet, Pit stop 8 All about my avatar, Pit stop Fysik/kemi Underviser: Anders Jensen og Kenneth Pedersen Fagets indhold: Vi vil arbejde ud fra Prisma 8, men vil dog bruge andre brugbare tekster og film som supplement. Vi vil i undervisningen komme ind på følgende emner: Tyngdekraft. Vort solsystem. Det periodiske system. o Rengøring.(kalk) o Stevnsklint. (kalk) Magnetisme og elektromagnetisme. Sukker. Klima (global opvarmning, vind og vejr, luftfugtighed mv.) Det teoretiske stof vil blive gennemgået i klassen og der vil når det er muligt blive brugt forsøg som eleverne selv skal deltage i. Der vil ligeledes i videst mulig omfang blive gjort brug af dagligdags ting/oplevelser, (kalk og rengøring) ligesom der vil blive arbejdet med elevernes erfaringer fra tidligere skole. Vi vil i skoleåret gøre brug af flest mulige ekskursioner og som minimum tager vi til Planetariet (Vort solsystem, med oplæg af Michael Linden-Vørnle), Stevns Klint (kalk) samt Nykøbing Falster Sukkerfabrik (sukker) Geografi Underviser: Michael Smith Larsen Fagets indhold: Undervisningen følger lærebøgerne Ny geografi 1, 2, 3, og 4. Ud fra disse arbejdes med 4 emner, der suppleres med opgaver fra tilhørende kopimappe samt filmene.. og egne noter 10

12 Temaer: De valgte emner er: - Vind og vejr: Globale vindsystem, polarfronte, ITK, det globale vandkredsløb - Verden omkring os: global befolkningstilvækst, storbyer, industrilokalisering, råstoffer, arbejdskraft, transport og markeder i i- og u-lande. - Klimazoner og plantebælter: arters tilpasning til levesteder og livsbetingelser. - Vulkaner og jordskælv: pladetektonik, bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv. Undervisningen foregår i klasser, hvor undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring, teoretiske øvelser og enkelte praktiske øvelser/forsøg. Der arbejdes samtidig tværfagligt på tværs af fagene, hvor skoleåret vil indeholde 2 projekter, et før og et efter jul. Indhold: Uge Vind og Vejr Der arbejdes ud fra læreboget Ny Geografi 2 hvor de globale vindsystemer gennemgås. Eleverne vil stifte bekendtskab med begreber som høj og lavtryk, koldfronter og varmefronter, jetstrømmen samt atmosfærens opbygning. Hertil ovenståendes påvirkning på udvikling af forskellige skyformer og betydning for nedbør. Eleverne vil i dette tema også berøre det danske klima og vejrforhold. Uge 41 Tværfaglig emneuge hvor turen går til Lystrupsminde naturskole. Her undervises i istidens betydning for skabelsen af landskabet omkring hærvejen. Uge Verden omkring os I dette emne skal eleverne arbejde med den globale befolkningstilvækst og udviklingen af verdens storbyer, industrilokalisering og hvilke råstoffer der udvikles fra hvilke steder i verden. Herunder hvilken arbejdskraft der bruges i de forskellige kulturer, transport og markeder i i- og u- lande. Emnet køres tværfagligt med biologi og emnet Bæredygtig udvikling, i de områder dette er relevant. Uge Vulkaner og Jordskælv Emnet Vulkaner og jordskælv gennemgøres via lærebogen Ny Geografi 4 hvor formålet er, at give eleverne forståelse for jordens opbygning fra indre kerne til pladetektonik og herved deres påvirkning på dannelse af bjergkæder, vulkaner og jordskælv. Uge 2-5 Klimazoner og plantebælter Emnet omhandler jordens inddeling i form af de forskellige klimazoner og deres indvirke på forskellige arters tilpasning til forskellige levesteder og livsbetingelser. I emnet trækkes der paralleller til biologi og emnet Økosystemer i det omfang det er relevant. Uge 6-7 Projektopgave Uge 8-12 Istid og efteristid 11

13 Emnet omhandler jordens udvikling før, under og efter en istid. Der undersøges istidens påvirkning på jordens udvikling og udformning og der tages udgangspunkt i områderne i og omkring Danmark. Hvis muligt, planlægges der en udflugt til relevant sted i nærheden af skolen. Uge 13 Uge 13 bruges til, at gennemgå de forskellige emner eleverne har været igennem i skoleåret i geografi Biologi Underviser: Michael Smith Larsen Fagets indhold: Undervisningen følger lærebogen BIOS Grundbog B. Ud fra denne arbejdes med syv temaer, der suppleres med opgaver fra tilhørende kopimappe samt egne noter. Yderligere vises filmen Temaer: - Kyst og Hav - Økosystemer - Bæredygtig udvikling - Genetik - Levende organismer - Virus og bakterier - Nydelsesmidler og rusmidler Der suppleres med egne noter og opgaver. Undervisningen foregår i klassen ved almindelig tavleundervisning, men afveksles med diskussion og teoretiske øvelser og opgaver, der udføres individuelt og i grupper. Der arbejdes samtidig tværfagligt på tværs af fagene, hvor skoleåret vil indeholde 2 projekter, et før og et efter jul. Fagets Indhold: Uge Kyst og hav. Der arbejdes i lærebogen Bios B, hvor der suppleres med aktiviteter ved kysten langs Lolland. Formålet med temaet Kyst og Hav er, at eleven får kendskab til forskellige danske kysttyper, til dyre og plantelivet samt et indblik i næringsstoffernes vej gennem havets kredsløb og deres betydning for forurening. Uge Økosystemer Emnet arbejder videre ud fra emnet Kyst og Hav og omhandler den dybere viden omkring fotosyntese og respiration, samt teori om vand og kulstofkredsløb i de forskellige økosystemer. 12

14 Uge 41 Tværfaglig uge med ekskursion til Lystrupsminde naturskole hvor der arbejdes med bæredygtig udvikling. Turen vil også indeholde en tur til Vesterhavet hvor der følges op på emnet Kyst og hav. Uge Bæredygtig udvikling Der arbejdes ud fra lærebogen Bios B. og suppleres med udleverede opgaveark. Formålet med dette tema er, at lære om mulige bæredygtige metoder at udnytte naturen på og hvordan forskellige interesser kan tilgodeses, uden naturens ressourcer ødelægges eller slides ned. At eleverne lærer om landbrug under andre klimaforhold end de danske og eleverne prøver, at tage stilling til den måde naturens ressourcer forvaltes på, både i Danmark og i andre lande. Emnet køres tværfagligt med biologi og emnet Verden omkring os i de områder dette er relevant. Uge Genetik Emnet gennemgås med udgangspunkt i lærebogen Bios B, men også ved fremvisning af filmen Gaias børn samt udleverede opgaver. Formålet er, at eleverne lære om grundlæggende forhold i arvelighed og evolution. At de kender til gener og bærere af biologisk information og de ved, hvordan proteiner opbygges af aminosyrer. Eleverne lærer om begreber som DNA og kromosomer og stifter bekendtskab med vigende og dominerende gener samt mutationer og hvorfor de kan være gavnlige for en organisme og skadelige for andre. Uge 2-5 Levende organismer Temaet Levende organismer arbejder videre ud fra den viden eleverne har tilegnet sig under tidligere tema, Genetik. Eleverne vil stifte bekendtskab med dyre- og planteceller samt flercellede og encellede organismer. Faget vil også berøre emnet Bioteknologi, hvor begreber som gensplejsning og kloning tages op. Uge 6-7 Projektopgave Uge 8-9 Virus og bakterier Der arbejdes ud fra lærebogen Bios B og formålet med temaet Virus og Bakterier er, at eleverne får kendskab til de 2 grupper af organismer, som har stor betydning i mange sammenhænge. At eleverne får en forståelse af, at bakterier kan være både nyttige og skadelige. Uge Nydelsesmidler og rusmidler Formålet med dette tema er, at eleverne får kendskab til mange forskellige typer nydelsesmidler og rudmidler fra kaffe og the til narkotiske stoffer som hash og kokain. I temaet arbejdes der ud fra lærebogen Bios B, men også via relevant materiale i form af filmen Christianie F, og filmen Nordkraft så eleverne får en forståelse af de personlige og samfundsmæssige konsekvenser brugen af nydelsesmidler og rusmidler har. Uge 13 Uge 13 bruges til, at gennemgå de forskellige emner eleverne har været igennem i skoleåret i biologi. 13

15 2.1.7 Samfundsfag Undervisere: Niels Ørvad og Jan Benjamin Olsen Fagets indhold: I faget samfundsfag i 8. klasse, vil vi gennemgå følgende emner: Grundloven, Det politiske system, Politiske mål og midler, Kriminalitet og retsvæsen, Grupper og identitet, Arbejdsmarkedet, Kultur, Danmark og verden, Miljøpolitik og medier. Den valgte arbejdsmetode: Der vil blive undervist ved hjælp af tavleundervisning, men med dialogen som det centrale element. Det er vigtigt at eleverne føler de er en del af undervisningen, hvor deres holdninger er lige gyldige. Disse holdninger søges dannet udfra argumentation, en vigtig del af faget samfundsfag. Derfor vil der blive arbejdet med hvordan man opbygger sin argumentation. En anden metode der vil blive anvendt i samfundsfag er, projektarbejdsformen. Eleverne skal i grupper vælge et politisk parti, som de sætter fokus på og fremlægge produktet for klassen. Film og dokumentarudsendelser vil blive inddraget i undervisningen. Dokumentarserien Blod, sved og ris vil danne grundlag for en debat sammenholdt med de læste kapitler i grundbogen om kultur, arbejdsmarkedet, miljø og forbrug. Dette gøres for at sætte billeder og oplevelser på de emner, der læses om i grundbogen. Primære kilder: Projekt Samfundsfag - Teori og metode, Gyldendal Pjecer fra Folketinget: Grundloven Folketingets arbejde i sal og udvalg Blod, sved og ris. DR1 dokumentar, Idræt Undervisere: Jan Benjamin Olsen og Harald Henriksen Fagets formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Fagets indhold: Disciplinerne er: Badminton, volleyball, fodbold, hockey, håndbold, basketball, orienteringsløb, motionsløb, atletik, soft-ball, rundbold, langbold, tennis, stjerneløb og finsk rundbold. Derudover vil der være diverse idrætsrelaterede lege, hvor der arbejdes med kondition og motorik. Den valgte arbejdsmetode: Eleverne har medindflydelse på planlægning og afvikling af undervisningen. Det er læreren, der styrer det overordnede program for at sørge for et alsidigt indhold. 14

16 2.2. INDHOLDSPLANER FOR 9 KLASSE. Fagteam: Rene Lund, Jodie Jørgensen, Niels Ørvad, Kenneth Pedersen og Janni Andersen. Der undervises så vidt muligt tværfagligt i så mange fag som muligt. Undervisningen foregår lærerstyret, dels ved selvstændige opgaver i klassen og på nettet, og dels ved gruppearbejde til fremlæggelse. Der undervises i foreløbig fire overordnede temaer: 1. Stoffer og doping. 2. Livet på kanten. 3. Unge og alkohol. 4. At rejse i verden. De fire overordnede emner er flettet ind i så mange fag som muligt, der hvor det giver mening Dansk Underviser: Janni Andersen. Tema: Stoffer og doping. Periode: (ugerne 33,34,35,36,37,38,39,40) Som englene flyver af Naja Marie Aidt Filmen Råzone med skriftlige opgaver. Fristeren af Mads Brenøe. Analyse af noveller. Hos regnormene af Bent Haller. Savannen af Roy Bradbury. Analyse af science fiktion Skriv science fiktion. Date med en engel af Ronnie Andersen (Hovedværk). Spillefilm De skrigende halse. Spillefilm Nattevagten. Dorph/Pastenaak Stockholm-København. Analyse af gys og krimi. Tema: Livet på Kanten. Periode: (43,44,45,48,49,50) Man binder os på mund og hånd Poul Henningsen. I Danmark er jeg født H.C. Andersen. Spillefilm Hvidstengruppen. Hvidsten kro Lars Lilholt Band. Dokumentar De sidste vidner Hvidstengruppen. Analyse af dokumentar. Spillefilm Fruen på Hamre frit efter Morten Korch. Ringen af Karen Blixen. En Strandvasker af Martin Andersen Nexø (1918). 15

17 1 Mosebog, kap. 4, vers 8-16 fordømte her. Alt hvad du ønsker dig af Anders Bodelsen. Det rimer nu til juleflæsk af Rune T. Kidde. Tema: Unge og alkohol. Periode: (ugerne 2,3,4,5,8,9,10,11) Jeg tror jeg kender dig af Sven Ørnø. Brystholder af Jacob Ejersbo. Analyse af reklamer Reklamer i virkeligheden. TV-Dokumentar Luksusfælden. Reklamer vedr. hurtige lån og afbetaling. Jan Sonnergaard Fallit. Det forkerte barn af Bjarne Reuter. Herremanden af Johan Herman Wessel. Analyse af skæmteviser. Tema: At rejse i verden. Periode: (12,13,14,15,17,18) H.C. Andersen Den grimme ælling. Forfatteren H.C. Andersen. Analyse af eventyr. Rune T. Kidde Den grumme ælling. Forfatteren Rune T. Kidde. Benny Andersen Skabssvenskere. Svensk: Björn Afzelius Juanita. Tage Danielsson Sagan om flickan som ville bli berömt. Lena Arro Liv och Love. Norsk: Jostein Garder Appelsinpiken (uddrag). Rønnaug Kleiva Og hva skal jeg svare Matematik Underviser: Rene Lund. Fagets indhold: Geometri Procent Statistik Algebra Ligninger Funktioner Sandsynlighed Målestoksforhold Familieøkonomi Perspektivtegning Bevisførelse 16

18 Undervisningen følger bogsystemet Faktor 9 begrebsbog samt undervisningsmaterialer og opgaver fra Matematikbanken og fra Matematikfessor. Klassen skal i løbet af året arbejde med 2 projekter, hvoraf det ene er tværfagligt med dansk og biologi. Alkohol og promille fra Faktors emnehæfte Matematik og din fritid Tegn og design fra Faktors emnehæfte Matematik Tegn og design Emnet familieøkonomi omhandler regning med valuta for at understøtte hovedemnet At rejse i verden og ligger umiddelbart inden årets lejrskole Hver fjerde uge afleverer eleverne blækopgaver bestående af tidligere skriftlige afgangsprøvesæt. Undervisningen foregår i klassen hvor undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring ved tavleundervisning og diskussioner i klassen samt teoretiske øvelser, der blandet udføres individuelt og i grupper. Klassen laver to projekter i løbet af året, hvor de arbejder i grupper og fremlægger projektet for klassen. Der arbejdes tværfagligt med fysik Engelsk Underviser: Jodie Jørgensen. Fagets indhold: Eleverne skal bruge engelsk til mange forskellige formål og skal derfor arbejde med: at forstå talt sprog af forskellige typer at udtrykke sig hensigtsmæssigt både i samtaler og i andre mundtlige fremstillinger at forstå forskellige typer billedtekster at læse tekster, som giver informationer og oplevelser at udtrykke sig hensigtsmæssigt i sammenhængende skriftlige fremstillinger. Der vil blive undervist i 5 forskellige emner: Ireland. Life on the Edge. Youth Today. De sidste to emner vil blive valgt i samarbejde med eleverne Undervisningen vil foregå som tavleundervisning, selvstændigt arbejde og i grupper. Undervisningen vil så vidt som muligt tilstræbes at foregå på engelsk. Skriftligt vil vi arbejde med oversættelser og grammatiske øvelser fra Lets do it Den anvendte Litteratur er tekster fra Blue cat 9, samt egne noter Geografi 17

19 Underviser: Kenneth Pedersen. Formål: Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Fagets indhold: Der undervises med hovedvægt i bøgerne Globus A, Globus B og atlas, hvortil der i nødvendigt omfang suppleres med egne notater. I faget geografi i 9. klasse, vil vi gennemgå de centrale kundskaber og færdigheder. De centrale kundskaber og færdigheder er: globale mønstre naturgrundlaget og dets udnyttelse kultur, levevilkår, arbejdsmåder og tankegange. o Dem vil vi afdække gennem emnerne; Du store verden Vulkaner og jordskælv Verden er skæv Vejr og uvejr Skabt af is, vind og vand Der skal arbejdes Derudover foretages der en tværfaglig ekskursion til Møns Klint hvor der vil arbejdes med skabt af is og vand. Der vil blive vekslet mellem tavleundervisning, individuel opgaveløsning, gruppearbejde og projektarbejde. Til at støtte den læste tekst, vil eleverne blive stillet over for nogle opgaver, som de skal løse dels i grupper, dels som enkeltpersoner. Det er vigtigt at eleverne udvikler en forståelse for fagsproget, så dette vil ligeledes blive trænet Biologi Underviser: Kenneth Pedersen. Fagets indhold: Undervisningen følger lærebogen BIOS Grundbog A. Ud fra denne arbejde med fire temaer, der suppleres med opgaver fra tilhørende kopimappe. Temaer: - Muskler og doping 18

20 - Naturforvaltning - Alkohol og forbrænding - Kulturlandskabet Der suppleres med egne noter og opgaver. Derudover foretages der en tværfaglig ekskursion til Kompedal Naturskole i Silkeborg hvor der vil arbejdes med skov og naturstyrelsens naturforvaltning af området. Undervisningen foregår i klassen ved almindelig tavleundervisning, men afveksles med diskussion og teoretiske øvelser og opgaver, der udføres individuelt og i grupper. Skoleåret vil indeholde 2 projekter, et før jul og et efter jul om naturforvaltning i Danmark Fysik Underviser: Janni Andersen. Fysik/kemi: Atomets opbygning, det sure, det salte, det basiske og når felter forandres. Slægten Alkohol, Bage-kemi (kompendium), Sukker (kompendium), ekskursion til Nakskov Sukkerfabrik. Magnetisme og elektromagnetisme, Induktion og transformation. Vandets kredsløb og tilstandsformer (kompendium), Radioaktivitet Artikler, dokumentar og historie om A-kraft. Vi bruger bog og kopiark til øvelser fra Ny Prisma 8/9 forlaget Malling Beck Idræt Undervisere: Mads Pedersen & Michael Smith Larsen Faglige mål: De faglige mål er opstillet i henhold til fællesmål for idræt i 9. klasse. - Taktiske og tekniske færdigheder videreudvikles igennem den daglige undervisning - Eleverne får forståelse for indsigt i egen og andres kropslige udvikling. - Fysisk udfoldelse alene og i samspil med andre - Anvende forskellige færdigheder inden for løb, spring og kast - Anvende eksplosivitet og kraftoverførsel i tekniske øvelser og discipliner - Forstå tekniske/taktiske færdigheder i forskellige spil - Organisere og gennemføre forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter. - At kunne benytte forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk bevægelse. - Anvende musik i forhold til fysisk udfoldelse. I skoleåret arbejdes der med mange forskellige emner inden for idrætten, hvoraf følgende er udvalgt i forhold til den afsluttende prøve: - Idræt og leg 19

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 1 BIOLOGI Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget biologi. Undervisningens indhold er valgt i henhold til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

De gamle grækere og deres venner. Redegørelse 1. De gamle grækere og deres venner

De gamle grækere og deres venner. Redegørelse 1. De gamle grækere og deres venner Årsplan for faget: Matematik i 10 x & y skoleåret 2013/14 Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Introplan Introplan Skema Fre: Surprice 34 Man: Fre: Lejrskole 35 Man: Bøf 12 Fre: Fri 36

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr.

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Hvad skal der ske Ingen engelsk i uge 32, da onsdag er Opstartsdag for hele skolen. Uge 33

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Erfaringer Projektet Projektet 3. årigt forløb med start

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014 Hold A: Piet/Henrik Hold B: Marion/Henrik Periode Indhold Faglige mål Uge 33 Hold A: Intro til naturfag, Naturium og laboratorier Uge 34 Hold B: Intro

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper.

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper. Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 9a Lærer: HJ Denne farve betyder anderledes dag(e), og denne farve betyder at du skal aflevere blækmat. I kan se, hvad vi laver i pågældende uge, det er op til jer

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Engelsk Hold: 11 Lærer: AK Undervisnings-mål 10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Uger 34-41 -At eleven kan forstå engelsk om - grundlæggende - med sin udtale. i lande samt belyse med

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Fag og Tema Beskrivelse Læsestof og opgaver Øvrige oplysninger 33 Introduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Fra værested til lærested

Fra værested til lærested Fra værested til lærested Et undervisningstilbud to dage om ugen på Sejlflod Ungdomscenter til elever i 7. 9. kl. Målet er, at du via en praktisk tilgang til tværfaglige temaer skal motiveres for det boglige

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere