Koalitionsaftale FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING"

Transkript

1 Koalitionsaftale FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING

2 Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for perioden Det centrale i Koalitionens aftale er, at arbejdet for Grønland og det grønlandske folk igennem Inatsisartut og Naalakkersuisut, skal være baseret på troværdighed, gensidig respekt og med borgerne i centrum. Parterne i koalitionen har indgået enighed om at arbejdet for at fremme udviklingen i det grønlandske samfund samt arbejdet for at fremme stærkt og solidt platform i det internationale samfund, skal pågå på baggrund af fælles målsætninger ikke kun igennem Inatsisartut og Naalakkersuisut, men partierne er enige om at der skal arbejdes for at fremme fællesskabet og samarbejdet i hele det grønlandske samfund. Koalitionspartierne har aftalt, at indføre reformer der sikrer bedre levevilkår og ikke mindst igangsætter en dynamisk udvikling af økonomien, der skal sikre skabelse af nye arbejdspladser og dermed få udviklet flere arbejdspladser til den arbejdsdygtige del af befolkningen. Der skal arbejdes for at igangsætte en dynamisk udvikling indenfor fiskeri, turisme, landbaseret arbejde og håndværkerfagene. Ligeledes skal der arbejdes for at skabe større pengestrøm og en solid økonomi i alle erhvervsområder. Det er indenfor fiskeri og fiskeriindustrien, indenfor råstofområdet, turismeområdet og øvrige landsbaserede erhverv, indenfor byggeri og anlæg, at der skal skabes nye indtjeningsmuligheder og arbejdspladser. Derudover skal der arbejdes for at pengecirkulationen indenfor eksisterende erhverv forstærkes og forbedres. Koalitionspartierne har aftalt, at der skabes gode rammebetingelser for at alle der er i en arbejdsdygtig alder kan være og blive selvforsørgende og selvbærende i alle henseender. Dette opnås blandt andet ved igangsættelse af bygge- og anlægsprojekter og ved at sikre at flere unge mennesker uddanner sig eller kommer i beskæftigelse. Koalitionspartierne har aftalt, at der skal skabes stabile samfundsforhold ved at gennemføre nødvendige reformer. Vi har store samfundsproblemer og det kræver at vi samarbejder om at sikre og indføre reformer for at skabe bedre vilkår indenfor den sociale omsorg, pension, førtidspension, skatteforhold, boligforhold og ikke mindst på erhvervsområdet. Kommunesammenlægningen skal revurderes og her skal der ses på størrelsen af kommunerne på ny. Borgerservice, medbestemmelse og borgerinddragelse skal vægte særligt i dette arbejde. Der skal arbejdes for at sikre større afkast til samfundet fra fiskeriet, råstofaktiviteter, turisme og byggebranchen. For at vi kan opnå dette, er det nødvendigt med investeringer og gode rammebetingelser til erhvervene og dermed skabe bedre vilkår for hele samfundet, som i sidste ende skal give de enkelte borgere større muligheder for at være selvforsynende. Koalitionsparterne vil arbejde for at sikre et økonomisk selvbåren Grønland. 2

3 Derfor vil koalitionen sætte særligt fokus på følgende områder: En troværdig koalition Koalitionen har aftalt, at arbejdet skal baseres på ærlighed, troværdighed og åbenhed. Det er aftalt, at landet skal ledes med åbenhed og koalitionen vil indføre nye retningslinjer for mere åbne ansættelsesprocedurer for de højeste stillinger i administrationen. Landet skal ledes med respekt for folkets medbestemmelse også set i et globalt perspektiv og der skal sikres medinddragelse for dermed at sikre et mere ligeværdigt samspil i samfundet. For at opnå dette har koalitionen aftalt, at der etableres en fælles koordinerende enhed som skal sikre, at koalitionens politiske mål kan nås. Koalitionspartierne har aftalt at man udover de gængse krav der er i valgprøvelsen samt dertil hørende foreskrevne retningslinjer, at ville indfører krav om dokumentation for at de personer der sidder i Inatsisartut eller i Naalakkersuisut, ikke bruger ulovlige euforiserende stoffer. Koalitionspartierne har aftalt, at revurdere fremgangsmåden til Valg til Inatsisartut i respekt for demokratiet og dermed skal der arbejdes for at sikre en mere retfærdig parlamentarisk repræsentation. Koalitionspartiernes vigtigste løfte til hinanden og for samfundet er, at arbejde helhjertet for det Grønlandske Folk. Finanser og skatteforhold Koalitionspartierne har aftalt, at alt arbejde skal centreres om at sikre Grønlands økonomiske selvbårenhed og arbejdet skal koordineres for at sikre det bedst mulige resultat. De offentlige anlægsopgaver skal fordeles til regionerne så det tilgodeser behovet, derudover skal der igangsættes evalueringer og vurderinger sammen med kommunerne, med henblik på at opgaverne fremover kan tildeles til kommunerne. For at skabe en mere retfærdig skatteudligning i samfundet, er det nødvendigt at sikre en mere ensartet udvikling af landet. Koalitionspartierne er enige i, at man på den konstituerende Inatsisartut samling inden 2015, aftaler en midlertidig overgangsordning. Koalitionspartierne har aftalt, at man i valgperioden skal arbejde for at finanslovene så vidt som muligt er i balance. Koalitionspartierne finder det vigtigt, at arbejde for at købekraften styrkes og at inflationen er på sit laveste. Skatteprocenten skal forblive det samme under hele valgperioden. Der skal indføres arbejdsmarkedsfradrag. 3

4 For at stille bedre rammer for personer med de laveste indkomster, skal der vurderes om man skal hæve personfradrag i forbindelse med skattereformen. Selskabsskatten skal i højere grad matche de Nordiske forhold, og være konkurrencedygtige med disse og dermed gøre Grønland attraktivt som et land man vil investere i fra udlandet. Der skal ligeledes arbejdes for at styrke Grønlands konkurrenceevne i forhold til afskrivningsreglerne. Der skal igangsættes en analyse som skal se på pengestrømmen mellem Grønland og Danmark. Dertil skal der vurderes en mulig fremtidig egen bank i Grønland. Koalitionspartierne vil rette henvendelse til Danmark med det formål at der oprettes en fælles udviklingsfond. Det er vigtigt, at sikre investeringer til de mange rentable anlægs- og infrastrukturprojekter der er nødvendige i Grønland. Erhvervsområdet Koalitionen vil sætte særligt fokus på at fremme erhvervsområdet for at sikre, at landet bliver mere økonomisk selvbåren. Erhvervsområdet består af de fire vigtige søjler i landet. Fiskeri og industri Råstofsektoren Turisme Landbaserede erhverv og uddannelse er søjlerne. For at fremme investeringslysten er det vigtigt, at vi har en lav selskabsbeskatning. Med henblik på at fremme Grønlands udenrigshandel med is, vand, fisk og råstoffer er det vigtigt at der kan stilles garantier, lån og kapital til rådighed til udvikling af disse. Erhvervsplan baseret på et solidt fundament med gode rammebetingelser for virksomhederne i landet er vigtigt, men ikke mindst er det vigtigt, at landet tiltrækker investorer som ser landet med særligt fokus på uddannelse og god offentlig styrelse der understøtter ønsket om selvbårenhed. De Selvstyreejede selskaber skal fordres til at have deres hovedkontorer i Grønland. Ligeledes bliver det et krav, at alle direktører i selskaberne skal have bopæl i Grønland og betale skat til det grønlandske samfund. Majoriteten af selvstyrets selskabers bestyrelsesmedlemmer skal være fra Grønland. Der skal skabes et større afkast fra fiskeriet og der skal sikres, at forædlingen tilgodeser hele råvaren. Der skal arbejdes for at indføre afgifter for uforædlet fisk der eksporteres. Der skal sikres at produktionsindustrien i Grønland får samme priser på el- og vand. Det offentliges indblanding i erhvervslivet skal minimeres ved at man indfører en privatiseringsproces og her skal der sikres en handlingsplan som fremmer krav, betingelser og tidsplan for implementering. Der skal sikres, at serviceringen af befolkningen ikke forringes. Når handlingsplanen er færdig vil den blive præsenteret for Inatsisartut til behandling. 4

5 Virksomhederne skal have et større socialt medansvar og der skal arbejdes for at fremme dette gode initiativ og et godt samarbejde med omgivelserne er en nødvendighed. Der skal skabe bedre støttemuligheder for ny iværksætter projekter og koalitionen vil arbejde for at smidiggøre de mange forhindringer der er. Der skal sikres gode rammebetingelser for en skattefri ordning for alle nye virksomheder det første år. Når der etableres nye industrier i landet skal det offentliges ansvar omkring el og vand præciseres. Koalitionen har sat som målet at hjemtage levnedsmiddelkompetencen. Uddannelse Koalitionen har til mål at sikre at vort land bliver selvforsynet med en veluddannet befolkning: Koalitionen vil arbejde for at styrke Den God Skole og her er evalueringsfærdiggørelsen nødvendig. Der skal sikres en ensartet kvalitet for alle skolerne i hele landet og dermed skabe gode rammebetingelser for gode resultater alle steder. Koalitionen vil bane vej for at flere går videre i uddannelsessystemet efter endt folkeskole. Det skal være en mulighed at tage 11. klasse i Den Gode Skole. Efteruddannelser og kompetenceudvikling skal være det centrale i nye muligheder for at fremme uddannelsesniveauet indenfor et givet fag og område. Der skal skabes bedre rammebetingelser for at give ungdommen valgfrihed i forhold til at kunne uddannede sig enten i vort land eller i andre lande. Mulighederne for gratis internet i uddannelsesinstitutionerne skal udvikles. Der skal arbejdes for at rent grønlandsksprogede borgere kan tage sig en uddannelse. Der skal skabes flere og lærlingepladser i alle offentlige virksomheder og erhverv. Der skal bygges flere kollegier i alle dele af landet. Koalitionen har til mål at der i alle uddannelsesinstitutioner tilbydes gratis terapi til de studerende der har behov for dette, uanset problemstillingens art. Koalitionen har aftalt, at fremme initiativer der tilgodeser ordblinde. Fjernundervisning styrkes, særligt i bygderne. Koalitionen vil sikre, at uddannelsesmaterialer i videregående uddannelser er baseret på og afspejler værdierne og realiteterne i samfundet. Uddannelsesfremmende initiativer skal være rodfæstet i landets værdier og realiteter. 5

6 Arbejdsmarked Koalitionen har aftalt, at arbejdet for at minimere arbejdsløsheden skal prioriteres højt og at der arbejdes for implementeringen af erhvervshandleplan. Der skal skærpes kontrol for at minimere udefrakommende arbejdskraft. For at optimere allerede eksisterende kræfter skal der koordineres bedre mellem kommunernes arbejdsformidling og Piareersarfiit. Eftersom majoriteten af de arbejdsløse er under de 30 år, har koalitionen besluttet at arbejdsindsatsen skal være rettet mod denne målgruppe og sikre, at de ikke går i stå, men i stedet opmuntres til at tage sig en uddannelse, samtidig skal de bogligt svagt stillede gives større muligheder for uddannelse indenfor håndværksbranchen. Allerede eksisterende uddannelsesinstitutioner såsom højskolerne, Piareersarfiit og den tidligere ordning med ungdomstjenesten er områder som koalitionen vil udvide og styrke yderligere. Landets egne styrmænd og skippere skal udnyttes bedre, ved at fremme egenforsyningen af denne personel på området vil der pågå grønlandisering af Royal Arctic Lines personale. Den grønlandske ansøger ved ansættelser af styrmænd og skippere til udenskærs trawlere skal have første prioritet. På den måde kan der arbejdes også for at sikre at pengestrømmen ud af landet minimires, til gavn for vort land. Koalitionen vil arbejde for at sikre, at der indføres skærpede krav til udstedelse af arbejdstilladelser til alt udefrakommende arbejdskraft. Her er det vigtigt, at kriterierne der skal være opfyldte for at få en tilladelse ændres. Vurdering af indkomne ansøgninger skal ske i tæt samarbejde med organisationerne. Der skal indføres personalepolitikker i alle de offentlige virksomheder, og her er det vigtigt, at der er klare krav omkring udefrakommende arbejdskraft. Fiskeri Fiskeriet er landets største og vigtigste erhverv og koalitionen har aftalt, at det vigtigt, at denne skal være baseret på en bæredygtig udnyttelse. Der skal være et ligeværdigt samspil mellem biologer og fiskerne, specielt når der fastsættes kvoter. For at kortlægge det grønlandske økonomiske zones fiskerimuligheder er det vigtigt, at der afsættes flere midler til Naturinstituttet og i den sammenhæng pålægge et ansvar der sikrer fiskernes medbestemmelse i alle forundersøgelser. Der skal arbejdes for at sikre, at al forædling af vores fisk sker i landet mest muligt og når denne ikke er en mulighed skal der sikres, at landet får afgiftsbelagt uforarbejdet fisk inden det eksporteres fra landet. Fiskeproducenter og fiskerilicenshavere skal kunne konkurrere på det globale marked. 6

7 Fiskeriloven skal færdiggøres. Koalitionen vil sikre at fiskeriflåden fornyes smidigere og i den sammenhæng er det vigtigt, at lovgivningen er tilpasset. Her skal det være muligt ikke at miste sin licens når et nyt fartøj erhverves. Omsættelige kvoter skal kunne opkøbes udelukkende af licenshavere og isfiskeriet skal have særlige kvoter. Der skal ses nye muligheder i andre fiskearter der ikke fiskes i dag og der skal lokaliseres nye fiskerizoner og forsøgsfiskeriet skal intensiveres og samtidig skal der arbejdes for at sikre, at indhandlingen sker i landet og dermed skabe nye arbejdspladser. Koalitionen vil sikre, at der gives ekstra kvoter til isfiskeriet i de første 3 måneder ud over de allerede fastsatte kvoter for hellefisk. Udstedelse af fangstbeviser og fiskerilicenser skal kunne i fremtiden foretages af kommunerne. Der skal etableres en handlingsplan der skal fremme fiskeriet i Østgrønland ved Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, med særlig henblik på indhandling og forædling. Råstofsektoren Koalitionen har aftalt, at der skabes optimale rammebetingelser for råstofsektoren for at gøre landet tiltrækkende for investorer. Koalitionen skal præcisere, at fremtidig udvinding af sjældne jordarter i Kuannersuit først kan ske når rammebetingelser i loven overholdes og når først de fornødne informationer og krav er opfyldt. Her skal nævnes IAEAs retningslinjer for sikkerhed og Euroatoms samarbejdsaftale stillede krav skal være opfyldt. Koalitionen vil fremkomme med forslag til Inatsisartut der fastsætter øvre grænse for uranindhold der må være for at kunne bryde disse i råstofsektoren. Alle råstoffer i landet skal være til gavn for samfundet med eller uden uranindhold. Koalitionen har aftalt, at der skal ses på hvor meget det offentlige skal være medejere af fremtidige selskaber der udvinder råstoffer, her også på det offentliges carried partnerskab i Nuna Oil A/S. Koalitionen vil etablere et internationalt hold af eksperter der skal være det rådgivende organ i råstofsektoren. Koalitionen støtter aluminiumssmelter planerne ved Maniitsoq, og der skal i 2015 arbejdes for at sikre at få afklaret hvorvidt dette kan realiseres. 7

8 Turisme Dette er en oversættelse - Koalitionsaftale - Valgperiode GRØNLANDSKE VERSION ER GÆLDENDE Koalitionen vil opnå af der er større indtjening og videreudvikling fra en af de økonomiske søjler, turismen: Koalitionen vil skabe et godt fundament til videreudvikling af turismen. Der skal være en smidiggørelse af transport via luften og via havet i alle regioner af landet og ligeledes skal der skabes en større kapacitet af overnatningsmuligheder. Passagerafgiften på krydstogtsgæster skal sænkes således det er på samme niveau som vore nabolande. Uddannelserne indenfor turismebranchen skal slås sammen og udvikles. Der skal arbejdes for at opnå flere overnattende turister i landet. Servicebranchens og erhvervslivets rolle i turismen skal synliggøres. Folkeskolens rolle i at fremme børns evner i at kunne mestre fremmedsprog skal styrkes således man i fremtiden kan have personale, som er flersproget i alle serviceområder som i restaurationsbranchen, hoteller og i andre områder i turismen. Der skal arbejdes for at fremme de unges muligheder for arbejde indenfor turismen. Trafik Der skal sikres en trafik og transportnet der binder hele landet sammen, året rundt. Trafikken og transporten i landet skal sikre gode betingelser for erhvervslivet og dermed også understøtte turismens muligheder. Der skal udfærdiges servicekontrakter der tilgodeser alle dele af regionerne i landet og der skal stilles garanti for underskud. Der skal etableres et A/S der skal varetage store anlægsopgaver for de offentlige og disse skal være baseret på investeringer udefra og disse områder sættes der fokus på: Nyt lufthavn mellem Qaqortoq og Narsaq Nyt lufthavn i Tasiilaq Udvidelse af Ilulissat Lufthavn Planerne for atlantlufthavn i Nuuk skal genoptages Der skal ses på mulighederne i at anlægge grusbaner for fastvingede fly i Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq og Nanortalik og på den måde også være med til at sikre beskæftigelse og igangsættelser af projekter der skal være med til at mindske arbejdsløsheden. Der skal skabes en fælles forståelse omkring Narsarsuaqs og Kangerlussuaq fremtid med kommunerne. 8

9 Der skal i henhold til planerne ske en omfangsrig renovering af lufthavne og havne i regionerne. Landets turister skal have bedre landingsforhold og sanitære faciliteter i tæt samarbejde med kommunerne. Indtægter fra ICAO skal tilfalde Grønland og disse skal øremærkes til forbedringer indenfor turismen. Handel Grønland skal optimere sin eksport indenfor fiskeriet og forædling og dermed også hæve konkurrenceevnen. Olieprisen skal sænkes og ved at sænke kravet om overskudsgraden det fra KNI A/S. Markedsføring af Grønlands unikke produkter skal have fokus i vort særpræg og originalitet. Koalitionen har aftalt, at der etableres Grønland Eksportråd som skal arbejde for at fremme markedsføring af landet og landets eksport. Grønlands konkurrenceevne også indenfor godstransport skal styrkes baseret på fragtpriser der er optimale. Vi skal skabe større samhandel med vores nærmeste nabolande. Videreudvikling indenfor erhvervsområdet er en nødvendighed for at fremme vores eksport og dermed også mindske vort import skal være centralt emne koalitionen vil arbejde med. For at fremme Grønlands direkte fiskerihandel med udlandet er det vigtigt at analyser belyser de reelle forhold. Alle licenshavere til at fiske i det Grønlandske farvande skal pålægges til at al handel med fisk med udlandet for fremtiden skal være baseret på markedspris. Landbrug Koalitionen vil arbejde for og fremme Grønlands selvforsyning af kød, fjerkræ, grønt og mælkeprodukter. Landsbrugskommissionens anbefalinger skal realiseres og det fornødne midler afsættes til implementeringen: Landsbrugsrådet skal styrkes. Der skal laves en handleplan for at fremme Grønlands selvforsyning indenfor kødproduktion, fjerkræproduktion og ægproduktion. Landbrugsvirksomhed i Grønland skal udvikles i takt med klimaændringernes positive virkninger her i landet. 9

10 INUILI skal i samarbejde med fåreavlerstederne være med til at fremme produktion og salg af produkter. Fåreavlerstederne skal være med til at sikre en mere mangfoldig udbud af produkter indenfor turismen. Der skal undersøges om mulige nye erhvervsinitiativer indenfor fuglehold, minkhold eller rævefarme. Energi Koalitionen tror på, at Grønland har en meget stor potentiale i vedvarende energi og derved kan eksportere energi. Derfor vil koalitionen igangsætte en undersøgelse der skal understøtte muligheden. Koalitionen vil arbejde for at der indføres priser på el, vand og varme baseret på solidaritet og retfærdighed. På den måde vil koalitionen skabe mere lige forhold for alle familier. Der skal være ens priser for el, vand og varme for alle produktionsanlæg i landet for at sikre lige muligheder for at fremme erhverv uanset hvor i landet man bor. Der skal igangsættes vandkraftsprojekter i Aasiaat, Qasigiannguit, Paamiut og Nanortalik. Kunst og Kultur Vi kendetegner et unikt kultur og historie og derfor mener koalitionen at der skal igangsættes en ny redegørelse der skal se på nye initiativer indenfor området. Kulturfolk, kunstnere og teaterfolk har brug for forhold der tilgodeser deres store roller i samfundet og de skal styrkes. Der skal være et godt samarbejde med organisationer og foreninger i alle henseender. Koalitionen vil arbejde for at sikre, at der er respekt omkring Grønlands intellektuelle ejendomsret og sikre beskyttelse af vores kulturelle ejendom og særpræg. Der skal etableres et filminstitut og deres opgave bliver blandt andet at finde fondsmidler og viden til at fremme filmproduktion og kontakt med filmbranchen på et internationalt niveau. Derudover skal der skabes et forum som samler filmfolk, animationsfolk, tegnere og kunstnere. Grønland Selvstyre skal være med til at støtte det grønlandske musikeres og musikkens synlighed ved international begivenheder. Der skal afsættes en pulje i finansloven der skal gå til publikation af grønlandsksprogede bøger. 10

11 Menighed Dette er en oversættelse - Koalitionsaftale - Valgperiode GRØNLANDSKE VERSION ER GÆLDENDE Koalitionen har sat sig som mål, at en grønlænder skal være stærk i krop og sjæl. Tro er en vigtig del af borgernes hverdag, idet det fremmer åndelig styrke. Derfor er den luthersk evangeliske tro den officielle Kirke. Kirken skal have en central rolle i samfundet. Kirken skal have gode rammebetingelser for at kunne løfte deres opgave for samfundet. Religionsundervisning skal være vigtig i uddannelsen. Der skal ansættes det nødvendige antal degne og organister. Idræt Sporten har stor betydning for vort velvære. Koalitionen kender sportens store betydning indenfor forebyggelse og denne skal have rodfæste i skolegangen. Det er naturligt at alle skal have lige adgang til idræt og derfor er det vigtigt, at der i over de 200 sportshaller og minihaller i hele landet sikres gode rammer for at de kan optimalt. Der skal være vedvarende og kontinuerlige tilbud på trænerkurser og efteruddannelser. Grønlandske landshold skal konkurrere under eget flag, og de sportslige forbund skal søge optagelse i internationale forbund som selvstændige forbund. Der skal afsættes midler til anlæggelse af kunstgræsbaner og denne skal ske i tæt samarbejde med kommunerne. De forfaldne selvejende idrætshaller skal kunne søge om midler til renovering via Anlægs- og Renoveringsfonden. Der skal arbejdes for at sikre, at sportsfolk kan rejse under favorable priser for at de kan deltage i stævner og det samme skal være gældende hvad angår priser til landets pensionister og førtidspensionister. Traditionel qajaqsejlads, inuitlege og hundeslædekørsel skal være beskyttet som kulturarv. Klimaforandringer Klimaændringer med periodisk varmere havstrøm i de grønlandske farvande bringer nye muligheder og udfordringer med sig: Vi skal kende de negative og positive konsekvenser af klimaændringerne. Grænsen for permafrosten flytter længere nordpå, og det medfører store konsekvenser for bygninger og anlæg. Derfor skal konsekvenserne løbende undersøges, og der skal være beredskab til at håndtere ændringerne. 11

12 Forskningen inden for klima, natur og miljø skal samles, så Grønland bliver en endnu vigtigere spiller i forskningen af klimaændringer med de tilhørende nye biologiske muligheder, som dette medfører. Fangerne i Nordgrønland får til stadighed vanskelligere ved at opretholde den traditionelle livsstil, hvorfor der bør kigges nærmere efter hjælpeforanstaltninger særligt i islægsperioden, som er blevet længere og mere uforudsigelig. Fangst Fangst bliver marginaliseret i takt med klimaændringerne og den teknologiske udvikling, hvor specielt den traditionelle fangst bliver udsat for massivt pres i disse år. Der skal tildeles kvoter af fangstdyr efter behov i de forskellige egne af Grønland. Traditionel fangst skal beskyttes som erhverv i hele Grønland, hvor særligt brug af traditionelle fangstmetoder skal hævdes og tilgodeses. Koalitionen vil komme i gang med undersøgelse af garverivirksomhed i Grønland for at fremme økonomien i sælskindsindhandling. Bæredygtighedsprincippet er en grønlandsk opfindelse, hvor de første bestemmelser om bæredygtig udnyttelse af fangstdyr blev formuleret i Thulelovene, og disse principper skal hævdes og hyldes. Fangst af narhvaler, hvidhvaler, isbjørne og hvalrosser efter traditionelle metoder i Qaanaaq, Upernavik, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit skal erkendes i faste kvoter, som tilsiger behovet i nævnte områder. Reglementerne for narhvalfangst skal justeres med specielt fokus på at sikre bedre økonomiske muligheder for fangerne. Biologisk rådgivning og brugernes viden skal ligestilles ved fastsættelse af kvoter på fangstdyr. Miljø Vi har et fælles ansvar for at passe på vores natur og miljø. Grønland skal være fuldt selvforsynende med grøn energi senest i Borgerne er alle forpligtet til at renholde miljøet, og derfor skal der løbende gennemføres oplysningskampagner om renligholdelse. Handlingsplanen for håndtering af affald skal implementeres, ligesom der skal etableres større samarbejde med kommunerne om sortering af affald, håndtering af farligt affald, forbrænding, genbrug osv. 12

13 Brug af miljøvenlige køretøjer som elbiler og hybridbiler skal intensiveres ved mere lempelige skatte- og afgiftssatser. Brug af lavenergikomponenter skal fremmes i samtlige offentlige arbejdspladser. Kommunerne Den enkeltes medbestemmelse og ligestillet inddragelse af alle borgere i landet er meget vigtigt. Koalitionen vil arbejde med denne ånd. Kommunesammenlægningen skal færdiggøres og på den måde oprette nærdemokratiet på ny. Koalitionen vil sætte særligt fokus på følgende: For at respektere den allerede overstået udmelding fra befolkningen ved afstemningen skal Qaasuitsup Kommunias opdeling ændres og implementeres og etablere Kommunen i Nord (Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq) og derudover Kommunen i Diskobugten (Ilulissat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Aasiaat og Kangaatsiaq) skal diskuteres hvorledes man finder den bedste løsning med kommunen. Derudover må det vurderes om Østgrønland kan udskilles af Kommuneqarfik Sermersooq og etableres som en kommune. Bygderne Bygderne er Grønlands traditionelle fødekamre. Bygderne er vigtige bestanddele af det grønlandske samfund, som er med til at sammenholde det store land. Bygderne skal have medbestemmelse i udvikling af Grønland. Derfor skal bygdebestyrelserne have nødvendig beslutningskompetence til at træffe beslutninger. Opgaver relateret til bygderne skal samordnes i et departement. Produktionsanlæggene er bygdernes vigtigste indtjeningsmulighed, og derfor gælder det om at holde anlæggene åbne og gøre dem så rentable som muligt. Udviklingsprogrammet for bygderne skal fastholdes, hvor særligt sektorplanlægningen skal tage hensyn til de basale behov i bygderne. Det samme gælder for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling af bygderne. Toilet- og sanitærforhold skal moderniseres og nye løsninger indføres efter lokale behov. Bygdernes selvbestemmelse skal styrkes, og bygderne skal deltage aktivt i evaluering af kommunesammenlægningen, ligesom de skal stor medbestemmelse i fremtidige beslutninger om bygderne. Bygdernes sammenslutning KANUNUPE skal have en stærk politisk indflydelse. 13

14 Sundhed Dette er en oversættelse - Koalitionsaftale - Valgperiode GRØNLANDSKE VERSION ER GÆLDENDE For at fremme landets sundhed er det for koalitionen vigtig at sætte fokus på den enkeltes sundhed. Alle borgere skal services hurtigt, troværdig og respektfuldt af sundhedsvæsenet. Enhver der har været til undersøgelser skal have en klar vished om behandlingens forløb hurtigst muligt og behandlingstilbud skal ske ganske kort derefter. Kræftplanen skal implementeres. Sundhedscentrene skal styrkes og beredskabet i akutte tilfælde skal optimeres. Der skal oprettes et venterum for syge under gennemrejse i Kangerlussuaq. Gravide kvinder der ikke har mulighed for at føde i deres hjemsted, skal tilbydes at rejse til den nærmeste by for at føde. Sundhedsvæsenet skal gennemføre behandlinger i alle byer og større bygder ved brug af rejsehold af specialister mindst én gang om året. Oplysningskampagner og forebyggelse mod smitsomme sygdomme samt alkohol, hash og tobak skal målrettes til børn og unge. Midler der afsættes til sundhedsvæsenet skal ses på ny med henblik effektivisering. Arbejdet for at mindske ventelisten til behandling skal fortsættes. Der skal etableres en børneafdeling i Dronning Ingrids Hospital. Dronning Ingrids Hospital er landets hovedhospital, som skal servicere hele landet, og derfor vil koalitionen arbejde for at etablere et hospital specielt for beboerne i Nuuk eller en ekstra lægeklinik i Qinngorput. Ledsagere for de nærmeste pårørende ved behandling udenfor landet skal være en mulighed. Informationskampagne mod selvmord og debatter og dialoger skal styrkes yderligere for at fremme forebyggelse. Misbrugere skal kunne behandles gratis. Indsats for at behandle seksuelt misbrugte skal intensiveres. Bolig og anlæg Koalitionen vil implementere en boligreform i Fuldt rentefradrag vil implementeres. 14

15 ordningen fortsættes. Renovering af BSU støttehuse samt private huse skal revurderes således et nyt loft på lånemuligheder fastsættes. I byer og bygder hvor der ikke er mulighed for at optage realkreditlån skal der undersøges om der kan oprettes lånemuligheder via et fond. Byggetilsynet skal skærpes. Alle lovgivninger indenfor udliciteringer skal ses på ny på den måde sikre at mindre virksomheder skal have lige muligheder som alle andre i branchen. Koalitionen vil skabe bedre rammer for den grønlandske erhvervsliv ved at forbedre forhold i finansieringer i konkurrenceevner og forståeliggørelse af retningslinjer til erhvervet ved at skabe Grønlands Erhvervsgarantifond. Tiltaget skal styrke erhvervslivet og skabe muligheder. Koalitionen vil sikre vedvarende byggeri i alle dele af landet hele året rundt. For at opnå dette er det vigtigt, at betingelserne til retningslinjer og planer skal være til stede. Der skal afsættes midler til bygning og renovering af selvbyggerhuse i bygder og yderdistrikter. Anlægs- og renoveringsfondens midler skal aktiveres ved implementering af allerede vedtagne beslutninger fra Inatsisartut på anlægsprojekter. For at sikre, at anlægsprojekterne effektueres, skal budgetloven justeres således ingen projekter stopper derved. Lovændringen vil også resultere i en mulig hurtig ændring ved særlige situationer og prioriteringer. Der skal arbejdes for at mindste import af byggematerialer udefra og derved bruge af materialer som landet kan levere og producere er af stor vigtighed for koalitionen. Social omsorg Koalitionen skal arbejde for at skabe et folk der er selvforsyndende og som tager medansvar. For at skabe et folk som er i udvikling er velfærd nøgleordet. Et stærkt folk kommer af en stærk familie og derfor er det vigtigt, at de familier som har behov for hjælp også får den fornødne hjælp. Et folk der lever i velfærd kendetegnes ved afgang til arbejde, adgang til sundhedsydelser, adgang til uddannelse uanset hvor man nu måtte bo. Koalitionen vil arbejde med en ny målestok baseret på de værdier samfundet har som et kultur og denne skal være dynamisk og til enhver tid tidsvarende. På den måde sikrer vi en ydelse som siger befolkningen noget og er mere ligeværdigt med respekt for befolkningen. Denne skal ske i tæt samarbejde med kommunerne. Social omsorg skal være med udgangspunkt i at den enkelte vil komme styrket videre i livet. Koalitionen vil arbejde for at sikre, at personale i sociale forhold tilbydes vedvarende kurser. Koalitionen vil også etablere en enhed som skal samle gode erfaringer og viden som i sidste ende skal afhjælpe kommunernes i deres store opgave. Hjælp til selvhjælp skal være nøgleordet i initiativerne. Disse områder vil vi sætte særligt fokus på: 15

16 Offentlig hjælp, arbejdsløshedsbidrag, sygepenge, børnebidrag, boligstøtte skal reformeres. Arbejdsløse skal revalideres og sikre at de kommer i arbejdsmarkedet i samfundet. Offentlig støtte vil medfølge krav til den enkelte med henblik på at den enkelte tager medansvar såsom at modtage behandling mere krav end det er i dag. Nogle tilskud ligesom børnebidrag skal reformeres således det passer mere til nutidens familiære strukturer. Tilbud om psykologbehandling for seksuelt misbrugte skal intensiveres. Har man behov for terapi i større selvbevidsthed, skal det være en mulighed at få. Der skal i tæt samarbejde med kommunerne laves en koordineret indsats for at aktivere arbejdsløse således de kommer videre enten i uddannelse eller i at få et arbejde. Familier Børn Koalitionen mener, at alle medborgere har medansvar til at bidrage med velvære, psykisk og fysisk sundhed til familie, nære omgangskreds og samfundet igennem samarbejde. Koalitionen ønsker at skabe et stærkt folk som er selvforsynende og tager medansvar. Koalitionen mener også, at videreudvikling af samfundet kan være baseret på en god velfærd. Koalitionen mener, at familierne er grundstenen i et solidt samfund, det skal derfor sikres, at de værdigt trængende tilbydes hjælp. Familierne er centrum i samfundet. Koalitionen er derfor enig i, at der skal udvikles en ny familiepolitik, som tager sit afsæt i familierne og medansvar. Koalitionens målsætning er børn og unge som er trygge, selvsikre og som udviser respekt for hinanden, er mentalt og fysisk sunde og er stolte af deres identitet og kultur. Familieliv og arbejdet i balance er udgangspunktet. Der udformes en ny målsætning og udvikling af nye metoder i perioden mellem Inatsisartut, Naalakkersuisut og kommunerne. Det sikres, at midlerne til implementeringen af strategien afsættes i tæt dialog mellem Inatsisartut, Naalakkersuisut og kommunerne. Børnefamilier skal have gode rammebetingelser i hjemmet, på arbejdet og i fritiden. Derfor er det vigtigt, at de afsatte midler også dækker behovet Antallet af børn der anbringes udenfor hjemmet skal markant ned, helt ned til max 2,5 % i løbet af de næste 10 år. Det skal blandet ske ved at videreudvikle familiecentre med rådgivning i hjemmet. Ældre Værdighed er nøgleordet i koalitionens ældrepolitik den tager udgangspunkt i balance og kvalitet. Det skal være dejligt, at blive gammel i vort land. Det er for koalitionen yderst vigtigt, 16

17 at vi sørger for, at de ældre tager aktiv del i deres hverdag uanset om det drejer sig om bolig, økonomi eller andre vigtiger instanser i livet. Det er aftalt at der udføres en pensionsreform i Grundpension gældende for alle pensionister som ikke er afhængig af samleverens indkomster skal indføres, derudover skal der være en indtægtsreguleret tillægspension. Der skal arbejdes for at forbedre de ældres mulighed for biindtægt uden at pensionen skal reduceres. Hjemmehjælp skal være gratis. Handicap området FNs Konvention om handikappedes rettigheder af den 13. december 2006 skal være det centrale ved Inatsisartuts kommende lovgivning om handicappede. De handicappedes omsorgs- og serviceforhold skal forbedres således de er tilpasset de handikappedes, landets handicapboliger skal være i overensstemmelse med behovet og omsorgspersonale som ligeledes så vidt er tilpasset og rives bedst muligt. Handicappede som kan og vil arbejde skal der sørges for til ved at anvende passende beskæftigelse. Erhvervsmuligheder til handicappede, skal udvikles i bygder og byer efter behov. Samfundet og omgivelserne skal være mere handicapvenlige i form a bedre ramper til rullestolsbrugere til alle offentlige bygninger såsom kontorer, banker og andre. Førtidspensionsreform Det er vigtigt at alle arbejdsduelige samfundsborgere bidrager til samfundet via arbejde. Det er vigtigt, at borgere med nedsat arbejdsevne ikke bare henstilles som førtidspensionister, det er tværtimod vigtigt, at vi tager udgangspunkt i, at de yder efter evne, inddrages og ikke bliver tilskuere til samfundsudviklingen. Det er bedre at arbejde end at sidde hjemme uden at bidrage for borgeren. At kunne stå op til meningsfuld aktivitet for de fleste er det vigtigste, ligesom følelse af at bidrager med noget er vigtigt. Det vigtigste for førtidspensionisten selv og dens børn såvel som samfundet er følelsen af at være til gavn. Det er derfor vigtigt at udføre en reform på førtidspensionsordningen. Den offentlige administration Effektivisering af det offentlige system skal videreføres, så betjeningen af borgerne forbedres og mere ensartet: Forretningsgange skal forbedres, så effekten af arbejdet kan måles. 17

18 Øget digitalisering skal gøre arbejdsgangene, beslutningerne og service for borgerne så gennemsigtige som muligt. Sullissivik.gl skal udvikles yderligere. Overdragelser af flere opgaver og ansvar fra Grønlands Selvstyre til Kommunerne, selvfølgelig inklusive midler dertil, f.eks. ved udstedelse af fangstbevis. Omkostningsreduktion i hele det offentlige system skal gennemføres med miljøvenlige energiløsninger samt lavere forbrug af el, vand og varme. Krav på hurtigere sagsbehandling i Selvstyret og kommunerne, f.eks. ved byggeprojekter, arealanvendelse og lokalplaner. Gennemføre besparelser i rejser og eksterne konsulentydelser. Der skal indføres en whistleblowerordning og antikorruptionslov for at undgå magtmisbrug og misbrug af offentlige midler, som gælder for politikere og embedsmænd i offentlig tjeneste samt offentligt ejede virksomheder. Der skal strammes op i de offentliges inkassovirksomhed således at man så vidt sikrer, at skyldneres gæld på alle tider ligger under 5 % af Grønlands BNP. Udenrigspolitik Koalitionen mener, at det er vigtigt at Grønland, i sin deltagelse i det internationale forum, til enhver tid sikrer en stærk og klar stemme: Der skal igangsættes forhandlinger med Danmark for at sikre Grønlands stærkere stemme i alle forhandlinger internationalt. Koalitionen er enig med hinanden om, at der skal igangsættes en fyldestgørende redegørelse omkring brugen af Pituffik og at Grønland skal kræve en ny forhandlingsrunde. Samarbejdet med EU indenfor handel, erhvervslivet, råstofområdet og energisektoren skal styrkes. Grønland skal have diplomatiske forbindelser til vores nærmeste nabolande og til strategiske forbindelser, som vi handler med. Under koalitionsperioden skal vi have hjemtaget ansvaret for udlændingeområdet. Grønland skal overtage kompetencen for luftfartsområdet inden Grønland skal deltage aktivt i beskyttelsen af de grønlandske farvande. Koalitionen vil sikre, at der indføres strengere krav til sejlads i de grønlandske farvande. 18

19 Afslutning Udover det førnævnte i aftalen er koalitionsparterne blevet enige om, at der indføres et arbejdsprogram som skal gælde for hvert ressortområde som vil komme som appendix til aftalen. Koalitionen vil gennemføre programmet nøje når Naalakkersuisut er kommet i arbejdstøjet. Ligeledes vedhæftes ressortfordelingen mellem koalitionspartierne. Således underskriver koalitionsparterne aftalen Nuuk, den 4. december Kim Kielsen Andreas Uldum Knud Kristiansen Siumut Demokraatit Atassut 19

Koalitionsaftale 2014 2018

Koalitionsaftale 2014 2018 Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for valgperioden 2014-2018. Det centrale

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 7 Offentligt. Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 7 Offentligt. Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 7 Offentligt Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale

Læs mere

Koalitionsaftale

Koalitionsaftale Koalitionsaftale 2016 2018 Lighed Tryghed Udvikling Ny koalitionsaftale 2016-2018 Grønland er uigenkaldeligt på vej mod selvstændighed og denne proces kræver ikke alene politisk stabilitet, men også national

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 MERE ENSARTET LEVEVILKÅR SKAL OPNÅS: Ved at fremme borgernes engagement, således at alle under medansvar og fællesskab, er med til

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015

FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015 FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015 FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN FRA KRITISK TILSTAND TIL STABIL VELSTAND inden 2018 Finanslov 2015 bygger på følgende principper: Investering i fremtidig vækst, uddannelse

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem ET TRYGT ARBEJDSMARKED Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem 2015 1 Forord I denne folder kan du læse om 16 forslag fra Naalakkersuisut, som skal sikre Grønland en styrket fremtid

Læs mere

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Erhvervsudvikling i mindre bosteder Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Hvis et bosteds erhvervsgrundlag bliver mindre flytter folk 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Bygder Mindre byer Mannitsoq

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Finansloven for 2018 i hus. Et godt afsæt for fortsat fremdrift og bedre balance. Finanslov for 2018

Finansloven for 2018 i hus. Et godt afsæt for fortsat fremdrift og bedre balance. Finanslov for 2018 Finansloven for 2018 i hus Et godt afsæt for fortsat fremdrift og bedre balance Finanslov for 2018 Finansloven har fokus på både de nuværende borgere og de kommende generationer De gode tider bruges til

Læs mere

Anlægsplanlægning Investeringer forløb fra start til slut. Teit Groth, Finansdepartementet, med bidrag fra Embla Kristjánsdóttir 9.

Anlægsplanlægning Investeringer forløb fra start til slut. Teit Groth, Finansdepartementet, med bidrag fra Embla Kristjánsdóttir 9. Anlægsplanlægning Investeringer forløb fra start til slut Teit Groth, Finansdepartementet, med bidrag fra Embla Kristjánsdóttir 9. februar 2016 Anlægsplanlægning og kompetenceudvikling Eksempel: Lufthavnsudvidelse

Læs mere

Naalakkersuisuts initiativer i forbindelse med Inatsisartuts efterårssamlingen 2014

Naalakkersuisuts initiativer i forbindelse med Inatsisartuts efterårssamlingen 2014 EM 2014 PRESSEMØDE Den 15.september klokken 9.00 Naalakkersuisuts initiativer i forbindelse med Inatsisartuts efterårssamlingen 2014 v/ Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 Nytårsudtalelse fra ATASSUT Først og fremmest skal vi fra ATASSUT ønske

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Anda Uldum 21. Februar 2015 Indhold Koalitionsaftalen i et

Læs mere

Upernavik 01. Januar 2015

Upernavik 01. Januar 2015 Upernavik 01. Januar 2015 Kære alle mine partifæller i Atassut langs den grønlandske kyst, vore medlemmer, venner, støtter, og andre samarbejdspartnere. Året 2014 er rindet ud. Et år fyldt med masser af

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Temaer. Hvorfor er investeringer interessante? Mulighed for at fremme private investeringer. Mulige kloge offentlige investeringer

Temaer. Hvorfor er investeringer interessante? Mulighed for at fremme private investeringer. Mulige kloge offentlige investeringer Temaer Hvorfor er investeringer interessante? Mulighed for at fremme private investeringer Mulige kloge offentlige investeringer Politisk vedtagne rammer for offentlige investeringer Relevante supplerende

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Et samlet land Et samlet folk. Koalitionsaftale

Et samlet land Et samlet folk. Koalitionsaftale Et samlet land Et samlet folk Koalitionsaftale 2013-2017 Indledning Siumut, Atassut og Partii Inuit indgår en aftale om dannelse af koalition til en ny regering - Naalakkersuisut. Vi indgår en aftale om,

Læs mere

Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang

Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang Peter Hansen, Finansdepartementet Tværoffentligt seminar, den 2. marts 2016 Transparent landsplanlægning og sektorplanlægning

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det nye år. Jeg håber juledagene har bragt hjertevarme og fred.

Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det nye år. Jeg håber juledagene har bragt hjertevarme og fred. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2016 Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut (Det talte ord gælder) Kære medborgere, Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Kom fremtiden i møde med Siumut

Kom fremtiden i møde med Siumut Kom fremtiden i møde med Siumut Vi skal fortsætte vore bestræbelser for at realisere Siumuts mål og visioner, og vi inviterer dig til at deltage for at nå disse mål: Vi arbejder for, at der indføres royalty

Læs mere

Et år har fået sin afslutning, og det nye år 2015 har taget sin begyndelse.

Et år har fået sin afslutning, og det nye år 2015 har taget sin begyndelse. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2015 Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut (Det talte ord gælder) Kære medborgere, Et år har fået sin afslutning, og det nye år 2015

Læs mere

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN 21. sep. 2010 UKA2010/01 Mødets åbning (Naalakkersuisut Siulittaasuat) Den anden efterårssamling er startet efter valget. Os medlemmer af Inatsisartut, er valgt for at lette vælgernes tilværelse, fordi

Læs mere

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 24. marts 2015 KOALITIONSAFTALEN Der

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 2004

Landsstyreformandens nytårstale 2004 Landsstyreformandens nytårstale 2004 På Landsstyrets vegne ønsker jeg alle borgere i vort vidtstrakte land et godt og lykkebringende nytår, og takker jer alle for jeres indsats for samfundet i det forgangne

Læs mere

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan udjævne leveomkostningerne mellem større og mindre beboede steder samt i forhold til yderdistriksområderne, eksempelvis

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Landsstyrekoalitionsaftale Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har indgået aftale om dannelse af en landsstyrekoalition for valgperioden 2005 2009. Koalitionsparterne har tolket

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 2009. Kære alle mine medborgere i Grønland

Landsstyreformandens nytårstale 2009. Kære alle mine medborgere i Grønland Landsstyreformandens nytårstale 2009 Kære alle mine medborgere i Grønland Året, hvor den vigtigste historiske begivenhed i Grønland har fundet sted, er gået, og i dag kommer vi ind i det nye år, som giver

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

Sikring af velfærd og økonomisk holdbarhed. Oplæg af Naalakkersuisoq for Finanser Maliina Abelsen Ilulissat,

Sikring af velfærd og økonomisk holdbarhed. Oplæg af Naalakkersuisoq for Finanser Maliina Abelsen Ilulissat, Sikring af velfærd og økonomisk holdbarhed Oplæg af Naalakkersuisoq for Finanser Maliina Abelsen Ilulissat, 14-3-2012 De nødvendige forandringer er fælles ansvar. Grønland står over for en lang række økonomiske

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

GRØNLAND på vej til vækst

GRØNLAND på vej til vækst GRØNLAND på vej til vækst Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland Opdateret lovgivning Beskyttelse af forbrugerne Hjælp til iværksættere Ny turismestrategi Trygt arbejdsmarked Mere

Læs mere

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Finanspolitisk holdbarhed Overordnede rammer for samfundsudviklingen Aktuelle konjunkturer Udviklingen i indtægter og udgifter

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST

GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST STATUS Omfattende reformer på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesstrategien er i gang GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST Bedre rammer for erhvervslivet Ppt til seminar den 22. og 23. oktober 2016 GRØNLAND PÅ VEJ IND

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

100 dages status frem mod 2014. Et samlet land Et samlet folk. Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013

100 dages status frem mod 2014. Et samlet land Et samlet folk. Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013 100 dages status frem mod 2014 Et samlet land Et samlet folk Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013 Velkommen til jer alle I dag præsenterer jeg en status på vores samlede arbejde for

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

Inatsisartuts efterårssamling 2017

Inatsisartuts efterårssamling 2017 Brødtekst klik her! Brødtekst klik her! Inatsisartuts efterårssamling 2017 Pressemøde Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen Fredag den 18. august 2017 Naalakkersuisuts punkter til Inatsisartuts efterårssamling

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg PRESSEMØDE 21. april 2015 Boliger o Basis for fremtidens boligpolitik o De 19 principper Fremtidens infrastruktur o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids-

Læs mere

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq Resumé 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund og formål... 3 2 Overordnet konklusion... 4 3 Deling af Qaasuitsup

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

GÆLDSPROBLEMATIKKEN Set fra boligselskabernes perspektiv

GÆLDSPROBLEMATIKKEN Set fra boligselskabernes perspektiv GÆLDSPROBLEMATIKKEN Set fra boligselskabernes perspektiv De økonomiske konsekvenser af manglende huslejebetaling Åbenlyse for lejerne Afsmittende virkning på boligafdelingernes økonomi og dermed huslejeniveauet

Læs mere

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen.

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner. Bilag 2: Fangsttal for rensdyr og

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Et land i fællesskab, tryghed og udvikling

Et land i fællesskab, tryghed og udvikling Et land i fællesskab, tryghed og udvikling Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsens åbningstale ved Inatsisartuts efterårssamling 2015 (Det talte ord gælder) 25. september 2015 Indledning Ærede medlemmer

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere