Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001"

Transkript

1 Vedtægter for den selvejende institution SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001

2 1 Hjemsted og formål Stk. 1. Sædding Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution, der drives i tilknytning til Luthersk Missionsforening, hvis venner ved frivillige bidrag har medvirket til skolens oprettelse. Stk. 2. Institutionen begyndte sin virksomhed den l. august 1974 og har hjemsted i Skjern Kommune. Stk. 3. Skolen ejer ejendommene matr. nr. 11 a m.fl. Sædding By, Sædding Sogn. Stk. 4. Institutionens formål er at drive efterskole på bibelsk grund indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse samt på den forståelse og tolkning af Bibelen, der er udtrykt i den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse. Det er skolens formål ud fra denne grundholdning at give eleverne almen opdragelse, og en undervisning, der tilgodeser evner og anlæg på bedste måde. Samtidigt er det skolens formål at give eleverne lejlighed til at møde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser og give dem hjælp til at leve som afgjorte bekendende kristne. 2 Skolens drift Stk. l. Skolens drift finansieres ved offentlig tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolens venner. Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og ligende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. 3 Bestyrelsens sammensætning Stk. 1. Bestyrelsen består af 13 stemmeberettigede medlemmer. Heraf vælges de 10 af Luthersk Missionsforenings selvstændige landsdelsafdelinger ved de respektive afdelingers generalforsamlinger, således at: Vestjyllandsafdelingen vælger 2 Sønderjyllandsafdelingen 2 0stjyllandsafdelingen Københavnsafdel ingen Nordsjællandafdelingen Vestsjællandsafdelingen Bornholmsafdelingen Lolland-Falsterafdelingen Endvidere vælger Luthersk Missionsforenings juniorafdeling og Luthersk Missionsforenings ungdomsafdeling hver 1 ved de respektive repræsentantskabsmøder. Endelig vælger Sædding Efterskoles Elevforenings bestyrelse af sin midte l. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år, således at en tredjedel afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. De enkelte instanser skal sørge for, at der er personlige suppleanter til bestyrelsesmedlemmerne. Stk. 3. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Stk. 5. Skolens forstander og en repræsentant for lærerstaben deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Repræsentanten for lærerstaben deltager ikke under behandling af personsager. Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand, næstformand og sekretær. Disse udgør et forretningsudvalg. 4. Bestyrelsens opgave og ansvar Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen skal endvidere påse, at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Bestyrelsen ansætter og afskediger endvidere i samråd med forstanderen: lærere, køkkenleder, pedel og sekretær. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for detenkelte kursus. 2

3 Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. 8, stk. 1 Stk. 7. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse. Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder hvert år inden regnskabsårets begyndelse budget for det kommende regnskabsår. 5. Bestyrelsens arbejde m.v. Stk. 1. Der afholdes ordinært to bestyrelsesmøder årligt. Desuden afholdes møde, når formanden finder det nødvendigt eller hvis mindst tre medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde senest 10 dage før og meddeler samtidig hvilke sager der skal behandles. I særlige tilfælde kan indkaldelsesfristen fraviges. Stk. 3. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Protokollen opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Kopi af protokol tilstilles Luthersk Missionsforenings Landsstyreise til orientering. Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ansættelse og afskedigelse af forstander kræves dog, at mindst 9 medlemmer er til stede, og beslutningen kræver kvalificeret stemmeflertal. (Dvs. mindst 2/3 flertal). Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlingerne og afstemninger. Stk. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil kan vedkommende ikke længere være medlem af bestyrelsen og skal udtræde øjeblikkeligt. Stk. 7. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt. Stk. 8. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer. Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Stk. IO. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 6. Skolens daglige ledelse Stk. 1. Den daglige ledelse af skolens varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander. Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger timelærere og øvrigt personale end dem i 4. Stk. 2. nævnte grupper. Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningsloven kap. 2 om inhabilitet og kap 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 6. Skolens forstander har, som leder den daglige økonomiske drift, frihed til at disponere indenfor budgettets rammer. 7. Medarbejderråd Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: a) budget b) bygge & renoveringsarbejde c) ansættelse og afskedigelse aflærere d) kursus- og undervisningsplaner e) fastsættelse af ordensregler Medarbejderrådet træffer beslutninger i følgende sager: a) bortvisning af elever b) fastsættelse og tilrettelæggelse af kurser og stævner, som medarbejderne skal medvirke ved. 3

4 8. Regnskab og revision Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. april. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler. Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. maj, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab. Medlemmerne skal samtidigt afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. 3. Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 4 Bestyrelsen udpeger skolens revisor. 9. Tegningsretten Stk. 1. Institutionen tegnes af formanden i forening med eet af de øvrige medlemmer af forretningsudvalget. Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift. 10. Vedtægtsændring Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer skal godkendes af ministeriet. Stk. 2. Ændringer i vedtægterne kan kun foretages, når de vedtages på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum med kvalificeret flertal, og hvor mindst 9 medlemmer er til stede. 11. Nedlæggelse Stk. 1. Såfremt det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte skolens drift, kan bestyrelsen på to på hinanden følgende møder afholdt med mindst 14 dages mellemrum træffe beslutning om institutionens ophør ved kvalificeret flertal. Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbeskrivelsen, skal den nedlægges. Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at give undervisningsministeriet og Luthersk Missionsforenings afdelinger samt elevforeningens bestyrelsen meddelelse om institutionens nedlæggelse. Stk. 4. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet. Stk. 5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af institutionens aktiver og for den økonomiske opgørelse i anledning af institutionens nedlæggelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med Stk. 6. Stk. 6.Mulige overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, som støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler, dog fortrinsvis til skoler, der drives af eller i tilknytning til Luthersk Missionsforening. Vedtaget på bestyrelsesmødet den ll. november 2000 og den 31. marts /a?~kIQ~ Hans Klausen, formand Vest jyllands afd. J II! /([, ' Cl ( (/r~~~ Vivi A. Jørgen~n 0stjyllands afd. 6~n~ SJnn;# Gunnar Schmidt SdrJyllands afd. "3i -ejk rn Uf) "'- Helle Munk Bornholms Lolland/Falster afd / 4

5 Martin 1 efsen ~ r. lyl1andsq:d~ M J rr~ Poul Erik Højgaard ;;;:;d 14;r-dp.t. ej besat Vestsjællands afd. Finn Andersen ~ Thomas Haahr Lynderup ~ 5

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2014 2015

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2014 2015 splan for Hestlund Efterskole 2014 2015 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål. 1. Grindsted Landbrugsskole er en selvejende institution med hjemsted i Billund Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere