Årsrapport 2008 Energistyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008 Energistyrelsen"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Energistyrelsen

2 ÅRSRAPPORT 2008 ENERGISTYRELSEN CVR ISBN: (www udgave) ISSN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Præsentation af Energistyrelsen Årets faglige resultater Årets økonomiske resultater Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapportering skematisk oversigt Målrapportering uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloftet Bevillingsregnskabet Påtegning Bilag Noter til resultatopgørelse og balance Årets resultatopfyldelse Regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige forklaringer Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede regnskab Administrerede tilskudsordninger og lovbundne bevillinger Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Oversigt over nøgletal Grønt regnskab Klare Mål

4 1. Beretning 1.1. Præsentation af Energistyrelsen Ved kongelig resolution af 23. november 2007 blev Energistyrelsen overført til det nyoprettede Klima- og Energiministerium. Opgaveporteføljen i Energistyrelsen blev samtidig forøget med opgaver vedrørende den nationale klimaindsats, Joint Implementation (JI), klimatilpasning, arktisk klimasamarbejde, sager vedrørende affaldsforbrændingsanlæg (overført fra Miljøministeriet) samt opgaver vedrørende Clean Development Mechanism (CDM) - (overført fra Udenrigsministeriet ved kongelig resolution af 6. december 2007). Energistyrelsen blev oprettet ved lov i 1976 med den opgave at rådgive Handelsministeren (nu Klima- og Energiministeren), og at varetage administrationen af energilovgivningen. Opgaveporteføljen er gennem tiden justeret, men det er fortsat Energistyrelsens opgave at rådgive ministeren om energi- og klimaspørgsmål og varetage administrationen af den danske energilovgivning, der bl.a. regulerer områderne vedrørende el-, gas- og vareforsyning, vedvarende energi, efterforskning og indvinding af olie og gas samt energiforbrug og - besparelser. Energistyrelsen gennemfører analyser og vurderinger af udviklingen på klima- og energiområdet såvel nationalt som internationalt og varetager danske energipolitiske interesser i det internationale samarbejde. Energistyrelsen varetager endvidere de nationale koordinerende opgaver vedrørende klimatilpasning. Endelig er Energistyrelsen sekretariat for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der støtter ny energiteknologi. Energistyrelsens rådgivning baserer sig på energi- og klimafaglig, juridisk, samfundsøkonomisk og administrativ viden på højt fagligt niveau. Energistyrelsens vigtigste kunder er ministeren og departementet, andre myndigheder, energiselskaberne, energiforbrugerne og internationale samarbejdspartnere. Energistyrelsens mission, vision 1 og værdier er angivet nedenfor: Mission: Energistyrelsen skal sikre en klimavenlig, effektiv og sikker energianvendelse og -produktion. Vision: Sigtemålet er, at Danmark skal være 100 pct. uafhængigt af fossile brændsler. Energistyrelsen er i denne proces en førende aktør nationalt som internationalt. Værdier: Ansvar - vi viser respekt for opgaverne og hinanden. Energi - vi fremmer initiativ og opnår resultater. Åbenhed - vi styrker dialog i Energistyrelsen og med vores omverden. 1 Energistyrelsens mission og vision blev reformuleret i foråret 2008 som følge af ressortomlægningen og tilgang af nye opgaver. 3

5 1.2. Årets faglige resultater Nedenstående tabel illustrerer årets faglige resultater, ressourceforbrug fordelt på faglige områder 2. Tabel 1. Resultatkrav 2008 fordelt på hovedområder Mio. kr. / Antal Område Omkostninger Resultatkrav Opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav Indvinding og 26, Energiteknologi Forsyning og vedvarende 28, energi Energieffektivitet og internationalt 63, samarbejde Klima og energiøkonomi 39, EUDP sekretariatet 9, Økonomi, service og HR 55, Total 222, Tabellen viser, at Energistyrelsen har opfyldt 18 ud af 23 resultatkrav, der er indeholdt i Energistyrelsens resultatkontrakt for For så vidt angår to resultatkrav, som ikke blev opfyldt indenfor tidsfristen, skyldes årsagen udefrakommende omstændigheder, som Energistyrelsen ikke havde mulighed for at påvirke. De sidste tre resultatkrav, som ikke blev opfyldt indenfor tidsfristen, kan realt betegnes som værende delvist opfyldte, idet en forsigtig vurdering vil være at 90 pct. af arbejdet er gennemført pr. skæringsdagen Årets økonomiske resultater Nedenstående figur illustrerer forholdet mellem Energistyrelsens indtægter og omkostninger i perioden Energistyrelsens samlede økonomi fremgår af tabel 3. 4

6 Figur 1. Indtægter og omkostninger 250,00 200,00 Mio. kr. 150,00 100,00 50,00 0, Budget 2009 Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger løn Figuren viser, at Energistyrelsens indtægts- og omkostningsniveau stiger fra 2007 til 2008, hvilket primært skyldes ressortomlægningen ultimo 2007, hvor Energistyrelsen, som nævnt, fik tilført nye opgaver i relation til klimaområdet. Endvidere kan en del af stigningen tillægges udmøntningen af den energipolitiske aftale der blev indgået primo Energistyrelsens indtægter består både af bevillinger og gebyrindtægter fra tilsyns- og myndighedsvirksomhed. Energistyrelsens omkostninger består primært af løn og øvrige omkostninger, hvorimod afskrivningerne er minimale. Endelig fremgår det af figuren, at Energistyrelsen i 2008 havde et overskud på 11,3 mio. kr. Overskuddet indeholder en teknisk korrektion på 7,9 mio. kr., jf. nedenstående afsnit, hvilket betyder, at det korrigerede overskud er på 3,4 mio. kr. Den tekniske korrektion reguleres via bortfald af årets resultat. I forbindelse med ressortomlægningen den 23. november 2007 blev der overført midler fra både Miljøministeriet og Transportministeriet. Efter aftale med Finansministeriet foretages der en teknisk korrektion (bortfald af bevilling) på 7,9 mio. kr., således at der skabes overensstemmelse med de indgåede ressortaftaler. Nedenstående figur viser sammensætningen af Energistyrelsens balance i perioden

7 Figur 2. Balancens sammensætning 120,00 100,00 Mio. kr. 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Budget 2009 Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Det fremgår at størrelsen på Energistyrelsens aktiv- og passivmasse i perioden er i størrelsesordnen mio. kr., og at balancen primært er sammensat af omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Nedenstående figur viser sammensætningen af Energistyrelsens egenkapital ultimo året i perioden Figur 3. Egenkapitalens sammensætning Mio. kr Budget 2009 Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital. 6

8 Det ses, at Energistyrelsens overførte overskud stiger markant fra 2007 til Stigningen skyldes primært, at Energistyrelsen i 2008 har tilbagebetalt gebyrindtægterne på flere gebyrordninger, jf. Energistyrelsens årsrapport 2007, og at Energistyrelsen har nedreguleret gebyroverskuddet vedrørende Energimærkningsordningen. Nedenstående figur viser sammensætningen af Energistyrelsens SKB-saldi ultimo året i perioden Figur 4. Låneramme og SKB-gældgæld Mio. kr Budget 2009 Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Det ses, at Energistyrelsens gæld ikke overstiger lånerammen ultimo Energistyrelsen har imidlertid i en kortere periode i maj 2008 haft problemer med overholdelse af lånerammen grundet udlæg til lønninger mv. til departementets medarbejdere i forbindelse med oprettelse af ministeriet. Overskridelsen skete i fuld forståelse med Økonomistyrelsen. Nedenstående tabel viser en oversigt over de af Energistyrelsen administrerede udgifter og indtægter. 7

9 Tabel 2. Energistyrelsens administrerede udgifter og indtægter Mio. kr. Art Bevillingstypkonto Hoved- Bevilling Regnskab Administrerede Reservations Udgifter 306,5 216,8 tilskud og lovbundne bevilling Indtægter - - ordninger Reservations Udgifter - - bevilling Indtægter Reservations Udgifter 15,0 - bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 19,4 2,5 bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 9,7 - bevilling Indtægter - - Lovbunden Udgifter 123,3 108,7 bevilling Indtægter - - Lovbunden Udgifter 278,7 312,6 bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter - - bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 45,3 87,2 bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 14,9 47,8 bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 45,1 53,3 bevilling Indtægter - - Øvrige Anden Udgifter - - administrerede bevilling Indtægter 1,7 2,0 udgifter og indtægter Anden Udgifter - - bevilling Indtægter 2.196, ,7 Anden Udgifter - - bevilling Indtægter 0,2 0,2 Anden Udgifter - - bevilling Indtægter , ,1 Anden Udgifter - - bevilling Indtægter 5,5 5,1 Anden Udgifter - 0,0 bevilling Indtægter - 0,0 Anden Udgifter - -6,5 bevilling Indtægter - - Energistyrelsen har placeret regnskabsmæssige forklaringer til ovenstående tabel i afsnit 5.3 Regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige forklaringer. 8

10 1.4. Forventninger til kommende år Energi- og klimaforhold står højt på såvel den internationale som den nationale dagsorden. Dannelsen af Klima- og Energiministeriet i 2007 er bl.a. udtryk herfor, ligesom det kan konstateres, at andre ressortområder i stigende omfang inddrager klima- og energihensyn. Det er regeringens mål, at Danmark skal være 100 pct. uafhængig af fossile brændsler, som kul, olie og gas. Med energiaftalen af 21. februar 2008 er der igangsat en række initiativer, som indebærer, at afhængigheden af fossile brændsler bliver mindre frem mod Målsætningen er ifølge energiaftalen, at vedvarende energi (VE) udgør mindst 20 pct. af bruttoenergiforbruget i I december 2008 blev EU s VE-direktiv vedtaget, hvormed Danmark forpligtigede sig til en VE-andel på mindst 30 pct. af det endelige energiforbrug i Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik vil sammen med en strategi for forsyningssikkerhed, som regeringen fremlægger i slutningen af 2009, og Klimakommissionens anbefalinger, der kommer i 2010 yderligere sætte rammerne for de kommende års arbejde. Et led i opfyldelsen af de ambitiøse mål er øget energieffektivitet, således man både ved opstilling af nye og mere energieffektive VE-anlæg og samtidig reduktion i energiforbruget kan nå de ambitiøse mål via to samarbejdende strategier herfor. Energistyrelsen understøtter de forskellige sektorer i arbejdet med at opnå målsætningerne for energieffektiviseringer. Udover at en global omlægning af ressourceforbruget er nødvendig for at imødegå klimaforandringerne, finder regeringen det centralt, at Danmarks forsyningssikkerhed sikres fremadrettet, særligt i takt med, at felterne i Nordsøen ikke længere kan levere samme mængder olie/gas. En gradvis forøgelse af andelen af VE er i den sammenhæng vigtigt, således det undgås igen at blive afhængig af fossile brændsler udefra. Samtidig ses det globale marked for VE og energieffektive teknologier som centrale for den økonomiske udvikling i Danmark. Historisk har Danmark her spillet en fremtrædende rolle, men som konkurrencen øges som følge af øget globalt fokus, er der behov for yderligere tiltag, så den gunstige position kan bibeholdes. Forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi er i den forbindelse helt centralt i sikringen af fremtidig vækst og beskæftigelse. Omlægningen af det danske energiforbrug er altså centralt både hvad angår klimaproblematikken, forsyningssikkerhed og fortsat høj økonomisk velstand. Energistyrelsens økonomiske situation er i 2009 præget af en række særbevillinger, der bortfalder ved udgangen af året. Det stiller særlige krav at kunne løfte ovennævnte opgaver samtidig med, at der forudsættes en mandskabsreduktion fra 2009 til 2010 på i størrelsesordenen 19 årsværk. 9

11 2. Målrapportering 2.1. Målrapportering skematisk oversigt Energistyrelsens resultatkontrakt for 2008 bidrager til at opfylde styrelsens mission og vision. I tabellen nedenfor sammenstilles det økonomiske og det faglige resultat for styrelsens produkter. Tabel 3. Sammenfatning af økonomien for Energistyrelsens produkter Mio. kr. Indtægtsført bevilling 3 Øvrige indtægter Omkost ninger Andel af årets overskud Andel opfyldte resultatkrav Hjælpefunktioner samt 50,8 3,7 64,9-10,4 50 % generel ledelse Indvinding og 20,0 17,2 36,1 1,1 100 % Energiteknologi inkl. EUDP-sekretariatet Forsyning og vedvarende 23,6 13,1 28,5 8,3 75 % energi Energieffektivitet og internationalt 56,3 17,2 63,1 10,4 83 % samarbejde Klima og energiøkonomi 25,3 15,8 39,1 1,9 71 % I alt 176,0 67,0 231,7 11,3 78 % Hjælpefunktioner og generel ledelse omfatter en lang række stabsfunktioner og resultatkontrakten 2008 formulerer et selvstændigt resultatmål med tilsammen 2 resultatkrav. Med 1 ud af 2 resultatkrav opfyldt vurderes den samlede målopfyldelse til at være rimeligt. Indvinding og Energiteknologi inkl. EUDP-sekretariatet omfatter et selvstændigt resultatmål med tilsammen 4 resultatkrav. Med 4 ud af 4 resultatkrav opfyldt vurderes den samlede målopfyldelse på området at være tilfredsstillende. For Forsyning og vedvarende energi er der formuleret et selvstændigt resultatmål med tilsammen 4 resultatkrav. Den samlede målopfyldelse vurderes at være tilfredsstillende, idet 3 ud af 4 resultatkrav er opfyldt. Det uopfyldte resultatkrav blev ikke opfyldt på grund af udefrakommende omstændigheder, som Energistyrelsen ikke havde mulighed for at påvirke. Energieffektivitet og internationalt samarbejde omfatter et selvstændigt resultatmål og en andel i yderligere et resultatmål med i alt 6 resultatkrav. Den samlede målopfyldelse vurderes at være tilfredsstillende, idet 5 ud af 6 resultatkrav blev opfyldt. Klima og energiøkonomi omfatter et selvstændigt resultatmål og en andel i yderligere et resultatmål med i alt 7 resultatkrav. Den samlede målopfyldelse vurderes at være tilfredsstillende, idet 5 ud af 7 resultatkrav opfyldt. Det ene uopfyldte resultatkrav blev ikke opfyldt på grund af udefrakommende omstændigheder, som Energistyrelsen ikke havde mulighed for at påvirke. 3 Energistyrelsens bevilling (B+TB) er fordelt forholdsmæssigt på baggrund af specifikation af udgifter på Finanslov

12 Korrigeres andelen af opfyldte resultatkrav med de resultatkrav, hvor der er tale om udefrakommende omstændigheder, der er årsagen til at resultatkravet ikke blev opfyldt, kan andelen af opfyldte resultatkrav opgøres til 87 %. Samlet set vurderes det at være et tilfredsstillende resultat, ligesom der vurderes at være god overensstemmelse mellem medgåede ressourcer og faglige resultater Målrapportering uddybende analyser og vurderinger Nedenstående afsnit er en sammenfatning og et supplement til tabel 1 ovenfor. For en nærmere specifikation henvises til afsnit 5.2. Energistyrelsen har valgt at fokusere på de resultatkrav, som enten har vist sig at være vanskelige at opfylde eller som ikke blev opfyldt. Resultatkrav R2-3 Nyt udbud af etablering af havvindmøller Målopfyldelse: Der gennemføres et udbud inden udgangen af Udbuddet af etablering af havvindmøller forventes offentliggjort i april 2009 og forventes endeligt afsluttet i første halvdel af Resultatkravet, som det oprindeligt var formuleret, fuldførtes ikke indenfor den oprindelige tidsfrist. Udbudsprocessen blev forsinket, da en politisk beslutning om en endelig placering af havvindmølleparken blev forsinket, hvortil kommer, at der er udarbejdet en ny udbudsmodel. En model der søger at sikre en lavere pris for elforbrugerne samt en større sikkerhed for bygherre, og dermed en større sikkerhed for, at havvindmølleparken bliver etableret på de fastlagte vilkår. Resultatkrav R3-3 Samlet strategi for energibesparelser i nye og eksisterende bygninger Målopfyldelse: Færdig projektrapport afleveres til ministeren senest den 15. december 2008 Strategiarbejdet er foregået i en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Energistyrelsen, Velfærdsministeriet og Finansministeriet. Erhvervs- og Byggestyrelsen har været formand for arbejdsgruppen, og har hermed haft stor indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet. Som led i strategiarbejdet er der gennemført et omfattende analysearbejde, herunder en lang række eksterne konsulentopgaver. Flere af disse er blevet forsinket, og det har påvirket færdiggørelsen af opgaven. Samtidig har der været en betydelig politisk opmærksomhed om opgaven, og der er løbende holdt møder med interessenter samt orientering af det politiske system. Analysearbejdet i arbejdsgruppen blev færdiggjort i december 2008, men den politiske bearbejdning, herunder behandlingen i regeringen, er først sket i starten af De gennemførte analyser har frembragt ny viden om reduktion af energiforbruget i bygninger, hvilket på afgørende vis vil kunne medvirke til at opfylde Energistyrelsen mission og vision. 11

13 Resultatkrav R3-4 Analyser af besparelsespotentialer og -muligheder inden for de forskellige sektorer og forbrugsområder samt omkostningerne forbundet hermed Målopfyldelse: Færdiggørelse af en samlet projektrapport senest den 1.november Analysearbejdet er blevet understøttet af 2 konsulentopgaver, dels om besparelsesmuligheder i erhvervene og dels om besparelsesmuligheder i bygninger. Rapporten om besparelsesmulighederne i erhvervene er afleveret inden den 1. november Rapporten indeholder en opdateret analyse af fordelingen af energiforbruget i erhvervene på forskellige sektorer og slutanvendelser, og i forlængelse heraf en analyse af besparelsesmuligheder og omkostninger inden for centrale delområder. Analysen har tilvejebragt ny opdateret viden, som vil indgå i forbindelse med analyser af besparelsesmuligheder og -initiativer. Rapporten vedrørende besparelsespotentialer i bygninger og omkostningerne i forbindelse hermed er først modtaget primo 2009, hvilket er i strid med kontrakten. Det er vurderingen, at den sene færdiggørelse i en vis ustrækning skyldes uforudsete problemer med at kunne anvende de helt afgørende grunddata. Det er vurderingen, at rapporten om besparelsespotentialer i bygninger fagligt er meget central og af høj kvalitet. Rapporten vil udgøre et centralt grundlag i forbindelse med vurdering af de fremtidige besparelsesmuligheder i eksisterende bygninger. Begge rapporterne bidrager på centrale områder til opfyldelse af Energistyrelsens mission og vision om effektiv energianvendelse og målsætningen om at blive 100 pct. uafhængig af fossile brændsler. Resultatkrav R4-4 Sekretariatsbetjening af regeringens Klimakommission Målopfyldelse: Effektiv varetagelse af sekretariatsbetjeningen ud fra en af kommissionen vedtaget arbejdsplan. Regeringen nedsatte i marts 2008 en klimakommission bestående af ti forskere med specialviden inden for blandt andet klima, transport, landbrug og økonomi. Kommissionen skal give sit bud på, hvordan regeringens vision om, at Danmark i fremtiden bliver uafhængig af fossile brændstoffer kan nås. Klimakommissionen understøttes af et sekretariat, der er placeret i Energistyrelsen. Resultatkravet blev ikke endelig fuldført, idet det blev besluttet at pejle sig ind på den omfattende opgave, og først når kommissionen har fuldstændighed klarhed over, hvad opgaven går ud på, vil Kommissionen vedtage en endelig arbejdsplan. Det skønnes pt., at en endelig arbejdsplan kan godkendes primo/medio Resultatkrav R5-3 Strategi for klimatilpasning Målopfyldelse: Videncenter for klimatilpasning, en klimatilpasningsportal samt en koordineringsenhed for klimatilpasningsforskning er etableret inden Klimatilpasningsportalen blev etableret i første version i maj Det blev tidligt i 2008 planlagt, at portalen senere skulle udgives i en ny version baseret på en ny platform inden udgangen af

14 Da det redaktionelle miljø stadig ikke fungerede den 3. december 2008 måtte lanceringen af portalen udsættes til efter jul. Portalen blev offentliggjort den 19. januar Forsinkelsen skyldes en række tekniske problemer hos den eksterne It-leverandør. Resultatkrav R6 2 Gennemførelse af en It-certificering af samtlige medarbejdere Målopfyldelse: Mere end halvdelen af medarbejderne har gennemført it-uddannelsen med mindre de har gennemført en prætest, der har godtgjort, at de har tilstrækkelig It-viden i forvejen eller har dokumenteret, at et tilsvarende forløb er gennemført. Energistyrelsen ønsker løbende at styrke medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. I foråret 2007 blev det derfor besluttet, at gennemføre et skræddersyet It-certificeringsforløb for samtlige medarbejdere og chefer i Energistyrelsen. Forløbet består af 5 moduler af 1 dags varighed i alt 5 dage. 102 medarbejdere endte med, at have gennemført uddannelsen, mens 108 medarbejdere skulle have gennemført uddannelsen ved udgangen af 2008, for at resultatkravet kan betegnes som opfyldt Redegørelse for reservation Nedenstående tabel redegør for hvilke opgaver, Energistyrelsen har reserveret bevilling til på tidspunktet for regnskabets afslutning. Tabel 4. Reservation, hovedkonto Mio. kr. Ydelser Reserveret i år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Energibesparelser ,9 0, Ton mindre , Klimatilpasningsplanen , Faciliterende enhed , COP15-midler , Ydelser i alt 0,9 0,9 7,9 Tabellen angiver, at Energistyrelsen har reserveret bevilling på 7,9 mio. kr. fordelt på fire ydelser. Tre af ydelserne (1 Ton mindre, Klimatilpasningsplanen og Faciliterende enhed) er en reserveret bevilling som blev overdraget til Energistyrelsen fra Miljøstyrelsen i forbindelse med ressortomlægningen ved den kongelige resolution af 23. november COP15-midlerne blev tildelt Energistyrelsen i forbindelse med en bevillingsoverførsel på TB, og skal primært anvendes til projekter vedrørende klimakonferencen. Energistyrelsen forventer at anvende den reserverede bevilling på 7,9 mio. kr. i

15 3. Regnskab Anvendt regnskabspraksis Energistyrelsens regnskab er omkostningsbaseret og aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, Økonomisk Administrativ Vejledning samt øvrige regler på området Resultatopgørelse Energistyrelsens resultatopgørelse, jf. nedenstående tabel, redegør for årets bevægelser på de enkelte kategorier samt årets resultat. Tabel 5. Resultatopgørelse 5 Note Mio. kr Budget Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -123,5-180,1-173,2 Reserveret af indeværende års bevillinger - 5,0 - Anvendt af tidligere års reserverede -3,5-0,9-7,9 Bevillinger Indtægtsført bevilling i alt -127,0-176,0-181,1 Salg af vare og tjenesteydelser -0,0-0,1 - Tilskud til egen drift 1,0 0,6 - Øvrige driftsindtægter Gebyrer -55,0-53,8-63,2 Ordinære driftsindtægter i alt -181,1-229,2-244,3 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 13,3 13,8 15,0 Andre forbrugsomkostninger - - Forbrugsomkostninger i alt 13,3 13,8 15,0 1 Personaleomkostninger Lønninger 81,9 104,5 108,4 Pension 12,1 15,5 15,5 Lønrefusion -1,4-1,2-0,5 Andre personaleomkostninger 0,0 0,2 0,2 Personaleomkostninger i alt 92,6 119,0 123,6 Andre ordinære driftsomkostninger 65,8 81,2 100,7 Af- og nedskrivninger 3,6 4,8 5,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 175,3 218,8 244,3 Resultat af ordinær drift -5,7-10,4 0,0 4 Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. 5 Kilde: Navision Stat, Finansloven 2009 samt Energistyrelsens interne budget. 14

16 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -4,9-6,0-5,0 Andre driftsomkostninger 4,7 5,4 5,0 Resultat før finansielle poster -6,0-11,0 0,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,2-0,6-0,4 Finansielle omkostninger 0,3 0,4 0,4 Resultat før ekstraordinære poster -5,9-11,3 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat -5,9-11,3 0,0 Energistyrelsen har i 2008 haft et overskud på 11,3 mio. kr. Overskuddet er sammensat af et positivt resultat af ordinært resultat på 10,4 mio. kr., et positivt resultat af andre driftsposter på 0,6 mio. kr. samt et positivt resultat af finansielle poster på 0,3 mio. kr. Energistyrelsens ordinære driftsresultat på 10,4 mio. kr. er sammensat af ordinære driftsindtægter på 229,2 mio. kr. og ordinære driftsomkostninger på 218,8 mio. kr. Energistyrelsens ordinære driftsindtægter på 229,2 mio. kr. består af en indtægtsført bevilling på 176,0 mio. kr. og gebyrindtægter m.m. på 53,3 mio. kr. Energistyrelsens ordinære driftsomkostninger på 218,8 mio. kr. består af forbrugsomkostninger på 13,8 mio. kr., personaleomkostninger på 119,0 mio. kr., andre ordinære driftsomkostninger på 81,2 mio. kr. samt afskrivninger på 4,8 mio. kr. Energistyrelsens overskud på 11,3 mio. kr. indeholder en teknisk korrektion på 7,9 mio. kr., hvilket betyder, at det korrigerede overskud er på 3,4 mio. kr. Bevillingskorrektionen reguleres via bortfald af årets resultat i henhold til aftale med Finansministeriet, jf. resultatdisponeringen. Nedenstående tabel angiver Energistyrelsens resultatdisponering. Tabel 6. Resultatdisponering 6 Note Mio. kr Disponeret til bortfald -7,9 Disponeret til reserveret egenkapital -12,7 (Båndlagt) Disponeret udbytte til statskassen - Disponeret til overført overskud 16,1 Energistyrelsen har et overført overskud på 16,1 mio. kr. Det overførte overskud er sammensat af et positivt resultat på 11,3 mio. kr. fra resultatopgørelsen, et negativt bortfald på 7,9 mio. kr. og et positivt bidrag fra den reserverede egenkapital på 12,7 mio. kr. 6 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). Beløbene fremgår anderledes i Statens Budgetsystem (SB) pga. differencer mellem systemerne. 15

17 Den reserverede egenkapital frigives, idet Energistyrelsen i 2008 har tilbagebetalt gebyrindtægterne på 5,2 mio. kr. i relation til flere gebyrordninger, jf. Energistyrelsens årsrapport 2007, indregnet et underskud på 2,1 mio. kr. vedrørende Energimærkningsordningen og nedreguleret gebyroverskuddet med 5,1 mio. kr. ligeledes vedrørende Energimærkningsordningen. Nedreguleringen skyldes, at Energimærkningsordningen ikke som forudsat var blevet belastet med de It-omkostninger, der er afholdt i relation til ordningen Balancen Nedenstående tabeller beskriver Energistyrelsens aktiver og passiver pr. 31. december Tabel 7. Balancen 7 Note Aktiver i mio. kr Anlægsaktiver 2 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 3,2 2,1 Erhvervede koncessioner, patenter mv. 1,4 0,6 Udviklingsprojekter under opførelse - - Immaterielle anlægsaktiver i alt 4,6 2,6 3 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 1,5 1,5 Infrastruktur - - Transportmateriel - - Produktionsanlæg og maskiner 0,1 0,2 Inventar og It-udstyr 2,1 2,9 Igangværende arbejder for egen regning - - Materielle anlægsaktiver i alt 3,7 4,7 Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 3,6 3,6 Finansielle anlægsaktiver i alt 3,6 3,6 Anlægsaktiver i alt 12,0 10,9 Omsætningsaktiver Varebeholdninger - - Tilgodehavender 28,9 18,5 Værdipapirer - - Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 17,4 17,1 FF7 Finansieringskonto 17,2 49,6 Andre likvider - 0,0 Likvide beholdninger i alt 34,7 66,7 7 Kilde: Navision Stat. 16

18 Omsætningsaktiver i alt 63,6 85,2 Aktiver i alt 75,5 96,1 Energistyrelsen har en aktivmasse på 96,1 mio. kr. Aktiverne består af anlægsaktiver på 10,9 mio. kr. og omsætningsaktiver på 85,2 mio. kr. Anlægsaktiverne består af immaterielle anlægsaktiver på 2,6 mio. kr., materielle aktiver på 4,7 mio. kr. og finansielle anlægsaktiver på 3,6 mio. kr. Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender på 18,5 mio. kr. og likvide beholdninger på 66,7 mio. kr. Tabel 8. Balancen 8 Note Passiver i mio. kr Egenkapital Startkapital 3,6 3,6 Opskrivninger - - Reserveret egenkapital 12,7 - Bortfald af årets resultat - 7,9 Overført overskud 5,1 21,4 Egenkapital i alt 21,5 32,9 4 Hensatte forpligtelser 0,6 0,7 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld 8,1 6,7 FF6 Bygge- og It-kredit - - Donationer - - Prioritets gæld - - Anden langfristet gæld - - Langfristet gæld i alt 8,1 6,7 Kort fristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser 21,0 23,5 Anden kortfristet gæld 8,0 6,4 Skyldige feriepenge 15,4 18,0 Igangværende arbejder for fremmed regning - 0,0 Reserveret bevilling 0,9 7,9 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Kortfristet gæld i alt 45,4 55,7 Gæld i alt 53,2 62,5 Passiver i alt 75,5 96,1 Energistyrelsen har en passivmasse på 96,1 mio. kr. Passiverne består af en egenkapital på 32,9 mio. kr., hensatte forpligtelser på 0,7 mio. kr. og en gæld på 62,5 mio. kr. 8 Kilde: Navision Stat. 17

19 Gælden er sammensat langfristet gæld på 6,7 mio. kr. og kortfristet gæld på 55,7 mio. kr Egenkapitalforklaring Nedenstående tabel redegør for ændringerne i Energistyrelsens egenkapital. Tabel 9. Egenkapitalforklaring 9 Mio. kr Egenkapital primo 21,5 Startkapital primo 3,6 + Ændringer i startkapital - Startkapital ultimo 3,6 Opskrivninger primo - + Ændringer i opskrivninger - Opskrivninger - Reserveret egenkapital primo 12,7 + Ændringer i reserveret egenkapital -12,7 Reserveret egenkapital ultimo - Overført overskud 5, Primoreguleringer/flytning mellem bogføringskredse 0,2 + Regulering af det overførte overskud 12,7 + Overført fra årets resultat 11,3 - Bortfald af årets resultat -7,9 Overført overskud ultimo 21,4 Egenkapital ultimo 32,9 Energistyrelsen har en egenkapital ultimo 2008 på 32,9 mio. kr. Egenkapitalen er sammensat af en startkapital på 3,6 mio. kr., et overført overskud på 21,4 mio. kr. og et bortfald på årets resultat på 7,9 mio. kr. Det overførte overskud ultimo 2008 på 21,4 mio. kr. består af et overført overskud primo 2008 på 5,1 mio. kr., en positiv regulering på 0,2 mio. kr., en positiv regulering af det overførte overskud på 12,7 mio. kr., årets resultat på 11,3 mio. kr. samt et bordfald af årets resultat på 7,9 mio. kr. Den positive regulering på 0,2 mio. kr. vedrører fri egenkapital som blev overdraget til Energistyrelsen fra Miljøstyrelsen i forbindelse med ressortomlægningen ved den kongelige resolution af 23. november Den positive regulering af det overførte overskud på 12,7 mio. kr. er sammensat af en tilbagebetaling af gebyrer for myndighedsbehandling i relation til naturgasforsyningsloven og elfor- 9 Kilde: Statens Budgetsystem 10 Der er en difference mellem Navision og Statens Budgetsystem på 5.744,22 kr. Differencen bliver rettet i

Årsrapport 2009 Energistyrelsen

Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN Nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-851-4 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

Årsrapport 2014 for. Energistyrelsen. Amaliegade 44. 1256 København K. CVR 59 77 87 14. EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-73-5

Årsrapport 2014 for. Energistyrelsen. Amaliegade 44. 1256 København K. CVR 59 77 87 14. EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-73-5 ENERGISTYRELSENS ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-73-5 København 19. marts 2015 2 Indhold

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2008 23.2. Miljøstyrelsen 2 Indhold 1 BERETNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF MILJØSTYRELSEN 5 1.2 VURDERING AF DE OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER 6 1.2.1 Produktområde 1: Ministerieopgaver

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Finansielt regnskab. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013. Marts 2014

Finansielt regnskab. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013. Marts 2014 Finansielt regnskab for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-,

Læs mere

2013 Årsrapport. Foto: Carsten Hansen

2013 Årsrapport. Foto: Carsten Hansen Foto: Carsten Hansen 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER...

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2008. April 2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Plantedirektoratet

Årsrapport 2008. April 2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Plantedirektoratet Årsrapport 2008 April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Årsrapport 2008 April 2009 Bidragyder(e): Plantedirektoratet Fotografer: istockphoto Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapport 28 2/29 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 23 København S Telefon 32669 Fax 326691 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra www.forbrug.dk

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2014. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 Fax: 33 95 80 80

Årsrapport 2014. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 Fax: 33 95 80 80 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 Fax: 33 95 80 80 E-mail: mail@naturerhverv.dk Websted: www.naturerhverv.dk Forsidebilledet er fra

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Statens Administrations mission og vision 4 2.3 Virksomhedens omfang 5 2.4 Årets

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere