Årsrapport 2008 Energistyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008 Energistyrelsen"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Energistyrelsen

2 ÅRSRAPPORT 2008 ENERGISTYRELSEN CVR ISBN: (www udgave) ISSN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Præsentation af Energistyrelsen Årets faglige resultater Årets økonomiske resultater Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapportering skematisk oversigt Målrapportering uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloftet Bevillingsregnskabet Påtegning Bilag Noter til resultatopgørelse og balance Årets resultatopfyldelse Regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige forklaringer Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede regnskab Administrerede tilskudsordninger og lovbundne bevillinger Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Oversigt over nøgletal Grønt regnskab Klare Mål

4 1. Beretning 1.1. Præsentation af Energistyrelsen Ved kongelig resolution af 23. november 2007 blev Energistyrelsen overført til det nyoprettede Klima- og Energiministerium. Opgaveporteføljen i Energistyrelsen blev samtidig forøget med opgaver vedrørende den nationale klimaindsats, Joint Implementation (JI), klimatilpasning, arktisk klimasamarbejde, sager vedrørende affaldsforbrændingsanlæg (overført fra Miljøministeriet) samt opgaver vedrørende Clean Development Mechanism (CDM) - (overført fra Udenrigsministeriet ved kongelig resolution af 6. december 2007). Energistyrelsen blev oprettet ved lov i 1976 med den opgave at rådgive Handelsministeren (nu Klima- og Energiministeren), og at varetage administrationen af energilovgivningen. Opgaveporteføljen er gennem tiden justeret, men det er fortsat Energistyrelsens opgave at rådgive ministeren om energi- og klimaspørgsmål og varetage administrationen af den danske energilovgivning, der bl.a. regulerer områderne vedrørende el-, gas- og vareforsyning, vedvarende energi, efterforskning og indvinding af olie og gas samt energiforbrug og - besparelser. Energistyrelsen gennemfører analyser og vurderinger af udviklingen på klima- og energiområdet såvel nationalt som internationalt og varetager danske energipolitiske interesser i det internationale samarbejde. Energistyrelsen varetager endvidere de nationale koordinerende opgaver vedrørende klimatilpasning. Endelig er Energistyrelsen sekretariat for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der støtter ny energiteknologi. Energistyrelsens rådgivning baserer sig på energi- og klimafaglig, juridisk, samfundsøkonomisk og administrativ viden på højt fagligt niveau. Energistyrelsens vigtigste kunder er ministeren og departementet, andre myndigheder, energiselskaberne, energiforbrugerne og internationale samarbejdspartnere. Energistyrelsens mission, vision 1 og værdier er angivet nedenfor: Mission: Energistyrelsen skal sikre en klimavenlig, effektiv og sikker energianvendelse og -produktion. Vision: Sigtemålet er, at Danmark skal være 100 pct. uafhængigt af fossile brændsler. Energistyrelsen er i denne proces en førende aktør nationalt som internationalt. Værdier: Ansvar - vi viser respekt for opgaverne og hinanden. Energi - vi fremmer initiativ og opnår resultater. Åbenhed - vi styrker dialog i Energistyrelsen og med vores omverden. 1 Energistyrelsens mission og vision blev reformuleret i foråret 2008 som følge af ressortomlægningen og tilgang af nye opgaver. 3

5 1.2. Årets faglige resultater Nedenstående tabel illustrerer årets faglige resultater, ressourceforbrug fordelt på faglige områder 2. Tabel 1. Resultatkrav 2008 fordelt på hovedområder Mio. kr. / Antal Område Omkostninger Resultatkrav Opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav Indvinding og 26, Energiteknologi Forsyning og vedvarende 28, energi Energieffektivitet og internationalt 63, samarbejde Klima og energiøkonomi 39, EUDP sekretariatet 9, Økonomi, service og HR 55, Total 222, Tabellen viser, at Energistyrelsen har opfyldt 18 ud af 23 resultatkrav, der er indeholdt i Energistyrelsens resultatkontrakt for For så vidt angår to resultatkrav, som ikke blev opfyldt indenfor tidsfristen, skyldes årsagen udefrakommende omstændigheder, som Energistyrelsen ikke havde mulighed for at påvirke. De sidste tre resultatkrav, som ikke blev opfyldt indenfor tidsfristen, kan realt betegnes som værende delvist opfyldte, idet en forsigtig vurdering vil være at 90 pct. af arbejdet er gennemført pr. skæringsdagen Årets økonomiske resultater Nedenstående figur illustrerer forholdet mellem Energistyrelsens indtægter og omkostninger i perioden Energistyrelsens samlede økonomi fremgår af tabel 3. 4

6 Figur 1. Indtægter og omkostninger 250,00 200,00 Mio. kr. 150,00 100,00 50,00 0, Budget 2009 Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger løn Figuren viser, at Energistyrelsens indtægts- og omkostningsniveau stiger fra 2007 til 2008, hvilket primært skyldes ressortomlægningen ultimo 2007, hvor Energistyrelsen, som nævnt, fik tilført nye opgaver i relation til klimaområdet. Endvidere kan en del af stigningen tillægges udmøntningen af den energipolitiske aftale der blev indgået primo Energistyrelsens indtægter består både af bevillinger og gebyrindtægter fra tilsyns- og myndighedsvirksomhed. Energistyrelsens omkostninger består primært af løn og øvrige omkostninger, hvorimod afskrivningerne er minimale. Endelig fremgår det af figuren, at Energistyrelsen i 2008 havde et overskud på 11,3 mio. kr. Overskuddet indeholder en teknisk korrektion på 7,9 mio. kr., jf. nedenstående afsnit, hvilket betyder, at det korrigerede overskud er på 3,4 mio. kr. Den tekniske korrektion reguleres via bortfald af årets resultat. I forbindelse med ressortomlægningen den 23. november 2007 blev der overført midler fra både Miljøministeriet og Transportministeriet. Efter aftale med Finansministeriet foretages der en teknisk korrektion (bortfald af bevilling) på 7,9 mio. kr., således at der skabes overensstemmelse med de indgåede ressortaftaler. Nedenstående figur viser sammensætningen af Energistyrelsens balance i perioden

7 Figur 2. Balancens sammensætning 120,00 100,00 Mio. kr. 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Budget 2009 Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Det fremgår at størrelsen på Energistyrelsens aktiv- og passivmasse i perioden er i størrelsesordnen mio. kr., og at balancen primært er sammensat af omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Nedenstående figur viser sammensætningen af Energistyrelsens egenkapital ultimo året i perioden Figur 3. Egenkapitalens sammensætning Mio. kr Budget 2009 Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital. 6

8 Det ses, at Energistyrelsens overførte overskud stiger markant fra 2007 til Stigningen skyldes primært, at Energistyrelsen i 2008 har tilbagebetalt gebyrindtægterne på flere gebyrordninger, jf. Energistyrelsens årsrapport 2007, og at Energistyrelsen har nedreguleret gebyroverskuddet vedrørende Energimærkningsordningen. Nedenstående figur viser sammensætningen af Energistyrelsens SKB-saldi ultimo året i perioden Figur 4. Låneramme og SKB-gældgæld Mio. kr Budget 2009 Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Det ses, at Energistyrelsens gæld ikke overstiger lånerammen ultimo Energistyrelsen har imidlertid i en kortere periode i maj 2008 haft problemer med overholdelse af lånerammen grundet udlæg til lønninger mv. til departementets medarbejdere i forbindelse med oprettelse af ministeriet. Overskridelsen skete i fuld forståelse med Økonomistyrelsen. Nedenstående tabel viser en oversigt over de af Energistyrelsen administrerede udgifter og indtægter. 7

9 Tabel 2. Energistyrelsens administrerede udgifter og indtægter Mio. kr. Art Bevillingstypkonto Hoved- Bevilling Regnskab Administrerede Reservations Udgifter 306,5 216,8 tilskud og lovbundne bevilling Indtægter - - ordninger Reservations Udgifter - - bevilling Indtægter Reservations Udgifter 15,0 - bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 19,4 2,5 bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 9,7 - bevilling Indtægter - - Lovbunden Udgifter 123,3 108,7 bevilling Indtægter - - Lovbunden Udgifter 278,7 312,6 bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter - - bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 45,3 87,2 bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 14,9 47,8 bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 45,1 53,3 bevilling Indtægter - - Øvrige Anden Udgifter - - administrerede bevilling Indtægter 1,7 2,0 udgifter og indtægter Anden Udgifter - - bevilling Indtægter 2.196, ,7 Anden Udgifter - - bevilling Indtægter 0,2 0,2 Anden Udgifter - - bevilling Indtægter , ,1 Anden Udgifter - - bevilling Indtægter 5,5 5,1 Anden Udgifter - 0,0 bevilling Indtægter - 0,0 Anden Udgifter - -6,5 bevilling Indtægter - - Energistyrelsen har placeret regnskabsmæssige forklaringer til ovenstående tabel i afsnit 5.3 Regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige forklaringer. 8

10 1.4. Forventninger til kommende år Energi- og klimaforhold står højt på såvel den internationale som den nationale dagsorden. Dannelsen af Klima- og Energiministeriet i 2007 er bl.a. udtryk herfor, ligesom det kan konstateres, at andre ressortområder i stigende omfang inddrager klima- og energihensyn. Det er regeringens mål, at Danmark skal være 100 pct. uafhængig af fossile brændsler, som kul, olie og gas. Med energiaftalen af 21. februar 2008 er der igangsat en række initiativer, som indebærer, at afhængigheden af fossile brændsler bliver mindre frem mod Målsætningen er ifølge energiaftalen, at vedvarende energi (VE) udgør mindst 20 pct. af bruttoenergiforbruget i I december 2008 blev EU s VE-direktiv vedtaget, hvormed Danmark forpligtigede sig til en VE-andel på mindst 30 pct. af det endelige energiforbrug i Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik vil sammen med en strategi for forsyningssikkerhed, som regeringen fremlægger i slutningen af 2009, og Klimakommissionens anbefalinger, der kommer i 2010 yderligere sætte rammerne for de kommende års arbejde. Et led i opfyldelsen af de ambitiøse mål er øget energieffektivitet, således man både ved opstilling af nye og mere energieffektive VE-anlæg og samtidig reduktion i energiforbruget kan nå de ambitiøse mål via to samarbejdende strategier herfor. Energistyrelsen understøtter de forskellige sektorer i arbejdet med at opnå målsætningerne for energieffektiviseringer. Udover at en global omlægning af ressourceforbruget er nødvendig for at imødegå klimaforandringerne, finder regeringen det centralt, at Danmarks forsyningssikkerhed sikres fremadrettet, særligt i takt med, at felterne i Nordsøen ikke længere kan levere samme mængder olie/gas. En gradvis forøgelse af andelen af VE er i den sammenhæng vigtigt, således det undgås igen at blive afhængig af fossile brændsler udefra. Samtidig ses det globale marked for VE og energieffektive teknologier som centrale for den økonomiske udvikling i Danmark. Historisk har Danmark her spillet en fremtrædende rolle, men som konkurrencen øges som følge af øget globalt fokus, er der behov for yderligere tiltag, så den gunstige position kan bibeholdes. Forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi er i den forbindelse helt centralt i sikringen af fremtidig vækst og beskæftigelse. Omlægningen af det danske energiforbrug er altså centralt både hvad angår klimaproblematikken, forsyningssikkerhed og fortsat høj økonomisk velstand. Energistyrelsens økonomiske situation er i 2009 præget af en række særbevillinger, der bortfalder ved udgangen af året. Det stiller særlige krav at kunne løfte ovennævnte opgaver samtidig med, at der forudsættes en mandskabsreduktion fra 2009 til 2010 på i størrelsesordenen 19 årsværk. 9

11 2. Målrapportering 2.1. Målrapportering skematisk oversigt Energistyrelsens resultatkontrakt for 2008 bidrager til at opfylde styrelsens mission og vision. I tabellen nedenfor sammenstilles det økonomiske og det faglige resultat for styrelsens produkter. Tabel 3. Sammenfatning af økonomien for Energistyrelsens produkter Mio. kr. Indtægtsført bevilling 3 Øvrige indtægter Omkost ninger Andel af årets overskud Andel opfyldte resultatkrav Hjælpefunktioner samt 50,8 3,7 64,9-10,4 50 % generel ledelse Indvinding og 20,0 17,2 36,1 1,1 100 % Energiteknologi inkl. EUDP-sekretariatet Forsyning og vedvarende 23,6 13,1 28,5 8,3 75 % energi Energieffektivitet og internationalt 56,3 17,2 63,1 10,4 83 % samarbejde Klima og energiøkonomi 25,3 15,8 39,1 1,9 71 % I alt 176,0 67,0 231,7 11,3 78 % Hjælpefunktioner og generel ledelse omfatter en lang række stabsfunktioner og resultatkontrakten 2008 formulerer et selvstændigt resultatmål med tilsammen 2 resultatkrav. Med 1 ud af 2 resultatkrav opfyldt vurderes den samlede målopfyldelse til at være rimeligt. Indvinding og Energiteknologi inkl. EUDP-sekretariatet omfatter et selvstændigt resultatmål med tilsammen 4 resultatkrav. Med 4 ud af 4 resultatkrav opfyldt vurderes den samlede målopfyldelse på området at være tilfredsstillende. For Forsyning og vedvarende energi er der formuleret et selvstændigt resultatmål med tilsammen 4 resultatkrav. Den samlede målopfyldelse vurderes at være tilfredsstillende, idet 3 ud af 4 resultatkrav er opfyldt. Det uopfyldte resultatkrav blev ikke opfyldt på grund af udefrakommende omstændigheder, som Energistyrelsen ikke havde mulighed for at påvirke. Energieffektivitet og internationalt samarbejde omfatter et selvstændigt resultatmål og en andel i yderligere et resultatmål med i alt 6 resultatkrav. Den samlede målopfyldelse vurderes at være tilfredsstillende, idet 5 ud af 6 resultatkrav blev opfyldt. Klima og energiøkonomi omfatter et selvstændigt resultatmål og en andel i yderligere et resultatmål med i alt 7 resultatkrav. Den samlede målopfyldelse vurderes at være tilfredsstillende, idet 5 ud af 7 resultatkrav opfyldt. Det ene uopfyldte resultatkrav blev ikke opfyldt på grund af udefrakommende omstændigheder, som Energistyrelsen ikke havde mulighed for at påvirke. 3 Energistyrelsens bevilling (B+TB) er fordelt forholdsmæssigt på baggrund af specifikation af udgifter på Finanslov

12 Korrigeres andelen af opfyldte resultatkrav med de resultatkrav, hvor der er tale om udefrakommende omstændigheder, der er årsagen til at resultatkravet ikke blev opfyldt, kan andelen af opfyldte resultatkrav opgøres til 87 %. Samlet set vurderes det at være et tilfredsstillende resultat, ligesom der vurderes at være god overensstemmelse mellem medgåede ressourcer og faglige resultater Målrapportering uddybende analyser og vurderinger Nedenstående afsnit er en sammenfatning og et supplement til tabel 1 ovenfor. For en nærmere specifikation henvises til afsnit 5.2. Energistyrelsen har valgt at fokusere på de resultatkrav, som enten har vist sig at være vanskelige at opfylde eller som ikke blev opfyldt. Resultatkrav R2-3 Nyt udbud af etablering af havvindmøller Målopfyldelse: Der gennemføres et udbud inden udgangen af Udbuddet af etablering af havvindmøller forventes offentliggjort i april 2009 og forventes endeligt afsluttet i første halvdel af Resultatkravet, som det oprindeligt var formuleret, fuldførtes ikke indenfor den oprindelige tidsfrist. Udbudsprocessen blev forsinket, da en politisk beslutning om en endelig placering af havvindmølleparken blev forsinket, hvortil kommer, at der er udarbejdet en ny udbudsmodel. En model der søger at sikre en lavere pris for elforbrugerne samt en større sikkerhed for bygherre, og dermed en større sikkerhed for, at havvindmølleparken bliver etableret på de fastlagte vilkår. Resultatkrav R3-3 Samlet strategi for energibesparelser i nye og eksisterende bygninger Målopfyldelse: Færdig projektrapport afleveres til ministeren senest den 15. december 2008 Strategiarbejdet er foregået i en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Energistyrelsen, Velfærdsministeriet og Finansministeriet. Erhvervs- og Byggestyrelsen har været formand for arbejdsgruppen, og har hermed haft stor indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet. Som led i strategiarbejdet er der gennemført et omfattende analysearbejde, herunder en lang række eksterne konsulentopgaver. Flere af disse er blevet forsinket, og det har påvirket færdiggørelsen af opgaven. Samtidig har der været en betydelig politisk opmærksomhed om opgaven, og der er løbende holdt møder med interessenter samt orientering af det politiske system. Analysearbejdet i arbejdsgruppen blev færdiggjort i december 2008, men den politiske bearbejdning, herunder behandlingen i regeringen, er først sket i starten af De gennemførte analyser har frembragt ny viden om reduktion af energiforbruget i bygninger, hvilket på afgørende vis vil kunne medvirke til at opfylde Energistyrelsen mission og vision. 11

13 Resultatkrav R3-4 Analyser af besparelsespotentialer og -muligheder inden for de forskellige sektorer og forbrugsområder samt omkostningerne forbundet hermed Målopfyldelse: Færdiggørelse af en samlet projektrapport senest den 1.november Analysearbejdet er blevet understøttet af 2 konsulentopgaver, dels om besparelsesmuligheder i erhvervene og dels om besparelsesmuligheder i bygninger. Rapporten om besparelsesmulighederne i erhvervene er afleveret inden den 1. november Rapporten indeholder en opdateret analyse af fordelingen af energiforbruget i erhvervene på forskellige sektorer og slutanvendelser, og i forlængelse heraf en analyse af besparelsesmuligheder og omkostninger inden for centrale delområder. Analysen har tilvejebragt ny opdateret viden, som vil indgå i forbindelse med analyser af besparelsesmuligheder og -initiativer. Rapporten vedrørende besparelsespotentialer i bygninger og omkostningerne i forbindelse hermed er først modtaget primo 2009, hvilket er i strid med kontrakten. Det er vurderingen, at den sene færdiggørelse i en vis ustrækning skyldes uforudsete problemer med at kunne anvende de helt afgørende grunddata. Det er vurderingen, at rapporten om besparelsespotentialer i bygninger fagligt er meget central og af høj kvalitet. Rapporten vil udgøre et centralt grundlag i forbindelse med vurdering af de fremtidige besparelsesmuligheder i eksisterende bygninger. Begge rapporterne bidrager på centrale områder til opfyldelse af Energistyrelsens mission og vision om effektiv energianvendelse og målsætningen om at blive 100 pct. uafhængig af fossile brændsler. Resultatkrav R4-4 Sekretariatsbetjening af regeringens Klimakommission Målopfyldelse: Effektiv varetagelse af sekretariatsbetjeningen ud fra en af kommissionen vedtaget arbejdsplan. Regeringen nedsatte i marts 2008 en klimakommission bestående af ti forskere med specialviden inden for blandt andet klima, transport, landbrug og økonomi. Kommissionen skal give sit bud på, hvordan regeringens vision om, at Danmark i fremtiden bliver uafhængig af fossile brændstoffer kan nås. Klimakommissionen understøttes af et sekretariat, der er placeret i Energistyrelsen. Resultatkravet blev ikke endelig fuldført, idet det blev besluttet at pejle sig ind på den omfattende opgave, og først når kommissionen har fuldstændighed klarhed over, hvad opgaven går ud på, vil Kommissionen vedtage en endelig arbejdsplan. Det skønnes pt., at en endelig arbejdsplan kan godkendes primo/medio Resultatkrav R5-3 Strategi for klimatilpasning Målopfyldelse: Videncenter for klimatilpasning, en klimatilpasningsportal samt en koordineringsenhed for klimatilpasningsforskning er etableret inden Klimatilpasningsportalen blev etableret i første version i maj Det blev tidligt i 2008 planlagt, at portalen senere skulle udgives i en ny version baseret på en ny platform inden udgangen af

14 Da det redaktionelle miljø stadig ikke fungerede den 3. december 2008 måtte lanceringen af portalen udsættes til efter jul. Portalen blev offentliggjort den 19. januar Forsinkelsen skyldes en række tekniske problemer hos den eksterne It-leverandør. Resultatkrav R6 2 Gennemførelse af en It-certificering af samtlige medarbejdere Målopfyldelse: Mere end halvdelen af medarbejderne har gennemført it-uddannelsen med mindre de har gennemført en prætest, der har godtgjort, at de har tilstrækkelig It-viden i forvejen eller har dokumenteret, at et tilsvarende forløb er gennemført. Energistyrelsen ønsker løbende at styrke medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. I foråret 2007 blev det derfor besluttet, at gennemføre et skræddersyet It-certificeringsforløb for samtlige medarbejdere og chefer i Energistyrelsen. Forløbet består af 5 moduler af 1 dags varighed i alt 5 dage. 102 medarbejdere endte med, at have gennemført uddannelsen, mens 108 medarbejdere skulle have gennemført uddannelsen ved udgangen af 2008, for at resultatkravet kan betegnes som opfyldt Redegørelse for reservation Nedenstående tabel redegør for hvilke opgaver, Energistyrelsen har reserveret bevilling til på tidspunktet for regnskabets afslutning. Tabel 4. Reservation, hovedkonto Mio. kr. Ydelser Reserveret i år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Energibesparelser ,9 0, Ton mindre , Klimatilpasningsplanen , Faciliterende enhed , COP15-midler , Ydelser i alt 0,9 0,9 7,9 Tabellen angiver, at Energistyrelsen har reserveret bevilling på 7,9 mio. kr. fordelt på fire ydelser. Tre af ydelserne (1 Ton mindre, Klimatilpasningsplanen og Faciliterende enhed) er en reserveret bevilling som blev overdraget til Energistyrelsen fra Miljøstyrelsen i forbindelse med ressortomlægningen ved den kongelige resolution af 23. november COP15-midlerne blev tildelt Energistyrelsen i forbindelse med en bevillingsoverførsel på TB, og skal primært anvendes til projekter vedrørende klimakonferencen. Energistyrelsen forventer at anvende den reserverede bevilling på 7,9 mio. kr. i

15 3. Regnskab Anvendt regnskabspraksis Energistyrelsens regnskab er omkostningsbaseret og aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, Økonomisk Administrativ Vejledning samt øvrige regler på området Resultatopgørelse Energistyrelsens resultatopgørelse, jf. nedenstående tabel, redegør for årets bevægelser på de enkelte kategorier samt årets resultat. Tabel 5. Resultatopgørelse 5 Note Mio. kr Budget Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -123,5-180,1-173,2 Reserveret af indeværende års bevillinger - 5,0 - Anvendt af tidligere års reserverede -3,5-0,9-7,9 Bevillinger Indtægtsført bevilling i alt -127,0-176,0-181,1 Salg af vare og tjenesteydelser -0,0-0,1 - Tilskud til egen drift 1,0 0,6 - Øvrige driftsindtægter Gebyrer -55,0-53,8-63,2 Ordinære driftsindtægter i alt -181,1-229,2-244,3 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 13,3 13,8 15,0 Andre forbrugsomkostninger - - Forbrugsomkostninger i alt 13,3 13,8 15,0 1 Personaleomkostninger Lønninger 81,9 104,5 108,4 Pension 12,1 15,5 15,5 Lønrefusion -1,4-1,2-0,5 Andre personaleomkostninger 0,0 0,2 0,2 Personaleomkostninger i alt 92,6 119,0 123,6 Andre ordinære driftsomkostninger 65,8 81,2 100,7 Af- og nedskrivninger 3,6 4,8 5,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 175,3 218,8 244,3 Resultat af ordinær drift -5,7-10,4 0,0 4 Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. 5 Kilde: Navision Stat, Finansloven 2009 samt Energistyrelsens interne budget. 14

16 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -4,9-6,0-5,0 Andre driftsomkostninger 4,7 5,4 5,0 Resultat før finansielle poster -6,0-11,0 0,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,2-0,6-0,4 Finansielle omkostninger 0,3 0,4 0,4 Resultat før ekstraordinære poster -5,9-11,3 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat -5,9-11,3 0,0 Energistyrelsen har i 2008 haft et overskud på 11,3 mio. kr. Overskuddet er sammensat af et positivt resultat af ordinært resultat på 10,4 mio. kr., et positivt resultat af andre driftsposter på 0,6 mio. kr. samt et positivt resultat af finansielle poster på 0,3 mio. kr. Energistyrelsens ordinære driftsresultat på 10,4 mio. kr. er sammensat af ordinære driftsindtægter på 229,2 mio. kr. og ordinære driftsomkostninger på 218,8 mio. kr. Energistyrelsens ordinære driftsindtægter på 229,2 mio. kr. består af en indtægtsført bevilling på 176,0 mio. kr. og gebyrindtægter m.m. på 53,3 mio. kr. Energistyrelsens ordinære driftsomkostninger på 218,8 mio. kr. består af forbrugsomkostninger på 13,8 mio. kr., personaleomkostninger på 119,0 mio. kr., andre ordinære driftsomkostninger på 81,2 mio. kr. samt afskrivninger på 4,8 mio. kr. Energistyrelsens overskud på 11,3 mio. kr. indeholder en teknisk korrektion på 7,9 mio. kr., hvilket betyder, at det korrigerede overskud er på 3,4 mio. kr. Bevillingskorrektionen reguleres via bortfald af årets resultat i henhold til aftale med Finansministeriet, jf. resultatdisponeringen. Nedenstående tabel angiver Energistyrelsens resultatdisponering. Tabel 6. Resultatdisponering 6 Note Mio. kr Disponeret til bortfald -7,9 Disponeret til reserveret egenkapital -12,7 (Båndlagt) Disponeret udbytte til statskassen - Disponeret til overført overskud 16,1 Energistyrelsen har et overført overskud på 16,1 mio. kr. Det overførte overskud er sammensat af et positivt resultat på 11,3 mio. kr. fra resultatopgørelsen, et negativt bortfald på 7,9 mio. kr. og et positivt bidrag fra den reserverede egenkapital på 12,7 mio. kr. 6 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). Beløbene fremgår anderledes i Statens Budgetsystem (SB) pga. differencer mellem systemerne. 15

17 Den reserverede egenkapital frigives, idet Energistyrelsen i 2008 har tilbagebetalt gebyrindtægterne på 5,2 mio. kr. i relation til flere gebyrordninger, jf. Energistyrelsens årsrapport 2007, indregnet et underskud på 2,1 mio. kr. vedrørende Energimærkningsordningen og nedreguleret gebyroverskuddet med 5,1 mio. kr. ligeledes vedrørende Energimærkningsordningen. Nedreguleringen skyldes, at Energimærkningsordningen ikke som forudsat var blevet belastet med de It-omkostninger, der er afholdt i relation til ordningen Balancen Nedenstående tabeller beskriver Energistyrelsens aktiver og passiver pr. 31. december Tabel 7. Balancen 7 Note Aktiver i mio. kr Anlægsaktiver 2 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 3,2 2,1 Erhvervede koncessioner, patenter mv. 1,4 0,6 Udviklingsprojekter under opførelse - - Immaterielle anlægsaktiver i alt 4,6 2,6 3 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 1,5 1,5 Infrastruktur - - Transportmateriel - - Produktionsanlæg og maskiner 0,1 0,2 Inventar og It-udstyr 2,1 2,9 Igangværende arbejder for egen regning - - Materielle anlægsaktiver i alt 3,7 4,7 Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 3,6 3,6 Finansielle anlægsaktiver i alt 3,6 3,6 Anlægsaktiver i alt 12,0 10,9 Omsætningsaktiver Varebeholdninger - - Tilgodehavender 28,9 18,5 Værdipapirer - - Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 17,4 17,1 FF7 Finansieringskonto 17,2 49,6 Andre likvider - 0,0 Likvide beholdninger i alt 34,7 66,7 7 Kilde: Navision Stat. 16

18 Omsætningsaktiver i alt 63,6 85,2 Aktiver i alt 75,5 96,1 Energistyrelsen har en aktivmasse på 96,1 mio. kr. Aktiverne består af anlægsaktiver på 10,9 mio. kr. og omsætningsaktiver på 85,2 mio. kr. Anlægsaktiverne består af immaterielle anlægsaktiver på 2,6 mio. kr., materielle aktiver på 4,7 mio. kr. og finansielle anlægsaktiver på 3,6 mio. kr. Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender på 18,5 mio. kr. og likvide beholdninger på 66,7 mio. kr. Tabel 8. Balancen 8 Note Passiver i mio. kr Egenkapital Startkapital 3,6 3,6 Opskrivninger - - Reserveret egenkapital 12,7 - Bortfald af årets resultat - 7,9 Overført overskud 5,1 21,4 Egenkapital i alt 21,5 32,9 4 Hensatte forpligtelser 0,6 0,7 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld 8,1 6,7 FF6 Bygge- og It-kredit - - Donationer - - Prioritets gæld - - Anden langfristet gæld - - Langfristet gæld i alt 8,1 6,7 Kort fristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser 21,0 23,5 Anden kortfristet gæld 8,0 6,4 Skyldige feriepenge 15,4 18,0 Igangværende arbejder for fremmed regning - 0,0 Reserveret bevilling 0,9 7,9 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Kortfristet gæld i alt 45,4 55,7 Gæld i alt 53,2 62,5 Passiver i alt 75,5 96,1 Energistyrelsen har en passivmasse på 96,1 mio. kr. Passiverne består af en egenkapital på 32,9 mio. kr., hensatte forpligtelser på 0,7 mio. kr. og en gæld på 62,5 mio. kr. 8 Kilde: Navision Stat. 17

19 Gælden er sammensat langfristet gæld på 6,7 mio. kr. og kortfristet gæld på 55,7 mio. kr Egenkapitalforklaring Nedenstående tabel redegør for ændringerne i Energistyrelsens egenkapital. Tabel 9. Egenkapitalforklaring 9 Mio. kr Egenkapital primo 21,5 Startkapital primo 3,6 + Ændringer i startkapital - Startkapital ultimo 3,6 Opskrivninger primo - + Ændringer i opskrivninger - Opskrivninger - Reserveret egenkapital primo 12,7 + Ændringer i reserveret egenkapital -12,7 Reserveret egenkapital ultimo - Overført overskud 5, Primoreguleringer/flytning mellem bogføringskredse 0,2 + Regulering af det overførte overskud 12,7 + Overført fra årets resultat 11,3 - Bortfald af årets resultat -7,9 Overført overskud ultimo 21,4 Egenkapital ultimo 32,9 Energistyrelsen har en egenkapital ultimo 2008 på 32,9 mio. kr. Egenkapitalen er sammensat af en startkapital på 3,6 mio. kr., et overført overskud på 21,4 mio. kr. og et bortfald på årets resultat på 7,9 mio. kr. Det overførte overskud ultimo 2008 på 21,4 mio. kr. består af et overført overskud primo 2008 på 5,1 mio. kr., en positiv regulering på 0,2 mio. kr., en positiv regulering af det overførte overskud på 12,7 mio. kr., årets resultat på 11,3 mio. kr. samt et bordfald af årets resultat på 7,9 mio. kr. Den positive regulering på 0,2 mio. kr. vedrører fri egenkapital som blev overdraget til Energistyrelsen fra Miljøstyrelsen i forbindelse med ressortomlægningen ved den kongelige resolution af 23. november Den positive regulering af det overførte overskud på 12,7 mio. kr. er sammensat af en tilbagebetaling af gebyrer for myndighedsbehandling i relation til naturgasforsyningsloven og elfor- 9 Kilde: Statens Budgetsystem 10 Der er en difference mellem Navision og Statens Budgetsystem på 5.744,22 kr. Differencen bliver rettet i

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2009 Energistyrelsen

Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN Nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-851-4 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere