Årsrapport 2008 Energistyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008 Energistyrelsen"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Energistyrelsen

2 ÅRSRAPPORT 2008 ENERGISTYRELSEN CVR ISBN: (www udgave) ISSN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Præsentation af Energistyrelsen Årets faglige resultater Årets økonomiske resultater Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapportering skematisk oversigt Målrapportering uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloftet Bevillingsregnskabet Påtegning Bilag Noter til resultatopgørelse og balance Årets resultatopfyldelse Regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige forklaringer Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede regnskab Administrerede tilskudsordninger og lovbundne bevillinger Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Oversigt over nøgletal Grønt regnskab Klare Mål

4 1. Beretning 1.1. Præsentation af Energistyrelsen Ved kongelig resolution af 23. november 2007 blev Energistyrelsen overført til det nyoprettede Klima- og Energiministerium. Opgaveporteføljen i Energistyrelsen blev samtidig forøget med opgaver vedrørende den nationale klimaindsats, Joint Implementation (JI), klimatilpasning, arktisk klimasamarbejde, sager vedrørende affaldsforbrændingsanlæg (overført fra Miljøministeriet) samt opgaver vedrørende Clean Development Mechanism (CDM) - (overført fra Udenrigsministeriet ved kongelig resolution af 6. december 2007). Energistyrelsen blev oprettet ved lov i 1976 med den opgave at rådgive Handelsministeren (nu Klima- og Energiministeren), og at varetage administrationen af energilovgivningen. Opgaveporteføljen er gennem tiden justeret, men det er fortsat Energistyrelsens opgave at rådgive ministeren om energi- og klimaspørgsmål og varetage administrationen af den danske energilovgivning, der bl.a. regulerer områderne vedrørende el-, gas- og vareforsyning, vedvarende energi, efterforskning og indvinding af olie og gas samt energiforbrug og - besparelser. Energistyrelsen gennemfører analyser og vurderinger af udviklingen på klima- og energiområdet såvel nationalt som internationalt og varetager danske energipolitiske interesser i det internationale samarbejde. Energistyrelsen varetager endvidere de nationale koordinerende opgaver vedrørende klimatilpasning. Endelig er Energistyrelsen sekretariat for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der støtter ny energiteknologi. Energistyrelsens rådgivning baserer sig på energi- og klimafaglig, juridisk, samfundsøkonomisk og administrativ viden på højt fagligt niveau. Energistyrelsens vigtigste kunder er ministeren og departementet, andre myndigheder, energiselskaberne, energiforbrugerne og internationale samarbejdspartnere. Energistyrelsens mission, vision 1 og værdier er angivet nedenfor: Mission: Energistyrelsen skal sikre en klimavenlig, effektiv og sikker energianvendelse og -produktion. Vision: Sigtemålet er, at Danmark skal være 100 pct. uafhængigt af fossile brændsler. Energistyrelsen er i denne proces en førende aktør nationalt som internationalt. Værdier: Ansvar - vi viser respekt for opgaverne og hinanden. Energi - vi fremmer initiativ og opnår resultater. Åbenhed - vi styrker dialog i Energistyrelsen og med vores omverden. 1 Energistyrelsens mission og vision blev reformuleret i foråret 2008 som følge af ressortomlægningen og tilgang af nye opgaver. 3

5 1.2. Årets faglige resultater Nedenstående tabel illustrerer årets faglige resultater, ressourceforbrug fordelt på faglige områder 2. Tabel 1. Resultatkrav 2008 fordelt på hovedområder Mio. kr. / Antal Område Omkostninger Resultatkrav Opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav Indvinding og 26, Energiteknologi Forsyning og vedvarende 28, energi Energieffektivitet og internationalt 63, samarbejde Klima og energiøkonomi 39, EUDP sekretariatet 9, Økonomi, service og HR 55, Total 222, Tabellen viser, at Energistyrelsen har opfyldt 18 ud af 23 resultatkrav, der er indeholdt i Energistyrelsens resultatkontrakt for For så vidt angår to resultatkrav, som ikke blev opfyldt indenfor tidsfristen, skyldes årsagen udefrakommende omstændigheder, som Energistyrelsen ikke havde mulighed for at påvirke. De sidste tre resultatkrav, som ikke blev opfyldt indenfor tidsfristen, kan realt betegnes som værende delvist opfyldte, idet en forsigtig vurdering vil være at 90 pct. af arbejdet er gennemført pr. skæringsdagen Årets økonomiske resultater Nedenstående figur illustrerer forholdet mellem Energistyrelsens indtægter og omkostninger i perioden Energistyrelsens samlede økonomi fremgår af tabel 3. 4

6 Figur 1. Indtægter og omkostninger 250,00 200,00 Mio. kr. 150,00 100,00 50,00 0, Budget 2009 Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger løn Figuren viser, at Energistyrelsens indtægts- og omkostningsniveau stiger fra 2007 til 2008, hvilket primært skyldes ressortomlægningen ultimo 2007, hvor Energistyrelsen, som nævnt, fik tilført nye opgaver i relation til klimaområdet. Endvidere kan en del af stigningen tillægges udmøntningen af den energipolitiske aftale der blev indgået primo Energistyrelsens indtægter består både af bevillinger og gebyrindtægter fra tilsyns- og myndighedsvirksomhed. Energistyrelsens omkostninger består primært af løn og øvrige omkostninger, hvorimod afskrivningerne er minimale. Endelig fremgår det af figuren, at Energistyrelsen i 2008 havde et overskud på 11,3 mio. kr. Overskuddet indeholder en teknisk korrektion på 7,9 mio. kr., jf. nedenstående afsnit, hvilket betyder, at det korrigerede overskud er på 3,4 mio. kr. Den tekniske korrektion reguleres via bortfald af årets resultat. I forbindelse med ressortomlægningen den 23. november 2007 blev der overført midler fra både Miljøministeriet og Transportministeriet. Efter aftale med Finansministeriet foretages der en teknisk korrektion (bortfald af bevilling) på 7,9 mio. kr., således at der skabes overensstemmelse med de indgåede ressortaftaler. Nedenstående figur viser sammensætningen af Energistyrelsens balance i perioden

7 Figur 2. Balancens sammensætning 120,00 100,00 Mio. kr. 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Budget 2009 Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Det fremgår at størrelsen på Energistyrelsens aktiv- og passivmasse i perioden er i størrelsesordnen mio. kr., og at balancen primært er sammensat af omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Nedenstående figur viser sammensætningen af Energistyrelsens egenkapital ultimo året i perioden Figur 3. Egenkapitalens sammensætning Mio. kr Budget 2009 Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital. 6

8 Det ses, at Energistyrelsens overførte overskud stiger markant fra 2007 til Stigningen skyldes primært, at Energistyrelsen i 2008 har tilbagebetalt gebyrindtægterne på flere gebyrordninger, jf. Energistyrelsens årsrapport 2007, og at Energistyrelsen har nedreguleret gebyroverskuddet vedrørende Energimærkningsordningen. Nedenstående figur viser sammensætningen af Energistyrelsens SKB-saldi ultimo året i perioden Figur 4. Låneramme og SKB-gældgæld Mio. kr Budget 2009 Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Det ses, at Energistyrelsens gæld ikke overstiger lånerammen ultimo Energistyrelsen har imidlertid i en kortere periode i maj 2008 haft problemer med overholdelse af lånerammen grundet udlæg til lønninger mv. til departementets medarbejdere i forbindelse med oprettelse af ministeriet. Overskridelsen skete i fuld forståelse med Økonomistyrelsen. Nedenstående tabel viser en oversigt over de af Energistyrelsen administrerede udgifter og indtægter. 7

9 Tabel 2. Energistyrelsens administrerede udgifter og indtægter Mio. kr. Art Bevillingstypkonto Hoved- Bevilling Regnskab Administrerede Reservations Udgifter 306,5 216,8 tilskud og lovbundne bevilling Indtægter - - ordninger Reservations Udgifter - - bevilling Indtægter Reservations Udgifter 15,0 - bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 19,4 2,5 bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 9,7 - bevilling Indtægter - - Lovbunden Udgifter 123,3 108,7 bevilling Indtægter - - Lovbunden Udgifter 278,7 312,6 bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter - - bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 45,3 87,2 bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 14,9 47,8 bevilling Indtægter - - Reservations Udgifter 45,1 53,3 bevilling Indtægter - - Øvrige Anden Udgifter - - administrerede bevilling Indtægter 1,7 2,0 udgifter og indtægter Anden Udgifter - - bevilling Indtægter 2.196, ,7 Anden Udgifter - - bevilling Indtægter 0,2 0,2 Anden Udgifter - - bevilling Indtægter , ,1 Anden Udgifter - - bevilling Indtægter 5,5 5,1 Anden Udgifter - 0,0 bevilling Indtægter - 0,0 Anden Udgifter - -6,5 bevilling Indtægter - - Energistyrelsen har placeret regnskabsmæssige forklaringer til ovenstående tabel i afsnit 5.3 Regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige forklaringer. 8

10 1.4. Forventninger til kommende år Energi- og klimaforhold står højt på såvel den internationale som den nationale dagsorden. Dannelsen af Klima- og Energiministeriet i 2007 er bl.a. udtryk herfor, ligesom det kan konstateres, at andre ressortområder i stigende omfang inddrager klima- og energihensyn. Det er regeringens mål, at Danmark skal være 100 pct. uafhængig af fossile brændsler, som kul, olie og gas. Med energiaftalen af 21. februar 2008 er der igangsat en række initiativer, som indebærer, at afhængigheden af fossile brændsler bliver mindre frem mod Målsætningen er ifølge energiaftalen, at vedvarende energi (VE) udgør mindst 20 pct. af bruttoenergiforbruget i I december 2008 blev EU s VE-direktiv vedtaget, hvormed Danmark forpligtigede sig til en VE-andel på mindst 30 pct. af det endelige energiforbrug i Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik vil sammen med en strategi for forsyningssikkerhed, som regeringen fremlægger i slutningen af 2009, og Klimakommissionens anbefalinger, der kommer i 2010 yderligere sætte rammerne for de kommende års arbejde. Et led i opfyldelsen af de ambitiøse mål er øget energieffektivitet, således man både ved opstilling af nye og mere energieffektive VE-anlæg og samtidig reduktion i energiforbruget kan nå de ambitiøse mål via to samarbejdende strategier herfor. Energistyrelsen understøtter de forskellige sektorer i arbejdet med at opnå målsætningerne for energieffektiviseringer. Udover at en global omlægning af ressourceforbruget er nødvendig for at imødegå klimaforandringerne, finder regeringen det centralt, at Danmarks forsyningssikkerhed sikres fremadrettet, særligt i takt med, at felterne i Nordsøen ikke længere kan levere samme mængder olie/gas. En gradvis forøgelse af andelen af VE er i den sammenhæng vigtigt, således det undgås igen at blive afhængig af fossile brændsler udefra. Samtidig ses det globale marked for VE og energieffektive teknologier som centrale for den økonomiske udvikling i Danmark. Historisk har Danmark her spillet en fremtrædende rolle, men som konkurrencen øges som følge af øget globalt fokus, er der behov for yderligere tiltag, så den gunstige position kan bibeholdes. Forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi er i den forbindelse helt centralt i sikringen af fremtidig vækst og beskæftigelse. Omlægningen af det danske energiforbrug er altså centralt både hvad angår klimaproblematikken, forsyningssikkerhed og fortsat høj økonomisk velstand. Energistyrelsens økonomiske situation er i 2009 præget af en række særbevillinger, der bortfalder ved udgangen af året. Det stiller særlige krav at kunne løfte ovennævnte opgaver samtidig med, at der forudsættes en mandskabsreduktion fra 2009 til 2010 på i størrelsesordenen 19 årsværk. 9

11 2. Målrapportering 2.1. Målrapportering skematisk oversigt Energistyrelsens resultatkontrakt for 2008 bidrager til at opfylde styrelsens mission og vision. I tabellen nedenfor sammenstilles det økonomiske og det faglige resultat for styrelsens produkter. Tabel 3. Sammenfatning af økonomien for Energistyrelsens produkter Mio. kr. Indtægtsført bevilling 3 Øvrige indtægter Omkost ninger Andel af årets overskud Andel opfyldte resultatkrav Hjælpefunktioner samt 50,8 3,7 64,9-10,4 50 % generel ledelse Indvinding og 20,0 17,2 36,1 1,1 100 % Energiteknologi inkl. EUDP-sekretariatet Forsyning og vedvarende 23,6 13,1 28,5 8,3 75 % energi Energieffektivitet og internationalt 56,3 17,2 63,1 10,4 83 % samarbejde Klima og energiøkonomi 25,3 15,8 39,1 1,9 71 % I alt 176,0 67,0 231,7 11,3 78 % Hjælpefunktioner og generel ledelse omfatter en lang række stabsfunktioner og resultatkontrakten 2008 formulerer et selvstændigt resultatmål med tilsammen 2 resultatkrav. Med 1 ud af 2 resultatkrav opfyldt vurderes den samlede målopfyldelse til at være rimeligt. Indvinding og Energiteknologi inkl. EUDP-sekretariatet omfatter et selvstændigt resultatmål med tilsammen 4 resultatkrav. Med 4 ud af 4 resultatkrav opfyldt vurderes den samlede målopfyldelse på området at være tilfredsstillende. For Forsyning og vedvarende energi er der formuleret et selvstændigt resultatmål med tilsammen 4 resultatkrav. Den samlede målopfyldelse vurderes at være tilfredsstillende, idet 3 ud af 4 resultatkrav er opfyldt. Det uopfyldte resultatkrav blev ikke opfyldt på grund af udefrakommende omstændigheder, som Energistyrelsen ikke havde mulighed for at påvirke. Energieffektivitet og internationalt samarbejde omfatter et selvstændigt resultatmål og en andel i yderligere et resultatmål med i alt 6 resultatkrav. Den samlede målopfyldelse vurderes at være tilfredsstillende, idet 5 ud af 6 resultatkrav blev opfyldt. Klima og energiøkonomi omfatter et selvstændigt resultatmål og en andel i yderligere et resultatmål med i alt 7 resultatkrav. Den samlede målopfyldelse vurderes at være tilfredsstillende, idet 5 ud af 7 resultatkrav opfyldt. Det ene uopfyldte resultatkrav blev ikke opfyldt på grund af udefrakommende omstændigheder, som Energistyrelsen ikke havde mulighed for at påvirke. 3 Energistyrelsens bevilling (B+TB) er fordelt forholdsmæssigt på baggrund af specifikation af udgifter på Finanslov

12 Korrigeres andelen af opfyldte resultatkrav med de resultatkrav, hvor der er tale om udefrakommende omstændigheder, der er årsagen til at resultatkravet ikke blev opfyldt, kan andelen af opfyldte resultatkrav opgøres til 87 %. Samlet set vurderes det at være et tilfredsstillende resultat, ligesom der vurderes at være god overensstemmelse mellem medgåede ressourcer og faglige resultater Målrapportering uddybende analyser og vurderinger Nedenstående afsnit er en sammenfatning og et supplement til tabel 1 ovenfor. For en nærmere specifikation henvises til afsnit 5.2. Energistyrelsen har valgt at fokusere på de resultatkrav, som enten har vist sig at være vanskelige at opfylde eller som ikke blev opfyldt. Resultatkrav R2-3 Nyt udbud af etablering af havvindmøller Målopfyldelse: Der gennemføres et udbud inden udgangen af Udbuddet af etablering af havvindmøller forventes offentliggjort i april 2009 og forventes endeligt afsluttet i første halvdel af Resultatkravet, som det oprindeligt var formuleret, fuldførtes ikke indenfor den oprindelige tidsfrist. Udbudsprocessen blev forsinket, da en politisk beslutning om en endelig placering af havvindmølleparken blev forsinket, hvortil kommer, at der er udarbejdet en ny udbudsmodel. En model der søger at sikre en lavere pris for elforbrugerne samt en større sikkerhed for bygherre, og dermed en større sikkerhed for, at havvindmølleparken bliver etableret på de fastlagte vilkår. Resultatkrav R3-3 Samlet strategi for energibesparelser i nye og eksisterende bygninger Målopfyldelse: Færdig projektrapport afleveres til ministeren senest den 15. december 2008 Strategiarbejdet er foregået i en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Energistyrelsen, Velfærdsministeriet og Finansministeriet. Erhvervs- og Byggestyrelsen har været formand for arbejdsgruppen, og har hermed haft stor indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet. Som led i strategiarbejdet er der gennemført et omfattende analysearbejde, herunder en lang række eksterne konsulentopgaver. Flere af disse er blevet forsinket, og det har påvirket færdiggørelsen af opgaven. Samtidig har der været en betydelig politisk opmærksomhed om opgaven, og der er løbende holdt møder med interessenter samt orientering af det politiske system. Analysearbejdet i arbejdsgruppen blev færdiggjort i december 2008, men den politiske bearbejdning, herunder behandlingen i regeringen, er først sket i starten af De gennemførte analyser har frembragt ny viden om reduktion af energiforbruget i bygninger, hvilket på afgørende vis vil kunne medvirke til at opfylde Energistyrelsen mission og vision. 11

13 Resultatkrav R3-4 Analyser af besparelsespotentialer og -muligheder inden for de forskellige sektorer og forbrugsområder samt omkostningerne forbundet hermed Målopfyldelse: Færdiggørelse af en samlet projektrapport senest den 1.november Analysearbejdet er blevet understøttet af 2 konsulentopgaver, dels om besparelsesmuligheder i erhvervene og dels om besparelsesmuligheder i bygninger. Rapporten om besparelsesmulighederne i erhvervene er afleveret inden den 1. november Rapporten indeholder en opdateret analyse af fordelingen af energiforbruget i erhvervene på forskellige sektorer og slutanvendelser, og i forlængelse heraf en analyse af besparelsesmuligheder og omkostninger inden for centrale delområder. Analysen har tilvejebragt ny opdateret viden, som vil indgå i forbindelse med analyser af besparelsesmuligheder og -initiativer. Rapporten vedrørende besparelsespotentialer i bygninger og omkostningerne i forbindelse hermed er først modtaget primo 2009, hvilket er i strid med kontrakten. Det er vurderingen, at den sene færdiggørelse i en vis ustrækning skyldes uforudsete problemer med at kunne anvende de helt afgørende grunddata. Det er vurderingen, at rapporten om besparelsespotentialer i bygninger fagligt er meget central og af høj kvalitet. Rapporten vil udgøre et centralt grundlag i forbindelse med vurdering af de fremtidige besparelsesmuligheder i eksisterende bygninger. Begge rapporterne bidrager på centrale områder til opfyldelse af Energistyrelsens mission og vision om effektiv energianvendelse og målsætningen om at blive 100 pct. uafhængig af fossile brændsler. Resultatkrav R4-4 Sekretariatsbetjening af regeringens Klimakommission Målopfyldelse: Effektiv varetagelse af sekretariatsbetjeningen ud fra en af kommissionen vedtaget arbejdsplan. Regeringen nedsatte i marts 2008 en klimakommission bestående af ti forskere med specialviden inden for blandt andet klima, transport, landbrug og økonomi. Kommissionen skal give sit bud på, hvordan regeringens vision om, at Danmark i fremtiden bliver uafhængig af fossile brændstoffer kan nås. Klimakommissionen understøttes af et sekretariat, der er placeret i Energistyrelsen. Resultatkravet blev ikke endelig fuldført, idet det blev besluttet at pejle sig ind på den omfattende opgave, og først når kommissionen har fuldstændighed klarhed over, hvad opgaven går ud på, vil Kommissionen vedtage en endelig arbejdsplan. Det skønnes pt., at en endelig arbejdsplan kan godkendes primo/medio Resultatkrav R5-3 Strategi for klimatilpasning Målopfyldelse: Videncenter for klimatilpasning, en klimatilpasningsportal samt en koordineringsenhed for klimatilpasningsforskning er etableret inden Klimatilpasningsportalen blev etableret i første version i maj Det blev tidligt i 2008 planlagt, at portalen senere skulle udgives i en ny version baseret på en ny platform inden udgangen af

14 Da det redaktionelle miljø stadig ikke fungerede den 3. december 2008 måtte lanceringen af portalen udsættes til efter jul. Portalen blev offentliggjort den 19. januar Forsinkelsen skyldes en række tekniske problemer hos den eksterne It-leverandør. Resultatkrav R6 2 Gennemførelse af en It-certificering af samtlige medarbejdere Målopfyldelse: Mere end halvdelen af medarbejderne har gennemført it-uddannelsen med mindre de har gennemført en prætest, der har godtgjort, at de har tilstrækkelig It-viden i forvejen eller har dokumenteret, at et tilsvarende forløb er gennemført. Energistyrelsen ønsker løbende at styrke medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. I foråret 2007 blev det derfor besluttet, at gennemføre et skræddersyet It-certificeringsforløb for samtlige medarbejdere og chefer i Energistyrelsen. Forløbet består af 5 moduler af 1 dags varighed i alt 5 dage. 102 medarbejdere endte med, at have gennemført uddannelsen, mens 108 medarbejdere skulle have gennemført uddannelsen ved udgangen af 2008, for at resultatkravet kan betegnes som opfyldt Redegørelse for reservation Nedenstående tabel redegør for hvilke opgaver, Energistyrelsen har reserveret bevilling til på tidspunktet for regnskabets afslutning. Tabel 4. Reservation, hovedkonto Mio. kr. Ydelser Reserveret i år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Energibesparelser ,9 0, Ton mindre , Klimatilpasningsplanen , Faciliterende enhed , COP15-midler , Ydelser i alt 0,9 0,9 7,9 Tabellen angiver, at Energistyrelsen har reserveret bevilling på 7,9 mio. kr. fordelt på fire ydelser. Tre af ydelserne (1 Ton mindre, Klimatilpasningsplanen og Faciliterende enhed) er en reserveret bevilling som blev overdraget til Energistyrelsen fra Miljøstyrelsen i forbindelse med ressortomlægningen ved den kongelige resolution af 23. november COP15-midlerne blev tildelt Energistyrelsen i forbindelse med en bevillingsoverførsel på TB, og skal primært anvendes til projekter vedrørende klimakonferencen. Energistyrelsen forventer at anvende den reserverede bevilling på 7,9 mio. kr. i

15 3. Regnskab Anvendt regnskabspraksis Energistyrelsens regnskab er omkostningsbaseret og aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, Økonomisk Administrativ Vejledning samt øvrige regler på området Resultatopgørelse Energistyrelsens resultatopgørelse, jf. nedenstående tabel, redegør for årets bevægelser på de enkelte kategorier samt årets resultat. Tabel 5. Resultatopgørelse 5 Note Mio. kr Budget Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -123,5-180,1-173,2 Reserveret af indeværende års bevillinger - 5,0 - Anvendt af tidligere års reserverede -3,5-0,9-7,9 Bevillinger Indtægtsført bevilling i alt -127,0-176,0-181,1 Salg af vare og tjenesteydelser -0,0-0,1 - Tilskud til egen drift 1,0 0,6 - Øvrige driftsindtægter Gebyrer -55,0-53,8-63,2 Ordinære driftsindtægter i alt -181,1-229,2-244,3 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 13,3 13,8 15,0 Andre forbrugsomkostninger - - Forbrugsomkostninger i alt 13,3 13,8 15,0 1 Personaleomkostninger Lønninger 81,9 104,5 108,4 Pension 12,1 15,5 15,5 Lønrefusion -1,4-1,2-0,5 Andre personaleomkostninger 0,0 0,2 0,2 Personaleomkostninger i alt 92,6 119,0 123,6 Andre ordinære driftsomkostninger 65,8 81,2 100,7 Af- og nedskrivninger 3,6 4,8 5,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 175,3 218,8 244,3 Resultat af ordinær drift -5,7-10,4 0,0 4 Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. 5 Kilde: Navision Stat, Finansloven 2009 samt Energistyrelsens interne budget. 14

16 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -4,9-6,0-5,0 Andre driftsomkostninger 4,7 5,4 5,0 Resultat før finansielle poster -6,0-11,0 0,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,2-0,6-0,4 Finansielle omkostninger 0,3 0,4 0,4 Resultat før ekstraordinære poster -5,9-11,3 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat -5,9-11,3 0,0 Energistyrelsen har i 2008 haft et overskud på 11,3 mio. kr. Overskuddet er sammensat af et positivt resultat af ordinært resultat på 10,4 mio. kr., et positivt resultat af andre driftsposter på 0,6 mio. kr. samt et positivt resultat af finansielle poster på 0,3 mio. kr. Energistyrelsens ordinære driftsresultat på 10,4 mio. kr. er sammensat af ordinære driftsindtægter på 229,2 mio. kr. og ordinære driftsomkostninger på 218,8 mio. kr. Energistyrelsens ordinære driftsindtægter på 229,2 mio. kr. består af en indtægtsført bevilling på 176,0 mio. kr. og gebyrindtægter m.m. på 53,3 mio. kr. Energistyrelsens ordinære driftsomkostninger på 218,8 mio. kr. består af forbrugsomkostninger på 13,8 mio. kr., personaleomkostninger på 119,0 mio. kr., andre ordinære driftsomkostninger på 81,2 mio. kr. samt afskrivninger på 4,8 mio. kr. Energistyrelsens overskud på 11,3 mio. kr. indeholder en teknisk korrektion på 7,9 mio. kr., hvilket betyder, at det korrigerede overskud er på 3,4 mio. kr. Bevillingskorrektionen reguleres via bortfald af årets resultat i henhold til aftale med Finansministeriet, jf. resultatdisponeringen. Nedenstående tabel angiver Energistyrelsens resultatdisponering. Tabel 6. Resultatdisponering 6 Note Mio. kr Disponeret til bortfald -7,9 Disponeret til reserveret egenkapital -12,7 (Båndlagt) Disponeret udbytte til statskassen - Disponeret til overført overskud 16,1 Energistyrelsen har et overført overskud på 16,1 mio. kr. Det overførte overskud er sammensat af et positivt resultat på 11,3 mio. kr. fra resultatopgørelsen, et negativt bortfald på 7,9 mio. kr. og et positivt bidrag fra den reserverede egenkapital på 12,7 mio. kr. 6 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). Beløbene fremgår anderledes i Statens Budgetsystem (SB) pga. differencer mellem systemerne. 15

17 Den reserverede egenkapital frigives, idet Energistyrelsen i 2008 har tilbagebetalt gebyrindtægterne på 5,2 mio. kr. i relation til flere gebyrordninger, jf. Energistyrelsens årsrapport 2007, indregnet et underskud på 2,1 mio. kr. vedrørende Energimærkningsordningen og nedreguleret gebyroverskuddet med 5,1 mio. kr. ligeledes vedrørende Energimærkningsordningen. Nedreguleringen skyldes, at Energimærkningsordningen ikke som forudsat var blevet belastet med de It-omkostninger, der er afholdt i relation til ordningen Balancen Nedenstående tabeller beskriver Energistyrelsens aktiver og passiver pr. 31. december Tabel 7. Balancen 7 Note Aktiver i mio. kr Anlægsaktiver 2 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 3,2 2,1 Erhvervede koncessioner, patenter mv. 1,4 0,6 Udviklingsprojekter under opførelse - - Immaterielle anlægsaktiver i alt 4,6 2,6 3 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 1,5 1,5 Infrastruktur - - Transportmateriel - - Produktionsanlæg og maskiner 0,1 0,2 Inventar og It-udstyr 2,1 2,9 Igangværende arbejder for egen regning - - Materielle anlægsaktiver i alt 3,7 4,7 Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 3,6 3,6 Finansielle anlægsaktiver i alt 3,6 3,6 Anlægsaktiver i alt 12,0 10,9 Omsætningsaktiver Varebeholdninger - - Tilgodehavender 28,9 18,5 Værdipapirer - - Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 17,4 17,1 FF7 Finansieringskonto 17,2 49,6 Andre likvider - 0,0 Likvide beholdninger i alt 34,7 66,7 7 Kilde: Navision Stat. 16

18 Omsætningsaktiver i alt 63,6 85,2 Aktiver i alt 75,5 96,1 Energistyrelsen har en aktivmasse på 96,1 mio. kr. Aktiverne består af anlægsaktiver på 10,9 mio. kr. og omsætningsaktiver på 85,2 mio. kr. Anlægsaktiverne består af immaterielle anlægsaktiver på 2,6 mio. kr., materielle aktiver på 4,7 mio. kr. og finansielle anlægsaktiver på 3,6 mio. kr. Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender på 18,5 mio. kr. og likvide beholdninger på 66,7 mio. kr. Tabel 8. Balancen 8 Note Passiver i mio. kr Egenkapital Startkapital 3,6 3,6 Opskrivninger - - Reserveret egenkapital 12,7 - Bortfald af årets resultat - 7,9 Overført overskud 5,1 21,4 Egenkapital i alt 21,5 32,9 4 Hensatte forpligtelser 0,6 0,7 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld 8,1 6,7 FF6 Bygge- og It-kredit - - Donationer - - Prioritets gæld - - Anden langfristet gæld - - Langfristet gæld i alt 8,1 6,7 Kort fristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser 21,0 23,5 Anden kortfristet gæld 8,0 6,4 Skyldige feriepenge 15,4 18,0 Igangværende arbejder for fremmed regning - 0,0 Reserveret bevilling 0,9 7,9 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Kortfristet gæld i alt 45,4 55,7 Gæld i alt 53,2 62,5 Passiver i alt 75,5 96,1 Energistyrelsen har en passivmasse på 96,1 mio. kr. Passiverne består af en egenkapital på 32,9 mio. kr., hensatte forpligtelser på 0,7 mio. kr. og en gæld på 62,5 mio. kr. 8 Kilde: Navision Stat. 17

19 Gælden er sammensat langfristet gæld på 6,7 mio. kr. og kortfristet gæld på 55,7 mio. kr Egenkapitalforklaring Nedenstående tabel redegør for ændringerne i Energistyrelsens egenkapital. Tabel 9. Egenkapitalforklaring 9 Mio. kr Egenkapital primo 21,5 Startkapital primo 3,6 + Ændringer i startkapital - Startkapital ultimo 3,6 Opskrivninger primo - + Ændringer i opskrivninger - Opskrivninger - Reserveret egenkapital primo 12,7 + Ændringer i reserveret egenkapital -12,7 Reserveret egenkapital ultimo - Overført overskud 5, Primoreguleringer/flytning mellem bogføringskredse 0,2 + Regulering af det overførte overskud 12,7 + Overført fra årets resultat 11,3 - Bortfald af årets resultat -7,9 Overført overskud ultimo 21,4 Egenkapital ultimo 32,9 Energistyrelsen har en egenkapital ultimo 2008 på 32,9 mio. kr. Egenkapitalen er sammensat af en startkapital på 3,6 mio. kr., et overført overskud på 21,4 mio. kr. og et bortfald på årets resultat på 7,9 mio. kr. Det overførte overskud ultimo 2008 på 21,4 mio. kr. består af et overført overskud primo 2008 på 5,1 mio. kr., en positiv regulering på 0,2 mio. kr., en positiv regulering af det overførte overskud på 12,7 mio. kr., årets resultat på 11,3 mio. kr. samt et bordfald af årets resultat på 7,9 mio. kr. Den positive regulering på 0,2 mio. kr. vedrører fri egenkapital som blev overdraget til Energistyrelsen fra Miljøstyrelsen i forbindelse med ressortomlægningen ved den kongelige resolution af 23. november Den positive regulering af det overførte overskud på 12,7 mio. kr. er sammensat af en tilbagebetaling af gebyrer for myndighedsbehandling i relation til naturgasforsyningsloven og elfor- 9 Kilde: Statens Budgetsystem 10 Der er en difference mellem Navision og Statens Budgetsystem på 5.744,22 kr. Differencen bliver rettet i

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2009 Energistyrelsen

Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN Nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-851-4 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SUNWRAP.DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/02/2015 Jesper Sølager Sørensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ADDEA Tax ApS. Årsrapport for Amaliegade København K. CVR-nr (10. regnskabsår)

ADDEA Tax ApS. Årsrapport for Amaliegade København K. CVR-nr (10. regnskabsår) ADDEA Tax ApS Amaliegade 35 1256 København K. CVR-nr. 30 07 25 88 Årsrapport for 2016 (10. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. februar 2017

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Nielsenbygogbolig ApS

Nielsenbygogbolig ApS Nielsenbygogbolig ApS Stentevej 11 3210 Vejby Hobrovej 317 Postbox 7034 9200 Aalborg SV Tlf.: 9811 3333 Fax: 9811 3434 revicor@revicor.dk www.revicor.dk CVR-nr. 36 08 16 86 Årsrapport for 2014/15 (1. regnskabsår)

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Advokatfirma Holck- Andersen &

Læs mere