Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl efter behandlingen af pkt. 698 Bemærkninger: Sagerne blev behandlet i flg. rækkefølge:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 691. Boligselskabet af 1943, Vojens - Skolevej 12 A - G, Nustrup - opførelse af en tredobbelt carport Haderslev Andels Boligforening, foreløbig helhedsplan for social indsats i området omkring Fjordagerring Haderslev Andels Boligforening, huslejestøtteansøgning til Landsbyggefonden vedr. afdeling 31, Jakob Knudsens Vej, Thomas Kingos Vej Haderslev Andels Boligforening, Varbergparken - Salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme Økonomiudvalgets regnskabsresultat for Regnskab Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger fra 2008 til 2009 og Lånoptagelse på grundlag af regnskab Afvikling af Gældsafviklingsselskabet Naturgasselskabet i Sydjyske Regioner I/S Energistrategi for kommunens ejendomme Udbud af rengøring Helhedsprioritering af anlæg Revisionsberetning nr. 5 - Løbende revision 2008 indtil 1. dec Budgetkontrol 2008 og bevillingsmæssig tilpasning for det brugerfinansierede område under Udvalget for Teknik og Miljø - Drift Strukturændring for renseanlæg anlægsbevilling Vandforsyning i det åbne land anlægsbevilling Spildevandsrensning i det åbne land anlægsbevilling Vandforsyningsledninger ved byggemodninger anlægsbevilling Fornyelse af vandforsyningsledninger anlægsbevilling Kloakering ved byggemodninger 2009, anlægsbevilling Kloakfornyelse anlægsbevilling Kloakering af Nørremark, Hammelev anlægsbevilling Favrdalværket ny kildeplads anlægsbevilling Renovering af pumpestation P1205 Borgervænget - anlægsbevilling Forslag til Haderslev Kommuneplan 2009, herunder miljøvurdering af kommuneplanforslaget Status for projekter på Haderslev Havn primo Vojens Is-arena - prækvalifikation af dialogdeltagere Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt LUKKET DAGSORDEN 719. Mageskifte

3 Økonomiudvalget, Side Boligselskabet af 1943, Vojens - Skolevej 12 A - G, Nustrup - opførelse af en tredobbelt carport DIFLFO / 09/6454 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af ÅBEN SAG en månedlig huslejestigning på 180 kr. pr. bolig svarende til en gennemsnitlig forhøjelse på 5,23% for en bolig på 68 m2 og 4,36% for en bolig på 85 m2 og optagelse af et 20-årigt lån på kr. i boligselskabets dispositionsfond samt anvendelse af kr. fra afdelingens henlæggelser i forbindelse med opførelse af en tredobbelt carport på ovennævnte adresse. Den samlede udgift er beregnet til kr. Det bemærkes, at lejeforhøjelsen ingen konsekvenser har i kommunaløkonomisk henseende, idet der ikke ydes boligstøtte til carporte. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing, Peter Chr. Jacobsen Anbefales.

4 Økonomiudvalget, Side Haderslev Andels Boligforening, foreløbig helhedsplan for social indsats i området omkring Fjordagerring DIFLFO / 09/7925 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Andels Boligforening har med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning for området til godkendelse fremsendt en foreløbig helhedsplan for social indsats i området omkring Fjordagerring (9-kanten), der omfatter følgende afdelinger: Afdeling 3, Fjordagerring 1-23 Afdeling 4, Sydhavnsvej 3-5 og Afdeling 5, Sydhavnsvej 7-13 Afdeling 7, Sydhavnsvej Afdeling 8, Fjordagerring Afdeling 10, Fjordagerring 2-48 Afdeling 11, Fjordagerring Afdeling 12, Aarøsund Landevej Del af afdeling 44, Nyvej 6-20 Det oplyses, at helhedsplanen er blevet udarbejdet med en betydelig involvering i hele processen fra beboerside. Ansøgning om støtte skal af boligorganisationen fremsendes til Landsbyggefonden gennem kommunalbestyrelsen inden fristens udløb, 1. april Til nærmere belysning af sagen er samtidig fremsendt: Foreløbig vision for 9-kanten med tillæg for afdeling 12 (Indhold: placering i byen, nuværende forhold, overordnede målsætninger, tema 1 livscyklus, tema 2 social tryghed, tema 3 energicyklus, trafik og parkering, stiforhold og entreforhold, entreforhold/tilhørsforhold, boblerne, fælleshuset - lanternen, grønstruktur - haverne, vand i bebyggelsen, fremtidens 9-kant, nye entreforhold afd. 3, nyt familiekøkken i afd. 10, fremtidssikring af ansigtet, afdeling 4, 5, 7 og 12 samt tegningsmateriale vedr. ombygning af denne afdeling. Beboerprocessen med tidsplan, organisering og samarbejde, ideudvikling og mål m. v. Drømmebogsnotat, der på baggrund af de iagttagelser beboerne i de enkelte afdelinger har foretaget, udtrykker disses ønsker og forventninger Helhedsplanen for 9-kanten med beskrivelse af baggrund og overordnet målsætning, praktiske oplysninger, den bygningsfysiske situation, den sociale situation, den imagemæssige situation, den økonomiske situation, samarbejdspartnere, forslag og mål (herunder fysisk, social, image og økonomisk opretning) og gennemførelse

5 Økonomiudvalget, Side 1339 Tilstandsrapport/thermografirapport, der for hver enkelt afdeling beskriver den nuværende bygningsmæssige standard, herunder varme/kulde. Økonomi I henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger kan der ansøges om støtte efter almenboliglovens 91 a i form af tilskud til en social og forebyggende indsats samt til lokal koordinering og evaluering i boligafdelinger, hvor der på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte afdelings forhold er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer. Støtte kan endvidere gives i form af tilsagn om løbende tilskud til nedsættelse af huslejen i afdelingerne. Der vil blive lagt vægt på huslejeniveauet, beboersammensætningen, herunder sociale problemer, andel ledige lejligheder, fraflytningsfrekvens, opsamlet driftsunderskud, henlæggelsesbeløb, renoveringsbehov, lejlighedssammensætning, bebyggelsens størrelse og forekomst af hærværk, vold og anden kriminalitet. Ansøgningen skal bl. a. indeholde en foreløbig helhedsplan for den enkelte afdeling og det pågældende boligområde med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af afdelingens sociale, økonomiske og bygningsmæssige problemer. Der skal herunder redegøres for de foranstaltninger, der ønskes iværksat, fordelt på: Social opretning m. v., som kan forbedre afdelingens situation som helhed, økonomisk genopretning og fysisk opretning. Ved fremsendelse af ansøgningen til Landsbyggefonden skal kommunalbestyrelsen på grundlag af sit lokalkendskab anbefale, at den foreløbige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingens problemer og tilkendegive, at den er indforstået med at medvirke administrativt og eventuelt økonomisk til den sociale og forebyggende indsats. På grundlag af helhedsplanen træffer Landsbyggefonden afgørelse om støttens omfang, form og varighed. Landsbyggefonden kan gøre støtten til den enkelte boligafdeling betinget af, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen medvirker til løsning af afdelingens økonomiske vanskeligheder. Midler fra boligorganisationens egenkapital inddrages i finansieringen i det omfang, det er økonomisk muligt og forsvarligt. Et eventuelt kommunaløkonomisk engagement skal der således først tages stilling til på grundlag af Landsbyggefondens udmelding ved behandling af den endelige helhedsplan.

6 Økonomiudvalget, Side 1340 Økonomiske forhold Ombygning og renovering af 9-kanten beløber sig til kr. i alt fordelt på følgende områder: Fælleshuset kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Hertil kommer udgifter til udeanlæg, der endnu ikke er kalkuleret. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller den foreløbige helhedsplan godkendt således, at boligselskabet fremsender denne med kommunens anbefaling til behandling i Landsbyggefonden inden 1. april 2009 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing. Peter Chr. Jacobsen Anbefales Haderslev Andels Boligforening, huslejestøtteansøgning til Landsbyggefonden vedr. afdeling 31, Jakob Knudsens Vej, Thomas Kingos Vej DIFLFO / 09/8145 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark har på vegne af Haderslev Andels Boligforening fremsendt ansøgning om huslejestøtte til afdeling 31, Jakob Knudsens Vej og Thomas Kingos Vej, i henhold til almenboliglovens 91a. Der ansøges om generel huslejestøtte og hjælp til afdelingen med henblik på at genoprette denne økonomisk og på baggrund heraf også vedligeholdelsesmæssigt.

7 Økonomiudvalget, Side 1341 Uanset hvilket tilskud, der opereres med, er det et krav fra Landsbyggefonden, at boligforening, afdeling eller kommune yder 25% i medfinansiering. I den konkrete sag forventer boligorganisationen at stille med de 25%, da afdelingen ikke kan klare dette. Ansøgningen indebærer således ingen kommunal medfinansiering og har derfor ingen kommunaløkonomiske konsekvenser. Samtidig med fremsendelsesskrivelsen har Boligkontoret Danmark fremsendt: Ansøgningsskema: "Systematik for udarbejdelse af ansøgning i henhold til 91a og fondens regulativ om tilskud til en social og forebyggende indsats. Uddybende notat om motivationen bag ansøgningen Afdelingens budget og regnskab Fotodokumentation fra afdelingen KÅS-tal 2008 Det oplyses, at afdeling 31 er en af boligforeningens attraktive bebyggelser med 84 rækkehuse, der på overfladen ser ud til at være et alment smørhul i Haderslev Kommune, men at der meget snart kan forventes problemer på grund af manglende henlæggelser til vedligeholdelse, problemer med vinduer, døre og vinduer i tagene, som afdelingen ikke kan klare alene. Herudover er der en stor gæld som følge af behovet for reparationer i afdelingens tidlige leveår at afdrage på. Endvidere mangler generelt midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse, en negativ spiral, hvor der må reduceres i vedligeholdelsesniveauet for at skabe en nogenlunde økonomisk situation. Behovet for midler til udbedring af fysiske problemer vil medføre, at afdelingen - såfremt problemerne alene skal løses over huslejen - vil få en huslejestigning så stor, at beboerne vil flytte, og udlejningssituationen vil gøre afdelingen samspilsramt. Beboerne gennem mange år er glade for at bo i den ellers attraktive bebyggelse, hvor en mindre indsats vil kunne sikre, at afdelingen ikke bliver samspilsramt. Ved fremsendelse af ansøgningen til Landsbyggefonden skal kommunalbestyrelsen på grundlag af sit lokalkendskab anbefale, at planen er egnet til løsning af afdelingens problemer. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

8 Økonomiudvalget, Side 1342 Indstilling Byrådssekretariatet indstiller den foreløbige plan godkendt således, at Boligkontoret på vegne af Haderslev Andels Boligforening fremsender denne med kommunalbestyrelsens anbefaling til behandling i Landsbyggefonden inden 1. april Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing, Peter Chr. Jacobsen Anbefales Haderslev Andels Boligforening, Varbergparken - Salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme DIFLFO / 07/8763 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Byråd har i sit møde den 31. maj 2007 godkendt salg af selskabets kraftvarmeværk med tilhørende ledningsnet beliggende Niels Finsens Vej 6 til Haderslev Fjernvarme. Ejendommen tilhører afdeling 24, der er beliggende Varbergvej 2-70, og Niels Finsens Vej 6. I godkendelsen indgik indfrielse af et lån til Kommunekredit på kr. (tidligere ved en fejl benævnt som lån til Nykredit) med bortfald af kommunens garantiforpligtelse til følge, herunder at det forventede provenu ved salget tilføres dispositionsfonden. Salget er et led i de mange tiltag, der gennemføres i Varbergparken, herunder etablering af Kildebakken. Den betydelige reduktion i boligmassen ville betyde, at indtægtsgrundlaget ville blive for lille til fortsat drift af et lille kraftvarmeværk i boligselskabets regi med øgede varmeudgifter til følge. Claus Pedersen, Boligselskabernes Landsforening, har haft en drøftelse med Økonomistyrelsen om nettoprovenuets anvendelse (dispositionsfonden eller afdrag på statslån, statsgaranterede lån eller foranstående lån), herunder i relation til relaksation af pantekreditorernes pant i de berørte ejendomme. Som betingelse for relaksationen har Nykredit stillet som vilkår, at Haderslev Kommunen efter relaksationen vedstår de garantier og regarantier, der er stillet overfor Nykredit. Der er tale om frigivelse af bygningsparcellen på adressen Niels

9 Økonomiudvalget, Side 1343 Finsensvej 6 og et tilhørende areal på m2 af pantet i matr. nr m. fl., Haderslev. Nykredit er indforstået med, at arealet udgår af pantet på betingelse af, at godkendelse af relaksationen fra Økonomistyrelsen (staten) som støtteyder og garantistiller i afd. 24 og nogle af de berørte afdelinger fremkommer, at alle stillede garantier for så vidt angår lån til Nykredit, vedstås, og at stillingtagen til evt. krav om nedbringelse af lån fremgår af godkendelsen, at godkendelse til relaksationen fra Landsbyggefonden som støtteyder og garantistiller i afd. 24 og nogle af de andre berørte afdelinger vedstås, og at alle stillede garantier for så vidt angår lån til Nykredit, vedstås, at godkendelse til relaksationen fra Haderslev Kommune som garantistiller på lån i afd. 24 og nogle af de andre berørte afdelinger, vil foreligge, og alle stillede garantier for så vidt angår lån til Nykredit vedstås, og at der ikke på tidspunktet for fremsendelse til tinglysning er ubetalte forfaldne beløb på Nykredits lån i ejendommen. Vedr. frasalg af ledningsnettet er Nykredit indforstået med, at ejerskabet af dette fremover indehaves af kraftvarmeværket, og at Nykredit ikke har pant heri via de lån, som er ydet Haderslev Andels Boligforening, afdelingerne 24, 26, 27, 29 og 31. Nykredit har fremsendt garantioversigt pr. 26. januar 2009, hvorefter Haderslev Kommune garanterer for et lån med en tinglyst hovedstol på kr. (byggeskaderenovering, afdeling 24) med Landsbyggefonden som regarant, og Haderslev Kommune regaranterer for 3 lån med tinglyste hovedstole på kr., kr. og kr., alle med staten som garant. Endelig har kommunen stillet regaranti over for Realkredit Danmark (afdeling 31/ledningsnet, Jakob Knudsens Vej og Thomas Kingos Vej 1-41). Det bemærkes, at Økonomistyrelsen efter det oplyste på tilsvarende vis vil betinge sig, at Haderslev Kommune vedstår de stillede regarantier. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig

10 Økonomiudvalget, Side 1344 Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at Haderslev Kommune vedstår den stillede garanti og de stillede regarantier på vilkår af Økonomistyrelsens og Landsbyggefondens godkendelse som anført. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing, Peter Chr. Jacobsen Anbefales Økonomiudvalgets regnskabsresultat for 2008 DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På Økonomiudvalgets område er der placeret puljer som vedrører organisationen centralt, hvorfor nettoresultatet på -20,6 mio. kr. skyldes, at puljen til opsparing hos de decentrale enheder med -77,3 mio. kr. indgår i nettoresultatet. Heraf vedrører -46,1 mio. kr. de øvrige fagudvalg. Fratrækkes opsparing hos de øvrige fagudvalg i alt 46,1 mio. kr. puljen, udgør Økonomiudvalgets samlede nettoresultat et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til, at der udover ovennævnte pulje til opsparing hos de decentrale enheder også er placeret diverse øvrige centrale puljer på Økonomiudvalgets område, eks. barselsudligningspuljen, midler til trepartsinitiativer m.v. Ligeledes er der et mindreforbrug på de lovbundne udgifter på 5,0 mio. kr. i Der foretages en særskilt opfølgning på dette område i starten af april Der vedlægges opgørelse med tilhørende bemærkninger til regnskabsresultatet for Endvidere aflægges anlægsregnskab vedr. salg af Gram Rådhus. På Byrådsmødet den 18. december 2008 pkt. 582 Aktuelt økonomisk overblik incl. bevillingsmæssige korrektioner af 2. budgetkontrol på drift og finansiering, samt revurdering af anlæg, er der meddelt anlægsbevilling på (indtægt) 2,0 mio. kr. Regnskabet udviser en nettoindtægt på 1,945 mio. kr., grundet omkostninger på 0,055 mio. kr. i forbindelse med salget. Afvigelsen på 0,055 mio. kr. er medtaget i det samlede regnskabsresultat. Procedure

11 Økonomiudvalget, Side 1345 Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2009 og indgår derefter i det samlede materiale. Tovholder/informationsansvarlig Henning Schrøder. Bilag Regnskabsresultat for Økonomiudvalg (716171) Salg m.v. af Gram Rådhus (717749) Indstilling Intern Service indstiller, at regnskabsresultatet på Økonomiudvalgets område drøftes og indgår i det samlede regnskab at anlægsregnskab vedr salg af Gram Rådhus godkendes og fremsendes til Økonomiafdelingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog regnskabsresultatet på udvalgets eget område til efterretning som del af det samlede regnskab. Udvalget godkendte anlægsregnskabet vedrørende salg af Gram Rådhus Regnskab 2008 DIJYKN / 08/44007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommunes regnskab for 2008 er udarbejdet og fremsendes hermed til politisk behandling. Materialet er samlet i 2 hæfter, der kan studeres i sammenhæng eller hver for sig. Hæfte 1 indeholder en beskrivelse af det overordnede resultat målrettet til Byrådet og det politiske niveau, samt andre interessenter, der ønsker et overblik over økonomien. Hæfte 2 indeholder alle øvrige krav til en kommunal regnskabsaflæggelse målrettet til revisionen og øvrige interesserede læsere. Resultatet skal vurderes efter i hvilket omfang, de prioriterede midler i

12 Økonomiudvalget, Side 1346 budgettet for 2008 faktisk er anvendt som politisk ønsket med de fleksible muligheder, der er for opsparing og merforbrug. Der er, som altid afvigelser både med merforbrug/ mindre indtægter og med merindtægter og mindre forbrug. Der henvises til de 2 hæfter, hvor der mere uddybende bliver redegjort for resultater og afvigelser. Året 2008 har været præget af en ihærdig indsats for at overholde krav fra centralt hold om, at serviceudgifterne i regnskab 2008 ikke måtte overstige niveauet i budget Med en pukkel af regninger fra året før, og med eftervirkningerne af etableringen af den nye organisation har det været en stor udfordring, som alle har bidraget til at løse. Tilsvarende har der fra centralt hold været fastsat en bruttoanlægsramme for kommunen, der skulle overholdes. Bruttoanlægsrammen i 2008 var defineret til samtlige anlægsudgifter på det skattefinansierede område undtagen udgifter til jordforsyning og ældreboliger inkl. visse dele af servicearealer. Nu hvor regnskab 2008 gøres op, kan resultatet af anstrengelserne ses. Haderslev Kommune overholder såvel servicerammen jf. budget 2008, som bruttoanlægsrammen for Såfremt resultatet for 2008 på landsplan udløser statslige sanktioner, vil Haderslev Kommune ikke blive ramt. Sideløbende med denne sag er der afledt af regnskabsresultatet to sager på dagsordenen til politisk behandling. Den ene omhandler overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger fra 2008 til 2009 og Den anden omhandler en helhedsprioritering af anlæg i 2009 på grundlag af den gældende bruttoanlægsramme i 2009, de uforbrugte rådighedsbeløb i 2008, det vedtagne budget 2009 samt de akut opståede problemstillinger efter 2. behandlingen af budget Økonomiske forhold I 2008 har der i alt været et forbrug af kassen på 67 mio. kr. I det vedtagne budget for 2008 var der forventet et forbrug af kassen på 5 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 62 mio. kr. i merforbrug eller i mindre indtægter. Hovedparten af afvigelsen kan for 2008 henføres til den kendsgerning, at lån til regnskabet på godt 72 mio. kr. først optages efter årsskiftet, og derfor vil indgå i regnskabet for Netto forbedrer regnskabsresultatet for 2008 kassen med 10 mio. kr., når der tages højde for de færre indtægter fra låneoptagelsen. Juridiske aspekter Regnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. april i det efterfølgende år. Derefter kan der ikke foretages yderligere posteringer. Styrelseslovens 45 fastsætter herefter, at årsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, der oversender regnskabet til revision.

13 Økonomiudvalget, Side 1347 Revisionsberetningen for regnskab 2008 skal foreligge senest den 15. august 2009 og være politisk behandlet senest den 30. september På samme tid skal regnskab 2008 forelægges til endelig godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 17. marts og i Byrådet den 26. marts 2009 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Bilag Regnskab Hæfte 1A: Beretning (715646) Regnskab Hæfte 1B: Beretning (715647) Regnskab Hæfte 2A: Taloversigter og specifikationer (715748) Regnskab Hæfte 2B: Taloversigter og specifikationer (715756) Regnskab Hæfte 2C: Taloversigter og specifikationer (715761) Indstilling Intern Service indstiller: at regnskab 2008 bestående af 2 hæfter indstilles godkendt og oversendt til revision. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger fra 2008 til 2009 og 2010 DIBBCH / 08/44074 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Styringen i Den Decentrale Model medfører, at merforbrug og mindreforbrug i regnskabet overføres til efterfølgende år. I 2008 er nettoresultatet på skattefinansieret drift opgjort til et mindreforbrug på 6 mio. kr., der overføres til efterfølgende år. Den samlede opsparing på serviceudgifterne udgør 26,2 mio. kr. mere end forventningen på 77,3 mio. kr. i det korrigerede budget. Den

14 Økonomiudvalget, Side 1348 større opsparing tilføres kassen ved regnskabsafslutningen for Der er i alt en opsparing i 2008, der tilhører de decentrale enheder på 103,5 mio. kr. Der er i 2009 og 2010 budgetteret med i alt 90,3 mio. kr. i forventet opsparing. Der er således behov for en budgetregulering i 2010 på 13,2 mio. kr. finansieret af kassen. Der vil som en del af regnskabsaflæggelsen blive redegjort for resultatet på det brugerfinansierede område, på anlæg og finansiering. Den centrale styring på servicerammer i 2009 har medført, at der har været og er behov for fokus på principperne for overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2008 til 2009, for at sikre overholdelse af servicerammen i Direktionen har udarbejdet principper for overførsler af uforbrugte midler på drift fra 2008, som sikrer princippet om, at opsparingen tilhører den enkelte opsparende enhed. Serviceområderne sørger for en fordeling af de overførte midler henholdsvis til 2009 og 2010 til hver enkelt enhed inden den 20. april Økonomiske forhold De decentrale enheder har opsparet 89,2 mio. kr. og på centrale puljer er der opsparet 13,6 mio. kr. Alt i alt 102,8 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen forøges opsparingen med 0,7 mio. kr., som følge af underskud der finansieres af kassen i Underskuddet er opstået på Vojens Hallerne med 0,5 mio. kr. og på omkostninger flere år tilbage ved salg af Brummers gård med 0,2 mio. kr., der oprindeligt burde have været afhold som udgift på anlæg, og dækket af salgsindtægten. Dermed skal der til serviceudgifter til efterfølgende år i alt overføres 103,5 mio. kr. Intern Service har i vedlagte notat beskrevet driftsresultat 2008 på det skattefinansierede område incl. overførsler til 2009 opgjort pr. fagudvalg. Notatet beskriver de opgjorte overførselsbehov og sammenhængen med de afsatte opsparingspuljer. Endvidere giver notatet opgjort pr. fagudvalg et bud på fordelingen af overførslen på 103,5 mio. kr. henholdsvis til 2009 og Effekten af det skattefinansierede driftsregnskab på kassen bør ses over en 3-årig periode og omfatte både serviceudgifter, udgifter til lovbundne områder og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Nedenstående tabel viser, at der samlet over alle 3 år lægges 12,3 mio. kr. i kassen på disse områder. Dette forudsætter at den særskilte opfølgning på de lovbundne områder og aktivitetsbestemt medfinansiering, gør det muligt at dække underskuddet fra 2008 i

15 Økonomiudvalget, Side , og at der i øvrigt ikke er afledt effekt på det vedtagne budget og overslagsårene. Bevillingspåtegning:

16 Økonomiudvalget, Side 1350 Procedure Sagen behandles i Direktionen den 24. februar, i Økonomiudvalget den 17. marts samt i Byrådet den 26. marts Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Driftsresultat 2008 inkl. overførsler til 2009 (696425) Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Direktionen den Efter en grundig drøftelse sammenfattende kommunaldirektøren følgende beslutning: Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at bevillingspåtegningen godkendes, hvorved der skabes mulighed for disponering af 24% af de opsparede overskud indenfor hvert fagudvalgs område i Direktionen lægger vægt på, at de decentrale enheder i 2009 får mulighed for at disponere over så stor en andel af deres opsparing som muligt indenfor den samlede serviceramme. Indenfor hvert fagudvalgs område skal der foretages fordeling til udvalgets decentrale enheder samt eventuelle fællesområder. Direktionen anbefaler, at hensynet til størst mulig disponering over opsparede midler i de decentrale enheder indgår som præmis i denne fordeling. Som følge af de forestående ændringer med den administrative organisation anbefaler Direktionen, at fordelingen af de opsparede midler fra 2008 er gennemført for såvel 2009 som for 2010 senest den 20. april Dermed indgår opsparingen fra 2008 til 2010 i den enkelte decentrale enheds oplæg til budget Direktionen vil argumentere for, at beregningsgrundlaget for fordelingen af budgetrammer for 2010 opgøres eksklusiv de fra 2008 opsparede midler der indgår i oplægget til budget 2010.

17 Økonomiudvalget, Side 1351 Udviklingen i serviceudgifterne følges løbende i 2009, og skulle der opstå plads til yderligere disponering af opsparede midler i 2009, rejses der en enkeltsag herom. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler Direktionens indstilling af 24. februar Lånoptagelse på grundlag af regnskab 2008 DIAINN / 08/40691 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet behandlede den 27. november under punkt 554 en sag om lånoptagelse i 2008, hvor administrationen fik bemyndigelse til at optage lån inden for en ramme på max. 42,6 mio. kr. Samtidig godkendte Byrådet, at et lån på 2,5 mio.kr. blev konverteret fra Nordea til Kommunekredit. Lån til regnskab 2008 kan iflg. lånebekendtgørelsen optages indtil udgangen af marts måned i året efter regnskabsåret. Efter afslutning af regnskab 2008 viser opfølgningen på samtlige områder med lånemuligheder, at lånoptagelse til regnskab 2008 kan øges med 18,3 mio.kr. til 60,9 mio. kr. Hertil kommer lånoptagelse på 2,5 mio.kr. som følge af konverteringen. De 63,4 mio. kr. skal optages inden den 31. marts Økonomiske forhold Mio. kr. Område Godkendt/ Budgetteret Låneoptagelse Pr Forbrug/ Lånemulighed Regnskab 2008 Overføres til 2009 låneoptagelse Inden Skolemodernisering 6,106 6,394 6,394 Ny Børnehave i Hoptrup Byggemodning Hammelev Erhvervspark 14,598 24,753 24,753 Byggemodning Starup 18,700 18,615 18,615 Indskud i Lands- Byggefonden (Søslangen) 1,600 1,600 1,600 Overføres til 2009

18 Økonomiudvalget, Side 1352 Håndholdte computere 1, Digetal vagtcentral og radiostruktur Godkendt i Byrådet den ,618 Handicap og Ældreboliger 10,575 8,116 8,116 Diagergård 19, ,201 I alt 72,394 60,923 60,923 19,201 Konvertering lån 2,500 2,500 Nordea I alt overføres til ,423 63,423 19,201 Der kan udelukkende optages lån til afholdte udgifter i det enkelte regnskabsår. I alt overføres lån på 82,6 mio. kr. til optagelse i Forskellen på 20,8 mio. kr. mellem den godkendte lånoptagelse på 42,6 mio. kr. og lånemuligheden jf. regnskabsresultatet på 63,4 mio. kr. skyldes, at der ikke er indgået salgsindtægter som forventet med 10,2 mio. kr. samt konverteringen med 2,5 mio. kr. Derudover kan der optages et foreløbigt realkreditlån på 30,6 mio. kr. til ældreboligerne Odinsgården. Der indfries en byggekredit på 22,5 mio. kr. Nettobeløbet på 8,1 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. Den endelige finansiering foretages senere i forbindelse med godkendelse af skema C. Lånoptagelse til Diagergård overføres med 19,2 mio.kr. til Bevillingspåtegning: Der gives tillægsbevilling til lånoptagelse/indfrielse i 2009 til funktion Byggekredit 22,5 mio.kr. funktion Kommunekredit -55,3 mio.kr. funktion Kommunekredit ældreboliger -49,8 mio.kr. I alt henlægges til kassen -82,6 mio.kr. Procedure Behandles i Direktionen den 3. marts, i Økonomiudvalget den 17. marts og i Byrådet den 26 marts Tovholder/informationsansvarlig

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 Punkter på åbent møde: 228. Budgetopfølgning budget 2007 pr. 31. juli 1 229. Frigivelse af

Læs mere