Økonomiudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl efter behandlingen af pkt. 698 Bemærkninger: Sagerne blev behandlet i flg. rækkefølge:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 691. Boligselskabet af 1943, Vojens - Skolevej 12 A - G, Nustrup - opførelse af en tredobbelt carport Haderslev Andels Boligforening, foreløbig helhedsplan for social indsats i området omkring Fjordagerring Haderslev Andels Boligforening, huslejestøtteansøgning til Landsbyggefonden vedr. afdeling 31, Jakob Knudsens Vej, Thomas Kingos Vej Haderslev Andels Boligforening, Varbergparken - Salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme Økonomiudvalgets regnskabsresultat for Regnskab Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger fra 2008 til 2009 og Lånoptagelse på grundlag af regnskab Afvikling af Gældsafviklingsselskabet Naturgasselskabet i Sydjyske Regioner I/S Energistrategi for kommunens ejendomme Udbud af rengøring Helhedsprioritering af anlæg Revisionsberetning nr. 5 - Løbende revision 2008 indtil 1. dec Budgetkontrol 2008 og bevillingsmæssig tilpasning for det brugerfinansierede område under Udvalget for Teknik og Miljø - Drift Strukturændring for renseanlæg anlægsbevilling Vandforsyning i det åbne land anlægsbevilling Spildevandsrensning i det åbne land anlægsbevilling Vandforsyningsledninger ved byggemodninger anlægsbevilling Fornyelse af vandforsyningsledninger anlægsbevilling Kloakering ved byggemodninger 2009, anlægsbevilling Kloakfornyelse anlægsbevilling Kloakering af Nørremark, Hammelev anlægsbevilling Favrdalværket ny kildeplads anlægsbevilling Renovering af pumpestation P1205 Borgervænget - anlægsbevilling Forslag til Haderslev Kommuneplan 2009, herunder miljøvurdering af kommuneplanforslaget Status for projekter på Haderslev Havn primo Vojens Is-arena - prækvalifikation af dialogdeltagere Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt LUKKET DAGSORDEN 719. Mageskifte

3 Økonomiudvalget, Side Boligselskabet af 1943, Vojens - Skolevej 12 A - G, Nustrup - opførelse af en tredobbelt carport DIFLFO / 09/6454 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af ÅBEN SAG en månedlig huslejestigning på 180 kr. pr. bolig svarende til en gennemsnitlig forhøjelse på 5,23% for en bolig på 68 m2 og 4,36% for en bolig på 85 m2 og optagelse af et 20-årigt lån på kr. i boligselskabets dispositionsfond samt anvendelse af kr. fra afdelingens henlæggelser i forbindelse med opførelse af en tredobbelt carport på ovennævnte adresse. Den samlede udgift er beregnet til kr. Det bemærkes, at lejeforhøjelsen ingen konsekvenser har i kommunaløkonomisk henseende, idet der ikke ydes boligstøtte til carporte. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing, Peter Chr. Jacobsen Anbefales.

4 Økonomiudvalget, Side Haderslev Andels Boligforening, foreløbig helhedsplan for social indsats i området omkring Fjordagerring DIFLFO / 09/7925 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Andels Boligforening har med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning for området til godkendelse fremsendt en foreløbig helhedsplan for social indsats i området omkring Fjordagerring (9-kanten), der omfatter følgende afdelinger: Afdeling 3, Fjordagerring 1-23 Afdeling 4, Sydhavnsvej 3-5 og Afdeling 5, Sydhavnsvej 7-13 Afdeling 7, Sydhavnsvej Afdeling 8, Fjordagerring Afdeling 10, Fjordagerring 2-48 Afdeling 11, Fjordagerring Afdeling 12, Aarøsund Landevej Del af afdeling 44, Nyvej 6-20 Det oplyses, at helhedsplanen er blevet udarbejdet med en betydelig involvering i hele processen fra beboerside. Ansøgning om støtte skal af boligorganisationen fremsendes til Landsbyggefonden gennem kommunalbestyrelsen inden fristens udløb, 1. april Til nærmere belysning af sagen er samtidig fremsendt: Foreløbig vision for 9-kanten med tillæg for afdeling 12 (Indhold: placering i byen, nuværende forhold, overordnede målsætninger, tema 1 livscyklus, tema 2 social tryghed, tema 3 energicyklus, trafik og parkering, stiforhold og entreforhold, entreforhold/tilhørsforhold, boblerne, fælleshuset - lanternen, grønstruktur - haverne, vand i bebyggelsen, fremtidens 9-kant, nye entreforhold afd. 3, nyt familiekøkken i afd. 10, fremtidssikring af ansigtet, afdeling 4, 5, 7 og 12 samt tegningsmateriale vedr. ombygning af denne afdeling. Beboerprocessen med tidsplan, organisering og samarbejde, ideudvikling og mål m. v. Drømmebogsnotat, der på baggrund af de iagttagelser beboerne i de enkelte afdelinger har foretaget, udtrykker disses ønsker og forventninger Helhedsplanen for 9-kanten med beskrivelse af baggrund og overordnet målsætning, praktiske oplysninger, den bygningsfysiske situation, den sociale situation, den imagemæssige situation, den økonomiske situation, samarbejdspartnere, forslag og mål (herunder fysisk, social, image og økonomisk opretning) og gennemførelse

5 Økonomiudvalget, Side 1339 Tilstandsrapport/thermografirapport, der for hver enkelt afdeling beskriver den nuværende bygningsmæssige standard, herunder varme/kulde. Økonomi I henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger kan der ansøges om støtte efter almenboliglovens 91 a i form af tilskud til en social og forebyggende indsats samt til lokal koordinering og evaluering i boligafdelinger, hvor der på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte afdelings forhold er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer. Støtte kan endvidere gives i form af tilsagn om løbende tilskud til nedsættelse af huslejen i afdelingerne. Der vil blive lagt vægt på huslejeniveauet, beboersammensætningen, herunder sociale problemer, andel ledige lejligheder, fraflytningsfrekvens, opsamlet driftsunderskud, henlæggelsesbeløb, renoveringsbehov, lejlighedssammensætning, bebyggelsens størrelse og forekomst af hærværk, vold og anden kriminalitet. Ansøgningen skal bl. a. indeholde en foreløbig helhedsplan for den enkelte afdeling og det pågældende boligområde med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af afdelingens sociale, økonomiske og bygningsmæssige problemer. Der skal herunder redegøres for de foranstaltninger, der ønskes iværksat, fordelt på: Social opretning m. v., som kan forbedre afdelingens situation som helhed, økonomisk genopretning og fysisk opretning. Ved fremsendelse af ansøgningen til Landsbyggefonden skal kommunalbestyrelsen på grundlag af sit lokalkendskab anbefale, at den foreløbige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingens problemer og tilkendegive, at den er indforstået med at medvirke administrativt og eventuelt økonomisk til den sociale og forebyggende indsats. På grundlag af helhedsplanen træffer Landsbyggefonden afgørelse om støttens omfang, form og varighed. Landsbyggefonden kan gøre støtten til den enkelte boligafdeling betinget af, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen medvirker til løsning af afdelingens økonomiske vanskeligheder. Midler fra boligorganisationens egenkapital inddrages i finansieringen i det omfang, det er økonomisk muligt og forsvarligt. Et eventuelt kommunaløkonomisk engagement skal der således først tages stilling til på grundlag af Landsbyggefondens udmelding ved behandling af den endelige helhedsplan.

6 Økonomiudvalget, Side 1340 Økonomiske forhold Ombygning og renovering af 9-kanten beløber sig til kr. i alt fordelt på følgende områder: Fælleshuset kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Afdeling kr. Hertil kommer udgifter til udeanlæg, der endnu ikke er kalkuleret. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller den foreløbige helhedsplan godkendt således, at boligselskabet fremsender denne med kommunens anbefaling til behandling i Landsbyggefonden inden 1. april 2009 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing. Peter Chr. Jacobsen Anbefales Haderslev Andels Boligforening, huslejestøtteansøgning til Landsbyggefonden vedr. afdeling 31, Jakob Knudsens Vej, Thomas Kingos Vej DIFLFO / 09/8145 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark har på vegne af Haderslev Andels Boligforening fremsendt ansøgning om huslejestøtte til afdeling 31, Jakob Knudsens Vej og Thomas Kingos Vej, i henhold til almenboliglovens 91a. Der ansøges om generel huslejestøtte og hjælp til afdelingen med henblik på at genoprette denne økonomisk og på baggrund heraf også vedligeholdelsesmæssigt.

7 Økonomiudvalget, Side 1341 Uanset hvilket tilskud, der opereres med, er det et krav fra Landsbyggefonden, at boligforening, afdeling eller kommune yder 25% i medfinansiering. I den konkrete sag forventer boligorganisationen at stille med de 25%, da afdelingen ikke kan klare dette. Ansøgningen indebærer således ingen kommunal medfinansiering og har derfor ingen kommunaløkonomiske konsekvenser. Samtidig med fremsendelsesskrivelsen har Boligkontoret Danmark fremsendt: Ansøgningsskema: "Systematik for udarbejdelse af ansøgning i henhold til 91a og fondens regulativ om tilskud til en social og forebyggende indsats. Uddybende notat om motivationen bag ansøgningen Afdelingens budget og regnskab Fotodokumentation fra afdelingen KÅS-tal 2008 Det oplyses, at afdeling 31 er en af boligforeningens attraktive bebyggelser med 84 rækkehuse, der på overfladen ser ud til at være et alment smørhul i Haderslev Kommune, men at der meget snart kan forventes problemer på grund af manglende henlæggelser til vedligeholdelse, problemer med vinduer, døre og vinduer i tagene, som afdelingen ikke kan klare alene. Herudover er der en stor gæld som følge af behovet for reparationer i afdelingens tidlige leveår at afdrage på. Endvidere mangler generelt midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse, en negativ spiral, hvor der må reduceres i vedligeholdelsesniveauet for at skabe en nogenlunde økonomisk situation. Behovet for midler til udbedring af fysiske problemer vil medføre, at afdelingen - såfremt problemerne alene skal løses over huslejen - vil få en huslejestigning så stor, at beboerne vil flytte, og udlejningssituationen vil gøre afdelingen samspilsramt. Beboerne gennem mange år er glade for at bo i den ellers attraktive bebyggelse, hvor en mindre indsats vil kunne sikre, at afdelingen ikke bliver samspilsramt. Ved fremsendelse af ansøgningen til Landsbyggefonden skal kommunalbestyrelsen på grundlag af sit lokalkendskab anbefale, at planen er egnet til løsning af afdelingens problemer. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

8 Økonomiudvalget, Side 1342 Indstilling Byrådssekretariatet indstiller den foreløbige plan godkendt således, at Boligkontoret på vegne af Haderslev Andels Boligforening fremsender denne med kommunalbestyrelsens anbefaling til behandling i Landsbyggefonden inden 1. april Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing, Peter Chr. Jacobsen Anbefales Haderslev Andels Boligforening, Varbergparken - Salg af kraftvarmeværk til Haderslev Fjernvarme DIFLFO / 07/8763 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Byråd har i sit møde den 31. maj 2007 godkendt salg af selskabets kraftvarmeværk med tilhørende ledningsnet beliggende Niels Finsens Vej 6 til Haderslev Fjernvarme. Ejendommen tilhører afdeling 24, der er beliggende Varbergvej 2-70, og Niels Finsens Vej 6. I godkendelsen indgik indfrielse af et lån til Kommunekredit på kr. (tidligere ved en fejl benævnt som lån til Nykredit) med bortfald af kommunens garantiforpligtelse til følge, herunder at det forventede provenu ved salget tilføres dispositionsfonden. Salget er et led i de mange tiltag, der gennemføres i Varbergparken, herunder etablering af Kildebakken. Den betydelige reduktion i boligmassen ville betyde, at indtægtsgrundlaget ville blive for lille til fortsat drift af et lille kraftvarmeværk i boligselskabets regi med øgede varmeudgifter til følge. Claus Pedersen, Boligselskabernes Landsforening, har haft en drøftelse med Økonomistyrelsen om nettoprovenuets anvendelse (dispositionsfonden eller afdrag på statslån, statsgaranterede lån eller foranstående lån), herunder i relation til relaksation af pantekreditorernes pant i de berørte ejendomme. Som betingelse for relaksationen har Nykredit stillet som vilkår, at Haderslev Kommunen efter relaksationen vedstår de garantier og regarantier, der er stillet overfor Nykredit. Der er tale om frigivelse af bygningsparcellen på adressen Niels

9 Økonomiudvalget, Side 1343 Finsensvej 6 og et tilhørende areal på m2 af pantet i matr. nr m. fl., Haderslev. Nykredit er indforstået med, at arealet udgår af pantet på betingelse af, at godkendelse af relaksationen fra Økonomistyrelsen (staten) som støtteyder og garantistiller i afd. 24 og nogle af de berørte afdelinger fremkommer, at alle stillede garantier for så vidt angår lån til Nykredit, vedstås, og at stillingtagen til evt. krav om nedbringelse af lån fremgår af godkendelsen, at godkendelse til relaksationen fra Landsbyggefonden som støtteyder og garantistiller i afd. 24 og nogle af de andre berørte afdelinger vedstås, og at alle stillede garantier for så vidt angår lån til Nykredit, vedstås, at godkendelse til relaksationen fra Haderslev Kommune som garantistiller på lån i afd. 24 og nogle af de andre berørte afdelinger, vil foreligge, og alle stillede garantier for så vidt angår lån til Nykredit vedstås, og at der ikke på tidspunktet for fremsendelse til tinglysning er ubetalte forfaldne beløb på Nykredits lån i ejendommen. Vedr. frasalg af ledningsnettet er Nykredit indforstået med, at ejerskabet af dette fremover indehaves af kraftvarmeværket, og at Nykredit ikke har pant heri via de lån, som er ydet Haderslev Andels Boligforening, afdelingerne 24, 26, 27, 29 og 31. Nykredit har fremsendt garantioversigt pr. 26. januar 2009, hvorefter Haderslev Kommune garanterer for et lån med en tinglyst hovedstol på kr. (byggeskaderenovering, afdeling 24) med Landsbyggefonden som regarant, og Haderslev Kommune regaranterer for 3 lån med tinglyste hovedstole på kr., kr. og kr., alle med staten som garant. Endelig har kommunen stillet regaranti over for Realkredit Danmark (afdeling 31/ledningsnet, Jakob Knudsens Vej og Thomas Kingos Vej 1-41). Det bemærkes, at Økonomistyrelsen efter det oplyste på tilsvarende vis vil betinge sig, at Haderslev Kommune vedstår de stillede regarantier. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig

10 Økonomiudvalget, Side 1344 Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at Haderslev Kommune vedstår den stillede garanti og de stillede regarantier på vilkår af Økonomistyrelsens og Landsbyggefondens godkendelse som anført. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing, Peter Chr. Jacobsen Anbefales Økonomiudvalgets regnskabsresultat for 2008 DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På Økonomiudvalgets område er der placeret puljer som vedrører organisationen centralt, hvorfor nettoresultatet på -20,6 mio. kr. skyldes, at puljen til opsparing hos de decentrale enheder med -77,3 mio. kr. indgår i nettoresultatet. Heraf vedrører -46,1 mio. kr. de øvrige fagudvalg. Fratrækkes opsparing hos de øvrige fagudvalg i alt 46,1 mio. kr. puljen, udgør Økonomiudvalgets samlede nettoresultat et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til, at der udover ovennævnte pulje til opsparing hos de decentrale enheder også er placeret diverse øvrige centrale puljer på Økonomiudvalgets område, eks. barselsudligningspuljen, midler til trepartsinitiativer m.v. Ligeledes er der et mindreforbrug på de lovbundne udgifter på 5,0 mio. kr. i Der foretages en særskilt opfølgning på dette område i starten af april Der vedlægges opgørelse med tilhørende bemærkninger til regnskabsresultatet for Endvidere aflægges anlægsregnskab vedr. salg af Gram Rådhus. På Byrådsmødet den 18. december 2008 pkt. 582 Aktuelt økonomisk overblik incl. bevillingsmæssige korrektioner af 2. budgetkontrol på drift og finansiering, samt revurdering af anlæg, er der meddelt anlægsbevilling på (indtægt) 2,0 mio. kr. Regnskabet udviser en nettoindtægt på 1,945 mio. kr., grundet omkostninger på 0,055 mio. kr. i forbindelse med salget. Afvigelsen på 0,055 mio. kr. er medtaget i det samlede regnskabsresultat. Procedure

11 Økonomiudvalget, Side 1345 Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2009 og indgår derefter i det samlede materiale. Tovholder/informationsansvarlig Henning Schrøder. Bilag Regnskabsresultat for Økonomiudvalg (716171) Salg m.v. af Gram Rådhus (717749) Indstilling Intern Service indstiller, at regnskabsresultatet på Økonomiudvalgets område drøftes og indgår i det samlede regnskab at anlægsregnskab vedr salg af Gram Rådhus godkendes og fremsendes til Økonomiafdelingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog regnskabsresultatet på udvalgets eget område til efterretning som del af det samlede regnskab. Udvalget godkendte anlægsregnskabet vedrørende salg af Gram Rådhus Regnskab 2008 DIJYKN / 08/44007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommunes regnskab for 2008 er udarbejdet og fremsendes hermed til politisk behandling. Materialet er samlet i 2 hæfter, der kan studeres i sammenhæng eller hver for sig. Hæfte 1 indeholder en beskrivelse af det overordnede resultat målrettet til Byrådet og det politiske niveau, samt andre interessenter, der ønsker et overblik over økonomien. Hæfte 2 indeholder alle øvrige krav til en kommunal regnskabsaflæggelse målrettet til revisionen og øvrige interesserede læsere. Resultatet skal vurderes efter i hvilket omfang, de prioriterede midler i

12 Økonomiudvalget, Side 1346 budgettet for 2008 faktisk er anvendt som politisk ønsket med de fleksible muligheder, der er for opsparing og merforbrug. Der er, som altid afvigelser både med merforbrug/ mindre indtægter og med merindtægter og mindre forbrug. Der henvises til de 2 hæfter, hvor der mere uddybende bliver redegjort for resultater og afvigelser. Året 2008 har været præget af en ihærdig indsats for at overholde krav fra centralt hold om, at serviceudgifterne i regnskab 2008 ikke måtte overstige niveauet i budget Med en pukkel af regninger fra året før, og med eftervirkningerne af etableringen af den nye organisation har det været en stor udfordring, som alle har bidraget til at løse. Tilsvarende har der fra centralt hold været fastsat en bruttoanlægsramme for kommunen, der skulle overholdes. Bruttoanlægsrammen i 2008 var defineret til samtlige anlægsudgifter på det skattefinansierede område undtagen udgifter til jordforsyning og ældreboliger inkl. visse dele af servicearealer. Nu hvor regnskab 2008 gøres op, kan resultatet af anstrengelserne ses. Haderslev Kommune overholder såvel servicerammen jf. budget 2008, som bruttoanlægsrammen for Såfremt resultatet for 2008 på landsplan udløser statslige sanktioner, vil Haderslev Kommune ikke blive ramt. Sideløbende med denne sag er der afledt af regnskabsresultatet to sager på dagsordenen til politisk behandling. Den ene omhandler overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger fra 2008 til 2009 og Den anden omhandler en helhedsprioritering af anlæg i 2009 på grundlag af den gældende bruttoanlægsramme i 2009, de uforbrugte rådighedsbeløb i 2008, det vedtagne budget 2009 samt de akut opståede problemstillinger efter 2. behandlingen af budget Økonomiske forhold I 2008 har der i alt været et forbrug af kassen på 67 mio. kr. I det vedtagne budget for 2008 var der forventet et forbrug af kassen på 5 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 62 mio. kr. i merforbrug eller i mindre indtægter. Hovedparten af afvigelsen kan for 2008 henføres til den kendsgerning, at lån til regnskabet på godt 72 mio. kr. først optages efter årsskiftet, og derfor vil indgå i regnskabet for Netto forbedrer regnskabsresultatet for 2008 kassen med 10 mio. kr., når der tages højde for de færre indtægter fra låneoptagelsen. Juridiske aspekter Regnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. april i det efterfølgende år. Derefter kan der ikke foretages yderligere posteringer. Styrelseslovens 45 fastsætter herefter, at årsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, der oversender regnskabet til revision.

13 Økonomiudvalget, Side 1347 Revisionsberetningen for regnskab 2008 skal foreligge senest den 15. august 2009 og være politisk behandlet senest den 30. september På samme tid skal regnskab 2008 forelægges til endelig godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 17. marts og i Byrådet den 26. marts 2009 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Bilag Regnskab Hæfte 1A: Beretning (715646) Regnskab Hæfte 1B: Beretning (715647) Regnskab Hæfte 2A: Taloversigter og specifikationer (715748) Regnskab Hæfte 2B: Taloversigter og specifikationer (715756) Regnskab Hæfte 2C: Taloversigter og specifikationer (715761) Indstilling Intern Service indstiller: at regnskab 2008 bestående af 2 hæfter indstilles godkendt og oversendt til revision. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger fra 2008 til 2009 og 2010 DIBBCH / 08/44074 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Styringen i Den Decentrale Model medfører, at merforbrug og mindreforbrug i regnskabet overføres til efterfølgende år. I 2008 er nettoresultatet på skattefinansieret drift opgjort til et mindreforbrug på 6 mio. kr., der overføres til efterfølgende år. Den samlede opsparing på serviceudgifterne udgør 26,2 mio. kr. mere end forventningen på 77,3 mio. kr. i det korrigerede budget. Den

14 Økonomiudvalget, Side 1348 større opsparing tilføres kassen ved regnskabsafslutningen for Der er i alt en opsparing i 2008, der tilhører de decentrale enheder på 103,5 mio. kr. Der er i 2009 og 2010 budgetteret med i alt 90,3 mio. kr. i forventet opsparing. Der er således behov for en budgetregulering i 2010 på 13,2 mio. kr. finansieret af kassen. Der vil som en del af regnskabsaflæggelsen blive redegjort for resultatet på det brugerfinansierede område, på anlæg og finansiering. Den centrale styring på servicerammer i 2009 har medført, at der har været og er behov for fokus på principperne for overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2008 til 2009, for at sikre overholdelse af servicerammen i Direktionen har udarbejdet principper for overførsler af uforbrugte midler på drift fra 2008, som sikrer princippet om, at opsparingen tilhører den enkelte opsparende enhed. Serviceområderne sørger for en fordeling af de overførte midler henholdsvis til 2009 og 2010 til hver enkelt enhed inden den 20. april Økonomiske forhold De decentrale enheder har opsparet 89,2 mio. kr. og på centrale puljer er der opsparet 13,6 mio. kr. Alt i alt 102,8 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen forøges opsparingen med 0,7 mio. kr., som følge af underskud der finansieres af kassen i Underskuddet er opstået på Vojens Hallerne med 0,5 mio. kr. og på omkostninger flere år tilbage ved salg af Brummers gård med 0,2 mio. kr., der oprindeligt burde have været afhold som udgift på anlæg, og dækket af salgsindtægten. Dermed skal der til serviceudgifter til efterfølgende år i alt overføres 103,5 mio. kr. Intern Service har i vedlagte notat beskrevet driftsresultat 2008 på det skattefinansierede område incl. overførsler til 2009 opgjort pr. fagudvalg. Notatet beskriver de opgjorte overførselsbehov og sammenhængen med de afsatte opsparingspuljer. Endvidere giver notatet opgjort pr. fagudvalg et bud på fordelingen af overførslen på 103,5 mio. kr. henholdsvis til 2009 og Effekten af det skattefinansierede driftsregnskab på kassen bør ses over en 3-årig periode og omfatte både serviceudgifter, udgifter til lovbundne områder og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Nedenstående tabel viser, at der samlet over alle 3 år lægges 12,3 mio. kr. i kassen på disse områder. Dette forudsætter at den særskilte opfølgning på de lovbundne områder og aktivitetsbestemt medfinansiering, gør det muligt at dække underskuddet fra 2008 i

15 Økonomiudvalget, Side , og at der i øvrigt ikke er afledt effekt på det vedtagne budget og overslagsårene. Bevillingspåtegning:

16 Økonomiudvalget, Side 1350 Procedure Sagen behandles i Direktionen den 24. februar, i Økonomiudvalget den 17. marts samt i Byrådet den 26. marts Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Driftsresultat 2008 inkl. overførsler til 2009 (696425) Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Direktionen den Efter en grundig drøftelse sammenfattende kommunaldirektøren følgende beslutning: Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at bevillingspåtegningen godkendes, hvorved der skabes mulighed for disponering af 24% af de opsparede overskud indenfor hvert fagudvalgs område i Direktionen lægger vægt på, at de decentrale enheder i 2009 får mulighed for at disponere over så stor en andel af deres opsparing som muligt indenfor den samlede serviceramme. Indenfor hvert fagudvalgs område skal der foretages fordeling til udvalgets decentrale enheder samt eventuelle fællesområder. Direktionen anbefaler, at hensynet til størst mulig disponering over opsparede midler i de decentrale enheder indgår som præmis i denne fordeling. Som følge af de forestående ændringer med den administrative organisation anbefaler Direktionen, at fordelingen af de opsparede midler fra 2008 er gennemført for såvel 2009 som for 2010 senest den 20. april Dermed indgår opsparingen fra 2008 til 2010 i den enkelte decentrale enheds oplæg til budget Direktionen vil argumentere for, at beregningsgrundlaget for fordelingen af budgetrammer for 2010 opgøres eksklusiv de fra 2008 opsparede midler der indgår i oplægget til budget 2010.

17 Økonomiudvalget, Side 1351 Udviklingen i serviceudgifterne følges løbende i 2009, og skulle der opstå plads til yderligere disponering af opsparede midler i 2009, rejses der en enkeltsag herom. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler Direktionens indstilling af 24. februar Lånoptagelse på grundlag af regnskab 2008 DIAINN / 08/40691 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet behandlede den 27. november under punkt 554 en sag om lånoptagelse i 2008, hvor administrationen fik bemyndigelse til at optage lån inden for en ramme på max. 42,6 mio. kr. Samtidig godkendte Byrådet, at et lån på 2,5 mio.kr. blev konverteret fra Nordea til Kommunekredit. Lån til regnskab 2008 kan iflg. lånebekendtgørelsen optages indtil udgangen af marts måned i året efter regnskabsåret. Efter afslutning af regnskab 2008 viser opfølgningen på samtlige områder med lånemuligheder, at lånoptagelse til regnskab 2008 kan øges med 18,3 mio.kr. til 60,9 mio. kr. Hertil kommer lånoptagelse på 2,5 mio.kr. som følge af konverteringen. De 63,4 mio. kr. skal optages inden den 31. marts Økonomiske forhold Mio. kr. Område Godkendt/ Budgetteret Låneoptagelse Pr Forbrug/ Lånemulighed Regnskab 2008 Overføres til 2009 låneoptagelse Inden Skolemodernisering 6,106 6,394 6,394 Ny Børnehave i Hoptrup Byggemodning Hammelev Erhvervspark 14,598 24,753 24,753 Byggemodning Starup 18,700 18,615 18,615 Indskud i Lands- Byggefonden (Søslangen) 1,600 1,600 1,600 Overføres til 2009

18 Økonomiudvalget, Side 1352 Håndholdte computere 1, Digetal vagtcentral og radiostruktur Godkendt i Byrådet den ,618 Handicap og Ældreboliger 10,575 8,116 8,116 Diagergård 19, ,201 I alt 72,394 60,923 60,923 19,201 Konvertering lån 2,500 2,500 Nordea I alt overføres til ,423 63,423 19,201 Der kan udelukkende optages lån til afholdte udgifter i det enkelte regnskabsår. I alt overføres lån på 82,6 mio. kr. til optagelse i Forskellen på 20,8 mio. kr. mellem den godkendte lånoptagelse på 42,6 mio. kr. og lånemuligheden jf. regnskabsresultatet på 63,4 mio. kr. skyldes, at der ikke er indgået salgsindtægter som forventet med 10,2 mio. kr. samt konverteringen med 2,5 mio. kr. Derudover kan der optages et foreløbigt realkreditlån på 30,6 mio. kr. til ældreboligerne Odinsgården. Der indfries en byggekredit på 22,5 mio. kr. Nettobeløbet på 8,1 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. Den endelige finansiering foretages senere i forbindelse med godkendelse af skema C. Lånoptagelse til Diagergård overføres med 19,2 mio.kr. til Bevillingspåtegning: Der gives tillægsbevilling til lånoptagelse/indfrielse i 2009 til funktion Byggekredit 22,5 mio.kr. funktion Kommunekredit -55,3 mio.kr. funktion Kommunekredit ældreboliger -49,8 mio.kr. I alt henlægges til kassen -82,6 mio.kr. Procedure Behandles i Direktionen den 3. marts, i Økonomiudvalget den 17. marts og i Byrådet den 26 marts Tovholder/informationsansvarlig

19 Økonomiudvalget, Side 1353 Økonomichefen er tovholder Indstilling Intern Service indstiller at bevillingspåtegningen godkendes at optagelse af lån i 2009 på i alt 85,9 mio. kr. med 63,4 mio. kr. til regnskab 2008 samt med 22,5 mio. kr. til indfrielse af kassekredit vedrørende ældreboliger godkendes. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Jens Houmann Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Afvikling af Gældsafviklingsselskabet Naturgasselskabet i Sydjyske Regioner I/S DIAINN / 09/7142 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med at DONG overtog Naturgas I/S, blev gælden i Naturgas Syd I/S, henlagt i gældsafviklingsselskabet Naturgasselskabet i Sydjyske Region I/S. DONG og Staten garanterede for gælden og DONG har løbende betalt afdragene. Ifølge vedtægterne træffer bestyrelsen i gældsafviklingsselskabet beslutning om selskabets opløsning, når alle lån er indfriet. Ved udgangen af 2008 er selskabets gæld afviklet og bestyrelsen har besluttet at indstille til interessentkommunerne at selskabet opløses. Interessentkommunernes godkendelse er betinget af at Velfærdsministeriet og Finansministeriet efterfølgende godkender afviklingen af selskabet. Kopi af brev fra DONG medsendes som bilag.

20 Økonomiudvalget, Side 1354 Økonomiske forhold Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2009 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Brev fra DONG energy (710745) Indstilling Intern service indstiller at kommunen godkender opløsning af Gældsafviklingsselskabet Naturgasselskabet i Sydjydske Region I/S Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing, Peter Chr. Jacobsen Godkendt Energistrategi for kommunens ejendomme DIMARL / 09/5424 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ejendomssektionen og Indkøbskontoret har igennem længere tid arbejdet med, hvorvidt der kunne etableres en fælles Energipolitik for Haderslev Kommune. Derfor har de to områder udarbejdet oplæg til elementer, der kunne indgå i en eller flere strategier på energiområdet. Det samlede formål er at nedbringe CO2 udledningen, reducere energiforbruget, og optræde som en energi- og miljøansvarlig virksomhed. Endvidere indgår der i aftalen mellem Regering og KL, at kommunerne skal leve op til de samme krav om energieffektive indkøb og realisering af energibesparelser, med op til 5 års tilbagebetalingstid, som de statslige institutioner." samt implementere systematisk energiledelse i kommunerne.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 26-03-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Markvard Hovmøller, Gunnar Nielsen Fraværende: Bemærkninger: Spørgetid Byrådet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER SIDE 3 l 8 REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER Foto: Egedalsvænge (privatfoto). SIDE 3 l 12 REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere