HR-projektet Infomøde om markedsdialog. Anden runde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-projektet Infomøde om markedsdialog. Anden runde"

Transkript

1 HR-projektet Infomøde om markedsdialog Anden runde 26. August 2015

2 FORMÅL Moderniseringsstyrelsen vil gerne give markedet størst muligt kendskab til projektet og vores forretningsmæssige behov. Moderniseringsstyrelsen håber, at deltagerne i markedsdialogen kan gøre os klogere på udfordringer, herunder: Input til udbudsforløbet og forløbet efter kontraktindgåelse. Prisdrivende elementer. Risikofyldte elementer i anskaffelse af løsningen. Mulighederne for at anvende standardfunktionalitet i videst muligt omfang. 2

3 DAGSORDEN 1. Markedsdialog (slide 4 6) 2. Overordnet tidsplan, formål og gevinster (slide 7 8) 3. Opmærksomhedspunkter til forberedelse af markedsdialogen (slide 9 18) PAUSE 4. HR-Løsningen og overblik over projektet (slide 19 22) 5. Overordnet model: Statsligt, koncern, lokalt og individuelt niveau (slide 23 36) PAUSE 6. Regler og workflows - eksempler (slide 37 38) 7. Integrationer og nøglekriterier (slide 39 41) 8. Spørgsmål til leverandørerne (slide 42 43) 9. Afrunding og videre proces (slide 44 46) 3

4 PROCES FOR ANDEN RUNDE MARKEDSDIALOG Materiale bliver offentliggjort på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: HRLoesning/Leverandoerer/Anden-runde-af-markedsdialog Spørgsmål Der modtages ikke spørgsmål på infomødet. Spørgsmål stilles til senest den 27. august 2015 kl Alle spørgsmål anonymiseres og besvares skriftligt ved opslag på hjemmesiden. 4

5 PROCES FOR ANDEN RUNDE MARKEDSDIALOG I bedes bekræfte på mail, at I ønsker at deltage i dialogmøderne senest fredag den 28. august kl Der er mange deltagere, så overvej gerne relevans. Moderniseringsstyrelsens udsender bekræftelse på deltagelse mandag den 31. august. Ved for mange tilmeldte udvælges på baggrund af: Erfaring med levering af systemer til håndtering af de beskrevne ydelser for større virksomheder/institutioner. Evne til at levere en samlet løsning, der dækker de beskrevne systemområder. Virksomhedens størrelse set i forhold til den udbudte ydelse. Der skal være fleksible muligheder for at hoste løsningen. 5

6 SIDEN FØRSTE MARKEDSDIALOG 1) Indsamlet yderligere input gennem projektets referencegrupper/fora Strategisk referencegruppe Faglig referencegruppe Arbejdsgrupper inden for organisation, tidsregistrering og personaleadministration Diverse andre fora (politi, forsvar, universiteter mv.) Dette har ført til yderligere detaljering af behov 2) Udbudsstrategi udarbejdet 3) Projektinitieringsdokument og business case udarbejdet 6

7 HR-PROJEKTETS TIDSPLAN Aktivitet PID BC It-projektråd/ Finansudvalget Markedsdialog Udbudsmateriale Valg af leverandør Etablering og konfiguration Implementering Realisering Analysefase Anskaffelsesfase Gennemførselsfase Realiseringsfase 7 august 2015

8 HR-PROJEKTETS FORMÅL OG GEVINSTER Gevinster Formål Pejlemærker 1 Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor Kvalitetsløft af institutionernes og koncernernes HR-arbejde samt mere effektiv administration Bedre ledelsesinformation og styringsgrundlag 2 Optimering af processer og arbejdsgange 3 Regelefterlevelse 4 Stordriftsfordele 8 august 2015

9 9 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER TIL FORBEREDELSE AF MARKEDSDIALOGEN

10 HR-LØSNINGENS ANVENDELSESOMRÅDE Statsinstitutioner skal anvende løsningen Selvejende institutioner kan anvende løsningen SAP-institutioner kan anvende løsningen Det betyder, at ca. 130 institutioner med ca aktive medarbejdere forventes at anvende løsningen. Potentielle institutioner Stor betydning for bl.a. prismodellen, hvis en del af disse institutioner tager løsningen i brug. Løsningen skal kunne skaleres, og dette skal indtænkes i vederlagsmodellen. 10 august 2015

11 UDBUDSFORLØBET Vi anser HR-projektet for at være et meget komplekst projekt. Der kan være behov for interaktion med markedet for at ramme det mest hensigtsmæssige projektforløb og den bedst tænkelige løsning. Under udbuddet: Vi står med et valg mellem begrænset udbud og konkurrencepræget dialog. Alternativt kan der indlægges et proof-of-concept efter kontraktindgåelse (i afklaringsfasen). Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi have for øje i dette valg? 11

12 FORLØB EFTER KONTRAKTINDGÅELSE 12

13 FORLØB EFTER KONTRAKTINDGÅELSE Vi vil gerne have en diskussion af: Virker forløbet overordnet set som realistisk og hensigtsmæssigt? Behovet for agile elementer i kontrakten i forbindelse med etableringsfasen. Udtrædelses-/hæveadgang for kunde og leverandør. Opmærksomhedspunkter og format for pilotfasen skal det bruges som en test eller virkelig drift? Testforløb: Hvor meget kan udføres løbende, og hvilke dele skal placeres i afslutningen af fasen? 13

14 FORVENTET VEDERLAGSMODEL Vederlagsmodel Softwarelicenser (Software, support og vedligehold) Drift (Application management og hosting) Konfiguration og specialudvikling Integration Implementering i institutionerne Support Følger ibrugtagning Følger delleverancer Kan en fastprismodel på rettigheder til software (HR-Løsningen) være acceptabel, jf. problemstilling med potentielle institutioner? Kan der afviges fra den normale prismodel, og hvem tager stilling til det? Vederlagsbetaling, betaling i samme år som opgaveudførsel? Skal der overvejes timeafregning på bestemte ydelser? 14

15 ØVRIGE FORRETNINGSMÆSSIGE FORHOLD Krav om rettigheder: Tidsubegrænset brugsret til HR-løsningen. Udviklet funktionalitet. Integrationer. Tidsubegrænset brugs- og redigeringsret til vejledningsdokumenter. Mulighed for overdragelse til ny leverandør ved genudbud. Krav om sikkerhed: Leverandøren skal leve op til ISO og ITIL standarder. Leverandøren skal overholde Persondataloven. Leverandøren skal gennemføre it-revision, og konklusioner skal stilles til rådighed for Moderniseringsstyrelsen. 15

16 HOSTING AF HR-LØSNINGEN Moderniseringsstyrelsen ønsker en driftssikker og økonomisk attraktiv model for hosting. Statens It skal hoste HR-Løsningen. Statens It er i proces med at overtage hostingopgaven for diverse fællesstatslige systemer. Der er forskellige driftsmodeller. Vi ønsker input til valg af den bedste model. Statens It er inddraget i projektet og indgår som hostingleverandør i den fremtidige projektproces. Statens It vil i den forbindelse samarbejde med den fremtidige applikationsleverandør. 16

17 STATENS IT S DRIFTSMODELLER 17

18 STATENS IT S DRIFTSMODELLER Statens It har udgivet informationsfoldere om fordeling af arbejds- og ansvarsområder i de forskellige driftsmodeller. Folderne lægges på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside sammen med det øvrige materiale før dialogmøderne. Dialogmøderne fokuserer på fordelingen af ansvarsområder: Den egentlige hostingopgave (servere og software mv.). Opmærksomhedspunkter ved implementering/opsætning. Patches samt anden udvikling og konfiguration. Opmærksomhedspunkter ved supportopgaven. Opmærksomhedspunkter ved integrationer. 18

19 19 HR-LØSNINGEN

20 HR-LØSNINGEN OVERBLIK OVER PROJEKTET HR Løsningen Kernefunktionalitet Personaleadministration Organisationsstyring Tidsregistrering Rapportering Personaledata Standard processer Effekthåndtering Personalejournal (Til afklaring) Organisationshierarkier Godkendelseshierarkier Stillingskontroller Registreringsramme Stillingsprofiler Centrale og lokale regler Tværgående rapportering Centrale og lokale rapporter Støttefunktionalitet Workflows og arbejdsgange Centrale og lokale workflows Snitflader til andre systemer Sagsstyring Advisering Løbende overvågning Triggeropsætning Tværgående rolle/rettigheder Multiple godkendelseshierarkier Stedfortræderfunktion Privilegiestyring Andre: Fælles dataformat og definition Regelmotor Konverteringsregler 20

21 HR-LØSNINGEN OVERBLIK OVER PROJEKTET Forretningsanalysen Næste skridt Kravspecifikationen og udbud Forretningskendskabet oversættes til en kravspecifikation Her står vi Beslutningsparametre Gevinster i business casen Processer Arbejdsgruppers input Løbende dialog med brugerne Faglig og strategisk referencegruppe Markedsdialog Konsulentvurderinger Bedste praksis Erfaringsudveksling med andre institutioner Idé Analyse Anskaffelse Gennemførelse Realisering Analyseresultat til kravspecifikation Projektet har opbygget en solid best praksis Bredt kendskab til statens forretningsprocesser Stor diversitet blandt statens institutioner Krav til fleksibilitet 21

22 Indledning - Perspektivet HR i fokus HR-Løsningen bliver samlingspunktet for 3 forskellige systemer. HR-funktionen skal være styrende for den løsning der vælges, så det ikke domineres af områderne Overenskomster, tid eller løn Navision, RejsUd, Campus, IndFak, databaser, m.fl. Overenskomster HR-Løsningen Overenskomster Centralorganisation Fællesoverenskomst Organisationsaftaler Stillingskataloger Protokollater / cirkulærer Løn - SLS Stamdata PKAT, Klasse, Trin Lønform Lønkoder/løngrupper Tjenestetid Timeløn Fravær Tillæg 22 Tid Tid Stamdata Stilling Arbejdstid Normtid og periode Dag/døgn Timeløn / fuldtid / deltid Aktiviteter/tillæg Saldo Status (aktiv, fravær, orlov, ferie) Løn - SLS august 2015

23 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU 1 Statens konfiguration Centrale regler og muligheder opsættes 2 Koncern-HR-konfiguration Koncernregler og muligheder opsættes med udgangspunkt i stats konfigurationen Rapportering og standardrapporter De kan udarbejdes på flere niveauer. Data har sporbarhed helt nede fra en individuel konfiguration. 3 Lokal HR-konfiguration Bedste praksis og lokale behov Det bliver muligt at efterleve institutioners og individuelles behov med lokale konfigurationer og individuelle tilpasninger, men med udgangspunkt i en hovedregel fra staten og eventuelt koncernen. Lokale regler og muligheder opsættes med udgangspunkt i koncernkonfiguration 4 Individuel konfiguration Individuelle parametre kan tilpasses 23 august 2015

24 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU EKSEMPEL PÅ STILLINGSKATALOG Centralt katalog Stillingskatalog Stilling Kontorfunktionær Fuldmægtig Specialkonsulent Chefkonsulent Teamleder Kontorchef Bedste praksis og lokale behov Det bliver muligt at efterleve institutioners og individuelles behov med lokale konfigurationer og individuelle tilpasninger, men med udgangspunkt i en hovedregel fra staten og eventuelt koncernen. Kontorfunktionær It-medarbejder Projektmedarbejder Driftsmedarbejder Fuldmægtig It-medarbejder Projektmedarbejder Driftsmedarbejder Specialkonsulent It-medarbejder Projektmedarbejder Driftsmedarbejder Lokalt katalog Rapportering og standardrapporter De kan udarbejdes på flere niveauer. Data har sporbarhed helt nede fra en individuel konfiguration Attributter Beskrivelse Attributter Værdi Kontorfunktionær/ Vilkår Katalog It-medarbejder Arbejdsvindue 06:00 17:00 Normtid 37 timer Arbejdstidsperiode Uge Arbejdsdage* Katalog Rådighedsforpligtelse 20 timer/periode Godtgørelse* Katalog Godkendelse* Tid/løn Tidsregistrering* Ja/nej Andre systemer* Katalog Processer* Katalog Krav til dokumenter* Katalog *Trækkes fra katalog/tabel 24 august 2015

25 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU EKSEMPEL PÅ EFFEKT KATALOG Centralt katalog Effektkatalog Beklædning Mobiltelefon Identifikation PC Adgangsnøgler/kort Bedste praksis og lokale behov Det bliver muligt at efterleve institutioners og individuelles behov med lokale konfigurationer og individuelle tilpasninger, men med udgangspunkt i en hovedregel fra staten og eventuelt koncernen. Lokalt katalog Beklædning Standarduniform 1 Standarduniform 2 Standarduniform 3 Mobiltelefon Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy 3 Nokia Lumia 625 HTC One mini Identifikation Identifikationskort alle Identifikationskort Datavej 16 Rapportering og standardrapporter De kan udarbejdes på flere niveauer. Data har sporbarhed helt nede fra en individuel konfiguration Lokale attributter Beskrivelse Attributter Værdi Effektnummer Billeder Standarduniform Farve Blå Link 1 Størrelse 50 Samsung Serie Link Galaxy ID Alle ID nummer Link 25 august 2015

26 Personaleadministration - Arbejdstid Styringsparametre Arbejdstidsregelramme Overenskomst og protokollat AC OAO, CO10, LC Organisationsaftale OAO HK 3F Protokollater (betinget) HK Bilag 5 Bilag 8 Kommunalreformen Stillinger HK Kontorfunktionærer o Kontorelever o Ansatte uden EU o Ansatte med EU o Specialister o Laboranter o Praktikanter o Ansatte uden EU o Ansatte med EU o It-medarbejdere o Prosa o HK Vilkår Vilkår Arbejdstid Arbejdsperiode Dag/Døgn Merarbejde/overarbejde Fuldtid, deltid, seniorjob, løntilskud, skånejob, forskerordning Normtid Dag, uge, måned, kvartal, år Dag/døgn Merarbejde/overarbejde Arbejdsvindue Fra-til (eksempel 06:00 17:00) Arbejdsdage Godtgørelsesmuligheder Rådighedsforpligtigelse Rådighedsperiode Tidsregistrering Andre systemer Faste dage/dynamisk planlægning Overarbejde, flexkonto, opsparingsdage Tal Dag, uge, måned, kvartal, år Ja/nej SLS, Navision, Campus, AD, IndFak, RejsUd 26 august 2015

27 Personaleadministration - Løn Styringsparametre Lønregelramme Overenskomst og protokollat AC OAO, CO10, LC Organisationsaftale OAO HK 3F Protokollater (betinget) HK Bilag 5 Bilag 8 Kommunalreformen Stillinger HK Kontorfunktionærer o Kontorelever o Ansatte uden EU o Ansatte med EU o Specialister o Laboranter o Praktikanter o Ansatte uden EU o Ansatte med EU o It-medarbejdere Stilling PKAT Klasse Løntrin Kontorelev august 2015

28 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU EKSEMPEL PÅ GODTGØRELSESKATALOG Godtgørelsesmuligheder Beregnes Interval Faktor Enhed Løntype Maks Periode (angives) Beregningsfelter ved periodens slut Afspadsering Udbetaling Manuel fordeling ved periodeslut Manuel fordeling ved periodeslut Time N/A 10 dage Kvartal Tidssaldo (periodens registrerede tid ,5 Time periodens normtid allerede allokeret tid) 100-2,0 Time Time Mapning Kvartal Tidssaldo (periodens registrerede tid ,5 Time periodens normtid allerede allokeret tid) 100-2,0 Time Ferieudbetaling Manuelt N/A 1,0 Time Mapning 5 dage Ferieår Feriesaldo (periodens registrerede ferie N/A 1,0 Dage periodens normferie) Maks 5 Særlige feriedage Manuelt N/A 1,0 Time Mapning 5 dage Ferieår Ferie/fri saldo (periodens registrerede N/A 1,0 Dage ferie periodens normferie) Maks 5 28 august 2015

29 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU EKSEMPEL PÅ FRAVÆRSKATALOG Fravær Type Særlige dokumenter Særlige processer Maks Opfølgning Tidsregistrering Barselsorlov Graviditetsorlov Vandrejournal Barselsplan Refusion Barselsorlov Fødselsattest Afviklingsplan Refusion Fædreorlov Fødselsattest Afviklingsplan Refusion Forældreorlov Fødselsattest Afviklingsplan Refusion 4 uger N/A 12 uger N/A 7 uger N/A 12 uger N/A Sygdom Alm. Sygdom Ingen Ingen 4 uger 10 dage Langtidssygdom Lægeerklæring Adviseringsproces Refusion N/A N/A Delvist syg Mulighedserklæring Adviseringsproces Refusion N/A 5 dage Syge børn/nærtstående sygdom Syge børn under barsel Lægeerklæring Fødselsattest Adviseringsproces Refusion Syge børn Lægeerklæring Adviseringsproces Refusion N/A N/A N/A N/A Nærtstående sygdom Lægeerklæring Adviseringsproces Refusion N/A N/A Orlov Tjenestefrihed uden løn Ingen Adviseringsproces Refusion 3 år Halvårlig 29 Retmæssig orlov Retmæssig Orlovsdokument Adviseringsproces Kontrolproces Refusion 3 år Halvårlig *Trækkes fra et katalog/tabel august 2015

30 FORRETNINGSPROCESORIENTEREDE KRAV Vi kravstiller de forretningsbehov leverancen skal understøtte Moderniseringsstyrelsen Forretningsprocesser Forretningsdata Aktører Leverancen Funktionalitet Fysisk data Integrationer 30

31 Eksempel på en central proces Personaleadministration Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen Proces 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto 1.1 Anmodning Medarbejder med privilegier vil ansætte 1.2 Udfyld data Angiv afdeling Angiv stilling Angiv lønramme Udfyld overenskomst Udfyld jobopslagsskabelon Vedhæft jobopslag 1.3 Send til erekruttering Data Leder Godkender Afdeling Stilling Overenskomst Jobopslag Systemer E-Rekruttering Modtager data og starter rekrutteringsprocessen 31

32 Eksempel på en central proces Personaleadministration Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 9 Fravær 10 Afslutning Organisation 11 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 12 Medarbejder skifter virksomhed 13 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 14 Kontoplan 15 Registreringsramme 16 Aliaskonto Proces 2.1 Modtag kandidaten 2.2 Kontakt kandidat 2.3 Opdater stamdata og status Navn, adresse, CPR Anciennitet (oplysningsskema) Dokumenter og arkiver 2.4 Udarbejd løntilbud Udfyld: Overenskomst Organisationsaftale Protokollater/cirkulærer Stillinger PKAT Klasse Trin Lønkoder (tillæg) 2.5 Opret personalejournal 2.6 Dan løntilbudsfil 2.7 Send løntilbud og arkiver 2.8 Modtag svar og arkiver 2.9 Dan kontrakt 2.10 Send kontrakt Data Leder Godkender Afdeling Stilling Jobopslag Navn Telefon Dokumenter CPR Processer Overenskomst Organisationsaftale Protokollater Cirkulære Stilling Personalekategori Lønklasse Løntrin Systemer E-Rekruttering Indeholder data på kandidaten. Data skal sendes tilbage til HR- Løsningen CPR Navn og adresse skal CPR valideres E-Boks Løntilbud, kontrakter og andre dokumenter udveksles via E- Boks 32

33 Eksempel på en central proces Personaleadministration Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid Opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto Ansættelse 3.1 Modtag kontrakt 3.2 Forbered ansættelse Startdato / slutdato 3.2 Aktivér medarbejder Opret i systemer Bestil effekter Bestil foto til ID Bestil velkomstdokumenter Send velkomstmail 3.3 Opsæt arbejdstidsregler (standard angivet ud fra central regel fra overenskomst) Vilkår Arbejdstid Normperiode Merarbejde/overarbejde Rådighed/ingen rådighed Godtgørelsesmuligheder Ja/nej tidsregistrering Dokumenter 3.4 Angiv systemer 3.5 Opret pension og forsikring 3.6 Registrer eventuel ægtefælle og børn Data Medarbejder ID Startdato Slutdato Effektnavn Effekt ID Udleveringsdato Dokumenter s Afvigelsesindhold Kvitteringer Arbejdstid Systemer Pension Forsikring Børn Ægtefælle Systemer SLS Såfremt der er tale om en lønnet medarbejder, oprettes medarbejder i lønsystemet RejsUd/IndFak/Campus Hvis systemerne er knyttet som system til medarbejderen, oprettes medarbejderen i de angivne systemer Navision Såfremt der er tale om en institution, der benytter Navision, skal medarbejderen oprettes i Navision Active Directory Såfremt der er tale om en institution, der benytter SIT s AD, skal oplysninger sendes til SIT Lokale fagsystemer Alle institutioner har deres egne fagsystemer. Det skal være muligt at medarbejderoprettelser sker til disse fra HR-Løsningen Manuelle aktører ( s) kvitteringer 33

34 Eksempel på en central proces Tidsregistrering Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid Opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto Ny arbejdstidsaftale 8.1.1a 8.1.1b 8.1.1c 8.1.1d 8.1.1e 8.1.1f Medarbejder med privilegier vil oprette en ny arbejdstidsaftale Angiv niveau for aftalen Central arbejdstidsaftale Lokal arbejdstidsaftale Angiv ny værdi Tildel nøgle Angiv værdi Angiv regler for værdien -Hvem må/må ikke bruge den? -Hvornår må den bruges? -Hvilke standardværdier er der i tidsvariablerne? Tidsvariabler (dag, døgn, fuldtid/deltid, normtid, arbejdsdage etc.) - Mapning til lønudbetalinger af saldi (SLS-løndele) Hvis ændring kræver godkend Send til godkender Send/udgiv data til andre aktører Data Saldo Enheder Periode Medarbejder Arbejdstid Lønkoder Overenskomst Organisationsaftale Protokollater Cirkulære Stilling Systemer SLS Lønddata Navision Løndata fra SLS Tidsforbrug fra HR Lokale fagsystemer Løndata Tidsforbrug Manuelle aktører ( s) kvitteringer 8.1.1g Modtag svar (fejl/accept) 34

35 Eksempel på en central proces Organisation Forretningsprocesser Data Aktører Proces Systemer # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid Opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto a b c d e f Virksomhedsoprettelse og ajourføring Anmodning Medarbejder med privilegier vil oprette en afdeling Angiv ny afdeling Angiv navn Angiv relation i organisationen Angiv stamdata til organisationen Angiv type (linje, stab, projekt) Angiv start-slutdato Angiv en leder Angiv beskrivelse Angiv privilegier gældende for lederen i afdelingen Tilknyt medarbejdere Opret afdelingsjournal Tilknyt dokumenter Hvis ændring kræver godkend Send til godkender Send/udgiv data til andre aktører Data Afdeling Delregnskab Segment Beskrivelser Privilegier Type Relationer Startdato Slutdato Medarbejdere Beskrivelser Privilegier Dokumenter SLS Hierarkidata RejsUd/IndFak/Campus Hierarkidata Navision Hierarkidata SKS/SB Sikring af delregnskab og bevillinger passer med organisationen Lokale fagsystemer Hierarkidata Manuelle aktører ( s) kvitteringer g Modtag svar (fejl/accept) 35

36 ARBEJDSTID Der er stor diversitet i arbejdstidsreglerne for staten. Der er centrale overenskomster, som fortolkes i de lokale arbejdstidsaftaler. Reglerne for arbejdstidsrammerne er nogenlunde statiske indenfor nogle rammer. Fx arbejdstid, dag/døgn arbejde, helligdage etc. I staten beregnes forskellige saldi, som f.eks. overarbejde, natarbejde, ulempetimer, søndagstillæg, helligdagstillæg, vagtpenge etc. Det skal være muligt at definere, om en arbejdstidsaftale udløser optjening på disse saldi, og det skal være muligt at afvige lokalt eller individuelt. Desuden skal behandlingen af saldi til fx afspadsering eller udbetaling kunne opsættes. Det skal det være muligt at definere saldiens periode. og hvor meget der overføres/kompenseres. Eksempler: Restferie i udgangen af ferieåret: Man må som hovedregel kun overføre 5 dage til næste ferieår. Man må som hovedregel kun få udbetalt 5 dage. Overarbejde: Alt overarbejde udbetales som hovedregel med faktor 1.5. Overarbejde indenfor rådighedsforpligtelsen for fuldmægtige skal som udgangspunkt ikke kompenseres. Chefer og konsulenter får ingen kompensation. 36

37 37 REGLER OG WORKFLOWS I ÉT EKSEMPEL

38 Eksempel på afvigelse - Udenrigsministeriet Personaleadministration Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid Opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto Proces 2.1 Modtag kandidaten + Sikkerhedsgodkendelse 2.2 Kontakt kandidat 2.3 Opdater stamdata og status Navn, adresse, CPR Anciennitet (oplysningsskema) Dokumenter og arkiver 2.4 Udarbejd løntilbud Udfyld: Overenskomst Organisationsaftale Protokollater/cirkulærer Stillinger PKAT Klasse Trin Lønkoder (tillæg) 2.5 Dan løntilbudsfil 2.6 Send løntilbud og arkiver 2.7 Modtag svar og arkiver 2.8 Dan kontrakt 2.9 Send kontrakt Data Leder Godkender Afdeling Stilling Jobopslag Navn Telefon Dokumenter CPR Processer Overenskomst Organisationsaftale Protokollater Cirkulære Stilling Personalekategori Lønklasse Løntrin Sikkerhedsgodkendt Systemer E-Rekruttering Indeholder data på kandidaten. Data skal sendes tilbage til HRløsningen CPR Navn og adresse skal CPR valideres E-Boks Løntilbud, kontrakter og andre dokumenter udveksles via E- Boks Aktør SIK Udenrigsministeriets egen sikkerhedsafdeling ansøger PET om en sikkerhedsgodkendelse af en kandidat. SIK modtager sikkerhedsgodkendelse og godkender kandidat til ansættelse 38

39 INTEGRATIONER Systemer med data SLS LDV Navision Budget Campus ØDUP RejsUd IndFak Lokale økonomisystemer Statens erekruttering Lokale fagsystemer HR-løsningen Specifik data Systemer uden data Integrationslag Lokale fagsystemer Rådata Integrationslag Eksempler på webservices 1. Personoplysninger 2. Stillingsoplysninger 3. Anciennitetsoplysninger 4. Organisationsoplysninger 5. Lønoplysninger 6. Personlige oplysninger 7. Tidsoplysninger 8. Rettighedsoplysninger 9. Effektoplysninger HR-Løn Intranet Hjemmesider Campus Pensab Eksterne systemer CPR CVR Danmarks Statistik Fagforbund

40 INTEGRATIONSLAGET BLIVER EN NØGLEKOMPONENT Performance HR-løsningen vil indeholde data til mange fællesstatslige systemer og lokale fagsystemer og skal derfor kunne kommunikere i forskellige dataformater. Derudover vil løsningen danne mange stamdata til HR-data, som skal sendes/hentes til/af forskellige systemer. Dette skal ske uden, at performance på systemet påvirkes. Cockpit/overvågning HR-løsningen vil på sigt have rigtig mange integrationer. Det er vigtigt, at integrationer kan overvåges i forhold til svartider, transaktioner og generel adfærd. Fleksibilitet HR-løsningen skal integrere til mange forskellige systemer i forskellige tempi. Det er vigtigt, at løsningen kan lave en ny integration eller tilpasse en eksisterende hurtigt og fleksibelt. 40

41 NØGLEKRITERIER FOR FUNKTIONALITETEN Kriterier og beskrivelser Kriterier Nemt Hurtigt Transparent Sikkert Versionering Historik Sporbarhed Beskrivelse Workflows, regler, artikler og aktører skal kunne tilpasses af superbrugere/administratorer, som har fået relativ kort oplæring. Tilpasninger skal kunne ske indenfor en overskuelig periode, da hverdagen i institutionerne er dynamisk og ofte ændrer karakter. Opsætningerne skal være gennemskuelige, så det er muligt hurtigt at identificere en institutions opsætning. Eventuelt grafisk visning af workflows, hierarkier, regler etc. Der skal være Chinese Walls mellem institutionernes opsætninger og informationer, men der findes administrative servicecentre, som skal kunne se data på tværs af statens institutioner. Det skal være muligt at lave tilpasningerne uden at gå på kompromis med evnen til at opgradere til nyeste versioner af software. Der skal være fuld historik på opsætninger og ændringer. Der skal være fuld sporbarhed på ændringer. 41

42 SPØRGSMÅL TIL LEVERANDØREN 42 Opmærksomheder i næste fase og håndtering Område Personalejournal Data Vagt- /ferieplanlægning Workflow & advis Ikrafttrædelse Beskrivelse Systemet skal kunne håndtere dokumentation, men vi er usikre på, om systemet skal understøtte journalisering. Her tænker vi specifikt på, om systemet kan understøtte journaliseringsforpligtelsen, og hvilken indflydelse det vil have på eksisterende journaliseringssystemer. Dokumenter skal automatisk journaliseres som en del af processen. Der skal være central mulighed for at trække data ud på tværs af institutionerne. I forhold til lokale afvigelser er det dermed nødvendigt, at lokale afvigelser sker i den centrale datamodel. Forretningsundersøgelsen har vist, at medarbejdere skal have mulighed for at planlægge deres arbejdstid, da det har indflydelse på fraværsregler. Fx hvis en medarbejder har planlagt 12 timers arbejde og bliver syg, skal sygedagen tælle 12 timer. Det samme gælder for feriedage. Workflows og adviseringer er et af de bærende elementer i løsningen. Det er vigtigt, at institutioner kan bygge deres egne workflows og adviseringsflows. Tilbagevirkende kraft: Virkeligheden kan nogle gange være forsinket, så beslutninger skal kunne virke med tilbagevirkende kraft. Fx ved en organisationsændring eller en udnævnelse. Fremtidig ikrafttrædelse: Det skal være muligt at planlægge ændringer ud i fremtiden.

43 SPØRGSMÅL TIL LEVERANDØREN Integrationer Rolle-rettighed Lokalansatte Succesen hos institutionerne bygger i høj grad på, hvor godt løsningen kan integrere til lokale fagsystemer. De lokale fagsystemer er en ukendt verden for Moderniseringsstyrelsens systemportefølje, så ved implementering og daglig drift skal det være muligt at koble de lokale fagsystemer på ad hoc. Hvem må se hvad, hvem må gøre hvad, hvem må godkende hvad og hvordan overskuer vi det? Der er behov for alternative hierarkier fx i forbindelse med projektorganisationer, koncernfællesskaber mv. Ansatte i udlandet Især Udenrigsministeriet har ansatte rundt omkring i hele verden. Felter til adresser, sprog, forsikring, løndata kan være anderledes. Desuden kan der være krav om en tynd klient for at sikre svartider samt behov for en alternativ nøgle til CPR for personer uden cpr-nummer. 43

44 44 AFRUNDING OG VIDERE PROCES

45 PROCES FOR ANDEN RUNDE MARKEDSDIALOG I bedes bekræfte, at I ønsker at deltage i dialogmøderne senest fredag den 28. august kl Der er mange deltagere, så overvej gerne relevans Moderniseringsstyrelsen udsender bekræftelse på deltagelse mandag den 31. august. Ved for mange tilmeldte udvælges på baggrund af: Erfaring med levering af systemer til håndtering af de beskrevne ydelser for større virksomheder/institutioner. Mulighed for at levere en samlet løsning, der dækker de beskrevne systemområder. Virksomhedens størrelse set i forhold til den udbudte ydelse. Der skal være fleksible muligheder for at hoste løsningen. 45

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning. Kravspecifikationen beskriver opgaver, processer og

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Version 1.1 Side 1 af 16 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration. Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

Implementering af IndFak

Implementering af IndFak Implementering af IndFak September 2011 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Indledende afsnit 4 1.2 Formål og målgruppe 5 1.3 Opbygning af materialet 5 2 Etableringsfasen 7 2.1 Formål og målgruppe 7 2.2 Formøde

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE

KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE udvalget 10. december 2013 Indholdsfortegnelse_Toc372035170 1 Indledning... 7 2 Services fordelt på områder... 7 3 Samarbejde om service... 8 4 Forvaltningernes

Læs mere

Public 360. " En god start på vejen mod digital forvaltning"

Public 360.  En god start på vejen mod digital forvaltning Public 360 " En god start på vejen mod digital forvaltning" Indhold Tænk stort, start småt.......................................... 3 Forskellige offentlige myndigheder - samme hovedudfordring........

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere