HR-projektet Infomøde om markedsdialog. Anden runde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-projektet Infomøde om markedsdialog. Anden runde"

Transkript

1 HR-projektet Infomøde om markedsdialog Anden runde 26. August 2015

2 FORMÅL Moderniseringsstyrelsen vil gerne give markedet størst muligt kendskab til projektet og vores forretningsmæssige behov. Moderniseringsstyrelsen håber, at deltagerne i markedsdialogen kan gøre os klogere på udfordringer, herunder: Input til udbudsforløbet og forløbet efter kontraktindgåelse. Prisdrivende elementer. Risikofyldte elementer i anskaffelse af løsningen. Mulighederne for at anvende standardfunktionalitet i videst muligt omfang. 2

3 DAGSORDEN 1. Markedsdialog (slide 4 6) 2. Overordnet tidsplan, formål og gevinster (slide 7 8) 3. Opmærksomhedspunkter til forberedelse af markedsdialogen (slide 9 18) PAUSE 4. HR-Løsningen og overblik over projektet (slide 19 22) 5. Overordnet model: Statsligt, koncern, lokalt og individuelt niveau (slide 23 36) PAUSE 6. Regler og workflows - eksempler (slide 37 38) 7. Integrationer og nøglekriterier (slide 39 41) 8. Spørgsmål til leverandørerne (slide 42 43) 9. Afrunding og videre proces (slide 44 46) 3

4 PROCES FOR ANDEN RUNDE MARKEDSDIALOG Materiale bliver offentliggjort på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: HRLoesning/Leverandoerer/Anden-runde-af-markedsdialog Spørgsmål Der modtages ikke spørgsmål på infomødet. Spørgsmål stilles til senest den 27. august 2015 kl Alle spørgsmål anonymiseres og besvares skriftligt ved opslag på hjemmesiden. 4

5 PROCES FOR ANDEN RUNDE MARKEDSDIALOG I bedes bekræfte på mail, at I ønsker at deltage i dialogmøderne senest fredag den 28. august kl Der er mange deltagere, så overvej gerne relevans. Moderniseringsstyrelsens udsender bekræftelse på deltagelse mandag den 31. august. Ved for mange tilmeldte udvælges på baggrund af: Erfaring med levering af systemer til håndtering af de beskrevne ydelser for større virksomheder/institutioner. Evne til at levere en samlet løsning, der dækker de beskrevne systemområder. Virksomhedens størrelse set i forhold til den udbudte ydelse. Der skal være fleksible muligheder for at hoste løsningen. 5

6 SIDEN FØRSTE MARKEDSDIALOG 1) Indsamlet yderligere input gennem projektets referencegrupper/fora Strategisk referencegruppe Faglig referencegruppe Arbejdsgrupper inden for organisation, tidsregistrering og personaleadministration Diverse andre fora (politi, forsvar, universiteter mv.) Dette har ført til yderligere detaljering af behov 2) Udbudsstrategi udarbejdet 3) Projektinitieringsdokument og business case udarbejdet 6

7 HR-PROJEKTETS TIDSPLAN Aktivitet PID BC It-projektråd/ Finansudvalget Markedsdialog Udbudsmateriale Valg af leverandør Etablering og konfiguration Implementering Realisering Analysefase Anskaffelsesfase Gennemførselsfase Realiseringsfase 7 august 2015

8 HR-PROJEKTETS FORMÅL OG GEVINSTER Gevinster Formål Pejlemærker 1 Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor Kvalitetsløft af institutionernes og koncernernes HR-arbejde samt mere effektiv administration Bedre ledelsesinformation og styringsgrundlag 2 Optimering af processer og arbejdsgange 3 Regelefterlevelse 4 Stordriftsfordele 8 august 2015

9 9 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER TIL FORBEREDELSE AF MARKEDSDIALOGEN

10 HR-LØSNINGENS ANVENDELSESOMRÅDE Statsinstitutioner skal anvende løsningen Selvejende institutioner kan anvende løsningen SAP-institutioner kan anvende løsningen Det betyder, at ca. 130 institutioner med ca aktive medarbejdere forventes at anvende løsningen. Potentielle institutioner Stor betydning for bl.a. prismodellen, hvis en del af disse institutioner tager løsningen i brug. Løsningen skal kunne skaleres, og dette skal indtænkes i vederlagsmodellen. 10 august 2015

11 UDBUDSFORLØBET Vi anser HR-projektet for at være et meget komplekst projekt. Der kan være behov for interaktion med markedet for at ramme det mest hensigtsmæssige projektforløb og den bedst tænkelige løsning. Under udbuddet: Vi står med et valg mellem begrænset udbud og konkurrencepræget dialog. Alternativt kan der indlægges et proof-of-concept efter kontraktindgåelse (i afklaringsfasen). Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi have for øje i dette valg? 11

12 FORLØB EFTER KONTRAKTINDGÅELSE 12

13 FORLØB EFTER KONTRAKTINDGÅELSE Vi vil gerne have en diskussion af: Virker forløbet overordnet set som realistisk og hensigtsmæssigt? Behovet for agile elementer i kontrakten i forbindelse med etableringsfasen. Udtrædelses-/hæveadgang for kunde og leverandør. Opmærksomhedspunkter og format for pilotfasen skal det bruges som en test eller virkelig drift? Testforløb: Hvor meget kan udføres løbende, og hvilke dele skal placeres i afslutningen af fasen? 13

14 FORVENTET VEDERLAGSMODEL Vederlagsmodel Softwarelicenser (Software, support og vedligehold) Drift (Application management og hosting) Konfiguration og specialudvikling Integration Implementering i institutionerne Support Følger ibrugtagning Følger delleverancer Kan en fastprismodel på rettigheder til software (HR-Løsningen) være acceptabel, jf. problemstilling med potentielle institutioner? Kan der afviges fra den normale prismodel, og hvem tager stilling til det? Vederlagsbetaling, betaling i samme år som opgaveudførsel? Skal der overvejes timeafregning på bestemte ydelser? 14

15 ØVRIGE FORRETNINGSMÆSSIGE FORHOLD Krav om rettigheder: Tidsubegrænset brugsret til HR-løsningen. Udviklet funktionalitet. Integrationer. Tidsubegrænset brugs- og redigeringsret til vejledningsdokumenter. Mulighed for overdragelse til ny leverandør ved genudbud. Krav om sikkerhed: Leverandøren skal leve op til ISO og ITIL standarder. Leverandøren skal overholde Persondataloven. Leverandøren skal gennemføre it-revision, og konklusioner skal stilles til rådighed for Moderniseringsstyrelsen. 15

16 HOSTING AF HR-LØSNINGEN Moderniseringsstyrelsen ønsker en driftssikker og økonomisk attraktiv model for hosting. Statens It skal hoste HR-Løsningen. Statens It er i proces med at overtage hostingopgaven for diverse fællesstatslige systemer. Der er forskellige driftsmodeller. Vi ønsker input til valg af den bedste model. Statens It er inddraget i projektet og indgår som hostingleverandør i den fremtidige projektproces. Statens It vil i den forbindelse samarbejde med den fremtidige applikationsleverandør. 16

17 STATENS IT S DRIFTSMODELLER 17

18 STATENS IT S DRIFTSMODELLER Statens It har udgivet informationsfoldere om fordeling af arbejds- og ansvarsområder i de forskellige driftsmodeller. Folderne lægges på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside sammen med det øvrige materiale før dialogmøderne. Dialogmøderne fokuserer på fordelingen af ansvarsområder: Den egentlige hostingopgave (servere og software mv.). Opmærksomhedspunkter ved implementering/opsætning. Patches samt anden udvikling og konfiguration. Opmærksomhedspunkter ved supportopgaven. Opmærksomhedspunkter ved integrationer. 18

19 19 HR-LØSNINGEN

20 HR-LØSNINGEN OVERBLIK OVER PROJEKTET HR Løsningen Kernefunktionalitet Personaleadministration Organisationsstyring Tidsregistrering Rapportering Personaledata Standard processer Effekthåndtering Personalejournal (Til afklaring) Organisationshierarkier Godkendelseshierarkier Stillingskontroller Registreringsramme Stillingsprofiler Centrale og lokale regler Tværgående rapportering Centrale og lokale rapporter Støttefunktionalitet Workflows og arbejdsgange Centrale og lokale workflows Snitflader til andre systemer Sagsstyring Advisering Løbende overvågning Triggeropsætning Tværgående rolle/rettigheder Multiple godkendelseshierarkier Stedfortræderfunktion Privilegiestyring Andre: Fælles dataformat og definition Regelmotor Konverteringsregler 20

21 HR-LØSNINGEN OVERBLIK OVER PROJEKTET Forretningsanalysen Næste skridt Kravspecifikationen og udbud Forretningskendskabet oversættes til en kravspecifikation Her står vi Beslutningsparametre Gevinster i business casen Processer Arbejdsgruppers input Løbende dialog med brugerne Faglig og strategisk referencegruppe Markedsdialog Konsulentvurderinger Bedste praksis Erfaringsudveksling med andre institutioner Idé Analyse Anskaffelse Gennemførelse Realisering Analyseresultat til kravspecifikation Projektet har opbygget en solid best praksis Bredt kendskab til statens forretningsprocesser Stor diversitet blandt statens institutioner Krav til fleksibilitet 21

22 Indledning - Perspektivet HR i fokus HR-Løsningen bliver samlingspunktet for 3 forskellige systemer. HR-funktionen skal være styrende for den løsning der vælges, så det ikke domineres af områderne Overenskomster, tid eller løn Navision, RejsUd, Campus, IndFak, databaser, m.fl. Overenskomster HR-Løsningen Overenskomster Centralorganisation Fællesoverenskomst Organisationsaftaler Stillingskataloger Protokollater / cirkulærer Løn - SLS Stamdata PKAT, Klasse, Trin Lønform Lønkoder/løngrupper Tjenestetid Timeløn Fravær Tillæg 22 Tid Tid Stamdata Stilling Arbejdstid Normtid og periode Dag/døgn Timeløn / fuldtid / deltid Aktiviteter/tillæg Saldo Status (aktiv, fravær, orlov, ferie) Løn - SLS august 2015

23 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU 1 Statens konfiguration Centrale regler og muligheder opsættes 2 Koncern-HR-konfiguration Koncernregler og muligheder opsættes med udgangspunkt i stats konfigurationen Rapportering og standardrapporter De kan udarbejdes på flere niveauer. Data har sporbarhed helt nede fra en individuel konfiguration. 3 Lokal HR-konfiguration Bedste praksis og lokale behov Det bliver muligt at efterleve institutioners og individuelles behov med lokale konfigurationer og individuelle tilpasninger, men med udgangspunkt i en hovedregel fra staten og eventuelt koncernen. Lokale regler og muligheder opsættes med udgangspunkt i koncernkonfiguration 4 Individuel konfiguration Individuelle parametre kan tilpasses 23 august 2015

24 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU EKSEMPEL PÅ STILLINGSKATALOG Centralt katalog Stillingskatalog Stilling Kontorfunktionær Fuldmægtig Specialkonsulent Chefkonsulent Teamleder Kontorchef Bedste praksis og lokale behov Det bliver muligt at efterleve institutioners og individuelles behov med lokale konfigurationer og individuelle tilpasninger, men med udgangspunkt i en hovedregel fra staten og eventuelt koncernen. Kontorfunktionær It-medarbejder Projektmedarbejder Driftsmedarbejder Fuldmægtig It-medarbejder Projektmedarbejder Driftsmedarbejder Specialkonsulent It-medarbejder Projektmedarbejder Driftsmedarbejder Lokalt katalog Rapportering og standardrapporter De kan udarbejdes på flere niveauer. Data har sporbarhed helt nede fra en individuel konfiguration Attributter Beskrivelse Attributter Værdi Kontorfunktionær/ Vilkår Katalog It-medarbejder Arbejdsvindue 06:00 17:00 Normtid 37 timer Arbejdstidsperiode Uge Arbejdsdage* Katalog Rådighedsforpligtelse 20 timer/periode Godtgørelse* Katalog Godkendelse* Tid/løn Tidsregistrering* Ja/nej Andre systemer* Katalog Processer* Katalog Krav til dokumenter* Katalog *Trækkes fra katalog/tabel 24 august 2015

25 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU EKSEMPEL PÅ EFFEKT KATALOG Centralt katalog Effektkatalog Beklædning Mobiltelefon Identifikation PC Adgangsnøgler/kort Bedste praksis og lokale behov Det bliver muligt at efterleve institutioners og individuelles behov med lokale konfigurationer og individuelle tilpasninger, men med udgangspunkt i en hovedregel fra staten og eventuelt koncernen. Lokalt katalog Beklædning Standarduniform 1 Standarduniform 2 Standarduniform 3 Mobiltelefon Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy 3 Nokia Lumia 625 HTC One mini Identifikation Identifikationskort alle Identifikationskort Datavej 16 Rapportering og standardrapporter De kan udarbejdes på flere niveauer. Data har sporbarhed helt nede fra en individuel konfiguration Lokale attributter Beskrivelse Attributter Værdi Effektnummer Billeder Standarduniform Farve Blå Link 1 Størrelse 50 Samsung Serie Link Galaxy ID Alle ID nummer Link 25 august 2015

26 Personaleadministration - Arbejdstid Styringsparametre Arbejdstidsregelramme Overenskomst og protokollat AC OAO, CO10, LC Organisationsaftale OAO HK 3F Protokollater (betinget) HK Bilag 5 Bilag 8 Kommunalreformen Stillinger HK Kontorfunktionærer o Kontorelever o Ansatte uden EU o Ansatte med EU o Specialister o Laboranter o Praktikanter o Ansatte uden EU o Ansatte med EU o It-medarbejdere o Prosa o HK Vilkår Vilkår Arbejdstid Arbejdsperiode Dag/Døgn Merarbejde/overarbejde Fuldtid, deltid, seniorjob, løntilskud, skånejob, forskerordning Normtid Dag, uge, måned, kvartal, år Dag/døgn Merarbejde/overarbejde Arbejdsvindue Fra-til (eksempel 06:00 17:00) Arbejdsdage Godtgørelsesmuligheder Rådighedsforpligtigelse Rådighedsperiode Tidsregistrering Andre systemer Faste dage/dynamisk planlægning Overarbejde, flexkonto, opsparingsdage Tal Dag, uge, måned, kvartal, år Ja/nej SLS, Navision, Campus, AD, IndFak, RejsUd 26 august 2015

27 Personaleadministration - Løn Styringsparametre Lønregelramme Overenskomst og protokollat AC OAO, CO10, LC Organisationsaftale OAO HK 3F Protokollater (betinget) HK Bilag 5 Bilag 8 Kommunalreformen Stillinger HK Kontorfunktionærer o Kontorelever o Ansatte uden EU o Ansatte med EU o Specialister o Laboranter o Praktikanter o Ansatte uden EU o Ansatte med EU o It-medarbejdere Stilling PKAT Klasse Løntrin Kontorelev august 2015

28 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU EKSEMPEL PÅ GODTGØRELSESKATALOG Godtgørelsesmuligheder Beregnes Interval Faktor Enhed Løntype Maks Periode (angives) Beregningsfelter ved periodens slut Afspadsering Udbetaling Manuel fordeling ved periodeslut Manuel fordeling ved periodeslut Time N/A 10 dage Kvartal Tidssaldo (periodens registrerede tid ,5 Time periodens normtid allerede allokeret tid) 100-2,0 Time Time Mapning Kvartal Tidssaldo (periodens registrerede tid ,5 Time periodens normtid allerede allokeret tid) 100-2,0 Time Ferieudbetaling Manuelt N/A 1,0 Time Mapning 5 dage Ferieår Feriesaldo (periodens registrerede ferie N/A 1,0 Dage periodens normferie) Maks 5 Særlige feriedage Manuelt N/A 1,0 Time Mapning 5 dage Ferieår Ferie/fri saldo (periodens registrerede N/A 1,0 Dage ferie periodens normferie) Maks 5 28 august 2015

29 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU EKSEMPEL PÅ FRAVÆRSKATALOG Fravær Type Særlige dokumenter Særlige processer Maks Opfølgning Tidsregistrering Barselsorlov Graviditetsorlov Vandrejournal Barselsplan Refusion Barselsorlov Fødselsattest Afviklingsplan Refusion Fædreorlov Fødselsattest Afviklingsplan Refusion Forældreorlov Fødselsattest Afviklingsplan Refusion 4 uger N/A 12 uger N/A 7 uger N/A 12 uger N/A Sygdom Alm. Sygdom Ingen Ingen 4 uger 10 dage Langtidssygdom Lægeerklæring Adviseringsproces Refusion N/A N/A Delvist syg Mulighedserklæring Adviseringsproces Refusion N/A 5 dage Syge børn/nærtstående sygdom Syge børn under barsel Lægeerklæring Fødselsattest Adviseringsproces Refusion Syge børn Lægeerklæring Adviseringsproces Refusion N/A N/A N/A N/A Nærtstående sygdom Lægeerklæring Adviseringsproces Refusion N/A N/A Orlov Tjenestefrihed uden løn Ingen Adviseringsproces Refusion 3 år Halvårlig 29 Retmæssig orlov Retmæssig Orlovsdokument Adviseringsproces Kontrolproces Refusion 3 år Halvårlig *Trækkes fra et katalog/tabel august 2015

30 FORRETNINGSPROCESORIENTEREDE KRAV Vi kravstiller de forretningsbehov leverancen skal understøtte Moderniseringsstyrelsen Forretningsprocesser Forretningsdata Aktører Leverancen Funktionalitet Fysisk data Integrationer 30

31 Eksempel på en central proces Personaleadministration Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen Proces 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto 1.1 Anmodning Medarbejder med privilegier vil ansætte 1.2 Udfyld data Angiv afdeling Angiv stilling Angiv lønramme Udfyld overenskomst Udfyld jobopslagsskabelon Vedhæft jobopslag 1.3 Send til erekruttering Data Leder Godkender Afdeling Stilling Overenskomst Jobopslag Systemer E-Rekruttering Modtager data og starter rekrutteringsprocessen 31

32 Eksempel på en central proces Personaleadministration Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 9 Fravær 10 Afslutning Organisation 11 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 12 Medarbejder skifter virksomhed 13 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 14 Kontoplan 15 Registreringsramme 16 Aliaskonto Proces 2.1 Modtag kandidaten 2.2 Kontakt kandidat 2.3 Opdater stamdata og status Navn, adresse, CPR Anciennitet (oplysningsskema) Dokumenter og arkiver 2.4 Udarbejd løntilbud Udfyld: Overenskomst Organisationsaftale Protokollater/cirkulærer Stillinger PKAT Klasse Trin Lønkoder (tillæg) 2.5 Opret personalejournal 2.6 Dan løntilbudsfil 2.7 Send løntilbud og arkiver 2.8 Modtag svar og arkiver 2.9 Dan kontrakt 2.10 Send kontrakt Data Leder Godkender Afdeling Stilling Jobopslag Navn Telefon Dokumenter CPR Processer Overenskomst Organisationsaftale Protokollater Cirkulære Stilling Personalekategori Lønklasse Løntrin Systemer E-Rekruttering Indeholder data på kandidaten. Data skal sendes tilbage til HR- Løsningen CPR Navn og adresse skal CPR valideres E-Boks Løntilbud, kontrakter og andre dokumenter udveksles via E- Boks 32

33 Eksempel på en central proces Personaleadministration Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid Opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto Ansættelse 3.1 Modtag kontrakt 3.2 Forbered ansættelse Startdato / slutdato 3.2 Aktivér medarbejder Opret i systemer Bestil effekter Bestil foto til ID Bestil velkomstdokumenter Send velkomstmail 3.3 Opsæt arbejdstidsregler (standard angivet ud fra central regel fra overenskomst) Vilkår Arbejdstid Normperiode Merarbejde/overarbejde Rådighed/ingen rådighed Godtgørelsesmuligheder Ja/nej tidsregistrering Dokumenter 3.4 Angiv systemer 3.5 Opret pension og forsikring 3.6 Registrer eventuel ægtefælle og børn Data Medarbejder ID Startdato Slutdato Effektnavn Effekt ID Udleveringsdato Dokumenter s Afvigelsesindhold Kvitteringer Arbejdstid Systemer Pension Forsikring Børn Ægtefælle Systemer SLS Såfremt der er tale om en lønnet medarbejder, oprettes medarbejder i lønsystemet RejsUd/IndFak/Campus Hvis systemerne er knyttet som system til medarbejderen, oprettes medarbejderen i de angivne systemer Navision Såfremt der er tale om en institution, der benytter Navision, skal medarbejderen oprettes i Navision Active Directory Såfremt der er tale om en institution, der benytter SIT s AD, skal oplysninger sendes til SIT Lokale fagsystemer Alle institutioner har deres egne fagsystemer. Det skal være muligt at medarbejderoprettelser sker til disse fra HR-Løsningen Manuelle aktører ( s) kvitteringer 33

34 Eksempel på en central proces Tidsregistrering Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid Opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto Ny arbejdstidsaftale 8.1.1a 8.1.1b 8.1.1c 8.1.1d 8.1.1e 8.1.1f Medarbejder med privilegier vil oprette en ny arbejdstidsaftale Angiv niveau for aftalen Central arbejdstidsaftale Lokal arbejdstidsaftale Angiv ny værdi Tildel nøgle Angiv værdi Angiv regler for værdien -Hvem må/må ikke bruge den? -Hvornår må den bruges? -Hvilke standardværdier er der i tidsvariablerne? Tidsvariabler (dag, døgn, fuldtid/deltid, normtid, arbejdsdage etc.) - Mapning til lønudbetalinger af saldi (SLS-løndele) Hvis ændring kræver godkend Send til godkender Send/udgiv data til andre aktører Data Saldo Enheder Periode Medarbejder Arbejdstid Lønkoder Overenskomst Organisationsaftale Protokollater Cirkulære Stilling Systemer SLS Lønddata Navision Løndata fra SLS Tidsforbrug fra HR Lokale fagsystemer Løndata Tidsforbrug Manuelle aktører ( s) kvitteringer 8.1.1g Modtag svar (fejl/accept) 34

35 Eksempel på en central proces Organisation Forretningsprocesser Data Aktører Proces Systemer # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid Opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto a b c d e f Virksomhedsoprettelse og ajourføring Anmodning Medarbejder med privilegier vil oprette en afdeling Angiv ny afdeling Angiv navn Angiv relation i organisationen Angiv stamdata til organisationen Angiv type (linje, stab, projekt) Angiv start-slutdato Angiv en leder Angiv beskrivelse Angiv privilegier gældende for lederen i afdelingen Tilknyt medarbejdere Opret afdelingsjournal Tilknyt dokumenter Hvis ændring kræver godkend Send til godkender Send/udgiv data til andre aktører Data Afdeling Delregnskab Segment Beskrivelser Privilegier Type Relationer Startdato Slutdato Medarbejdere Beskrivelser Privilegier Dokumenter SLS Hierarkidata RejsUd/IndFak/Campus Hierarkidata Navision Hierarkidata SKS/SB Sikring af delregnskab og bevillinger passer med organisationen Lokale fagsystemer Hierarkidata Manuelle aktører ( s) kvitteringer g Modtag svar (fejl/accept) 35

36 ARBEJDSTID Der er stor diversitet i arbejdstidsreglerne for staten. Der er centrale overenskomster, som fortolkes i de lokale arbejdstidsaftaler. Reglerne for arbejdstidsrammerne er nogenlunde statiske indenfor nogle rammer. Fx arbejdstid, dag/døgn arbejde, helligdage etc. I staten beregnes forskellige saldi, som f.eks. overarbejde, natarbejde, ulempetimer, søndagstillæg, helligdagstillæg, vagtpenge etc. Det skal være muligt at definere, om en arbejdstidsaftale udløser optjening på disse saldi, og det skal være muligt at afvige lokalt eller individuelt. Desuden skal behandlingen af saldi til fx afspadsering eller udbetaling kunne opsættes. Det skal det være muligt at definere saldiens periode. og hvor meget der overføres/kompenseres. Eksempler: Restferie i udgangen af ferieåret: Man må som hovedregel kun overføre 5 dage til næste ferieår. Man må som hovedregel kun få udbetalt 5 dage. Overarbejde: Alt overarbejde udbetales som hovedregel med faktor 1.5. Overarbejde indenfor rådighedsforpligtelsen for fuldmægtige skal som udgangspunkt ikke kompenseres. Chefer og konsulenter får ingen kompensation. 36

37 37 REGLER OG WORKFLOWS I ÉT EKSEMPEL

38 Eksempel på afvigelse - Udenrigsministeriet Personaleadministration Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid Opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto Proces 2.1 Modtag kandidaten + Sikkerhedsgodkendelse 2.2 Kontakt kandidat 2.3 Opdater stamdata og status Navn, adresse, CPR Anciennitet (oplysningsskema) Dokumenter og arkiver 2.4 Udarbejd løntilbud Udfyld: Overenskomst Organisationsaftale Protokollater/cirkulærer Stillinger PKAT Klasse Trin Lønkoder (tillæg) 2.5 Dan løntilbudsfil 2.6 Send løntilbud og arkiver 2.7 Modtag svar og arkiver 2.8 Dan kontrakt 2.9 Send kontrakt Data Leder Godkender Afdeling Stilling Jobopslag Navn Telefon Dokumenter CPR Processer Overenskomst Organisationsaftale Protokollater Cirkulære Stilling Personalekategori Lønklasse Løntrin Sikkerhedsgodkendt Systemer E-Rekruttering Indeholder data på kandidaten. Data skal sendes tilbage til HRløsningen CPR Navn og adresse skal CPR valideres E-Boks Løntilbud, kontrakter og andre dokumenter udveksles via E- Boks Aktør SIK Udenrigsministeriets egen sikkerhedsafdeling ansøger PET om en sikkerhedsgodkendelse af en kandidat. SIK modtager sikkerhedsgodkendelse og godkender kandidat til ansættelse 38

39 INTEGRATIONER Systemer med data SLS LDV Navision Budget Campus ØDUP RejsUd IndFak Lokale økonomisystemer Statens erekruttering Lokale fagsystemer HR-løsningen Specifik data Systemer uden data Integrationslag Lokale fagsystemer Rådata Integrationslag Eksempler på webservices 1. Personoplysninger 2. Stillingsoplysninger 3. Anciennitetsoplysninger 4. Organisationsoplysninger 5. Lønoplysninger 6. Personlige oplysninger 7. Tidsoplysninger 8. Rettighedsoplysninger 9. Effektoplysninger HR-Løn Intranet Hjemmesider Campus Pensab Eksterne systemer CPR CVR Danmarks Statistik Fagforbund

40 INTEGRATIONSLAGET BLIVER EN NØGLEKOMPONENT Performance HR-løsningen vil indeholde data til mange fællesstatslige systemer og lokale fagsystemer og skal derfor kunne kommunikere i forskellige dataformater. Derudover vil løsningen danne mange stamdata til HR-data, som skal sendes/hentes til/af forskellige systemer. Dette skal ske uden, at performance på systemet påvirkes. Cockpit/overvågning HR-løsningen vil på sigt have rigtig mange integrationer. Det er vigtigt, at integrationer kan overvåges i forhold til svartider, transaktioner og generel adfærd. Fleksibilitet HR-løsningen skal integrere til mange forskellige systemer i forskellige tempi. Det er vigtigt, at løsningen kan lave en ny integration eller tilpasse en eksisterende hurtigt og fleksibelt. 40

41 NØGLEKRITERIER FOR FUNKTIONALITETEN Kriterier og beskrivelser Kriterier Nemt Hurtigt Transparent Sikkert Versionering Historik Sporbarhed Beskrivelse Workflows, regler, artikler og aktører skal kunne tilpasses af superbrugere/administratorer, som har fået relativ kort oplæring. Tilpasninger skal kunne ske indenfor en overskuelig periode, da hverdagen i institutionerne er dynamisk og ofte ændrer karakter. Opsætningerne skal være gennemskuelige, så det er muligt hurtigt at identificere en institutions opsætning. Eventuelt grafisk visning af workflows, hierarkier, regler etc. Der skal være Chinese Walls mellem institutionernes opsætninger og informationer, men der findes administrative servicecentre, som skal kunne se data på tværs af statens institutioner. Det skal være muligt at lave tilpasningerne uden at gå på kompromis med evnen til at opgradere til nyeste versioner af software. Der skal være fuld historik på opsætninger og ændringer. Der skal være fuld sporbarhed på ændringer. 41

42 SPØRGSMÅL TIL LEVERANDØREN 42 Opmærksomheder i næste fase og håndtering Område Personalejournal Data Vagt- /ferieplanlægning Workflow & advis Ikrafttrædelse Beskrivelse Systemet skal kunne håndtere dokumentation, men vi er usikre på, om systemet skal understøtte journalisering. Her tænker vi specifikt på, om systemet kan understøtte journaliseringsforpligtelsen, og hvilken indflydelse det vil have på eksisterende journaliseringssystemer. Dokumenter skal automatisk journaliseres som en del af processen. Der skal være central mulighed for at trække data ud på tværs af institutionerne. I forhold til lokale afvigelser er det dermed nødvendigt, at lokale afvigelser sker i den centrale datamodel. Forretningsundersøgelsen har vist, at medarbejdere skal have mulighed for at planlægge deres arbejdstid, da det har indflydelse på fraværsregler. Fx hvis en medarbejder har planlagt 12 timers arbejde og bliver syg, skal sygedagen tælle 12 timer. Det samme gælder for feriedage. Workflows og adviseringer er et af de bærende elementer i løsningen. Det er vigtigt, at institutioner kan bygge deres egne workflows og adviseringsflows. Tilbagevirkende kraft: Virkeligheden kan nogle gange være forsinket, så beslutninger skal kunne virke med tilbagevirkende kraft. Fx ved en organisationsændring eller en udnævnelse. Fremtidig ikrafttrædelse: Det skal være muligt at planlægge ændringer ud i fremtiden.

43 SPØRGSMÅL TIL LEVERANDØREN Integrationer Rolle-rettighed Lokalansatte Succesen hos institutionerne bygger i høj grad på, hvor godt løsningen kan integrere til lokale fagsystemer. De lokale fagsystemer er en ukendt verden for Moderniseringsstyrelsens systemportefølje, så ved implementering og daglig drift skal det være muligt at koble de lokale fagsystemer på ad hoc. Hvem må se hvad, hvem må gøre hvad, hvem må godkende hvad og hvordan overskuer vi det? Der er behov for alternative hierarkier fx i forbindelse med projektorganisationer, koncernfællesskaber mv. Ansatte i udlandet Især Udenrigsministeriet har ansatte rundt omkring i hele verden. Felter til adresser, sprog, forsikring, løndata kan være anderledes. Desuden kan der være krav om en tynd klient for at sikre svartider samt behov for en alternativ nøgle til CPR for personer uden cpr-nummer. 43

44 44 AFRUNDING OG VIDERE PROCES

45 PROCES FOR ANDEN RUNDE MARKEDSDIALOG I bedes bekræfte, at I ønsker at deltage i dialogmøderne senest fredag den 28. august kl Der er mange deltagere, så overvej gerne relevans Moderniseringsstyrelsen udsender bekræftelse på deltagelse mandag den 31. august. Ved for mange tilmeldte udvælges på baggrund af: Erfaring med levering af systemer til håndtering af de beskrevne ydelser for større virksomheder/institutioner. Mulighed for at levere en samlet løsning, der dækker de beskrevne systemområder. Virksomhedens størrelse set i forhold til den udbudte ydelse. Der skal være fleksible muligheder for at hoste løsningen. 45

Tidsprojektet Infomøde om markedsdialog. Tredje runde

Tidsprojektet Infomøde om markedsdialog. Tredje runde Tidsprojektet Infomøde om markedsdialog Tredje runde 24. august 2016 VELKOMMEN Præsentation af Moderniseringsstyrelsens medarbejdere Kontorchef Kjeld Speiermann-Vognsen Teamleder Karen Ejersbo Iversen

Læs mere

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret? Navision Stat 5.1 Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Regnskabsregistrering, budgettering, likviditetsstyring, kreditoradministration, debitoradministration, afstemninger og omkonteringer. Hvornår

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Bilag 3 Administration af brugeradgang

Bilag 3 Administration af brugeradgang Bilag 3 Administration af brugeradgang Dette bilag indeholder dels en oversigt over, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for de forskellige systemer og dels informationer, som kan

Læs mere

Tilslutningsaftale Til Webservice

Tilslutningsaftale Til Webservice Tilslutningsaftale Til Webservice Mellem De offentlige institutioner der er tilsluttet Campus CVR Og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K CVR: 10 21

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011 Anskaffelse og implementering 7. april 2011 Anskaffelse og implementering - hvordan kan implementering tænkes ind i anskaffelsesprocessen? Hvilken erfaring har Region Hovedstaden gjort i forbindelse med

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering af det personaleadministrative område på AU.

Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering af det personaleadministrative område på AU. AARHUS UNIVERSITET J.NR. AU- INDSTILLING Møde: Mødedato: Mødested: Den administrative forandringsproces, Styregruppemøde 6. oktober 2009 Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn

HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn Værktøjskonference 2009 ved Maja Møller Sousa og Espen Jürgensen, Økonomistyrelsen HR-Løn 1. Velkomst 2. Formål og udfordringer 3. Hvad kan HR-Løn? 4. Hvornår og

Læs mere

SLS-guide PKAT-beskrivelse

SLS-guide PKAT-beskrivelse SLS-guide PKAT-beskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte PKAT - personalekategorier. Indhold 1. Hoved på PKAT-beskrivelsen...

Læs mere

Annonceringen vedrører: Leveringsaftale for en periode på 36 måneder.

Annonceringen vedrører: Leveringsaftale for en periode på 36 måneder. Administrationsafdelingen Dato: 19. august 2013 Kontor: Økonomistyringskontoret Sagsbeh: Lisa Drevsholt Ditlevsen Sagsnr.: 2012-0283-0004 Dok.: 861690 Opfordringsskrivelse I medfør af tilbudslovens 15

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme August 2015 INDLEDNING Styringsrelevans Hensigten med en registreringsramme er at understøtte styringsbehovene. Derfor kan opsætningen af en registreringsramme

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Opslag af stillinger til studerende. Stillinger til studerende skal indrykkes på http://jobbank.aau.dk/kunder

Opslag af stillinger til studerende. Stillinger til studerende skal indrykkes på http://jobbank.aau.dk/kunder Opslag af stillinger til studerende Stillinger til studerende skal indrykkes på http://jobbank.aau.dk/kunder Log ind via felterne med overskriften: Har du en rammeaftale? Brugernavn: AAuniversitet Adgangskode:

Læs mere

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING

Læs mere

Bilag 7 Forretningsnødplaner

Bilag 7 Forretningsnødplaner Bilag 7 Forretningsnødplaner 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Dette bilag beskriver forretningsnødplaner for de mest kritiske opgaver i følgende systemer: Statens Lønsystem/Statens Pensionssystem/HR-Løn

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret 15. april 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret 15. april 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 10.03.17 ØS/ØSY/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Vejledning til Anmodning om fravær samt Sygemelding

Vejledning til Anmodning om fravær samt Sygemelding Vejledning til Anmodning om fravær samt Sygemelding Sådan sender du ferie og sygemeldinger Indhold Anmodning om fravær... 2 Sygemelding... 4 Opsætning i EASY... 5 Support... 7 Senest redigering 16.03.2017

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1.

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. december 2011 1 PROGRAM 1. Præsentation af digitaliseringsstyrelsen/ministeriernes

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår går FLIS i luften?... 2 Når FLIS går i luften... 3 Implementering af FLIS i kommunerne...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Bedste praksis for lønforhandlingsdata

Bedste praksis for lønforhandlingsdata Side 1 af 11 Bedste praksis for lønforhandlingsdata Denne bedste praksis beskriver hvilke løndata/rapporter, der kan anvendes i forbindelse med lokale lønforhandlinger. Lokale lønforhandlinger er de forhandlinger

Læs mere

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset.

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset. Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset. Denne kube kan du anvende til at analysere optjent og afholdt ferie

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 10 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn Indhold 1. Forord... 2 2. Afgangsårsager...

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Funktionsbeskrivelser

Funktionsbeskrivelser 3B Funktionsbeskrivelser 3B FUNKTIONSBESKRIVELSER... 1 3B.1 INDLEDNING 3 3B.2 ORGANISATION 3 3B.3 REGELGRUNDLAGET 4 3B.4 RESSORTOMLÆGNING 6 3B.5 KONFIGURATION 6 3B.6 STILLING TITEL JOB/FUNKTION - PERSON

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

1 Opsætning af Lønaftaler

1 Opsætning af Lønaftaler Indhold 1 Opsætning af Lønaftaler... 1 1.1 Lønaftalen... 2 1.1.1 Gyldighed... 2 1.1.2 Arbejdstid... 2 1.1.3 Flex... 4 1.1.4 Løntillæg og flextillæg... 6 1.2 Ny overenskomst... 9 1.3 Kopier lønaftale...

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen DAGSORDEN Idégrundlag & baggrund Funktionalitet E-læring Tilslutning Afrunding & spørgsmål Idégrundlag & baggrund IDÉGRUNDLAG & BAGGRUND Campus er en fællesoffentlig

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

RCS Tidsregistering. Læs mere på næste side 1/6. 3 gode grunde til at vælge RCS Tidsregistrering: 1.

RCS Tidsregistering. Læs mere på næste side 1/6. 3 gode grunde til at vælge RCS Tidsregistrering: 1. RCS Tidsregistering RCS Tidsregistrering er værktøjet til håndtering af medarbejdernes Komme/Gå og Job/Tid registreringer. Systemet samler alle facetter af Komme/Gå og Job/Tidregistreringerne i et enkelt

Læs mere

of Office Fraværsregistrering Fraværsadministration Reduceret sygefravær ON THE SPOT REGISTRATION MOBILE WEB WWW.BITABIZ.

of Office Fraværsregistrering Fraværsadministration Reduceret sygefravær ON THE SPOT REGISTRATION MOBILE WEB WWW.BITABIZ. Out of Office Fraværsregistrering Fraværsadministration Reduceret sygefravær SMS fra BitaBIZ BitaBIZ Out of Office Hej Jens, Meld sygdom vi har modtaget din registrering. Du har Ansøg om ferie haft 3 sygedage

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Hvorfor skal du vælge TempNet?

Hvorfor skal du vælge TempNet? TempNet Hvorfor skal du vælge TempNet? Cloud-løsning TempNet er cloud-baseret løsning. Det betyder du kan bruge systemet på alle dine enheder, samt alle data er realtime alle steder i systemet. Software

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Spørgsmål til leverandørerne i markedsdialog

Spørgsmål til leverandørerne i markedsdialog Spørgsmål til leverandørerne i markedsdialog ASTA, Ansøgnings- og tilskudsadministrationssystem Side 1/7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE... 3 3.1 Indledende

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til projekt Tidsstyring Hvad er formålet med Tidsstyringsprojektet?... 2 Hvad betyder det for mig?... 2 Hvem skal benytte

Ofte stillede spørgsmål til projekt Tidsstyring Hvad er formålet med Tidsstyringsprojektet?... 2 Hvad betyder det for mig?... 2 Hvem skal benytte Ofte stillede spørgsmål til projekt Tidsstyring Hvad er formålet med Tidsstyringsprojektet?... 2 Hvad betyder det for mig?... 2 Hvem skal benytte Tidsstyring?... 2 Hvordan får jeg kompetencer til at bruge

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.)

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 08/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Inseminørenes Arbejdskalender er et redskab med det formål at gøre det lettere for inseminører at planlægge og udveksle arbejdskalendre og samtidig holde

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.)

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013 GENUDBUD AF NEMREFUSION 28. november 2013 Agenda Formål med genudbuddet og overordnede målsætninger Funktionalitet og værdi System design drift support Selvbetjeningskomponent (option) Tidsplan/udbudsform

Læs mere