HR-projektet Infomøde om markedsdialog. Anden runde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-projektet Infomøde om markedsdialog. Anden runde"

Transkript

1 HR-projektet Infomøde om markedsdialog Anden runde 26. August 2015

2 FORMÅL Moderniseringsstyrelsen vil gerne give markedet størst muligt kendskab til projektet og vores forretningsmæssige behov. Moderniseringsstyrelsen håber, at deltagerne i markedsdialogen kan gøre os klogere på udfordringer, herunder: Input til udbudsforløbet og forløbet efter kontraktindgåelse. Prisdrivende elementer. Risikofyldte elementer i anskaffelse af løsningen. Mulighederne for at anvende standardfunktionalitet i videst muligt omfang. 2

3 DAGSORDEN 1. Markedsdialog (slide 4 6) 2. Overordnet tidsplan, formål og gevinster (slide 7 8) 3. Opmærksomhedspunkter til forberedelse af markedsdialogen (slide 9 18) PAUSE 4. HR-Løsningen og overblik over projektet (slide 19 22) 5. Overordnet model: Statsligt, koncern, lokalt og individuelt niveau (slide 23 36) PAUSE 6. Regler og workflows - eksempler (slide 37 38) 7. Integrationer og nøglekriterier (slide 39 41) 8. Spørgsmål til leverandørerne (slide 42 43) 9. Afrunding og videre proces (slide 44 46) 3

4 PROCES FOR ANDEN RUNDE MARKEDSDIALOG Materiale bliver offentliggjort på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: HRLoesning/Leverandoerer/Anden-runde-af-markedsdialog Spørgsmål Der modtages ikke spørgsmål på infomødet. Spørgsmål stilles til senest den 27. august 2015 kl Alle spørgsmål anonymiseres og besvares skriftligt ved opslag på hjemmesiden. 4

5 PROCES FOR ANDEN RUNDE MARKEDSDIALOG I bedes bekræfte på mail, at I ønsker at deltage i dialogmøderne senest fredag den 28. august kl Der er mange deltagere, så overvej gerne relevans. Moderniseringsstyrelsens udsender bekræftelse på deltagelse mandag den 31. august. Ved for mange tilmeldte udvælges på baggrund af: Erfaring med levering af systemer til håndtering af de beskrevne ydelser for større virksomheder/institutioner. Evne til at levere en samlet løsning, der dækker de beskrevne systemområder. Virksomhedens størrelse set i forhold til den udbudte ydelse. Der skal være fleksible muligheder for at hoste løsningen. 5

6 SIDEN FØRSTE MARKEDSDIALOG 1) Indsamlet yderligere input gennem projektets referencegrupper/fora Strategisk referencegruppe Faglig referencegruppe Arbejdsgrupper inden for organisation, tidsregistrering og personaleadministration Diverse andre fora (politi, forsvar, universiteter mv.) Dette har ført til yderligere detaljering af behov 2) Udbudsstrategi udarbejdet 3) Projektinitieringsdokument og business case udarbejdet 6

7 HR-PROJEKTETS TIDSPLAN Aktivitet PID BC It-projektråd/ Finansudvalget Markedsdialog Udbudsmateriale Valg af leverandør Etablering og konfiguration Implementering Realisering Analysefase Anskaffelsesfase Gennemførselsfase Realiseringsfase 7 august 2015

8 HR-PROJEKTETS FORMÅL OG GEVINSTER Gevinster Formål Pejlemærker 1 Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor Kvalitetsløft af institutionernes og koncernernes HR-arbejde samt mere effektiv administration Bedre ledelsesinformation og styringsgrundlag 2 Optimering af processer og arbejdsgange 3 Regelefterlevelse 4 Stordriftsfordele 8 august 2015

9 9 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER TIL FORBEREDELSE AF MARKEDSDIALOGEN

10 HR-LØSNINGENS ANVENDELSESOMRÅDE Statsinstitutioner skal anvende løsningen Selvejende institutioner kan anvende løsningen SAP-institutioner kan anvende løsningen Det betyder, at ca. 130 institutioner med ca aktive medarbejdere forventes at anvende løsningen. Potentielle institutioner Stor betydning for bl.a. prismodellen, hvis en del af disse institutioner tager løsningen i brug. Løsningen skal kunne skaleres, og dette skal indtænkes i vederlagsmodellen. 10 august 2015

11 UDBUDSFORLØBET Vi anser HR-projektet for at være et meget komplekst projekt. Der kan være behov for interaktion med markedet for at ramme det mest hensigtsmæssige projektforløb og den bedst tænkelige løsning. Under udbuddet: Vi står med et valg mellem begrænset udbud og konkurrencepræget dialog. Alternativt kan der indlægges et proof-of-concept efter kontraktindgåelse (i afklaringsfasen). Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi have for øje i dette valg? 11

12 FORLØB EFTER KONTRAKTINDGÅELSE 12

13 FORLØB EFTER KONTRAKTINDGÅELSE Vi vil gerne have en diskussion af: Virker forløbet overordnet set som realistisk og hensigtsmæssigt? Behovet for agile elementer i kontrakten i forbindelse med etableringsfasen. Udtrædelses-/hæveadgang for kunde og leverandør. Opmærksomhedspunkter og format for pilotfasen skal det bruges som en test eller virkelig drift? Testforløb: Hvor meget kan udføres løbende, og hvilke dele skal placeres i afslutningen af fasen? 13

14 FORVENTET VEDERLAGSMODEL Vederlagsmodel Softwarelicenser (Software, support og vedligehold) Drift (Application management og hosting) Konfiguration og specialudvikling Integration Implementering i institutionerne Support Følger ibrugtagning Følger delleverancer Kan en fastprismodel på rettigheder til software (HR-Løsningen) være acceptabel, jf. problemstilling med potentielle institutioner? Kan der afviges fra den normale prismodel, og hvem tager stilling til det? Vederlagsbetaling, betaling i samme år som opgaveudførsel? Skal der overvejes timeafregning på bestemte ydelser? 14

15 ØVRIGE FORRETNINGSMÆSSIGE FORHOLD Krav om rettigheder: Tidsubegrænset brugsret til HR-løsningen. Udviklet funktionalitet. Integrationer. Tidsubegrænset brugs- og redigeringsret til vejledningsdokumenter. Mulighed for overdragelse til ny leverandør ved genudbud. Krav om sikkerhed: Leverandøren skal leve op til ISO og ITIL standarder. Leverandøren skal overholde Persondataloven. Leverandøren skal gennemføre it-revision, og konklusioner skal stilles til rådighed for Moderniseringsstyrelsen. 15

16 HOSTING AF HR-LØSNINGEN Moderniseringsstyrelsen ønsker en driftssikker og økonomisk attraktiv model for hosting. Statens It skal hoste HR-Løsningen. Statens It er i proces med at overtage hostingopgaven for diverse fællesstatslige systemer. Der er forskellige driftsmodeller. Vi ønsker input til valg af den bedste model. Statens It er inddraget i projektet og indgår som hostingleverandør i den fremtidige projektproces. Statens It vil i den forbindelse samarbejde med den fremtidige applikationsleverandør. 16

17 STATENS IT S DRIFTSMODELLER 17

18 STATENS IT S DRIFTSMODELLER Statens It har udgivet informationsfoldere om fordeling af arbejds- og ansvarsområder i de forskellige driftsmodeller. Folderne lægges på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside sammen med det øvrige materiale før dialogmøderne. Dialogmøderne fokuserer på fordelingen af ansvarsområder: Den egentlige hostingopgave (servere og software mv.). Opmærksomhedspunkter ved implementering/opsætning. Patches samt anden udvikling og konfiguration. Opmærksomhedspunkter ved supportopgaven. Opmærksomhedspunkter ved integrationer. 18

19 19 HR-LØSNINGEN

20 HR-LØSNINGEN OVERBLIK OVER PROJEKTET HR Løsningen Kernefunktionalitet Personaleadministration Organisationsstyring Tidsregistrering Rapportering Personaledata Standard processer Effekthåndtering Personalejournal (Til afklaring) Organisationshierarkier Godkendelseshierarkier Stillingskontroller Registreringsramme Stillingsprofiler Centrale og lokale regler Tværgående rapportering Centrale og lokale rapporter Støttefunktionalitet Workflows og arbejdsgange Centrale og lokale workflows Snitflader til andre systemer Sagsstyring Advisering Løbende overvågning Triggeropsætning Tværgående rolle/rettigheder Multiple godkendelseshierarkier Stedfortræderfunktion Privilegiestyring Andre: Fælles dataformat og definition Regelmotor Konverteringsregler 20

21 HR-LØSNINGEN OVERBLIK OVER PROJEKTET Forretningsanalysen Næste skridt Kravspecifikationen og udbud Forretningskendskabet oversættes til en kravspecifikation Her står vi Beslutningsparametre Gevinster i business casen Processer Arbejdsgruppers input Løbende dialog med brugerne Faglig og strategisk referencegruppe Markedsdialog Konsulentvurderinger Bedste praksis Erfaringsudveksling med andre institutioner Idé Analyse Anskaffelse Gennemførelse Realisering Analyseresultat til kravspecifikation Projektet har opbygget en solid best praksis Bredt kendskab til statens forretningsprocesser Stor diversitet blandt statens institutioner Krav til fleksibilitet 21

22 Indledning - Perspektivet HR i fokus HR-Løsningen bliver samlingspunktet for 3 forskellige systemer. HR-funktionen skal være styrende for den løsning der vælges, så det ikke domineres af områderne Overenskomster, tid eller løn Navision, RejsUd, Campus, IndFak, databaser, m.fl. Overenskomster HR-Løsningen Overenskomster Centralorganisation Fællesoverenskomst Organisationsaftaler Stillingskataloger Protokollater / cirkulærer Løn - SLS Stamdata PKAT, Klasse, Trin Lønform Lønkoder/løngrupper Tjenestetid Timeløn Fravær Tillæg 22 Tid Tid Stamdata Stilling Arbejdstid Normtid og periode Dag/døgn Timeløn / fuldtid / deltid Aktiviteter/tillæg Saldo Status (aktiv, fravær, orlov, ferie) Løn - SLS august 2015

23 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU 1 Statens konfiguration Centrale regler og muligheder opsættes 2 Koncern-HR-konfiguration Koncernregler og muligheder opsættes med udgangspunkt i stats konfigurationen Rapportering og standardrapporter De kan udarbejdes på flere niveauer. Data har sporbarhed helt nede fra en individuel konfiguration. 3 Lokal HR-konfiguration Bedste praksis og lokale behov Det bliver muligt at efterleve institutioners og individuelles behov med lokale konfigurationer og individuelle tilpasninger, men med udgangspunkt i en hovedregel fra staten og eventuelt koncernen. Lokale regler og muligheder opsættes med udgangspunkt i koncernkonfiguration 4 Individuel konfiguration Individuelle parametre kan tilpasses 23 august 2015

24 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU EKSEMPEL PÅ STILLINGSKATALOG Centralt katalog Stillingskatalog Stilling Kontorfunktionær Fuldmægtig Specialkonsulent Chefkonsulent Teamleder Kontorchef Bedste praksis og lokale behov Det bliver muligt at efterleve institutioners og individuelles behov med lokale konfigurationer og individuelle tilpasninger, men med udgangspunkt i en hovedregel fra staten og eventuelt koncernen. Kontorfunktionær It-medarbejder Projektmedarbejder Driftsmedarbejder Fuldmægtig It-medarbejder Projektmedarbejder Driftsmedarbejder Specialkonsulent It-medarbejder Projektmedarbejder Driftsmedarbejder Lokalt katalog Rapportering og standardrapporter De kan udarbejdes på flere niveauer. Data har sporbarhed helt nede fra en individuel konfiguration Attributter Beskrivelse Attributter Værdi Kontorfunktionær/ Vilkår Katalog It-medarbejder Arbejdsvindue 06:00 17:00 Normtid 37 timer Arbejdstidsperiode Uge Arbejdsdage* Katalog Rådighedsforpligtelse 20 timer/periode Godtgørelse* Katalog Godkendelse* Tid/løn Tidsregistrering* Ja/nej Andre systemer* Katalog Processer* Katalog Krav til dokumenter* Katalog *Trækkes fra katalog/tabel 24 august 2015

25 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU EKSEMPEL PÅ EFFEKT KATALOG Centralt katalog Effektkatalog Beklædning Mobiltelefon Identifikation PC Adgangsnøgler/kort Bedste praksis og lokale behov Det bliver muligt at efterleve institutioners og individuelles behov med lokale konfigurationer og individuelle tilpasninger, men med udgangspunkt i en hovedregel fra staten og eventuelt koncernen. Lokalt katalog Beklædning Standarduniform 1 Standarduniform 2 Standarduniform 3 Mobiltelefon Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy 3 Nokia Lumia 625 HTC One mini Identifikation Identifikationskort alle Identifikationskort Datavej 16 Rapportering og standardrapporter De kan udarbejdes på flere niveauer. Data har sporbarhed helt nede fra en individuel konfiguration Lokale attributter Beskrivelse Attributter Værdi Effektnummer Billeder Standarduniform Farve Blå Link 1 Størrelse 50 Samsung Serie Link Galaxy ID Alle ID nummer Link 25 august 2015

26 Personaleadministration - Arbejdstid Styringsparametre Arbejdstidsregelramme Overenskomst og protokollat AC OAO, CO10, LC Organisationsaftale OAO HK 3F Protokollater (betinget) HK Bilag 5 Bilag 8 Kommunalreformen Stillinger HK Kontorfunktionærer o Kontorelever o Ansatte uden EU o Ansatte med EU o Specialister o Laboranter o Praktikanter o Ansatte uden EU o Ansatte med EU o It-medarbejdere o Prosa o HK Vilkår Vilkår Arbejdstid Arbejdsperiode Dag/Døgn Merarbejde/overarbejde Fuldtid, deltid, seniorjob, løntilskud, skånejob, forskerordning Normtid Dag, uge, måned, kvartal, år Dag/døgn Merarbejde/overarbejde Arbejdsvindue Fra-til (eksempel 06:00 17:00) Arbejdsdage Godtgørelsesmuligheder Rådighedsforpligtigelse Rådighedsperiode Tidsregistrering Andre systemer Faste dage/dynamisk planlægning Overarbejde, flexkonto, opsparingsdage Tal Dag, uge, måned, kvartal, år Ja/nej SLS, Navision, Campus, AD, IndFak, RejsUd 26 august 2015

27 Personaleadministration - Løn Styringsparametre Lønregelramme Overenskomst og protokollat AC OAO, CO10, LC Organisationsaftale OAO HK 3F Protokollater (betinget) HK Bilag 5 Bilag 8 Kommunalreformen Stillinger HK Kontorfunktionærer o Kontorelever o Ansatte uden EU o Ansatte med EU o Specialister o Laboranter o Praktikanter o Ansatte uden EU o Ansatte med EU o It-medarbejdere Stilling PKAT Klasse Løntrin Kontorelev august 2015

28 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU EKSEMPEL PÅ GODTGØRELSESKATALOG Godtgørelsesmuligheder Beregnes Interval Faktor Enhed Løntype Maks Periode (angives) Beregningsfelter ved periodens slut Afspadsering Udbetaling Manuel fordeling ved periodeslut Manuel fordeling ved periodeslut Time N/A 10 dage Kvartal Tidssaldo (periodens registrerede tid ,5 Time periodens normtid allerede allokeret tid) 100-2,0 Time Time Mapning Kvartal Tidssaldo (periodens registrerede tid ,5 Time periodens normtid allerede allokeret tid) 100-2,0 Time Ferieudbetaling Manuelt N/A 1,0 Time Mapning 5 dage Ferieår Feriesaldo (periodens registrerede ferie N/A 1,0 Dage periodens normferie) Maks 5 Særlige feriedage Manuelt N/A 1,0 Time Mapning 5 dage Ferieår Ferie/fri saldo (periodens registrerede N/A 1,0 Dage ferie periodens normferie) Maks 5 28 august 2015

29 STATSLIGT, KONCERN, LOKALT OG INDIVIDUELT NIVEAU EKSEMPEL PÅ FRAVÆRSKATALOG Fravær Type Særlige dokumenter Særlige processer Maks Opfølgning Tidsregistrering Barselsorlov Graviditetsorlov Vandrejournal Barselsplan Refusion Barselsorlov Fødselsattest Afviklingsplan Refusion Fædreorlov Fødselsattest Afviklingsplan Refusion Forældreorlov Fødselsattest Afviklingsplan Refusion 4 uger N/A 12 uger N/A 7 uger N/A 12 uger N/A Sygdom Alm. Sygdom Ingen Ingen 4 uger 10 dage Langtidssygdom Lægeerklæring Adviseringsproces Refusion N/A N/A Delvist syg Mulighedserklæring Adviseringsproces Refusion N/A 5 dage Syge børn/nærtstående sygdom Syge børn under barsel Lægeerklæring Fødselsattest Adviseringsproces Refusion Syge børn Lægeerklæring Adviseringsproces Refusion N/A N/A N/A N/A Nærtstående sygdom Lægeerklæring Adviseringsproces Refusion N/A N/A Orlov Tjenestefrihed uden løn Ingen Adviseringsproces Refusion 3 år Halvårlig 29 Retmæssig orlov Retmæssig Orlovsdokument Adviseringsproces Kontrolproces Refusion 3 år Halvårlig *Trækkes fra et katalog/tabel august 2015

30 FORRETNINGSPROCESORIENTEREDE KRAV Vi kravstiller de forretningsbehov leverancen skal understøtte Moderniseringsstyrelsen Forretningsprocesser Forretningsdata Aktører Leverancen Funktionalitet Fysisk data Integrationer 30

31 Eksempel på en central proces Personaleadministration Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen Proces 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto 1.1 Anmodning Medarbejder med privilegier vil ansætte 1.2 Udfyld data Angiv afdeling Angiv stilling Angiv lønramme Udfyld overenskomst Udfyld jobopslagsskabelon Vedhæft jobopslag 1.3 Send til erekruttering Data Leder Godkender Afdeling Stilling Overenskomst Jobopslag Systemer E-Rekruttering Modtager data og starter rekrutteringsprocessen 31

32 Eksempel på en central proces Personaleadministration Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 9 Fravær 10 Afslutning Organisation 11 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 12 Medarbejder skifter virksomhed 13 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 14 Kontoplan 15 Registreringsramme 16 Aliaskonto Proces 2.1 Modtag kandidaten 2.2 Kontakt kandidat 2.3 Opdater stamdata og status Navn, adresse, CPR Anciennitet (oplysningsskema) Dokumenter og arkiver 2.4 Udarbejd løntilbud Udfyld: Overenskomst Organisationsaftale Protokollater/cirkulærer Stillinger PKAT Klasse Trin Lønkoder (tillæg) 2.5 Opret personalejournal 2.6 Dan løntilbudsfil 2.7 Send løntilbud og arkiver 2.8 Modtag svar og arkiver 2.9 Dan kontrakt 2.10 Send kontrakt Data Leder Godkender Afdeling Stilling Jobopslag Navn Telefon Dokumenter CPR Processer Overenskomst Organisationsaftale Protokollater Cirkulære Stilling Personalekategori Lønklasse Løntrin Systemer E-Rekruttering Indeholder data på kandidaten. Data skal sendes tilbage til HR- Løsningen CPR Navn og adresse skal CPR valideres E-Boks Løntilbud, kontrakter og andre dokumenter udveksles via E- Boks 32

33 Eksempel på en central proces Personaleadministration Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid Opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto Ansættelse 3.1 Modtag kontrakt 3.2 Forbered ansættelse Startdato / slutdato 3.2 Aktivér medarbejder Opret i systemer Bestil effekter Bestil foto til ID Bestil velkomstdokumenter Send velkomstmail 3.3 Opsæt arbejdstidsregler (standard angivet ud fra central regel fra overenskomst) Vilkår Arbejdstid Normperiode Merarbejde/overarbejde Rådighed/ingen rådighed Godtgørelsesmuligheder Ja/nej tidsregistrering Dokumenter 3.4 Angiv systemer 3.5 Opret pension og forsikring 3.6 Registrer eventuel ægtefælle og børn Data Medarbejder ID Startdato Slutdato Effektnavn Effekt ID Udleveringsdato Dokumenter s Afvigelsesindhold Kvitteringer Arbejdstid Systemer Pension Forsikring Børn Ægtefælle Systemer SLS Såfremt der er tale om en lønnet medarbejder, oprettes medarbejder i lønsystemet RejsUd/IndFak/Campus Hvis systemerne er knyttet som system til medarbejderen, oprettes medarbejderen i de angivne systemer Navision Såfremt der er tale om en institution, der benytter Navision, skal medarbejderen oprettes i Navision Active Directory Såfremt der er tale om en institution, der benytter SIT s AD, skal oplysninger sendes til SIT Lokale fagsystemer Alle institutioner har deres egne fagsystemer. Det skal være muligt at medarbejderoprettelser sker til disse fra HR-Løsningen Manuelle aktører ( s) kvitteringer 33

34 Eksempel på en central proces Tidsregistrering Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid Opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto Ny arbejdstidsaftale 8.1.1a 8.1.1b 8.1.1c 8.1.1d 8.1.1e 8.1.1f Medarbejder med privilegier vil oprette en ny arbejdstidsaftale Angiv niveau for aftalen Central arbejdstidsaftale Lokal arbejdstidsaftale Angiv ny værdi Tildel nøgle Angiv værdi Angiv regler for værdien -Hvem må/må ikke bruge den? -Hvornår må den bruges? -Hvilke standardværdier er der i tidsvariablerne? Tidsvariabler (dag, døgn, fuldtid/deltid, normtid, arbejdsdage etc.) - Mapning til lønudbetalinger af saldi (SLS-løndele) Hvis ændring kræver godkend Send til godkender Send/udgiv data til andre aktører Data Saldo Enheder Periode Medarbejder Arbejdstid Lønkoder Overenskomst Organisationsaftale Protokollater Cirkulære Stilling Systemer SLS Lønddata Navision Løndata fra SLS Tidsforbrug fra HR Lokale fagsystemer Løndata Tidsforbrug Manuelle aktører ( s) kvitteringer 8.1.1g Modtag svar (fejl/accept) 34

35 Eksempel på en central proces Organisation Forretningsprocesser Data Aktører Proces Systemer # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid Opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto a b c d e f Virksomhedsoprettelse og ajourføring Anmodning Medarbejder med privilegier vil oprette en afdeling Angiv ny afdeling Angiv navn Angiv relation i organisationen Angiv stamdata til organisationen Angiv type (linje, stab, projekt) Angiv start-slutdato Angiv en leder Angiv beskrivelse Angiv privilegier gældende for lederen i afdelingen Tilknyt medarbejdere Opret afdelingsjournal Tilknyt dokumenter Hvis ændring kræver godkend Send til godkender Send/udgiv data til andre aktører Data Afdeling Delregnskab Segment Beskrivelser Privilegier Type Relationer Startdato Slutdato Medarbejdere Beskrivelser Privilegier Dokumenter SLS Hierarkidata RejsUd/IndFak/Campus Hierarkidata Navision Hierarkidata SKS/SB Sikring af delregnskab og bevillinger passer med organisationen Lokale fagsystemer Hierarkidata Manuelle aktører ( s) kvitteringer g Modtag svar (fejl/accept) 35

36 ARBEJDSTID Der er stor diversitet i arbejdstidsreglerne for staten. Der er centrale overenskomster, som fortolkes i de lokale arbejdstidsaftaler. Reglerne for arbejdstidsrammerne er nogenlunde statiske indenfor nogle rammer. Fx arbejdstid, dag/døgn arbejde, helligdage etc. I staten beregnes forskellige saldi, som f.eks. overarbejde, natarbejde, ulempetimer, søndagstillæg, helligdagstillæg, vagtpenge etc. Det skal være muligt at definere, om en arbejdstidsaftale udløser optjening på disse saldi, og det skal være muligt at afvige lokalt eller individuelt. Desuden skal behandlingen af saldi til fx afspadsering eller udbetaling kunne opsættes. Det skal det være muligt at definere saldiens periode. og hvor meget der overføres/kompenseres. Eksempler: Restferie i udgangen af ferieåret: Man må som hovedregel kun overføre 5 dage til næste ferieår. Man må som hovedregel kun få udbetalt 5 dage. Overarbejde: Alt overarbejde udbetales som hovedregel med faktor 1.5. Overarbejde indenfor rådighedsforpligtelsen for fuldmægtige skal som udgangspunkt ikke kompenseres. Chefer og konsulenter får ingen kompensation. 36

37 37 REGLER OG WORKFLOWS I ÉT EKSEMPEL

38 Eksempel på afvigelse - Udenrigsministeriet Personaleadministration Forretningsprocesser Data Aktører Proces # Ansættelsen 1 Jobopslag 2 Kandidaten 3 Ansættelse Drift 4 Vilkårsændringer 5 Lønændringer 6 Stamdatarettelser 7 Ny/opdateret/udgået overenskomst 8 Arbejdstid Opsætning og udbetaling 9 Effekthåndtering 10 Personalesager 11 Fravær 12 Afslutning Organisation 13 Virksomhedsoprettelse og ajourføring 14 Medarbejder skifter virksomhed 15 Ressortændringer Arbejdstidsmodul 16 Kontoplan 17 Registreringsramme 18 Aliaskonto Proces 2.1 Modtag kandidaten + Sikkerhedsgodkendelse 2.2 Kontakt kandidat 2.3 Opdater stamdata og status Navn, adresse, CPR Anciennitet (oplysningsskema) Dokumenter og arkiver 2.4 Udarbejd løntilbud Udfyld: Overenskomst Organisationsaftale Protokollater/cirkulærer Stillinger PKAT Klasse Trin Lønkoder (tillæg) 2.5 Dan løntilbudsfil 2.6 Send løntilbud og arkiver 2.7 Modtag svar og arkiver 2.8 Dan kontrakt 2.9 Send kontrakt Data Leder Godkender Afdeling Stilling Jobopslag Navn Telefon Dokumenter CPR Processer Overenskomst Organisationsaftale Protokollater Cirkulære Stilling Personalekategori Lønklasse Løntrin Sikkerhedsgodkendt Systemer E-Rekruttering Indeholder data på kandidaten. Data skal sendes tilbage til HRløsningen CPR Navn og adresse skal CPR valideres E-Boks Løntilbud, kontrakter og andre dokumenter udveksles via E- Boks Aktør SIK Udenrigsministeriets egen sikkerhedsafdeling ansøger PET om en sikkerhedsgodkendelse af en kandidat. SIK modtager sikkerhedsgodkendelse og godkender kandidat til ansættelse 38

39 INTEGRATIONER Systemer med data SLS LDV Navision Budget Campus ØDUP RejsUd IndFak Lokale økonomisystemer Statens erekruttering Lokale fagsystemer HR-løsningen Specifik data Systemer uden data Integrationslag Lokale fagsystemer Rådata Integrationslag Eksempler på webservices 1. Personoplysninger 2. Stillingsoplysninger 3. Anciennitetsoplysninger 4. Organisationsoplysninger 5. Lønoplysninger 6. Personlige oplysninger 7. Tidsoplysninger 8. Rettighedsoplysninger 9. Effektoplysninger HR-Løn Intranet Hjemmesider Campus Pensab Eksterne systemer CPR CVR Danmarks Statistik Fagforbund

40 INTEGRATIONSLAGET BLIVER EN NØGLEKOMPONENT Performance HR-løsningen vil indeholde data til mange fællesstatslige systemer og lokale fagsystemer og skal derfor kunne kommunikere i forskellige dataformater. Derudover vil løsningen danne mange stamdata til HR-data, som skal sendes/hentes til/af forskellige systemer. Dette skal ske uden, at performance på systemet påvirkes. Cockpit/overvågning HR-løsningen vil på sigt have rigtig mange integrationer. Det er vigtigt, at integrationer kan overvåges i forhold til svartider, transaktioner og generel adfærd. Fleksibilitet HR-løsningen skal integrere til mange forskellige systemer i forskellige tempi. Det er vigtigt, at løsningen kan lave en ny integration eller tilpasse en eksisterende hurtigt og fleksibelt. 40

41 NØGLEKRITERIER FOR FUNKTIONALITETEN Kriterier og beskrivelser Kriterier Nemt Hurtigt Transparent Sikkert Versionering Historik Sporbarhed Beskrivelse Workflows, regler, artikler og aktører skal kunne tilpasses af superbrugere/administratorer, som har fået relativ kort oplæring. Tilpasninger skal kunne ske indenfor en overskuelig periode, da hverdagen i institutionerne er dynamisk og ofte ændrer karakter. Opsætningerne skal være gennemskuelige, så det er muligt hurtigt at identificere en institutions opsætning. Eventuelt grafisk visning af workflows, hierarkier, regler etc. Der skal være Chinese Walls mellem institutionernes opsætninger og informationer, men der findes administrative servicecentre, som skal kunne se data på tværs af statens institutioner. Det skal være muligt at lave tilpasningerne uden at gå på kompromis med evnen til at opgradere til nyeste versioner af software. Der skal være fuld historik på opsætninger og ændringer. Der skal være fuld sporbarhed på ændringer. 41

42 SPØRGSMÅL TIL LEVERANDØREN 42 Opmærksomheder i næste fase og håndtering Område Personalejournal Data Vagt- /ferieplanlægning Workflow & advis Ikrafttrædelse Beskrivelse Systemet skal kunne håndtere dokumentation, men vi er usikre på, om systemet skal understøtte journalisering. Her tænker vi specifikt på, om systemet kan understøtte journaliseringsforpligtelsen, og hvilken indflydelse det vil have på eksisterende journaliseringssystemer. Dokumenter skal automatisk journaliseres som en del af processen. Der skal være central mulighed for at trække data ud på tværs af institutionerne. I forhold til lokale afvigelser er det dermed nødvendigt, at lokale afvigelser sker i den centrale datamodel. Forretningsundersøgelsen har vist, at medarbejdere skal have mulighed for at planlægge deres arbejdstid, da det har indflydelse på fraværsregler. Fx hvis en medarbejder har planlagt 12 timers arbejde og bliver syg, skal sygedagen tælle 12 timer. Det samme gælder for feriedage. Workflows og adviseringer er et af de bærende elementer i løsningen. Det er vigtigt, at institutioner kan bygge deres egne workflows og adviseringsflows. Tilbagevirkende kraft: Virkeligheden kan nogle gange være forsinket, så beslutninger skal kunne virke med tilbagevirkende kraft. Fx ved en organisationsændring eller en udnævnelse. Fremtidig ikrafttrædelse: Det skal være muligt at planlægge ændringer ud i fremtiden.

43 SPØRGSMÅL TIL LEVERANDØREN Integrationer Rolle-rettighed Lokalansatte Succesen hos institutionerne bygger i høj grad på, hvor godt løsningen kan integrere til lokale fagsystemer. De lokale fagsystemer er en ukendt verden for Moderniseringsstyrelsens systemportefølje, så ved implementering og daglig drift skal det være muligt at koble de lokale fagsystemer på ad hoc. Hvem må se hvad, hvem må gøre hvad, hvem må godkende hvad og hvordan overskuer vi det? Der er behov for alternative hierarkier fx i forbindelse med projektorganisationer, koncernfællesskaber mv. Ansatte i udlandet Især Udenrigsministeriet har ansatte rundt omkring i hele verden. Felter til adresser, sprog, forsikring, løndata kan være anderledes. Desuden kan der være krav om en tynd klient for at sikre svartider samt behov for en alternativ nøgle til CPR for personer uden cpr-nummer. 43

44 44 AFRUNDING OG VIDERE PROCES

45 PROCES FOR ANDEN RUNDE MARKEDSDIALOG I bedes bekræfte, at I ønsker at deltage i dialogmøderne senest fredag den 28. august kl Der er mange deltagere, så overvej gerne relevans Moderniseringsstyrelsen udsender bekræftelse på deltagelse mandag den 31. august. Ved for mange tilmeldte udvælges på baggrund af: Erfaring med levering af systemer til håndtering af de beskrevne ydelser for større virksomheder/institutioner. Mulighed for at levere en samlet løsning, der dækker de beskrevne systemområder. Virksomhedens størrelse set i forhold til den udbudte ydelse. Der skal være fleksible muligheder for at hoste løsningen. 45

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Rejseafregning 4C Kundeerfaringer Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Erfaring med implementering af RejsUd i statens institutioner Præsentation ved Baswares Brugerforum 12./13. oktober 2011 Præsentationen

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Lønadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

SAGS- OG RESSOURCESTYRING SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.)

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Løninformation nr. 3 af 7. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 03/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. februar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

PROGRAM for kursus: Landscentret. Hanne Pølund, revisorassistent, LandboNord. Tid og sted 11. - 13. september 2007 på Aarslev Kro, Brabrand

PROGRAM for kursus: Landscentret. Hanne Pølund, revisorassistent, LandboNord. Tid og sted 11. - 13. september 2007 på Aarslev Kro, Brabrand PROGRAM for kursus: Løn og personale - om ansættelse i landbruget og regler, som du skal være opmærksom på En tre dages guide hele vejen gennem ansættelsesforhold i landbruget (K2686, K2687 og K2688) Landscentret

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner APPENDIKS 14 : Funktioner og batchjob i Version 1.0.1 Funktioner og batchjob i Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 23/01/09 Versionsnr. ændres efter

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

of Office Fraværsregistrering Fraværsadministration Reduceret sygefravær ON THE SPOT REGISTRATION MOBILE WEB WWW.BITABIZ.

of Office Fraværsregistrering Fraværsadministration Reduceret sygefravær ON THE SPOT REGISTRATION MOBILE WEB WWW.BITABIZ. Out of Office Fraværsregistrering Fraværsadministration Reduceret sygefravær SMS fra BitaBIZ BitaBIZ Out of Office Hej Jens, Meld sygdom vi har modtaget din registrering. Du har Ansøg om ferie haft 3 sygedage

Læs mere

RCS Tidsregistering. Læs mere på næste side 1/6. 3 gode grunde til at vælge RCS Tidsregistrering: 1.

RCS Tidsregistering. Læs mere på næste side 1/6. 3 gode grunde til at vælge RCS Tidsregistrering: 1. RCS Tidsregistering RCS Tidsregistrering er værktøjet til håndtering af medarbejdernes Komme/Gå og Job/Tid registreringer. Systemet samler alle facetter af Komme/Gå og Job/Tidregistreringerne i et enkelt

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2013 Cirkulære af 14. juni 2013 Modst.nr. 016-13 J.nr. 13-520-26 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.)

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. maj 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere