UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN"

Transkript

1

2 UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

3

4 Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes en Kommission med det Hverv al overveje Spørgsmaalene om Revision af de gældende Regler om Konkurs og Akkord og om Indførelse af Lovregler angaaende Likvidation samt eventuelt at udarbejde Forslag til Forandring i Lovgivningen paa det anførte Omraade. Til at føre Forsædet i Kommissionen udnævntes Professor i Retsvidenskab ved Københavns Universitet, Dr. juris H. Mnnch-Petersen og til at indtræde som Medlemmer beskikkedes: Bankdirektør Christian Bierbum, Kreditforeningsdirektør Orla Buhl Formand for Kreditorforeningernes Fællesudvalg, Højesteretssagfører Karsten Meyer, Fuldmægtig i Justitsministeriet, nu Dommer i Københavns Byret Thorkil Myrdahl, Landsretssagfører, nu Højesteretssagfører Kjeld Rørdam, Overretssagfører Henrik Sachs, Fuldmægtig, nu Departementschef i Handelsministeriet H.Jespersen, udpeget af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, Dommer i Vordingborg Købstad m. v. H. C. Ørsted, udpeget af Den danske Dommerforening, Dommer i Københavns Byret, senere Højesteretsdommer C. E. Nielsen, udpeget af Den danske Dommerforening, Højesteretssagfører K. Sleglich-Petersen, udpeget af Sagførerraadet, Medlem af, nu Næstformand for Grosserer-Societetets Komité, Grosserer Paul Lassen, udpeget af Grosserer-Societetets Komité,

5 6 daværende Landstingsmand, Borgmester Holger Fink, udpeget af Provinshandelskammeret, Købmand.J. G. Schjær, udpeget af de samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Direktør Chr. H. Olesen, udpeget af Industriraadet, Folketingsmand. Bagermester Johannes Pitzner, udpeget af Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk. Proprietær Jacob Tvedegaard, udpeget af De samvirkende danske Landboforeninger, Husmand J. P. Nielsen, udpeget af de samvirkende danske Husmandsforeninger. Sekretær, nu Forretningsfører, Landsretssagfører, Folketingsmand Fr. Dalgaard. udpeget af De samvirkende Fagforbund. Højesteretssagfører Jakob E. Gelting, udpeget af Dansk Dampskibsrederiforening, Landstingsmand, Kutterfører M. C. Jensen, udpeget af Dansk Fiskeriforening og Kontorchef Axel Myhlertz, udpeget af Kreditorforeningernes Fællesudvalg. Til at fungere som Sekretær for Kommissionen beskikkede Justitsministeriet Fuldmægtig Myrdahl. Kommissionen, der saaledes bestod af en Formand og 21 Medlemmer, er senere blevet udvidet med 4 Medlemmer. Efter at der fra Københavnske Bankers Forening af 1920 var fremsat Andragende om at de københavnske Banker maatte blive repræsenteret i Kommissionen, blev Bankdirektør E. Damm ved kgl. Resolution af 17. Januar 1931 beskikket som Medlem. Ved samme Resolution blev Fuldmægtig i Banktilsynet, nu Økonomidirektør i Københavns Kommune Holger Koed beskikket som Medlem. I Anledning al en tilsvarende Henvendelse fra Fællesrepræsentationen for De danske Sparekasser blev Sparekassedirektør Winkel Smith ved kgl. Resolution af 15. April 1931 beskikket som Medlem. Ved Skrivelse af 24. September 1931 tillod Justitsministeriet, at Højesteretssagfører Steglich-Petersen paa Grund af andet offentligt Hverv indtil videre lod sig repræsentere i Kommissionen af Overretssagfører, nu Højesteretssagfører Andreas Christensen. I Slutningen af Aaret 1933 blev det atter muligt for Højesteretssagfører Steglich-Petersen at deltage i Kommissionens Møder, men da del af Hensyn til Arbejdets Kontinuitet maatte anses for ønskeligt, at Stedfortræderen kunde fortsætte sit Arbejde i Kommissionen, blev Højesteretssagfører Christensen ved kgl. Resolution af 30. December 1933 beskikket som Medlem som en yderligere Repræsentant for Sagførerraadet.

6 I Tidens Løb er der derhos sket følgende Ændring i Kommissionens Sammensætning: Efter at Dommerne Ørsted og C. E. Nielsen havde begæret sig fritaget for Hvervet som Medlem af Kommissionen, blev, som udpeget af Den danske Dommerforening, Kriminaldommer i Københavns Amts nordre Birk F. Djørup og Dommer i Kronborg vestre Birk A. P. Larsen ved kgl. Resolution af 10, Juni 1931 beskikket som Medlemmer. Efter at Købmand Schjær ligeledes havde begæret sig fritaget for Hvervet, blev, som udpeget af De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Købmand A. S. H. Jeppesen ved kgl. Resolution af 31. December 1931 beskikket som Medlem. I Marts 1932 afgik Husmand J. P. Nielsen ved Døden, hvorefter Folketingsmand Husmand Jens Holdgaard, som udpeget af De samvirkende danske Husmandsforeninger, ved kgl. Resolution af 6. Maj 1932 blev beskikket som Medlem. Efter faa Maaneders Forløb bad imidlertid Folketingsmand Holdgaard sig fritaget for Hvervet, og efter fornyet Indstilling fra Husmandsforeningerne blev derefter Lærer.J. P. Christensen ved kgl. Resolution af 24. Oktober 1932 beskikket som Medlem. I Oktober 1932 afgik Bankdirektør Damm ved Døden og i Stedet blev Rankdirektør Poul Andersen ved kgl. Resolution af 6. Januar 1933 beskikket som Medlem. I September 1933 afgik Folketingsmand Pitzner ved Døden, hvorefter Oldermand Claus J. Olsen efter Indstilling fra Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk ved kgl. Resolution af 30. December 1933 blev beskikket som Medlem. Den 8. September 1934 afgik Kommissionens Formand Professor Munch- Petersen ved Døden. Det overdroges herefter ved kgl. Resolution af 6. Oktober 1934 Byretsdommer Myrdahl at føre Forsædet i Kommissionen. Ved samme Resolution blev som nyt Medlem beskikket Fuldmægtig i Justitsministeriet, nu Byretsdommer, Lektor Dr. juris Erwin Munch-Petersen. hvem Justitsministeriet tillige overdrog Hvervet som Kommissionens Sekretær. Paa Grund af Sygdom har Kontorchef Myhlertz ikke deltaget i Kommissionens Møder siden Foraaret Kommissionen paabegyndte sine Møder den 3. Oktober Efter en Række indledende og forberedende Plenarmøder, i hvilke man drøftede Hovedprincipperne for en eventuel ny Lovgivning, blev der i Efteraaret 1931 og i Tiden derefter nedsat forskellige Arbejdsudvalg. Der blev saaledes nedsat følgende Udvalg: 7 Udvalg 1 om Betalingsstandsning bestaaende af Formanden, Buhl, Koed, A. P. Larsen, Lassen, Karsten Meyer, Sachs og Sekretæren, Udvalg II om Afkræftelse bestaaende af Formanden, Djørup, A. P. Larsen, Karsten Meyer, Rørdam og Sekretæren, Udvalg III om Konkursordenen bestaaende af Formanden, Dalgaard, A. P. Larsen, Rørdam og Sekretæren,

7 8 Udvalg IV om Fremgangsmaaden ved Konkurs bestaaende af Formanden, Andreas Christensen, Koed, A. P. Larsen og Sekretæren, Udvalg V om Fremgangsmaaden vod Tvangsakkord bestaaende af Formanden, Andreas Christensen, A. P. Larsen, Lassen, Tvedegaard og Sekretæren, Udvalg VI om Likvidation bestaaende af Formanden, Poul Andersen, Buhl, Djørup, Jespersen, Koed, Lassen, Steglich-Petersen og Sekretæren og Udvalg VII om Behandlingen af Tvistigheder bestaaende af Formanden, Buhl, Djørup, Koed, A. P. Larsen, Lassen, Steglich- Petersen og Sekretæren. Arbejdsmetoden har iovrigt været den, at de forskellige Afsnit forsi er blevet drøftet i den samlede Kommission, hvorefter Stoffet eller at være blevet bearbejdet i Udvalgene paany er blevet forelagt den samlede Kommission, der derefter eventuell har vist de enkelte Afsnit tilbage til de paagældende Udvalg til fornyet Behandling. Som Resultat af Udvalgenes Arbejde forelaa den 15. Juni 1935 et foreløbigt trykt Lovudkast. Efter at være blevet drøftet i den samlede Kommission blev Udkastet undergivet en fornyet Behandling i et nyt Udvalg, det saakaldte Redaktionsudvalg bestaaende af Formanden, Buhl, Andreas Christensen, Djørup, Gelting, Koed, A. P. Larsen, Lassen, Karsten Meyer, Munch-Petersen og Steglich-Petersen. Den 15. April 1937 forelaa Udkastet optrykt i ændret Tilstand, og efter fornyet Drøftelse og Behandling først i den samlede Kommission og derefter i Redaktionsudvalget blev Udkastet gjort til Genstand for en afsluttende Drøftelse med dertil hørende Afstemning i den samlede Kommission i Foraaret Efter at Udarbejdelsen af Motiverne var tilendebragt, og inden Rentrykningen af Betænkningen blev paabegyndt i Foraaret 1941, har Betænkningen været udsendt i Korrektur til samtlige Medlemmer, hvorhos Redaktionsudvalget har afholdt to Møder til Drøftelse af et Par nødvendige Ændringer i Lovudkastet, der imidlertid ikke vedrører Udkastets Principper eller Struktur. Der har ialt været afholdt 94 Plenarmøder og 154 Udvalgsmøder. Over Forhandlingerne i Kommissionen er der af Sekretæren ført en Protokol indeholdende 1130 maskinskrevne Sider. Paa Foranledning af Kommissionen har Justitsministeriet i Skrivelse af 11. November 1930 til samtlige Skifteretter meddelt, at Kommissionen, for saa vidt Skifteretterne paa Grundlag af disses Erfaringer ansaa visse Reformer af den nugældende Lovgivning om Konkurs og Tvangsakkord for paakrævede eller ønskelige, vilde sætte Pris paa at blive gjort bekendt med Skifteretternes Forslag i saa Henseende. Der er i det Omfang, det er skønnet rigtigt, taget Hensyn til de saaledes modtagne Forslag. Ved Udarbejdelsen af forskellige Bestemmelser indenfor Kapitel 7 om Konkursens Retsvirkninger i Almindelighed har Kommissionen søgt Samarbejde med

8 9 Professorerne Dr. juris Vinding Kruse og Dr. juris Henry Ussing, der begge har deltaget i en Række Møder i Kommissionen og Udvalgene. Endvidere har der vedrørende Kapitel 13 om Likvidation af insolvente Aktieselskaber af det paagældende Udvalg været forhandlet med Professor Dr. juris K. Sindballe og Overregistrator H B. Krenchel. De Lovudkastet ledsagende Motiver er udarbejdet af Sekretæren, Byretsdommer Dr. juris Erwin Munch-Petersen, paa Grundlag af de førte Forhandlinger og derefter gennemgaaet af Formanden. København i Juni Poul Andersen. Andr. Christensen. F. Djørup. M. C. Jensen. Holger Koed. Karsten Meyer. Chr. H. Olesen. Henrik Sachs. Chr. Bierbum. J. P. Christensen. H. Fink. A. S. H. Jeppesen. A. P. Larsen. Erwin Munch-Petersen. Sekretær. Claus J. Olsen. Winkel Smith. J. Tvedegaard. Orla Buhl. Fr. Dalgaard. Jakob E. Gelting. H. Jespersen. Paul Lassen. Thorkil Myrdahl. Formand. Kjeld Rørdam. Steglich-Petersen.

9

10 LOVUDKASTET

11

12 Lov om Gældsordning Første Afsnit. Kapitel 1. Betalingsstandsning ( 1 7).,, 2. Forhandling om Gældsordning ( 8 32). Andet Afsnit. Kapitel 3. Konkursens Begyndelse ( 33 44). 4. Konkursboets Bestyrelse ( 45 61). 5. Skiftesamlinger ( 62 69). 6. Skyldnerens Stilling ( 70 73).,, 7. Konkursens Retsvirkninger i Almindelighed ( ). 8. Afkræftelse ( ).,, 9. Konkursordenen ( ). 10. Fordringernes Prøvelse ( ). 11. Konkursens Slutning ( ). Tredje Afsnit. Kapitel 12. Tvangsakkord ( ). 13. Likvidation af insolvente Aktieselskaber ( ). Fjerde Afsnit. Kapitel 14. Behandlingen af Tvistigheder og Retsmidlerne herimod ( ). Femte Afsnit. Kapitel 15. Forskellige Bestemmelser ( ). 16. Lovens Ikrafttræden ( ).

13

14 FØRSTE KAPITEL 1 AFSNIT Betalingsstandsning. 1. En Skyldner, der efter Lovgivningen er forpligtet til at føre Forretningsbøger, skal anmelde Betalingsstandsning, naar han har indstillet sine Betalinger, eller naar det paa Grund af Forhold, som ikke med Føje kan anses for at være af forbigaaende Natur, maa staa ham klart, at han vil være ude af Stand til at videreføre sin Virksomhed uden en almindelig Ordning med sine Fordringshavere. Enhver Skyldner, der ser sig ude af Stand til at fyldestgøre sine Gældsforpligtelser, kan anmelde Betalingsstandsning. 2. Skyldnerens Anmeldelse af Betalingsstandsning sker ved skriftlig eller mundtlig Henvendelse til Skifteretten. Om Anmeldelsen sker Tilførsel til Skiftebogen med Angivelse af Dato og Klokkeslet for Modtagelsen. En anmeldt Betalingsstandsning bekendtgøres ikke, og de Retsmøder, der afholdes i Henhold til 1 5, er ikke offentlige. 3. Saafremt Skyldneren ved Forhandling med sine Fordringshavere vil søge at opnaa en Ordning af sine Gældsforhold, derunder Aftale om frivillig Likvidation, og han kan godtgøre, at der paa en saavel i faglig som i regnskabsmæssig Henseende betryggende Maade er indledet saadan Forhandling, giver Skifteretten Skyldneren en passende Frist til at søge at opnaa en Ordning. Denne Frist kan gives for 14 Dage ad Gangen og maa ikke udstrækkes over et Tidsrum af 8 Uger, jfr. dog 5, 2. Stykke.

15 16 Skifteretten kan indrømme Skyldneren en Frist af højst 3 Dage til at godtgøre, at den nævnte Forhandling er indledet. Naar der i Medfør af 1. Stykke er givet Skyldneren Frist, bliver de Omkostninger, der efter Betalingsstandsningen har været forbundet med Forsøget paa Tilvejebringelse af den paatænkte Ordning, forudsat at de har været forsvarlige, i Tilfælde af Skyldnerens senere indtrædende Konkurs at fyldestgore fremfor al anden Gæld, dersom Konkurs paafølger i Løbet af 3 Maaneder efter, at Forhandlingen om Gældsordning er ophørt. 4. Ønsker Skyldneren ikke at søge at opnaa en frivillig Ordning af sine Gældsforhold, eller kan han ikke godtgøre, at Betingelserne for Opnaaelsen af den i foranstaaende Paragraf omhandlede Frist er til Stede, anses hans Anmeldelse af Betalingsstandsning som en Begæring om Aabning af Forhandling om Gældsordning ved Skifteretten i Overensstemmelse med de i Kapitel 2 indeholdte Regler. 5. Efter Udløbet af den i 3, 1. Stykke, nævnte Frist træffer Skifteretten Beslutning om, at Forhandling om Gældsordning for Skyldneren skal aabnes ved Skifteretten, medmindre Skyldneren inden Fristens Udløb oplyser, at der mellem ham og hans Fordringshavere er opnaaet en Ordning af hans Gældsforhold, og i Hovedtræk redegør for Ordningen. Om Redegørelsens Modtagelse sker Tilførsel ti! Skiftebogen. Naar der er Grund til at antage, at den med Fordringshaverne indledede Forhandling i Løbet af kortere Tid vil føre til en Ordning, og det oplyses, at den Skyldneren hidtil indrømmede Frist er udnyttet paa en til Øjemedets Opnaaelse sigtende Maade, og at der foreligger Forhold, der har vanskeliggjort Tilvejebringelsen af en Ordning, skal Skifteretten efter Skyldnerens Begæring udskyde Spørgsmaalet om, hvorvidt Forhandling om Gældsordning skal aabnes, medmindre nogen Fordringshaver fremsætter Begæring om Aabning af saadan Forhandling. 6. Saafremt der til Skifteretten fra Skyldneren eller en Fordringshaver, der berøres af den

16 17 trufne Ordning, inden 3 Aar efter Modtagelsen af den i 5, 1. Stykke nævnte Redegørelse indkommer nogen Klage over Ordningen, kan Skifteretten ved Dom erklære denne for helt eller delvis uforbindende, naar den finder, at der er sket utilbørlig Begunstigelse af nogen Fordringshaver eller givet ham Løfte herom, eller at der foreligger andet misligt Forhold. Giver Sagen Anledning dertil, skal Skifteretten sætte Anklagemyndigheden i Kundskab om Forholdet. Gaar Klagen ud paa, at de med Ordningen forbundne Omkostninger er beregnet med urimelige Beløb, kan Skifteretten ved Dom paalægge Vedkommende at tilbagebetale det for meget udbetalte og fastsætte, hvorledes Beløbet vil være at fordele mellem de berettigede. 7. Den Skyldner, der forsætlig eller ved grov Uagtsomhed undlader at anmelde Betalingsstandsning, uagtet han er forpligtet dertil, straffes med Bøde. KAPITEL 2 Forhandling om Gældsordning. 8. Enhver Skyldner, der ser sig ude af Stand til at fyldestgøre sine Gældsforpligtelser, kan forlange, at Forhandling om Gældsordning aabnes ved Skifteretten. 9. En Fordringshaver, der har en uimodsagt eller bevist, forfalden Fordring, som ikke er sikret ved tilstrækkeligt Pant, kan forlange, at Forhandling om Gældsordning for Skyldneren aabnes ved Skifteretten, naar det ved Skyldnerens egen Erkendelse eller paa anden Maade godtgøres, at hans Bo er utilstrækkeligt til Betaling af hans Gæld. Samme Ret har en saadan Fordringshaver, naar Skyldneren til Trods for Opfordring dertil gennem Notarialbeskikkelse indeholdende Oplysning om dens Retsvirkning i mere end 7 Dage derefter undlader at betale

17 18 Fordringen; dog kan denne Ret ikke benyttes i længere Tid end 4 Uger efter Udløbet af den nævnte Frist. 10. Naar en Skyldner har indgivet Anmeldelse om Betalingsstandsning, kan enhver af den paagældende Skyldners Fordringshavere, bortset fra dem, hvis Fordringer er sikret ved tilstrækkeligt Pant, forlange, at Forhandling om Gældsordning for Skyldneren aabnes ved Skifteretten. 11. Paa Opfordring af en Fordringshaver, Skyldnerens Ægtefælle, nærmeste Slægtninge eller Politiet kan Skifteretten tage Beslutning om Aabning af Forhandling om Gældsordning for Skyldneren, naar denne har forladt Landet paa Grund af Gæld, eller naar han har opgivet eller er afskaaret fra selv eller ved andres Hjælp at varetage sine økonomiske Anliggender, og det maa antages, at han er ude af Stand til at fyldestgøre sine Gældsforpligtelser. Forinden der tages Bestemmelse efter denne Paragraf, skal Skifteretten beskikke en særlig Værge for Skyldneren. 12. En Skyldner, der i Henhold til 8 forlanger, at der aabnes Forhandling om Gældsordning, skal derom rette skriftlig eller mundtlig Bega>ring til Skifteretten. Om Begæringen sker Tilførsel til Skiftebogen med Angivelse af Dato og Klokkesiet for Modtagelsen. Skifteretten er berettiget til at afæske Skyldneren nærmere mundtlig Forklaring og kan - - inden visse af Skifteretten fastsatte korte Frister paalægge ham skriftligt at indsende de yderligere Oplysninger, som skønnes fornødne, derunder navnlig 1) en Oversigt over hans økonomiske Stilling, eventuelt ledsaget af hans senest optagne Aarsstatus og Driftsregnskab, 2) en Fortegnelse over alt, hvad han ejer, samt over de Genstande, som han har købt med Ejendomsforbehold eller lignende.

18 19 3) en Fortegnelse over hans Forpligtelser, herunder Kautions- og Vekselforpligtelser, med Angivelse af hver enkelt Fordringshavers Navn, Bopæl eller her i Landet værende Repræsentant samt af Fordringshaverens Tilgodehavende og af den Sikkerhed, som maatte være stillet, 4) en Fortegnelse over de Bøger, som maatte være ført i hans Virksomhed, samt 3) en kortfattet Redegørelse saavel for de Omstændigheder, der har bevirket, at han er blevet ude af Stand til at fyldestgøre sine Gældsforpligtelser, som for den Maade, hvorpaa disse tænkes afviklet. Naar de fornødne Oplysninger er tilvejebragt, afsiger Skifteretten snarest muligt Kendelse om Aabning af Forhandling om Gældsordning. 13. Den Fordringshaver, der i Henhold til 9 og 10 forlanger, at Forhandling om Gældsordning for Skyldneren aabnes, skal derom til Skifteretlen indgive skriftlig Begæring med Angivelse af de Omstændigheder, hvorpaa Begæringen grundes. Om Begæringen sker Tilførsel til Skiftebogen med Angivelse af Dato og Klokkeslet for Modtagelsen. Skifteretten berammer derefter et Møde, der saavidt muligt skal holdes inden 48 Timer, og hvortil saavel Skyldneren som vedkommende Fordringshaver indkaldes med et af Skifteretten bestemt Varsel. Undlader Skyldneren at besvare Skifterettens Spørgsmaal, eller savner Svarene tilstrækkelig Bestemthed, eller udebliver han uden gyldigt Forfald, kan han anses som den, der ikke kan modsige Fordringshaverens Opgivelser. I selve Mødet eller dog snarest muligt derefter afsiger Skifteretten Kendelse om, hvorvidt Fordringshaverens Begæring skal tages til Følge. 14. Paa Begæring af en Skyldner, der har anmeldt Betalingsstandsning efter 1, kan Skifteretten udsætte Afsigelsen af Kendelsen, hvorved Forhandling om Gældsordning aabnes, naar Skyldneren godtgør, at der paa en saavel i faglig som

19 20 i regnskabsmæssig Henseende betryggende Maade er indledet Forhandling med hans Fordringshavere om en Ordning af hans Gældsforhold. Saadan Udsættelse kan dog ikke udstrækkes udover 8 Uger fra Anmeldelsen af Betalingsstandsningen. 15. Afsiger Skifteretten Kendelse om, at Forhandling om Gældsordning skal aabnes, anses saadan Forhandling for aabnet fra det Tidspunkt, da Skyldnerens eller Fordringshaverens Begæring er modtaget af Skifteretten. I de i 5 og 11 omhandlede Tilfælde anses Forhandling om Gældsordning dog først for aabnet fra Skifterettens Kendelse. 16. Naar Skifteretten har taget Beslutning om Aabning af Forhandling om Gældsordning, tilstiller den uden Ophold samtlige Skyldnerens bekendte Fordringshavere herunder ogsaa dem, hvis Fordringer er bestridt eller betinget Underretning om Forhandlingens Aabning og Indkaldelse til et Møde til Forhandling om Skyldnerens Forhold. Fordringshavere, om hvilke Skifteretten først senere faar Kundskab, tilstilles der uden Ophold Underretning som anført og Meddelelse om Indkaldelsen. Indkaldelsen sker ved anbefalet Brev med en Uges Varsel regnet fra Afsendelsen. Fjerntboende Fordringshavere kan Skifteretten efter sit Skøn tillige sende en kort telegrafisk Meddelelse. Efter Skifterettens nærmere Bestemmelse i det enkelte Tilfælde vil Mødet, dersom saadant skønnes formaalstjenligt, være at holde udenfor Retskredsen. Der bør efter Begæring gives Repræsentanter for de i Skyldnerens Virksomhed beskæftigede Personer Adgang til Mødet. 17. Naar Skifteretten har taget Beslutning om Aabning af Forhandling om Gældsordning, indrykker den uden Ophold i Statstidende en Bekendtgørelse herom med Angivelse af det Tidspunkt, da Forhandlingen er aabnet, samt Tid og

20 21 Sted for det i 16 nævnte Møde. Har Skifteretten i Medfør af 22 beskikket en Tilsynsmand eller indsat en Bestyrer af Skyldnerens faste Ejendom, bør Bekendtgørelsen tillige indeholde Oplysning om, hvem der er beskikket. 18. Skifteretten er berettiget til at paalægge Skyldneren inden det i 16 nævnte Møde at tilvejebringe de Oplysninger, jfr. 12, Punkt 1 4, der skønnes at være af Betydning som Grundlag for Forhandlingerne. Skifteretten kan, dersom Skyldneren er forretningsdrivende, foranledige, at der af en af Skyldneren tilkaldt autoriseret fagkyndig Tillidsmand, jfr. 233, foretages en Opgørelse af Skyldnerens Ejendele med Angivelse af 1) den Værdi, som Skyldneren ved tidligere Vurdering af sine Ejendele, navnlig ved den sidst foretagne Statusopgørelse, hvis nogen saadan maatte foreligge, har sat paa hver af disse, og ellers Indkøbsprisen (for indkøbte Varer Fakturaprisen med Tillæg af paaløbne Omkostninger, for fremstillede Varer Kostprisen), 2) Ejendelenes Indkøbsværdi paa Vurderingstidspunktet og 3) den Pris, som Boets Ejendele, samlet eller delt, kan antages at ville indbringe ved Underhaandssalg og ved Auktionssalg. Skifteretten paalægger derhos Skyldneren at komme til Stede ved Mødet. De med Opgørelsen forbundne Udgifter bliver hvad enten Tillidsmanden er tilkaldt før eller efter Aabning af Forhandling om Gældsordning i Tilfælde af Skyldnerens senere indtrædende Konkurs at fyldestgøre fremfor al anden Gæld, dersom Konkurs paafølger i Løbet af 3 Maaneder efter, at Forhandlingen om Gældsordning er ophørt. 19. Fra det Tidspunkt, da Skifteretten har afsagt Kendelse om Aabning af Forhandling om Gældsordning, og indtil Mødet er afholdt, kan Tilbage-

21 22 kaldelse af Skyldnerens eller Fordringshaverens Begæring om Aabning af Forhandling om Gældsordning ikke tages til Følge. 20. Paa Mødet gøres Fordringshaverne bekendt med Grunden til Aabningen af Forhandling om Gældsordning og de Oplysninger, som foreligger om Skyldnerens økonomiske Stilling, hvorhos der gives de mødende Adgang til at udtale sig herom og om den mulige Ordning af Skyldnerens Gældsforpligtelser. 21. Vil Skyldneren søge at opnaa en frivillig Akkord, Likvidation eller anden Ordning med sine Fordringshavere, eller vil han søge at tilvejebringe Grundlaget for en Tvangsakkord, giver Skifteretten Skyldneren den hertil fornødne Frist, der kan gives for 14 Dage ad Gangen, og som kun under særlige Omstændigheder kan udstrækkes udover et Tidsrum af ialt 8 Uger. Skifteretten kan afslaa Skyldnerens Begæring om Indrømmelse af saadan Frist eller Forlængelse af Fristen, ligesom den kan ophæve en allerede indrømmet Frist, a) saafremt der efter Skifterettens Skøn ikke er rimelig Udsigt til, at Skyldneren kan tilvejebringe en Ordning som den tilsigtede, b) saafremt Skyldneren uden oplyst lovligt Forfald udebliver fra det i 16 omhandlede Møde eller ikke forbliver til Stede under Sagens Behandling eller undlader at give de afkrævede Oplysninger, c) saafremt Skyldneren har undladt at anmelde Betalingsstandsning, uagtet han var forpligtet dertil, jfr. 1, 1. Stykke, d) saafremt Skyldnerens Forhold maa betegnes som uredeligt eller utilbørligt, e) saafremt Skyldneren misbruger den ham indrømmede Frist, eller der er Grund til at antage, at dette vil ske, eller f) saafremt Skyldneren ikke indhenter det efter 23 fornødne Samtykke fra Tilsynsmanden

22 23 eller ikke efterkommer de ham af denne givne Paalæg eller de ham af Skifteretten meddelte Forskrifter. Naar Frist er meddelt i Medfør af nærværende Paragraf, finder Bestemmelsen i 3, 3. Stykke, tilsvarende Anvendelse. 22. Paa det i 16 omhandlede Møde kan der, naar Omstændighederne taler derfor, af Skifteretten efter Samraad med Fordringshaverne beskikkes en dertil egnet Mand til at føre Tilsyn med Skyldnerens Virksomhed og økonomiske Forhold. Saafremt det skønnes særlig paakrævet, vil der være at indsætte en Bestyrer af Skyldnerens faste Ejendom. Skønner Skifteretten, at Beskikkelse af Tilsynsmand eller Bestyrer ikke uden Fare for Fordringshaverne kan udsættes, er den berettiget til at foretage saadan Beskikkelse samtidig med, at den tager Beslutning om Aabning af Forhandling om Gældsordning. Tilsynsmænd og Bestyrere har Krav paa Godtgørelse for Udlæg, ligesom Skifteretten paa Begæring kan tillægge dem et passende Vederlag for deres Arbejde. 23. Naar Tilsynsmand er beskikket, maa Skyldneren ikke uden dennes Samtykke paatage sig Forpligtelser eller afholde andre Udgifter end til almindelige Livsfornødenheder, hvilket af Skifteretten tilkendegives Skyldneren. Tilsynsmandens Samtykke kan gives for visse Forpligtelser og Udgifter i Almindelighed. 1 vigtigere Tilfælde bør Tilsynsmanden forelægge Sagen for Skifteretten. Findes der en Repræsentant for eller et Udvalg af Fordringshaverne, bør Skifteretten raadføre sig med dem, særlig hvor det drejer sig om Indkøb af Varer i større Parti. Bestrider Skyldneren Berettigelsen af et ham af Tilsynsmanden givet Paalæg, afgøres Spørgsmaalet af Skifteretten. Tilsynsmanden skal paase, at Skyldneren, etter at Forhandling om Gældsordning er aabnet, fører et særskilt Regnskab over Indtægt og Udgift, Ejendele, Tilgodehavender og Gæld, som er fremkommet efter nævnte Tidspunkt.

23 24 Det paahviler Tilsynsmanden straks at gøre Indberetning til Skifteretten, saafremt Skyldneren ikke efterkommer de ham givne Paalæg eller misbruger en ham indrømmet Frist, eller der er Grund til at antage, at saadant Misbrug vil ske. 24. Er ingen Tilsynsmand beskikket, kan Skifteretten give Skyldneren Forskrifter med Hensyn til hans økonomiske Dispositioner. 25. I Tilfælde, hvor Aabning af Forhandling om Gældsordning har fundet Sted i Medfør af 11, kan Skifteretten enten samtidig med Beslutningen om Forhandlingens Aabning eller paa det i 16 omhandlede Møde beslutte, at Skyldnerens Forretninger enten i det hele eller for enkelte Forretningsgrenes Vedkommende midlertidig skal fores videre, dersom en pludselig Standsning vilde paaføre Fordringshaverne betydelig Skade. Tages saadan Beslutning, overdrages det en Bestyrer at foretage det. i saa Henseende videre fornødne i Overensstemmelse med de ham af Skifteretlen nærmere givne Forskrifter. 26. Forpligtelser, som Skyldneren med Skifterettens Samtykke har indgaaet efter Aabningen af Forhandling om Gældsordning, bliver i Tilfælde af Skyldnerens senere indtrædende Konkurs at fyldestgøre fremfor al anden Gæld, dersom Konkurs paafølger i Løbet af 3 Maaneder efter, at Forhandlingen om Gældsordning er ophørt. Det samme gælder Forpligtelser, som Skyldneren med Tilsynsmandens Samtykke har indgaaet efter samme Tidspunkt, for saa vidt de har været nødvendige til Dækning af Udgifter til almindelige Livsfornødenheder eller til Opretholdelse af Skyldnerens Virksomhed. Samme Fortrinsret tilkommer Tilsynsmænds og Bestyreres Krav paa Godtgørelse for Udlæg, eventuelt Vederlag for deres Arbejde samt de Forpligtelser, som en Bestyrer maatte have indgaaet paa Skyldnerens Vegne.

24 Fra det Tidspunkt, da Forhandling om Gældsordning er aabnet, og indtil Forhandlingen er ophørt, kan Arrest, Udlæg eller Udpantning ikke retsgyldigt foretages i Skyldnerens Gods, ligesom Adgangen til at søge Fyldestgørelse deri ved Tvangsauktion bortfalder. Ej heller kan i dette Tidsrum en Panthavers Begæring om at blive indsat i Besiddelsen af Skyldnerens faste Ejendom for i Overensstemmelse med Danske Lov 5. Bog, 7. Kapitel, Artikel 8, at tage Ejendommen til brugeligt Pant tages til Følge. I samme Tidsrum skal dog al Indtægt af Skyldnerens faste Ejendom fortrinsvis tjene til Fyldestgørelse af de Fordringer, der er sikrede ved lovbestemt eller viljesbestemt Pant i Ejendommen, efter deres indbyrdes Rækkefølge. 28. Et Ejendomsforbehold, som er ugyldigt overfor et Konkursbo, kan ikke gøres gældende overfor Skyldneren fra det Tidspunkt, da Forhandling om Gældsordning er aabnet, og indtil 10 Dage efter Forhandlingens Ophør. 29. I det i 27, 1. Stykke nævnte Tidsrum kan ej heller Skyldnerens Bo tages under Konkursbehandling efter Begæring af en Fordringshaver, medmindre Begæringen tiltrædes af mindst to Fordringshavere, hvis Fordringer ikke er overdraget dem efter Aabningen af Forhandling om Gældsordning, og hvis Krav tilsammen udgør mindst en Fjerdedel af det samlede Beløb af de paa Begæringens Tidspunkt kendte Fordringer. 30. Skifteretten træffer Beslutning om Ophøret af Forhandling om Gældsordning, 1) naar Skyldneren har opnaaet en frivillig Akkord, Aftale om Likvidation eller anden Ordning med sine Fordringshavere, 2) naar en af Fordringshaverne vedtaget Tvangsakkord er stadfæstet, og Kærefristen er udløbet, uden at Kære har fundet Sted, 3) naar, for saa vidt angaar Aktieselskaber, Likvidation i Overensstemmelse med Kapitel 13 er begyndt,

25 26 4) naar Skyldneren ikke ønsker at opnaa nogen af de foran under Punkt 1 og 2 nævnte Ordninger med sine Fordringshavere, eller Skyldnerens Forsøg herpaa bliver uden Resultat, 5) naar Skyldnerens Begæring om Indrømmelse af den i 21 omhandlede Frist eller Forlængelse af Fristen afslaas, eller en allerede indrømmet Frist ophæves, eller 6) naar vedkommende Fordringshaver tager sin Begæring om Forhandling om Gældsordning tilbage, og ingen anden Fordringshaver, der i Henhold til 9 og 10 kan forlange Forhandling om Gældsordning aabnet, kræver Behandlingen fortsat. Saafremt Skyldnerens Bo overgaar til Konkursbehandling, ophører den indledede Forhandling om Gældsordning, uden at særlig Beslutning herom er fornøden. 31. I de i 30 under Punkt 4 6 nævnte Tilfælde træffes Skifterettens Beslutning om Ophøret af Forhandling om Gældsordning paa det i 16 omhandlede Møde eller paa et senere Møde. Bekendtgørelse om Ophøret indrykkes i Statstidende. 32. Naar Forhandling om Gældsordning ophører af andre end de i 30 under Punkt 1 3 nævnte Grunde, bliver Skyldnerens Bo at tage under Konkursbehandling, dersom Begæring herom fremsættes enten af Skyldneren selv eller af en Fordringshaver, der i Henhold til 9 og 10 kan forlange saadan Forhandling aabnet, uden at det er fornødent at føre Bevis for Skyldnerens manglende Betalingsevne. Begæringen maa indgives senest den 10. Dag, efter at Skifterettens Beslutning om Forhandlingens Ophør er bekendtgjort.

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele.

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. ( Jf. Lov 519. 21.December 1921 og Lov 212. 1.Juni 1922) 1. I de sønderjydske Landsdele skal dansk Personret, Familieret

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS

LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS Vedtaget og revideret på generalforsamlingen den dd.mm. 2010 Slettet: marts 1969 og på generalforsamlingen april 1984. 2 Navn og formål. Foreningens navn er Akademisk

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere