UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN"

Transkript

1

2 UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

3

4 Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes en Kommission med det Hverv al overveje Spørgsmaalene om Revision af de gældende Regler om Konkurs og Akkord og om Indførelse af Lovregler angaaende Likvidation samt eventuelt at udarbejde Forslag til Forandring i Lovgivningen paa det anførte Omraade. Til at føre Forsædet i Kommissionen udnævntes Professor i Retsvidenskab ved Københavns Universitet, Dr. juris H. Mnnch-Petersen og til at indtræde som Medlemmer beskikkedes: Bankdirektør Christian Bierbum, Kreditforeningsdirektør Orla Buhl Formand for Kreditorforeningernes Fællesudvalg, Højesteretssagfører Karsten Meyer, Fuldmægtig i Justitsministeriet, nu Dommer i Københavns Byret Thorkil Myrdahl, Landsretssagfører, nu Højesteretssagfører Kjeld Rørdam, Overretssagfører Henrik Sachs, Fuldmægtig, nu Departementschef i Handelsministeriet H.Jespersen, udpeget af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, Dommer i Vordingborg Købstad m. v. H. C. Ørsted, udpeget af Den danske Dommerforening, Dommer i Københavns Byret, senere Højesteretsdommer C. E. Nielsen, udpeget af Den danske Dommerforening, Højesteretssagfører K. Sleglich-Petersen, udpeget af Sagførerraadet, Medlem af, nu Næstformand for Grosserer-Societetets Komité, Grosserer Paul Lassen, udpeget af Grosserer-Societetets Komité,

5 6 daværende Landstingsmand, Borgmester Holger Fink, udpeget af Provinshandelskammeret, Købmand.J. G. Schjær, udpeget af de samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Direktør Chr. H. Olesen, udpeget af Industriraadet, Folketingsmand. Bagermester Johannes Pitzner, udpeget af Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk. Proprietær Jacob Tvedegaard, udpeget af De samvirkende danske Landboforeninger, Husmand J. P. Nielsen, udpeget af de samvirkende danske Husmandsforeninger. Sekretær, nu Forretningsfører, Landsretssagfører, Folketingsmand Fr. Dalgaard. udpeget af De samvirkende Fagforbund. Højesteretssagfører Jakob E. Gelting, udpeget af Dansk Dampskibsrederiforening, Landstingsmand, Kutterfører M. C. Jensen, udpeget af Dansk Fiskeriforening og Kontorchef Axel Myhlertz, udpeget af Kreditorforeningernes Fællesudvalg. Til at fungere som Sekretær for Kommissionen beskikkede Justitsministeriet Fuldmægtig Myrdahl. Kommissionen, der saaledes bestod af en Formand og 21 Medlemmer, er senere blevet udvidet med 4 Medlemmer. Efter at der fra Københavnske Bankers Forening af 1920 var fremsat Andragende om at de københavnske Banker maatte blive repræsenteret i Kommissionen, blev Bankdirektør E. Damm ved kgl. Resolution af 17. Januar 1931 beskikket som Medlem. Ved samme Resolution blev Fuldmægtig i Banktilsynet, nu Økonomidirektør i Københavns Kommune Holger Koed beskikket som Medlem. I Anledning al en tilsvarende Henvendelse fra Fællesrepræsentationen for De danske Sparekasser blev Sparekassedirektør Winkel Smith ved kgl. Resolution af 15. April 1931 beskikket som Medlem. Ved Skrivelse af 24. September 1931 tillod Justitsministeriet, at Højesteretssagfører Steglich-Petersen paa Grund af andet offentligt Hverv indtil videre lod sig repræsentere i Kommissionen af Overretssagfører, nu Højesteretssagfører Andreas Christensen. I Slutningen af Aaret 1933 blev det atter muligt for Højesteretssagfører Steglich-Petersen at deltage i Kommissionens Møder, men da del af Hensyn til Arbejdets Kontinuitet maatte anses for ønskeligt, at Stedfortræderen kunde fortsætte sit Arbejde i Kommissionen, blev Højesteretssagfører Christensen ved kgl. Resolution af 30. December 1933 beskikket som Medlem som en yderligere Repræsentant for Sagførerraadet.

6 I Tidens Løb er der derhos sket følgende Ændring i Kommissionens Sammensætning: Efter at Dommerne Ørsted og C. E. Nielsen havde begæret sig fritaget for Hvervet som Medlem af Kommissionen, blev, som udpeget af Den danske Dommerforening, Kriminaldommer i Københavns Amts nordre Birk F. Djørup og Dommer i Kronborg vestre Birk A. P. Larsen ved kgl. Resolution af 10, Juni 1931 beskikket som Medlemmer. Efter at Købmand Schjær ligeledes havde begæret sig fritaget for Hvervet, blev, som udpeget af De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Købmand A. S. H. Jeppesen ved kgl. Resolution af 31. December 1931 beskikket som Medlem. I Marts 1932 afgik Husmand J. P. Nielsen ved Døden, hvorefter Folketingsmand Husmand Jens Holdgaard, som udpeget af De samvirkende danske Husmandsforeninger, ved kgl. Resolution af 6. Maj 1932 blev beskikket som Medlem. Efter faa Maaneders Forløb bad imidlertid Folketingsmand Holdgaard sig fritaget for Hvervet, og efter fornyet Indstilling fra Husmandsforeningerne blev derefter Lærer.J. P. Christensen ved kgl. Resolution af 24. Oktober 1932 beskikket som Medlem. I Oktober 1932 afgik Bankdirektør Damm ved Døden og i Stedet blev Rankdirektør Poul Andersen ved kgl. Resolution af 6. Januar 1933 beskikket som Medlem. I September 1933 afgik Folketingsmand Pitzner ved Døden, hvorefter Oldermand Claus J. Olsen efter Indstilling fra Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk ved kgl. Resolution af 30. December 1933 blev beskikket som Medlem. Den 8. September 1934 afgik Kommissionens Formand Professor Munch- Petersen ved Døden. Det overdroges herefter ved kgl. Resolution af 6. Oktober 1934 Byretsdommer Myrdahl at føre Forsædet i Kommissionen. Ved samme Resolution blev som nyt Medlem beskikket Fuldmægtig i Justitsministeriet, nu Byretsdommer, Lektor Dr. juris Erwin Munch-Petersen. hvem Justitsministeriet tillige overdrog Hvervet som Kommissionens Sekretær. Paa Grund af Sygdom har Kontorchef Myhlertz ikke deltaget i Kommissionens Møder siden Foraaret Kommissionen paabegyndte sine Møder den 3. Oktober Efter en Række indledende og forberedende Plenarmøder, i hvilke man drøftede Hovedprincipperne for en eventuel ny Lovgivning, blev der i Efteraaret 1931 og i Tiden derefter nedsat forskellige Arbejdsudvalg. Der blev saaledes nedsat følgende Udvalg: 7 Udvalg 1 om Betalingsstandsning bestaaende af Formanden, Buhl, Koed, A. P. Larsen, Lassen, Karsten Meyer, Sachs og Sekretæren, Udvalg II om Afkræftelse bestaaende af Formanden, Djørup, A. P. Larsen, Karsten Meyer, Rørdam og Sekretæren, Udvalg III om Konkursordenen bestaaende af Formanden, Dalgaard, A. P. Larsen, Rørdam og Sekretæren,

7 8 Udvalg IV om Fremgangsmaaden ved Konkurs bestaaende af Formanden, Andreas Christensen, Koed, A. P. Larsen og Sekretæren, Udvalg V om Fremgangsmaaden vod Tvangsakkord bestaaende af Formanden, Andreas Christensen, A. P. Larsen, Lassen, Tvedegaard og Sekretæren, Udvalg VI om Likvidation bestaaende af Formanden, Poul Andersen, Buhl, Djørup, Jespersen, Koed, Lassen, Steglich-Petersen og Sekretæren og Udvalg VII om Behandlingen af Tvistigheder bestaaende af Formanden, Buhl, Djørup, Koed, A. P. Larsen, Lassen, Steglich- Petersen og Sekretæren. Arbejdsmetoden har iovrigt været den, at de forskellige Afsnit forsi er blevet drøftet i den samlede Kommission, hvorefter Stoffet eller at være blevet bearbejdet i Udvalgene paany er blevet forelagt den samlede Kommission, der derefter eventuell har vist de enkelte Afsnit tilbage til de paagældende Udvalg til fornyet Behandling. Som Resultat af Udvalgenes Arbejde forelaa den 15. Juni 1935 et foreløbigt trykt Lovudkast. Efter at være blevet drøftet i den samlede Kommission blev Udkastet undergivet en fornyet Behandling i et nyt Udvalg, det saakaldte Redaktionsudvalg bestaaende af Formanden, Buhl, Andreas Christensen, Djørup, Gelting, Koed, A. P. Larsen, Lassen, Karsten Meyer, Munch-Petersen og Steglich-Petersen. Den 15. April 1937 forelaa Udkastet optrykt i ændret Tilstand, og efter fornyet Drøftelse og Behandling først i den samlede Kommission og derefter i Redaktionsudvalget blev Udkastet gjort til Genstand for en afsluttende Drøftelse med dertil hørende Afstemning i den samlede Kommission i Foraaret Efter at Udarbejdelsen af Motiverne var tilendebragt, og inden Rentrykningen af Betænkningen blev paabegyndt i Foraaret 1941, har Betænkningen været udsendt i Korrektur til samtlige Medlemmer, hvorhos Redaktionsudvalget har afholdt to Møder til Drøftelse af et Par nødvendige Ændringer i Lovudkastet, der imidlertid ikke vedrører Udkastets Principper eller Struktur. Der har ialt været afholdt 94 Plenarmøder og 154 Udvalgsmøder. Over Forhandlingerne i Kommissionen er der af Sekretæren ført en Protokol indeholdende 1130 maskinskrevne Sider. Paa Foranledning af Kommissionen har Justitsministeriet i Skrivelse af 11. November 1930 til samtlige Skifteretter meddelt, at Kommissionen, for saa vidt Skifteretterne paa Grundlag af disses Erfaringer ansaa visse Reformer af den nugældende Lovgivning om Konkurs og Tvangsakkord for paakrævede eller ønskelige, vilde sætte Pris paa at blive gjort bekendt med Skifteretternes Forslag i saa Henseende. Der er i det Omfang, det er skønnet rigtigt, taget Hensyn til de saaledes modtagne Forslag. Ved Udarbejdelsen af forskellige Bestemmelser indenfor Kapitel 7 om Konkursens Retsvirkninger i Almindelighed har Kommissionen søgt Samarbejde med

8 9 Professorerne Dr. juris Vinding Kruse og Dr. juris Henry Ussing, der begge har deltaget i en Række Møder i Kommissionen og Udvalgene. Endvidere har der vedrørende Kapitel 13 om Likvidation af insolvente Aktieselskaber af det paagældende Udvalg været forhandlet med Professor Dr. juris K. Sindballe og Overregistrator H B. Krenchel. De Lovudkastet ledsagende Motiver er udarbejdet af Sekretæren, Byretsdommer Dr. juris Erwin Munch-Petersen, paa Grundlag af de førte Forhandlinger og derefter gennemgaaet af Formanden. København i Juni Poul Andersen. Andr. Christensen. F. Djørup. M. C. Jensen. Holger Koed. Karsten Meyer. Chr. H. Olesen. Henrik Sachs. Chr. Bierbum. J. P. Christensen. H. Fink. A. S. H. Jeppesen. A. P. Larsen. Erwin Munch-Petersen. Sekretær. Claus J. Olsen. Winkel Smith. J. Tvedegaard. Orla Buhl. Fr. Dalgaard. Jakob E. Gelting. H. Jespersen. Paul Lassen. Thorkil Myrdahl. Formand. Kjeld Rørdam. Steglich-Petersen.

9

10 LOVUDKASTET

11

12 Lov om Gældsordning Første Afsnit. Kapitel 1. Betalingsstandsning ( 1 7).,, 2. Forhandling om Gældsordning ( 8 32). Andet Afsnit. Kapitel 3. Konkursens Begyndelse ( 33 44). 4. Konkursboets Bestyrelse ( 45 61). 5. Skiftesamlinger ( 62 69). 6. Skyldnerens Stilling ( 70 73).,, 7. Konkursens Retsvirkninger i Almindelighed ( ). 8. Afkræftelse ( ).,, 9. Konkursordenen ( ). 10. Fordringernes Prøvelse ( ). 11. Konkursens Slutning ( ). Tredje Afsnit. Kapitel 12. Tvangsakkord ( ). 13. Likvidation af insolvente Aktieselskaber ( ). Fjerde Afsnit. Kapitel 14. Behandlingen af Tvistigheder og Retsmidlerne herimod ( ). Femte Afsnit. Kapitel 15. Forskellige Bestemmelser ( ). 16. Lovens Ikrafttræden ( ).

13

14 FØRSTE KAPITEL 1 AFSNIT Betalingsstandsning. 1. En Skyldner, der efter Lovgivningen er forpligtet til at føre Forretningsbøger, skal anmelde Betalingsstandsning, naar han har indstillet sine Betalinger, eller naar det paa Grund af Forhold, som ikke med Føje kan anses for at være af forbigaaende Natur, maa staa ham klart, at han vil være ude af Stand til at videreføre sin Virksomhed uden en almindelig Ordning med sine Fordringshavere. Enhver Skyldner, der ser sig ude af Stand til at fyldestgøre sine Gældsforpligtelser, kan anmelde Betalingsstandsning. 2. Skyldnerens Anmeldelse af Betalingsstandsning sker ved skriftlig eller mundtlig Henvendelse til Skifteretten. Om Anmeldelsen sker Tilførsel til Skiftebogen med Angivelse af Dato og Klokkeslet for Modtagelsen. En anmeldt Betalingsstandsning bekendtgøres ikke, og de Retsmøder, der afholdes i Henhold til 1 5, er ikke offentlige. 3. Saafremt Skyldneren ved Forhandling med sine Fordringshavere vil søge at opnaa en Ordning af sine Gældsforhold, derunder Aftale om frivillig Likvidation, og han kan godtgøre, at der paa en saavel i faglig som i regnskabsmæssig Henseende betryggende Maade er indledet saadan Forhandling, giver Skifteretten Skyldneren en passende Frist til at søge at opnaa en Ordning. Denne Frist kan gives for 14 Dage ad Gangen og maa ikke udstrækkes over et Tidsrum af 8 Uger, jfr. dog 5, 2. Stykke.

15 16 Skifteretten kan indrømme Skyldneren en Frist af højst 3 Dage til at godtgøre, at den nævnte Forhandling er indledet. Naar der i Medfør af 1. Stykke er givet Skyldneren Frist, bliver de Omkostninger, der efter Betalingsstandsningen har været forbundet med Forsøget paa Tilvejebringelse af den paatænkte Ordning, forudsat at de har været forsvarlige, i Tilfælde af Skyldnerens senere indtrædende Konkurs at fyldestgore fremfor al anden Gæld, dersom Konkurs paafølger i Løbet af 3 Maaneder efter, at Forhandlingen om Gældsordning er ophørt. 4. Ønsker Skyldneren ikke at søge at opnaa en frivillig Ordning af sine Gældsforhold, eller kan han ikke godtgøre, at Betingelserne for Opnaaelsen af den i foranstaaende Paragraf omhandlede Frist er til Stede, anses hans Anmeldelse af Betalingsstandsning som en Begæring om Aabning af Forhandling om Gældsordning ved Skifteretten i Overensstemmelse med de i Kapitel 2 indeholdte Regler. 5. Efter Udløbet af den i 3, 1. Stykke, nævnte Frist træffer Skifteretten Beslutning om, at Forhandling om Gældsordning for Skyldneren skal aabnes ved Skifteretten, medmindre Skyldneren inden Fristens Udløb oplyser, at der mellem ham og hans Fordringshavere er opnaaet en Ordning af hans Gældsforhold, og i Hovedtræk redegør for Ordningen. Om Redegørelsens Modtagelse sker Tilførsel ti! Skiftebogen. Naar der er Grund til at antage, at den med Fordringshaverne indledede Forhandling i Løbet af kortere Tid vil føre til en Ordning, og det oplyses, at den Skyldneren hidtil indrømmede Frist er udnyttet paa en til Øjemedets Opnaaelse sigtende Maade, og at der foreligger Forhold, der har vanskeliggjort Tilvejebringelsen af en Ordning, skal Skifteretten efter Skyldnerens Begæring udskyde Spørgsmaalet om, hvorvidt Forhandling om Gældsordning skal aabnes, medmindre nogen Fordringshaver fremsætter Begæring om Aabning af saadan Forhandling. 6. Saafremt der til Skifteretten fra Skyldneren eller en Fordringshaver, der berøres af den

16 17 trufne Ordning, inden 3 Aar efter Modtagelsen af den i 5, 1. Stykke nævnte Redegørelse indkommer nogen Klage over Ordningen, kan Skifteretten ved Dom erklære denne for helt eller delvis uforbindende, naar den finder, at der er sket utilbørlig Begunstigelse af nogen Fordringshaver eller givet ham Løfte herom, eller at der foreligger andet misligt Forhold. Giver Sagen Anledning dertil, skal Skifteretten sætte Anklagemyndigheden i Kundskab om Forholdet. Gaar Klagen ud paa, at de med Ordningen forbundne Omkostninger er beregnet med urimelige Beløb, kan Skifteretten ved Dom paalægge Vedkommende at tilbagebetale det for meget udbetalte og fastsætte, hvorledes Beløbet vil være at fordele mellem de berettigede. 7. Den Skyldner, der forsætlig eller ved grov Uagtsomhed undlader at anmelde Betalingsstandsning, uagtet han er forpligtet dertil, straffes med Bøde. KAPITEL 2 Forhandling om Gældsordning. 8. Enhver Skyldner, der ser sig ude af Stand til at fyldestgøre sine Gældsforpligtelser, kan forlange, at Forhandling om Gældsordning aabnes ved Skifteretten. 9. En Fordringshaver, der har en uimodsagt eller bevist, forfalden Fordring, som ikke er sikret ved tilstrækkeligt Pant, kan forlange, at Forhandling om Gældsordning for Skyldneren aabnes ved Skifteretten, naar det ved Skyldnerens egen Erkendelse eller paa anden Maade godtgøres, at hans Bo er utilstrækkeligt til Betaling af hans Gæld. Samme Ret har en saadan Fordringshaver, naar Skyldneren til Trods for Opfordring dertil gennem Notarialbeskikkelse indeholdende Oplysning om dens Retsvirkning i mere end 7 Dage derefter undlader at betale

17 18 Fordringen; dog kan denne Ret ikke benyttes i længere Tid end 4 Uger efter Udløbet af den nævnte Frist. 10. Naar en Skyldner har indgivet Anmeldelse om Betalingsstandsning, kan enhver af den paagældende Skyldners Fordringshavere, bortset fra dem, hvis Fordringer er sikret ved tilstrækkeligt Pant, forlange, at Forhandling om Gældsordning for Skyldneren aabnes ved Skifteretten. 11. Paa Opfordring af en Fordringshaver, Skyldnerens Ægtefælle, nærmeste Slægtninge eller Politiet kan Skifteretten tage Beslutning om Aabning af Forhandling om Gældsordning for Skyldneren, naar denne har forladt Landet paa Grund af Gæld, eller naar han har opgivet eller er afskaaret fra selv eller ved andres Hjælp at varetage sine økonomiske Anliggender, og det maa antages, at han er ude af Stand til at fyldestgøre sine Gældsforpligtelser. Forinden der tages Bestemmelse efter denne Paragraf, skal Skifteretten beskikke en særlig Værge for Skyldneren. 12. En Skyldner, der i Henhold til 8 forlanger, at der aabnes Forhandling om Gældsordning, skal derom rette skriftlig eller mundtlig Bega>ring til Skifteretten. Om Begæringen sker Tilførsel til Skiftebogen med Angivelse af Dato og Klokkesiet for Modtagelsen. Skifteretten er berettiget til at afæske Skyldneren nærmere mundtlig Forklaring og kan - - inden visse af Skifteretten fastsatte korte Frister paalægge ham skriftligt at indsende de yderligere Oplysninger, som skønnes fornødne, derunder navnlig 1) en Oversigt over hans økonomiske Stilling, eventuelt ledsaget af hans senest optagne Aarsstatus og Driftsregnskab, 2) en Fortegnelse over alt, hvad han ejer, samt over de Genstande, som han har købt med Ejendomsforbehold eller lignende.

18 19 3) en Fortegnelse over hans Forpligtelser, herunder Kautions- og Vekselforpligtelser, med Angivelse af hver enkelt Fordringshavers Navn, Bopæl eller her i Landet værende Repræsentant samt af Fordringshaverens Tilgodehavende og af den Sikkerhed, som maatte være stillet, 4) en Fortegnelse over de Bøger, som maatte være ført i hans Virksomhed, samt 3) en kortfattet Redegørelse saavel for de Omstændigheder, der har bevirket, at han er blevet ude af Stand til at fyldestgøre sine Gældsforpligtelser, som for den Maade, hvorpaa disse tænkes afviklet. Naar de fornødne Oplysninger er tilvejebragt, afsiger Skifteretten snarest muligt Kendelse om Aabning af Forhandling om Gældsordning. 13. Den Fordringshaver, der i Henhold til 9 og 10 forlanger, at Forhandling om Gældsordning for Skyldneren aabnes, skal derom til Skifteretlen indgive skriftlig Begæring med Angivelse af de Omstændigheder, hvorpaa Begæringen grundes. Om Begæringen sker Tilførsel til Skiftebogen med Angivelse af Dato og Klokkeslet for Modtagelsen. Skifteretten berammer derefter et Møde, der saavidt muligt skal holdes inden 48 Timer, og hvortil saavel Skyldneren som vedkommende Fordringshaver indkaldes med et af Skifteretten bestemt Varsel. Undlader Skyldneren at besvare Skifterettens Spørgsmaal, eller savner Svarene tilstrækkelig Bestemthed, eller udebliver han uden gyldigt Forfald, kan han anses som den, der ikke kan modsige Fordringshaverens Opgivelser. I selve Mødet eller dog snarest muligt derefter afsiger Skifteretten Kendelse om, hvorvidt Fordringshaverens Begæring skal tages til Følge. 14. Paa Begæring af en Skyldner, der har anmeldt Betalingsstandsning efter 1, kan Skifteretten udsætte Afsigelsen af Kendelsen, hvorved Forhandling om Gældsordning aabnes, naar Skyldneren godtgør, at der paa en saavel i faglig som

19 20 i regnskabsmæssig Henseende betryggende Maade er indledet Forhandling med hans Fordringshavere om en Ordning af hans Gældsforhold. Saadan Udsættelse kan dog ikke udstrækkes udover 8 Uger fra Anmeldelsen af Betalingsstandsningen. 15. Afsiger Skifteretten Kendelse om, at Forhandling om Gældsordning skal aabnes, anses saadan Forhandling for aabnet fra det Tidspunkt, da Skyldnerens eller Fordringshaverens Begæring er modtaget af Skifteretten. I de i 5 og 11 omhandlede Tilfælde anses Forhandling om Gældsordning dog først for aabnet fra Skifterettens Kendelse. 16. Naar Skifteretten har taget Beslutning om Aabning af Forhandling om Gældsordning, tilstiller den uden Ophold samtlige Skyldnerens bekendte Fordringshavere herunder ogsaa dem, hvis Fordringer er bestridt eller betinget Underretning om Forhandlingens Aabning og Indkaldelse til et Møde til Forhandling om Skyldnerens Forhold. Fordringshavere, om hvilke Skifteretten først senere faar Kundskab, tilstilles der uden Ophold Underretning som anført og Meddelelse om Indkaldelsen. Indkaldelsen sker ved anbefalet Brev med en Uges Varsel regnet fra Afsendelsen. Fjerntboende Fordringshavere kan Skifteretten efter sit Skøn tillige sende en kort telegrafisk Meddelelse. Efter Skifterettens nærmere Bestemmelse i det enkelte Tilfælde vil Mødet, dersom saadant skønnes formaalstjenligt, være at holde udenfor Retskredsen. Der bør efter Begæring gives Repræsentanter for de i Skyldnerens Virksomhed beskæftigede Personer Adgang til Mødet. 17. Naar Skifteretten har taget Beslutning om Aabning af Forhandling om Gældsordning, indrykker den uden Ophold i Statstidende en Bekendtgørelse herom med Angivelse af det Tidspunkt, da Forhandlingen er aabnet, samt Tid og

20 21 Sted for det i 16 nævnte Møde. Har Skifteretten i Medfør af 22 beskikket en Tilsynsmand eller indsat en Bestyrer af Skyldnerens faste Ejendom, bør Bekendtgørelsen tillige indeholde Oplysning om, hvem der er beskikket. 18. Skifteretten er berettiget til at paalægge Skyldneren inden det i 16 nævnte Møde at tilvejebringe de Oplysninger, jfr. 12, Punkt 1 4, der skønnes at være af Betydning som Grundlag for Forhandlingerne. Skifteretten kan, dersom Skyldneren er forretningsdrivende, foranledige, at der af en af Skyldneren tilkaldt autoriseret fagkyndig Tillidsmand, jfr. 233, foretages en Opgørelse af Skyldnerens Ejendele med Angivelse af 1) den Værdi, som Skyldneren ved tidligere Vurdering af sine Ejendele, navnlig ved den sidst foretagne Statusopgørelse, hvis nogen saadan maatte foreligge, har sat paa hver af disse, og ellers Indkøbsprisen (for indkøbte Varer Fakturaprisen med Tillæg af paaløbne Omkostninger, for fremstillede Varer Kostprisen), 2) Ejendelenes Indkøbsværdi paa Vurderingstidspunktet og 3) den Pris, som Boets Ejendele, samlet eller delt, kan antages at ville indbringe ved Underhaandssalg og ved Auktionssalg. Skifteretten paalægger derhos Skyldneren at komme til Stede ved Mødet. De med Opgørelsen forbundne Udgifter bliver hvad enten Tillidsmanden er tilkaldt før eller efter Aabning af Forhandling om Gældsordning i Tilfælde af Skyldnerens senere indtrædende Konkurs at fyldestgøre fremfor al anden Gæld, dersom Konkurs paafølger i Løbet af 3 Maaneder efter, at Forhandlingen om Gældsordning er ophørt. 19. Fra det Tidspunkt, da Skifteretten har afsagt Kendelse om Aabning af Forhandling om Gældsordning, og indtil Mødet er afholdt, kan Tilbage-

21 22 kaldelse af Skyldnerens eller Fordringshaverens Begæring om Aabning af Forhandling om Gældsordning ikke tages til Følge. 20. Paa Mødet gøres Fordringshaverne bekendt med Grunden til Aabningen af Forhandling om Gældsordning og de Oplysninger, som foreligger om Skyldnerens økonomiske Stilling, hvorhos der gives de mødende Adgang til at udtale sig herom og om den mulige Ordning af Skyldnerens Gældsforpligtelser. 21. Vil Skyldneren søge at opnaa en frivillig Akkord, Likvidation eller anden Ordning med sine Fordringshavere, eller vil han søge at tilvejebringe Grundlaget for en Tvangsakkord, giver Skifteretten Skyldneren den hertil fornødne Frist, der kan gives for 14 Dage ad Gangen, og som kun under særlige Omstændigheder kan udstrækkes udover et Tidsrum af ialt 8 Uger. Skifteretten kan afslaa Skyldnerens Begæring om Indrømmelse af saadan Frist eller Forlængelse af Fristen, ligesom den kan ophæve en allerede indrømmet Frist, a) saafremt der efter Skifterettens Skøn ikke er rimelig Udsigt til, at Skyldneren kan tilvejebringe en Ordning som den tilsigtede, b) saafremt Skyldneren uden oplyst lovligt Forfald udebliver fra det i 16 omhandlede Møde eller ikke forbliver til Stede under Sagens Behandling eller undlader at give de afkrævede Oplysninger, c) saafremt Skyldneren har undladt at anmelde Betalingsstandsning, uagtet han var forpligtet dertil, jfr. 1, 1. Stykke, d) saafremt Skyldnerens Forhold maa betegnes som uredeligt eller utilbørligt, e) saafremt Skyldneren misbruger den ham indrømmede Frist, eller der er Grund til at antage, at dette vil ske, eller f) saafremt Skyldneren ikke indhenter det efter 23 fornødne Samtykke fra Tilsynsmanden

22 23 eller ikke efterkommer de ham af denne givne Paalæg eller de ham af Skifteretten meddelte Forskrifter. Naar Frist er meddelt i Medfør af nærværende Paragraf, finder Bestemmelsen i 3, 3. Stykke, tilsvarende Anvendelse. 22. Paa det i 16 omhandlede Møde kan der, naar Omstændighederne taler derfor, af Skifteretten efter Samraad med Fordringshaverne beskikkes en dertil egnet Mand til at føre Tilsyn med Skyldnerens Virksomhed og økonomiske Forhold. Saafremt det skønnes særlig paakrævet, vil der være at indsætte en Bestyrer af Skyldnerens faste Ejendom. Skønner Skifteretten, at Beskikkelse af Tilsynsmand eller Bestyrer ikke uden Fare for Fordringshaverne kan udsættes, er den berettiget til at foretage saadan Beskikkelse samtidig med, at den tager Beslutning om Aabning af Forhandling om Gældsordning. Tilsynsmænd og Bestyrere har Krav paa Godtgørelse for Udlæg, ligesom Skifteretten paa Begæring kan tillægge dem et passende Vederlag for deres Arbejde. 23. Naar Tilsynsmand er beskikket, maa Skyldneren ikke uden dennes Samtykke paatage sig Forpligtelser eller afholde andre Udgifter end til almindelige Livsfornødenheder, hvilket af Skifteretten tilkendegives Skyldneren. Tilsynsmandens Samtykke kan gives for visse Forpligtelser og Udgifter i Almindelighed. 1 vigtigere Tilfælde bør Tilsynsmanden forelægge Sagen for Skifteretten. Findes der en Repræsentant for eller et Udvalg af Fordringshaverne, bør Skifteretten raadføre sig med dem, særlig hvor det drejer sig om Indkøb af Varer i større Parti. Bestrider Skyldneren Berettigelsen af et ham af Tilsynsmanden givet Paalæg, afgøres Spørgsmaalet af Skifteretten. Tilsynsmanden skal paase, at Skyldneren, etter at Forhandling om Gældsordning er aabnet, fører et særskilt Regnskab over Indtægt og Udgift, Ejendele, Tilgodehavender og Gæld, som er fremkommet efter nævnte Tidspunkt.

23 24 Det paahviler Tilsynsmanden straks at gøre Indberetning til Skifteretten, saafremt Skyldneren ikke efterkommer de ham givne Paalæg eller misbruger en ham indrømmet Frist, eller der er Grund til at antage, at saadant Misbrug vil ske. 24. Er ingen Tilsynsmand beskikket, kan Skifteretten give Skyldneren Forskrifter med Hensyn til hans økonomiske Dispositioner. 25. I Tilfælde, hvor Aabning af Forhandling om Gældsordning har fundet Sted i Medfør af 11, kan Skifteretten enten samtidig med Beslutningen om Forhandlingens Aabning eller paa det i 16 omhandlede Møde beslutte, at Skyldnerens Forretninger enten i det hele eller for enkelte Forretningsgrenes Vedkommende midlertidig skal fores videre, dersom en pludselig Standsning vilde paaføre Fordringshaverne betydelig Skade. Tages saadan Beslutning, overdrages det en Bestyrer at foretage det. i saa Henseende videre fornødne i Overensstemmelse med de ham af Skifteretlen nærmere givne Forskrifter. 26. Forpligtelser, som Skyldneren med Skifterettens Samtykke har indgaaet efter Aabningen af Forhandling om Gældsordning, bliver i Tilfælde af Skyldnerens senere indtrædende Konkurs at fyldestgøre fremfor al anden Gæld, dersom Konkurs paafølger i Løbet af 3 Maaneder efter, at Forhandlingen om Gældsordning er ophørt. Det samme gælder Forpligtelser, som Skyldneren med Tilsynsmandens Samtykke har indgaaet efter samme Tidspunkt, for saa vidt de har været nødvendige til Dækning af Udgifter til almindelige Livsfornødenheder eller til Opretholdelse af Skyldnerens Virksomhed. Samme Fortrinsret tilkommer Tilsynsmænds og Bestyreres Krav paa Godtgørelse for Udlæg, eventuelt Vederlag for deres Arbejde samt de Forpligtelser, som en Bestyrer maatte have indgaaet paa Skyldnerens Vegne.

24 Fra det Tidspunkt, da Forhandling om Gældsordning er aabnet, og indtil Forhandlingen er ophørt, kan Arrest, Udlæg eller Udpantning ikke retsgyldigt foretages i Skyldnerens Gods, ligesom Adgangen til at søge Fyldestgørelse deri ved Tvangsauktion bortfalder. Ej heller kan i dette Tidsrum en Panthavers Begæring om at blive indsat i Besiddelsen af Skyldnerens faste Ejendom for i Overensstemmelse med Danske Lov 5. Bog, 7. Kapitel, Artikel 8, at tage Ejendommen til brugeligt Pant tages til Følge. I samme Tidsrum skal dog al Indtægt af Skyldnerens faste Ejendom fortrinsvis tjene til Fyldestgørelse af de Fordringer, der er sikrede ved lovbestemt eller viljesbestemt Pant i Ejendommen, efter deres indbyrdes Rækkefølge. 28. Et Ejendomsforbehold, som er ugyldigt overfor et Konkursbo, kan ikke gøres gældende overfor Skyldneren fra det Tidspunkt, da Forhandling om Gældsordning er aabnet, og indtil 10 Dage efter Forhandlingens Ophør. 29. I det i 27, 1. Stykke nævnte Tidsrum kan ej heller Skyldnerens Bo tages under Konkursbehandling efter Begæring af en Fordringshaver, medmindre Begæringen tiltrædes af mindst to Fordringshavere, hvis Fordringer ikke er overdraget dem efter Aabningen af Forhandling om Gældsordning, og hvis Krav tilsammen udgør mindst en Fjerdedel af det samlede Beløb af de paa Begæringens Tidspunkt kendte Fordringer. 30. Skifteretten træffer Beslutning om Ophøret af Forhandling om Gældsordning, 1) naar Skyldneren har opnaaet en frivillig Akkord, Aftale om Likvidation eller anden Ordning med sine Fordringshavere, 2) naar en af Fordringshaverne vedtaget Tvangsakkord er stadfæstet, og Kærefristen er udløbet, uden at Kære har fundet Sted, 3) naar, for saa vidt angaar Aktieselskaber, Likvidation i Overensstemmelse med Kapitel 13 er begyndt,

25 26 4) naar Skyldneren ikke ønsker at opnaa nogen af de foran under Punkt 1 og 2 nævnte Ordninger med sine Fordringshavere, eller Skyldnerens Forsøg herpaa bliver uden Resultat, 5) naar Skyldnerens Begæring om Indrømmelse af den i 21 omhandlede Frist eller Forlængelse af Fristen afslaas, eller en allerede indrømmet Frist ophæves, eller 6) naar vedkommende Fordringshaver tager sin Begæring om Forhandling om Gældsordning tilbage, og ingen anden Fordringshaver, der i Henhold til 9 og 10 kan forlange Forhandling om Gældsordning aabnet, kræver Behandlingen fortsat. Saafremt Skyldnerens Bo overgaar til Konkursbehandling, ophører den indledede Forhandling om Gældsordning, uden at særlig Beslutning herom er fornøden. 31. I de i 30 under Punkt 4 6 nævnte Tilfælde træffes Skifterettens Beslutning om Ophøret af Forhandling om Gældsordning paa det i 16 omhandlede Møde eller paa et senere Møde. Bekendtgørelse om Ophøret indrykkes i Statstidende. 32. Naar Forhandling om Gældsordning ophører af andre end de i 30 under Punkt 1 3 nævnte Grunde, bliver Skyldnerens Bo at tage under Konkursbehandling, dersom Begæring herom fremsættes enten af Skyldneren selv eller af en Fordringshaver, der i Henhold til 9 og 10 kan forlange saadan Forhandling aabnet, uden at det er fornødent at føre Bevis for Skyldnerens manglende Betalingsevne. Begæringen maa indgives senest den 10. Dag, efter at Skifterettens Beslutning om Forhandlingens Ophør er bekendtgjort.

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

den borgerlige Retspleje.

den borgerlige Retspleje. 2713 Tillæg A. (171). Ordentlig Samling 1901. 2714 Bilag II. Bemærkninger til det af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om den borgerlige

Læs mere

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG ANGAAENDE FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939 BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER Betænkning III FRA JUSTITSMINISTERIETS ÆGTESKABSUDVALG BETÆNKNING NR. 415 1966 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I. Udvalgets hidtidige arbejde 5 IL Udkast til

Læs mere

Bekendtgørelse af LOV OM RETTENS PLEJE

Bekendtgørelse af LOV OM RETTENS PLEJE Bekendtgørelse af LOV OM RETTENS PLEJE (Retsplejeloven) Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. december 1989, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 396 af 13.

Læs mere

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K BETÆNKNING ANGÅENDE EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 13. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

UNDERPANTSÆTNING AF LØSØRE

UNDERPANTSÆTNING AF LØSØRE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERPANTSÆTNING AF LØSØRE AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. MAJ 1955 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 172 1957 J. H. SCHULTZ A/S - UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI - KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 Betænkning om Åger Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 1971 SCHULTZJBOGTRYKKERI. KØBENHAVN Indhold Side Kapitel 1: Indledning 5 Kapitel 2: Ugyldighedsreglen

Læs mere

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET VIBEVÆNGET KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" DATTERSIELSKAB AF S.m.b.a KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl A. SELSKABETS HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn. Hjemsted Formål

Læs mere

BETÆNKNING OM SKIFTE AF DØDSBOER. Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg BETÆNKNING NR. 1270

BETÆNKNING OM SKIFTE AF DØDSBOER. Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg BETÆNKNING NR. 1270 BETÆNKNING OM SKIFTE AF DØDSBOER Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg BETÆNKNING NR. 1270 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 30. april 2008. Nr. 305. Retsplejelov for Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn.

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn. HEGNSREGLERNE En kort orientering: De almindelige regler om hegn og hegning findes i hegnsloven fra 1950. Lovens almindelige regler gælder ikke for Københavns Kommune. Loven omfatter både fælleshegn, dvs.

Læs mere

BETÆNKNING KØB PÅ AFBETALING

BETÆNKNING KØB PÅ AFBETALING BETÆNKNING OM KØB PÅ AFBETALING AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG TIL OVERVEJELSE AF ÆNDRINGER I LOV NR. 244 AF 8. MAJ 1917 OM KØB PÅ AFBETALING J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20.

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20. FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2012, således at lovsamlingen passer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B272700J - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER BETÆNKNING VEDRØRENDE EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER Udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Læs mere

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI BETÆNKNING ANGÅENDE FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI AFGIVET AF DET AF KIRKEMINISTERIET DEN 26. JUNI 1964 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 406 1965 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A-S 1 6 6. 1 9 6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere