UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN"

Transkript

1

2 UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

3

4 Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes en Kommission med det Hverv al overveje Spørgsmaalene om Revision af de gældende Regler om Konkurs og Akkord og om Indførelse af Lovregler angaaende Likvidation samt eventuelt at udarbejde Forslag til Forandring i Lovgivningen paa det anførte Omraade. Til at føre Forsædet i Kommissionen udnævntes Professor i Retsvidenskab ved Københavns Universitet, Dr. juris H. Mnnch-Petersen og til at indtræde som Medlemmer beskikkedes: Bankdirektør Christian Bierbum, Kreditforeningsdirektør Orla Buhl Formand for Kreditorforeningernes Fællesudvalg, Højesteretssagfører Karsten Meyer, Fuldmægtig i Justitsministeriet, nu Dommer i Københavns Byret Thorkil Myrdahl, Landsretssagfører, nu Højesteretssagfører Kjeld Rørdam, Overretssagfører Henrik Sachs, Fuldmægtig, nu Departementschef i Handelsministeriet H.Jespersen, udpeget af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, Dommer i Vordingborg Købstad m. v. H. C. Ørsted, udpeget af Den danske Dommerforening, Dommer i Københavns Byret, senere Højesteretsdommer C. E. Nielsen, udpeget af Den danske Dommerforening, Højesteretssagfører K. Sleglich-Petersen, udpeget af Sagførerraadet, Medlem af, nu Næstformand for Grosserer-Societetets Komité, Grosserer Paul Lassen, udpeget af Grosserer-Societetets Komité,

5 6 daværende Landstingsmand, Borgmester Holger Fink, udpeget af Provinshandelskammeret, Købmand.J. G. Schjær, udpeget af de samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Direktør Chr. H. Olesen, udpeget af Industriraadet, Folketingsmand. Bagermester Johannes Pitzner, udpeget af Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk. Proprietær Jacob Tvedegaard, udpeget af De samvirkende danske Landboforeninger, Husmand J. P. Nielsen, udpeget af de samvirkende danske Husmandsforeninger. Sekretær, nu Forretningsfører, Landsretssagfører, Folketingsmand Fr. Dalgaard. udpeget af De samvirkende Fagforbund. Højesteretssagfører Jakob E. Gelting, udpeget af Dansk Dampskibsrederiforening, Landstingsmand, Kutterfører M. C. Jensen, udpeget af Dansk Fiskeriforening og Kontorchef Axel Myhlertz, udpeget af Kreditorforeningernes Fællesudvalg. Til at fungere som Sekretær for Kommissionen beskikkede Justitsministeriet Fuldmægtig Myrdahl. Kommissionen, der saaledes bestod af en Formand og 21 Medlemmer, er senere blevet udvidet med 4 Medlemmer. Efter at der fra Københavnske Bankers Forening af 1920 var fremsat Andragende om at de københavnske Banker maatte blive repræsenteret i Kommissionen, blev Bankdirektør E. Damm ved kgl. Resolution af 17. Januar 1931 beskikket som Medlem. Ved samme Resolution blev Fuldmægtig i Banktilsynet, nu Økonomidirektør i Københavns Kommune Holger Koed beskikket som Medlem. I Anledning al en tilsvarende Henvendelse fra Fællesrepræsentationen for De danske Sparekasser blev Sparekassedirektør Winkel Smith ved kgl. Resolution af 15. April 1931 beskikket som Medlem. Ved Skrivelse af 24. September 1931 tillod Justitsministeriet, at Højesteretssagfører Steglich-Petersen paa Grund af andet offentligt Hverv indtil videre lod sig repræsentere i Kommissionen af Overretssagfører, nu Højesteretssagfører Andreas Christensen. I Slutningen af Aaret 1933 blev det atter muligt for Højesteretssagfører Steglich-Petersen at deltage i Kommissionens Møder, men da del af Hensyn til Arbejdets Kontinuitet maatte anses for ønskeligt, at Stedfortræderen kunde fortsætte sit Arbejde i Kommissionen, blev Højesteretssagfører Christensen ved kgl. Resolution af 30. December 1933 beskikket som Medlem som en yderligere Repræsentant for Sagførerraadet.

6 I Tidens Løb er der derhos sket følgende Ændring i Kommissionens Sammensætning: Efter at Dommerne Ørsted og C. E. Nielsen havde begæret sig fritaget for Hvervet som Medlem af Kommissionen, blev, som udpeget af Den danske Dommerforening, Kriminaldommer i Københavns Amts nordre Birk F. Djørup og Dommer i Kronborg vestre Birk A. P. Larsen ved kgl. Resolution af 10, Juni 1931 beskikket som Medlemmer. Efter at Købmand Schjær ligeledes havde begæret sig fritaget for Hvervet, blev, som udpeget af De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Købmand A. S. H. Jeppesen ved kgl. Resolution af 31. December 1931 beskikket som Medlem. I Marts 1932 afgik Husmand J. P. Nielsen ved Døden, hvorefter Folketingsmand Husmand Jens Holdgaard, som udpeget af De samvirkende danske Husmandsforeninger, ved kgl. Resolution af 6. Maj 1932 blev beskikket som Medlem. Efter faa Maaneders Forløb bad imidlertid Folketingsmand Holdgaard sig fritaget for Hvervet, og efter fornyet Indstilling fra Husmandsforeningerne blev derefter Lærer.J. P. Christensen ved kgl. Resolution af 24. Oktober 1932 beskikket som Medlem. I Oktober 1932 afgik Bankdirektør Damm ved Døden og i Stedet blev Rankdirektør Poul Andersen ved kgl. Resolution af 6. Januar 1933 beskikket som Medlem. I September 1933 afgik Folketingsmand Pitzner ved Døden, hvorefter Oldermand Claus J. Olsen efter Indstilling fra Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk ved kgl. Resolution af 30. December 1933 blev beskikket som Medlem. Den 8. September 1934 afgik Kommissionens Formand Professor Munch- Petersen ved Døden. Det overdroges herefter ved kgl. Resolution af 6. Oktober 1934 Byretsdommer Myrdahl at føre Forsædet i Kommissionen. Ved samme Resolution blev som nyt Medlem beskikket Fuldmægtig i Justitsministeriet, nu Byretsdommer, Lektor Dr. juris Erwin Munch-Petersen. hvem Justitsministeriet tillige overdrog Hvervet som Kommissionens Sekretær. Paa Grund af Sygdom har Kontorchef Myhlertz ikke deltaget i Kommissionens Møder siden Foraaret Kommissionen paabegyndte sine Møder den 3. Oktober Efter en Række indledende og forberedende Plenarmøder, i hvilke man drøftede Hovedprincipperne for en eventuel ny Lovgivning, blev der i Efteraaret 1931 og i Tiden derefter nedsat forskellige Arbejdsudvalg. Der blev saaledes nedsat følgende Udvalg: 7 Udvalg 1 om Betalingsstandsning bestaaende af Formanden, Buhl, Koed, A. P. Larsen, Lassen, Karsten Meyer, Sachs og Sekretæren, Udvalg II om Afkræftelse bestaaende af Formanden, Djørup, A. P. Larsen, Karsten Meyer, Rørdam og Sekretæren, Udvalg III om Konkursordenen bestaaende af Formanden, Dalgaard, A. P. Larsen, Rørdam og Sekretæren,

7 8 Udvalg IV om Fremgangsmaaden ved Konkurs bestaaende af Formanden, Andreas Christensen, Koed, A. P. Larsen og Sekretæren, Udvalg V om Fremgangsmaaden vod Tvangsakkord bestaaende af Formanden, Andreas Christensen, A. P. Larsen, Lassen, Tvedegaard og Sekretæren, Udvalg VI om Likvidation bestaaende af Formanden, Poul Andersen, Buhl, Djørup, Jespersen, Koed, Lassen, Steglich-Petersen og Sekretæren og Udvalg VII om Behandlingen af Tvistigheder bestaaende af Formanden, Buhl, Djørup, Koed, A. P. Larsen, Lassen, Steglich- Petersen og Sekretæren. Arbejdsmetoden har iovrigt været den, at de forskellige Afsnit forsi er blevet drøftet i den samlede Kommission, hvorefter Stoffet eller at være blevet bearbejdet i Udvalgene paany er blevet forelagt den samlede Kommission, der derefter eventuell har vist de enkelte Afsnit tilbage til de paagældende Udvalg til fornyet Behandling. Som Resultat af Udvalgenes Arbejde forelaa den 15. Juni 1935 et foreløbigt trykt Lovudkast. Efter at være blevet drøftet i den samlede Kommission blev Udkastet undergivet en fornyet Behandling i et nyt Udvalg, det saakaldte Redaktionsudvalg bestaaende af Formanden, Buhl, Andreas Christensen, Djørup, Gelting, Koed, A. P. Larsen, Lassen, Karsten Meyer, Munch-Petersen og Steglich-Petersen. Den 15. April 1937 forelaa Udkastet optrykt i ændret Tilstand, og efter fornyet Drøftelse og Behandling først i den samlede Kommission og derefter i Redaktionsudvalget blev Udkastet gjort til Genstand for en afsluttende Drøftelse med dertil hørende Afstemning i den samlede Kommission i Foraaret Efter at Udarbejdelsen af Motiverne var tilendebragt, og inden Rentrykningen af Betænkningen blev paabegyndt i Foraaret 1941, har Betænkningen været udsendt i Korrektur til samtlige Medlemmer, hvorhos Redaktionsudvalget har afholdt to Møder til Drøftelse af et Par nødvendige Ændringer i Lovudkastet, der imidlertid ikke vedrører Udkastets Principper eller Struktur. Der har ialt været afholdt 94 Plenarmøder og 154 Udvalgsmøder. Over Forhandlingerne i Kommissionen er der af Sekretæren ført en Protokol indeholdende 1130 maskinskrevne Sider. Paa Foranledning af Kommissionen har Justitsministeriet i Skrivelse af 11. November 1930 til samtlige Skifteretter meddelt, at Kommissionen, for saa vidt Skifteretterne paa Grundlag af disses Erfaringer ansaa visse Reformer af den nugældende Lovgivning om Konkurs og Tvangsakkord for paakrævede eller ønskelige, vilde sætte Pris paa at blive gjort bekendt med Skifteretternes Forslag i saa Henseende. Der er i det Omfang, det er skønnet rigtigt, taget Hensyn til de saaledes modtagne Forslag. Ved Udarbejdelsen af forskellige Bestemmelser indenfor Kapitel 7 om Konkursens Retsvirkninger i Almindelighed har Kommissionen søgt Samarbejde med

8 9 Professorerne Dr. juris Vinding Kruse og Dr. juris Henry Ussing, der begge har deltaget i en Række Møder i Kommissionen og Udvalgene. Endvidere har der vedrørende Kapitel 13 om Likvidation af insolvente Aktieselskaber af det paagældende Udvalg været forhandlet med Professor Dr. juris K. Sindballe og Overregistrator H B. Krenchel. De Lovudkastet ledsagende Motiver er udarbejdet af Sekretæren, Byretsdommer Dr. juris Erwin Munch-Petersen, paa Grundlag af de førte Forhandlinger og derefter gennemgaaet af Formanden. København i Juni Poul Andersen. Andr. Christensen. F. Djørup. M. C. Jensen. Holger Koed. Karsten Meyer. Chr. H. Olesen. Henrik Sachs. Chr. Bierbum. J. P. Christensen. H. Fink. A. S. H. Jeppesen. A. P. Larsen. Erwin Munch-Petersen. Sekretær. Claus J. Olsen. Winkel Smith. J. Tvedegaard. Orla Buhl. Fr. Dalgaard. Jakob E. Gelting. H. Jespersen. Paul Lassen. Thorkil Myrdahl. Formand. Kjeld Rørdam. Steglich-Petersen.

9

10 LOVUDKASTET

11

12 Lov om Gældsordning Første Afsnit. Kapitel 1. Betalingsstandsning ( 1 7).,, 2. Forhandling om Gældsordning ( 8 32). Andet Afsnit. Kapitel 3. Konkursens Begyndelse ( 33 44). 4. Konkursboets Bestyrelse ( 45 61). 5. Skiftesamlinger ( 62 69). 6. Skyldnerens Stilling ( 70 73).,, 7. Konkursens Retsvirkninger i Almindelighed ( ). 8. Afkræftelse ( ).,, 9. Konkursordenen ( ). 10. Fordringernes Prøvelse ( ). 11. Konkursens Slutning ( ). Tredje Afsnit. Kapitel 12. Tvangsakkord ( ). 13. Likvidation af insolvente Aktieselskaber ( ). Fjerde Afsnit. Kapitel 14. Behandlingen af Tvistigheder og Retsmidlerne herimod ( ). Femte Afsnit. Kapitel 15. Forskellige Bestemmelser ( ). 16. Lovens Ikrafttræden ( ).

13

14 FØRSTE KAPITEL 1 AFSNIT Betalingsstandsning. 1. En Skyldner, der efter Lovgivningen er forpligtet til at føre Forretningsbøger, skal anmelde Betalingsstandsning, naar han har indstillet sine Betalinger, eller naar det paa Grund af Forhold, som ikke med Føje kan anses for at være af forbigaaende Natur, maa staa ham klart, at han vil være ude af Stand til at videreføre sin Virksomhed uden en almindelig Ordning med sine Fordringshavere. Enhver Skyldner, der ser sig ude af Stand til at fyldestgøre sine Gældsforpligtelser, kan anmelde Betalingsstandsning. 2. Skyldnerens Anmeldelse af Betalingsstandsning sker ved skriftlig eller mundtlig Henvendelse til Skifteretten. Om Anmeldelsen sker Tilførsel til Skiftebogen med Angivelse af Dato og Klokkeslet for Modtagelsen. En anmeldt Betalingsstandsning bekendtgøres ikke, og de Retsmøder, der afholdes i Henhold til 1 5, er ikke offentlige. 3. Saafremt Skyldneren ved Forhandling med sine Fordringshavere vil søge at opnaa en Ordning af sine Gældsforhold, derunder Aftale om frivillig Likvidation, og han kan godtgøre, at der paa en saavel i faglig som i regnskabsmæssig Henseende betryggende Maade er indledet saadan Forhandling, giver Skifteretten Skyldneren en passende Frist til at søge at opnaa en Ordning. Denne Frist kan gives for 14 Dage ad Gangen og maa ikke udstrækkes over et Tidsrum af 8 Uger, jfr. dog 5, 2. Stykke.

15 16 Skifteretten kan indrømme Skyldneren en Frist af højst 3 Dage til at godtgøre, at den nævnte Forhandling er indledet. Naar der i Medfør af 1. Stykke er givet Skyldneren Frist, bliver de Omkostninger, der efter Betalingsstandsningen har været forbundet med Forsøget paa Tilvejebringelse af den paatænkte Ordning, forudsat at de har været forsvarlige, i Tilfælde af Skyldnerens senere indtrædende Konkurs at fyldestgore fremfor al anden Gæld, dersom Konkurs paafølger i Løbet af 3 Maaneder efter, at Forhandlingen om Gældsordning er ophørt. 4. Ønsker Skyldneren ikke at søge at opnaa en frivillig Ordning af sine Gældsforhold, eller kan han ikke godtgøre, at Betingelserne for Opnaaelsen af den i foranstaaende Paragraf omhandlede Frist er til Stede, anses hans Anmeldelse af Betalingsstandsning som en Begæring om Aabning af Forhandling om Gældsordning ved Skifteretten i Overensstemmelse med de i Kapitel 2 indeholdte Regler. 5. Efter Udløbet af den i 3, 1. Stykke, nævnte Frist træffer Skifteretten Beslutning om, at Forhandling om Gældsordning for Skyldneren skal aabnes ved Skifteretten, medmindre Skyldneren inden Fristens Udløb oplyser, at der mellem ham og hans Fordringshavere er opnaaet en Ordning af hans Gældsforhold, og i Hovedtræk redegør for Ordningen. Om Redegørelsens Modtagelse sker Tilførsel ti! Skiftebogen. Naar der er Grund til at antage, at den med Fordringshaverne indledede Forhandling i Løbet af kortere Tid vil føre til en Ordning, og det oplyses, at den Skyldneren hidtil indrømmede Frist er udnyttet paa en til Øjemedets Opnaaelse sigtende Maade, og at der foreligger Forhold, der har vanskeliggjort Tilvejebringelsen af en Ordning, skal Skifteretten efter Skyldnerens Begæring udskyde Spørgsmaalet om, hvorvidt Forhandling om Gældsordning skal aabnes, medmindre nogen Fordringshaver fremsætter Begæring om Aabning af saadan Forhandling. 6. Saafremt der til Skifteretten fra Skyldneren eller en Fordringshaver, der berøres af den

16 17 trufne Ordning, inden 3 Aar efter Modtagelsen af den i 5, 1. Stykke nævnte Redegørelse indkommer nogen Klage over Ordningen, kan Skifteretten ved Dom erklære denne for helt eller delvis uforbindende, naar den finder, at der er sket utilbørlig Begunstigelse af nogen Fordringshaver eller givet ham Løfte herom, eller at der foreligger andet misligt Forhold. Giver Sagen Anledning dertil, skal Skifteretten sætte Anklagemyndigheden i Kundskab om Forholdet. Gaar Klagen ud paa, at de med Ordningen forbundne Omkostninger er beregnet med urimelige Beløb, kan Skifteretten ved Dom paalægge Vedkommende at tilbagebetale det for meget udbetalte og fastsætte, hvorledes Beløbet vil være at fordele mellem de berettigede. 7. Den Skyldner, der forsætlig eller ved grov Uagtsomhed undlader at anmelde Betalingsstandsning, uagtet han er forpligtet dertil, straffes med Bøde. KAPITEL 2 Forhandling om Gældsordning. 8. Enhver Skyldner, der ser sig ude af Stand til at fyldestgøre sine Gældsforpligtelser, kan forlange, at Forhandling om Gældsordning aabnes ved Skifteretten. 9. En Fordringshaver, der har en uimodsagt eller bevist, forfalden Fordring, som ikke er sikret ved tilstrækkeligt Pant, kan forlange, at Forhandling om Gældsordning for Skyldneren aabnes ved Skifteretten, naar det ved Skyldnerens egen Erkendelse eller paa anden Maade godtgøres, at hans Bo er utilstrækkeligt til Betaling af hans Gæld. Samme Ret har en saadan Fordringshaver, naar Skyldneren til Trods for Opfordring dertil gennem Notarialbeskikkelse indeholdende Oplysning om dens Retsvirkning i mere end 7 Dage derefter undlader at betale

17 18 Fordringen; dog kan denne Ret ikke benyttes i længere Tid end 4 Uger efter Udløbet af den nævnte Frist. 10. Naar en Skyldner har indgivet Anmeldelse om Betalingsstandsning, kan enhver af den paagældende Skyldners Fordringshavere, bortset fra dem, hvis Fordringer er sikret ved tilstrækkeligt Pant, forlange, at Forhandling om Gældsordning for Skyldneren aabnes ved Skifteretten. 11. Paa Opfordring af en Fordringshaver, Skyldnerens Ægtefælle, nærmeste Slægtninge eller Politiet kan Skifteretten tage Beslutning om Aabning af Forhandling om Gældsordning for Skyldneren, naar denne har forladt Landet paa Grund af Gæld, eller naar han har opgivet eller er afskaaret fra selv eller ved andres Hjælp at varetage sine økonomiske Anliggender, og det maa antages, at han er ude af Stand til at fyldestgøre sine Gældsforpligtelser. Forinden der tages Bestemmelse efter denne Paragraf, skal Skifteretten beskikke en særlig Værge for Skyldneren. 12. En Skyldner, der i Henhold til 8 forlanger, at der aabnes Forhandling om Gældsordning, skal derom rette skriftlig eller mundtlig Bega>ring til Skifteretten. Om Begæringen sker Tilførsel til Skiftebogen med Angivelse af Dato og Klokkesiet for Modtagelsen. Skifteretten er berettiget til at afæske Skyldneren nærmere mundtlig Forklaring og kan - - inden visse af Skifteretten fastsatte korte Frister paalægge ham skriftligt at indsende de yderligere Oplysninger, som skønnes fornødne, derunder navnlig 1) en Oversigt over hans økonomiske Stilling, eventuelt ledsaget af hans senest optagne Aarsstatus og Driftsregnskab, 2) en Fortegnelse over alt, hvad han ejer, samt over de Genstande, som han har købt med Ejendomsforbehold eller lignende.

18 19 3) en Fortegnelse over hans Forpligtelser, herunder Kautions- og Vekselforpligtelser, med Angivelse af hver enkelt Fordringshavers Navn, Bopæl eller her i Landet værende Repræsentant samt af Fordringshaverens Tilgodehavende og af den Sikkerhed, som maatte være stillet, 4) en Fortegnelse over de Bøger, som maatte være ført i hans Virksomhed, samt 3) en kortfattet Redegørelse saavel for de Omstændigheder, der har bevirket, at han er blevet ude af Stand til at fyldestgøre sine Gældsforpligtelser, som for den Maade, hvorpaa disse tænkes afviklet. Naar de fornødne Oplysninger er tilvejebragt, afsiger Skifteretten snarest muligt Kendelse om Aabning af Forhandling om Gældsordning. 13. Den Fordringshaver, der i Henhold til 9 og 10 forlanger, at Forhandling om Gældsordning for Skyldneren aabnes, skal derom til Skifteretlen indgive skriftlig Begæring med Angivelse af de Omstændigheder, hvorpaa Begæringen grundes. Om Begæringen sker Tilførsel til Skiftebogen med Angivelse af Dato og Klokkeslet for Modtagelsen. Skifteretten berammer derefter et Møde, der saavidt muligt skal holdes inden 48 Timer, og hvortil saavel Skyldneren som vedkommende Fordringshaver indkaldes med et af Skifteretten bestemt Varsel. Undlader Skyldneren at besvare Skifterettens Spørgsmaal, eller savner Svarene tilstrækkelig Bestemthed, eller udebliver han uden gyldigt Forfald, kan han anses som den, der ikke kan modsige Fordringshaverens Opgivelser. I selve Mødet eller dog snarest muligt derefter afsiger Skifteretten Kendelse om, hvorvidt Fordringshaverens Begæring skal tages til Følge. 14. Paa Begæring af en Skyldner, der har anmeldt Betalingsstandsning efter 1, kan Skifteretten udsætte Afsigelsen af Kendelsen, hvorved Forhandling om Gældsordning aabnes, naar Skyldneren godtgør, at der paa en saavel i faglig som

19 20 i regnskabsmæssig Henseende betryggende Maade er indledet Forhandling med hans Fordringshavere om en Ordning af hans Gældsforhold. Saadan Udsættelse kan dog ikke udstrækkes udover 8 Uger fra Anmeldelsen af Betalingsstandsningen. 15. Afsiger Skifteretten Kendelse om, at Forhandling om Gældsordning skal aabnes, anses saadan Forhandling for aabnet fra det Tidspunkt, da Skyldnerens eller Fordringshaverens Begæring er modtaget af Skifteretten. I de i 5 og 11 omhandlede Tilfælde anses Forhandling om Gældsordning dog først for aabnet fra Skifterettens Kendelse. 16. Naar Skifteretten har taget Beslutning om Aabning af Forhandling om Gældsordning, tilstiller den uden Ophold samtlige Skyldnerens bekendte Fordringshavere herunder ogsaa dem, hvis Fordringer er bestridt eller betinget Underretning om Forhandlingens Aabning og Indkaldelse til et Møde til Forhandling om Skyldnerens Forhold. Fordringshavere, om hvilke Skifteretten først senere faar Kundskab, tilstilles der uden Ophold Underretning som anført og Meddelelse om Indkaldelsen. Indkaldelsen sker ved anbefalet Brev med en Uges Varsel regnet fra Afsendelsen. Fjerntboende Fordringshavere kan Skifteretten efter sit Skøn tillige sende en kort telegrafisk Meddelelse. Efter Skifterettens nærmere Bestemmelse i det enkelte Tilfælde vil Mødet, dersom saadant skønnes formaalstjenligt, være at holde udenfor Retskredsen. Der bør efter Begæring gives Repræsentanter for de i Skyldnerens Virksomhed beskæftigede Personer Adgang til Mødet. 17. Naar Skifteretten har taget Beslutning om Aabning af Forhandling om Gældsordning, indrykker den uden Ophold i Statstidende en Bekendtgørelse herom med Angivelse af det Tidspunkt, da Forhandlingen er aabnet, samt Tid og

20 21 Sted for det i 16 nævnte Møde. Har Skifteretten i Medfør af 22 beskikket en Tilsynsmand eller indsat en Bestyrer af Skyldnerens faste Ejendom, bør Bekendtgørelsen tillige indeholde Oplysning om, hvem der er beskikket. 18. Skifteretten er berettiget til at paalægge Skyldneren inden det i 16 nævnte Møde at tilvejebringe de Oplysninger, jfr. 12, Punkt 1 4, der skønnes at være af Betydning som Grundlag for Forhandlingerne. Skifteretten kan, dersom Skyldneren er forretningsdrivende, foranledige, at der af en af Skyldneren tilkaldt autoriseret fagkyndig Tillidsmand, jfr. 233, foretages en Opgørelse af Skyldnerens Ejendele med Angivelse af 1) den Værdi, som Skyldneren ved tidligere Vurdering af sine Ejendele, navnlig ved den sidst foretagne Statusopgørelse, hvis nogen saadan maatte foreligge, har sat paa hver af disse, og ellers Indkøbsprisen (for indkøbte Varer Fakturaprisen med Tillæg af paaløbne Omkostninger, for fremstillede Varer Kostprisen), 2) Ejendelenes Indkøbsværdi paa Vurderingstidspunktet og 3) den Pris, som Boets Ejendele, samlet eller delt, kan antages at ville indbringe ved Underhaandssalg og ved Auktionssalg. Skifteretten paalægger derhos Skyldneren at komme til Stede ved Mødet. De med Opgørelsen forbundne Udgifter bliver hvad enten Tillidsmanden er tilkaldt før eller efter Aabning af Forhandling om Gældsordning i Tilfælde af Skyldnerens senere indtrædende Konkurs at fyldestgøre fremfor al anden Gæld, dersom Konkurs paafølger i Løbet af 3 Maaneder efter, at Forhandlingen om Gældsordning er ophørt. 19. Fra det Tidspunkt, da Skifteretten har afsagt Kendelse om Aabning af Forhandling om Gældsordning, og indtil Mødet er afholdt, kan Tilbage-

21 22 kaldelse af Skyldnerens eller Fordringshaverens Begæring om Aabning af Forhandling om Gældsordning ikke tages til Følge. 20. Paa Mødet gøres Fordringshaverne bekendt med Grunden til Aabningen af Forhandling om Gældsordning og de Oplysninger, som foreligger om Skyldnerens økonomiske Stilling, hvorhos der gives de mødende Adgang til at udtale sig herom og om den mulige Ordning af Skyldnerens Gældsforpligtelser. 21. Vil Skyldneren søge at opnaa en frivillig Akkord, Likvidation eller anden Ordning med sine Fordringshavere, eller vil han søge at tilvejebringe Grundlaget for en Tvangsakkord, giver Skifteretten Skyldneren den hertil fornødne Frist, der kan gives for 14 Dage ad Gangen, og som kun under særlige Omstændigheder kan udstrækkes udover et Tidsrum af ialt 8 Uger. Skifteretten kan afslaa Skyldnerens Begæring om Indrømmelse af saadan Frist eller Forlængelse af Fristen, ligesom den kan ophæve en allerede indrømmet Frist, a) saafremt der efter Skifterettens Skøn ikke er rimelig Udsigt til, at Skyldneren kan tilvejebringe en Ordning som den tilsigtede, b) saafremt Skyldneren uden oplyst lovligt Forfald udebliver fra det i 16 omhandlede Møde eller ikke forbliver til Stede under Sagens Behandling eller undlader at give de afkrævede Oplysninger, c) saafremt Skyldneren har undladt at anmelde Betalingsstandsning, uagtet han var forpligtet dertil, jfr. 1, 1. Stykke, d) saafremt Skyldnerens Forhold maa betegnes som uredeligt eller utilbørligt, e) saafremt Skyldneren misbruger den ham indrømmede Frist, eller der er Grund til at antage, at dette vil ske, eller f) saafremt Skyldneren ikke indhenter det efter 23 fornødne Samtykke fra Tilsynsmanden

22 23 eller ikke efterkommer de ham af denne givne Paalæg eller de ham af Skifteretten meddelte Forskrifter. Naar Frist er meddelt i Medfør af nærværende Paragraf, finder Bestemmelsen i 3, 3. Stykke, tilsvarende Anvendelse. 22. Paa det i 16 omhandlede Møde kan der, naar Omstændighederne taler derfor, af Skifteretten efter Samraad med Fordringshaverne beskikkes en dertil egnet Mand til at føre Tilsyn med Skyldnerens Virksomhed og økonomiske Forhold. Saafremt det skønnes særlig paakrævet, vil der være at indsætte en Bestyrer af Skyldnerens faste Ejendom. Skønner Skifteretten, at Beskikkelse af Tilsynsmand eller Bestyrer ikke uden Fare for Fordringshaverne kan udsættes, er den berettiget til at foretage saadan Beskikkelse samtidig med, at den tager Beslutning om Aabning af Forhandling om Gældsordning. Tilsynsmænd og Bestyrere har Krav paa Godtgørelse for Udlæg, ligesom Skifteretten paa Begæring kan tillægge dem et passende Vederlag for deres Arbejde. 23. Naar Tilsynsmand er beskikket, maa Skyldneren ikke uden dennes Samtykke paatage sig Forpligtelser eller afholde andre Udgifter end til almindelige Livsfornødenheder, hvilket af Skifteretten tilkendegives Skyldneren. Tilsynsmandens Samtykke kan gives for visse Forpligtelser og Udgifter i Almindelighed. 1 vigtigere Tilfælde bør Tilsynsmanden forelægge Sagen for Skifteretten. Findes der en Repræsentant for eller et Udvalg af Fordringshaverne, bør Skifteretten raadføre sig med dem, særlig hvor det drejer sig om Indkøb af Varer i større Parti. Bestrider Skyldneren Berettigelsen af et ham af Tilsynsmanden givet Paalæg, afgøres Spørgsmaalet af Skifteretten. Tilsynsmanden skal paase, at Skyldneren, etter at Forhandling om Gældsordning er aabnet, fører et særskilt Regnskab over Indtægt og Udgift, Ejendele, Tilgodehavender og Gæld, som er fremkommet efter nævnte Tidspunkt.

23 24 Det paahviler Tilsynsmanden straks at gøre Indberetning til Skifteretten, saafremt Skyldneren ikke efterkommer de ham givne Paalæg eller misbruger en ham indrømmet Frist, eller der er Grund til at antage, at saadant Misbrug vil ske. 24. Er ingen Tilsynsmand beskikket, kan Skifteretten give Skyldneren Forskrifter med Hensyn til hans økonomiske Dispositioner. 25. I Tilfælde, hvor Aabning af Forhandling om Gældsordning har fundet Sted i Medfør af 11, kan Skifteretten enten samtidig med Beslutningen om Forhandlingens Aabning eller paa det i 16 omhandlede Møde beslutte, at Skyldnerens Forretninger enten i det hele eller for enkelte Forretningsgrenes Vedkommende midlertidig skal fores videre, dersom en pludselig Standsning vilde paaføre Fordringshaverne betydelig Skade. Tages saadan Beslutning, overdrages det en Bestyrer at foretage det. i saa Henseende videre fornødne i Overensstemmelse med de ham af Skifteretlen nærmere givne Forskrifter. 26. Forpligtelser, som Skyldneren med Skifterettens Samtykke har indgaaet efter Aabningen af Forhandling om Gældsordning, bliver i Tilfælde af Skyldnerens senere indtrædende Konkurs at fyldestgøre fremfor al anden Gæld, dersom Konkurs paafølger i Løbet af 3 Maaneder efter, at Forhandlingen om Gældsordning er ophørt. Det samme gælder Forpligtelser, som Skyldneren med Tilsynsmandens Samtykke har indgaaet efter samme Tidspunkt, for saa vidt de har været nødvendige til Dækning af Udgifter til almindelige Livsfornødenheder eller til Opretholdelse af Skyldnerens Virksomhed. Samme Fortrinsret tilkommer Tilsynsmænds og Bestyreres Krav paa Godtgørelse for Udlæg, eventuelt Vederlag for deres Arbejde samt de Forpligtelser, som en Bestyrer maatte have indgaaet paa Skyldnerens Vegne.

24 Fra det Tidspunkt, da Forhandling om Gældsordning er aabnet, og indtil Forhandlingen er ophørt, kan Arrest, Udlæg eller Udpantning ikke retsgyldigt foretages i Skyldnerens Gods, ligesom Adgangen til at søge Fyldestgørelse deri ved Tvangsauktion bortfalder. Ej heller kan i dette Tidsrum en Panthavers Begæring om at blive indsat i Besiddelsen af Skyldnerens faste Ejendom for i Overensstemmelse med Danske Lov 5. Bog, 7. Kapitel, Artikel 8, at tage Ejendommen til brugeligt Pant tages til Følge. I samme Tidsrum skal dog al Indtægt af Skyldnerens faste Ejendom fortrinsvis tjene til Fyldestgørelse af de Fordringer, der er sikrede ved lovbestemt eller viljesbestemt Pant i Ejendommen, efter deres indbyrdes Rækkefølge. 28. Et Ejendomsforbehold, som er ugyldigt overfor et Konkursbo, kan ikke gøres gældende overfor Skyldneren fra det Tidspunkt, da Forhandling om Gældsordning er aabnet, og indtil 10 Dage efter Forhandlingens Ophør. 29. I det i 27, 1. Stykke nævnte Tidsrum kan ej heller Skyldnerens Bo tages under Konkursbehandling efter Begæring af en Fordringshaver, medmindre Begæringen tiltrædes af mindst to Fordringshavere, hvis Fordringer ikke er overdraget dem efter Aabningen af Forhandling om Gældsordning, og hvis Krav tilsammen udgør mindst en Fjerdedel af det samlede Beløb af de paa Begæringens Tidspunkt kendte Fordringer. 30. Skifteretten træffer Beslutning om Ophøret af Forhandling om Gældsordning, 1) naar Skyldneren har opnaaet en frivillig Akkord, Aftale om Likvidation eller anden Ordning med sine Fordringshavere, 2) naar en af Fordringshaverne vedtaget Tvangsakkord er stadfæstet, og Kærefristen er udløbet, uden at Kære har fundet Sted, 3) naar, for saa vidt angaar Aktieselskaber, Likvidation i Overensstemmelse med Kapitel 13 er begyndt,

25 26 4) naar Skyldneren ikke ønsker at opnaa nogen af de foran under Punkt 1 og 2 nævnte Ordninger med sine Fordringshavere, eller Skyldnerens Forsøg herpaa bliver uden Resultat, 5) naar Skyldnerens Begæring om Indrømmelse af den i 21 omhandlede Frist eller Forlængelse af Fristen afslaas, eller en allerede indrømmet Frist ophæves, eller 6) naar vedkommende Fordringshaver tager sin Begæring om Forhandling om Gældsordning tilbage, og ingen anden Fordringshaver, der i Henhold til 9 og 10 kan forlange Forhandling om Gældsordning aabnet, kræver Behandlingen fortsat. Saafremt Skyldnerens Bo overgaar til Konkursbehandling, ophører den indledede Forhandling om Gældsordning, uden at særlig Beslutning herom er fornøden. 31. I de i 30 under Punkt 4 6 nævnte Tilfælde træffes Skifterettens Beslutning om Ophøret af Forhandling om Gældsordning paa det i 16 omhandlede Møde eller paa et senere Møde. Bekendtgørelse om Ophøret indrykkes i Statstidende. 32. Naar Forhandling om Gældsordning ophører af andre end de i 30 under Punkt 1 3 nævnte Grunde, bliver Skyldnerens Bo at tage under Konkursbehandling, dersom Begæring herom fremsættes enten af Skyldneren selv eller af en Fordringshaver, der i Henhold til 9 og 10 kan forlange saadan Forhandling aabnet, uden at det er fornødent at føre Bevis for Skyldnerens manglende Betalingsevne. Begæringen maa indgives senest den 10. Dag, efter at Skifterettens Beslutning om Forhandlingens Ophør er bekendtgjort.

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission 1 9 4 1 KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN ^ Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE BYRÅDETS MØDER Offentlige møder og møder for lukkede døre 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Forretningsorden for Frederikshavn Byråd Gældende fra 26. maj 2010 Indholdsfortegnelse Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse Januar 2018 KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Forretningsorden Hedensted Kommune

Forretningsorden Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Forretningsorden 2014-2017 Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet april/maj 2014 INDHOLD Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Forretningsorden for Solrød Byråd Maj 2006 Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE (Som vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 1969 med ændringer vedtaget i møderne den 6. og 27. september 1976, den 21. februar og 7. marts

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter 2015 1 2 VEDTÆGTER for Vestjylland Forsikring gs. - 2015 1 Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs. Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet har endvidere

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere