RIGSREVISIONEN København, den 3. november 2004 RN JUR06/04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISIONEN København, den 3. november 2004 RN JUR06/04"

Transkript

1 RIGSREVISIONEN København, den 3. november 2004 RN JUR06/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om revisionsordningerne for den statslige revision, den kommunale revision og den privatpraktiserende revisor, der udfører revision af statslige, selvejende institutioner en sammenligning I. Resumé 1. Statsrevisorerne bad mig den 16. juni 2004 om et faktuelt notat om revisionsordninger. Notatet skulle kort beskrive henholdsvis den statslige revision, hvor rigsrevisor har enekompetence, den kommunale revision og revisionen udført af de privatpraktiserende revisorer ved fx selvejende institutioner mfl. i forhold til hinanden. Et udkast til notatet har været til høring hos medlemmerne af Kontaktudvalget for Offentlig Revision. 2. Lovregulering mv. af den statslige revision fremgår af rigsrevisorloven. Reguleringen af den kommunale revision sker i medfør af kommunestyrelsesloven mv., mens der for private revisorer, der reviderer statslige, selvejende institutioner, gælder særlovgivning og revisorlovgivning. 3. Revisorerne er uafhængige i alle 3 ordninger. Som det fremgår af det følgende, skal uafhængighed vurderes både ud fra den lovbestemte uafhængighed og ud fra en konkret vurdering af de 13 forhold, som statsrevisorerne ønsker belyst. Her knytter spørgsmålet om uafhængighed sig navnlig til valg af revisor, fastsættelse af revisionsinstruks, betaling for revisionsydelsen og hvem der kan anmode om en undersøgelse.

2 - 2 - Den statslige revision og Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune (Revisionsdirektoratet) kan ikke fravælges af den reviderede. Kommunalbestyrelsen (nedenfor anvendt som dækkende såvel kommunalbestyrelsen som amtsrådet) i de øvrige kommuner kan som udgangspunkt frit vælge revisor. Bestyrelserne for de selvejende institutioner vælger principielt frit revisor inden for de muligheder, som ressortministeriet har fastsat i lovgivningen. Den statslige revision er ikke bundet af instrukser fra den reviderede. Den reviderede kan i de øvrige ordninger påvirke indholdet og omfanget af revisionen ved at indgå aftaler om individuelle revisionsløsninger for de kommunale revisorer og private revisorer i statslige, selvejende institutioner. Dette gælder ikke for Københavns Kommune, hvor Revisionsvedtægten er bindende for Revisionsdirektoratet. Generelt gælder i øvrigt for det kommunale område og den private revisor, at aftaler ikke kan indskrænke revisors pligter og ansvar med hensyn til udførelsen af revisionen. Når rigsrevisor er enerevisor inden for rigsrevisorlovens rammer, er der intet økonomisk mellemværende mellem revisor og den reviderede. Rigsrevisor kan således uden at skulle drøfte det med den reviderede udvide revisionen i det omfang, som rigsrevisor finder det nødvendigt og under hensyntagen til Rigsrevisionens ressourcer. For Københavns Kommune gælder denne frihed i samme omfang med den modifikation, at Revisionsdirektoratets budget fastsættes af Borgerrepræsentationen, dvs. af den reviderede. På det øvrige kommunale område og for den private revisor, der reviderer statslige, selvejende institutioner, må revisors beslutning om at foretage en ekstraordinær revisionsindsats forud drøftes med den reviderede også honorarmæssigt. Den reviderede på det statslige område kan ikke anmode Rigsrevisionen om undersøgelser, ligesom de heller ikke kan fravælge en revision eller en undersøgelse. Det er alene statsrevisorerne, der kan anmode Rigsrevisionen om en undersøgelse. Kommunalbestyrelserne kan anmode om udførelse af revision ud over de lovpligtige revisionsydelser. Det samme gælder for bestyrelsen i statslige, selvejende institutioner. Dette gælder ikke Københavns Kommune, hvis revisionsordning her ligner den statslige. 4. Der er ingen væsentlige forskelle på de faglige krav til revisionen i de 3 ordninger. Adgangen til oplysninger (access) er reelt ens i de 3 ordninger. Revisionsydelsen i ordningerne er alle afgrænset af lovgivningen, og fælles for dem er kravet om finan-

3 - 3 - siel revision. Revisors mulighed for at tage initiativ til og udføre udvidet forvaltningsrevision er imidlertid forskellig. Såvel den statslige revision som Revisionsdirektoratet kan udføre større undersøgelser på eget initiativ. På det øvrige kommunale område kan revisor kun udføre udvidet forvaltningsrevision efter aftale med den reviderede. I de statslige, selvejende institutioner vil der i lovgivningen være fastsat krav til forvaltningsrevisionen. 5. Revisors pligter er i de 3 ordninger som udgangspunkt lovbestemte. Rigsrevisionens pligter er dog mere vidtgående end de øvrige revisorers. Dette gælder pligten til rapporteringen. Revisionsdirektoratets pligter har nogle lighedspunkter med Rigsrevisionens, mens pligterne for revisor på det øvrige kommunale område og for revisor i statslige, selvejende institutioner er fastsat i lovgivningen. Andre pligter herudover fremgår af aftaler, som indgås med den reviderede om yderligere revisionsydelser. 6. I de 3 ordninger udføres finansiel revision samt foretages vurderinger af sparsommelighed, men herudover varierer formerne for revision. Der er betydelige variationer i udførelsen af de øvrige elementer i forvaltningsrevisionen, dvs. produktivitet, effektivitet og økonomistyring. Forvaltningsrevision har et langt større omfang på det statslige område end på de øvrige områder. Revisionsdirektoratet foretager også undersøgelser. De øvrige kommunale revisorer udfører løbende forvaltningsrevision. Udvidet forvaltningsrevision er ikke lovpligtig, og den aftales med den reviderede typisk med udgangspunkt i resultaterne af den løbende forvaltningsrevision. For de statslige, selvejende institutioner gælder det, at lovgivningen fastsætter minimumskravene til revisionen 7. Forskellen mellem de 3 ordninger vedrørende omfanget af revisionen skyldes primært omfanget af større undersøgelser på det statslige område. Rigsrevisionen har endvidere mulighed for at gennemføre større undersøgelser omfattende flere ministerområder og på refusionsområdet i kommunerne (tværgående undersøgelser). Den kommunale revision og de private revisorer har alene mulighed for at gennemføre udvidet forvaltningsrevision inden for den enkelte kommune eller den enkelte statslige, selvejende institutioner.

4 - 4 - På det kommunale område bliver der kun i et mindre omfang foretaget udvidet forvaltningsrevision, bl.a. fordi dette ikke er lovpligtigt. Det er i henhold til kommunestyrelsesloven den reviderede kommune med undtagelse af Københavns Kommune der beslutter udførelse af sådanne yderligere revisionsydelser, ligesom kommunalbestyrelsen honorerer dette arbejde særskilt. De private revisorer i statslige, selvejende institutioner kan på tilsvarende måde foretage yderligere revision, når dette efterspørges og betales af den reviderede. 8. Også vedrørende revisors rapportering er der forskelle mellem de 3 ordninger. Den statslige rapportering går videre end rapporteringen i de 2 øvrige ordninger. Således bliver også Folketinget inddraget i forbindelse med rapporteringen, og der er endvidere fokus på ministerens opgavevaretagelse og ansvar. Samlet set øger dette den statslige revisions gennemslagskraft. Derudover bliver resultaterne af den statslige revisions arbejde offentliggjort ved statsrevisorernes foranstaltning, mens der ikke sker en tilsvarende offentliggørelse fra en ekstern part af revisionsresultaterne i de 2 øvrige ordninger. I kommunerne fremgår det af dagsordenen til udvalgs- og byrådsmøderne, hvornår revisionsberetningerne behandles, ligesom disse er offentligt tilgængelige. I Københavns Kommune medvirker revisionsudvalget ved at offentliggøre deres bemærkninger i revisionsbetænkningen vedrørende sagerne i årsberetning om revisionen. 9. Der er en klar sammenhæng mellem den statslige revisions rapportering og opfølgning, idet disse udføres som led i Folketingets vurdering af ministerens udøvelse af sine beføjelser og pligter dvs. den parlamentariske kontrol. Kombinationen af rapportering og offentliggørelse af revisionsresultaterne sikrer efter min opfattelse en grundig og uafhængig opfølgning på revisionen. Dette er et særkende for den statslige revision. Dog har revisionsudvalget i Københavns Kommune på tilsvarende måde et samarbejde med Revisionsdirektoratet, når udvalget afgiver sine bemærkninger og offentliggør dem i revisionsbetænkningen. På det øvrige kommunale område offentliggøres alene mødedato og ofte også dagsorden hertil, hvoraf det fremgår, hvornår revisionsberetninger mv. behandles. Der sker ingen offentliggørelse af rapporteringen om den private revision i statslige, selvejende institutioner, medmindre dette sker som led i Rigsrevisionens kontrol af, om ministeriet har sikret betryggende revision af området.

5 Alt i alt viser sammenligningen, at forskellene mellem de 3 revisionsordninger er større end lighederne. Dog ligner den statslige revisionsordning og ordningen for Københavns Kommune hinanden på en række punkter. Jeg fremhæver afslutningsvis særligt forskellene på revisors uafhængighed, revisors overordnede pligter, rapportering og opfølgning på revisionen. Revisorerne i alle 3 ordninger er uafhængige, men en række forhold, jf. statsrevisorernes spørgsmål, påvirker graden af uafhængighed. Den statslige revision omfatter såvel ministeriernes administration som ministrenes opgavevaretagelse og ansvar i forbindelse hermed, hvorimod den kommunale revision alene vedrører en vurdering af udførelsen af de politiske beslutninger og øvrige administrative tiltag i forbindelse hermed. Den private revision i statslige, selvejende institutioner fremgår af lovgivningen på området. I den statslige revisionsordning udgør statsrevisorerne en uafhængig myndighed, der følger op på revisionssagerne over for de relevante ministre og Folketinget. II. Indledning 11. Statsrevisorerne bad mig på mødet den 16. juni 2004 om et faktuelt notat om revisionsordninger. Notatet skulle kort beskrive henholdsvis den statslige revision, hvor rigsrevisor har enekompetence, den kommunale revision og revisionen udført af de privatpraktiserende revisorer ved fx selvejende institutioner mfl. i forhold til hinanden. Notatet skulle bl.a. indeholde en sammenligning og vurdering af følgende forhold vedrørende de 3 revisionsordninger: Uafhængighed Faglige krav til revisionen Revisionsadgang Revisionsydelsen Rapportering Opfølgning på revisionen. Det var endvidere statsrevisorernes ønske at få besvaret konkrete spørgsmål vedrørende uafhængigheden og vedrørende revisionsydelsen.

6 I kap. III beskriver jeg den overordnede lovregulering mv., som de 3 ordninger er underlagt. I kap. IV er en oversigt, og de 3 ordninger er nærmere beskrevet, sammenlignet og vurderet med udgangspunkt i de af statsrevisorerne stillede spørgsmål. I det afsluttende kap. V afrundes med mine bemærkninger. Et udkast til notatet har været til høring hos medlemmerne af Kontaktudvalget for Offentlig Revision, som ud over Rigsrevisionen er Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), Kommunernes Revision, Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune (Revisionsdirektoratet) og Revisionsaktieselskabet af 1/ Bemærkningerne er i videst muligt omfang indarbejdet i notatet. Det er af ovennævnte samarbejdsparter ønsket fremhævet, at notatet fokuserer på de 3 revisionsordninger og ikke på revisor. Jeg deler til fulde denne opfattelse. Der er i notatet lagt særlig vægt på omtalen af den statslige og kommunale revisionsordning, og jeg har ud fra statsrevisorernes spørgsmål i øvrigt alene beskrevet den revisionsordning, der gælder for privatpraktiserende revisorer i statslige, selvejende institutioner. III. Lovregulering mv. af den statslige revision, den kommunale revision og den private revision i staten A. Den statslige revision 13. Rigsrevisionens kompetence til at revidere statsregnskabet fremgår af rigsrevisorlovens 2. Bestemmelsen gælder også, hvor staten yder tilskud, der dækker fx fondes, selvejende institutioners mv. regnskabsmæssige underskud, hvad enten dette sker som statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov. Der er således en række selvejende institutioner (ledet af bestyrelser), der direkte er omfattet af rigsrevisors enekompetence, bl.a. universiteterne og CVU-området, der er omfattet af lovgivningen om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv., fx Den Grafiske Højskole, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse og Danmarks Forvaltningshøjskole. Rigsrevisionens kompetence til at foretage revision kan endvidere hidrøre fra anden hjemmel, navnlig særlovgivning, fx Danmarks Radio og TV 2-regionerne. Rigsrevisors andre opgaver i henhold til rigsrevisorloven vedrører regnskaber, som er nævnt i lovens 4-5, jf. 6, dvs. situationer, hvor det er en valgt revisor, der

7 - 7 - udfører revisionen. Rigsrevisionen foretager på dette område regnskabsgennemgang og forvaltningsrevision, herunder større undersøgelser, mens den valgte revisor udfører den finansielle revision og tillige forvaltningsrevision. Rigsrevisorlovens 5 omfatter de kommunale regnskaber, hvor der sker afregning over for staten (refusion). Den statslige revision har også her adgang til at udføre regnskabsgennemgang og forvaltningsrevision, herunder større undersøgelser. B. Den kommunale revision 14. Revisionen af kommunale regnskaber, dvs. alle (amts)kommunale regnskaber inkl. Københavns og Frederiksberg Kommuners og Bornholms Regionskommunes regnskaber, udføres af valgte revisorer for Københavns Kommunes vedkommende dog altid af Revisionsdirektoratet og omfatter finansiel revision og løbende forvaltningsrevision (forstået som den vurdering af kommunens økonomiske forvaltning, som den valgte revisor har pligt til at udføre samtidig med den finansielle revision). Revisionsdirektoratet udfører endvidere udvidet forvaltningsrevision (forstået som yderligere forvaltningsrevision i form af særlige undersøgelser på udvalgte områder). Det samme gælder de øvrige kommunale revisorer, når det aftales med den enkelte kommune. Den finansielle revision og den løbende forvaltningsrevision er lovpligtig i medfør af kommunestyrelseslovens 42-42a og bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Den del af de kommunale regnskaber, hvor der sker afregning over for staten (refusion), revideres også af den kommunale revision, idet dette tillige sker i henhold til bestemmelser fastsat af ressortministerierne, som bl.a. indeholder krav om udførelse af løbende og udvidet forvaltningsrevision. Hvor en kommunal valgt revisor er omfattet af lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer (som ændret ved lov nr. 364 af 19. maj 2004) med tilhørende bekendtgørelser (revisorlovgivningen) gælder tillige bestemmelser heri af relevans for revisionen af kommunale regnskaber. C. Den private revision i statslige, selvejende institutioner 15. I nogle tilfælde reviderer private revisorer statslige, selvejende institutioner. Det drejer sig konkret om revision af erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler og AMU-centre). For disse institutioner, der som regel har en bestyrelse som

8 - 8 - øverste ledelse, gælder særlovgivning, fx lov om erhvervsrettede uddannelser mv., der også regulerer revisionen. De private revisorer foretager med hjemmel heri revisionen, der ellers falder inden for rigsrevisorlovens 2. For de private revisorer, der arbejder med revision af statslige, selvejende institutioner, gælder tillige revisorlovgivningen. Her er især erklæringsbekendtgørelsen relevant, da denne normerer revisors arbejde med erklæringer og sikring af, at revisor har modtaget alle efterspurgte oplysninger. Endvidere reguleres området tillige af aftale mellem revisor og den reviderede. IV. Oversigt og beskrivelse, sammenligning og vurdering af de 3 revisionsordninger 16. En overordnet sammenligning mellem de 3 revisionsordninger fremgår af skemaet. Undersøgte forhold 1. Revisors uafhængighed herunder Valg af revisor Fastsættelse af revisionsinstruks Hvem betaler for revisionsydelsen Hvem kan anmode om en undersøgelse 2. Faglige krav til revisionen Statslig revision Rigsrevisorlovens 1, stk. 3. Lovbestemt i medfør af rigsrevisorloven, særlovgivning og/eller vedtægt mv. Revisionens omfang fremgår af rigsrevisorloven. I visse tilfælde fastlægger en revisionsinstruks opgaverne for intern statslig revision. Som udgangspunkt er den gratis, men andet kan fremgå af lovgivningen eller omstændighederne. Det kan alene statsrevisorerne, men ikke i relation til metodevalg (rigsrevisorloven, statsrevisorloven). Revisionsstandarder: God Offentlig Revisionsskik (rigsrevisorlovens 3), INTOSAI-standarder. Kommunal revision Kommunestyrelseslovens 42, stk. 1, jf. stk. 6. Kommunalbestyrelsen efter godkendelse hos tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens 42, stk. 1. Dog lovbestemt for Københavns Kommune. Kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse nr af 12. december 2003, 4, stk. 3 (fastlægges i et revisionsregulativ og i Revisionsvedtægten for Revisionsdirektoratet). På refusionsområdet fastsætter staten endvidere særlige krav. Kommunen ifølge tilbud (udbud hvert 4. år) eller aftale/kontrakt. I enkelte tilfælde betaler staten for særlige undersøgelser på refusionsområdet. Kommunalbestyrelsen inden for grænserne af revisors uafhængighed, suppleret af lovbestemte krav til revisionen på refusionsområdet (eventuelt temarevision). Revisionsstandarder: God Offentlig Revisionsskik, ISA-standarder (RS-standarder). Privat revision af statslige, selvejende institutioner Krav fastsat i lovgivning (revisionsbekendtgørelse/ -instruks) og i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, 11. Den reviderede inden for rammerne af ressortministeriets revisionsbestemmelser. Krav fastsat i lovgivning (revisionsbekendtgørelse/ -instruks). Den reviderede ifølge aftale eller timebetalt honorar. Den reviderede inden for grænserne af revisors uafhængighed og under fortsat opfyldelse af de af ressortministeriet fastsatte rammer. Revisionsstandarder: God Offentlig Revisionsskik (rigsrevisorlovens 3), ISA-standarder.

9 - 9 - Undersøgte forhold 3. Adgang til oplysninger (access) 4. Revisionsydelsen herunder Statslig revision Fuld adgang i medfør af rigsrevisorlovens 12 og 13. Revisionen af statsregnskabet, andre 2-regnskaber og særlovsregnskaber. Hertil kommer rigsrevisors beslutninger og statsrevisorernes anmodninger. Kommunal revision Fuld adgang i medfør af bekendtgørelse nr af 12. december 2003, 4, stk. 2. Kommunestyrelseslovens krav og kommunalbestyrelsens ønsker samt ressortministeriets revisionsbekendtgørelse/-instruks. Revisors pligter Rigsrevisorloven. Kommunestyrelsesloven (regulativ/revisionsvedtægten for Revisionsdirektoratet) og eventuel aftale med kommunalbestyrelsen. Hvilken form for revision skal udføres Hvor stort er omfanget Finansiel revision, herunder bevillingskontrol, og forvaltningsrevision. Alle regnskaber omfattet af rigsrevisorlovens 2, regnskabsgennemgang efter lovens 4, gennemgang af de kommunale afregninger efter lovens 5 samt regnskaber efter særlig hjemmel. 5. Revisors rapportering Skriftlig afrapportering til den reviderede/ressortministeriet samt beretninger til statsrevisorerne, som sender deres beretning (med eventuelle bemærkninger) til pågældende ministre og til Folketinget. 6. Opfølgning på revisionen Ministerredegørelse, rigsrevisors svar hertil samt statsrevisorernes eventuelle bemærkninger optages i Endelig betænkning over statsregnskabet, jf. rigsrevisorlovens 18. Ikke-afsluttede sager følges op af rigsrevisor og statsrevisorerne i følgende års Endelig betænkning. Politisk opfølgning (i Folketinget), jf. grundlovens 47. Finansiel revision, herunder juridisk-kritisk revision, bevillingskontrol og løbende forvaltningsrevision samt udvidet forvaltningsrevision på bestilling af kommunalbestyrelsen. Alle kommunale regnskabsområder og hvad den reviderede ønsker. Årsberetning om revisionen med påtegning og delberetninger efter revisionens skøn, jf. bekendtgørelse nr af 12. december 2003, 5, og rapporter vedrørende det af kommunalbestyrelsen bestilte revisionsarbejde. På refusionsområdet har staten fastsat krav til rapporteringen. Kommunalbestyrelsens lovpligtige opfølgning sendes til tilsynsmyndigheden, jf. bekendtgørelse nr af 12. december 2003, 6 og 7. Staten gennemgår beretningerne på refusionsområdet og træffer beslutning herom. Privat revision af statslige, selvejende institutioner Krav fastsat i lovgivning (revisionsbekendtgørelse/ -instruks). Lovgivning (revisionsbekendtgørelse/-instruks), aftale og erklæringsbekendtgørelsen. Lovgivning (revisionsbekendtgørelse/-instruks) og eventuel aftale. Revisorlovgivningen. Finansiel revision og forvaltningsrevision. Revision af området og hvad den reviderede ellers ønsker. Påtegning af regnskabet og eventuel revisorerklæring, revisionsprotokollater og eventuelle breve til ledelsen (management letters). Rapportering til ressortministeriet i henhold til lov. Den reviderede, ressortministeriet og Rigsrevisionen, jf. rigsrevisorlovens 6.

10 Sammenligningen af ordningerne for den statslige og den kommunale revision og for de private revisorer, der udfører revisionen i statslige, selvejende institutioner, fremgår af det følgende, hvor statsrevisorernes hovedspørgsmål med underspørgsmål gennemgås i den i skemaet anførte rækkefølge. a. Revisors uafhængighed 18. Revisors uafhængighed er et grundlæggende krav i såvel den statslige, den kommunale som i den private revision i staten. Denne uafhængighed er fastlagt i henholdsvis rigsrevisorlovens 1, stk. 3, i kommunestyrelseslovens 42, stk. 1, jf. stk. 6, og 42a i denne lov samt 2, stk. 1, jf. 6, stk. 2, i Revisionsvedtægten for Revisionsdirektoratet og endelig i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, 11. Revisorerne er således uafhængige i alle 3 ordninger. Som det fremgår af det følgende, skal uafhængighed vurderes både ud fra den lovbestemte uafhængighed og ud fra en konkret vurdering af de 13 forhold, som statsrevisorerne ønsker belyst. Her knytter spørgsmålet om uafhængighed sig navnlig til valg af revisor, fastsættelse af revisionsinstruks, betaling for revisionsydelsen og hvem der kan anmode om en undersøgelse. 19. Min vurdering af revisors uafhængighed er, at idealsituationen inden for det offentlige område er, at valg af revisor bestemmes af andre end de reviderede. Dette gælder alene for Rigsrevisionen og for Revisionsdirektoratet. For så vidt angår fastsættelse af revisionsinstruks er det af betydning for uafhængigheden, at revisor ikke er bundet af instrukser fra den reviderede og af aftaler mellem revisor og den reviderede. Dette gælder alene for Rigsrevisionen og for Revisionsdirektoratet, idet jeg er opmærksom på, at instruks/aftale for det øvrige kommunale område og for den privatpraktiserende revisor, der udfører revision af statslige, selvejende institutioner, ikke kan indskrænke revisors pligter og ansvar med hensyn til udførelsen af revisionen. For så vidt angår betaling for revisionsydelsen gælder det, at der ikke direkte er et økonomisk mellemværende mellem Rigsrevisionen og de statslige institutioner og heller ikke mellem Revisionsdirektoratet og kommunens administration. I den statslige revision er Rigsrevisionens budget en del af Folketingets budget og dermed ikke

11 en del af den revideredes budget. Revisionens budgetmæssige uafhængighed genfindes hos Revisionsdirektoratet, som har sit eget budget, men dette fastsættes imidlertid af Borgerrepræsentationen (den reviderede). Her er der således ingen direkte økonomiske relationer mellem revisor og den reviderede. Det er der derimod mellem kommunalbestyrelserne henholdsvis bestyrelserne i de statslige, selvejende institutioner og de respektive revisorer, idet der her er et kunde-leverandør-forhold. Dette er en følge af den revideredes lovgivningsmæssige frihed til selv at vælge revisor og af, at udgifterne til revisionen skal dækkes af den revideredes budget. Jeg vurderer tillige, at det kan have betydning, at prisen på revisionsydelsen kan være en konkurrenceparameter. Endelig spiller det en rolle, hvem der kan anmode om en undersøgelse. I den statslige revision er det kun statsrevisorerne, der som et uafhængigt parlamentarisk, grundlovsfæstet organ kan anmode Rigsrevisionen om undersøgelser. I de øvrige ordninger er der sammenfald mellem betaler og bestiller, bortset fra Københavns Kommune, hvor alene revisionsudvalget kan anmode om undersøgelser. b. Valg af revisor 20. Valg af revisor er for den statslige revision fastlagt i rigsrevisorloven. Institutioner omfattet af den statslige revision har således som udgangspunkt ikke mulighed for selv at vælge revisor. Dog kan Folketinget ved lov fravige rigsrevisorloven. For så vidt angår den kommunale revision er det kommunalbestyrelsen (nedenfor anvendt som dækkende såvel kommunalbestyrelsen som amtsrådet) som vælger en sagkyndig revisor. Valg af revisor og afskedigelse skal godkendes af den statslige tilsynsmyndighed i henhold til kommunestyrelsesloven. Tilsynsmyndighederne har godkendt statsautoriserede revisionsfirmaer, Kommunernes Revision og Revisionsaktieselskabet af 1/ som kommunale revisorer. Revisionsdirektoratet udfører i medfør af kommunestyrelsesloven revisionen af Københavns Kommunes regnskaber og kan ikke fravælges. Valg af privat revisor foretages af de statslige, selvejende institutioners bestyrelser. Dog skal dette valg træffes inden for de rammer, som ressortministeriet sætter i lovgivningen.

12 Jeg konstaterer, at der er forskelle mellem de 3 ordninger, idet den statslige revision ikke kan fravælges af den reviderede. Dette gælder endvidere for Revisionsdirektoratet. Kommunalbestyrelsen i de øvrige kommuner kan derimod som udgangspunkt frit vælge revisor. Valg af revisor skal dog kunne godkendes af tilsynsmyndigheden. Bestyrelserne for de selvejende skoler mv. vælger principielt frit revisor inden for de muligheder, som ressortministeriet har fastsat i lovgivningen. c. Fastsættelse af revisionsinstruks 22. Der er ikke fastsat en revisionsinstruks for rigsrevisor, idet opgaverne for den statslige revision fremgår af rigsrevisorloven. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til kommunestyrelsesloven fastlægge revisionen i et revisionsregulativ for Københavns Kommune i en revisionsvedtægt stadfæstet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Når kommunerne afregner over for staten (refusion), fastsætter ressortministeriet regler for udførelsen af og rapporteringen om revisionen. Den private revisor, som udfører revision i statslige, selvejende institutioner, skal opfylde krav til revisionen af regnskaber fastsat af ressortministeriet. Staten fastsætter således kravene i revisionsbekendtgørelser/-instrukser, men den reviderede institutions bestyrelse kan frit med revisor aftale andre revisionsydelser med respekt af ressortministeriets krav. 23. Den statslige revision er ikke bundet af instrukser fra den reviderede. Den reviderede kan i de øvrige ordninger påvirke indholdet og omfanget af revisionen ved at indgå aftaler om individuelle revisionsløsninger for de kommunale revisorer og private revisorer i statslige, selvejende institutioner. Dette gælder ikke for Københavns Kommune, hvor Revisionsvedtægten er bindende for Revisionsdirektoratet. Generelt gælder i øvrigt for det kommunale område og den private revisor, at aftaler ikke kan indskrænke revisors pligter og ansvar med hensyn til udførelsen af revisionen. d. Betaling for revisionsydelsen

13 Når rigsrevisor er enerevisor inden for rigsrevisorlovens rammer, sker der ikke betaling for revisionsydelsen. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at ansætte og betale revisionen. I øvrigt sker ansættelsen af revisor som regel ved, at revisionsopgaven sendes i udbud. I henhold til EU s tjenesteydelsesdirektiv er der pligt hertil hvert 4. år, såfremt revisionshonoraret, som betales af kommunen, forventes at overstige tærskelværdien, der for 2004 og 2005 er fastsat til 1,76 mio. kr. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker særlige undersøgelser herudover, fx udvidet forvaltningsrevision, vederlægges disse særskilt efter timeforbrug. For Københavns Kommune fastsætter kommunestyrelsesloven, at revisionen foretages af Revisionsdirektoratet, der har sit eget budget. De private revisorer i statslige, selvejende institutioner modtager revisionshonorar efter forudgående aftale med bestyrelsen om forventet timeforbrug eller et aftalt honorar. Hvis der ikke er indgået aftale, honoreres der efter medgået tid. 25. På det statslige område når rigsrevisor er enerevisor inden for rigsrevisorlovens rammer er der intet økonomisk mellemværende mellem revisor og den reviderede. Rigsrevisor kan således uden at skulle drøfte det med den reviderede udvide revisionen i det omfang, som rigsrevisor finder det nødvendigt og under hensyntagen til Rigsrevisionens ressourcer. For Københavns Kommune gælder denne frihed i samme omfang med den modifikation, at Revisionsdirektoratets budget fastsættes af Borgerrepræsentationen, dvs. af den reviderede. På det øvrige kommunale område og for den private revisor, der reviderer statslige, selvejende institutioner, må revisors beslutning om at foretage en ekstraordinær revisionsindsats forud drøftes med den reviderede også honorarmæssigt. e. Hvem kan anmode revisor om en undersøgelse 26. Alene statsrevisorerne kan anmode Rigsrevisionen om at foretage undersøgelser og afgive beretninger om forhold, som de ønsker belyst. Den manglende adgang for andre, herunder de reviderede, til at anmode Rigsrevisionen om en undersøgelse er en følge af Rigsrevisionens uafhængighed i forhold til såvel regering som Folketing. På det kommunale område bortset fra Københavns Kommune er det borgmesteren, økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen, der, dels ved udbuddet af revisionsydelsen under overholdelse af revisionsregulativet, dels ved ønsker om yderli-

14 gere revision, fastlægger det nærmere omfang heraf. Dette sker under respekt af lovgivningens krav og revisors lovfæstede uafhængighed. For Revisionsdirektoratet gælder, at Borgerrepræsentationens revisionsudvalg er det eneste, som kan anmode Revisionsdirektoratet om at udføre undersøgelser. Herudover kan ressortministeren på refusionsområdet stille krav til den kommunale revision. De private revisorer, der reviderer statslige, selvejende institutioner, er underlagt bestyrelsens ønsker vedrørende revisionen, dog under respekt af revisors uafhængighed samt i øvrigt under opfyldelse af de krav, som ressortministerierne stiller. 27. Den reviderede på det statslige område kan ikke anmode Rigsrevisionen om undersøgelser, ligesom de heller ikke kan fravælge en revision eller en undersøgelse. Det er alene statsrevisorerne, der kan anmode Rigsrevisionen om en undersøgelse. Kommunalbestyrelserne kan anmode om udførelse af revision ud over de lovpligtige revisionsydelser. Det samme gælder for bestyrelsen i statslige, selvejende institutioner. Dette gælder ikke Københavns Kommune, hvis revisionsordning her ligner den statslige. f. De faglige krav til revisionen 28. Offentlig revision udføres ud fra princippet God Offentlig Revisionsskik, og jeg har derfor fundet det hensigtsmæssigt at introducere dette begreb. God Offentlig Revisionsskik tager afsæt i rigsrevisorlovens 3. Det er en standard, at revisionen tilrettelægges ud fra væsentlighed og risiko. God Offentlig Revisionsskik er nærmere beskrevet i Rigsrevisionens publikation Begrebet God Offentlig Revisionsskik en vejledning fra november Herudover øver internationale standarder fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) indflydelse på revisionens udførelse. INTOSAIstandarderne bygger delvis på de generelle internationale revisionsstandarder for finansiel revision (ISA-standarder). Der er desuden et særligt samarbejde om bl.a. best practice på området mellem rigsrevisioner i EU-landene. Inden for den kommunale revision kræves det, at revisor er sagkyndig. Samtidig beskrives i kommunestyrelseslovens 42, stk. 3, de faglige krav, der stilles til revisionen. Disse svarer til rigsrevisorlovens 3, når bortses fra, at der ikke for kommunerne er et obligatorisk krav om udvidet forvaltningsrevision. Inden for den kommu-

15 nale revision stilles således krav i henhold til ISA- og INTOSAI-standarder, dvs. god revisionsskik og løbende forvaltningsrevision. I oversigten under spørgsmålet om faglige krav til revisionen er disse krav tilsammen angivet som God Offentlig Revisionsskik. De private revisorer anvender som udgangspunkt ISA-standarder. Det bemærkes, at FSR har oversat disse standarder og publiceret dem som revisionsstandarder (RS er), der er regler om god revisionsskik. Disse skal anvendes sammen med God Offentlig Revisionsskik, når de private revisorer udfører revision af statslige, selvejende institutioner. 29. Der er således ingen væsentlige forskelle på de faglige krav til revisionen i de 3 ordninger. God Offentlig Revisionsskik skal anvendes i alle 3 ordninger, idet der dog ikke for kommunerne er et obligatorisk krav om udvidet forvaltningsrevision. For alle ordningerne gælder endvidere, at der som en del af den faglige standard foretages intern kvalitetssikring. For de private revisorer, der er statsautoriserede og registrerede, er dette endvidere lovfæstet for al revision, der ikke udelukkende er til hvervgivers eget brug. g. Adgang til oplysninger (access) 30. Rigsrevisionen har, hvor der er revisionskompetence, adgang til at indhente alle oplysninger af enhver art, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for revisionens udførelse. Rigsrevisionen kan yderligere til enhver tid foretage revision og regnskabsgennemgang på det sted, hvor regnskaberne føres, eller hvor det nødvendige materiale findes. Denne adgang til oplysninger genfindes på det kommunale område, jf. 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. De private revisorers adgang til oplysninger fremgår af lovgivningen, der regulerer de statslige, selvejende institutioner. 31. Adgangen til oplysninger er reelt ens i de 3 ordninger.

16 h. Revisionsydelsen 32. Den statslige revisionsydelse består primært af revisionen af statsregnskabet og andre regnskaber omfattet af rigsrevisorlovens 2. Desuden fastlægges omfanget ud fra statsrevisorernes anmodninger om undersøgelser og i øvrigt på baggrund af rigsrevisors beslutninger om at iværksætte større undersøgelser. Kommunestyrelsesloven bestemmer, at revisionsydelsen skal fastlægges i et revisionsregulativ. Revisionsydelsen er primært revision af kommunens årsregnskab. Endvidere stiller ressortministerierne krav til revisionsydelsen vedrørende refusionsområdet. Herudover kan kommunalbestyrelsen anmode om udvidet forvaltningsrevision. I Revisionsvedtægten for Revisionsdirektoratet er det endvidere fastslået, at Revisionsdirektoratet kan beslutte at udføre undersøgelser og afgive beretning om alle forhold, som direktoratet finder anledning til at gøre Borgerrepræsentationen bekendt med. Herudover kan revisionsudvalget anmode direktoratet om udførelse af undersøgelser. For den private revision i staten fremgår revisionsydelsen af lovgivningen, erklæringsbekendtgørelsen samt af en eventuel aftale med den reviderede. 33. Revisionsydelsen i ordningerne er alle afgrænset af lovgivningen, og fælles for dem er kravet om finansiel revision. Revisors mulighed for at tage initiativ til og udføre udvidet forvaltningsrevision er imidlertid forskellig. Såvel den statslige revision som Revisionsdirektoratet kan udføre større undersøgelser på eget initiativ. På det øvrige kommunale område kan revisor kun udføre udvidet forvaltningsrevision efter aftale med den reviderede. I de statslige, selvejende institutioner vil der i lovgivningen være fastsat krav til forvaltningsrevisionen. i. Revisors pligter 34. Den statslige revision omfatter såvel ministeriernes administration som ministrenes opgavevaretagelse og ansvar i forbindelse hermed. Inden for den statslige revision fremgår revisors pligter i øvrigt af rigsrevisorloven, dvs. navnlig af lovens 3, hvorefter det ved revisionen skal efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Rigsrevisionen foretager endvidere vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økono-

17 miske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Samme pligter gælder på 4-5-området, jf. 6, bortset fra, at revisionen udføres af andre revisorer, hvorfor Rigsrevisionen skal påse, at denne revision er betryggende. Endvidere er rigsrevisor forpligtet til at levere en årlig beretning om bevillingskontrollen (beretning om revisionen af statsregnskabet) og en årlig beretning om Rigsrevisionens virksomhed. Herudover skal rigsrevisor afgive beretning til statsrevisorerne i sager, som er af økonomisk væsentlig eller principiel betydning. Rigsrevisor har således pligt til at overveje, om en sag falder inden for disse kriterier. Den kommunale revision vedrører en vurdering af udførelsen af de politiske beslutninger og øvrige administrative tiltag i forbindelse hermed. De kommunale revisorers pligter fremgår af kommunestyrelsesloven og ligner næsten den statslige revisors. Herunder skal revisor regelmæssigt foretage kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring og efterprøve de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger for at vurdere, om disse er betryggende. Der kan herudover følge særlige pligter i henhold til en eventuel aftale med kommunalbestyrelsen. For den private revisor i statslige, selvejende institutioner fremgår revisors pligter af loven, herunder de fastsatte revisionsinstrukser og af eventuel aftale med bestyrelsen. 35. Revisors pligter er i alle 3 ordninger som udgangspunkt lovbestemte. Rigsrevisionens pligter er dog mere vidtgående end de øvrige revisorers. Dette gælder pligten til rapporteringen. Revisionsdirektoratets pligter har nogle lighedspunkter med Rigsrevisionens, mens pligterne for revisionen på det øvrige kommunale område og for revisionen i statslige, selvejende institutioner er fastsat i lovgivningen. Andre pligter herudover fremgår af aftaler, som indgås med den reviderede om yderligere revisionsydelser. j. Former for revision 36. Den statslige revision skal udføre finansiel revision, herunder juridisk-kritisk revision, bevillingskontrol og forvaltningsrevision (sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og økonomistyring), jf. rigsrevisorlovens 3 og betænkning nr. 729/1975 om den statslige revisions struktur m.m. Under den finansielle revision udføres regnskabsanalyser og systemrevision fulgt op af substansrevision. Derudover udfører Rigsrevisionen på 4-området regnskabsgennemgang med nøgletalsberegninger mv.

18 og forvaltningsrevision, jf. rigsrevisorlovens 6, og tillige tilskudsrevision hos ressortministeriet efter lovens 2. De kommunale revisorer skal med udgangspunkt i kommunestyrelseslovens 42, stk. 2 og 3, udføre finansiel revision, herunder juridisk-kritisk revision, bevillingskontrol og samtidig hermed løbende forvaltningsrevision. Endvidere kan kommunalbestyrelsen mod betaling bestille udvidet forvaltningsrevision hos revisor. For Revisionsdirektoratet gælder det, at direktoratet udfører undersøgelser og afgiver beretninger om forhold, herunder udvidet forvaltningsrevision, når direktoratet finder anledning til, at Borgerrepræsentationen skal gøres bekendt hermed. Desuden udfører direktoratet regnskabsgennemgang på tilskudsområdet. Private revisorer i statslige, selvejende institutioner skal i henhold til loven, der regulerer området, udføre finansiel revision og forvaltningsrevision. Der udføres normalt ikke yderligere undersøgelser, medmindre den reviderede særligt ønsker dette. 37. I de 3 ordninger udføres finansiel revision samt foretages vurderinger af sparsommelighed. Der er betydelige variationer i udførelsen af de øvrige elementer i forvaltningsrevisionen, dvs. produktivitet, effektivitet og økonomistyring. Forvaltningsrevision har et langt større omfang på det statslige område end på de øvrige områder. Jeg har ved denne vurdering lagt vægt på, at den statslige revision gennemfører større undersøgelser af produktivitet og effektivitet som led i sit løbende revisionsarbejde. Undersøgelserne kan omfatte en vurdering af administrationens forvaltning og af ministerens varetagelse af sine beføjelser og pligter. Revisionsdirektoratet foretager også undersøgelser (sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og ledelsesrevision). De øvrige kommunale revisorer udfører løbende forvaltningsrevision. Udvidet forvaltningsrevision er ikke lovpligtig, og den aftales med den reviderede typisk med udgangspunkt i resultaterne af den løbende forvaltningsrevision. For de statslige, selvejende institutioner gælder det, at lovgivningen fastsætter minimumskravene til revisionen k. Omfanget af revisionen 38. Den statslige revision dækker alle regnskaber omfattet af rigsrevisorlovens 2, regnskabsgennemgange efter lovens 4 og gennemgang af de kommunale afregninger efter 5 samt revision af regnskaber efter særlig hjemmel. Rigsrevisionen har

19 stor erfaring med udførelse af forskellige typer af større undersøgelser, fx økonomisk-kritiske og juridisk-kritiske undersøgelser. Der udføres endvidere tværgående forvaltningsrevisionsundersøgelser på større revisionsområder, fx omfattende flere ministerområder eller kommuner (på revisionsområdet). Under den løbende revision reviderer Rigsrevisionen udvalgte statslige regnskaber, mens alle statslige regnskaber revideres i forbindelse med årsregnskabsafslutningen. For statsregnskabets vedkommende foretages derudover en årlig bevillingskontrol på alle hovedkonti, og i den forbindelse gennemlæser Rigsrevisionen alle årsrapporter på de enkelte ministerområder. Desuden gennemfører Rigsrevisionen hvert år en tværgående stikprøverevision på løn og øvrig drift samt et antal tværgående undersøgelser, der rapporteres særskilt i beretningen om revisionen af statsregnskabet. Endvidere foretages løbende regnskabsanalyser bl.a. for at vurdere, om der skal udføres uddybende revision, eventuelt forvaltningsrevision. Rigsrevisionen udtager tillige tilskudsregnskaber til gennemgang på baggrund af vurderinger af væsentlighed og risiko. Inden for det kommunale område udfører revisor årlig revision (finansiel revision og løbende forvaltningsrevision) af alle kommunale regnskabsområder, herunder juridisk-kritisk revision og bevillingskontrol. Omfanget af revisionen herudover er fastlagt i forbindelse med udbudsforretningen. Revisionen udføres for at konstatere, om regnskabet er korrekt. Endvidere udfører revisor enkelte udvidede forvaltningsrevisioner mod særskilt honorar. På refusionsområdet skal der udføres revisionsarbejde dels til brug for afgivelse af de af ressortministerierne krævede erklæringer/beretninger, og dels vedrørende særlige temaundersøgelser bestilt og betalt af ressortministerierne. I Københavns Kommune er revisionen principielt som i staten. De private revisorer foretager revision af regnskabet hos den reviderede i henhold til lovgivningen, og hvad den reviderede i øvrigt har ønsket udført. 39. Forskellen mellem de 3 ordninger vedrørende omfanget af revisionen skyldes primært omfanget af større undersøgelser på det statslige område. Rigsrevisionen har endvidere mulighed for at gennemføre større undersøgelser omfattende flere ministerområder og på refusionsområdet i kommunerne (tværgående undersøgelser). Den kommunale revision og de private revisorer har alene mulighed for at gennemføre udvidet forvaltningsrevision inden for den enkelte kommune eller den enkelte statslige, selvejende institution.

20 På det kommunale område bliver der kun i et mindre omfang foretaget udvidet forvaltningsrevision, bl.a. fordi dette ikke er lovpligtigt. Det er i henhold til kommunestyrelsesloven den reviderede kommune med undtagelse af Københavns Kommune der beslutter udførelse af sådanne yderligere revisionsydelser, ligesom kommunalbestyrelsen honorerer dette arbejde særskilt. De private revisorer i statslige, selvejende institutioner kan foretage yderligere revision, når dette efterspørges og betales af den reviderede. l. Hvordan og til hvem rapporterer revisor 40. Rapporteringen om den statslige revision sker til institutionen og ressortministeriet og i givet fald til statsrevisorerne. I mindre revisionssager rapporteres skriftligt til den reviderede, mens der i væsentlige enkeltsager rapporteres såvel til institutionen som til dennes departement. De større undersøgelser rapporteres til statsrevisorerne efter forudgående høring hos den reviderede og ressortministeriet. Statsrevisorerne offentliggør alle beretninger før deres møde og alle notater til Endelig betænkning. Efter statsrevisorernes behandling af beretningerne sendes disse og eventuelle bemærkninger til vedkommende minister og Folketinget. Denne sidstnævnte rapportering foretages af statsrevisorerne som led i den grundlovsfæstede statslige revision og den parlamentariske kontrol. På det kommunale område rapporterer revisor til de reviderede institutioner mv. og til kommunalbestyrelsen dels i form af delberetninger i løbet af regnskabsåret og i et vist omfang i form af management letters til ledelsen af institutioner/regnskabsområder, dels i en årlig beretning om revisionen af årsregnskabet med revisors påtegning. Revisionsdirektoratet sender revisionsprotokollater til udvalgene, der optager dem på mødedagsordenen, som offentliggøres. Derefter samles revisionsbemærkningerne i en årsberetning om revisionen til Borgerrepræsentationen. På områder med statsrefusion udarbejder de kommunale revisorer beretninger, og rapporteringskravene hertil er fastsat af ressortministerierne i lovgivningen. Denne type beretninger tilgår kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen og tillige de respektive ressortministerier. De private revisorer i statslige, selvejende institutioner påtegner det reviderede regnskab, som sendes til ressortministeriet, eller revisor afgiver erklæringer over for ministeriet. Endvidere udfærdiges revisionsprotokollater til bestyrelsen vedrørende

21 den udførte revision og eventuelt i visse tilfælde ledelsesbreve (management letters). Desuden vil der ofte være krav fra ressortministeriet om straksrapportering, dvs. at revisor uden ugrundet ophold skal rapportere om uregelmæssigheder og om andre væsentlige forhold af betydning for forvaltningen af området. Denne rapportering sker til bestyrelsen, som skal orientere ressortministeriet. Rigsrevisionen orienteres om rapporteringen, da Rigsrevisionen skal påse, at ressortministeriet har sikret, at revisionen er betryggende. 41. Jeg konstaterer, at den statslige revisions rapportering går videre end rapporteringen i de 2 øvrige ordninger. Således bliver også Folketinget inddraget i forbindelse med rapporteringen, og der er endvidere fokus på ministerens opgavevaretagelse og ansvar. Samlet set øger dette den statslige revisions gennemslagskraft. Derudover bliver resultaterne af den statslige revisions arbejde offentliggjort ved statsrevisorernes foranstaltning, mens der ikke sker en tilsvarende offentliggørelse af revisionsresultaterne i de 2 øvrige ordninger. I kommunerne fremgår det af dagsordenen til udvalgs- og byrådsmøderne, hvornår revisionsberetningerne behandles, ligesom disse er offentligt tilgængelige. I Københavns Kommune medvirker revisionsudvalget ved at offentliggøre deres bemærkninger i revisionsbetænkningen vedrørende sagerne i årsberetning om revisionen. m. Opfølgning på revisionen 42. Den statslige revision følger op på revisionen, idet både ministerredegørelsen, rigsrevisors svar hertil i et notat til statsrevisorerne og statsrevisorernes eventuelle bemærkninger optages i Endelig betænkning over statsregnskabet, der offentliggøres af statsrevisorerne. Ved afslutningen af en revisionssag vurderes, om en ministers reaktion på problemer i forvaltningen mv. inden for ministerens ressort har været hensigtsmæssig, og/eller om ministeren har givet Folketinget korrekte eller fyldestgørende oplysninger til bedømmelsen af en sag. Det er også i Endelig betænkning, at statsrevisorerne og rigsrevisor følger de sager, som af forskellige årsager endnu ikke har kunnet sluttes. I øvrigt sker der med henblik på godkendelse af statsregnskabet opfølgning i Finansudvalget og i Folketinget, jf. grundlovens 47. Inden for den kommunale revision forelægger revisor revisionsberetningerne for kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget sender efterfølgende beretningerne til de øv-

22 rige stående udvalg med henblik på forvaltningernes besvarelse af revisionsbemærkningerne. Kommunalbestyrelsen skal, når alle besvarelser er samlet, træffe afgørelse vedrørende revisionens bemærkninger og eventuelt andre spørgsmål vedrørende regnskabet. For Københavns Kommune er det revisionsudvalget, der afgiver udkast til betænkning over regnskabet til økonomiudvalget med udvalgets, Revisionsdirektoratets og forvaltningens bemærkninger. Udvalget afgiver betænkningen til Borgerrepræsentationen, som træffer afgørelse herom. Den lovpligtige kommunale opfølgning på revisionsberetningerne sendes herefter til den statslige tilsynsmyndighed, som gennemgår disse i forbindelse med kontrollen af, om lovgivningen er overholdt. På kommunale områder med statsrefusion gennemgår ressortministeriet revisionsberetningerne og træffer beslutning herom. På dette grundlag foretager den kommunale revision opfølgning af, om anbefalingerne mv. efterleves. For den private revisor i statslige, selvejende institutioner følger revisor og ressortminister op på revisionssager. Ressortministeriet skal således foretage opfølgning vedrørende de forhold, som den private revisor over for den reviderede har påpeget skal forbedres, og forhold, som Rigsrevisionen i forbindelse med sin undersøgelse af, om ressortministeriet har sikret, at der udføres betryggende revision på området, har haft bemærkninger til. Denne opfølgning fokuserer navnlig på, om de påpegede forhold er bragt i orden. 43. Som det fremgår, er der en klar sammenhæng mellem den statslige revisions rapportering og opfølgning, idet disse udføres som led i Folketingets vurdering af ministerens udøvelse af sine beføjelser og pligter dvs. den parlamentariske kontrol. Kombinationen af rapportering og offentliggørelse af de væsentligste revisionsresultater sikrer efter min opfattelse en grundig og uafhængig opfølgning på revisionen. Dette er et særkende for den statslige revision. Dog har revisionsudvalget i Københavns Kommune på tilsvarende måde et samarbejde med Revisionsdirektoratet, når udvalget afgiver sine bemærkninger og offentliggør dem i revisionsbetænkningen. På det øvrige kommunale område offentliggøres alene mødedato og ofte også dagsorden hertil, hvoraf det fremgår, hvornår revisionsberetninger mv. behandles.

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. februar 2001 RN JUR-A01/01

RIGSREVISIONEN København, den 14. februar 2001 RN JUR-A01/01 RIGSREVISIONEN København, den 14. februar 2001 RN JUR-A01/01 Udvidet notat til statsrevisorerne om udviklingen og resultaterne af den obligatoriske forvaltningsrevision i kommunerne I. Indledning og resumé

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om adgangen til at foretage revision og regnskabsgennemgang samt udarbejde større undersøgelser på de regionale og kommunale regnskaber December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. LBK nr 101 af 19/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 12/00186 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2.

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2. Kontraktbilag 6 Region Syddanmark Revisionsregulativ for Region Syddanmark Indhold 1 Generelt 2 Opgavedeling mellem ledelse og revisor 3 Grundlaget for revisionsopgaven 4 Revisionens tilrettelæggelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser Kravspecifikation 1. Indledning Udbuddet omfatter revision af alle de lokale kirkelige kasser m.v. i Danmark. Danmark er opdelt i 10 revisionsområder

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Beretning. Statsrevisorernes og Rigsrevisionens arbejde med regeringens lovforberedelse. Beretning nr. 5 Folketinget 2014-15

Beretning. Statsrevisorernes og Rigsrevisionens arbejde med regeringens lovforberedelse. Beretning nr. 5 Folketinget 2014-15 Beretning nr. 5 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 4. februar 2015 Beretning om Statsrevisorernes og Rigsrevisionens arbejde med regeringens lovforberedelse 1.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere