Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. til: og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk"

Transkript

1 Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. til: og Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for at afgive bemærkninger til forslag til lov om ændring af sundhedsloven. s medlemmer tæller både skadeforsikringsselskaber og rejseforsikringsselskaber, og vi repræsenterer dermed et bredt udsnit af det marked, som skal være med til at tage over efter ophævelse af den offentlige rejsesygesikring. Vi er indstillede på at indgå i en løbende og konstruktiv dialog i forbindelse med denne lovændring. Generelle bemærkninger Det er vores vurdering, at finanslovsforslaget vil generere større gennemsigtighed og ensartethed på flere områder. Dette vil komme borgeren til gode, idet man i tilfælde af en skade kun skal føre dialog med én part, i stedet for to parter som i dag Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Nanna Dalsgaard Wilkens Konsulent, cand.soc. Dir For forsikringsselskaberne og alarmcentralerne betyder det, at koordinering med den offentlige rejsesygesikring bortfalder. Det betyder blandt andet, at medicinsk forhåndsgodkendelse fremover udelukkende skal håndteres af forsikringsselskaberne. Vores overordnede bemærkninger, som vil blive uddybet i det følgende, omhandler: Ikrafttrædelse af lovændringen. Ændring af forsikringsaftaler indførelse af change of law -bestemmelse Adgang til at indtræde i borgerens/kundens sted i relation til EU-regler om koordinering af sociale sikringsydelser og EU-rettens indre marked regler (patientombudsdirektivet) Bestemmelser for overgangsperiode. Derudover har vi yderligere bemærkninger, blandt andet angående den planlagte offentlige informationskampagne. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Ikrafttrædelse af lovændringen Forsikringsbranchen vil naturligvis være parate, når lovændringen træder i kraft den 1. august Dog vil vi gerne pointere, at tidspunktet for ikrafttrædelse ikke er hensigtsmæssigt af hensyn til borgerne. Danskerne foretager udenlandsrejser hele året, men i sommermånederne stiger frekvensen betydeligt. Højsæsonen varer umiddelbart fra 1. juni til 1. september, og dermed har man valgt en ikrafttrædelsesdato midt i højsæsonen. Dette afstedkommer allerede utryghed hos borgerne, og forsikringsselskaberne kan på nuværende tidspunkt berette om mange opkald fra deres kunder, der er stærkt i tvivl om, hvorledes de skal forholde sig. Vi mener, at det af hensyn til borgerne, der skal forholde sig til denne lovændring samt af hensyn til den praktiske administration af lovændringen, bør overvejes at udskyde ikrafttrædelsestidspunktet til 1. oktober Ændring af forsikringsaftaler indførelse af change of law - bestemmelse De enkelte forsikringsselskaber har på nuværende tidspunkt endnu ikke besluttet, hvilke konsekvenser lovændringen vil få for deres eksisterende kunder. Forsikringsselskaberne ønsker naturligvis at gøre denne overgang fra tidligere til nye regler så smidig som muligt for kunderne. Lovændringen må dog forventes at medføre højere skadesudgifter for forsikringsselskaberne, både til administration og egentlig skadesudbetaling. I dag undtager de alminidelige rejseforsikringer typisk de udgifter, som på nuværende tidspunkt er dækket af den offentlige rejsesygesikring. Forsikringsprodukterne skal derfor justeres. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der pr. 1. marts 2013 blev indført en ny bestemmelse i Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., jf. 34, stk. 3, der har følgende ordlyd: En ændring, der sker i henhold til anden lovgivning eller er i overensstemmelse med vilkår om ændring, der klart fremgår af forsikringsaftalen, skal ikke varsles. Bestemmelsen finder anvendelse på private kundeforhold og mindre erhvervsdrivende, hvis de ikke adskiller sig væsentligt fra private kundeforhold. Men det er ikke klart, om den finder anvendelse i dette tilfælde, ej heller om den finder anvendelse på egentlige erhvervsdrivende i dette tilfælde på de erhvervskunder, forsikringsselskaberne tegner rejseforsikringer for. For at kunne imødekomme de ændringer, en ophævelse af den offentlige rejseforsikring medfører, bør der indføres en særlig change of law bestemmelse i Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. Bestemmelsen skal finde anvendelse for både privat- og erhvervskunder. Bestemmelsen skal give forsikringsselskaberne mulighed for at forhøje præmien eller ændre vilkårene, uden at skulle varsle og dermed fritstille kunderne, hvis ændringerne alene sker i henhold til ændringerne i lovgivningen. Side 2

3 Med andre ord skal der skabes sikkerhed for, at en forsikringstager ikke kan opsige forsikringsaftalen, alene fordi forsikringsselskabet forhøjer præmien eller ændrer de øvrige vilkår på baggrund af en ændring i lovgivningen. Det skal bemærkes, at der allerede i mange år har eksisteret en tilsvarende change of law-bestemmelse i erstatningsansvarslovens 31. Desuden blev der i forbindelse med den store revision af erstatningsansvarsloven i 2002, hvor bl.a. niveauet for erstatninger forhøjedes betydeligt, indsat en bestemmelse i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., som svarer til den, der allerede fandtes i erstatningsansvarslovens 31. En change of law-bestemmelse er således ikke ukendt i anden lovgivning. Adgang til at indtræde i borgerens/kundens sted i relation til EU-regler om koordinering af sociale sikringsydelser (Det blå EUsygesikringskort) og EU-rettens indre marked regler (patientombudsdirektivet) EU-regler om koordinering af sociale sikringsydelser (det blå kort) Reglerne foreskriver, at dansk sikrede under midlertidigt ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, har ret til den sygehjælp, som bliver medicinsk nødvendig under opholdet, idet der tages hensyn til opholdets længde og sygehjælpens karakter, dvs. behovsbestemt sygehjælp. Udgifter til sygehjælp i udlandet efter EU-rettens koordineringsregler afholdes af staten. I praksis sendes regningerne mellem landene via medlemslandenes centrale forbindelsesorganer. Når en dansk sikret modtager sygehjælp efter EU-rettens koordineringsregler og kan fremvise det blå EU-sygesikringskort, vil den dansk sikrede alene skulle betale den egenandel, en borger i det pågældende land også skal betale, fx udgifter til medicin. Kan den dansk sikrede ikke fremvise det blå EU-sygesikringskort på behandlingsstedet, vil han blive afkrævet fuld betaling og kan efterfølgende rette henvendelse til sin danske hjemkommune og anmode om hjælpe til at indhente refusion svarende til den offentlige dækning i det pågældende land. ønsker i forbindelse med EU-rettens koordineringsregler at få afklaret, hvorledes forsikringsselskaberne kan få adgang til at søge refusion på vegne af en borger/kunde for udgifter, som refunderes under det blå kort. Særligt om tredjelandsborgere Det fremgår af bemærkninger til lovforslaget, at tredjelandsborgere, der er sikret i Danmark, i mange tilfælde ikke er omfattet af EU-rettens koordineringsregler, bortset fra ved rejser i andre nordiske lande. Vi ønsker derfor at få oplyst, hvorvidt det betyder, at eksempelvis en tyrkisk borger, bosiddende i Danmark/med DK Folkeregisteradresse, ikke vil være omfattet af det blå kort, og at forsikringsselskaberne derfor skal foretage en differentieret risikovurdering i relation hertil. Side 3

4 EU-rettens indre marked regler (patientmobilitetsdirektivet) Hvad angår patientombudsdirektivet, som vi noterer os er ved at blive implementeret i dansk ret ved L33 (fremsat 3. oktober 2013), har en dansk sikret mulighed for at søge refusion for udgifter til et bredt spektrum af sundhedslovens ydelser hos enten regionsråd eller kommunalbestyrelsen. ønsker en afklaring af, hvorledes forsikringsselskaberne kan indtræde i denne ret og dermed sikre sig denne refusion. Bestemmelser for overgangsperiode Uanset ikrafttrædelsestidspunktet vil implementering af lovændringen skulle ledsages af en overgangsperiode. ønsker særligt at påpege, at en smidig implementering af ændringerne for borgere og andre involverede parter blandt andet forudsætter viljen til at afklare ethvert tvivlspørgsmål i relation til denne overgangsperiode. Nedenfor har vi listet de indledende punkter, som vi mener bør drøftes og afklares snarest muligt: Det fremgår af udkast til lovforslaget 2, at rejser, der afsluttes senest den 31. juli 2014 forbliver omfattet af reglerne om den offentlige rejsesygesikring. Betyder det, at det er hjemrejsedatoen som alene afgør, om en rejse er omfattet eller ej? Vil en borger med udrejse den 20. juli 2014 og hjemrejse 5. august 2014 være omfattet af de gældende regler indtil den 31. juli 2014? Eller ophører hele dækningen, da planlagt hjemrejse er efter den 31. juli 2014? Der skal endvidere tages stilling til den situation, at en borger uforskyldt kan have forpasset en hjemrejse, der oprindeligt var planlagt til at foregå før den 31. juli 2014, pga. indlæggelse, og hjemrejsen finder sted efter den 31. juli 2014? Vil dækning under de nuværende regler ophøre den 31. juli 2014? Eller dækkes der indtil borgeren er transportabel? Da alle borgere er i besiddelse af det gule kort med information om telefonnummer til SOS alarmcentral, bør det endvidere i forbindelse med overgangsperioden overvejes, om der kan oprettes automatisk omstilling til de øvrige alarmcentraler som en service til borgerne. Øvrige bemærkninger Informationskampagne forventer at skulle indgå i overvejelserne og planlægningen af den informationskampagne, der skal ledsage lovændringen. Forsikringsbranchen har en central rolle i den nye situation, som skabes med ophævelse af den offentlige rejsesygesikring. Vi ønsker selvsagt at sikre, at borgerne modtager korrekt information om muligheden for at tegne private rejseforsikringer. I relation til dækning på det blå kort, er det blandt andet særlig vigtigt at få pointeret: Side 4

5 At danskerne ikke længere vil have adgang til døgnbemandet alarmcentral, hvis de kun rejser med det blå kort. At man som dansk sikret ikke længere automatisk kan blive hjemtransporteret, hvis man rejser med det blå kort samt en privat rejseforsikring, men uden at have søgt en eventuel forhåndsgodkendelse, i de tilfælde det er nødvendigt. Adgang til talmateriale om den nuværende ordning forudsætter, at det vil være muligt at få adgang til talmateriale, som kan skabe et overblik over de omkostninger, den offentlige rejsesygesikring har haft. Materialet er nødvendigt for forsikringsselskaberne til brug for den risikovurdering, der skal foretages på baggrund af de ændrede regler. Oplysningerne vil give forsikringsselskaberne det bedste grundlag for at foretage en præcis risikovurdering, hvilket alle parter kun må være interesserede i. Særligt de borgere, der ønsker at tegne en privat rejseforsikring som supplement til de øvrige ordninger, når den offentlige rejsesygesikring ophæves. Talmaterialet fra SOS (som administrator af den offentlige rejsesygesikring) bør indeholde oplysninger om: Årlige udgifter til læge, hospitalsophold og medicin. Årlige udgifter til hjemtransport i tilfælde af dødsfald, også fra Grønland og Færøerne. Fordeling af udgifter på de enkelte lande pr. år. Peiodemæssig fordeling af skader pr. år. Oversigt over de mest typiske sygsomme/skader. Ovesigt over antallet af forhåndsvurdering af kronisk syge pr. år, både via den offentlige selvbetjeningsportal og via konkret vurdering hos SOS. Data om EU/EØS landenes dækning for sygehjælp ønsker tilvejebragt en oversigt over dækningsomfanget i hvert af de enkelte EU/EØS lande, herunder de respektive satser for egenandel. Med venlig hilsen Nanna Dalsgaard Wilkens Side 5

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 102 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMIHO Sags nr.: 1304006 Dok. Nr.: 1352325

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Til lovforslag nr. L 102 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 15. januar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse Opdateret april 2013 Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering 20.09.2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Forsikringsagenter skal registreres 2 1.2. s agentregister 2 1.3. Formålet

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk

Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk Høringssvar om nyt kapitalpensionsforslag 30.07.2012 Vi har modtaget udkast

Læs mere