Specialbørnehaven Møllevangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialbørnehaven Møllevangen"

Transkript

1 Specialbørnehaven Møllevangen Sammenfatning Specialbørnehavens målgruppe er børn i alderen 0-6 år med svære eller middelsvære funktionsnedsættelser. Det kan være som følge af syns-, høre, kommunikations- og mobilitetsnedsættelser, angst, spiseforstyrrelser, hjerneskade, autisme eller ADHD. Specialbørnehaven er underlagt rammeaftalen, hvilket indebærer at Holbæk Kommune har en forsyningspligt over for andre kommuner. Pt. er der kun børn fra Holbæk Kommune i specialbørnehaven. Specialbørnehaven blev oprettet af det tidligere Vestsjællands Amt. Der foreligger ikke en specifik skriftlig beskrivelse af de betingelser og aftaler, specialbørnehaven er oprettet under. Principper for normering kan føres tilbage til amtets tid. Analysen af specialbørnehaven Møllevangen viser, at der siden 2007 er opnormeret med 4 pladser, så der i 2010 er 20 pladser. På baggrund af analysen kan det konstateres, at omkostningen pr. årsperson (ekskl. over- /underskud) stiger med godt kr. fra Det svarer til en stigning på ca. 15 pct. Beregner man omkostning pr. årsperson ekskl. indirekte omkostninger viser analysen at omkostningen stiger med kr., hvilket svarer til en stigning på 9 pct. siden Årsagen til at omkostning per årsperson stiger er dels stigende lønomkostninger og dels stigende transportudgifter. Udgifter til kørsel af børnene til og fra specialbørnehaven steg med ca kr. fra Årsagen til den store udgiftsstigning på kørsel kan skyldes øgede udgifter til brændstof, og/eller udskiftning af børnegruppen, som indebærer at nye børn kan have længere afstand til institutionen. Figur 1 Takst, pladser og omkostning per årsperson Takst Pladser Årspersoner Forventet pris pr. årsperson Omkostning pr. årsperson, ekskl. over- /underskud Omkostning pr. årsperson, ekskl. indirekte omkostninger Difference mellem, forventet pris og omkostning pr. årsperson, ekskl. over- /underskud

2 Benchmarking En del af analysen har været at sammenligne udgiftsniveauet på Møllevangen med andre lignende tilbud. Specialbørnehaven Møllevangen er i den forbindelse benchmarket med specialbørnehaverne Lærkereden i Kalundborg, Vasebæk i Køge og Sct. Bendts Børnehave i Ringsted Kommune i forhold til takst og omkostning per årsperson og normering forstået som årsværk per årsperson. Benchmarkingen viser, at Sct. Bendts børnehave er det billigste af de fire tilbud. Møllevangen og Lærkereden ligger på samme niveau, mens Vasebæk er et noget dyrere tilbud. Den primære årsag til at Vasebæk er dyrere, er udgifter forbundet til personalet, hvilket hænger sammen med en højere normering på Vasebæk. I forhold til personalenormering viser benchmarkingen, at Møllevangen har det laveste antal årsværk per årsværk. 2

3 Specialbørnehaven Specialbørnehaven Møllevangen er en del af Specialdistriktet. Målgruppen er børn i alderen 0-6 år med svære eller middelsvære funktionsnedsættelser. Det kan være som følge af syns-, høre-, kommunikations- og mobilitetsnedsættelser, angst, spiseforstyrrelse, hjerneskade, autisme eller ADHD. Kommunen har efter Dagtilbudsloven pligt til at tilbyde støtte til børn, der har behov herfor for at kunne trives og udvikle sig. Når et barn på grund af varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, som ikke kan imødekommes efter dagtilbudsloven, kan støtten etableres efter bestemmelserne i servicelovens Formålet med at yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for dette, er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Specialbørnehaven er underlagt rammeaftalen. Det indebærer, at Holbæk Kommune har en forsyningspligt overfor andre kommuner i forhold til pladser i specialdagtilbud. Pt. er der kun børn fra Holbæk Kommune i specialbørnehaven. Specialdistriktet ledes af en distriktsleder. Derudover er der en pædagogisk leder for børnehuset Møllevangen og en afdelingsleder for Møllevangens specialbørnehave. Specialbørnehaven er normeret til 17 børn fra 0-6 år med varige nedsatte funktionsevner. Antallet af pladser er fra 2010 derfor opnormeret til 20 pladser. Generelt opholder børnene sig i specialbørnehaven fra de visiteres og indtil skolestart. Budgetforudsætninger Specialbørnehaven Møllevangen er 100 pct. takstfinansieret. Det betyder, at udgifter og indtægter i princippet skal udligne hinanden, så samtlige udgifter finansieres af tilsvarende takstindtægter. Når det ikke altid er tilfældet skyldes det, at der i taksten kan være indregnet over- / underskud for to år tilbage i tiden, at udgifterne er steget eller at der har været færre indtægter på grund af færre børn. Taksten fastsættes efter driftsbudgettet, pladser, belægningsprocent, lovgivning og rammeaftalen. Specialbørnehaven har selvstændigt budget, selvom den er en del af børnehuset Møllevangen. Specialbørnehaven er oprettet som et særligt dagtilbud for børn efter 32 i lov om social service i 1985 af Vestsjællands amt. Der foreligger ikke en specifik skriftlig beskrivelse af de rammebetingelser og aftaler specialbørnehaven er oprettet under, herunder heller ikke en decideret normeringsaftale. Niveauet blev fastsat af amtet i sin tid med små tilpasninger undervejs. Mange års erfaring og udvikling af specialpædagogisk behandling ligger til grund for det antal medarbejdere, der er ansat til at varetage de opgaver, der foreligger. Det kræver fleksibilitet og tilpasning, da tyngden af opgaverne kan variere afhængig af den aktuelle børnegruppe. Principper for normering kan altså føres tilbage til amtets tid. Fra Amtets tid ligger deres normering som 1:2 normering. Dvs. 1 pædagog til 2 børn plus en fysioterapeut på 37 timer oprindeligt til 14 børn. Normeringen af fysioterapeuter er ikke ændret i forbindelse med hævelsen af pladser til først 17 og nu 20. Talepædagogstillingen er opnormeret med 2 timer, til 32 timer i forhold til nuværende antal pladser. 3

4 BUM-indtægter og regnskab Siden 2007 er forbruget til Specialbørnehaven Møllevang steget jævnt. Der er i alt er der tale om en stigning i forbruget på 2,4 mio. kroner, hvilket svarer til en stigning på 44 pct. Fra 2008 til 2009 er der tale om en markant stigning i forbruget, jf. figur 2. Det ses også, at BUM-indtægterne ikke er steget tilsvarende. Figur 2 BUM-indtægter og regnskab BUM -indtægter Regnskab Årsagen til stigningen i forbrug fra 2008 til 2009 skyldes flere ting: Der har været tre børn mere indskrevet end forudsat, da taksten blev beregnet. Der har derfor været en merindtægt på ca. 1 mio. kr., som er brugt på ekstra personale. Som følge af fejlkontering er udgifter til ledelse omkonteret. Det indebærer at det ser ud som om udgifterne til ledelse stiger med ca. 0,5 mio. kr. Overhead er steget med ca kr. primært på grund af bidrag til feriepenge, arbejdsskadepulje og barselspulje. Derudover har der være en højere udgift til afregning og forrentning end forudsat. Udgifter til kørsel er steget med ca kr. Centerlederne blev i 2008 bedt om at udskyde alle udgifter, som kunne udskydes. Dette som følge af den kommunale økonomi i Alt i alt har der været et merforbrug på kr. i 2009, som indarbejdes i taksten for Det fremgår af figur 3, at omkostningen pr. årsperson er steget siden 2007 og særligt meget fra En nærmere analyse af tallene viser, at det er udgifter til løn og kørsel, der er årsag til omkostningsstigningen. Borgerrelateret omkostninger er kørsel, aktiviteter og øvrige udgifter. I 2009 var forbruget til de borgerrelaterede udgifter kr., hvoraf kørsel udgjorde kr. Det svarer til at kørsel udgør 78 % af de borgerrelaterede udgifter. Årsagen til den store udgiftsstigning på kørsel kan ifølge distriktslederen skyldes almindelig udgiftsstigning og / eller udskiftning af børn, som kan have længere afstand til institutionen. Ifølge distriktslederen er kilometertallene forskellige fra år til år. Fra 2011 er udgiften til kørsel ikke indregnet i taksten. 4

5 Figur 3 Pladser, årspersoner og omkostning per årsperson Takst Pladser Årspersoner Forventet pris pr. årsperson Omkostning pr. årsperson, ekskl. over- /underskud Omkostning pr. årsperson, ekskl. indirekte omkostninger Difference mellem, forventet pris og omkostning pr. årsperson, ekskl. over- /underskud Benchmarking I benchmarkingen af specialbørnehaven Møllevangen indgår Lærkereden i Kalundborg Kommune, Vasebæk i Køge Kommune og Sct. Bendts Børnehave i Ringsted Kommune. I benchmarkingen indgår sammenligning af takster og omkostning per årsperson. Det fremgår af benchmarkingen at Sct. Bendts Børnehave i Ringsted er det billigste tilbud, mens Vasebæk i Køge er dyrest, jf. figur 4 og 5. Figur 4 Takster Møllevangen, Holbæk Kommune Lærkereden, Kalundborg Kommune Vasebæk, Køge Kommune Sct. Bendts Børnehaven, Ringsted Kommune I beregningen af taksten på Møllevangen og Lærkereden indgår kørselsudgifter fra hjem til specialbørnehaven, mens kørsel ikke indgår i taksten for Sct. Bendts Børnehave og Vasebæk. Taksten vil blive lavere, hvis man tager den ud af takstberegningen for Møllevangen og Lærkereden. Sammenligner man omkostning per årsperson er Sct. Bendts Børnehave billigst, mens Møllevangen og Lærkereden ligger på samme niveau. Vasebæk adskiller sig fra de øvrige tilbud ved at have en omkostning per årsperson der ligger langt over de øvrige institutioner. 5

6 Figur 5 Pladser, årspersoner og omkostning per årsperson, 2009, ekskl. over-/underskud Møllevangen, Holbæk Kommune Lærkereden, Kalundborg Kommune Vasebæk, Køge Kommune Sct. Bendts Børnehave, ringsted Kommune Antal pladser 2009 Årspersoner 2009 Omkostning per årsperson Den primære årsag til Vasebæks forholdsvise høje omkostning per årsperson er udgifter forbundet med personale, jf. figur 6, der viser forbrug per årsperson fordelt på udgiftsposter. Figur 6 Forbrug per årsperson 2009, fordelt på udgiftsposter Møllevangen Lærkereden Vasebæk Sct. Bendts Børnehave Lønudgifter Øvrige personaleudgifter Andel af fællesudgifter Øvrige udgifter Bruger/borgerrelaterede udgifter Ejendomsudgifter Afskrivning og forrentning Indtægter der indgår i taksten Over-/underskud fra tidligere år Det fremgår af figur 6, at Møllevangen bruger forholdsvis mange penge til brugerrelaterede udgifter sammenlignet med Lærkereden, Vasebæk og Sct. Bendts Børnehave. Går man et spadestik dybere viser det sig, at det er udgifter til kørsel, der er årsagen hertil. Forbruget til kørsel på Møllevangen ligger således 57 pct. højere end i Lærkereden, jf. figur 7. Til gengæld bruger både Møllevangen og Lærkereden færre penge per årsperson på aktiviteter end Vasebæk og Sct. Bendts Børnehave. Figur 7 Bruger-/borgerrelaterede udgifter per årsperson, 2009 Møllevangen Lærkereden Vasebæk Sct. Bendts Børnehave Kørsel Aktiviteter Øvrige udgifter Borgerrelaterede udgifter i alt per årsperson Personale Da omkostninger til personale udgør langt den største post kan én forklaring på Vasebæks relative høje omkostning per årsperson være deres normering. 6

7 Figur 8 viser årsværk fordelt på fagligt og administrativt personale samt årsværk pr. årsperson. Det ses, at Møllevangen har den laveste normering, mens Vasebæk har den højeste normering pr. årsværk. Figur 8 Fastansatte årsværk fordelt på fagligt og administrativt personale Møllevangen, Holbæk Kommune Lærkereden 2, Kalundborg Kommune Vasebæk, Køge Kommune Sct. Bendts Børnehave, Ringsted Kommune Fagligt personale 1 Administrativt personale - inkl. ledelse Årsværk i alt Årsværk pr. årsperson 11 1,18 12,18 0,61 10,32 1,41 11,73 0,69 18,09 2,68 20,76 1,04 13,68 1,49 15,16 0,80 1 Inklusiv vikar 2 Oplysninger vedr. personale på hhv. Lærkereden og Vasebæk er hentet på Tilbudsportalen. Omregning til årsværk er foretaget af projektgruppen. 7

8 Bilag 1 Høringssvar fra Møllevangen S. 1: Centerleder bemærker, at de børn der går i Hånd i hånd er en del af de 20 samlede pladser = 17 pladser i specialafdelingen + 3 i Hånd i Hånd. S. 2: Årsagen til den store stigning i forbrug fra 2008 til 2009 skyldes Centerleder bemærker, at grundet den kommunale økonomi i 2008 blev vi bedt om at udskyde alle udgifter og stoppe alt hvad der kunne stoppes. Derfor er der så stor forskel fra S. 2: Som følge af fejlkontering stiger udgifter til ledelse med ca. 0,5 mio. kr. Centerleder bemærker, at dette ved jeg ikke noget om S. 3: forklaring på de store stigninger i kørselsudgifter centerleder bemærker at det sikkert er fordi der har været udskiftning af børn og de jo bor forskellige steder i kommunen måske har vi fået børn der kommer længere fra kilometertallene er forskellige fra år til år. S. 3: figur 2, omkostning pr årsperson, ekskl. over-/underskud 2008 og 2009: centerleder spørger hvordan kander være i forskel fra det ene år til det næste, når det er eksklusiv over/underskud? S. 5: forbruget til kørsel på Møllevangen er 57 pct. højere ned i Lærkereden i Kalundborg. Centerleder bemærker, at måske er vores kommune geografisk større og dermed kommer børnene længere væk fra. S. 6: Sammenfatning derudover har der været nogle konteringsfejl, som er rettet. Centerleder spørger hvad er dette S. 6 Sammenfatningen: distriktslederen har ikke umiddelbart anden forklaring herpå end at det skyldes øget udgifter til brændstof, da der ikke har været øget kørselsaktivitet. Centerleder bemærker Jo, det svinger fra år til år hvilke børn, der er indskrevet og hvor de bor. 8

Børnespecialcenter 1 (BSC 1)

Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Sammenfatning Børnespecialcenter 1 er målrettet normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Centret består af Skole- og behandlingshjemmet

Læs mere

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Samlet lønbudget 2009, netto før ændring. Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den :

Samlet lønbudget 2009, netto før ændring. Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den : Samlet lønbudget 29, netto 22.6. før ændring Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den 23.2.9: PR.1.5.9: Fælles lønudgifter, incl. Øvrig ledelse Ledelse ud over forstander: Erik

Læs mere

Beskrivelse af specialgrupperne.

Beskrivelse af specialgrupperne. Beskrivelse af specialgrupperne. Dagtilbudsloven Kommunen har efter Dagtilbudsloven 4 den generelle forpligtelse til at sørge for dagtilbud til alle børn, herunder også børn med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats

Læs mere

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2014 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Tak for din henvendelse af 15. januar 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 15. januar 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør Alex Vanopslagh, MB 23. januar 2018 Sagsnr. 2018-0012216 Dokumentnr. 2018-0012216-7 Kære Alex Vanopslagh Tak for din henvendelse af 15. januar 2018,

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

Bilag 4. Analysen ses nedenfor.

Bilag 4. Analysen ses nedenfor. Bilag 4 Resume af analyse af midlertidige botilbud på det specialiserede voksenområde (servicelovens 7) (Denne forside er tilføjet til brug for sagsfremstillingen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Institutionsprofil for Ågården Børnepension

Institutionsprofil for Ågården Børnepension Institutionsprofil for Ågården Børnepension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Ågården Børnepension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5 4.

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Chr. d. IV s Børnehave...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2013 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.

1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. ! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017 Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn 26. september 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236 2415 Økonomisk konsulent Martin Haargaard marth@holb.dk 7236

Læs mere

1. Målgruppe Nybrogård er et botilbud i henhold til serviceloven 92 til voksne psykisk syge.

1. Målgruppe Nybrogård er et botilbud i henhold til serviceloven 92 til voksne psykisk syge. Gladsaxe Kommune Oktober 2005 Institution 11 Sindslidende Nybrogård Nybrovej 333 2800 Lyngby kan institution 1. Målgruppe Nybrogård er et botilbud i henhold til serviceloven 92 til voksne psykisk syge.

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

fil: C:\DOCUME~1\vpkbe\LOKALE~1\Temp\Cirius\31A21F38F822EA40C12572F400353DE3\KB73YDDG.d oc

fil: C:\DOCUME~1\vpkbe\LOKALE~1\Temp\Cirius\31A21F38F822EA40C12572F400353DE3\KB73YDDG.d oc fil: C:\DOCUME~1\vpkbe\LOKALE~1\Temp\Cirius\31A21F38F822EA40C12572F400353DE3\KB73YDDG.d oc Kapacitetsanalyse for voksenhandicapområdet i Viborg Kommune 0. Sammenfatning 1 1.0 Analysedel 1 1.1 Resultat

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Budgetområde Titel Fællestillidsrepræsentant Nr.: 515-01 Lønmidler til pædagogernes (BUPL) fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten indgår bl.a. i diverse arbejdsgrupper og MED-udvalg. Fællestillidsrepræsentanten

Læs mere

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Indledning I dette notat fremlægges en model for beregning af døgntaksten for Attendos kommende friplejecenter i Frederikssund.

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Analyse af udgifter til børn i særlige dagtilbud

Analyse af udgifter til børn i særlige dagtilbud Notat Center Børn og Unge Journalnr: 27.00.00-K01-1-17 Ref.: Christina Mølsted Madsen Dato: 15-05-2017 Analyse af udgifter til børn i særlige dagtilbud 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber På denne

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2018 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2018 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland

Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland Sagsnr.: 2010-88797 Dato: 14-02-2012 Dokumentnr.: 2012-61355 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Årsrapport for Specialbørnehaven Birken 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Særlig dagtilbud efter servicelovens 32

Særlig dagtilbud efter servicelovens 32 Særlig dagtilbud efter servicelovens 32 Definering af Særlig behov Særlig dagtilbud tilbydes børn med betydelig og/eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Alle børn skal have mulighed for

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET

KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET Lemvig Kommune Social- og Sundhedsudvalg 15. august 2017 Agenda Baggrund og formål Benchmarking Udvikling i diagnoser og målgrupper Scenarier for den fremtidige

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

Personaler i alt 10 børn

Personaler i alt 10 børn Personaler i alt 10 børn Timer/uge PE Gns løn Løn i alt Leder (køb af timer i Solsikken 7,00 0,189 542.000 102.541 Afdelingsleder 37,00 1,000 400.000 400.000 Køb af administrative timer 7,00 0,189 320.000

Læs mere

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

DECENTRAL OPSPARING 2015

DECENTRAL OPSPARING 2015 DECENTRAL OPSPARING 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningen DECENTRAL OPSPARING 2015 (MIO. KR.) Bydækkende 13,2 3,2 % 14,7 0,3 % Dagtilbud Anlæg 18,1 mio.kr. 25% 44,6 1,5 % Skoler Service 54,3 mio.kr. 75%

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Efterspørgslen forventes stabil. Der er lille udskiftning, men brugerne skifter oftere tilbud indenfor

Efterspørgslen forventes stabil. Der er lille udskiftning, men brugerne skifter oftere tilbud indenfor Gladsaxe Kommune Oktober 2005 Institution 3 - Udviklingshæmmede Job- og aktivitetscenter Midt Valdemars Alle 81 D 1 2860 Søborg kan -institution 1. Målgruppen Job- og Aktivitetscenter Midt er et dagtilbud/beskæftigelsestilbud

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

NOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen. Økonomiudvalget Punkt nr. 175, bilag 1. Nøgletalsrapporten 2010

NOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen. Økonomiudvalget Punkt nr. 175, bilag 1. Nøgletalsrapporten 2010 GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen Nøgletalsrapporten 2010 NOTAT Dato: 5. maj 2010 Af: Nicolai Pallisborg Økonomiudvalget 08.06.2010 Punkt nr. 175, bilag 1 Nøgletalsrapport

Læs mere

NOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015

NOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 264244 Brevid. 2211093 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 Kirstenth@roskilde.dk 20. oktober 2015 NOTAT: Østsjællands Beredskab budget 20152018 godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober

Læs mere

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht.

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht. Bilag 1 3 Favrskov kommune 25 2 15 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Hedensted kommune Herning Kommune 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5 Holstebro kommune 16 14 12 1 8 6 4 2 Horsens kommune 3 Ikast-Brande

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.

Læs mere

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af behandlingshjemmet Egevang...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Analyse af vikarforbruget i den kommunale ældrepleje

Lyngby-Taarbæk Kommune. Analyse af vikarforbruget i den kommunale ældrepleje LyngbyTaarbæk Kommune Analyse af vikarforbruget i den kommunale ældrepleje September 2006 LyngbyTaarbæk Kommune Analyse af vikarforbruget i den kommunale ældrepleje Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé

Læs mere

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård...4 2. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016: Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 226,5

Læs mere