Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende"

Transkript

1 Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Berit Palle Petersen TR AC Samfundsfaglige uddannelser Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Christian Arbjerg Hansen TR for Radiografforeningen uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Niels Kvium, TR for AC - Læreruddannelsen i Jelling Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Lene Iversholt TR for AC EVU Jørgen Markussen TR for 3F Henriette Vognsgaard Hjernø TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Ledelsesrepræsentanter: Erik Knudsen Rektor (Formand) Keld Vorup Sørensen Studierektor Læreruddannelsen Alice Rasmussen Studierektor Samfundsfaglige uddannelser Ulla Mulbjerg - Studierektor for uddannelserne til Bioanalytiker, Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Allan Kjær Hansen - Ressourcedirektør Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen Jan Michael Laursen Uddannelseschef Pædagoguddannelsen i Jelling Jørgen Hansen - EVU chef Lars Lynge Nielsen Studierektor Pædagoguddannelsen Ambrosia Fladager Hansen Chef for ressourcecenter for læring Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende suppleant) Deltager i pkt. 4-5: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale side 1/17

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Nye/reviderede politikker/retningslinjer Økonomi... 4 Budgetopfølgning 1. halvår 2012 Budget 2013 (procedure, proces, udfordringer) Oversigt over UC ernes økonomi 4. Proces vedr. arbejdstidstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere Studieaktivitetsmodellen Optag Kompetencestrategi TAP Personaleredegørelse Operation Move Sygefravær 1. halvår Inddragelse af tillidsvalgte i processer i UCL Opfølgning på telefonpolitikken Status på bygningsløsninger i UCL Campusstrategi Korte punkter til orientering Ny profil for U&V Organisering af CFU Ny læreruddannelse Status på ny pædagoguddannelse Foranalyse vedr. omstrukturering af studieadministrationen Overblik over Ny løns forhandlingerne i UC erne Nyt fra HAU 16. Eventuelt..17 Foreløbige punkter til næste HSU-møde..17 side 2/17

3 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Dagsordenen for mødet skal godkendes, og punkter under Eventuelt skal annonceres af de tilstedeværende. Medarbejderplan Som tidligere anført, skulle der til dette HSU møde have været gennemført en brugerundersøgelse af Medarbejderplan. Brugerundersøgelsen af Medarbejderplan er udskudt indtil der har været gennemført 2 mus-runder, for at værdien af systemet, og den nye MUS-procedure, kan vurderes af den enkelte medarbejder. Brugerundersøgelsen gennemføres i foråret 2013, hvorefter resultatet medtages på HSU møde. Seniorpolitik Ifølge aftale på HSU møde den 4. juni 2012, ville medarbejdersiden komme med oplæg med henblik på videre drøftelse af seniorpolitikken i UCL. Dette punkt er på medarbejdersidens initiativ flyttet til december-mødet. Det indstilles, at HSU godkender dagsordenen. 2. Nye/reviderede politikker/retningslinjer (skriftlig orientering) Efter aftale mellem Erik Knudsen og Helle Waagner indføres dette nye punkt i HSU dagsordenen som et fast generelt punkt til skriftlig orientering. Punktet vil indeholde en kort præsentation af nye/reviderede politikker/retningslinjer for UCL samt link til disse på mitucl.dk. Ændring i ferieloven: I forbindelse med ændringer pr.1. maj 2012 i ferieloven vedr. ret til erstatningsferie ved sygdom opstået i ferien, er der sket en teknisk rettelse i vejledningen sygdom i forbindelse med ferie. Lovændringen giver en medarbejder, der har optjent ret til 25 dages ferie, ret til erstatningsferie efter 5 dokumenterede sygedage. De 5 første sygedage er således en karensperiode (medarbejderens egen risiko). Er der optjent mindre end 25 dages ferie, reguleres karensperioden forholdsmæssigt. Vejledning om opfølgning på fraværsstatistik: Vejledning om opfølgning på fraværsstatistik blev godkendt (og udsendt til de lokale udvalg) på HSU møde den 4. juni med en enkelt bemærkning om at udtage sætningen vedrørende udlevering af cykelhjelme. side 3/17

4 %20frav%C3%A6rsstatistik%20(godkendt%20HSU% ).pdf Til skriftlig orientering. 3. Økonomi (kl ) 1. Budgetopfølgning 1. halvår 2012 Budgetopfølgningen for 1. halvår 2012 viser et overskud på 19,91 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 5,42 mio. kr., hvilket er 14,48 mio. kr. bedre end budgetteret. Resultat Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift -1,68-1,99-0,31 Fælles puljer 1,84 4,03 2,19 Fælles finansierede omkostninger -1,21 0,72 1,93 Grunduddannelser -14,83-8,15 6,68 U&V, EVU og CFU -4,03-0,03 4,00 Samlet budgetafvigelse -19,91-5,42 14,48 Den samlede positive budgetafvigelse fordeler sig i hovedtal med en omsætning, der er 4,53 mio. mindre end budgetteret, personaleomkostninger der er 7,14 mio. kr. mindre end budgetteret og driftsomkostninger som er 11,94 mio. kr. mindre end budgetteret. I det vedlagte materiale er budgetopfølgningen for 1. halvår 2012 UCL s afdelinger og funktionsområder. Det indstilles, at HSU tager budgetopfølgningen til efterretning. Bilag Notat om budgetopfølgning for 1. halvår 2012 Bilag Talmateriale for budgetopfølgning for 1. halvår Budget 2013 (procedure, proces, udfordringer) Processen frem mod bestyrelsens vedtagelse af budget 2013 på bestyrelsesmødet i december måned er nu nået et afgørende skridt videre med fremlæggelsen af regeringens fremsatte finanslovsforslag for 2013 (FFL2013). Finanslovsforslaget indeholder en række reguleringer der kort er opridset nedenfor. Konsekvenser af FFL 2013 (sammenlignet med 2012 data) +/- mio. kr. side 4/17

5 Takst ordinære uddannelser + 3,31 Takst åben uddannelse + 0,11 Midler til udviklings- og evidensbasering samt forskningstilknytning + 0,00 Tilskud til CFU - 1,90 Institutionstilskud - 2,21 Ikke udmøntede forhold: 6. fase af Statens Indkøbsprogram - 1,00 I alt - 1,69 Beregningerne beskriver konsekvenserne for 2013 hvis de faktiske forhold havde været som i Rammesættende for budget 2013 vil være de afledte konsekvenser af det netop gennemførte optag i sommeren 2012 samt fastlæggelsen af en række nye budgetprincipper, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse. I forhold til den beregnede regulering at takster og tilskud på 1,69 mio. kr., skal dette sammenholdes med den generelle pris- og lønfremskrivning på 1,3 % svarende til 4,56 mio. kr. Det indstilles, at HSU Tager orienteringen om rammerne for budget 2013 til efterretning Tiltræder de ændrede budgetprincipper Bilag Notat om Finanslovsforslaget for 2013 (FFL 2013) Bilag Notat om ændringer af budgetprincipper Bilag Optag 2012 og budget 3. Oversigt over UC ernes økonomi I lighed med sidste år er der med udgangspunkt i årsregnskabet for de 7 professionshøjskoler foretaget en sammenligning af professionshøjskolernes regnskaber for perioden 2009 til Sammenligningen viser, at Professionshøjskolen Lillebælt klare sig godt i sammenligning med de øvrige professionshøjskoler. Professionshøjskolen Lillebælt udmærker sig ved at have et større overskud, større overskud af ordinær drift, større soliditetsgrad og større likviditetsgrad end de øvrige professionshøjskoler i side 5/17

6 Professionshøjskolerne har haft en stigende omsætning pr. medarbejder i perioden fra 2009 til 2011, hvilket skyldes en øget omsætning og et mindre fald i antal ansatte. Ligesom antallet af antallet af teori STÅ er stigende i perioden. Økonomien for hver professionshøjskole tager udgangspunkt i den lokale kontekst. For Professionshøjskolen Lillebælt gælder det, at hovedparten af bygningsmassen blev afviklet i 2011 i forbindelse med aftalen om uddannelsesrokaden i Odense i Det skal også tages i betragtning, at der skal ske en væsentlig medfinansiering i forbindelse med ombygningen af bygningerne på Niels Bohrs Alle i Odense. Det indstilles, at HSU tager orienteringen om sammenligning af professionshøjskolernes regnskaber til efterretning. Bilag Kommentarer til Professionshøjskolen Lillebælts regnskab for 2011 og grafisk sammenligning med øvrige professionshøjskoler. 4. Proces vedr. arbejdstidstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere (kl ) Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på uddannelsesudvikling, effektivisering og kompetenceudvikling. Med varsling overfor TR-forhandlere forår 2011 er tilkendegivet at UCLs ledelse ikke ønsker at indgå ny arbejdsaftale for uddannelsesfaglige medarbejdere ved udløb af eksisterende aftale juli Arbejdstilrettelæggelsen forventes fremover at ske med udgangspunkt i overenskomsterne, et sæt af ledelsesprincipper og studieaktivitetsmodellen som den overordnede model for planlægningen af studieaktiviteter, der har været drøftet med tillidsrepræsentanter. Med denne fremgangsmåde ønsker ledelsen at opnå en fælles forståelse om arbejdstilrettelæggelsen, således at den bedst muligt understøtter de professionsdidaktiske udfordringer for UCL. Udfordringer der i forhold til uddannelserne mødes gennem implementering af Studieaktivitetsmodellen 1 og understøttes af kompetenceudvikling med fokus på udvikling af nye underviserroller og didaktiske metoder. Udfordringerne i forhold til professionsudvikling mødes gennem styrkelse af konsulent- samt forsknings- og innovationsfunktioner. Hertil kommer en revision af ph.d strategien. Udvikling af principper og drøftelse med medarbejdere skal ske på grundlag af nogle prototyper for arbejdsorganisering samt et procesforløb, hvor medarbejderne kvalificeres til en højere grad af selvledelse, fx. teambaseret, gennem en trinvis indfasning html side 6/17

7 Ligeledes skal arbejdstilrettelæggelsen understøttes af fælles ledelsesinformationssystemer, der gennem en høj grad af selvrapportering og automatisering fremmer gennemsigtighed og effektivisering. Som sådan kan omstillingsprocessen forstås som et kulturprojekt, hvor UCL tager et tydeligt skridt frem i realisering af professionsuddannelse, der hverken har skolekarakter primært baseret på lærerstyret undervisning eller universitetskarakter primært baseret på individuelt selvstudium. Tværtimod repræsenterer professionsuddannelse en tredje form med sin forankring i et bredere vidensgrundlag og sin stærkere deltagerinvolvering i fælles læreprocesser og flere komplementære læringsrum. Det indstilles, at HSU tager orienteringen om arbejdstilrettelæggelsen for uddannelsesfaglige medarbejdere til efterretning. Bilag 4.1 Arbejdstilrettelæggelse efter 2013-principper 5. Studieaktivitetsmodellen (kl ) Professionshøjskolernes Rektorkollegium har, bl.a. på foranledning af debatten om "timetal" i professionshøjskolernes grunduddannelser, udviklet en model til at beskrive de forskellige studieaktiviteter, der møder de studerende i løbet af deres uddannelse. Model for præsentation af professionsbacheloruddannelsernes samlede studieaktiviteter, Februar Studieaktivitetsmodellen blev udformet i løbet af efteråret 2011 af en arbejdsgruppe under Rektorkollegiet med deltagelse af uddannelsesfaglige medarbejdere repræsenterende alle professionshøjskoler og et bredt udsnit af grunduddannelserne. Efter drøftelser med Uddannelsesministeren er der almindelig enighed om, at modellen kan udgøre et validt grundlag for beskrivelse og registrering af studieaktiviteter i professionsuddannelserne, og der er givet tilsagn om at påbegynde arbejdet med implementeringen pr. 1. september Senest har Folketingets forligspartier anerkendt modellens relevans ift. implementering af en ny læreruddannelse. Studieaktivitetsmodellens formål Der er flere formål knyttet til anvendelsen af Studieaktivitetsmodellen. For det første handler det om at beskrive en kvalitetsmålestok for uddannelserne, som rækker ud over det blotte antal af traditionelle undervisningstimer. Kvalitet handler html side 7/17

8 bl.a. om et kvalificeret samspil mellem forskellige studieaktiviteter - forelæsninger, holdundervisning, øvelser/træning/opgaveskrivning, professionslaboratorier, praktik, virtuelle læringsplatforme, m.v. - samt den studerendes egen forberedelse og selvstændige tilegnelse af viden og færdigheder i øvrigt. Det er professionshøjskolernes ansvar at etablere muligheder for, at de studerende selvstændigt og aktivt at deltager i uddannelsen og er medskabende af deres studieforløb. For det andet kan Studieaktivitetsmodellen bidrage til større klarhed over de kvantitative forhold omkring uddannelserne og derigennem imødekomme interessenterne ikke mindst bevilgende instanser samt nuværende og kommende studerende i deres legitime ønske om at vide, både hvordan ressourcerne bliver omsat til uddannelse, og hvilken arbejdsindsats, der forventes gennem studieperioderne. Og endelig skal modellen være med til at skabe øget transparens om den enkelte uddannelses tilrettelæggelse. Den øgede mulighed for sammenligning på tværs af uddannelser, udbudssteder og institutioner vil også muliggøre en øget erfaringsudveksling, såvel om forskellige læringsformer som om optimal udnyttelse af ressourcer. Faser i implementeringen af Studieaktivitetsmodellen Det er aftalt mellem Rektorkollegiet og Uddannelsesministeren, at Pædagoguddannelsen på landsplan skal beskrive sine nuværende uddannelsesaktiviteter og studietilrettelæggelse ind i Studieaktivitetsmodellen, og at disse beskrivelser, semester for semester, skal foreligge og offentliggøres på de respektive hjemmesider pr. 1. september I UCL er det besluttet, at samtlige PB uddannelser skal udarbejde og offentliggøre tilsvarende beskrivelser af de eksisterende uddannelser i modellens kvantitative kategorier senest pr. 1. februar Og endelig er det besluttet, at samtlige uddannelser skal planlægges i overensstemmelse med Studieaktivitetsmodellens kvalitative og kvantitative kategorier med virkning for de studerende, der påbegynder deres Professionsbacheloruddannelse i UCL 1. september 2013 eller senere. For enkelte uddannelser kan der tilrettelægges indfasning også for tidligere årgange. Den helt store udfordring bliver efterfølgende at sikre at de studerendes praksis udvikles. Det indstilles, at HSU tager orienteringen om studieaktivitetsmodellen for uddannelsesfaglige medarbejdere til efterretning. Bilag 5.1 Studieaktivitetsmodel - medarbejderorientering side 8/17

9 6. Optag (kl ) Optaget for 2012 viste en samlet fremgang på 2 % - præget af stigningen i optaget på de samfundsfaglige uddannelser, uændret optag på de sundhedsfaglige uddannelser og tilbagegang på læreruddannelsen. Studierektorerne er d. 31. juli blevet bedt om at udarbejde en vurdering/analyse af egne uddannelsers styrker og udfordringer i det samlede uddannelsesbillede samt evt. bud på mulige indsatser i forhold til de udfordringer I står over for. Erik Knudsen vil på baggrund af søgningen og optaget for 2012 og de modtagne input fra studierektorerne komme med sin vurdering af UCL i det samlede uddannelsesbillede. Det indstilles, at HSU tager orienteringen om optaget for 2012 til efterretning. Bilag 6.1 Materiale om optag/søgning/markedsandele 7. Kompetencestrategi TAP (kl ) HSU har med baggrund i den vedtagne overordnede Kompetencestrategi og politik nedsat en arbejdsgruppe, der skal fremlægge en kompetencestrategi for de teknisk administrative medarbejdere ved University College Lillebælt. Denne gruppe har nu afsluttet sit arbejde. Udgangspunktet for arbejdet var, at ville forfølge den tilgang, der gælder for kompetencestrategien for de undervisningsfaglige medarbejdere med udgangspunkt i kvalifikationsrammen, at udpege få centrale kompetencer og identificere tre kompetenceniveauer. Udgangspunktet i kvalifikationsrammen fastholdes, men det er ikke muligt at identificere få centrale kompetencer, der dækker alle niveauer i kvalifikationsrammen og samtidig kunne udvikle overskuelige redskaber til at understøtte processerne. Den foreliggende kompetencestrategi for teknisk administrative medarbejdere tager udgangspunkt i følgende: Kompetenceudvikling er for alle type medarbejdere på det tekniske administrative område både de med færrest kompetencer og de med mange Kompetenceudvikling er en naturlig del af alle funktioner på det teknisk administrative område. Der er behov for en grundlæggende kompetenceafdækning for at danne udgangspunktet for det videre arbejde. Denne afdækning sker lokalt i de enkelte funktioner bl.a. gennem formuleringen af funktions- og jobbeskrivelser for alle administrative områder side 9/17

10 Tydeliggøre metoder, der kan anvendes til kompetenceudvikling Udpegning af 4 konkrete pejlemærker, som kræver kompetenceudvikling for at faciliteter udviklingen Præcisering af ansvar hos både ledere og medarbejdere for at sikre både den organisatoriske og den individuelle kompetenceudvikling Opstilling af evalueringsmål Det indstilles, At HSU drøfter og godkender det fremlagte forslag til kompetencestrategien At oplæg til handleplan godkendes Bilag 7.1 Kompetencestrategi for teknisk administrativt personale Bilag 7.2 Handleplan 8. Personaleredegørelse (kl ) University College Lillebælt sætter med et nyt tiltag - en redegørelse på personaleområdet - fokus på medarbejderne, der står bag udførelsen af aktiviteterne i organisationen, og som sikrer organisationens succes med at skabe uddannelser med mening, mennesker og muligheder. Baggrunden for dette nye initiativ er, at samle nøgletal på det personalepolitiske område, så disse oplysninger bliver tilgængelige. Personaleredegørelsen skal dokumentere status og udvikling indenfor området, samt understøtte prioritering og målretning af personale- og HR-indsatsen på strategisk niveau. I løbet af december 2011 og foråret 2012 er der arbejdet med formen på og indholdet i den forelæggende og de fremtidige personaleredegørelser. I slutningen af foråret blev 1. udkast til indhold og form præsenteret for direktionen. Siden er der arbejdet med, at frembringe og validere datagrundlaget og udarbejde selve redegørelsen. Redegørelsen har 5 fokusområder: 1. Sammensætning, organisering og rummelighed Sammensætning handler om fordelingen på personaletyper i medarbejderstaben, samt diversiteten vist ved alders- og kønsfordelingen. Organisering handler om, hvor fleksibelt organisationen er sammensat målt som anvendelse af midlertidige ansættelsesformer, og hvor mange medarbejdere der er pr. leder. Rummelighed handler i denne sammenhæng om anvendelsen af alternative ansættelsesformer såsom fleksjob og løntilskud. 2. Tiltrækning Tiltrækning handler om hvordan nye medarbejdere tiltrækkes af UCL s image, promoveringsaktiviteter, hjemmeside, medie/kanal hvor stillingsopslag offentliggøres samt de konkrete stillingsopslag. 3. Fastholdelse side 10/17

11 Fastholdelse handler om evnen og redskaberne til, at fastholde medarbejderne. 4. Arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering Arbejdsmiljø handler om trivslen, sundheden og sikkerheden i organisationen, som til sammen er et udtryk for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. 5. Økonomi Økonomi handler om, hvordan lønomkostningerne er fordelt. Det forelæggende er første udgave af personaleredegørelsen, og den vil tage form over de næste år. Den nuværende har form af en rapport med status for 2011 på en række relevante områder. Fremadrettet fokuseres mere på sammenligninger over tid samt effekten af indsatsen, og redegørelsen vil få form som en redegørelse på for direktionen og HSU relevante områder på personale- og HR-området. Dette er første års udgave, og vi er meget positiv overfor input til videreudvikling. Det indstilles, at HSU drøfter forelæggende redegørelse, og tager denne til efterretning. Bilag 8.1 Personaleredegørelse 2011 PAUSE kl Operation Move (kl ) UCLs strategimål og procesmål er nu færdige og trykt i foldere, der omdeles i uge 34. Folderne findes i elektronisk udgave på mit.ucl: Der er nedsat 6 programmer med 7 programejere i spidsen. De 6 programmer er: Forenkling af administrative funktioner: fysiske rammer og ger: innovation og skab: Nye teknologier i praksis: Pilot på egen læring: ng.pdf side 11/17

12 Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde: Programmerne præsenteres i Bazaar på personaledagen d. 14. september, hvor alle programmer har et område og forskellige projekter indenfor programmet er repræsenteret. Det giver mulighed for at vandre rundt og høre om de forskellige programmer og projekter indenfor hvert program. Derudover produceres en folder til omdeling på personaledagen, hvor det er muligt at læse nærmere om programmerne. Alle igangværende udviklingsprojekter er placeret indenfor programmerne, og fremadrettet skal alle nye projekter indplaceres i programmer. Operation MOVE er netop nu i gang med at etablere et projektsekretariat, der fremadrettet vil bistå projekter og programmer. Projektsekretariatet forankres i U&V. Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 10. Sygefravær 1. halvår 2012 (kl ) Af bilag 10.1 (Tabel 1.2) fremgår det, at det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder har været 5,3 arbejdsdage i perioden I dette tal er inkluderet alle medarbejdere med såvel korttids- og som langtidssygdom. Dette er et fald på 0,6 arbejdsdag pr. medarbejder i forhold til samme periode i Der ses ligeledes et lille fald i antallet af sygefraværsdage pr. medarbejder i forhold til 2011 (tabel 3.2) - når medarbejdere ansat under Socialt kapitel ikke er medregnet svarende til et fald på 0,2 dag pr. medarbejder. Tabellerne med korttidssygefravær (tabel 2.2 og 4.2) viser en lille stigning i antallet af sygefraværsdage pr. medarbejder i forhold til 2011 (hhv. 0,1 og 0,3 sygefraværsdag pr. medarbejder). Det indstilles, at HSU drøfter sygefraværsstatistikken, og tager denne til efterretning. Bilag 10.1 Sygefravær UCL 1. halvår Inddragelse af tillidsvalgte i processer i UCL (kl ) side 12/17

13 Det indstilles, at HSU drøfter inddragelse af tillidsvalgte i processer i UCL. Bilag 11.1 Involvering af medarbejderrepræsentation 12. Opfølgning på telefonpolitikken (kl ) Med henblik på at alle telefoniske henvendelser til UCL bliver betjent ensartet og professionelt, at færrest mulige kald går tabt og at alle kald bliver besvaret hurtigst muligt, har ledelsessekretariatet i samarbejde med receptionister og medarbejdere i UCL s omstillingsgruppe udarbejdet udkast til telefonpolitik for UCL. Telefonpolitikken har tidligere været drøftet i HSU, og kommentarer herfra er blevet skrevet ind i politikken, som herefter har været i høring i de lokale samarbejdsudvalg. Inden endelig godkendelse i HSU, har de lokale samarbejdsudvalg lejlighed haft mulighed for at kommentere politikken. De lokale udvalgs kommentarer fremgår af bilag 12.1, og er indskrevet i den udsendte telefonpolitik (bilag 12.2). Med henblik på godkendelse af telefonpolitikken, indstilles det, at HSU drøfter de lokale samarbejdsudvalgs kommentarer hertil. Bilag 12.1 Kommentarer til telefonpolitikken fra de lokale udvalg Bilag 12.2 Telefonpolitik med kommentarer 13. Status på bygningsløsninger i UCL (kl ) Det indstilles, at HSU tager den mundtlige orientering til efterretning. 14. Campusstrategi (Skriftlig orientering) De igangsatte campuspilotprojekter skrider planmæssigt frem. De tre første pilotprojekterer taget i brug og skal i løbet af efteråret evalueres ud fra en række generelle og specifikke kriterier som er opstillet af henholdsvis styregruppen for campusstrategien og det enkelte pilotprojekt. Oprindelig forventede man, at de første evalueringer ville være klar inden sommerferien, men på grund af flere forsinkelser i renoveringerne er dette tidspunkt rykket til midten af oktober. side 13/17

14 Den næste runde af pilotprojekter er så småt ved at være færdig etableret. På Blangstedgårdsvej er der blevet etableret et LearningsupportCenter, og radiografuddannelsen på Blangstedgårdsvej og økonomiafdelingen på Soldalen har fået etableret nogle nye mere fleksible arbejdspladser, som de skal i gang med at afprøve. Alle tre projekter udfordre vores måde at arbejde på, og vil i høj grad være en trykprøvning af campusstrategiens principper vedr. indretning af flerfunktionelle og aktivitetsbaseret kontorfaciliteter og opgivelse af ejerskab til egne m2. Med de mange projekter der nu er etableret og taget i brug vil campusprojektet i den kommende tid primært handle om at få samlet og bearbejdet de erfaringer der gøres i pilotprojekterne. De nærmere rammer og mål i forhold til dette drøftes på styregruppens møde den 11.september. Til skriftlig orientering. 15. Korte punkter til orientering (kl ) 1. Ny profil for U&V, herunder orientering om ny chef for afdelingen Direktionen og Strategisk Uddannelsesforum har drøftet profilen for Udvikling og Viden og besluttet, at enheden fremover benævnes Forskning & Innovation. Enhedens nye profil er beskrevet i bilaget og bliver lagt til grund ved rekruttering af ny chef til erstatning for Susanne Tellerup. Bilag Notat om ny profil for U&V 2. Organisering af CFU Området for Læringsressourcer omfatter i forlængelse af tidligere beslutningsoplæg om etablering af Ressourcecenter for Læring følgende aktivitetsområder og enheder i UCL: CFU, lokaliseret i Odense og Vejle Biblioteker, lokaliseret i tilknytning til uddannelserne En enhed for tværgående udviklingsprojekter inden for det læringsteknologiske område rettet mod studerende og medarbejdere Baggrunden for at samle disse aktivitetsområder og enheder i et chefområde er at udnytte de faglige ressourcer, der er i CFU og bibliotekerne til gavn for udvikling af uddan- side 14/17

15 nelser, medarbejdernes kompetencer og de studerendes kompetencer især i forhold til it- baserede læringsressourcer. Området beskæftiger ca. 70 fastansatte medarbejdere og tilknytter endvidere på projektbasis medarbejdere fra det øvrige UCL. Ambrosia Hansen er områdechef for Området for Læringsressourcer og har det overordnede økonomiske, faglige og personalemæssige ansvar. Ambrosia Hansen tegner som områdechef endvidere CFU i eksterne sammenhænge, f.eks. det landsdækkende CFU-samarbejde. Områdechefen er medlem af Strategisk Uddannelsesforum, SUF. Ambrosia Hansen er nærmeste leder for to sideordnede CFU-ledere i hhv. Vejle og Odense, bibliotekschefen og de projektledere, der varetager projekter inden for Området for Læringsressourcer. Områdechefen har reference til udviklingsdirektøren og indgår i øvrige ledelsesopgaver efter nærmere aftale med Udviklingsdirektøren. Området for Læringsressourcer idriftsættes i løbet af efteråret 2012 og forventes at være fuldt etableret og bemandet november I forbindelse hermed iværksættes følgende: Rekruttering gennem eksternt opslag af to CFU-ledere Der udarbejdes en udviklingsplan for CFU s fremtidige virke, som positionerer CFU som en aktiv og integreret del af UCL, der i interne og eksterne udviklingsaktiviteter spiller sammen med Læreruddannelsen, Videreuddannelsen, Læremiddel.dk samt bibliotekerne. Udviklingsplanen skal endvidere sætte mål og rammer for CFU s mere aktive og opsøgende funktion i forhold til kommuner og skoler. Udviklingsplanen forholder sig særskilt til CFU s bidrag til den digitale kompetenceudvikling i UCL. Der udarbejdes en udviklingsplan for bibliotekernes fremtidige udvikling, som lægger vægt på nyudvikling af bibliotekerne som ressource i forhold til digitale processer i uddannelserne og til udvikling af kompetencer hos studerende og medarbejdere. Udviklingsplanen skal endvidere formulere bud på bibliotekernes bidrag til en forstærket satsning på forskning i UCL. De første projekter inden for det læringsteknologiske område igangsættes inden for hhv. Læreruddannelsen og Videreuddannelsen. Herudover bidrager Området til udvikling af åbne læringsmiljøer på Blangstedgårdsvej. CFU er fremover en del af Området for Læringsressourcer, som ledes af Ambrosia Hansen, og som også omfatter bibliotekerne og læringsteknologiske funktioner. Idéen med Området for Læringsressourcer er beskrevet i bilaget. CFU bevares som en enhedsorganisation og får fremover Ambrosia Hansen som overordnet chef. Der udpeges endvidere to sideordnede ledere i henholdsvis Vejle og Odense. 3. Ny læreruddannelse mundtlig orientering af Erik Knudsen 4. Status på ny pædagoguddannelse - mundtlig orientering af Erik Knudsen side 15/17

16 5. Foranalyse vedr. omstrukturering af studieadministrationen Lige før sommerferien drøftede direktionen et oplæg om den fremadrettede organisering af grunduddannelsernes studieadministrative område. Det blev her besluttet at få udarbejdet en analyse af den nuværende studieadministration i UCL med henblik på at komme med et oplæg til den fremadrettede organisering på kort og lang sigt med de kommende campusløsninger i 2014 og 2016 for øje. Analysen gennemføres over en periode på 3 måneder og foretages af Anette Bøgesvang Rasmussen, der tidligere bl.a. har været afdelingsleder for eksamenskontoret på SDU i Odense og derfor har et forhåndskendskab til studieadministrativt arbejde. Direktionen har udpeget fire fokusområder, der skal vurderes: kvalitetsgevinster, effektiviseringsmulighed, kompetenceløft, digitaliseringsmuligheder Medarbejdere og ledere inddrages via interviews i afdækningen af aktuelle organiserings fordele og ulemper. Der vil også blive trukket på de medarbejdere fra studieadministrationerne, der netop nu bliver uddannet som interne konsulenter gennem Projekt Effektive Arbejdsprocesser i stabene. Nærmere oplysninger følger, når analysedesignet er fastlagt. Der vil også komme en direkte information til medarbejderne i studieadministrationen. 6. Overblik over Ny løn forhandlingerne i UC erne Professionshøjskolen Metropol har forstået en indsamling af oplysninger vedr. udmøntning af midler til Ny løns forhandlinger (se bilag ). VIA og UC Syd har desværre ikke bidraget til oversigten. UCL skiller sig særligt ud ved, at midlerne fordeles på de respektive faglige organisationer/områder. Bilag Oversigt over udmøntning Ny løn forhandlingerne i UC erne 2012 og tidligere 7. Nyt fra HAU Godkendte dokumenter på sidste HAU-møde: Kommissorium for arbejdsmiljøorganisationen ved University College Lillebælt Dokumentering af arbejdsmiljøarbejdet Skema til anmeldelse af arbejdsulykke/arbejdsskade Handicappolitik for University College Lillebælt (gælder alene for studerende) Læs hele dagsordenen (med bilag) her Læs hele referatet her side 16/17

17 16. Eventuelt (kl ) Foreløbige punkter til næste HSU-møde den 3. december 2012 Budgetopfølgning 3. kvartal 2012 Budget 2013 Ansatte på særlige vilkår (fleksjob) i UCL pr. 30. september 2012 Seniorpolitik i UCL (udsat fra den HSU møde den 10. september 2012) Evaluering af mobbe- og chikanepolitikken Opfølgning på temadag for HSU-medlemmer Lønforhandlinger 2013 tidsplan og opgavefordeling Status på bygningsløsninger i UCL Campusstrategi Korte punkter herunder mødekalender for det kommende år. side 17/17

18 Notat Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: Udarbejdet af: lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat om budgetopfølgning 1. kvt Dokumentnummer: 1. Notat til budgetopfølgningen for 1. halvår Budgetopfølgning for 1. halvår I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budgettet for 1. halvår Alle tal er i mio. kr. Resultat er et overskud på 19,91 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 5,42 mio. kr., hvilket er 14,48 mio. kr. bedre end budgetteret. Ovenstående resultat og budgetteret overskud er ekskl. opsparing til campusløsning og campusstrategi. Opsparingskrav: Campusløsning 6,00 ½ del af budgetteret opsparing for 2012 Campusstrategi 2,74 ½ del af budgetteret opsparing for 2012 Samlet opsparing 8,74 Den samlede positive budgetafvigelse på hovedområderne fordeler sig således: Resultat Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift -1,68-1,99-0,31 Fælles puljer 1,84 4,03 2,19 Fælles finansierede omkostninger -1,21 0,72 1,93 Grunduddannelser -14,83-8,15 6,68 U&V, EVU og CFU -4,03-0,03 4,00 Samlet budgetafvigelse -19,91-5,42 14,48 Side 1/9

19 Den positive budgetafvigelse i 1. kvartal 2012 var 8,14 mio. kr.. og følges op af en positiv budgetafvigelse i 2. kvartal 2012 på 6,34 mio. kr. og udgør samlet for 1. halvår en positiv budgetafvigelse på 19,91 mio. kr.. Den samlede positive budgetafvigelse fordeler sig i hovedtal med en omsætning, der er 4,53 mio. mindre end budgetteret, personaleomkostninger der er 7,14 mio. kr. mindre end budgetteret og driftsomkostninger som er 11,94 mio. kr. mindre end budgetteret. Investeringer og overførte midler. I forbindelse med årsafslutningen for 2011 blev det besluttet, at anvende ekstra midler til navngivne aktiviteter i 2012 for i alt 20,94 mio. kr... Heraf er 7,34 mio. kr.. hensat i regnskabet for Det resterende beløb 13,60 mio. kr.. er ikke budgetlagt som udgifter i 2012, hvorfor anvendelsen af midlerne vil medfører en negativ budgetafvigelse på 13,60 mio.kr. Det skal bemærkes, at investeringer over 0,05 mio. kr. skal aktiveres og derfor vil blive afskrevet over flere regnskabsår. Der er i 1. halvår 2012 foretaget anskaffelser for ca. 4,0 mio. kr.., hvoraf en del skal afskrives over 3 år. Omsætning Budgetafvigelsen i omsætning er fordelt på følgende hovedområder: Realiseret Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift -53,65-54,65-0,99 Fælles puljer -0,23 0,00 0,23 Fælles finansierede omkostninger -21,79-21,69 0,10 Grunduddannelser -146,48-145,36 1,12 U&V, EVU og CFU -77,83-82,81-4,99 Samlet budgetafvigelse -299,98-304,51-4,53 Omsætningen i Fælles administration og bygningsdrift viser en negativ budgetafvigelse på 0,99 mio.kr. Afvigelsen skyldes primært, at der er udmøntet en dispositionsbegrænsning som følge af Statens Indkøbsprogram fase 6. Dispositionsbegrænsningen, der er fastsat til 0,71 mio. kr. Reduktionen er udmøntet i form af et mindre institutionstilskud, og er fuldt indregnet i regnskabet for 1. halvår For grunduddannelserne dækker omsætningsafvigelsen over taxameterindtægter, der er 1,14 mio. kr. mindre end budgetteret, mens øvrig omsætning er 2,26 mio. kr. bedre end budgetteret. Det er Pædagoguddannelsen 0,85 mio. kr., Sygeplejerskeuddannelsen 0,79 mio. kr.. og Samfundsfaglige uddannelser 1,20 mio. kr.. hvor taxameterindtægterne er mindre end budgetteret. På nævnte uddannelser, er der generelt en negativ tendens på alle udbudssteder. Læreruddannelsen har en stor positiv afvigelse på samlet 3,58 mio. kr.., som er resultatet af en væsentlig højere STÅ produktion som følge af en højere gennemførselsgrad og en højere færdiggørelsesgrad. For området U&V, EVU og CFU er det U&V og EVU, der har en omsætning, der er mindre end budgetteret. U&V 3,03 mio. kr. og EVU 2.00 mio. kr. Den mindre omsætning på U&V er primært manglende eksterne projektmidler. På EVU er den mindre omsætning primært en nedgang i kursister og dermed deltagerbetaling. Side 2/9

20 Personaleomkostninger Afvigelsen på personaleomkostninger er fordelt på følgende hovedområder: Realiseret Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift 16,92 17,08 0,16 Fælles puljer 0,00 0,25 0,25 Fælles finansierede omkostninger 11,41 10,98-0,43 Grunduddannelser 102,29 108,57 6,28 U&V, EVU og CFU 38,92 39,80 0,88 Samlet budgetafvigelse 169,53 176,67 7,14 Den væsentligste afvigelse på personaleomkostninger er på grunduddannelserne. Pædagoguddannelsen har som den eneste uddannelse en negativ budgetafvigelse på personaleomkostningerne, som er på 0,20 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes et merforbrug på Pædagoguddannelsen på Fyn. Merforbruget ligger dog inden for den tillægsbevilling til personaleomkostninger, der blev bevilget i forbindelse med regnskabsafslutningen med baggrund i drøftelserne om for få timer på pædagoguddannelsen. De resterende uddannelser har alle en positiv budgetafvigelse på personaleomkostningerne. Læreruddannelsens budgetafvigelse er på 2,18 mio. kr., og skyldes et mindre forbrug af personaleomkostninger på Læreruddannelsen Fyn, på 2,13 mio. kr. På sygeplejerskeuddannelsen er der en positiv budgetafvigelse på 1,25 mio. kr., som primært fremkommer i Vejle, med en afvigelse på 0,95 mio. kr.. Øvrige sundhedsuddannelser har samlet en positiv budgetafvigelse på 1,54 mio. kr. fordelt med 0,84 mio. kr. på fysioterapeutuddannelsen, 0,48 mio. kr. på Radiografuddannelsen og 0,49 på fællesafdelingen. Ergoterapeutuddannelsen har haft et ekstra forbrug af personaleomkostninger på 0,23 mio. kr.. På de Samfundsfaglige uddannelser er det socialrådgiveruddannelsen, der har en væsentlig positiv budgetafvigelse på 1,56 mio. kr. For hovedområdet U&V, EVU og CFU er det primært EVU, der har den positive budgetafvigelse på 1,90 mio. kr. er alene realiseret i 1. kvartal 2012 og skyldes delvis en forskydning mellem eksterne konsulenter, der bogføres som driftsomkostninger og timelønsansatte, der bogføres som personaleomkostninger. U&V og CFU har begge en negativ budgetafvigelse på 0,50 mio. kr. Side 3/9

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 25. januar 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.06 Journalnummer: Til stede Fraværende Erik Knudsen Rektor (Formand) Karsten Agergaard

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Lokale 3 Journalnummer: 7000-1037-2014

Læs mere

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 21. september 2015 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle Mødelokale 3.210 (3. sal) Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Derfor gennemfører vi Operation MOVE

Derfor gennemfører vi Operation MOVE U N I V E R S I T Y C O L L E G E L I L L E B Æ L T Derfor gennemfører vi Operation MOVE UNIVERSITY COLLEGE 2011 stod på Innovation det hed NEW WAYS Evalueringen på vores 360 graders ledermåling i 2010

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet

Referat fra bestyrelsesmødet Referat fra bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødelokalet på

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag

1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag 1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag 1.1. Baggrund På grundlag af aftale med HSU fra juni 2013 er der udformet et spørgeskema til en undersøgelse, der skal gennemføres blandt alle uddannelsesfaglige

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 14. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 12 Journalnummer: 88868 Medlemmer: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Referat Lederrådsmøde

Referat Lederrådsmøde Referat Lederrådsmøde Mødedato: Tirsdag den 11. januar 2011 Starttidspunkt: kl. 9.00 Sluttidspunkt: kl. 12.00 Mødested: Mødelokale: Asylgade Jørgens kontor Journalnummer: Deltagere: Jørgen Hansen Anne

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere.

Ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere. Ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere. Baggrunden for at udforme et nyt ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse er, at en række eksterne og interne rammevilkår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00. 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund

Referat fra bestyrelsesmøde. 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00. 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Referat fra bestyrelsesmøde 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Tilstede: Niels-Carsten Blume Albertslund (NCB) Ole Christiansen Ballerup (OC) AFBUD Glostrup

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe

Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe s Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere