Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende"

Transkript

1 Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Berit Palle Petersen TR AC Samfundsfaglige uddannelser Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Christian Arbjerg Hansen TR for Radiografforeningen uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Niels Kvium, TR for AC - Læreruddannelsen i Jelling Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Lene Iversholt TR for AC EVU Jørgen Markussen TR for 3F Henriette Vognsgaard Hjernø TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Ledelsesrepræsentanter: Erik Knudsen Rektor (Formand) Keld Vorup Sørensen Studierektor Læreruddannelsen Alice Rasmussen Studierektor Samfundsfaglige uddannelser Ulla Mulbjerg - Studierektor for uddannelserne til Bioanalytiker, Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Allan Kjær Hansen - Ressourcedirektør Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen Jan Michael Laursen Uddannelseschef Pædagoguddannelsen i Jelling Jørgen Hansen - EVU chef Lars Lynge Nielsen Studierektor Pædagoguddannelsen Ambrosia Fladager Hansen Chef for ressourcecenter for læring Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende suppleant) Deltager i pkt. 4-5: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale side 1/17

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Nye/reviderede politikker/retningslinjer Økonomi... 4 Budgetopfølgning 1. halvår 2012 Budget 2013 (procedure, proces, udfordringer) Oversigt over UC ernes økonomi 4. Proces vedr. arbejdstidstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere Studieaktivitetsmodellen Optag Kompetencestrategi TAP Personaleredegørelse Operation Move Sygefravær 1. halvår Inddragelse af tillidsvalgte i processer i UCL Opfølgning på telefonpolitikken Status på bygningsløsninger i UCL Campusstrategi Korte punkter til orientering Ny profil for U&V Organisering af CFU Ny læreruddannelse Status på ny pædagoguddannelse Foranalyse vedr. omstrukturering af studieadministrationen Overblik over Ny løns forhandlingerne i UC erne Nyt fra HAU 16. Eventuelt..17 Foreløbige punkter til næste HSU-møde..17 side 2/17

3 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Dagsordenen for mødet skal godkendes, og punkter under Eventuelt skal annonceres af de tilstedeværende. Medarbejderplan Som tidligere anført, skulle der til dette HSU møde have været gennemført en brugerundersøgelse af Medarbejderplan. Brugerundersøgelsen af Medarbejderplan er udskudt indtil der har været gennemført 2 mus-runder, for at værdien af systemet, og den nye MUS-procedure, kan vurderes af den enkelte medarbejder. Brugerundersøgelsen gennemføres i foråret 2013, hvorefter resultatet medtages på HSU møde. Seniorpolitik Ifølge aftale på HSU møde den 4. juni 2012, ville medarbejdersiden komme med oplæg med henblik på videre drøftelse af seniorpolitikken i UCL. Dette punkt er på medarbejdersidens initiativ flyttet til december-mødet. Det indstilles, at HSU godkender dagsordenen. 2. Nye/reviderede politikker/retningslinjer (skriftlig orientering) Efter aftale mellem Erik Knudsen og Helle Waagner indføres dette nye punkt i HSU dagsordenen som et fast generelt punkt til skriftlig orientering. Punktet vil indeholde en kort præsentation af nye/reviderede politikker/retningslinjer for UCL samt link til disse på mitucl.dk. Ændring i ferieloven: I forbindelse med ændringer pr.1. maj 2012 i ferieloven vedr. ret til erstatningsferie ved sygdom opstået i ferien, er der sket en teknisk rettelse i vejledningen sygdom i forbindelse med ferie. Lovændringen giver en medarbejder, der har optjent ret til 25 dages ferie, ret til erstatningsferie efter 5 dokumenterede sygedage. De 5 første sygedage er således en karensperiode (medarbejderens egen risiko). Er der optjent mindre end 25 dages ferie, reguleres karensperioden forholdsmæssigt. Vejledning om opfølgning på fraværsstatistik: Vejledning om opfølgning på fraværsstatistik blev godkendt (og udsendt til de lokale udvalg) på HSU møde den 4. juni med en enkelt bemærkning om at udtage sætningen vedrørende udlevering af cykelhjelme. side 3/17

4 %20frav%C3%A6rsstatistik%20(godkendt%20HSU% ).pdf Til skriftlig orientering. 3. Økonomi (kl ) 1. Budgetopfølgning 1. halvår 2012 Budgetopfølgningen for 1. halvår 2012 viser et overskud på 19,91 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 5,42 mio. kr., hvilket er 14,48 mio. kr. bedre end budgetteret. Resultat Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift -1,68-1,99-0,31 Fælles puljer 1,84 4,03 2,19 Fælles finansierede omkostninger -1,21 0,72 1,93 Grunduddannelser -14,83-8,15 6,68 U&V, EVU og CFU -4,03-0,03 4,00 Samlet budgetafvigelse -19,91-5,42 14,48 Den samlede positive budgetafvigelse fordeler sig i hovedtal med en omsætning, der er 4,53 mio. mindre end budgetteret, personaleomkostninger der er 7,14 mio. kr. mindre end budgetteret og driftsomkostninger som er 11,94 mio. kr. mindre end budgetteret. I det vedlagte materiale er budgetopfølgningen for 1. halvår 2012 UCL s afdelinger og funktionsområder. Det indstilles, at HSU tager budgetopfølgningen til efterretning. Bilag Notat om budgetopfølgning for 1. halvår 2012 Bilag Talmateriale for budgetopfølgning for 1. halvår Budget 2013 (procedure, proces, udfordringer) Processen frem mod bestyrelsens vedtagelse af budget 2013 på bestyrelsesmødet i december måned er nu nået et afgørende skridt videre med fremlæggelsen af regeringens fremsatte finanslovsforslag for 2013 (FFL2013). Finanslovsforslaget indeholder en række reguleringer der kort er opridset nedenfor. Konsekvenser af FFL 2013 (sammenlignet med 2012 data) +/- mio. kr. side 4/17

5 Takst ordinære uddannelser + 3,31 Takst åben uddannelse + 0,11 Midler til udviklings- og evidensbasering samt forskningstilknytning + 0,00 Tilskud til CFU - 1,90 Institutionstilskud - 2,21 Ikke udmøntede forhold: 6. fase af Statens Indkøbsprogram - 1,00 I alt - 1,69 Beregningerne beskriver konsekvenserne for 2013 hvis de faktiske forhold havde været som i Rammesættende for budget 2013 vil være de afledte konsekvenser af det netop gennemførte optag i sommeren 2012 samt fastlæggelsen af en række nye budgetprincipper, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse. I forhold til den beregnede regulering at takster og tilskud på 1,69 mio. kr., skal dette sammenholdes med den generelle pris- og lønfremskrivning på 1,3 % svarende til 4,56 mio. kr. Det indstilles, at HSU Tager orienteringen om rammerne for budget 2013 til efterretning Tiltræder de ændrede budgetprincipper Bilag Notat om Finanslovsforslaget for 2013 (FFL 2013) Bilag Notat om ændringer af budgetprincipper Bilag Optag 2012 og budget 3. Oversigt over UC ernes økonomi I lighed med sidste år er der med udgangspunkt i årsregnskabet for de 7 professionshøjskoler foretaget en sammenligning af professionshøjskolernes regnskaber for perioden 2009 til Sammenligningen viser, at Professionshøjskolen Lillebælt klare sig godt i sammenligning med de øvrige professionshøjskoler. Professionshøjskolen Lillebælt udmærker sig ved at have et større overskud, større overskud af ordinær drift, større soliditetsgrad og større likviditetsgrad end de øvrige professionshøjskoler i side 5/17

6 Professionshøjskolerne har haft en stigende omsætning pr. medarbejder i perioden fra 2009 til 2011, hvilket skyldes en øget omsætning og et mindre fald i antal ansatte. Ligesom antallet af antallet af teori STÅ er stigende i perioden. Økonomien for hver professionshøjskole tager udgangspunkt i den lokale kontekst. For Professionshøjskolen Lillebælt gælder det, at hovedparten af bygningsmassen blev afviklet i 2011 i forbindelse med aftalen om uddannelsesrokaden i Odense i Det skal også tages i betragtning, at der skal ske en væsentlig medfinansiering i forbindelse med ombygningen af bygningerne på Niels Bohrs Alle i Odense. Det indstilles, at HSU tager orienteringen om sammenligning af professionshøjskolernes regnskaber til efterretning. Bilag Kommentarer til Professionshøjskolen Lillebælts regnskab for 2011 og grafisk sammenligning med øvrige professionshøjskoler. 4. Proces vedr. arbejdstidstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere (kl ) Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på uddannelsesudvikling, effektivisering og kompetenceudvikling. Med varsling overfor TR-forhandlere forår 2011 er tilkendegivet at UCLs ledelse ikke ønsker at indgå ny arbejdsaftale for uddannelsesfaglige medarbejdere ved udløb af eksisterende aftale juli Arbejdstilrettelæggelsen forventes fremover at ske med udgangspunkt i overenskomsterne, et sæt af ledelsesprincipper og studieaktivitetsmodellen som den overordnede model for planlægningen af studieaktiviteter, der har været drøftet med tillidsrepræsentanter. Med denne fremgangsmåde ønsker ledelsen at opnå en fælles forståelse om arbejdstilrettelæggelsen, således at den bedst muligt understøtter de professionsdidaktiske udfordringer for UCL. Udfordringer der i forhold til uddannelserne mødes gennem implementering af Studieaktivitetsmodellen 1 og understøttes af kompetenceudvikling med fokus på udvikling af nye underviserroller og didaktiske metoder. Udfordringerne i forhold til professionsudvikling mødes gennem styrkelse af konsulent- samt forsknings- og innovationsfunktioner. Hertil kommer en revision af ph.d strategien. Udvikling af principper og drøftelse med medarbejdere skal ske på grundlag af nogle prototyper for arbejdsorganisering samt et procesforløb, hvor medarbejderne kvalificeres til en højere grad af selvledelse, fx. teambaseret, gennem en trinvis indfasning html side 6/17

7 Ligeledes skal arbejdstilrettelæggelsen understøttes af fælles ledelsesinformationssystemer, der gennem en høj grad af selvrapportering og automatisering fremmer gennemsigtighed og effektivisering. Som sådan kan omstillingsprocessen forstås som et kulturprojekt, hvor UCL tager et tydeligt skridt frem i realisering af professionsuddannelse, der hverken har skolekarakter primært baseret på lærerstyret undervisning eller universitetskarakter primært baseret på individuelt selvstudium. Tværtimod repræsenterer professionsuddannelse en tredje form med sin forankring i et bredere vidensgrundlag og sin stærkere deltagerinvolvering i fælles læreprocesser og flere komplementære læringsrum. Det indstilles, at HSU tager orienteringen om arbejdstilrettelæggelsen for uddannelsesfaglige medarbejdere til efterretning. Bilag 4.1 Arbejdstilrettelæggelse efter 2013-principper 5. Studieaktivitetsmodellen (kl ) Professionshøjskolernes Rektorkollegium har, bl.a. på foranledning af debatten om "timetal" i professionshøjskolernes grunduddannelser, udviklet en model til at beskrive de forskellige studieaktiviteter, der møder de studerende i løbet af deres uddannelse. Model for præsentation af professionsbacheloruddannelsernes samlede studieaktiviteter, Februar Studieaktivitetsmodellen blev udformet i løbet af efteråret 2011 af en arbejdsgruppe under Rektorkollegiet med deltagelse af uddannelsesfaglige medarbejdere repræsenterende alle professionshøjskoler og et bredt udsnit af grunduddannelserne. Efter drøftelser med Uddannelsesministeren er der almindelig enighed om, at modellen kan udgøre et validt grundlag for beskrivelse og registrering af studieaktiviteter i professionsuddannelserne, og der er givet tilsagn om at påbegynde arbejdet med implementeringen pr. 1. september Senest har Folketingets forligspartier anerkendt modellens relevans ift. implementering af en ny læreruddannelse. Studieaktivitetsmodellens formål Der er flere formål knyttet til anvendelsen af Studieaktivitetsmodellen. For det første handler det om at beskrive en kvalitetsmålestok for uddannelserne, som rækker ud over det blotte antal af traditionelle undervisningstimer. Kvalitet handler html side 7/17

8 bl.a. om et kvalificeret samspil mellem forskellige studieaktiviteter - forelæsninger, holdundervisning, øvelser/træning/opgaveskrivning, professionslaboratorier, praktik, virtuelle læringsplatforme, m.v. - samt den studerendes egen forberedelse og selvstændige tilegnelse af viden og færdigheder i øvrigt. Det er professionshøjskolernes ansvar at etablere muligheder for, at de studerende selvstændigt og aktivt at deltager i uddannelsen og er medskabende af deres studieforløb. For det andet kan Studieaktivitetsmodellen bidrage til større klarhed over de kvantitative forhold omkring uddannelserne og derigennem imødekomme interessenterne ikke mindst bevilgende instanser samt nuværende og kommende studerende i deres legitime ønske om at vide, både hvordan ressourcerne bliver omsat til uddannelse, og hvilken arbejdsindsats, der forventes gennem studieperioderne. Og endelig skal modellen være med til at skabe øget transparens om den enkelte uddannelses tilrettelæggelse. Den øgede mulighed for sammenligning på tværs af uddannelser, udbudssteder og institutioner vil også muliggøre en øget erfaringsudveksling, såvel om forskellige læringsformer som om optimal udnyttelse af ressourcer. Faser i implementeringen af Studieaktivitetsmodellen Det er aftalt mellem Rektorkollegiet og Uddannelsesministeren, at Pædagoguddannelsen på landsplan skal beskrive sine nuværende uddannelsesaktiviteter og studietilrettelæggelse ind i Studieaktivitetsmodellen, og at disse beskrivelser, semester for semester, skal foreligge og offentliggøres på de respektive hjemmesider pr. 1. september I UCL er det besluttet, at samtlige PB uddannelser skal udarbejde og offentliggøre tilsvarende beskrivelser af de eksisterende uddannelser i modellens kvantitative kategorier senest pr. 1. februar Og endelig er det besluttet, at samtlige uddannelser skal planlægges i overensstemmelse med Studieaktivitetsmodellens kvalitative og kvantitative kategorier med virkning for de studerende, der påbegynder deres Professionsbacheloruddannelse i UCL 1. september 2013 eller senere. For enkelte uddannelser kan der tilrettelægges indfasning også for tidligere årgange. Den helt store udfordring bliver efterfølgende at sikre at de studerendes praksis udvikles. Det indstilles, at HSU tager orienteringen om studieaktivitetsmodellen for uddannelsesfaglige medarbejdere til efterretning. Bilag 5.1 Studieaktivitetsmodel - medarbejderorientering side 8/17

9 6. Optag (kl ) Optaget for 2012 viste en samlet fremgang på 2 % - præget af stigningen i optaget på de samfundsfaglige uddannelser, uændret optag på de sundhedsfaglige uddannelser og tilbagegang på læreruddannelsen. Studierektorerne er d. 31. juli blevet bedt om at udarbejde en vurdering/analyse af egne uddannelsers styrker og udfordringer i det samlede uddannelsesbillede samt evt. bud på mulige indsatser i forhold til de udfordringer I står over for. Erik Knudsen vil på baggrund af søgningen og optaget for 2012 og de modtagne input fra studierektorerne komme med sin vurdering af UCL i det samlede uddannelsesbillede. Det indstilles, at HSU tager orienteringen om optaget for 2012 til efterretning. Bilag 6.1 Materiale om optag/søgning/markedsandele 7. Kompetencestrategi TAP (kl ) HSU har med baggrund i den vedtagne overordnede Kompetencestrategi og politik nedsat en arbejdsgruppe, der skal fremlægge en kompetencestrategi for de teknisk administrative medarbejdere ved University College Lillebælt. Denne gruppe har nu afsluttet sit arbejde. Udgangspunktet for arbejdet var, at ville forfølge den tilgang, der gælder for kompetencestrategien for de undervisningsfaglige medarbejdere med udgangspunkt i kvalifikationsrammen, at udpege få centrale kompetencer og identificere tre kompetenceniveauer. Udgangspunktet i kvalifikationsrammen fastholdes, men det er ikke muligt at identificere få centrale kompetencer, der dækker alle niveauer i kvalifikationsrammen og samtidig kunne udvikle overskuelige redskaber til at understøtte processerne. Den foreliggende kompetencestrategi for teknisk administrative medarbejdere tager udgangspunkt i følgende: Kompetenceudvikling er for alle type medarbejdere på det tekniske administrative område både de med færrest kompetencer og de med mange Kompetenceudvikling er en naturlig del af alle funktioner på det teknisk administrative område. Der er behov for en grundlæggende kompetenceafdækning for at danne udgangspunktet for det videre arbejde. Denne afdækning sker lokalt i de enkelte funktioner bl.a. gennem formuleringen af funktions- og jobbeskrivelser for alle administrative områder side 9/17

10 Tydeliggøre metoder, der kan anvendes til kompetenceudvikling Udpegning af 4 konkrete pejlemærker, som kræver kompetenceudvikling for at faciliteter udviklingen Præcisering af ansvar hos både ledere og medarbejdere for at sikre både den organisatoriske og den individuelle kompetenceudvikling Opstilling af evalueringsmål Det indstilles, At HSU drøfter og godkender det fremlagte forslag til kompetencestrategien At oplæg til handleplan godkendes Bilag 7.1 Kompetencestrategi for teknisk administrativt personale Bilag 7.2 Handleplan 8. Personaleredegørelse (kl ) University College Lillebælt sætter med et nyt tiltag - en redegørelse på personaleområdet - fokus på medarbejderne, der står bag udførelsen af aktiviteterne i organisationen, og som sikrer organisationens succes med at skabe uddannelser med mening, mennesker og muligheder. Baggrunden for dette nye initiativ er, at samle nøgletal på det personalepolitiske område, så disse oplysninger bliver tilgængelige. Personaleredegørelsen skal dokumentere status og udvikling indenfor området, samt understøtte prioritering og målretning af personale- og HR-indsatsen på strategisk niveau. I løbet af december 2011 og foråret 2012 er der arbejdet med formen på og indholdet i den forelæggende og de fremtidige personaleredegørelser. I slutningen af foråret blev 1. udkast til indhold og form præsenteret for direktionen. Siden er der arbejdet med, at frembringe og validere datagrundlaget og udarbejde selve redegørelsen. Redegørelsen har 5 fokusområder: 1. Sammensætning, organisering og rummelighed Sammensætning handler om fordelingen på personaletyper i medarbejderstaben, samt diversiteten vist ved alders- og kønsfordelingen. Organisering handler om, hvor fleksibelt organisationen er sammensat målt som anvendelse af midlertidige ansættelsesformer, og hvor mange medarbejdere der er pr. leder. Rummelighed handler i denne sammenhæng om anvendelsen af alternative ansættelsesformer såsom fleksjob og løntilskud. 2. Tiltrækning Tiltrækning handler om hvordan nye medarbejdere tiltrækkes af UCL s image, promoveringsaktiviteter, hjemmeside, medie/kanal hvor stillingsopslag offentliggøres samt de konkrete stillingsopslag. 3. Fastholdelse side 10/17

11 Fastholdelse handler om evnen og redskaberne til, at fastholde medarbejderne. 4. Arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering Arbejdsmiljø handler om trivslen, sundheden og sikkerheden i organisationen, som til sammen er et udtryk for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. 5. Økonomi Økonomi handler om, hvordan lønomkostningerne er fordelt. Det forelæggende er første udgave af personaleredegørelsen, og den vil tage form over de næste år. Den nuværende har form af en rapport med status for 2011 på en række relevante områder. Fremadrettet fokuseres mere på sammenligninger over tid samt effekten af indsatsen, og redegørelsen vil få form som en redegørelse på for direktionen og HSU relevante områder på personale- og HR-området. Dette er første års udgave, og vi er meget positiv overfor input til videreudvikling. Det indstilles, at HSU drøfter forelæggende redegørelse, og tager denne til efterretning. Bilag 8.1 Personaleredegørelse 2011 PAUSE kl Operation Move (kl ) UCLs strategimål og procesmål er nu færdige og trykt i foldere, der omdeles i uge 34. Folderne findes i elektronisk udgave på mit.ucl: Der er nedsat 6 programmer med 7 programejere i spidsen. De 6 programmer er: Forenkling af administrative funktioner: fysiske rammer og ger: innovation og skab: Nye teknologier i praksis: Pilot på egen læring: ng.pdf side 11/17

12 Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde: Programmerne præsenteres i Bazaar på personaledagen d. 14. september, hvor alle programmer har et område og forskellige projekter indenfor programmet er repræsenteret. Det giver mulighed for at vandre rundt og høre om de forskellige programmer og projekter indenfor hvert program. Derudover produceres en folder til omdeling på personaledagen, hvor det er muligt at læse nærmere om programmerne. Alle igangværende udviklingsprojekter er placeret indenfor programmerne, og fremadrettet skal alle nye projekter indplaceres i programmer. Operation MOVE er netop nu i gang med at etablere et projektsekretariat, der fremadrettet vil bistå projekter og programmer. Projektsekretariatet forankres i U&V. Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 10. Sygefravær 1. halvår 2012 (kl ) Af bilag 10.1 (Tabel 1.2) fremgår det, at det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder har været 5,3 arbejdsdage i perioden I dette tal er inkluderet alle medarbejdere med såvel korttids- og som langtidssygdom. Dette er et fald på 0,6 arbejdsdag pr. medarbejder i forhold til samme periode i Der ses ligeledes et lille fald i antallet af sygefraværsdage pr. medarbejder i forhold til 2011 (tabel 3.2) - når medarbejdere ansat under Socialt kapitel ikke er medregnet svarende til et fald på 0,2 dag pr. medarbejder. Tabellerne med korttidssygefravær (tabel 2.2 og 4.2) viser en lille stigning i antallet af sygefraværsdage pr. medarbejder i forhold til 2011 (hhv. 0,1 og 0,3 sygefraværsdag pr. medarbejder). Det indstilles, at HSU drøfter sygefraværsstatistikken, og tager denne til efterretning. Bilag 10.1 Sygefravær UCL 1. halvår Inddragelse af tillidsvalgte i processer i UCL (kl ) side 12/17

13 Det indstilles, at HSU drøfter inddragelse af tillidsvalgte i processer i UCL. Bilag 11.1 Involvering af medarbejderrepræsentation 12. Opfølgning på telefonpolitikken (kl ) Med henblik på at alle telefoniske henvendelser til UCL bliver betjent ensartet og professionelt, at færrest mulige kald går tabt og at alle kald bliver besvaret hurtigst muligt, har ledelsessekretariatet i samarbejde med receptionister og medarbejdere i UCL s omstillingsgruppe udarbejdet udkast til telefonpolitik for UCL. Telefonpolitikken har tidligere været drøftet i HSU, og kommentarer herfra er blevet skrevet ind i politikken, som herefter har været i høring i de lokale samarbejdsudvalg. Inden endelig godkendelse i HSU, har de lokale samarbejdsudvalg lejlighed haft mulighed for at kommentere politikken. De lokale udvalgs kommentarer fremgår af bilag 12.1, og er indskrevet i den udsendte telefonpolitik (bilag 12.2). Med henblik på godkendelse af telefonpolitikken, indstilles det, at HSU drøfter de lokale samarbejdsudvalgs kommentarer hertil. Bilag 12.1 Kommentarer til telefonpolitikken fra de lokale udvalg Bilag 12.2 Telefonpolitik med kommentarer 13. Status på bygningsløsninger i UCL (kl ) Det indstilles, at HSU tager den mundtlige orientering til efterretning. 14. Campusstrategi (Skriftlig orientering) De igangsatte campuspilotprojekter skrider planmæssigt frem. De tre første pilotprojekterer taget i brug og skal i løbet af efteråret evalueres ud fra en række generelle og specifikke kriterier som er opstillet af henholdsvis styregruppen for campusstrategien og det enkelte pilotprojekt. Oprindelig forventede man, at de første evalueringer ville være klar inden sommerferien, men på grund af flere forsinkelser i renoveringerne er dette tidspunkt rykket til midten af oktober. side 13/17

14 Den næste runde af pilotprojekter er så småt ved at være færdig etableret. På Blangstedgårdsvej er der blevet etableret et LearningsupportCenter, og radiografuddannelsen på Blangstedgårdsvej og økonomiafdelingen på Soldalen har fået etableret nogle nye mere fleksible arbejdspladser, som de skal i gang med at afprøve. Alle tre projekter udfordre vores måde at arbejde på, og vil i høj grad være en trykprøvning af campusstrategiens principper vedr. indretning af flerfunktionelle og aktivitetsbaseret kontorfaciliteter og opgivelse af ejerskab til egne m2. Med de mange projekter der nu er etableret og taget i brug vil campusprojektet i den kommende tid primært handle om at få samlet og bearbejdet de erfaringer der gøres i pilotprojekterne. De nærmere rammer og mål i forhold til dette drøftes på styregruppens møde den 11.september. Til skriftlig orientering. 15. Korte punkter til orientering (kl ) 1. Ny profil for U&V, herunder orientering om ny chef for afdelingen Direktionen og Strategisk Uddannelsesforum har drøftet profilen for Udvikling og Viden og besluttet, at enheden fremover benævnes Forskning & Innovation. Enhedens nye profil er beskrevet i bilaget og bliver lagt til grund ved rekruttering af ny chef til erstatning for Susanne Tellerup. Bilag Notat om ny profil for U&V 2. Organisering af CFU Området for Læringsressourcer omfatter i forlængelse af tidligere beslutningsoplæg om etablering af Ressourcecenter for Læring følgende aktivitetsområder og enheder i UCL: CFU, lokaliseret i Odense og Vejle Biblioteker, lokaliseret i tilknytning til uddannelserne En enhed for tværgående udviklingsprojekter inden for det læringsteknologiske område rettet mod studerende og medarbejdere Baggrunden for at samle disse aktivitetsområder og enheder i et chefområde er at udnytte de faglige ressourcer, der er i CFU og bibliotekerne til gavn for udvikling af uddan- side 14/17

15 nelser, medarbejdernes kompetencer og de studerendes kompetencer især i forhold til it- baserede læringsressourcer. Området beskæftiger ca. 70 fastansatte medarbejdere og tilknytter endvidere på projektbasis medarbejdere fra det øvrige UCL. Ambrosia Hansen er områdechef for Området for Læringsressourcer og har det overordnede økonomiske, faglige og personalemæssige ansvar. Ambrosia Hansen tegner som områdechef endvidere CFU i eksterne sammenhænge, f.eks. det landsdækkende CFU-samarbejde. Områdechefen er medlem af Strategisk Uddannelsesforum, SUF. Ambrosia Hansen er nærmeste leder for to sideordnede CFU-ledere i hhv. Vejle og Odense, bibliotekschefen og de projektledere, der varetager projekter inden for Området for Læringsressourcer. Områdechefen har reference til udviklingsdirektøren og indgår i øvrige ledelsesopgaver efter nærmere aftale med Udviklingsdirektøren. Området for Læringsressourcer idriftsættes i løbet af efteråret 2012 og forventes at være fuldt etableret og bemandet november I forbindelse hermed iværksættes følgende: Rekruttering gennem eksternt opslag af to CFU-ledere Der udarbejdes en udviklingsplan for CFU s fremtidige virke, som positionerer CFU som en aktiv og integreret del af UCL, der i interne og eksterne udviklingsaktiviteter spiller sammen med Læreruddannelsen, Videreuddannelsen, Læremiddel.dk samt bibliotekerne. Udviklingsplanen skal endvidere sætte mål og rammer for CFU s mere aktive og opsøgende funktion i forhold til kommuner og skoler. Udviklingsplanen forholder sig særskilt til CFU s bidrag til den digitale kompetenceudvikling i UCL. Der udarbejdes en udviklingsplan for bibliotekernes fremtidige udvikling, som lægger vægt på nyudvikling af bibliotekerne som ressource i forhold til digitale processer i uddannelserne og til udvikling af kompetencer hos studerende og medarbejdere. Udviklingsplanen skal endvidere formulere bud på bibliotekernes bidrag til en forstærket satsning på forskning i UCL. De første projekter inden for det læringsteknologiske område igangsættes inden for hhv. Læreruddannelsen og Videreuddannelsen. Herudover bidrager Området til udvikling af åbne læringsmiljøer på Blangstedgårdsvej. CFU er fremover en del af Området for Læringsressourcer, som ledes af Ambrosia Hansen, og som også omfatter bibliotekerne og læringsteknologiske funktioner. Idéen med Området for Læringsressourcer er beskrevet i bilaget. CFU bevares som en enhedsorganisation og får fremover Ambrosia Hansen som overordnet chef. Der udpeges endvidere to sideordnede ledere i henholdsvis Vejle og Odense. 3. Ny læreruddannelse mundtlig orientering af Erik Knudsen 4. Status på ny pædagoguddannelse - mundtlig orientering af Erik Knudsen side 15/17

16 5. Foranalyse vedr. omstrukturering af studieadministrationen Lige før sommerferien drøftede direktionen et oplæg om den fremadrettede organisering af grunduddannelsernes studieadministrative område. Det blev her besluttet at få udarbejdet en analyse af den nuværende studieadministration i UCL med henblik på at komme med et oplæg til den fremadrettede organisering på kort og lang sigt med de kommende campusløsninger i 2014 og 2016 for øje. Analysen gennemføres over en periode på 3 måneder og foretages af Anette Bøgesvang Rasmussen, der tidligere bl.a. har været afdelingsleder for eksamenskontoret på SDU i Odense og derfor har et forhåndskendskab til studieadministrativt arbejde. Direktionen har udpeget fire fokusområder, der skal vurderes: kvalitetsgevinster, effektiviseringsmulighed, kompetenceløft, digitaliseringsmuligheder Medarbejdere og ledere inddrages via interviews i afdækningen af aktuelle organiserings fordele og ulemper. Der vil også blive trukket på de medarbejdere fra studieadministrationerne, der netop nu bliver uddannet som interne konsulenter gennem Projekt Effektive Arbejdsprocesser i stabene. Nærmere oplysninger følger, når analysedesignet er fastlagt. Der vil også komme en direkte information til medarbejderne i studieadministrationen. 6. Overblik over Ny løn forhandlingerne i UC erne Professionshøjskolen Metropol har forstået en indsamling af oplysninger vedr. udmøntning af midler til Ny løns forhandlinger (se bilag ). VIA og UC Syd har desværre ikke bidraget til oversigten. UCL skiller sig særligt ud ved, at midlerne fordeles på de respektive faglige organisationer/områder. Bilag Oversigt over udmøntning Ny løn forhandlingerne i UC erne 2012 og tidligere 7. Nyt fra HAU Godkendte dokumenter på sidste HAU-møde: Kommissorium for arbejdsmiljøorganisationen ved University College Lillebælt Dokumentering af arbejdsmiljøarbejdet Skema til anmeldelse af arbejdsulykke/arbejdsskade Handicappolitik for University College Lillebælt (gælder alene for studerende) Læs hele dagsordenen (med bilag) her Læs hele referatet her side 16/17

17 16. Eventuelt (kl ) Foreløbige punkter til næste HSU-møde den 3. december 2012 Budgetopfølgning 3. kvartal 2012 Budget 2013 Ansatte på særlige vilkår (fleksjob) i UCL pr. 30. september 2012 Seniorpolitik i UCL (udsat fra den HSU møde den 10. september 2012) Evaluering af mobbe- og chikanepolitikken Opfølgning på temadag for HSU-medlemmer Lønforhandlinger 2013 tidsplan og opgavefordeling Status på bygningsløsninger i UCL Campusstrategi Korte punkter herunder mødekalender for det kommende år. side 17/17

18 Notat Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: Udarbejdet af: lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat om budgetopfølgning 1. kvt Dokumentnummer: 1. Notat til budgetopfølgningen for 1. halvår Budgetopfølgning for 1. halvår I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budgettet for 1. halvår Alle tal er i mio. kr. Resultat er et overskud på 19,91 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 5,42 mio. kr., hvilket er 14,48 mio. kr. bedre end budgetteret. Ovenstående resultat og budgetteret overskud er ekskl. opsparing til campusløsning og campusstrategi. Opsparingskrav: Campusløsning 6,00 ½ del af budgetteret opsparing for 2012 Campusstrategi 2,74 ½ del af budgetteret opsparing for 2012 Samlet opsparing 8,74 Den samlede positive budgetafvigelse på hovedområderne fordeler sig således: Resultat Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift -1,68-1,99-0,31 Fælles puljer 1,84 4,03 2,19 Fælles finansierede omkostninger -1,21 0,72 1,93 Grunduddannelser -14,83-8,15 6,68 U&V, EVU og CFU -4,03-0,03 4,00 Samlet budgetafvigelse -19,91-5,42 14,48 Side 1/9

19 Den positive budgetafvigelse i 1. kvartal 2012 var 8,14 mio. kr.. og følges op af en positiv budgetafvigelse i 2. kvartal 2012 på 6,34 mio. kr. og udgør samlet for 1. halvår en positiv budgetafvigelse på 19,91 mio. kr.. Den samlede positive budgetafvigelse fordeler sig i hovedtal med en omsætning, der er 4,53 mio. mindre end budgetteret, personaleomkostninger der er 7,14 mio. kr. mindre end budgetteret og driftsomkostninger som er 11,94 mio. kr. mindre end budgetteret. Investeringer og overførte midler. I forbindelse med årsafslutningen for 2011 blev det besluttet, at anvende ekstra midler til navngivne aktiviteter i 2012 for i alt 20,94 mio. kr... Heraf er 7,34 mio. kr.. hensat i regnskabet for Det resterende beløb 13,60 mio. kr.. er ikke budgetlagt som udgifter i 2012, hvorfor anvendelsen af midlerne vil medfører en negativ budgetafvigelse på 13,60 mio.kr. Det skal bemærkes, at investeringer over 0,05 mio. kr. skal aktiveres og derfor vil blive afskrevet over flere regnskabsår. Der er i 1. halvår 2012 foretaget anskaffelser for ca. 4,0 mio. kr.., hvoraf en del skal afskrives over 3 år. Omsætning Budgetafvigelsen i omsætning er fordelt på følgende hovedområder: Realiseret Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift -53,65-54,65-0,99 Fælles puljer -0,23 0,00 0,23 Fælles finansierede omkostninger -21,79-21,69 0,10 Grunduddannelser -146,48-145,36 1,12 U&V, EVU og CFU -77,83-82,81-4,99 Samlet budgetafvigelse -299,98-304,51-4,53 Omsætningen i Fælles administration og bygningsdrift viser en negativ budgetafvigelse på 0,99 mio.kr. Afvigelsen skyldes primært, at der er udmøntet en dispositionsbegrænsning som følge af Statens Indkøbsprogram fase 6. Dispositionsbegrænsningen, der er fastsat til 0,71 mio. kr. Reduktionen er udmøntet i form af et mindre institutionstilskud, og er fuldt indregnet i regnskabet for 1. halvår For grunduddannelserne dækker omsætningsafvigelsen over taxameterindtægter, der er 1,14 mio. kr. mindre end budgetteret, mens øvrig omsætning er 2,26 mio. kr. bedre end budgetteret. Det er Pædagoguddannelsen 0,85 mio. kr., Sygeplejerskeuddannelsen 0,79 mio. kr.. og Samfundsfaglige uddannelser 1,20 mio. kr.. hvor taxameterindtægterne er mindre end budgetteret. På nævnte uddannelser, er der generelt en negativ tendens på alle udbudssteder. Læreruddannelsen har en stor positiv afvigelse på samlet 3,58 mio. kr.., som er resultatet af en væsentlig højere STÅ produktion som følge af en højere gennemførselsgrad og en højere færdiggørelsesgrad. For området U&V, EVU og CFU er det U&V og EVU, der har en omsætning, der er mindre end budgetteret. U&V 3,03 mio. kr. og EVU 2.00 mio. kr. Den mindre omsætning på U&V er primært manglende eksterne projektmidler. På EVU er den mindre omsætning primært en nedgang i kursister og dermed deltagerbetaling. Side 2/9

20 Personaleomkostninger Afvigelsen på personaleomkostninger er fordelt på følgende hovedområder: Realiseret Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift 16,92 17,08 0,16 Fælles puljer 0,00 0,25 0,25 Fælles finansierede omkostninger 11,41 10,98-0,43 Grunduddannelser 102,29 108,57 6,28 U&V, EVU og CFU 38,92 39,80 0,88 Samlet budgetafvigelse 169,53 176,67 7,14 Den væsentligste afvigelse på personaleomkostninger er på grunduddannelserne. Pædagoguddannelsen har som den eneste uddannelse en negativ budgetafvigelse på personaleomkostningerne, som er på 0,20 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes et merforbrug på Pædagoguddannelsen på Fyn. Merforbruget ligger dog inden for den tillægsbevilling til personaleomkostninger, der blev bevilget i forbindelse med regnskabsafslutningen med baggrund i drøftelserne om for få timer på pædagoguddannelsen. De resterende uddannelser har alle en positiv budgetafvigelse på personaleomkostningerne. Læreruddannelsens budgetafvigelse er på 2,18 mio. kr., og skyldes et mindre forbrug af personaleomkostninger på Læreruddannelsen Fyn, på 2,13 mio. kr. På sygeplejerskeuddannelsen er der en positiv budgetafvigelse på 1,25 mio. kr., som primært fremkommer i Vejle, med en afvigelse på 0,95 mio. kr.. Øvrige sundhedsuddannelser har samlet en positiv budgetafvigelse på 1,54 mio. kr. fordelt med 0,84 mio. kr. på fysioterapeutuddannelsen, 0,48 mio. kr. på Radiografuddannelsen og 0,49 på fællesafdelingen. Ergoterapeutuddannelsen har haft et ekstra forbrug af personaleomkostninger på 0,23 mio. kr.. På de Samfundsfaglige uddannelser er det socialrådgiveruddannelsen, der har en væsentlig positiv budgetafvigelse på 1,56 mio. kr. For hovedområdet U&V, EVU og CFU er det primært EVU, der har den positive budgetafvigelse på 1,90 mio. kr. er alene realiseret i 1. kvartal 2012 og skyldes delvis en forskydning mellem eksterne konsulenter, der bogføres som driftsomkostninger og timelønsansatte, der bogføres som personaleomkostninger. U&V og CFU har begge en negativ budgetafvigelse på 0,50 mio. kr. Side 3/9

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltager i pkt. 3-4: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale.

Dagsorden til HSU. Deltager i pkt. 3-4: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale. Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Journalnummer xxxx Til stede Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé...

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé... Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Torsdag den 13. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sundhedsuddannelserne Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale Gæstekantinen

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Referat HSU Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 5 Til stede: Afbud: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Mødereferat Mødedato Mandag den 11. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Auditoriet (v. kantinen) Til

Læs mere

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013 Økonomi & Personale Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2014... 4 3. Specificeret budget 2014 i hovedområder... 6 3.1 Hovedområde Grunduddannelser.... 6 3.1.1

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger.

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger. Referat Mødedato 21. august 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Området for Pædagogiske & Samfundsfaglige Uddannelser Dokumentnavn Referat LSU Pæd & Samf 20140821 Dokumentnummer

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) s Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen HR-

Læs mere

Dagsorden til HSU. Ledelsesrepræsentanter:

Dagsorden til HSU. Ledelsesrepræsentanter: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 16. september 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Klasselokale 06 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Medlemmer: Herudover til stede: Soldalen 8, 7100 Vejle Klasselokale 5 (1.

Læs mere

Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale. Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale. Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Mødested: Til stede Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Svend Aage Eghøj, 3F Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Leila Pedersen TR for

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR

Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR Mødereferat Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.)

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) side 1/5 Agenda LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 12. december 2013 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 14. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: L1.14 Journalnummer: Medlemmer: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 19. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. september 2011 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Rektor Poul Erik Madsen (formand

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødereferat HSU Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 1 af 18 Budget 2015 2018 Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014 Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 2 af 18 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2015... 5 3. Specificeret budget 2015

Læs mere

Mødereferat HSU. Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSU. Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede Erik Knudsen Rektor (formand) Karsten Agergaard TR (DM) (næstformand) Allan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Mødested Hindsgavl Slot Hindsgavl Alle 7 5500 Middelfart Journalnummer 0200-14827-2015 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Dagsorden og referat til møde i Sygeplejerskeuddannelsens LSU

Dagsorden og referat til møde i Sygeplejerskeuddannelsens LSU Dagsorden og referat til møde i Sygeplejerskeuddannelsens LSU Mødedato 24. september 2012 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:30 Mødested Blangstedgaardsvej, E1.02 Dokumentnavn Dagsorden og referat Dokumentnummer

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Følg med på mit.ucl.dk/move. Projektbeskrivelse. Strategiprojekt

Følg med på mit.ucl.dk/move. Projektbeskrivelse. Strategiprojekt otat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Ledelsessekretariatet 12-jan-2012 TWHV Journalnummer: - Dokumentnavn: 168014.Strategiprojekt.doc Følg med på mit.ucl.dk/move Projektbeskrivelse Strategiprojekt

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede Mødereferat - HAU Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: - Til stede Rektor Erik Knudsen Underviser Charlotte

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (frokost i kantinen fra kl. 12:30) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 9. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 11 Journalnummer: 0200-8-2010

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Mødedato Mandag den 4. april 2013 Mødested Sundhedsuddannelser Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer 0200-2-2013 Til stede Rektor ved Fredericia

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen

Referat fra mødet i bestyrelsen Referat fra mødet i bestyrelsen Mødedato Torsdag den 20. juni 2013 Starttidspunkt Kl. 08:30 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Hotel Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mødelokale Lokale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl.

Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl. Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl.13 Starttidspunkt: Torsdag den 26. august kl. 14.00. Sluttidspunkt: Fredag

Læs mere

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter Dagsorden HAU Mødedato: Mandag den 19. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokal 13, ÆNDRING KAN FOREKOMME Journalnummer: - Deltagere:

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af arbejdsmiljøarbejdet HR og Kommunikation 1. Organisationen UCL har en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer: HAU De centrale stabe Forskning og Udvikling Komp.

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. december 2011 Mødested: Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Fraværende Hotel Knudsens Gård, Hunderupsgade 2, 5230 Odense M Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Mødereferat Strategisk Uddannelseforum

Mødereferat Strategisk Uddannelseforum Mødereferat Strategisk Uddannelseforum Mødedato: Mandag den 29. november 2010 Mødested: Journalnummer: 0200-1159-2010 Dokument ID 71848 Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Allan Kjær Hansen,

Læs mere

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 25. januar 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.06 Journalnummer: Til stede Fraværende Erik Knudsen Rektor (Formand) Karsten Agergaard

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Projektdagsorden Mødedato: 21. juni 2011 Tidspunkt: 9:00-11:00 Sted Soldalen 8, 7100 Vejle (mødelokale 2) Medlemmer: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) Sekretariatschef Ole Stig Jensen It-medarbejder

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL Referat Mødedato 24. oktober 2013 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i UCL Dokumentnavn 2013-10-24 dagsorden Uddannelsesudvalget Dokumentnummer Arbejdsområde Uddannelsesudvalget

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Lokale 3 Journalnummer: 7000-1037-2014

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Fredag den 11. juni 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen Mødelokale: Mødelokale 2 Medlemmer Afbud Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler Mødereferat HAU Mødedato: Fredag den 2. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, Odense Journalnummer: - Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

LSU-LAU i F&I - referat

LSU-LAU i F&I - referat LSU-LAU i F&I - referat Mødedato 13 november 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 1430 Afdeling/enhed Forskning og innovation Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent TIDA 1. Godkendelse af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: L1.22 Journalnummer: HSI Medlemmer: Indkaldte suppleanter: Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 21. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Sted: Deltagere: Til stede ved pkt. 2: Sekretariatsbetjening: Dagsorden

Læs mere

Mødereferat Lederforum

Mødereferat Lederforum Mødereferat Lederforum Mødedato: Mandag den 17. august 2009 Mødested: Journalnummer: 0200-409-2009 Til stede Fraværende Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N Keld Vorup, Søren

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 08-aug-2012 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn 208140.progbes teknologi i praksis.docx Dokumentnummer 1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Programejer

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede.

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede. Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere