Speciale af Martin Vestergaard, studienr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciale af Martin Vestergaard, studienr. 19872022"

Transkript

1 SpecialeCand.Public,september2011 Titel: Brugergenereretindholdideetableredemedier enundersøgelseafomfangetafbrugergenereretindholdidedanske medierogenanalyseafbarriererneforbrugerne. SpecialeafMartinVestergaard,studienr Vejleder:JacobLinaaJensen,InstitutforInformations ogmedievidenskab 2005: Vimåindse,atdengamleforestillingomjournalistersomgatekeepereerforældede. Internettetharvæltetallehegn, BillKovach,tidligereredaktørforTheNewYorkTimes. 2011: Deetableredemedierdominererfortsatnyhedsstrømmen. Hvorfor? September2011 DanmarksMedie ogjournalisthøjskole&aarhusuniversitet InstitutforInformations ogmedievidenskab 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0Indledning Problemformulering Problemfeltogafgrænsning...6 Del1: 2.1Højeforventningertildenyemedier Båretafblogsogkatastrofer Skelleterbrudtned Nyjournalistrolle Rummermediekritik Borgerjournalistikogdemokrati Opsummeringomforventninger Tidligereundersøgelserafbrugerinddragelse Britiskemediertøvende Blogssominspiration Bloggererefererertilmainstreammedier Internationalt fåtraditionellenyheder Opsummeringaftidligereundersøgelser Metodeiempiri...14 Empiri: 4.2Bloggensgennemslagiredaktionellemiljøer Udbredelsenafblogsietableredemedier Hvemblogger?Amatørerversusprofessionelle Aktivitetpåbloggen Synlighedogstyring Andremulighederforbrugerinddragelse,brugerdeltagelse Frablogstilnyhedsstof Betydningfordemokratiskdebat Hvorformedierneharindførtblogs Aktivitetvedsidenafdeetableredemedier Redaktørerombrugerneogderespotentiale Opsummeringpåempiri Konklusionpåforventningerversusempiri...35 Del2: 5.0Hvorfordettebegrænsedebruger gennemslag? Professionelleogpraktiskebarrierer Opsummeringpåprofessionelleogpraktiskebarrierer

3 5.2Nyhedskriteriernesbetydning Hvordannyhedskriteriernevarment OpsummeringpåGaltung/RugeogØstgaard Nyhedskriterierneshistorik fra12til5nyhedskriterier Opsummeringpånyhedskriterierneift.brugerskabtstof Journalistensomgatekeeper Opsummeringpåbegrebetgatekeeper Nyhedsmediernesominstitution etkigbaggaten Opsummeringpåmediernesominstitution Konklusionpådel2 hvorfordettebegrænsedebrugergennemslag Sammenfatning Perspektivering Rapportift.formidlingafspeciale Medieogmålgruppe Udvælgelseafstoffraspeciale Overvejelseromformidling Artikel1:Overvejelseromkildevalg,formidlingm.v Artikel2:Overvejelseromkildevalg,formidlingm.v Artikel3:Overvejelseromkildevalg,formidlingm.v. 59 Artikel1(hovedartikel) Begrænsetbrugeraftrykpånyhedsstrømmen..61 Artikel2 Gejstensivedeudafborgerdrevetwebavis..63 Artikel3: Kræversærligttalentatblogge..65 Graftilartikler 66 Englishabstract..68 Kildeliste..69 Bilag1:Skema blogsietableredemedier 73 Bilag2:Kodeskema detaljeomgradenafugc.76 Bilag3:Spørgeskematilredaktører 77 Bilag4:Følgebrevtilredaktører 82 Bilag5:Deltagereispørgeskemaundersøgelse..82 3

4 1.0Indledning Medinternettetogdenmerebrugervenlige,digitaleteknologierdetblevetenkelt,hurtigtog billigtfordenalmindeligebrugeratproducereegetindholdogdeledetmedandre. Udviklingenerfrafleresiderbetegnetsomenmedierevolution,dervenderopognedpådevante rollerogmagtforholdimedieverdenen,dabrugerneuhindretkanpasseremedierneskriterierfor udvælgelseafnyhederogdebatindlægogselvpublicere,hvaddeharlysttil,ogderforistigende gradkanprægenyhedsbilledetogdendemokratiskedebat. Deterblevetgængsattaleom,at hegnetervæltet iogmedbrugernekanmanøvrereudenom denjournalistiske gatekeeper,dererblevetoverflødiggjort(kovach,2005p.3;gillmor,2004p. 44).Medandreordrummerdesåkaldte nyemedier storemulighederforatsvækkeden herskendemedieorden,hvordeetableredenyhedsmedierharsatrammernefordeemner,de stemmerogdeperspektiver,offentlighedenskullehavedeli. Sideløbendeerdeetableredemediersøkonomiskegrundlagsvækketiformaffaldende annonceindtægterogavissalg.nyhederliggergratispånettet,ogdebredenyhedsmedierhar endnuikkeforalvorfundetmodellerforattjenepengepåderesindhold.(minke,2009p.15 20) Brugerneståroverforensvækketmedieverden,hvadderaltandetligeburdeøgemuligheden foratnyeaktørerognyestemmerkunnetrængeigennem. Udviklingenmeddenyemedierogbrugerneslettereadgangtilatpublicerebredttogfartved årtusindeskiftetmedbloggensomeksponentforbrugernesegnestemmeroguafhængige deltagelse.manualcastellstankeromnetværkssamfundet(castells,1996/2003)ogo`reillysom web2.0(o`reilly,2005)harværetmedtilatformuleredennevisionombrugernesomde,der harteteniproduktionogudvekslingafinformation. Opgennem00 erneharderværetmegenfokuspåinternettet,blogsogbrugernesmuligheder.i 2006blevforkortelsenUGC(Usergeneratedcontent),altsåbrugergenereretindholdpånettet,et afdemestanvendtenyeudtrykiengland(hermida&thurman,2008p.343),ognetopved indgangentil2007prydedeetspejlforsidenafmagasinettime.magasinethavdeudnævnt brugerne, You,somåretsperson,fordi Dukontrollerermediernenu, fordiduarbejderfor ingentingogslårproffernepåderesegenbanehalvdel,erduåretsperson.(time,13.dec.2006) Derharværetenkolossaludviklingiantalblogs,wikisogsocialemedierdesenestetiår,men detkanværesværtatvurdere,hvoromfattendebrugernesaftrykerpådetraditionelle nyhedsmedier.nyereforskningviser,atdanskernestadigheltovervejendeholdersigopdaterede viadetraditionellemediersforskelligeplatforme(schrøder&kobbernagel,2010p.121),men detersværereatse,omnyhedernebærerprægafmedvirkenfrabrugere.altsåomidéernei højeregradkommerfrabrugerne,omnogetafnyhedsindholdeterleveretafbrugere,ellerom brugereihøjeregradsættermediernesdagsorden. Mankansige,atdetvilleværeenafkonsekvenserneaf,atgatekeeperenvarvækellerhavde skiftetrolletilihøjereatsamarbejdemedbrugerne,hvadikkemindstdenaustralske medieforskeraxelbrunsharpegetpåsomenvejfremforjournalistikken. 4

5 Førstedelafdenneopgavevilindkredsedestoreforventningertilbrugernesudfordringafden etableredejournalistik,dererformuleretitaktmedinternettetsfremkomst,ogsættedisse forventningeropmedenempiriskundersøgelseaf,hvadderrentfaktiskersket. Denneopgavevilsåledessepå,hvordandeetablerededanskemediergørbrugafellerspiller sammenmedbrugerne,ogdetvilhovedsagligtskemedafsætimediernesblogunivers,menogså omfatteandrebrugermuligheder,f.x.mulighedforatkommentereartikler,givetipsoglignende. Enrækkeudenlandskeundersøgelserviser,atbrugernesindvirkenpådeetableredemediers nyhedsproduktionnokermerebegrænsetendventetforårtilbage. HerhjemmefremstårbloggerenogjournalistenDortheToftoghendessamspilmedenrække brugereiafdækningenafskandalenomkringitfactoryislutningenaf2008fortsatsom eksemplet påennyjournalistrolleogpå,atbloggerenkansætteendagsorden(from,2010p. 57;Elkjær,2010p.132),mendersynesatværelangtmellemdenæsteeksempler. Andendelafdenneopgavevilsenærmerepå,hvaddeterforbarrierer,dererimødetmellem detbrugerskabtestofogdeprofessionellenyhedsrum.nokerbarrierernerenttekniskblevet lavereift.atinterageremellembrugereogetableredemedier,ellerfordensagsskyldatbrugerne selvkanetablerenyhedsblogs,mendereksistererogsåmereusynligebarrierer. Dennedelafopgavenviltagenogleafdeformuleredeforventningertilbrugerneundernærmere behandlingforatanalysereogdiskutere,hvorsolidtdisseforventningererfunderet. Énbarriereernyhedskriterierne,derofteblivernævntsombestemmendefor,hvilketstofderfår adgangtilmedierne.menhvadhandlerdissekriterieregentligom,ogkanmanbareændreeller ignoreredem?detspørgsmålvilopgavenforsøgeatbesvare,dagradenafnyhedskriteriernes magt netopkanhavestorbetydningforbrugernesadgangtildeetableredemedierellertilat etablerekonkurrerendemedier. Enandenbarriereerbarrierenselviformafgatekeeperen,somligeledesvilblivegransket nærmereogproblematiseretift.hvordækkendemetaforenegentligerfordenfunktion,der bliverudførtimediernesnyhedsrum. Metaforenomgatekeeperenermegetanvendtiformuleringenafforventningerom,atbrugerne nuharfårfritspil,ogsåledesbliverbrugtsometbilledepå,hvordandeetableredemedier (tidligere)harholdtbrugerneude.metaforenbrugesogsåblandtfortalereforetrolleskiftefor journalister,sådeikkelængereagerersomgatekeepere,menistedetsomgatewatchere,som AxelBrunskalderdennemeresamarbejdenderolle. Menhvadliggerderegentligafforståelseibegrebetgatekeeperogmetaforenomengateoget hegn,dernuervæltet.hvorerdet,vikommerhen,hvisvisombrugerefritkanpassereden detroniseredegatekeeper?opgavenvilsøgeatbelysedettespørgsmålnærmerefornetopatfå mereklarhedover,hvaddererindeholdtiforventningernetilbrugerne,oghvadbrugerneer oppeimodimødetmeddenetableredemedieverden. 5

6 1.1Problemformulering Specialetbeståraftodele,hvor1.delvilindkredseoguddybedehøjeforventningertilbrugernei taktmedinternettetsudvikling,somernævntiindledningsafsnittet.detteviludgørafsættettil formåletmedspecialetsførstedel: atundersøgeihvilkengradblogsogandetbrugergenereretindholderslåetigennemide etablerede,redaktionellemiljøer? Deetableredejournalistiskemedier,såvellandsdækkendesomlokale,vildannerammenom undersøgelsen.herundervildetogsåbliveundersøgt,ihvilketomfangnye,brugergenerede medierharovertagetopmærksomhedenfradeetableredenyhedsmedier. Udfraflereudenlandskeundersøgelseogegenerfaringsomaktivnyhedsbruger,vil undersøgelsenhaveenhypoteseom,atbrugernetrodsaltharbegrænset,synligtgennemslagi deetableredemediersnyhedsproduktion. Iforlængelsenafdenneundersøgelse,vilspecialetsøgeatkommemednogleforklaringerpå udviklingen: hvadkanforklaredetbegrænsedegennemslagforblogsogandetbrugergenereretstofide etablerede,redaktionellemiljøer? Forklaringerneviltageafsætideforventningertilbrugerne,derernævnti1.delogblive sammenholdtmedresultaterneafempirien.devilblivesuppleretmeden spørgeskemaundersøgelseblandtredaktørerpåenrækkemedier,ogderudoverviltidligere undersøgelserogteorierommediernesmådeatfungerepåbliveinddraget. Opgavens2.delvilsåledesdykkenedi,hvaddetegentligerformekanismerellermedielogikker, dererstyrendefordetredaktionelleindholdideetableredemedier,ogsomkansigesatudgøre noglemereellermindresynligebarriereriforholdtildetbrugergenereredestof.herundervil indgå,hvadderliggeridenjournalistiskefaglighed,somkanværemedtilatforklareskellet mellemenalmindeligbrugerogenuddannetfagperson. 1.3 Problemfeltogafgrænsning Specialetbehandlerdeetableredemedierforståetsomdeprofessionelle,journalistiske nyhedsmedier.betegnelsenbrugessommodsætningtilbrugerdrevnemedieriforskellige former,eksempelvisgræsrodsmedier,enkeltmandsblogs,brugersitesm.v. Opgavenserisærpånyhederforståetbredtsomartiklerfremfordebatstof.Manskelner traditioneltijournalistiskmellemnewsogviews(sneve,2002p.47),ogopgavenserpå,ihvilken gradbrugernesbidragblivertilnews Blogssomeksempel Analysenviltageafsætibloggensomfænomen,dablogsfradenspædestartomkring årtusindeskiftetkomtilatståsomeksponentfordenmåde,brugerneselvkunneudtrykkesig udenomellerisamspilmeddenetableredemedieverden.(seafsnit2.0omforventninger) 6

7 Detersåledesmuligtatsepåenudviklinggennemdesenestetiårogfølge,hvilkeforhåbninger dervarknyttettilblogfænomenet,oghvorvidtdisseerrealiseretellerej. Bloggenellerweb logen,somdenblevkaldtistarten,opstodsomenformforpersonligdagbog, ogliggersåledeslangtfradetraditionelle,journalistiskeformater. Mennetopbloggensmerepersonlige,uformelleogsubjektiveformblevansetsomenmereærlig mådeatudtrykkesigpå,endjournalistikkensneutralestemmeogpåståedeobjektivitet(singer, 2005p.180).Samtidigkunnebloggerevedatlinketilhinanden(blogosfæren)trængeigennem medvæsentligebudskaber,påpegefejlogproblemerisamfundetogskabederesegen offentlighed,hvilketpåmangemåderoverlappermeddentraditionellejournalistik. Fra2005/2006hardeetableredemediertagetbloggentilsigiforskelligemodeller.Påmange medierskriveransattejournalisterogtilknyttedekommentatorerblogindlæg,ogdekansåledes benyttebloggensmerepersonligeogsubjektivestemmeogudtryksform,ligesomnogleaf medierneladerbrugerebloggeogkommentereindlægogsåledestilbyderenåbningtilbrugerne. Blogsomfatterlangtflereemner(mode,sport,livsstil,hverdagserfaringer,politikm.v.).Alligevel vilenanalyseafblogsiogudenformediernekunnevise,omdeetableredemedierog journalisterinddragerbrugernesbidraginyhedsjournalistikken,ogsåledesladerbrugernevære medproducenterpåartikler.desudenvildenkunnevise,ombrugerneiformafblogsharværeti standtilatsætteendagsordeniogudenformedierne. Mankanindvende,atendelafbrugernesonline aktivitetergivetvisharflyttetsig,ogblandter andetfacebookdetstorehitiøjeblikket. Analysenvilalenesepåblogsmeddetmålatkunnesigenogetmeregenereltomforholdet mellemdenetableredemedieverdenogdetbrugerproduceredestof,altsåmødetmellemde professionelleogamatørerne,ommanvil,somudfraanalysenidenneopgavenokkanvurderes atværegældendeiandresammenhænge,ogsåledesogsåpåfacebookellertwitter Kunompolitikibredforstand Analysenvilorienteresigomdendagligenyhedsjournalistikompolitiskeogsamfundsmæssige spørgsmålibredforstand. Herskalpolitikforståsudfradenpolitiskteoretiskedefinition: Politiskaktivitetvedrører fordelingenafværdiersomgyldighedforetsamfund (Binderkrantz,2009p ) Mankansige,atdeterdetstof,somdedaglige,klassiskenyhedsmediertypiskbeskæftigersig medpåindlands ogudlandssider.afgrænsningersatforatindkredse,hvilketaftrykbrugerne kanvurderesatsættepådensamfundsmæssige,demokratiskedebatudfraden kontekst,atmediernehidtilharbestemt,hvilkestemmer,emner,problemerm.v.spørgsmålm.v. derpræsenteresimedierne Kunvestligedemokratier Beskrivelsenafmedieverdenenskalforståsindenforrammerneafdevestlige,demokratiske lande,hvorytrings ogpressefrihed,demokratiogmarkedgennemmangeårtierharskabt rammernefordenmedieudviklingogdenormerogspilleregler,derfungererimedierne.selvom dererforskelle,eksempelvisatdeamerikanskemedierermerekommercielleogde 7

8 nordeuropæiske/skandinaviskemedierforholdsvismerepublicistiske,erdergenereltrigtig mangelighedspunkter(hallinogmancini,2004p66 68). Detvilværeforomfattendegennemopgavenatskulletageforbeholdogkorrigereift.andre medietraditioneriøsteuropaelleriandrelandemedbegrænsettraditionforpressefrihedosv, hvorfordeteksempelviskanværeensensationiegypten,atenstuderendeskriveretkritisk blogindlæg,mensdetsammeikkevilleblivebemærketifrankrig,usaellerdanmark. Altsåerdetenforudsætningigennemopgaven,atvihertalerommedieforholditraditionelle, vestligedemokratier. 2.1Højeforventningertildenyemedier Detteafsnitvilgennemgåhovedtrækkeneideforventningertildealmindeligebrugerneogderes gennemslagimediebilledet,somerblevetitalesatdeseneste10 15år. Forventningernebyggerallepå,atdetmedinternettetogdenmerebrugervenligeteknologirent principielterblevetlettereogbilligerefordenmenigebrugeratlæggeindholdudpåen medieplatformoggåidialogmedandre. Selvudenmegenteknisksanskandeflestesiddemedpc enhjemmevedstuebordetogpåkort tidopretteenegenblog,egenhjemmesideellerkommemedbidragtilandresproduktioner. Adgangsbarrierenerfordenenkeltesænketbetydeligt(Finnemann,2005p.202)iforholdtilde tryktemedier,radioogtv,derhidtilharudgjortdeenestemedieplatforme. Detkosterpengeogorganisationatproducere,trykkeogdistribueresinegenavisellertryksag, ogkunfåaktørerharadgangtilatudsendetvellerradio.græsrods ellerlokalradioogtverog harværetenmulighedfordenikke professionelle,mendenslagsproduktionerfordrergerne, manmøderfremetstedogindgårimereformaliserederammer. Teknologienharsåledesgivetdenalmindeligeborgernoglepotentieltbedremulighederforat udsendeegnebidragoginterageremedandre Båretafblogsogkatastrofer Mangeafforventningernetildenbrugerdrevnejournalistikblevformuleretudfraen konstateringaf,atderfaktisksketeenheldelfraårtusindeskiftet.iløbetaffåårfandtesder millionerafbloggereverdenover,ogbetegnelsen blogosfære vandtfremsomenvisionom, hvordandemange,uafhængigebloggerevedatlinketilhinandenkunneudgøreetsocialt netværkellerencommunity.enbetegnelse,derpåmangemådererinspireretafmanuelcastells Theriseofthenetworksociety (Castells1996/2003),derbeskriverenpositivsamfundsdynamik iformafnetværkmellemborgere(ørsten,2007p.5ff.). EnrækkedramatiskebegivenhedersomtsunamieniØstasieni2004ogterrorbombernei Londonsundergrundsbanei2005visteheltkonkret,atbrugernekunneproducereoglevere masserafrelevantstof.bbcmodtog22.000mails,300fotosogadskilligevideoerpåselvedagen forterroranslaget,ogmegetafdetvistesigmerenyhedsegnetendprofessioneltindhold (Hermida&Thurman,2008p.344) Denstorefokuspåbrugerneogbrugergenereretindhold,kaldetUGC(user generated content), fikflerebritiskekommentatorertilatbetegneugcsom theparamountculturalbuzzphaseof 2006 (Hermida&Thurman,2008p.343),ogdetvarnetopvedudgangenaf2006,attheTime hyldede You somåretsperson,fordibrugernehavdeslåetproffernepåderesegenbanehalvdel. (Time,13.Dec.2006) 8

9 2.1.2Skelleterbrudtned Iforventningernetilbrugerneliggerengrundlæggendeantagelseom,atetskelerbrudtned. Quadenlettereadgangforbrugernekandeprofessionelleikkelængerebestemme,hvadderskal publiceres,ogistedetkanbrugerneentenselvtageover,ellerderkanellervilopstået samarbejdemellemdeprofessionelleogbrugerne. DetteernokklarestudtryktibegrebetWeb2.0(O Reilly,2005),somsammenfatter teknologienspotentialeogbrugernesideelleanvendelseafden.web2.0udtrykkerensærlig tilgang,nemligatskelletmellemproducentogbrugerernedbrudtquadeteknologiske muligheder,hvorfordeterbrugerne,derproducererindholdetpåderesblog,påwikipediaog socialemediergenerelt.web2.0forbindessåledesmedfriinformationsstrøm(ingencopyright), højbrugervenlighed,dynamiskindholdogmulighedforatinteragereogværemedproducent(o Reilly,2005). Web2.0relatererikkespecifikttilnyhederogmedieindholdmenmeregenerelttilaltdet,der kanproduceresoginteragerespånettet. DetgørtilgengældDanGillmoribogen Wethemedia (Gillmor,2004).Dentagerafsætien forståelseaf,atbrugernealleredeharfatidenlangeende.deterbareetspørgsmålomtid,før detslårheltigennem,oghanspointeer,at BigMedia,altsådeetableredemedier,endnuikke synesathaveforståetbudskabet,modsatenkeltepolitikere,derhar tappedthepowerofthe grassroots.(gillmor,2004p.237) Gillmorkommermedenrækkeeksemplerpå,hvordanalmindeligebrugereiformafblogsm.v. ermedtilatsættemediedagsordenenf.x.eramatørbloggerekrediteretforoplysninger,derfik lederenafusa'ssenatsflertal,trentlott,tilattrædetilbageidecember2002.(gillmor,2004,p. 44)EksemplernebrugerGillmortilatvise,at thegatescomedown (Gillmor,2004,p.44) forståetsomdengate,somdeetableredemedierførhenharbevogtet. BillKovach,derertidligereredaktørforTheNewYorkTimesogmedforfattertilflerebøgerom journalistik,brugerligeledesmetaforenomdetnedbrudteskel.hanmener,at vimåindse,at dengamleforestillingomjournalistersomgatekeepererforældede.internettetharvæltetalle hegn (Kovach,2005p.3).Hanmener,attraditioneljournalistikharmistetsintroværdighedog harglemtatværeborgernesstemme,hvorforderergodbrugforenny,merebrugerstyret journalistik Nyjournalistrolle Denaustralskejournalist forskeraxelbrunsserenny,nødvendigrolleforjournalister,hvisde skalhaveenfunktionfremover,somhankalder Gatewatching fremforgatekeeping.(bruns, 2005p.2).Dekanikkelængerealenebestemme,hvaddererrelevantatpublicere,ogskali stedetfølgemedi,hvadforskelligeaktørerlæggerpånettetogmedvirketilatsammenkæde, linketilogudfordrenetværkafbrugere.hantalerom collaborativeonlinenewsproduktion, altsåennyhedsproduktionbaseretpåsamarbejde,oghvordeterjournalisten,dersamler trådene(bruns,2005p.2). Brunserligeledeskendtforatlancereudtrykket produsage,somsammenfatterrollerneat producere(produce)ogbruge(usage)iet,hvilketefterbrunsopfattelsekendetegnerdenye 9

10 måderatskabeindholdpånettet.deerenfortløbendeproces,hvoralledeltager,tilføjerog korrigerer,ogmankanikkeskelnemellemde,derproducererogdederforbruger(bruns,2008 p.23). AxelBrunsforståelseaf,atmanikkelængerekanopretholdeetskelmellemdenprofessionelle udbyderogdenpassivemodtager,kangenfindesimangevarianter.eksempelvisibogen Journalistikinetværk (From,2010),hvoriredaktionschefRolfAskClausen,Ingeniøren,siger: Formigatseervientydigtpåvejfra1.0 mediertil2.0 medier.fraklassiskemedier,derdag efterdagpumpernyhederudtilfolkpåpapirellerinyhedsudsendelser.ogtilinvolverende medier,hvorbrugerneilangthøjeregraderaktivedeltagere.jegerheltsikkerpå,atdetbliver sådan. (From,2010,p.22) Rummermediekritik Dennetropå,atbrugernerummeretstort,uforløstpotentiale,somnettetnukanforløse,haren rækkekendetegn,dertrækkerpåligedelemediekritikogbekymringfordemokratiet,ogofte vævetsammen,damedierneindgårsomencentralspilleridendemokratiskedebatm.v. DenamerikanskemedieforskerLouRutiglianoharsamletenrækkecitaterfraforskere (Rutigliano,2007p.228),derbetonerdetforløsendei,atinternetogblogsændrerforholdet mellemborgerneogmedier:blogs breakdownmanyoftheexistingbarriersofthenewsproces. (Grabowicz2003),ogændrejournalistikfra acentralilized,top down,one waypublicationproces tomany hands,perpetualfeedbackloopofonlinecommunication (Andrews2003),ogblogsviser, at thereaderswantstobeapartofthenewsprocess (Lasica2003). Iengennemgangafdenalternativejournalistiskudviklingi JournalismStudies,2009betegner ChrisAttondentraditionellejournalistiksomet regimeofobjectivity (Atton,2009p.272),der netopdrivergræsrøddertilatgåandreveje Borgerjournalistikogdemokrati Imegetafdenovennævntemediekritikogtalenformerebrugergenereretindholdliggerenmere ellermindreeksplicitbekymringfordemokratiet,derbyggerpåetbilledeaf,atdealmindelige borgereidengamlemedieverdenikkeerblevet(tilstrækkeligt)hørtellerhaftmulighedforat kommetilorde.denmulighedhardenu,mendenyemedier. LouRutiglianopåpeger,atderidemangeargumenterforenmerebrugerstyretmedieverden findesmangeekkoerfrabevægelsenforborgerjournalistikken(citizenjournalism). Flereafargumenterneerdesamme,somsidsti1980 erneogstartenaf1990 erneblevbrugti forsøgetpåatfådeetableredemediertilattageetsamfundsansvarvedatinddrageogspille meresammenmeddealmindeligeborgereomderesvilkår(rutigliano,2007p.227). Resultaternevarifølgeenrækkeundersøgelser,somRutiglianohenvisertil,retbegrænsede (Rutigliano2007,p.227),menbloggenhargivetdennebevægelsenythåb.Bloggensforce,set medborgerjournalistikkensøje,ernetop,atdenerenformforuformelsamtale,dener holdningsprægetogikkepåståetobjektiv,ogbloggengivermulighedforatdelelokale,specifikke nyhederogforatnetværke.(rutigliano2007p.226) BorgerjournalistikkenvardrevetafenbekymringfordendemokratiskesamtaleiHabermas forstand,altsådetteatmedierneisintraditionellemådeatfungerepåikkeformåedeatfacilitere 10

11 rammernefordentvangfriesamtaleellerdetoffentligeræsonnement,somhabermaskalderdet. (Rutigliano2007p.226). Magtudredningensbogom Danmarksominformationssamfund (Hoff,2004)nævnerligeledes informationsteknologiens hidtilusetemulighederforatskabenyeoffentlighederognye fællesskaber,derifleretilfældeharvistsigatkunnepåvirkeogændrebeslutningerhos autoriteter (Hoff,2004p.343). 2.2Opsummeringomforventninger Ikølvandetafinternettetogdenmerebrugervenligeteknologifulgteenrækkeforventningerpå brugernesvegne.dekunnenuselvkommetilorde,producereindholdoginteragerevedsidenaf ellerisamspilmeddeetableredemedier. Overordnetkanmaniretorikkenomkringbrugerdreventindholdpånettetindlæseennæsten ubegrænsettillidtil,atbrugernekanselv,atdeviltrækkepåsammehammelogharenmasseat bidragemed,hvisdebarefårlov.ognuharteknologiensåledesfrisatdettebrugerpotentiale. Nogleserdisseforventningerellervisionerombrugernesindflydelsesomallerederealiseret,da hegnetervæltet, gatekeeperensrolleerelimineret. Andrelæggervægtpå,atdeetableredemedierogjournalistertrodsaltfortsatharenrolleat spille,mendeskalændrerolletilihøjeregradatspillesammenmedbrugerneogladedemvære medproducenter, produsage,somaxelbrunskalderdet.skelletmellembrugerogproducenter nedbrudtmednettet,menerhan,ogjournalistrollenskalskiftefragatekeepertilgatewatcher, hvordesamarbejdermedbrugerneomindholdet. Endelafforhåbningerneerbåretafenkritikafdeetablerede gamle medierforatværefor elitære,formegetoppe fra og ned tilgang,forpåståedeobjektiveogfordårligetilatinddrage folkeligestemmerogperspektiver. Heriliggerenkonkretmediekritikogforandre,blandtandetfra80 ernesfortalerefor borgerjournalistik,ogsåenbredereforhåbningomatskabeetmeresamtalendeogdeltagende demokratiienhabermaskforståelseafdetoffentligeræsonnement. Sideløbendevardeetableredemediersforretningsgrundlagsvækket,dadegivtigeavisertabte oplagognyhederblevgratispånettet.derforsyntesbrugernepotentieltathaveendnulettere vedatkommetilpåbekostningafdeetableredemedier. 3.1Tidligereundersøgelserafbrugerinddragelse Detteafsnitvilsegennemgå,hvadvialleredevedomgennemslagetafbrugergeneretstofieller vedsidenafdeetableredemedier Britiskemediertøvende ForskerneHermidaogThurmanharundersøgt12førendebritiskemediersreaktionpå the emergenceofugc (Hermida&Thurman,2008p344)vedatsepå,hvaddereswebsitestilbyder brugerneafmulighederforatinteragereogleverebidrag,ligesomdeharspurgttil redaktørernesholdningertilbrugerdeltagelse. Deharundersøgtmedierneiapril2005ogigeninovember2006,ogindenfordettehalvandetår erderforegåetenstorændringibrugernesmulighedforatdeltage.franæstenudelukkendeat 11

12 haveafstemningerognogledebatforai2005havdede10mediersnyhedssiteshalvandetårefter næstenallefåetblogsoggivetmulighedforatkommentereartikler. Dervarsåledes7blogspåde12medierswebsitesi2005,mensdehalvandetårefterhavde118 blogsmedfuldmulighedforatkommentere. Redaktørerneerblevetmerepositiveoverforblogsisammeperiode,ogdebetoner,atøget brugerinddragelsekanskabemereloyalitetomkringetsite,ligesomeksempelvisegne journalisterkanfåetstedatkommeafmedstof,somdeellersbrænderindemed,f.x. udlandskorrespondenterellervidenskabsjournalister,derikkekanfåpladsimedietsetablerede, dagligerammer. Menflereredaktørerfindertrendenmedbrugerinddragelse over hyped. (Hermida&Thurman, 2008p.349),ognokåbnermediernemereogmereopformulighederneforbrugerbidrag,men samtidigslåsdemedathåndterebrugernesbidrag.blandtandeterflereafredaktørerne bekymredeforderesmediestroværdigheds image,hvisdebaretrykkerallebrugerindlægog kommentarer.derforerblogsogkommentarerklartadskiltfranyhedsstoffet,ogmedierne foretagerenprofessionelsorteringogmoderationafdebatten. Medierneserderesrolle,ogsåsomdem,derskaberoverblikforbrugerne. Vierenorganisation,derfiltrererogkomprimerernyheder,fordiviservicererettravltpublikum, somikkeharmegettidtilatlæsehverkenavisellernyhedssite.deopsøgerosnetopfordivihar filtreretogkomprimeretfordem, sigerenafredaktørerneiundersøgelsen(hermida&thurman, 2008p.351). Mendenneovervågningogmoderationafbrugerbidragkostermasserafressourcerogeret kedeligtrutinearbejde.eksempelvisgiverindependent.co.ukifølgeundersøgelsenikkemulighed foratkommentereblogsellerartikler,fordiselvemoderationenafdebattenvillefjerne ressourcerfrajournalister,deristedetskulleresearcheogvaliderehistorier,ifølgeindependents redaktørrichardwithley(hermida&thurman,2008p.352). Flereafredaktørerneovervejer,omudbyttetstårmålmedindsatsen.Tabloid mediet TheSun.co.ukfårcirkatretilfirehistorieromugenudafbrugernesbidrag,menredaktøren påpeger,atmedietogsåførwebbenfikendeltipsogbidragfralæserne.dengangringedeeller skrevdetilredaktionen. Blogsogkommentarerfungererpåflereafmediernesomsmåniche universer,ogredaktørerne påpeger,atkunfåafbrugerneønskeratværedeltagere.entidligereundersøgelsefrabbcnews viste,atkun0,05procentafdagensunikkebesøgendeselvvarbidragydere,menstheguardian anslår,atdetpåderessiteer1 5procent,ogavisensredaktørpåpeger,at defådeltageregør detmegetmereinteressantfordemange (Hermida&Thurman,2008p.353) Blogssominspiration Enundersøgelseafdettyskemediebilledei2006og2007afforskerneNeubergerogNuernbergk (2010)viser,atdebrugerdrevnemediersomblogsogwebsiteskunibegrænsetomfang beskæftigersigmeddet,vinormaltforstårvednyhedsproduktion.menblogsharenmere indirektepåvirkningpådetprofessionellemiljø,blandtandetscannerprofessionellenyhedsfolk afogtilblogsforatfåinspirationtilnyeidéerellernyeaspekterafensag.omvendttager bloggeregerneafsætideetableredemediersemnerideresegneindlæg(reeseetal.,2007p. 235). 12

13 Ifølgedetotyskeforskerekanmanikketaleom,atbrugerneharovertagetdeleaf nyhedsproduktionen,somihøjgradfortsaterstyretafprofessionellenyhedsfolk,menatde brugerdrevnemedierogdeetableredemedierkomplementererhinanden. Endnuserdetoforskerekuneksperimentelleforsøgpåatinvolverebrugereinyhedsprocessen, ogdemener,atderskalmerealvorbag,dadeetableredemedierernødttilatgentænke journalistikkenilysetaf,atdetaberoplagogannonceindtægter.(nueberger&nuernbergk,2010 p331) 3.1.3Bloggererefererertilmainstreammedier Undersøgelsen Mappingtheblogosphere (Reeseetal.,2007p.257)viser,atdepolitiskeblogsi USAihøjgradstolerpåoglænersigopafdeetableredemediersindhold.Defireforskerebag undersøgelsenskriver,atmanmåskekunnehaveforventetenhøjeregradafafstandtilde etableredemedierogderesbias etindhold,somerblevetudtryktaf somehigherprofileantimediamoments.istedetbrugerbloggeredeetableredemediersoplysningertilafopbyggeog understøtteegneargumenter,hvorfordesåledesikkebrydermeddenetableredemedieorden, mennærmereskaberetandetellersupplerendemarkedfordeetableredemediersmateriale. Forskerneharenpositivtilgangtilbloggingogserstorepotentialer,somendnuikkesyneshelt udfoldet Internationalt fåtraditionellenyheder Denævnteundersøgelsererallefraperioden ,dadestoreforventningertildet brugerskabteindholdforalvorblevitalesat(jvf.afsnit2.0omforventninger).mendeviserogså, atbrugerneikkeharfejetdeetableredemedierafbanen,menistedetfungerevedsidenaf,som etsupplementellersøgesindarbejdetiinddæmmedeuniverserpådeetableredemediers hjemmesider. Iartiklen User generatedcontentandthenews.empowermentofcitizensorinteractive illusion? (Jönsson&Örnebring2011)gennemgårdesvenskeforskereJönssonogÖrnebringen rækkeinternationaleundersøgelseaferfaringermedbrugerindflydelsepånyhedsstrømmen. Blandtandetserdenærmerepåbritiskeogsvenskemedier,ogdereskonklusioner,at brugergenereretstofharmegetlidtatgøremedjournalistikitraditionelforstand,selvomdet oftebliverdiskuteretirelationtilpublic journalism,borgerjournalistikellerdeltagende journalistik.(jönsson&örnebring,2011p.8) Brugergenereretindholdhandlerikkesåmegetomatskabenyhedsegnetindholdsomatkreere merepopulærkulturorienteretindholdogpersonorienteret,dagligdagslivsstilsindhold. Dettekandogogsåsessomenkulturelligestilling,somermedtilatstyrkedemokratietibred forstand,argumentererforskerne(jönsson&örnebring,2011p.8)demeneraltså,atbrugerne harsatsiglidtmereigennemibredforstand,mensletikkeindenfordetraditionelle nyhedsmedier.heretdetfortsatprofessionellenyhedsfolk,derproducerer,sortererogformidler indholdet. 3.2Opsummeringaftidligereundersøgelser Deforholdsvisfåinternationaleundersøgelserafbrugernessamspilmeddeetableredemedier tegneretbilledeaf,atgennemslagetift.nyhedsproduktionerforholdsvisbegrænset,endnu. 13

Selected Publications

Selected Publications Professor The Department of Environmental, Social and Spatial Change Space, Place, Mobility and Urban Studies Designing Human Technologies Postal address: Universitetsvej 1 10.1 DK-4000 Roskilde Denmark

Læs mere

Publications. Ordet er dit DR P1: Er der brug for lokalbanker Krull, L. 8 Apr 2014

Publications. Ordet er dit DR P1: Er der brug for lokalbanker Krull, L. 8 Apr 2014 Senior Advisor, Senior Advisor Management Accounting and Control, MAC Center for Research Excellence in Business Models Department of Business and Management The Faculty of Social Sciences Postal address:

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Jobpatruljen 2009 Sagsnr. 09-2341 Vores ref. mbj/ist/nks Den 9. november 2009 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2009 1 Indledning... 3 Mål for Jobpatruljen 2009... 3 Resultater... 4 Omfang...

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Bilag 2: Kodemanual, casestudie af finanslovsforhandlinger Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Kodekategori Variabler Beskrivelse 0. Løbenummer Skriv tal Første kodede enhed får tallet 1 og derfra

Læs mere

BILAG: REVIDERET 27.5.2014

BILAG: REVIDERET 27.5.2014 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER BILAG: GENNEMGANG AF DE ENKELTE KONCERNER REVIDERET 27.5.2014 H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. Center for Voldtægtsofre. Aarhus Universitetshospital. Center for Voldtægtsofre. Skadestuen

ÅRSRAPPORT 2011. Center for Voldtægtsofre. Aarhus Universitetshospital. Center for Voldtægtsofre. Skadestuen ÅRSRAPPORT 2011 Center for Voldtægtsofre Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Redigeret af: Sara Parding, Informationsmedarbejder,

Læs mere

Undersøgelse af citatpraksis ift. kreditering af mediekilder i nyheder på danske netsteder

Undersøgelse af citatpraksis ift. kreditering af mediekilder i nyheder på danske netsteder Rapport Undersøgelse af citatpraksis ift. kreditering af mediekilder i nyheder på danske netsteder Udarbejdet af Center for Nyhedsforskning, CBIT, Roskilde Universitet Lektor Mark Blach-Ørsten, oersten@ruc.dk

Læs mere

Bilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere

Bilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere ilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere V1 Køn: Mand 49,19% 100,00% 40,83% 49,80% 53,82% 54,71% 45,18% 51,67% C CG CG C Kvinde 50,81% 100,00% 59,17% 50,20% 46,18% 45,29% 54,82% 48,33% DEFH EF TOTL

Læs mere

1. TENDENSER I MEDIEUDVIKLINGEN:

1. TENDENSER I MEDIEUDVIKLINGEN: 1. TENDENSER I MEDIEUDVIKLINGEN: Hvordan påvirker medieudviklingen jer? DR og TV2 oplever et øget pres fra andre konkurrenter. TV2 har som følge heraf valgt at fokusere på de mere brede målgrupper og nicherne

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede

Læs mere

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Grænseforeningen

Læs mere

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley [SKRIV FIRMA ENAVN] BETAL ELLER FORSVIND En analyse af brugernes villighed til at betale for digitale nyheder Specialeafhandling i Journalistik

Læs mere

Evaluering Landskampagnen Respekt 2015

Evaluering Landskampagnen Respekt 2015 Evaluering Landskampagnen Respekt 2015 Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. 2400 København NV Tlf. 35 29 30 90 info@alkohologsamfund.dk Alkohol & Samfund udfordrer alkoholkulturen i Danmark for at styrke

Læs mere

Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark

Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark Arbejdspapir Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark Beskrivelse af de danske støtteordninger til de elektroniske medier Statusnotat pr. 30.09.08 1 P age Arbejdspapir om mediestøtten til de

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Associate Professor Culture and Communication Culture and Games Postal address: 3E06 Email: klastrup@itu.dk Phone: +45 7218 5029 Web address: null Web: null Curriculum I research current and emerging uses

Læs mere

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V SPECIALRAPPORT Medieetik Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

- Tid til fornyelse?

- Tid til fornyelse? Jannik Moesborg (01-10-91) Subaskaran Thiraviyam (17-02-81) Lene Gyde Jensen (07-05-79) Majbritt Baade Mortensen (17-03-89) Vejleder: Jeppe Juncker - Tid til fornyelse? Markedsføringsøkonom Projekt 3 Erhvervsakademi

Læs mere

Mediebranchens lederkursus Kursus i forandringsledelse 2012-2013 M E D I E K O N S U L E N T E R N E

Mediebranchens lederkursus Kursus i forandringsledelse 2012-2013 M E D I E K O N S U L E N T E R N E Mediebranchens lederkursus Kursus i forandringsledelse 2012-2013 M E D I E K O N S U L E N T E R N E Udgangspunktet Forandringer, forandringer, forandringer... Change is the only constant, lyder det nye

Læs mere

SPOR LÆRERVEJLEDNING MENNESKELIGE SPOR FØLELSESMÆSSIGE SPOR KRIMINELLE SPOR DYRESPOR BIOLOGISKE SPOR INTELIGENTE SPOR KRYDSE SPOR

SPOR LÆRERVEJLEDNING MENNESKELIGE SPOR FØLELSESMÆSSIGE SPOR KRIMINELLE SPOR DYRESPOR BIOLOGISKE SPOR INTELIGENTE SPOR KRYDSE SPOR MENNESKELIGE SPOR DYRESPOR 2015 FØLELSESMÆSSIGE SPOR KRIMINELLE SPOR BIOLOGISKE SPOR INTELIGENTE SPOR KRYDSE SPOR DIGITALE SPOR JAGTSPOR ÅRETS TEMA SPOR USYNLIGE SPOR SPORLØS HISTORISKE SPOR FØLGE SPOR

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN. November 2009

UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN. November 2009 UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN November 29 S/4 INDHOLD S/5 Udfordringer for danske medier og public service i en global medieverden Udgivet af DR, november 29

Læs mere

Medie - og kildeliste - digital dækning

Medie - og kildeliste - digital dækning Medie - og kildeliste - digital dækning Infomedia overvåger ca. 450 danske printmedier og leverer dem digitalt i fuldtekstformat og i flere tilfælde også i PDF-format. Medier, der ikke leveres digitalt,

Læs mere

Publikationer. Loyaliteter i transition Etnisk loyalitet og den institutionelle udfordring

Publikationer. Loyaliteter i transition Etnisk loyalitet og den institutionelle udfordring Lektor Institut for Samfund og Globalisering Changing Societies: Welfare and Diversity Postaddresse: Universitetsvej 1 25.3 DK-4000 Roskilde Danmark Postaddresse: Universitetsvej 1 25.3 DK-4000 Roskilde

Læs mere

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Publications. Loyaliteter i transition Etnisk loyalitet og den institutionelle udfordring

Publications. Loyaliteter i transition Etnisk loyalitet og den institutionelle udfordring Associate Professor The Department of Society and Globalisation Changing Societies: Welfare and Diversity Postal address: Universitetsvej 1 25.3 DK-4000 Roskilde Denmark Postal address: Universitetsvej

Læs mere

Mediebranchens lederkursus - Kursus i forandringsledelse. Kursus i forandringsledelse 2007-2008

Mediebranchens lederkursus - Kursus i forandringsledelse. Kursus i forandringsledelse 2007-2008 Kursus i forandringsledelse 2007-2008 side 2 Udgangspunktet Forandringer, forandringer, forandringer... Change is the only constant, lyder det nye årtusinds mantra. Og forandringer er der masser af - også

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10 Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører Kulturstyrelsen, 3/10 Konkurrencen med de globale aktører Hvad sker der med Ekstra Bladet i en global og digital verden? - Internationale

Læs mere

Baggrunden for kildevalget er bl.a., at magtfulde job som fx politiker og ekspertstatus giver taletid.

Baggrunden for kildevalget er bl.a., at magtfulde job som fx politiker og ekspertstatus giver taletid. NYHEDSBREV UGE 39-2010 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: http://www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev JOURNALISTIK OG YTRINGSFRIHED Mænd dominerer i nyhederne Ny analyse af nyhedsmedier viser,

Læs mere