Speciale af Martin Vestergaard, studienr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciale af Martin Vestergaard, studienr. 19872022"

Transkript

1 SpecialeCand.Public,september2011 Titel: Brugergenereretindholdideetableredemedier enundersøgelseafomfangetafbrugergenereretindholdidedanske medierogenanalyseafbarriererneforbrugerne. SpecialeafMartinVestergaard,studienr Vejleder:JacobLinaaJensen,InstitutforInformations ogmedievidenskab 2005: Vimåindse,atdengamleforestillingomjournalistersomgatekeepereerforældede. Internettetharvæltetallehegn, BillKovach,tidligereredaktørforTheNewYorkTimes. 2011: Deetableredemedierdominererfortsatnyhedsstrømmen. Hvorfor? September2011 DanmarksMedie ogjournalisthøjskole&aarhusuniversitet InstitutforInformations ogmedievidenskab 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0Indledning Problemformulering Problemfeltogafgrænsning...6 Del1: 2.1Højeforventningertildenyemedier Båretafblogsogkatastrofer Skelleterbrudtned Nyjournalistrolle Rummermediekritik Borgerjournalistikogdemokrati Opsummeringomforventninger Tidligereundersøgelserafbrugerinddragelse Britiskemediertøvende Blogssominspiration Bloggererefererertilmainstreammedier Internationalt fåtraditionellenyheder Opsummeringaftidligereundersøgelser Metodeiempiri...14 Empiri: 4.2Bloggensgennemslagiredaktionellemiljøer Udbredelsenafblogsietableredemedier Hvemblogger?Amatørerversusprofessionelle Aktivitetpåbloggen Synlighedogstyring Andremulighederforbrugerinddragelse,brugerdeltagelse Frablogstilnyhedsstof Betydningfordemokratiskdebat Hvorformedierneharindførtblogs Aktivitetvedsidenafdeetableredemedier Redaktørerombrugerneogderespotentiale Opsummeringpåempiri Konklusionpåforventningerversusempiri...35 Del2: 5.0Hvorfordettebegrænsedebruger gennemslag? Professionelleogpraktiskebarrierer Opsummeringpåprofessionelleogpraktiskebarrierer

3 5.2Nyhedskriteriernesbetydning Hvordannyhedskriteriernevarment OpsummeringpåGaltung/RugeogØstgaard Nyhedskriterierneshistorik fra12til5nyhedskriterier Opsummeringpånyhedskriterierneift.brugerskabtstof Journalistensomgatekeeper Opsummeringpåbegrebetgatekeeper Nyhedsmediernesominstitution etkigbaggaten Opsummeringpåmediernesominstitution Konklusionpådel2 hvorfordettebegrænsedebrugergennemslag Sammenfatning Perspektivering Rapportift.formidlingafspeciale Medieogmålgruppe Udvælgelseafstoffraspeciale Overvejelseromformidling Artikel1:Overvejelseromkildevalg,formidlingm.v Artikel2:Overvejelseromkildevalg,formidlingm.v Artikel3:Overvejelseromkildevalg,formidlingm.v. 59 Artikel1(hovedartikel) Begrænsetbrugeraftrykpånyhedsstrømmen..61 Artikel2 Gejstensivedeudafborgerdrevetwebavis..63 Artikel3: Kræversærligttalentatblogge..65 Graftilartikler 66 Englishabstract..68 Kildeliste..69 Bilag1:Skema blogsietableredemedier 73 Bilag2:Kodeskema detaljeomgradenafugc.76 Bilag3:Spørgeskematilredaktører 77 Bilag4:Følgebrevtilredaktører 82 Bilag5:Deltagereispørgeskemaundersøgelse..82 3

4 1.0Indledning Medinternettetogdenmerebrugervenlige,digitaleteknologierdetblevetenkelt,hurtigtog billigtfordenalmindeligebrugeratproducereegetindholdogdeledetmedandre. Udviklingenerfrafleresiderbetegnetsomenmedierevolution,dervenderopognedpådevante rollerogmagtforholdimedieverdenen,dabrugerneuhindretkanpasseremedierneskriterierfor udvælgelseafnyhederogdebatindlægogselvpublicere,hvaddeharlysttil,ogderforistigende gradkanprægenyhedsbilledetogdendemokratiskedebat. Deterblevetgængsattaleom,at hegnetervæltet iogmedbrugernekanmanøvrereudenom denjournalistiske gatekeeper,dererblevetoverflødiggjort(kovach,2005p.3;gillmor,2004p. 44).Medandreordrummerdesåkaldte nyemedier storemulighederforatsvækkeden herskendemedieorden,hvordeetableredenyhedsmedierharsatrammernefordeemner,de stemmerogdeperspektiver,offentlighedenskullehavedeli. Sideløbendeerdeetableredemediersøkonomiskegrundlagsvækketiformaffaldende annonceindtægterogavissalg.nyhederliggergratispånettet,ogdebredenyhedsmedierhar endnuikkeforalvorfundetmodellerforattjenepengepåderesindhold.(minke,2009p.15 20) Brugerneståroverforensvækketmedieverden,hvadderaltandetligeburdeøgemuligheden foratnyeaktørerognyestemmerkunnetrængeigennem. Udviklingenmeddenyemedierogbrugerneslettereadgangtilatpublicerebredttogfartved årtusindeskiftetmedbloggensomeksponentforbrugernesegnestemmeroguafhængige deltagelse.manualcastellstankeromnetværkssamfundet(castells,1996/2003)ogo`reillysom web2.0(o`reilly,2005)harværetmedtilatformuleredennevisionombrugernesomde,der harteteniproduktionogudvekslingafinformation. Opgennem00 erneharderværetmegenfokuspåinternettet,blogsogbrugernesmuligheder.i 2006blevforkortelsenUGC(Usergeneratedcontent),altsåbrugergenereretindholdpånettet,et afdemestanvendtenyeudtrykiengland(hermida&thurman,2008p.343),ognetopved indgangentil2007prydedeetspejlforsidenafmagasinettime.magasinethavdeudnævnt brugerne, You,somåretsperson,fordi Dukontrollerermediernenu, fordiduarbejderfor ingentingogslårproffernepåderesegenbanehalvdel,erduåretsperson.(time,13.dec.2006) Derharværetenkolossaludviklingiantalblogs,wikisogsocialemedierdesenestetiår,men detkanværesværtatvurdere,hvoromfattendebrugernesaftrykerpådetraditionelle nyhedsmedier.nyereforskningviser,atdanskernestadigheltovervejendeholdersigopdaterede viadetraditionellemediersforskelligeplatforme(schrøder&kobbernagel,2010p.121),men detersværereatse,omnyhedernebærerprægafmedvirkenfrabrugere.altsåomidéernei højeregradkommerfrabrugerne,omnogetafnyhedsindholdeterleveretafbrugere,ellerom brugereihøjeregradsættermediernesdagsorden. Mankansige,atdetvilleværeenafkonsekvenserneaf,atgatekeeperenvarvækellerhavde skiftetrolletilihøjereatsamarbejdemedbrugerne,hvadikkemindstdenaustralske medieforskeraxelbrunsharpegetpåsomenvejfremforjournalistikken. 4

5 Førstedelafdenneopgavevilindkredsedestoreforventningertilbrugernesudfordringafden etableredejournalistik,dererformuleretitaktmedinternettetsfremkomst,ogsættedisse forventningeropmedenempiriskundersøgelseaf,hvadderrentfaktiskersket. Denneopgavevilsåledessepå,hvordandeetablerededanskemediergørbrugafellerspiller sammenmedbrugerne,ogdetvilhovedsagligtskemedafsætimediernesblogunivers,menogså omfatteandrebrugermuligheder,f.x.mulighedforatkommentereartikler,givetipsoglignende. Enrækkeudenlandskeundersøgelserviser,atbrugernesindvirkenpådeetableredemediers nyhedsproduktionnokermerebegrænsetendventetforårtilbage. HerhjemmefremstårbloggerenogjournalistenDortheToftoghendessamspilmedenrække brugereiafdækningenafskandalenomkringitfactoryislutningenaf2008fortsatsom eksemplet påennyjournalistrolleogpå,atbloggerenkansætteendagsorden(from,2010p. 57;Elkjær,2010p.132),mendersynesatværelangtmellemdenæsteeksempler. Andendelafdenneopgavevilsenærmerepå,hvaddeterforbarrierer,dererimødetmellem detbrugerskabtestofogdeprofessionellenyhedsrum.nokerbarrierernerenttekniskblevet lavereift.atinterageremellembrugereogetableredemedier,ellerfordensagsskyldatbrugerne selvkanetablerenyhedsblogs,mendereksistererogsåmereusynligebarrierer. Dennedelafopgavenviltagenogleafdeformuleredeforventningertilbrugerneundernærmere behandlingforatanalysereogdiskutere,hvorsolidtdisseforventningererfunderet. Énbarriereernyhedskriterierne,derofteblivernævntsombestemmendefor,hvilketstofderfår adgangtilmedierne.menhvadhandlerdissekriterieregentligom,ogkanmanbareændreeller ignoreredem?detspørgsmålvilopgavenforsøgeatbesvare,dagradenafnyhedskriteriernes magt netopkanhavestorbetydningforbrugernesadgangtildeetableredemedierellertilat etablerekonkurrerendemedier. Enandenbarriereerbarrierenselviformafgatekeeperen,somligeledesvilblivegransket nærmereogproblematiseretift.hvordækkendemetaforenegentligerfordenfunktion,der bliverudførtimediernesnyhedsrum. Metaforenomgatekeeperenermegetanvendtiformuleringenafforventningerom,atbrugerne nuharfårfritspil,ogsåledesbliverbrugtsometbilledepå,hvordandeetableredemedier (tidligere)harholdtbrugerneude.metaforenbrugesogsåblandtfortalereforetrolleskiftefor journalister,sådeikkelængereagerersomgatekeepere,menistedetsomgatewatchere,som AxelBrunskalderdennemeresamarbejdenderolle. Menhvadliggerderegentligafforståelseibegrebetgatekeeperogmetaforenomengateoget hegn,dernuervæltet.hvorerdet,vikommerhen,hvisvisombrugerefritkanpassereden detroniseredegatekeeper?opgavenvilsøgeatbelysedettespørgsmålnærmerefornetopatfå mereklarhedover,hvaddererindeholdtiforventningernetilbrugerne,oghvadbrugerneer oppeimodimødetmeddenetableredemedieverden. 5

6 1.1Problemformulering Specialetbeståraftodele,hvor1.delvilindkredseoguddybedehøjeforventningertilbrugernei taktmedinternettetsudvikling,somernævntiindledningsafsnittet.detteviludgørafsættettil formåletmedspecialetsførstedel: atundersøgeihvilkengradblogsogandetbrugergenereretindholderslåetigennemide etablerede,redaktionellemiljøer? Deetableredejournalistiskemedier,såvellandsdækkendesomlokale,vildannerammenom undersøgelsen.herundervildetogsåbliveundersøgt,ihvilketomfangnye,brugergenerede medierharovertagetopmærksomhedenfradeetableredenyhedsmedier. Udfraflereudenlandskeundersøgelseogegenerfaringsomaktivnyhedsbruger,vil undersøgelsenhaveenhypoteseom,atbrugernetrodsaltharbegrænset,synligtgennemslagi deetableredemediersnyhedsproduktion. Iforlængelsenafdenneundersøgelse,vilspecialetsøgeatkommemednogleforklaringerpå udviklingen: hvadkanforklaredetbegrænsedegennemslagforblogsogandetbrugergenereretstofide etablerede,redaktionellemiljøer? Forklaringerneviltageafsætideforventningertilbrugerne,derernævnti1.delogblive sammenholdtmedresultaterneafempirien.devilblivesuppleretmeden spørgeskemaundersøgelseblandtredaktørerpåenrækkemedier,ogderudoverviltidligere undersøgelserogteorierommediernesmådeatfungerepåbliveinddraget. Opgavens2.delvilsåledesdykkenedi,hvaddetegentligerformekanismerellermedielogikker, dererstyrendefordetredaktionelleindholdideetableredemedier,ogsomkansigesatudgøre noglemereellermindresynligebarriereriforholdtildetbrugergenereredestof.herundervil indgå,hvadderliggeridenjournalistiskefaglighed,somkanværemedtilatforklareskellet mellemenalmindeligbrugerogenuddannetfagperson. 1.3 Problemfeltogafgrænsning Specialetbehandlerdeetableredemedierforståetsomdeprofessionelle,journalistiske nyhedsmedier.betegnelsenbrugessommodsætningtilbrugerdrevnemedieriforskellige former,eksempelvisgræsrodsmedier,enkeltmandsblogs,brugersitesm.v. Opgavenserisærpånyhederforståetbredtsomartiklerfremfordebatstof.Manskelner traditioneltijournalistiskmellemnewsogviews(sneve,2002p.47),ogopgavenserpå,ihvilken gradbrugernesbidragblivertilnews Blogssomeksempel Analysenviltageafsætibloggensomfænomen,dablogsfradenspædestartomkring årtusindeskiftetkomtilatståsomeksponentfordenmåde,brugerneselvkunneudtrykkesig udenomellerisamspilmeddenetableredemedieverden.(seafsnit2.0omforventninger) 6

7 Detersåledesmuligtatsepåenudviklinggennemdesenestetiårogfølge,hvilkeforhåbninger dervarknyttettilblogfænomenet,oghvorvidtdisseerrealiseretellerej. Bloggenellerweb logen,somdenblevkaldtistarten,opstodsomenformforpersonligdagbog, ogliggersåledeslangtfradetraditionelle,journalistiskeformater. Mennetopbloggensmerepersonlige,uformelleogsubjektiveformblevansetsomenmereærlig mådeatudtrykkesigpå,endjournalistikkensneutralestemmeogpåståedeobjektivitet(singer, 2005p.180).Samtidigkunnebloggerevedatlinketilhinanden(blogosfæren)trængeigennem medvæsentligebudskaber,påpegefejlogproblemerisamfundetogskabederesegen offentlighed,hvilketpåmangemåderoverlappermeddentraditionellejournalistik. Fra2005/2006hardeetableredemediertagetbloggentilsigiforskelligemodeller.Påmange medierskriveransattejournalisterogtilknyttedekommentatorerblogindlæg,ogdekansåledes benyttebloggensmerepersonligeogsubjektivestemmeogudtryksform,ligesomnogleaf medierneladerbrugerebloggeogkommentereindlægogsåledestilbyderenåbningtilbrugerne. Blogsomfatterlangtflereemner(mode,sport,livsstil,hverdagserfaringer,politikm.v.).Alligevel vilenanalyseafblogsiogudenformediernekunnevise,omdeetableredemedierog journalisterinddragerbrugernesbidraginyhedsjournalistikken,ogsåledesladerbrugernevære medproducenterpåartikler.desudenvildenkunnevise,ombrugerneiformafblogsharværeti standtilatsætteendagsordeniogudenformedierne. Mankanindvende,atendelafbrugernesonline aktivitetergivetvisharflyttetsig,ogblandter andetfacebookdetstorehitiøjeblikket. Analysenvilalenesepåblogsmeddetmålatkunnesigenogetmeregenereltomforholdet mellemdenetableredemedieverdenogdetbrugerproduceredestof,altsåmødetmellemde professionelleogamatørerne,ommanvil,somudfraanalysenidenneopgavenokkanvurderes atværegældendeiandresammenhænge,ogsåledesogsåpåfacebookellertwitter Kunompolitikibredforstand Analysenvilorienteresigomdendagligenyhedsjournalistikompolitiskeogsamfundsmæssige spørgsmålibredforstand. Herskalpolitikforståsudfradenpolitiskteoretiskedefinition: Politiskaktivitetvedrører fordelingenafværdiersomgyldighedforetsamfund (Binderkrantz,2009p ) Mankansige,atdeterdetstof,somdedaglige,klassiskenyhedsmediertypiskbeskæftigersig medpåindlands ogudlandssider.afgrænsningersatforatindkredse,hvilketaftrykbrugerne kanvurderesatsættepådensamfundsmæssige,demokratiskedebatudfraden kontekst,atmediernehidtilharbestemt,hvilkestemmer,emner,problemerm.v.spørgsmålm.v. derpræsenteresimedierne Kunvestligedemokratier Beskrivelsenafmedieverdenenskalforståsindenforrammerneafdevestlige,demokratiske lande,hvorytrings ogpressefrihed,demokratiogmarkedgennemmangeårtierharskabt rammernefordenmedieudviklingogdenormerogspilleregler,derfungererimedierne.selvom dererforskelle,eksempelvisatdeamerikanskemedierermerekommercielleogde 7

8 nordeuropæiske/skandinaviskemedierforholdsvismerepublicistiske,erdergenereltrigtig mangelighedspunkter(hallinogmancini,2004p66 68). Detvilværeforomfattendegennemopgavenatskulletageforbeholdogkorrigereift.andre medietraditioneriøsteuropaelleriandrelandemedbegrænsettraditionforpressefrihedosv, hvorfordeteksempelviskanværeensensationiegypten,atenstuderendeskriveretkritisk blogindlæg,mensdetsammeikkevilleblivebemærketifrankrig,usaellerdanmark. Altsåerdetenforudsætningigennemopgaven,atvihertalerommedieforholditraditionelle, vestligedemokratier. 2.1Højeforventningertildenyemedier Detteafsnitvilgennemgåhovedtrækkeneideforventningertildealmindeligebrugerneogderes gennemslagimediebilledet,somerblevetitalesatdeseneste10 15år. Forventningernebyggerallepå,atdetmedinternettetogdenmerebrugervenligeteknologirent principielterblevetlettereogbilligerefordenmenigebrugeratlæggeindholdudpåen medieplatformoggåidialogmedandre. Selvudenmegenteknisksanskandeflestesiddemedpc enhjemmevedstuebordetogpåkort tidopretteenegenblog,egenhjemmesideellerkommemedbidragtilandresproduktioner. Adgangsbarrierenerfordenenkeltesænketbetydeligt(Finnemann,2005p.202)iforholdtilde tryktemedier,radioogtv,derhidtilharudgjortdeenestemedieplatforme. Detkosterpengeogorganisationatproducere,trykkeogdistribueresinegenavisellertryksag, ogkunfåaktørerharadgangtilatudsendetvellerradio.græsrods ellerlokalradioogtverog harværetenmulighedfordenikke professionelle,mendenslagsproduktionerfordrergerne, manmøderfremetstedogindgårimereformaliserederammer. Teknologienharsåledesgivetdenalmindeligeborgernoglepotentieltbedremulighederforat udsendeegnebidragoginterageremedandre Båretafblogsogkatastrofer Mangeafforventningernetildenbrugerdrevnejournalistikblevformuleretudfraen konstateringaf,atderfaktisksketeenheldelfraårtusindeskiftet.iløbetaffåårfandtesder millionerafbloggereverdenover,ogbetegnelsen blogosfære vandtfremsomenvisionom, hvordandemange,uafhængigebloggerevedatlinketilhinandenkunneudgøreetsocialt netværkellerencommunity.enbetegnelse,derpåmangemådererinspireretafmanuelcastells Theriseofthenetworksociety (Castells1996/2003),derbeskriverenpositivsamfundsdynamik iformafnetværkmellemborgere(ørsten,2007p.5ff.). EnrækkedramatiskebegivenhedersomtsunamieniØstasieni2004ogterrorbombernei Londonsundergrundsbanei2005visteheltkonkret,atbrugernekunneproducereoglevere masserafrelevantstof.bbcmodtog22.000mails,300fotosogadskilligevideoerpåselvedagen forterroranslaget,ogmegetafdetvistesigmerenyhedsegnetendprofessioneltindhold (Hermida&Thurman,2008p.344) Denstorefokuspåbrugerneogbrugergenereretindhold,kaldetUGC(user generated content), fikflerebritiskekommentatorertilatbetegneugcsom theparamountculturalbuzzphaseof 2006 (Hermida&Thurman,2008p.343),ogdetvarnetopvedudgangenaf2006,attheTime hyldede You somåretsperson,fordibrugernehavdeslåetproffernepåderesegenbanehalvdel. (Time,13.Dec.2006) 8

9 2.1.2Skelleterbrudtned Iforventningernetilbrugerneliggerengrundlæggendeantagelseom,atetskelerbrudtned. Quadenlettereadgangforbrugernekandeprofessionelleikkelængerebestemme,hvadderskal publiceres,ogistedetkanbrugerneentenselvtageover,ellerderkanellervilopstået samarbejdemellemdeprofessionelleogbrugerne. DetteernokklarestudtryktibegrebetWeb2.0(O Reilly,2005),somsammenfatter teknologienspotentialeogbrugernesideelleanvendelseafden.web2.0udtrykkerensærlig tilgang,nemligatskelletmellemproducentogbrugerernedbrudtquadeteknologiske muligheder,hvorfordeterbrugerne,derproducererindholdetpåderesblog,påwikipediaog socialemediergenerelt.web2.0forbindessåledesmedfriinformationsstrøm(ingencopyright), højbrugervenlighed,dynamiskindholdogmulighedforatinteragereogværemedproducent(o Reilly,2005). Web2.0relatererikkespecifikttilnyhederogmedieindholdmenmeregenerelttilaltdet,der kanproduceresoginteragerespånettet. DetgørtilgengældDanGillmoribogen Wethemedia (Gillmor,2004).Dentagerafsætien forståelseaf,atbrugernealleredeharfatidenlangeende.deterbareetspørgsmålomtid,før detslårheltigennem,oghanspointeer,at BigMedia,altsådeetableredemedier,endnuikke synesathaveforståetbudskabet,modsatenkeltepolitikere,derhar tappedthepowerofthe grassroots.(gillmor,2004p.237) Gillmorkommermedenrækkeeksemplerpå,hvordanalmindeligebrugereiformafblogsm.v. ermedtilatsættemediedagsordenenf.x.eramatørbloggerekrediteretforoplysninger,derfik lederenafusa'ssenatsflertal,trentlott,tilattrædetilbageidecember2002.(gillmor,2004,p. 44)EksemplernebrugerGillmortilatvise,at thegatescomedown (Gillmor,2004,p.44) forståetsomdengate,somdeetableredemedierførhenharbevogtet. BillKovach,derertidligereredaktørforTheNewYorkTimesogmedforfattertilflerebøgerom journalistik,brugerligeledesmetaforenomdetnedbrudteskel.hanmener,at vimåindse,at dengamleforestillingomjournalistersomgatekeepererforældede.internettetharvæltetalle hegn (Kovach,2005p.3).Hanmener,attraditioneljournalistikharmistetsintroværdighedog harglemtatværeborgernesstemme,hvorforderergodbrugforenny,merebrugerstyret journalistik Nyjournalistrolle Denaustralskejournalist forskeraxelbrunsserenny,nødvendigrolleforjournalister,hvisde skalhaveenfunktionfremover,somhankalder Gatewatching fremforgatekeeping.(bruns, 2005p.2).Dekanikkelængerealenebestemme,hvaddererrelevantatpublicere,ogskali stedetfølgemedi,hvadforskelligeaktørerlæggerpånettetogmedvirketilatsammenkæde, linketilogudfordrenetværkafbrugere.hantalerom collaborativeonlinenewsproduktion, altsåennyhedsproduktionbaseretpåsamarbejde,oghvordeterjournalisten,dersamler trådene(bruns,2005p.2). Brunserligeledeskendtforatlancereudtrykket produsage,somsammenfatterrollerneat producere(produce)ogbruge(usage)iet,hvilketefterbrunsopfattelsekendetegnerdenye 9

10 måderatskabeindholdpånettet.deerenfortløbendeproces,hvoralledeltager,tilføjerog korrigerer,ogmankanikkeskelnemellemde,derproducererogdederforbruger(bruns,2008 p.23). AxelBrunsforståelseaf,atmanikkelængerekanopretholdeetskelmellemdenprofessionelle udbyderogdenpassivemodtager,kangenfindesimangevarianter.eksempelvisibogen Journalistikinetværk (From,2010),hvoriredaktionschefRolfAskClausen,Ingeniøren,siger: Formigatseervientydigtpåvejfra1.0 mediertil2.0 medier.fraklassiskemedier,derdag efterdagpumpernyhederudtilfolkpåpapirellerinyhedsudsendelser.ogtilinvolverende medier,hvorbrugerneilangthøjeregraderaktivedeltagere.jegerheltsikkerpå,atdetbliver sådan. (From,2010,p.22) Rummermediekritik Dennetropå,atbrugernerummeretstort,uforløstpotentiale,somnettetnukanforløse,haren rækkekendetegn,dertrækkerpåligedelemediekritikogbekymringfordemokratiet,ogofte vævetsammen,damedierneindgårsomencentralspilleridendemokratiskedebatm.v. DenamerikanskemedieforskerLouRutiglianoharsamletenrækkecitaterfraforskere (Rutigliano,2007p.228),derbetonerdetforløsendei,atinternetogblogsændrerforholdet mellemborgerneogmedier:blogs breakdownmanyoftheexistingbarriersofthenewsproces. (Grabowicz2003),ogændrejournalistikfra acentralilized,top down,one waypublicationproces tomany hands,perpetualfeedbackloopofonlinecommunication (Andrews2003),ogblogsviser, at thereaderswantstobeapartofthenewsprocess (Lasica2003). Iengennemgangafdenalternativejournalistiskudviklingi JournalismStudies,2009betegner ChrisAttondentraditionellejournalistiksomet regimeofobjectivity (Atton,2009p.272),der netopdrivergræsrøddertilatgåandreveje Borgerjournalistikogdemokrati Imegetafdenovennævntemediekritikogtalenformerebrugergenereretindholdliggerenmere ellermindreeksplicitbekymringfordemokratiet,derbyggerpåetbilledeaf,atdealmindelige borgereidengamlemedieverdenikkeerblevet(tilstrækkeligt)hørtellerhaftmulighedforat kommetilorde.denmulighedhardenu,mendenyemedier. LouRutiglianopåpeger,atderidemangeargumenterforenmerebrugerstyretmedieverden findesmangeekkoerfrabevægelsenforborgerjournalistikken(citizenjournalism). Flereafargumenterneerdesamme,somsidsti1980 erneogstartenaf1990 erneblevbrugti forsøgetpåatfådeetableredemediertilattageetsamfundsansvarvedatinddrageogspille meresammenmeddealmindeligeborgereomderesvilkår(rutigliano,2007p.227). Resultaternevarifølgeenrækkeundersøgelser,somRutiglianohenvisertil,retbegrænsede (Rutigliano2007,p.227),menbloggenhargivetdennebevægelsenythåb.Bloggensforce,set medborgerjournalistikkensøje,ernetop,atdenerenformforuformelsamtale,dener holdningsprægetogikkepåståetobjektiv,ogbloggengivermulighedforatdelelokale,specifikke nyhederogforatnetværke.(rutigliano2007p.226) BorgerjournalistikkenvardrevetafenbekymringfordendemokratiskesamtaleiHabermas forstand,altsådetteatmedierneisintraditionellemådeatfungerepåikkeformåedeatfacilitere 10

11 rammernefordentvangfriesamtaleellerdetoffentligeræsonnement,somhabermaskalderdet. (Rutigliano2007p.226). Magtudredningensbogom Danmarksominformationssamfund (Hoff,2004)nævnerligeledes informationsteknologiens hidtilusetemulighederforatskabenyeoffentlighederognye fællesskaber,derifleretilfældeharvistsigatkunnepåvirkeogændrebeslutningerhos autoriteter (Hoff,2004p.343). 2.2Opsummeringomforventninger Ikølvandetafinternettetogdenmerebrugervenligeteknologifulgteenrækkeforventningerpå brugernesvegne.dekunnenuselvkommetilorde,producereindholdoginteragerevedsidenaf ellerisamspilmeddeetableredemedier. Overordnetkanmaniretorikkenomkringbrugerdreventindholdpånettetindlæseennæsten ubegrænsettillidtil,atbrugernekanselv,atdeviltrækkepåsammehammelogharenmasseat bidragemed,hvisdebarefårlov.ognuharteknologiensåledesfrisatdettebrugerpotentiale. Nogleserdisseforventningerellervisionerombrugernesindflydelsesomallerederealiseret,da hegnetervæltet, gatekeeperensrolleerelimineret. Andrelæggervægtpå,atdeetableredemedierogjournalistertrodsaltfortsatharenrolleat spille,mendeskalændrerolletilihøjeregradatspillesammenmedbrugerneogladedemvære medproducenter, produsage,somaxelbrunskalderdet.skelletmellembrugerogproducenter nedbrudtmednettet,menerhan,ogjournalistrollenskalskiftefragatekeepertilgatewatcher, hvordesamarbejdermedbrugerneomindholdet. Endelafforhåbningerneerbåretafenkritikafdeetablerede gamle medierforatværefor elitære,formegetoppe fra og ned tilgang,forpåståedeobjektiveogfordårligetilatinddrage folkeligestemmerogperspektiver. Heriliggerenkonkretmediekritikogforandre,blandtandetfra80 ernesfortalerefor borgerjournalistik,ogsåenbredereforhåbningomatskabeetmeresamtalendeogdeltagende demokratiienhabermaskforståelseafdetoffentligeræsonnement. Sideløbendevardeetableredemediersforretningsgrundlagsvækket,dadegivtigeavisertabte oplagognyhederblevgratispånettet.derforsyntesbrugernepotentieltathaveendnulettere vedatkommetilpåbekostningafdeetableredemedier. 3.1Tidligereundersøgelserafbrugerinddragelse Detteafsnitvilsegennemgå,hvadvialleredevedomgennemslagetafbrugergeneretstofieller vedsidenafdeetableredemedier Britiskemediertøvende ForskerneHermidaogThurmanharundersøgt12førendebritiskemediersreaktionpå the emergenceofugc (Hermida&Thurman,2008p344)vedatsepå,hvaddereswebsitestilbyder brugerneafmulighederforatinteragereogleverebidrag,ligesomdeharspurgttil redaktørernesholdningertilbrugerdeltagelse. Deharundersøgtmedierneiapril2005ogigeninovember2006,ogindenfordettehalvandetår erderforegåetenstorændringibrugernesmulighedforatdeltage.franæstenudelukkendeat 11

12 haveafstemningerognogledebatforai2005havdede10mediersnyhedssiteshalvandetårefter næstenallefåetblogsoggivetmulighedforatkommentereartikler. Dervarsåledes7blogspåde12medierswebsitesi2005,mensdehalvandetårefterhavde118 blogsmedfuldmulighedforatkommentere. Redaktørerneerblevetmerepositiveoverforblogsisammeperiode,ogdebetoner,atøget brugerinddragelsekanskabemereloyalitetomkringetsite,ligesomeksempelvisegne journalisterkanfåetstedatkommeafmedstof,somdeellersbrænderindemed,f.x. udlandskorrespondenterellervidenskabsjournalister,derikkekanfåpladsimedietsetablerede, dagligerammer. Menflereredaktørerfindertrendenmedbrugerinddragelse over hyped. (Hermida&Thurman, 2008p.349),ognokåbnermediernemereogmereopformulighederneforbrugerbidrag,men samtidigslåsdemedathåndterebrugernesbidrag.blandtandeterflereafredaktørerne bekymredeforderesmediestroværdigheds image,hvisdebaretrykkerallebrugerindlægog kommentarer.derforerblogsogkommentarerklartadskiltfranyhedsstoffet,ogmedierne foretagerenprofessionelsorteringogmoderationafdebatten. Medierneserderesrolle,ogsåsomdem,derskaberoverblikforbrugerne. Vierenorganisation,derfiltrererogkomprimerernyheder,fordiviservicererettravltpublikum, somikkeharmegettidtilatlæsehverkenavisellernyhedssite.deopsøgerosnetopfordivihar filtreretogkomprimeretfordem, sigerenafredaktørerneiundersøgelsen(hermida&thurman, 2008p.351). Mendenneovervågningogmoderationafbrugerbidragkostermasserafressourcerogeret kedeligtrutinearbejde.eksempelvisgiverindependent.co.ukifølgeundersøgelsenikkemulighed foratkommentereblogsellerartikler,fordiselvemoderationenafdebattenvillefjerne ressourcerfrajournalister,deristedetskulleresearcheogvaliderehistorier,ifølgeindependents redaktørrichardwithley(hermida&thurman,2008p.352). Flereafredaktørerneovervejer,omudbyttetstårmålmedindsatsen.Tabloid mediet TheSun.co.ukfårcirkatretilfirehistorieromugenudafbrugernesbidrag,menredaktøren påpeger,atmedietogsåførwebbenfikendeltipsogbidragfralæserne.dengangringedeeller skrevdetilredaktionen. Blogsogkommentarerfungererpåflereafmediernesomsmåniche universer,ogredaktørerne påpeger,atkunfåafbrugerneønskeratværedeltagere.entidligereundersøgelsefrabbcnews viste,atkun0,05procentafdagensunikkebesøgendeselvvarbidragydere,menstheguardian anslår,atdetpåderessiteer1 5procent,ogavisensredaktørpåpeger,at defådeltageregør detmegetmereinteressantfordemange (Hermida&Thurman,2008p.353) Blogssominspiration Enundersøgelseafdettyskemediebilledei2006og2007afforskerneNeubergerogNuernbergk (2010)viser,atdebrugerdrevnemediersomblogsogwebsiteskunibegrænsetomfang beskæftigersigmeddet,vinormaltforstårvednyhedsproduktion.menblogsharenmere indirektepåvirkningpådetprofessionellemiljø,blandtandetscannerprofessionellenyhedsfolk afogtilblogsforatfåinspirationtilnyeidéerellernyeaspekterafensag.omvendttager bloggeregerneafsætideetableredemediersemnerideresegneindlæg(reeseetal.,2007p. 235). 12

13 Ifølgedetotyskeforskerekanmanikketaleom,atbrugerneharovertagetdeleaf nyhedsproduktionen,somihøjgradfortsaterstyretafprofessionellenyhedsfolk,menatde brugerdrevnemedierogdeetableredemedierkomplementererhinanden. Endnuserdetoforskerekuneksperimentelleforsøgpåatinvolverebrugereinyhedsprocessen, ogdemener,atderskalmerealvorbag,dadeetableredemedierernødttilatgentænke journalistikkenilysetaf,atdetaberoplagogannonceindtægter.(nueberger&nuernbergk,2010 p331) 3.1.3Bloggererefererertilmainstreammedier Undersøgelsen Mappingtheblogosphere (Reeseetal.,2007p.257)viser,atdepolitiskeblogsi USAihøjgradstolerpåoglænersigopafdeetableredemediersindhold.Defireforskerebag undersøgelsenskriver,atmanmåskekunnehaveforventetenhøjeregradafafstandtilde etableredemedierogderesbias etindhold,somerblevetudtryktaf somehigherprofileantimediamoments.istedetbrugerbloggeredeetableredemediersoplysningertilafopbyggeog understøtteegneargumenter,hvorfordesåledesikkebrydermeddenetableredemedieorden, mennærmereskaberetandetellersupplerendemarkedfordeetableredemediersmateriale. Forskerneharenpositivtilgangtilbloggingogserstorepotentialer,somendnuikkesyneshelt udfoldet Internationalt fåtraditionellenyheder Denævnteundersøgelsererallefraperioden ,dadestoreforventningertildet brugerskabteindholdforalvorblevitalesat(jvf.afsnit2.0omforventninger).mendeviserogså, atbrugerneikkeharfejetdeetableredemedierafbanen,menistedetfungerevedsidenaf,som etsupplementellersøgesindarbejdetiinddæmmedeuniverserpådeetableredemediers hjemmesider. Iartiklen User generatedcontentandthenews.empowermentofcitizensorinteractive illusion? (Jönsson&Örnebring2011)gennemgårdesvenskeforskereJönssonogÖrnebringen rækkeinternationaleundersøgelseaferfaringermedbrugerindflydelsepånyhedsstrømmen. Blandtandetserdenærmerepåbritiskeogsvenskemedier,ogdereskonklusioner,at brugergenereretstofharmegetlidtatgøremedjournalistikitraditionelforstand,selvomdet oftebliverdiskuteretirelationtilpublic journalism,borgerjournalistikellerdeltagende journalistik.(jönsson&örnebring,2011p.8) Brugergenereretindholdhandlerikkesåmegetomatskabenyhedsegnetindholdsomatkreere merepopulærkulturorienteretindholdogpersonorienteret,dagligdagslivsstilsindhold. Dettekandogogsåsessomenkulturelligestilling,somermedtilatstyrkedemokratietibred forstand,argumentererforskerne(jönsson&örnebring,2011p.8)demeneraltså,atbrugerne harsatsiglidtmereigennemibredforstand,mensletikkeindenfordetraditionelle nyhedsmedier.heretdetfortsatprofessionellenyhedsfolk,derproducerer,sortererogformidler indholdet. 3.2Opsummeringaftidligereundersøgelser Deforholdsvisfåinternationaleundersøgelserafbrugernessamspilmeddeetableredemedier tegneretbilledeaf,atgennemslagetift.nyhedsproduktionerforholdsvisbegrænset,endnu. 13

14 Deetableredemedierharframidti00 ernegivetbrugerneflereindgangeogmulighederforat kommenterem.v.,menmegetafbrugeruniversetiformafeksempelvisblogsogkommentarerer typiskskarptadskiltfranyhedsstoffet,ligesomnyhedsredaktionernekunibegrænsetomfang ladersiginspireretilhistorierviainputfrablogsellerandrebrugerbidrag. Blogosfærensynesihøjeregradatstolepåoglænesigopafdeetableredemediersindholdend omvendt.mankanifølgedetyskeforskereneubergerognuernbergktaleom,atblogso.l. komplementererdenetableredejournalistik,altsåsupplererogudviderdensgrænser,fremfor atdenkonkurrererellererstatterden. DesvenskeforskereJönssonogÖrnebringpåpegerligeledes,atdetbrugerdrevnestofikke erstatterdentraditionellejournalistik,mendemener,atbrugerbidragogbrugerdrevnemedier omlivsstilm.v.ermedtilatudvideogdermedstyrkedemokratietibredforstand. Ikkemegetideinternationaleundersøgelserpegeriretningaf,athegnetervæltetog gatekeeperensrolleudspillet,nårmankiggersnævertpånyhedsproduktionen.ejhellertegner deetbilledeaf,atjournalisterharskifterolletilatværesamarbejdendegatewatchere. 4.1Metodeiempiri Foratbesvarespørgsmålet Ihvilkengraderblogs(ugc)slåetigennemideetablerede, redaktionellemiljøer viljegundersøgededanskeetableredenyhedsmediershjemmesiderfor, hvaddetilbyderafadgangeforbrugernetilatdeltageogvære(med )producenter,oghvadder erafsynligebrugeraftrykideresredaktionelleindhold Hvadundersøges? Undersøgelsentilstræberatomfattestortsetalledaglige,journalistiskenyhedsmedier,både landsdækkendeogregionale. SomafsætbrugesdeofficielleoplagstalpådagbladefraDanskOplagskontrol,oktober2010 ( 1 halv%c3%a5r 2010),danetopavisernekansiges atrepræsenteredenetableredejournalistik,ogdaavisernesommediehuseogsåproducerer nyhederpånettet. DanmarksRadioogTV2somdominerendeelektroniskenyhedsmedierinddragesligeledes,og endeligdetselvstændigewebsiteavisen.dk,dererdagligtnyhedssitemedansattejournalisterog somopererereftertraditionelle,journalistiskenormer. Undersøgelseninddragerenrækkeførendeblogsforatkontrollere,omtrafikkenpånetteter flyttetfradetraditionellemediertilbrugerdrevne medier,nårdetgælderdetpolitiske, samfundsmæssigenyhedsstof.deførendeblogserfundetudfraengennemgangafranglister overtrafikkenpåwebsitesogblogs.(fdim.dkogchart.dk) 4.1.2Afgrænsning Viadissestatistikkererderligeledeskontrolleretfor,omandremarkantenyhedsmedierskulle væreoversetidenneudvælgelseaftraditionellemedier. Herdukkerlokalavisernesondagsavisen.dkoglokalaviserne.dkopmedpænebesøgstal, mendetvilleværeuoverkommeligtatindarbejdealleugeaviseriempirien,ogdetonævntesites ertjekketfor,omdeharsærligeaktiviteter/indgangeforbrugerne,hvilketikkevartilfældet. 14

15 Derforsynesdetikkeatkunneøgeforklaringskraftenafforholdetmellembrugereogetablerede medieratinddrageugeaviser. Niche ogspecialmediersomingeniøren,ing.dk,ogcomputerworldindgårligeledesikkei empirien,dafokuserpåalmenenyhedsmedier.ogmedopgavensfokuspåsamfundsogpolitiske forholdersports sitesogsåudelukket,selvommankansige,atdeogsåindenforderesramme bedriveralmen,etableretjournalistik Kodningafdanske,journalistiskenyhedsmedier Hvertwebsiteerkodetudfraentilgang,hvordeterenbrugersmødemedsitet,dervurderes. Hvorleterdetatfindeudaf,hvadmankanbidragemedsombruger,hvoråbenterdet,oghvor megetsynesredaktionenatgøreudafdebidrag,sombrugernekommermedosv. Deteraltsåetudefrablik,somikkenødvendigvisafspejler,hvadderrentfaktiskskerpå redaktionerne. Hvertwebsiteerkodetudfraetfastskema(sebilagfordetaljer),deromfatterenvurderingog målingaf, harmedietblogs? hvemblogger?(amatørvs.professionel) hvormangeskriverblogsogkommenterer(aktivitet) hvorleterdetatkommetilatblogge/kommentere(åbenhed) hvorsynligerbloggenpåsitet(synlighed) hvormegetredigererellerfremhævermedietindlægm.v.(redigering/moderation) hvilkeandremulighederharbrugerneforatinterageremedmediet? Allewebsiteserkodetovertreomgangeiperiodenjanuartilmarts2011foratkorrigerefor,at derkunneværeperiodermedsærligmegenaktivitetellerandreudsving. KodningsskemaerudarbejdetudfraafsnitomlukketkodningafMadsLethJakobsenogGitte SommerHarritss ibogen Metoderistatskundskab (Andersen2010) 4.1.4Trafiktalogopmærksomhed Dererbrugtgængseoplagstalogweb trafiktalforatfindeudaf,hvorstoropmærksomhedde enkeltemedierogeksempelvisdeetableredemedierharift.brugermedier. Deterikkemuligtatindhenteseparatebesøgstalformediernesblogsektioner,hvorfordetteikke kanindgåivurderingenaf,hvormegetbloggentrækkerafopmærksomhediforholdtilmediets øvrigeindhold,ogdermedienvurderingafbloggensbetydning.detmåalenebaseresigpå spørgsmåltilredaktørerne Spørgsmåltilredaktører Kodningenbliverfulgtopafetspørgeskematilredaktørerpådelandsdækkendenyhedsmedier. Dennefremgangsmådeblevvalgtfremfordybtgående,kvalitativepersoninterviewblandt2 3 udvalgteredaktører,dafordelenevedatkunnedækkedelandsdækkendemedierbredtvar størreenddefordele,somdetdybtgåendeiwkunnegiveiformafopfølgendespørgsmålogflere detaljerognuancer.enaffordelenevedspørgeskemaettilallelandsdækkendemedierer mulighedenforatkunnegeneralisere. 15

16 Spørgeskemaetindeholderialt27spørgsmål(seskemaibilag),dererenblandingafspørgsmål omfaktulleforholdogomholdningerogvurderinger,ogunderhvertspørgsmålerderet kommentar feltmedmulighedforatuddybeellerkorrigereift.svarmuligheder. Førstedelafskemaetspørgertilværdienafbloggensetframedietssideogsamspilletmellem blogsincl.kommentarerognyhedsredaktionen. Iandendelafspørgeskemaetbliverredaktørernebedtomatforholdesigtil,hvorforbrugerne harfåetsårelativtbegrænsetpladsellerindvirkningpånyhedsproduktionen. Spørgsmåleneiskemaetindeholderenblandingafspørgsmålmedfleresvarmuligheder,likert format,altsåtagestillingtilpåstande,ogmodstilledepåstande,sommankanerklæresigenig elleruenigiudfravurderingsskala(enig uenig:1 5). Ipåstandeneerredaktørernebundetafdevalgteudsagn,mendeharsomnævntmulighedforat kommentere,hvisdefinderudsagnetirrelevantellerlign. Test:SpørgeskemaetblevførstgennemgåetafprojektlederKrestenRolandJohansen,der underviserikvantitativmetodepåjournalisthøjskolenogharskrevetbogen Ennyundersøgelse viser!ellergørden? (2011).Efternoglesmåjusteringerblevskemaettestetpåenredaktør (netnyhedschefnielschr.bastholm)frajyllands Posten,dersvaredefyldestgørendeogfandt spørgsmålenerelevanteogmeningsfulde.testengavikkeanledningtilyderligerejusteringer,og blevefterfølgendesendtudtildeøvrigeredaktører. Spørgeskemadelenerlavetudfrateorieniafsnittet Spørgeskemadesign afkaspermøller Hansens ibogen Metoderistatskundskab (Andersen2010) Afgrænsningiantalredaktører Jegvalgteatinddragealledelandsdækkendemedieriundersøgelsen,14ialt,hvoraftoafdem ikkeharblogs(drogmetroexpress),ligesomdeøvrigemedierharforskelligemåderatfacilitere blogspå,hvorfordersynesatværedækningforeventuelleforskelleiholdningerogtilgangetil brugerinddragelse.medvalgetafdelandsdækkendemediervilledetværemuligtatgeneralisere pålandsmedier,ligesomkodningenvisteenstorvariationblandtlandsdækkendemedierift.hvor megetdeprioritererblogsogbrugerinddragelse,hvoråbnedeerift.amatørerfremfor professionellem.v. Jegkunnehaveinddragetredaktørerfradelokaleogregionaleaviserogså,menjegvurderedeat indsatsenvilleværeforstorift.hvormegetmere,detvillekunnegiveafforklaringskraft. Indsatsenskalvurderesudfraerfaringermedatfåsvarfradelandsdækkendemedier. Detvarikkesåligetilatfindedenretteredaktørtilatsvare,daspørgsmålenebåderettersigmod bloggenisigselvogomsamspilletmednyhedsredaktionen,eksempelvishvormangenyheder bloggengenerereromugen.påflerestørremediererdisseuniversermegetadskilt,ligesom eksempelvisenchefredaktørikkenødvendigvisharetdetailkendskabtildendaglige nyhedsproduktion. Henvendelsengikderfortypisktildetenkeltemediesnyhedsredaktør,ogmedspørgeskemaet fulgteenopfordringtilatrådføresigmedrelevantefolkihuset.(detkrævedeflereopfølgende mails,telefonopkaldm.v.foratindhentesvarfrahvertmedie detertravlemennesker!!) 16

17 Pånoglemediersendtenyhedsredaktørenspørgeskemaetvideretilenwedredaktør, onlineredaktørellerendebatredaktør,somsiddermedblog delen.derforkanderværeforskel pådetperspektiv,somdeenkelteredaktørerserspørgsmålenei. Dajegikkehartydeliggjortoverforredaktørerne,ombesvarelsernevaranonymeellerej,viljeg anonymiseredemerekontroversielleudsagn/besvarelser. Spørgeskemaetersendtudogsvarhentetindiperioden1.marts 11.april2011. Empiri: 4.2Bloggensgennemslagiredaktionellemiljøer Detteafsnitgennemgårresultatetafkodningafjournalistiskehjemmesiderkombineretmed spørgeskemaundersøgelsepba.redaktørerfra14landsmedier. Empirieneretforsøgpåatgivesvarpåproblemstillingen: Ihvilkengraderblogs(ugc)slåetigennemideetablerede,redaktionellemiljøer? 4.2.1Udbredelsenafblogsietableredemedier Minundersøgelseviser,atstortsetalledelandsdækkendemedierharblogsienellerandenform påderessite.enestemarkanteundtagelseerdroggratisavisenmetroxpress,derikkeharblogs ellernoget,derligner,ogekstrabladetharændretsinblog platformtilathedde minsag,deri princippetminderomenblog,hvorfordenermedtagetiundersøgelsensomenblog. Blandtderegionaleoglokalemediererbilledetmerevarieretud.Destoreregionalemedierser udtilatværemestmedpåblog vognen.århusstiftstidendeognordjyskeharenåben blogsektion,fyensstiftstidende/fynsamtsavisharenblog,hvoralenedenpolitiskeredaktør skriveretindlæginyognæ,mensjydskevestkystenoplyserpåsitsite,atdetharlukketsin blog platform min blok vedårsskiftet2010/2011. Tabel1:Blogsietableredemedier Landsdækkendemedier Blogs Berlingske berlingske.dk/business.dk Ja Jyllands Posten jp.dk/epn.dk Ja Politiken politiken.dk Ja BT bt.dk Ja EkstraBladet ekstrabladet.dk ja* ændrettil"minsag" Information information.dk Ja KristeligtDagblad kristeligt-dagblad.dk Ja Børsen borsen.dk Ja 24timer 24timer.dk Ja Urban urban.dk Ja avisen.dk avisen.dk Ja tv2 tv2.dk Ja MetroXpress metroxpress.dk Nej 17

18 DR dr.dk nej** **DRharblogspåenkelteprogram sites Lokale/regionalemedier FyensStiftstidende/FynsAmtsAvis fyens.dk Ja Nordjyske nordjyske.dk Ja SkiveFolkeblad skivefolkeblad.dk Ja ÅrhusStiftstidende stiften.dk Ja HelsingørDagblad helsingordagblad.dk Nej Lolland FalstersFolketidende folketidende.dk Nej BornholmsTidende bornholmstidende.dk Nej Sjællandske/Dagbladet sn.dk Nej HolbækAmtsVenstreblad/Kalundborg nordvestnyt.dk Nej HerningFolkeblad aoh.dk Nej HorsensFolkeblad horsensfolkeblad.dk Nej JydskeVestkysten jv.dk nej**lukketd DagbladetHolstebro Struer dagbladet-holstebro-struer.dk Nej DagbladetRingkjøbing Skjern dagbladetringskjern.dk Nej MidtjyllandsAvis mja.dk Nej MorsøFolkeblad mf.dk Nej RandersAmtsavis amtsavisen.dk Nej VejleAmtsFolkeblad/Fredericia vejleamtsfolkeblad.dk Nej ViborgStiftsFolkeblad viborgfolkeblad.dk Nej Mediermedblogsienellerandenformstårbag67pct.aflandetsdagligeavisoplag,ogde tiltrækkersig88pct.afopmærksomhedenpånettetsnyhedssites. Blogsersåledesetfænomen,derharvundetindpaspådeetableredemediershjemmesider,og særligtpådelandsdækkendemedier.derkanenddaanesenbevægelseiretningaf,atblogserpå vejudigen,elleratdefinderandrenavneogformer.(drogjydskevestkystenharnedlagtderes blogsektionogebharskiftetnavnogprofilpåbloggen.) 4.2.2Hvemblogger?Amatørerversusprofessionelle Mediernehartydeligvisvalgttoforskelligestrategierforderesblogginguniverspånettet. Entenhardeetfastpanelafhøjtprofilerededebattøreriformafegnejournalister,journalister, etableredemeningsdannereogpolitikereogudenadgangforandretilatblogge,ellerogsågiver mediernefriadgangforalletilatetablereenegenblog,hvilketderitabellenerangivetsom amatør. Tabel2:Professionelelleramatørersombloggerogbloggensåbenhed. Bloggere amatørvs.proff Åbenforblogging? Åben komm Amatør bloggere: blanding ikkefastpanel Amatør åben kontrol åbenu.kontrol 18

19 EkstraBladet KristeligtDagblad amatør+<100 Amatør åben kontrol åben korrektmail Nordjyske amatør+<100 Amatør åben +detaljer åben korrekt ÅrhusStiftstidende amatør+<100ogproff Amatør/proff åbenu.kontrol åbenu.kontrol 24timer amatør+<100 Amatør åbenu.kontrol åben korrekt Urban amatør+<100 Amatør åbenu.kontrol åben korrekt avisen.dk amatør+<100ogproff Amatør/proff åben korrekt +mobil åben korrekt ogmobil tv2 amatør+<100ogproff Amatør/proff åben +detaljer åben korrekt Professionellebloggere: Berlingske 15proff Professionelle Lukket åbenu.kontrol Jyllands Posten 34proff,5semi proff Professionelle Lukket åbenu.kontrol Politiken 32proff Professionelle Lukket åbenu.kontrol BT 5proff Professionelle Lukket åbenu.kontrol Information 12proff Professionelle Lukket åben korrekt /navn Børsen 36proff Professionelle Lukket Lukket FyensStiftstidende 1 2proff Professionelle Lukket åben korrekt SkiveFolkeblad 1proff Professionelle Lukket åbenu.kontrol Deflestemediergivernæstenubegrænsetadgangforenhvertilatkommentereblogindlægmed ingenellerkunbegrænsetkontrolafidentitet,ogtypiskkanmankommentereviaetaliasogen tillejlighedenoprettet adresse,hvismanønskerdet.påavisen.dkskalmanopgivekorrekt mobil nummer.kunbørsentilladerikkekommentarertilderesprofessionelleblogunivers. Destore,gamlebladhuse:JP,PolitikenogBerlingskeharetharennæstenidentiskblog model medetstort,fastpanelafetablerededebattører.dererikkeadgangforandretilatblogge,men dererstortsetfritslagforkommentarer.påbtssiteerdetalenedagenspolitiskekommentar, derbliverbragtsomenblog,altsåaleneetindlæghverdag. Påspørgsmåltilredaktørerne,ommediernehonorererdeprofessionellebloggere,svarerkunet enkeltmediebekræftende.deøvrigesvarerentennej,elleratdeterenforretningshemmelighed, elleratdeterendelafjobbet(medietsegneansatte,derbloggerelleregnekommentatorer). Amatør bloggingerenandenstrategi,hvormediernegiverstortsetfriadgangforenhvertilat oprettesigsombloggereogskrivekommentartilhinanden.denmodelkanmanfindepåmedier somtv2,kristeligtdagblad,århusstiftstidende,avisen.dkoggratisaviserne24timerogurban. Deharallemangehundrede,janogleafdemtusindevisafbloggerepåderessite.(Dogkanman vedstikprøverse,atmangeikkeharværetaktiveiårevis.debliverstående,selvomdehar oprettetsigfor3årsidenogbareskrevetetenkeltindlæg.)flereafmedierneharenkelte professionelle/profileredebloggere,bl.a.egneskribentertilknyttet,ogdeskriverblogs/klummer mereellermindrevedsidenafdetuoverskueligeamatør blog univers Aktivitetpåbloggen Dererdesværreikketilgængeligedatapåtrafikkenpådeenkeltemediersblogsektioner,ogkun toafdeadspurgteredaktørerviloplysetrafiktal,hvorfordetikkeerrelevantatinddrageien 19

20 sammenligningher.mendetermuligtatse,hvormangeblogindlæg,derigennemsnitbliverlagt påsektionenhverdag,oghvormangekommentarhverindlæghenter.itabelleneralle blogsektionergennemsetitreomgangmedetparugersmellemrum,oghvergangerantal blogindlægogkommentarertaltfordagenførgennemsynforattagehøjdefor,atderkunne kommeflereindlægogkommentarerdenaktuelledag. Enkeltesitessomtv2,urbanog24timerharsåmangedagligeblogindlæg,atkommentarernepr. indlægerudregnetsometsnitaf10udvalgte.(hver3.ved30blogindlæg,hver7.ved70 blogindlægosv.) Tabel3:Aktivitetpåbloggen:blogindlæg,kommentaroghitspåsitet Blog aktivitet Kommentar aktivitet Web besøg blogindlæg/dag kommentarpr.indlæg pr.måned Amatør blogs tv2 71 5, Urban 37 0, timer 32 3, EkstraBladet KristeligtDagblad avisen.dk 7 6, ÅrhusStiftstidende 5 0, Nordjyske 0, Professionelleblogs Politiken Jyllands Posten 5 27, Berlingske BT 1 7, Børsen Information 0, FyensStiftstidende 0,3 6, SkiveFolkeblad 0, Aktivitetsniveaueterrelativt,hvismanskaltaleomhøjellerlavaktivitet.Tv2,Urbanog24timer harforholdsvismangeblogindlæghverdag,mensdeprofessionelleblogsitestypiskhar3 7 indlæghverdag,oggenerelterderforholdsvismangekommentarertildeprofessionelle bloggere. Detkanhavebetydningforaktivitetsniveauer,hvorletellersværtdeteratregistreresigsom blogger/kommentator.eksempelviskanmanværeanonymogbrugefalsk m.v.påjp, PolitikenogBerlingske,menseksempelvisavisen.dkkræverkorrekt ogmobil nummerfør mankanfåenlogin. Deterikkeundersøgt,hvemderkommenterer,oghvaddekommentereromogpå,menenkelte stikprøverviser,atderermangegengangere,ogderofteforegårendebatmellemto,treellerfire brugere.eksempelviserder162kommentarerpåenblogafvillysøvndalpåpolitikenden ,ogherafstårbareenafkommentatorerne, PetersenPetersen for9kommentarer. 20

Betalte hverdagsaviser

Betalte hverdagsaviser Betalte hverdagsaviser 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Landsdækkende B.T. 111.795 101.882 96.240 92.735 88.214 82.024

Læs mere

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 2014 I DANMARK WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Adgang

Læs mere

Dato Medie Overskrift Nyhedsbur eau Print Web

Dato Medie Overskrift Nyhedsbur eau Print Web Dato Medie Overskrift Nyhedsbur eau Ritzau Forsker: Besøgshunde styrker aktiviteten på plejehjem Ritzau Ritzau FAKTA: Besøgshunde gavner ældre og demente Ritzau Ældresagen anbefaler øget brug af besøgshunde

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

Medieanalyse af Divisionsforeningen Håndbolds ligaklubber. Periode: 1. JANUAR 2015 31. DECEMBER 2015

Medieanalyse af Divisionsforeningen Håndbolds ligaklubber. Periode: 1. JANUAR 2015 31. DECEMBER 2015 Medieanalyse af Divisionsforeningen s ligaklubber Periode: 1. JANUAR 2015 31. DECEMBER 2015 Indledning - opdrag Hensigten med denne medieanalyse er at skaffe et overblik over og dokumentation for udvalgte

Læs mere

AVIS/PRINT GRAFER OG TABELLER

AVIS/PRINT GRAFER OG TABELLER 2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK AVIS/PRINT GRAFER OG TABELLER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN Læsertal i 1.000 2015 - Hverdagsudgivelser/dagblade 600 500 521 400 300 307 243 200 100 185 148 145 143 132

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017 De nye læsertal for 1. halvår 2017 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2016 og 2. halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår 2017. Bemærk at fra 1. halvår 2017 indgår læsning af mediernes

Læs mere

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Vej & Park Njalsgade 15 23 København S Att.: Gitte Hyldahl Nielsen København, november 24 Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Ordre: 26362 Periode: September 24 Publicitetsrapporten

Læs mere

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 14 I DANMARK MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 93 94

Læs mere

MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 AVIS / PRIN NT BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 De nye læsertal for 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 er nu frigivet. Oversigten viser tallene sammenlignet med 4. kvartal 2005 + 1.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2016

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2016 De nye læsertal for 2. halvår 2016 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016 sammenlignet med 2. halvår 2016 Søndagsaviser BT 179.000 143.000 146.000 Berlingske

Læs mere

Egne kronikker og kommentarer i 2011

Egne kronikker og kommentarer i 2011 Egne kronikker og kommentarer i 2011 Mik-Meyer, Nanna. / Alle skal være unikke. I: Psykolog Nyt, Vol. 65, Nr. 16 link: Mik-Meyer, Nanna. / Kategorier handler!. I: Psykolog Nyt, Vol. 65, Nr. 10 link: Mik-Meyer,

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017 De nye læsertal for 1. halvår 2017 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2016 og 2. halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår 2017. Bemærk at fra 1. halvår 2017 indgår læsning af mediernes

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2007

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2007 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2007 De nye læsertal for 1. halvår 2007 er nu frigivet. Oversigten viser tallene, sammenlignet med 1. halvår samt 2. halvår 2006. Søndagsaviser B.T. 515.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2007

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2007 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2007 De nye læsertal for 2. halvår 2007 er nu frigivet. Oversigten viser tallene, sammenlignet med 2. halvår 2006 samt 1. halvår 2007. Søndagsaviser B.T.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017 De nye læsertal for 2. kvartal 2017 + 3. kvartal 2017 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal 2017 + 3. kvartal 2017 sammenlignet med 4. kvartal 2016 + samt 2. kvartal + 3. kvartal 2016.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. + 3. kvartal 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. + 3. kvartal 2009 1. december Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. + 3. kvartal De nye læsertal for 2. + 3. kvartal er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. + 3. kvartal idet der per 1. januar er foretaget

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2012 + 1. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2012 + 1. kvartal 2013 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 322.000 301.000 274.000 Berlingske 323.000 311.000 292.000 Ekstra

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med 2. kvartal + 3. samt. Søndagsaviser BT 168.000 145.000 137.000 Berlingske 214.000 196.000 183.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2012

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2012 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. De nye læsertal for 2. kvartal + 3. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2011 og 4. kvartal

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2012

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2012 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2012 De nye læsertal for 1. halvår 2012 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2011 samt 2. halvår 2011 sammenlignet med 1. halvår 2012.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009 De nye læsertal for 2. halvår 2009 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår 2009. Per 1. januar er foretaget væsentlige ændringer i metoden til etablering

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

Cykelsuperstien Albertslund

Cykelsuperstien Albertslund Kampagnerapport Cykelsuperstien Albertslund 28. marts 2012-29. maj 2012 Overblik: Medietyper og nøgletal Medietype Positive Negative Neutrale Webkilder 96 89 2 5 75.384 480.651 Lokale ugeaviser 29 23 1

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2009 1. september Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår De nye læsertal for 1. halvår er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår idet der per 1. januar er foretaget væsentlige ændringer

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2012

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2012 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2012 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2011 og 4. kvartal 2011 +. Søndagsaviser

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2008

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2008 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2008 De nye læsertal for 1. halvår 2008 er nu frigivet. Oversigten viser tallene, sammenlignet med 1. halvår 2007 samt 2. halvår 2007. Søndagsaviser B.T.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013 De nye læsertal for 2. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 sammenlignet med 2. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2014 De nye læsertal for 1. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår og 2. halvår 2013 sammenlignet med 1. halvår 2014 Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget en metodisk

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 De nye læsertal for 2. halvår 2011 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2010 samt 1. halvår 2011 sammenlignet med 2. halvår 2011.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2015 De nye læsertal for 2. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015 sammenlignet med 2. halvår 2015 Søndagsaviser BT 191.000 162.000 179.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2009 + 1. kvartal 2010

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2009 + 1. kvartal 2010 De nye læsertal for er nu frigivet. Oversigten viser tallene for sammenlignet med 2. + 3. kvartal. Det anbefales derfor at læse det vedhæftede dokument om disse ændringer, samt at være varsom med at foretage

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Bruttolønsordninger 2017

Bruttolønsordninger 2017 Bruttolønsordninger 2017 Prisliste - ny valgrunde fra 23. september til 24. oktober 2016 Tilbud om bruttolønsordninger Aviser Bus- og togkort (Erhvervskort) Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2010

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2010 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2010 De nye læsertal for 2. halvår 2010 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2009 samt 1. halvår 2010 sammenlignet med 2. halvår 2010.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK AVIS/PRINT FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  AVIS/PRINT FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN AVIS/PRINT FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X AVIS/PRINT Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Læsertal for

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2015 + 1. kvartal 2016

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2015 + 1. kvartal 2016 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med samt 2. kvartal + 3... Søndagsaviser BT 178.000 174.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013 De nye læsertal for 1. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2012 samt 2. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2015 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2015 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2015 sammenlignet med 2. kvartal + 3.. kvartal 2014 og 4. kvartal 2014 +. Søndagsaviser

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2016

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2016 De nye læsertal for 1. halvår 2016 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår og 2. halvår 2015 sammenlignet med 1. halvår 2016 Søndagsaviser BT 162.000 179.000 143.000 Berlingske 221.000

Læs mere

MICHELSENkommunikation KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING I JOURNALISTIK I GRAFISK DESIGN

MICHELSENkommunikation KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING I JOURNALISTIK I GRAFISK DESIGN KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING I JOURNALISTIK I GRAFISK DESIGN Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1. sal 1175 København K Ole Bertelsen Vejenbrød 2. november 2015 Kære Ole Hermed en revideret rapport over PR-arbejdet

Læs mere

Medieanalyse. Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland. August-november 2011

Medieanalyse. Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland. August-november 2011 Medieanalyse Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland August-november 211 Nøgletal Omtale af akuttelefonen: Antal, læsertal og estimeret annonceværdi Antal Positive Neutrale Negative Bruttolæsertal

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2012

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2012 De nye læsertal for 2. halvår 2012 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2011 samt 1. halvår 2012 sammenlignet med 2. halvår 2012. Søndagsaviser BT 336.000 297.000 301.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2016

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2016 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2016 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal +3. kvartal 2016 sammenlignet med 4. kvartal 2015 + samt 2. kvartal + 3. kvartal 2015. Søndagsaviser

Læs mere

2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK AVIS/PRINT

2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  AVIS/PRINT 216 AVIS/PRINT MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN AVIS/PRINT Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Avisåret 215... 7 5 Læsertal for printaviser

Læs mere

PANORAMA STAMPA testata casa editrice anno fondazione

PANORAMA STAMPA testata casa editrice anno fondazione UNIVERSO Fonte: DK/Gallup Marketing 2010 TOTALE POPOLAZIONE: 5.475.791 UNIVERSO LETTORI +12: 4.717.040 SESSO: donne: 50.7% - uomini 49.3% ETA : 12-24: 18.5%, 25-39: 22.5%, 40-59: 32.4%, >60: 26.6% CLASSE

Læs mere

Oversigt, presseomtale

Oversigt, presseomtale Oversigt, presseomtale Aviser/blade - danske: 1. Børsen: Den lille havfrue som mega-teater (artikel), 4. marts 2004 2. JP København: Eventyrmagere på havnefronten (forsiden), 4. marts 2004 3. JP København:

Læs mere

FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 20 (2011.05.16-2011.05.22) FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 19 (2011.05.09-2011.05.15)

FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 20 (2011.05.16-2011.05.22) FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 19 (2011.05.09-2011.05.15) FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 20 (2011.05.16-2011.05.22) 1 dr.dk* DR 2.087.586 350.010 2 ekstrabladet.dk JP/Politikens Hus 1.043.040 11.810 3 tv2.dk** TV2 NET 590.661 18.952 4 jp.dk JP/Politikens Hus 560.504

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Presseomtale september 2010

Presseomtale september 2010 Presseomtale september 2010 1. Hotelbranchen bygger trods krise Medie: TV2 News Finans kl. 17.00 Tema: Kapacitet 2. HORESTA: Svenskerne er tilbage Medie: DR P4 København Nyheder kl. 8.30 2. HORESTA: Svenskerne

Læs mere

Webtrafik. Indholdsfortegnelse

Webtrafik. Indholdsfortegnelse WEBTRAFIK 2015 Analysen af webtrafikken på de danske internetmedier indeholder som noget nyt en egentlig multiplatformsmåling. Multiplatformsmålingerne indfanger foruden brugen på desktop også brugen på

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal kvartal 2010

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal kvartal 2010 TNS Gallup Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal De nye læsertal for 2.+ 3. kvartal er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2.+ 3. kvartal sammenlignet med og 2.+ 3. kvartal. Bemærk

Læs mere

Publiceret den 29. september 2015 Nu kan unge behandles for klamydia uden at gå til læge

Publiceret den 29. september 2015 Nu kan unge behandles for klamydia uden at gå til læge Publiceret den 29. september 2015 Nu kan unge behandles for klamydia uden at gå til læge Online konsultation er det nye våben mod kønssygdommen klamydia, som rekordmange danskere er smittet af. Vejen hen

Læs mere

Bilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere

Bilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere ilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere V1 Køn: Mand 49,19% 100,00% 40,83% 49,80% 53,82% 54,71% 45,18% 51,67% C CG CG C Kvinde 50,81% 100,00% 59,17% 50,20% 46,18% 45,29% 54,82% 48,33% DEFH EF TOTL

Læs mere

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K Landsdækkende Dagblade Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K Børsen Møntergade 19, 1140 København K Morgenavisen JyllandsPosten Grøndlasvej

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 02-09-2014 Bjarne Ohn;Emil Møllesgade 28B, 1. sal th.;8700 Horsens Dokumenttitel Svar på ansøgning om tilskud til kunstudstilling

Læs mere

Facebookanvendelse i relation til udvalgte grupper af publicistiske nyhedsmedier

Facebookanvendelse i relation til udvalgte grupper af publicistiske nyhedsmedier Facebookanvendelse i relation til udvalgte grupper af publicistiske nyhedsmedier Undersøgelse udført for Kulturstyrelsen i forbindelsen med Rapportering om mediernes udvikling 2014 April 2014 We support

Læs mere

Fynske Medier 18% Alle annoncer 18% Kun Fyns Stifttidende og Fyns Amts Avis-samt Fynske mediers ugeaviser

Fynske Medier 18% Alle annoncer 18% Kun Fyns Stifttidende og Fyns Amts Avis-samt Fynske mediers ugeaviser Side 1 af 11 pmc Ved køb af totalpakke eller 2 indrykninger i et medie opnås effektgaranti ved jobannoncering. Ved 2 indrykninger i et medie indenfor samme uge opnås 50 % 24 timer 40% Alle annoncer 100%

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel Juli 2010 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN... 4 2.2 VANDRERHJEM SEKTIONEN... 8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT OG ANNONCE...

Læs mere

Bruttolønsordninger 2016

Bruttolønsordninger 2016 Bruttolønsordninger 2016 Prisliste - ny valgrunde fra 25. september til 20. oktober 2015 nu med bredbånd fra YouSee Tilbud om bruttolønsordninger Aviser Bus- og togkort (Erhvervskort) Bredbånd/fiberbredbånd

Læs mere

FDIM Web-TV Udgiverlisten - Uge 20 (2011.05.16-2011.05.22)

FDIM Web-TV Udgiverlisten - Uge 20 (2011.05.16-2011.05.22) FDIM Web-TV Udgiverlisten - Uge 20 (2011.05.16-2011.05.22) 1 DR* 2.087.586 350.010 2 JP/Politikens Hus 1.855.716 30.210 3 TV2 NET** 590.661 18.952 4 Berlingske Media*** 323.711 6.483 Kilde: FDIM/Gemius,

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2008 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 BAGGRUNDSVARIABLE PÅ RESPONDENTERNE...10

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2009 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT...10 2.4

Læs mere

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Bilag 1: Kodemanual Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Kodekategori Variabler Beskrivelse 0. Løbenummer Skriv tal Første kodede enhed får tallet 1 og derfra tildeles fortløbende. Løbenummerets

Læs mere

Publikationer. Ordet er dit DR P1: Er der brug for lokalbanker Krull, L. 8 apr. 2014

Publikationer. Ordet er dit DR P1: Er der brug for lokalbanker Krull, L. 8 apr. 2014 Seniorrådgiver, Seniorrådgiver MAC Gruppen Center for Research Excellence in Business Models Institut for Økonomi og Ledelse Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Postaddresse: Fibigerstræde 2 9220 Aalborg

Læs mere

BESTILLING AF AVISER KONTONR:

BESTILLING AF AVISER KONTONR: BESTILLING AF AVISER KONTONR: Avis Ugedag 1 Man 2 Tir 3 Ons 4 Tor 5 Fre 6 Lør 7 Søn 101 - Berlingske 102 - Politiken 104 - Frederiksborg Amts Avis 105 - Børsen 106 - B.T. 107 - Ekstra Bladet 130 - Information

Læs mere

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3).

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3). Lektor Det Humanistiske Fakultet Institut for Læring og Filosofi Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet København Postaddresse: A.C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Postaddresse: A.C.

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup.

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Bemærk! Alle øvelserne beregnes med udgangspunkt i tallene for 2005 (med mindre andet står angivet i selve opgaven)! Øvelse A) MetroXpress og de unge. Hvor mange

Læs mere

Publications. Ordet er dit DR P1: Er der brug for lokalbanker Krull, L. 8 Apr 2014

Publications. Ordet er dit DR P1: Er der brug for lokalbanker Krull, L. 8 Apr 2014 Senior Advisor, Senior Advisor Management Accounting and Control, MAC Center for Research Excellence in Business Models Department of Business and Management The Faculty of Social Sciences Postal address:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Publikationer. Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S. H. 2015

Publikationer. Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S. H. 2015 Lektor Institut for Statskundskab Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: shp@sam.sdu.dk Telefon: 65502130 Publikationer Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S.

Læs mere

Publications. Kønsforskelle som strategisk forretningsmulighed Drejer, A. 2015 Tænk som en kvinde - og tjen flere penge. Gyldendal Akademisk

Publications. Kønsforskelle som strategisk forretningsmulighed Drejer, A. 2015 Tænk som en kvinde - og tjen flere penge. Gyldendal Akademisk Professor The Faculty of Social Sciences Department of Business and Management Postal address: Fibigerstræde 11 58b 9220 Aalborg Ø Denmark Postal address: Fibigerstræde 11 58b 9220 Aalborg Ø Denmark Email:

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Mor, far, staten og børnene Borchorst, A. Oct 2015 København: Frydenlund Academic. 22 p. (Køn, samfund og politik).

Mor, far, staten og børnene Borchorst, A. Oct 2015 København: Frydenlund Academic. 22 p. (Køn, samfund og politik). Professor Centre for Comparative Welfare Studies - CCWS Centre for Labour Market Research Department of Political Science The Faculty of Social Sciences Postal address: Denmark Postal address: Denmark

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Jobpatruljen 2009 Sagsnr. 09-2341 Vores ref. mbj/ist/nks Den 9. november 2009 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2009 1 Indledning... 3 Mål for Jobpatruljen 2009... 3 Resultater... 4 Omfang...

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Post. Oprettet den 08-09-2013 21:03 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 08-09-2013 21:03 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Landzonetilladelser Peter Dan Brounbjerg Jeppesen;Peter Bonnens Vej 105;7430 Ikast Dokumenttitel Afslag på ansøgning om landzonetilladelse til etablering af et redskabsskur, Vester Moselundvej,

Læs mere

Hvordan er vi organiseret og hvor mange arbejder så med online???? 2003 1 Webredaktør 1 Chef

Hvordan er vi organiseret og hvor mange arbejder så med online???? 2003 1 Webredaktør 1 Chef September 2008 1 Hvordan er vi organiseret og hvor mange arbejder så med online???? 2003 1 Webredaktør 1 Chef 2007 Digitale Medier hos Fynske Medier 1 Salgsleder 1 Salgssupport 10-12 Salgskonsulenter 8

Læs mere

Bilag 9 ENS, 14.10.03. Handelsdistrikter som muligt grundlag for radioområder

Bilag 9 ENS, 14.10.03. Handelsdistrikter som muligt grundlag for radioområder Bilag 9 ENS, 14.10.03 Handelsdistrikter som muligt grundlag for radioområder Kommunerne har hidtil været anvendt som geografisk grundlag for lokal radio ordningen, fordi lokalradioerne har været tiltænkt

Læs mere

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur.

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur. MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 AVIS / PRIN NT H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

I Like. Filip Wallberg Journalistisk lektor. - journalistik og sociale / onsdag den 29.

I Like. Filip Wallberg Journalistisk lektor. - journalistik og sociale / onsdag den 29. I Like - journalistik og sociale medier Filip Wallberg Journalistisk lektor @fiwa - filip@sdu.dk 2440 1522 / 5184 6608 Sociale medier Forside Artikel Søgemaskiner Partnere Tidsforbrug (gennemsnit/måned)

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Publikationer. Hvad er universalisme? Borchorst, A., Andersen, J. G. & Larsen, C. A. 2015 I : Samfundsfagsnyt. 198, s. 29 35 s.

Publikationer. Hvad er universalisme? Borchorst, A., Andersen, J. G. & Larsen, C. A. 2015 I : Samfundsfagsnyt. 198, s. 29 35 s. Professor CCWS - Centre for Comparative Welfare Studies Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA Institut for Statskundskab Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Postaddresse: Danmark Postaddresse: Danmark

Læs mere

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Bilag 2: Kodemanual, casestudie af finanslovsforhandlinger Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Kodekategori Variabler Beskrivelse 0. Løbenummer Skriv tal Første kodede enhed får tallet 1 og derfra

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

2014 WEB / I NTERNET

2014 WEB / I NTERNET MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 WEB / INTERNET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2011 + 1. kvartal 2012

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2011 + 1. kvartal 2012 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. kvartal + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. kvartal + 1. sammenlignet med 2. kvartal + 3. og 4. kvartal 2010 + 1.. Bemærk

Læs mere

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10 Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører Kulturstyrelsen, 3/10 Konkurrencen med de globale aktører Hvad sker der med Ekstra Bladet i en global og digital verden? - Internationale

Læs mere