Speciale af Martin Vestergaard, studienr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciale af Martin Vestergaard, studienr. 19872022"

Transkript

1 SpecialeCand.Public,september2011 Titel: Brugergenereretindholdideetableredemedier enundersøgelseafomfangetafbrugergenereretindholdidedanske medierogenanalyseafbarriererneforbrugerne. SpecialeafMartinVestergaard,studienr Vejleder:JacobLinaaJensen,InstitutforInformations ogmedievidenskab 2005: Vimåindse,atdengamleforestillingomjournalistersomgatekeepereerforældede. Internettetharvæltetallehegn, BillKovach,tidligereredaktørforTheNewYorkTimes. 2011: Deetableredemedierdominererfortsatnyhedsstrømmen. Hvorfor? September2011 DanmarksMedie ogjournalisthøjskole&aarhusuniversitet InstitutforInformations ogmedievidenskab 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0Indledning Problemformulering Problemfeltogafgrænsning...6 Del1: 2.1Højeforventningertildenyemedier Båretafblogsogkatastrofer Skelleterbrudtned Nyjournalistrolle Rummermediekritik Borgerjournalistikogdemokrati Opsummeringomforventninger Tidligereundersøgelserafbrugerinddragelse Britiskemediertøvende Blogssominspiration Bloggererefererertilmainstreammedier Internationalt fåtraditionellenyheder Opsummeringaftidligereundersøgelser Metodeiempiri...14 Empiri: 4.2Bloggensgennemslagiredaktionellemiljøer Udbredelsenafblogsietableredemedier Hvemblogger?Amatørerversusprofessionelle Aktivitetpåbloggen Synlighedogstyring Andremulighederforbrugerinddragelse,brugerdeltagelse Frablogstilnyhedsstof Betydningfordemokratiskdebat Hvorformedierneharindførtblogs Aktivitetvedsidenafdeetableredemedier Redaktørerombrugerneogderespotentiale Opsummeringpåempiri Konklusionpåforventningerversusempiri...35 Del2: 5.0Hvorfordettebegrænsedebruger gennemslag? Professionelleogpraktiskebarrierer Opsummeringpåprofessionelleogpraktiskebarrierer

3 5.2Nyhedskriteriernesbetydning Hvordannyhedskriteriernevarment OpsummeringpåGaltung/RugeogØstgaard Nyhedskriterierneshistorik fra12til5nyhedskriterier Opsummeringpånyhedskriterierneift.brugerskabtstof Journalistensomgatekeeper Opsummeringpåbegrebetgatekeeper Nyhedsmediernesominstitution etkigbaggaten Opsummeringpåmediernesominstitution Konklusionpådel2 hvorfordettebegrænsedebrugergennemslag Sammenfatning Perspektivering Rapportift.formidlingafspeciale Medieogmålgruppe Udvælgelseafstoffraspeciale Overvejelseromformidling Artikel1:Overvejelseromkildevalg,formidlingm.v Artikel2:Overvejelseromkildevalg,formidlingm.v Artikel3:Overvejelseromkildevalg,formidlingm.v. 59 Artikel1(hovedartikel) Begrænsetbrugeraftrykpånyhedsstrømmen..61 Artikel2 Gejstensivedeudafborgerdrevetwebavis..63 Artikel3: Kræversærligttalentatblogge..65 Graftilartikler 66 Englishabstract..68 Kildeliste..69 Bilag1:Skema blogsietableredemedier 73 Bilag2:Kodeskema detaljeomgradenafugc.76 Bilag3:Spørgeskematilredaktører 77 Bilag4:Følgebrevtilredaktører 82 Bilag5:Deltagereispørgeskemaundersøgelse..82 3

4 1.0Indledning Medinternettetogdenmerebrugervenlige,digitaleteknologierdetblevetenkelt,hurtigtog billigtfordenalmindeligebrugeratproducereegetindholdogdeledetmedandre. Udviklingenerfrafleresiderbetegnetsomenmedierevolution,dervenderopognedpådevante rollerogmagtforholdimedieverdenen,dabrugerneuhindretkanpasseremedierneskriterierfor udvælgelseafnyhederogdebatindlægogselvpublicere,hvaddeharlysttil,ogderforistigende gradkanprægenyhedsbilledetogdendemokratiskedebat. Deterblevetgængsattaleom,at hegnetervæltet iogmedbrugernekanmanøvrereudenom denjournalistiske gatekeeper,dererblevetoverflødiggjort(kovach,2005p.3;gillmor,2004p. 44).Medandreordrummerdesåkaldte nyemedier storemulighederforatsvækkeden herskendemedieorden,hvordeetableredenyhedsmedierharsatrammernefordeemner,de stemmerogdeperspektiver,offentlighedenskullehavedeli. Sideløbendeerdeetableredemediersøkonomiskegrundlagsvækketiformaffaldende annonceindtægterogavissalg.nyhederliggergratispånettet,ogdebredenyhedsmedierhar endnuikkeforalvorfundetmodellerforattjenepengepåderesindhold.(minke,2009p.15 20) Brugerneståroverforensvækketmedieverden,hvadderaltandetligeburdeøgemuligheden foratnyeaktørerognyestemmerkunnetrængeigennem. Udviklingenmeddenyemedierogbrugerneslettereadgangtilatpublicerebredttogfartved årtusindeskiftetmedbloggensomeksponentforbrugernesegnestemmeroguafhængige deltagelse.manualcastellstankeromnetværkssamfundet(castells,1996/2003)ogo`reillysom web2.0(o`reilly,2005)harværetmedtilatformuleredennevisionombrugernesomde,der harteteniproduktionogudvekslingafinformation. Opgennem00 erneharderværetmegenfokuspåinternettet,blogsogbrugernesmuligheder.i 2006blevforkortelsenUGC(Usergeneratedcontent),altsåbrugergenereretindholdpånettet,et afdemestanvendtenyeudtrykiengland(hermida&thurman,2008p.343),ognetopved indgangentil2007prydedeetspejlforsidenafmagasinettime.magasinethavdeudnævnt brugerne, You,somåretsperson,fordi Dukontrollerermediernenu, fordiduarbejderfor ingentingogslårproffernepåderesegenbanehalvdel,erduåretsperson.(time,13.dec.2006) Derharværetenkolossaludviklingiantalblogs,wikisogsocialemedierdesenestetiår,men detkanværesværtatvurdere,hvoromfattendebrugernesaftrykerpådetraditionelle nyhedsmedier.nyereforskningviser,atdanskernestadigheltovervejendeholdersigopdaterede viadetraditionellemediersforskelligeplatforme(schrøder&kobbernagel,2010p.121),men detersværereatse,omnyhedernebærerprægafmedvirkenfrabrugere.altsåomidéernei højeregradkommerfrabrugerne,omnogetafnyhedsindholdeterleveretafbrugere,ellerom brugereihøjeregradsættermediernesdagsorden. Mankansige,atdetvilleværeenafkonsekvenserneaf,atgatekeeperenvarvækellerhavde skiftetrolletilihøjereatsamarbejdemedbrugerne,hvadikkemindstdenaustralske medieforskeraxelbrunsharpegetpåsomenvejfremforjournalistikken. 4

5 Førstedelafdenneopgavevilindkredsedestoreforventningertilbrugernesudfordringafden etableredejournalistik,dererformuleretitaktmedinternettetsfremkomst,ogsættedisse forventningeropmedenempiriskundersøgelseaf,hvadderrentfaktiskersket. Denneopgavevilsåledessepå,hvordandeetablerededanskemediergørbrugafellerspiller sammenmedbrugerne,ogdetvilhovedsagligtskemedafsætimediernesblogunivers,menogså omfatteandrebrugermuligheder,f.x.mulighedforatkommentereartikler,givetipsoglignende. Enrækkeudenlandskeundersøgelserviser,atbrugernesindvirkenpådeetableredemediers nyhedsproduktionnokermerebegrænsetendventetforårtilbage. HerhjemmefremstårbloggerenogjournalistenDortheToftoghendessamspilmedenrække brugereiafdækningenafskandalenomkringitfactoryislutningenaf2008fortsatsom eksemplet påennyjournalistrolleogpå,atbloggerenkansætteendagsorden(from,2010p. 57;Elkjær,2010p.132),mendersynesatværelangtmellemdenæsteeksempler. Andendelafdenneopgavevilsenærmerepå,hvaddeterforbarrierer,dererimødetmellem detbrugerskabtestofogdeprofessionellenyhedsrum.nokerbarrierernerenttekniskblevet lavereift.atinterageremellembrugereogetableredemedier,ellerfordensagsskyldatbrugerne selvkanetablerenyhedsblogs,mendereksistererogsåmereusynligebarrierer. Dennedelafopgavenviltagenogleafdeformuleredeforventningertilbrugerneundernærmere behandlingforatanalysereogdiskutere,hvorsolidtdisseforventningererfunderet. Énbarriereernyhedskriterierne,derofteblivernævntsombestemmendefor,hvilketstofderfår adgangtilmedierne.menhvadhandlerdissekriterieregentligom,ogkanmanbareændreeller ignoreredem?detspørgsmålvilopgavenforsøgeatbesvare,dagradenafnyhedskriteriernes magt netopkanhavestorbetydningforbrugernesadgangtildeetableredemedierellertilat etablerekonkurrerendemedier. Enandenbarriereerbarrierenselviformafgatekeeperen,somligeledesvilblivegransket nærmereogproblematiseretift.hvordækkendemetaforenegentligerfordenfunktion,der bliverudførtimediernesnyhedsrum. Metaforenomgatekeeperenermegetanvendtiformuleringenafforventningerom,atbrugerne nuharfårfritspil,ogsåledesbliverbrugtsometbilledepå,hvordandeetableredemedier (tidligere)harholdtbrugerneude.metaforenbrugesogsåblandtfortalereforetrolleskiftefor journalister,sådeikkelængereagerersomgatekeepere,menistedetsomgatewatchere,som AxelBrunskalderdennemeresamarbejdenderolle. Menhvadliggerderegentligafforståelseibegrebetgatekeeperogmetaforenomengateoget hegn,dernuervæltet.hvorerdet,vikommerhen,hvisvisombrugerefritkanpassereden detroniseredegatekeeper?opgavenvilsøgeatbelysedettespørgsmålnærmerefornetopatfå mereklarhedover,hvaddererindeholdtiforventningernetilbrugerne,oghvadbrugerneer oppeimodimødetmeddenetableredemedieverden. 5

6 1.1Problemformulering Specialetbeståraftodele,hvor1.delvilindkredseoguddybedehøjeforventningertilbrugernei taktmedinternettetsudvikling,somernævntiindledningsafsnittet.detteviludgørafsættettil formåletmedspecialetsførstedel: atundersøgeihvilkengradblogsogandetbrugergenereretindholderslåetigennemide etablerede,redaktionellemiljøer? Deetableredejournalistiskemedier,såvellandsdækkendesomlokale,vildannerammenom undersøgelsen.herundervildetogsåbliveundersøgt,ihvilketomfangnye,brugergenerede medierharovertagetopmærksomhedenfradeetableredenyhedsmedier. Udfraflereudenlandskeundersøgelseogegenerfaringsomaktivnyhedsbruger,vil undersøgelsenhaveenhypoteseom,atbrugernetrodsaltharbegrænset,synligtgennemslagi deetableredemediersnyhedsproduktion. Iforlængelsenafdenneundersøgelse,vilspecialetsøgeatkommemednogleforklaringerpå udviklingen: hvadkanforklaredetbegrænsedegennemslagforblogsogandetbrugergenereretstofide etablerede,redaktionellemiljøer? Forklaringerneviltageafsætideforventningertilbrugerne,derernævnti1.delogblive sammenholdtmedresultaterneafempirien.devilblivesuppleretmeden spørgeskemaundersøgelseblandtredaktørerpåenrækkemedier,ogderudoverviltidligere undersøgelserogteorierommediernesmådeatfungerepåbliveinddraget. Opgavens2.delvilsåledesdykkenedi,hvaddetegentligerformekanismerellermedielogikker, dererstyrendefordetredaktionelleindholdideetableredemedier,ogsomkansigesatudgøre noglemereellermindresynligebarriereriforholdtildetbrugergenereredestof.herundervil indgå,hvadderliggeridenjournalistiskefaglighed,somkanværemedtilatforklareskellet mellemenalmindeligbrugerogenuddannetfagperson. 1.3 Problemfeltogafgrænsning Specialetbehandlerdeetableredemedierforståetsomdeprofessionelle,journalistiske nyhedsmedier.betegnelsenbrugessommodsætningtilbrugerdrevnemedieriforskellige former,eksempelvisgræsrodsmedier,enkeltmandsblogs,brugersitesm.v. Opgavenserisærpånyhederforståetbredtsomartiklerfremfordebatstof.Manskelner traditioneltijournalistiskmellemnewsogviews(sneve,2002p.47),ogopgavenserpå,ihvilken gradbrugernesbidragblivertilnews Blogssomeksempel Analysenviltageafsætibloggensomfænomen,dablogsfradenspædestartomkring årtusindeskiftetkomtilatståsomeksponentfordenmåde,brugerneselvkunneudtrykkesig udenomellerisamspilmeddenetableredemedieverden.(seafsnit2.0omforventninger) 6

7 Detersåledesmuligtatsepåenudviklinggennemdesenestetiårogfølge,hvilkeforhåbninger dervarknyttettilblogfænomenet,oghvorvidtdisseerrealiseretellerej. Bloggenellerweb logen,somdenblevkaldtistarten,opstodsomenformforpersonligdagbog, ogliggersåledeslangtfradetraditionelle,journalistiskeformater. Mennetopbloggensmerepersonlige,uformelleogsubjektiveformblevansetsomenmereærlig mådeatudtrykkesigpå,endjournalistikkensneutralestemmeogpåståedeobjektivitet(singer, 2005p.180).Samtidigkunnebloggerevedatlinketilhinanden(blogosfæren)trængeigennem medvæsentligebudskaber,påpegefejlogproblemerisamfundetogskabederesegen offentlighed,hvilketpåmangemåderoverlappermeddentraditionellejournalistik. Fra2005/2006hardeetableredemediertagetbloggentilsigiforskelligemodeller.Påmange medierskriveransattejournalisterogtilknyttedekommentatorerblogindlæg,ogdekansåledes benyttebloggensmerepersonligeogsubjektivestemmeogudtryksform,ligesomnogleaf medierneladerbrugerebloggeogkommentereindlægogsåledestilbyderenåbningtilbrugerne. Blogsomfatterlangtflereemner(mode,sport,livsstil,hverdagserfaringer,politikm.v.).Alligevel vilenanalyseafblogsiogudenformediernekunnevise,omdeetableredemedierog journalisterinddragerbrugernesbidraginyhedsjournalistikken,ogsåledesladerbrugernevære medproducenterpåartikler.desudenvildenkunnevise,ombrugerneiformafblogsharværeti standtilatsætteendagsordeniogudenformedierne. Mankanindvende,atendelafbrugernesonline aktivitetergivetvisharflyttetsig,ogblandter andetfacebookdetstorehitiøjeblikket. Analysenvilalenesepåblogsmeddetmålatkunnesigenogetmeregenereltomforholdet mellemdenetableredemedieverdenogdetbrugerproduceredestof,altsåmødetmellemde professionelleogamatørerne,ommanvil,somudfraanalysenidenneopgavenokkanvurderes atværegældendeiandresammenhænge,ogsåledesogsåpåfacebookellertwitter Kunompolitikibredforstand Analysenvilorienteresigomdendagligenyhedsjournalistikompolitiskeogsamfundsmæssige spørgsmålibredforstand. Herskalpolitikforståsudfradenpolitiskteoretiskedefinition: Politiskaktivitetvedrører fordelingenafværdiersomgyldighedforetsamfund (Binderkrantz,2009p ) Mankansige,atdeterdetstof,somdedaglige,klassiskenyhedsmediertypiskbeskæftigersig medpåindlands ogudlandssider.afgrænsningersatforatindkredse,hvilketaftrykbrugerne kanvurderesatsættepådensamfundsmæssige,demokratiskedebatudfraden kontekst,atmediernehidtilharbestemt,hvilkestemmer,emner,problemerm.v.spørgsmålm.v. derpræsenteresimedierne Kunvestligedemokratier Beskrivelsenafmedieverdenenskalforståsindenforrammerneafdevestlige,demokratiske lande,hvorytrings ogpressefrihed,demokratiogmarkedgennemmangeårtierharskabt rammernefordenmedieudviklingogdenormerogspilleregler,derfungererimedierne.selvom dererforskelle,eksempelvisatdeamerikanskemedierermerekommercielleogde 7

8 nordeuropæiske/skandinaviskemedierforholdsvismerepublicistiske,erdergenereltrigtig mangelighedspunkter(hallinogmancini,2004p66 68). Detvilværeforomfattendegennemopgavenatskulletageforbeholdogkorrigereift.andre medietraditioneriøsteuropaelleriandrelandemedbegrænsettraditionforpressefrihedosv, hvorfordeteksempelviskanværeensensationiegypten,atenstuderendeskriveretkritisk blogindlæg,mensdetsammeikkevilleblivebemærketifrankrig,usaellerdanmark. Altsåerdetenforudsætningigennemopgaven,atvihertalerommedieforholditraditionelle, vestligedemokratier. 2.1Højeforventningertildenyemedier Detteafsnitvilgennemgåhovedtrækkeneideforventningertildealmindeligebrugerneogderes gennemslagimediebilledet,somerblevetitalesatdeseneste10 15år. Forventningernebyggerallepå,atdetmedinternettetogdenmerebrugervenligeteknologirent principielterblevetlettereogbilligerefordenmenigebrugeratlæggeindholdudpåen medieplatformoggåidialogmedandre. Selvudenmegenteknisksanskandeflestesiddemedpc enhjemmevedstuebordetogpåkort tidopretteenegenblog,egenhjemmesideellerkommemedbidragtilandresproduktioner. Adgangsbarrierenerfordenenkeltesænketbetydeligt(Finnemann,2005p.202)iforholdtilde tryktemedier,radioogtv,derhidtilharudgjortdeenestemedieplatforme. Detkosterpengeogorganisationatproducere,trykkeogdistribueresinegenavisellertryksag, ogkunfåaktørerharadgangtilatudsendetvellerradio.græsrods ellerlokalradioogtverog harværetenmulighedfordenikke professionelle,mendenslagsproduktionerfordrergerne, manmøderfremetstedogindgårimereformaliserederammer. Teknologienharsåledesgivetdenalmindeligeborgernoglepotentieltbedremulighederforat udsendeegnebidragoginterageremedandre Båretafblogsogkatastrofer Mangeafforventningernetildenbrugerdrevnejournalistikblevformuleretudfraen konstateringaf,atderfaktisksketeenheldelfraårtusindeskiftet.iløbetaffåårfandtesder millionerafbloggereverdenover,ogbetegnelsen blogosfære vandtfremsomenvisionom, hvordandemange,uafhængigebloggerevedatlinketilhinandenkunneudgøreetsocialt netværkellerencommunity.enbetegnelse,derpåmangemådererinspireretafmanuelcastells Theriseofthenetworksociety (Castells1996/2003),derbeskriverenpositivsamfundsdynamik iformafnetværkmellemborgere(ørsten,2007p.5ff.). EnrækkedramatiskebegivenhedersomtsunamieniØstasieni2004ogterrorbombernei Londonsundergrundsbanei2005visteheltkonkret,atbrugernekunneproducereoglevere masserafrelevantstof.bbcmodtog22.000mails,300fotosogadskilligevideoerpåselvedagen forterroranslaget,ogmegetafdetvistesigmerenyhedsegnetendprofessioneltindhold (Hermida&Thurman,2008p.344) Denstorefokuspåbrugerneogbrugergenereretindhold,kaldetUGC(user generated content), fikflerebritiskekommentatorertilatbetegneugcsom theparamountculturalbuzzphaseof 2006 (Hermida&Thurman,2008p.343),ogdetvarnetopvedudgangenaf2006,attheTime hyldede You somåretsperson,fordibrugernehavdeslåetproffernepåderesegenbanehalvdel. (Time,13.Dec.2006) 8

9 2.1.2Skelleterbrudtned Iforventningernetilbrugerneliggerengrundlæggendeantagelseom,atetskelerbrudtned. Quadenlettereadgangforbrugernekandeprofessionelleikkelængerebestemme,hvadderskal publiceres,ogistedetkanbrugerneentenselvtageover,ellerderkanellervilopstået samarbejdemellemdeprofessionelleogbrugerne. DetteernokklarestudtryktibegrebetWeb2.0(O Reilly,2005),somsammenfatter teknologienspotentialeogbrugernesideelleanvendelseafden.web2.0udtrykkerensærlig tilgang,nemligatskelletmellemproducentogbrugerernedbrudtquadeteknologiske muligheder,hvorfordeterbrugerne,derproducererindholdetpåderesblog,påwikipediaog socialemediergenerelt.web2.0forbindessåledesmedfriinformationsstrøm(ingencopyright), højbrugervenlighed,dynamiskindholdogmulighedforatinteragereogværemedproducent(o Reilly,2005). Web2.0relatererikkespecifikttilnyhederogmedieindholdmenmeregenerelttilaltdet,der kanproduceresoginteragerespånettet. DetgørtilgengældDanGillmoribogen Wethemedia (Gillmor,2004).Dentagerafsætien forståelseaf,atbrugernealleredeharfatidenlangeende.deterbareetspørgsmålomtid,før detslårheltigennem,oghanspointeer,at BigMedia,altsådeetableredemedier,endnuikke synesathaveforståetbudskabet,modsatenkeltepolitikere,derhar tappedthepowerofthe grassroots.(gillmor,2004p.237) Gillmorkommermedenrækkeeksemplerpå,hvordanalmindeligebrugereiformafblogsm.v. ermedtilatsættemediedagsordenenf.x.eramatørbloggerekrediteretforoplysninger,derfik lederenafusa'ssenatsflertal,trentlott,tilattrædetilbageidecember2002.(gillmor,2004,p. 44)EksemplernebrugerGillmortilatvise,at thegatescomedown (Gillmor,2004,p.44) forståetsomdengate,somdeetableredemedierførhenharbevogtet. BillKovach,derertidligereredaktørforTheNewYorkTimesogmedforfattertilflerebøgerom journalistik,brugerligeledesmetaforenomdetnedbrudteskel.hanmener,at vimåindse,at dengamleforestillingomjournalistersomgatekeepererforældede.internettetharvæltetalle hegn (Kovach,2005p.3).Hanmener,attraditioneljournalistikharmistetsintroværdighedog harglemtatværeborgernesstemme,hvorforderergodbrugforenny,merebrugerstyret journalistik Nyjournalistrolle Denaustralskejournalist forskeraxelbrunsserenny,nødvendigrolleforjournalister,hvisde skalhaveenfunktionfremover,somhankalder Gatewatching fremforgatekeeping.(bruns, 2005p.2).Dekanikkelængerealenebestemme,hvaddererrelevantatpublicere,ogskali stedetfølgemedi,hvadforskelligeaktørerlæggerpånettetogmedvirketilatsammenkæde, linketilogudfordrenetværkafbrugere.hantalerom collaborativeonlinenewsproduktion, altsåennyhedsproduktionbaseretpåsamarbejde,oghvordeterjournalisten,dersamler trådene(bruns,2005p.2). Brunserligeledeskendtforatlancereudtrykket produsage,somsammenfatterrollerneat producere(produce)ogbruge(usage)iet,hvilketefterbrunsopfattelsekendetegnerdenye 9

10 måderatskabeindholdpånettet.deerenfortløbendeproces,hvoralledeltager,tilføjerog korrigerer,ogmankanikkeskelnemellemde,derproducererogdederforbruger(bruns,2008 p.23). AxelBrunsforståelseaf,atmanikkelængerekanopretholdeetskelmellemdenprofessionelle udbyderogdenpassivemodtager,kangenfindesimangevarianter.eksempelvisibogen Journalistikinetværk (From,2010),hvoriredaktionschefRolfAskClausen,Ingeniøren,siger: Formigatseervientydigtpåvejfra1.0 mediertil2.0 medier.fraklassiskemedier,derdag efterdagpumpernyhederudtilfolkpåpapirellerinyhedsudsendelser.ogtilinvolverende medier,hvorbrugerneilangthøjeregraderaktivedeltagere.jegerheltsikkerpå,atdetbliver sådan. (From,2010,p.22) Rummermediekritik Dennetropå,atbrugernerummeretstort,uforløstpotentiale,somnettetnukanforløse,haren rækkekendetegn,dertrækkerpåligedelemediekritikogbekymringfordemokratiet,ogofte vævetsammen,damedierneindgårsomencentralspilleridendemokratiskedebatm.v. DenamerikanskemedieforskerLouRutiglianoharsamletenrækkecitaterfraforskere (Rutigliano,2007p.228),derbetonerdetforløsendei,atinternetogblogsændrerforholdet mellemborgerneogmedier:blogs breakdownmanyoftheexistingbarriersofthenewsproces. (Grabowicz2003),ogændrejournalistikfra acentralilized,top down,one waypublicationproces tomany hands,perpetualfeedbackloopofonlinecommunication (Andrews2003),ogblogsviser, at thereaderswantstobeapartofthenewsprocess (Lasica2003). Iengennemgangafdenalternativejournalistiskudviklingi JournalismStudies,2009betegner ChrisAttondentraditionellejournalistiksomet regimeofobjectivity (Atton,2009p.272),der netopdrivergræsrøddertilatgåandreveje Borgerjournalistikogdemokrati Imegetafdenovennævntemediekritikogtalenformerebrugergenereretindholdliggerenmere ellermindreeksplicitbekymringfordemokratiet,derbyggerpåetbilledeaf,atdealmindelige borgereidengamlemedieverdenikkeerblevet(tilstrækkeligt)hørtellerhaftmulighedforat kommetilorde.denmulighedhardenu,mendenyemedier. LouRutiglianopåpeger,atderidemangeargumenterforenmerebrugerstyretmedieverden findesmangeekkoerfrabevægelsenforborgerjournalistikken(citizenjournalism). Flereafargumenterneerdesamme,somsidsti1980 erneogstartenaf1990 erneblevbrugti forsøgetpåatfådeetableredemediertilattageetsamfundsansvarvedatinddrageogspille meresammenmeddealmindeligeborgereomderesvilkår(rutigliano,2007p.227). Resultaternevarifølgeenrækkeundersøgelser,somRutiglianohenvisertil,retbegrænsede (Rutigliano2007,p.227),menbloggenhargivetdennebevægelsenythåb.Bloggensforce,set medborgerjournalistikkensøje,ernetop,atdenerenformforuformelsamtale,dener holdningsprægetogikkepåståetobjektiv,ogbloggengivermulighedforatdelelokale,specifikke nyhederogforatnetværke.(rutigliano2007p.226) BorgerjournalistikkenvardrevetafenbekymringfordendemokratiskesamtaleiHabermas forstand,altsådetteatmedierneisintraditionellemådeatfungerepåikkeformåedeatfacilitere 10

11 rammernefordentvangfriesamtaleellerdetoffentligeræsonnement,somhabermaskalderdet. (Rutigliano2007p.226). Magtudredningensbogom Danmarksominformationssamfund (Hoff,2004)nævnerligeledes informationsteknologiens hidtilusetemulighederforatskabenyeoffentlighederognye fællesskaber,derifleretilfældeharvistsigatkunnepåvirkeogændrebeslutningerhos autoriteter (Hoff,2004p.343). 2.2Opsummeringomforventninger Ikølvandetafinternettetogdenmerebrugervenligeteknologifulgteenrækkeforventningerpå brugernesvegne.dekunnenuselvkommetilorde,producereindholdoginteragerevedsidenaf ellerisamspilmeddeetableredemedier. Overordnetkanmaniretorikkenomkringbrugerdreventindholdpånettetindlæseennæsten ubegrænsettillidtil,atbrugernekanselv,atdeviltrækkepåsammehammelogharenmasseat bidragemed,hvisdebarefårlov.ognuharteknologiensåledesfrisatdettebrugerpotentiale. Nogleserdisseforventningerellervisionerombrugernesindflydelsesomallerederealiseret,da hegnetervæltet, gatekeeperensrolleerelimineret. Andrelæggervægtpå,atdeetableredemedierogjournalistertrodsaltfortsatharenrolleat spille,mendeskalændrerolletilihøjeregradatspillesammenmedbrugerneogladedemvære medproducenter, produsage,somaxelbrunskalderdet.skelletmellembrugerogproducenter nedbrudtmednettet,menerhan,ogjournalistrollenskalskiftefragatekeepertilgatewatcher, hvordesamarbejdermedbrugerneomindholdet. Endelafforhåbningerneerbåretafenkritikafdeetablerede gamle medierforatværefor elitære,formegetoppe fra og ned tilgang,forpåståedeobjektiveogfordårligetilatinddrage folkeligestemmerogperspektiver. Heriliggerenkonkretmediekritikogforandre,blandtandetfra80 ernesfortalerefor borgerjournalistik,ogsåenbredereforhåbningomatskabeetmeresamtalendeogdeltagende demokratiienhabermaskforståelseafdetoffentligeræsonnement. Sideløbendevardeetableredemediersforretningsgrundlagsvækket,dadegivtigeavisertabte oplagognyhederblevgratispånettet.derforsyntesbrugernepotentieltathaveendnulettere vedatkommetilpåbekostningafdeetableredemedier. 3.1Tidligereundersøgelserafbrugerinddragelse Detteafsnitvilsegennemgå,hvadvialleredevedomgennemslagetafbrugergeneretstofieller vedsidenafdeetableredemedier Britiskemediertøvende ForskerneHermidaogThurmanharundersøgt12førendebritiskemediersreaktionpå the emergenceofugc (Hermida&Thurman,2008p344)vedatsepå,hvaddereswebsitestilbyder brugerneafmulighederforatinteragereogleverebidrag,ligesomdeharspurgttil redaktørernesholdningertilbrugerdeltagelse. Deharundersøgtmedierneiapril2005ogigeninovember2006,ogindenfordettehalvandetår erderforegåetenstorændringibrugernesmulighedforatdeltage.franæstenudelukkendeat 11

12 haveafstemningerognogledebatforai2005havdede10mediersnyhedssiteshalvandetårefter næstenallefåetblogsoggivetmulighedforatkommentereartikler. Dervarsåledes7blogspåde12medierswebsitesi2005,mensdehalvandetårefterhavde118 blogsmedfuldmulighedforatkommentere. Redaktørerneerblevetmerepositiveoverforblogsisammeperiode,ogdebetoner,atøget brugerinddragelsekanskabemereloyalitetomkringetsite,ligesomeksempelvisegne journalisterkanfåetstedatkommeafmedstof,somdeellersbrænderindemed,f.x. udlandskorrespondenterellervidenskabsjournalister,derikkekanfåpladsimedietsetablerede, dagligerammer. Menflereredaktørerfindertrendenmedbrugerinddragelse over hyped. (Hermida&Thurman, 2008p.349),ognokåbnermediernemereogmereopformulighederneforbrugerbidrag,men samtidigslåsdemedathåndterebrugernesbidrag.blandtandeterflereafredaktørerne bekymredeforderesmediestroværdigheds image,hvisdebaretrykkerallebrugerindlægog kommentarer.derforerblogsogkommentarerklartadskiltfranyhedsstoffet,ogmedierne foretagerenprofessionelsorteringogmoderationafdebatten. Medierneserderesrolle,ogsåsomdem,derskaberoverblikforbrugerne. Vierenorganisation,derfiltrererogkomprimerernyheder,fordiviservicererettravltpublikum, somikkeharmegettidtilatlæsehverkenavisellernyhedssite.deopsøgerosnetopfordivihar filtreretogkomprimeretfordem, sigerenafredaktørerneiundersøgelsen(hermida&thurman, 2008p.351). Mendenneovervågningogmoderationafbrugerbidragkostermasserafressourcerogeret kedeligtrutinearbejde.eksempelvisgiverindependent.co.ukifølgeundersøgelsenikkemulighed foratkommentereblogsellerartikler,fordiselvemoderationenafdebattenvillefjerne ressourcerfrajournalister,deristedetskulleresearcheogvaliderehistorier,ifølgeindependents redaktørrichardwithley(hermida&thurman,2008p.352). Flereafredaktørerneovervejer,omudbyttetstårmålmedindsatsen.Tabloid mediet TheSun.co.ukfårcirkatretilfirehistorieromugenudafbrugernesbidrag,menredaktøren påpeger,atmedietogsåførwebbenfikendeltipsogbidragfralæserne.dengangringedeeller skrevdetilredaktionen. Blogsogkommentarerfungererpåflereafmediernesomsmåniche universer,ogredaktørerne påpeger,atkunfåafbrugerneønskeratværedeltagere.entidligereundersøgelsefrabbcnews viste,atkun0,05procentafdagensunikkebesøgendeselvvarbidragydere,menstheguardian anslår,atdetpåderessiteer1 5procent,ogavisensredaktørpåpeger,at defådeltageregør detmegetmereinteressantfordemange (Hermida&Thurman,2008p.353) Blogssominspiration Enundersøgelseafdettyskemediebilledei2006og2007afforskerneNeubergerogNuernbergk (2010)viser,atdebrugerdrevnemediersomblogsogwebsiteskunibegrænsetomfang beskæftigersigmeddet,vinormaltforstårvednyhedsproduktion.menblogsharenmere indirektepåvirkningpådetprofessionellemiljø,blandtandetscannerprofessionellenyhedsfolk afogtilblogsforatfåinspirationtilnyeidéerellernyeaspekterafensag.omvendttager bloggeregerneafsætideetableredemediersemnerideresegneindlæg(reeseetal.,2007p. 235). 12

13 Ifølgedetotyskeforskerekanmanikketaleom,atbrugerneharovertagetdeleaf nyhedsproduktionen,somihøjgradfortsaterstyretafprofessionellenyhedsfolk,menatde brugerdrevnemedierogdeetableredemedierkomplementererhinanden. Endnuserdetoforskerekuneksperimentelleforsøgpåatinvolverebrugereinyhedsprocessen, ogdemener,atderskalmerealvorbag,dadeetableredemedierernødttilatgentænke journalistikkenilysetaf,atdetaberoplagogannonceindtægter.(nueberger&nuernbergk,2010 p331) 3.1.3Bloggererefererertilmainstreammedier Undersøgelsen Mappingtheblogosphere (Reeseetal.,2007p.257)viser,atdepolitiskeblogsi USAihøjgradstolerpåoglænersigopafdeetableredemediersindhold.Defireforskerebag undersøgelsenskriver,atmanmåskekunnehaveforventetenhøjeregradafafstandtilde etableredemedierogderesbias etindhold,somerblevetudtryktaf somehigherprofileantimediamoments.istedetbrugerbloggeredeetableredemediersoplysningertilafopbyggeog understøtteegneargumenter,hvorfordesåledesikkebrydermeddenetableredemedieorden, mennærmereskaberetandetellersupplerendemarkedfordeetableredemediersmateriale. Forskerneharenpositivtilgangtilbloggingogserstorepotentialer,somendnuikkesyneshelt udfoldet Internationalt fåtraditionellenyheder Denævnteundersøgelsererallefraperioden ,dadestoreforventningertildet brugerskabteindholdforalvorblevitalesat(jvf.afsnit2.0omforventninger).mendeviserogså, atbrugerneikkeharfejetdeetableredemedierafbanen,menistedetfungerevedsidenaf,som etsupplementellersøgesindarbejdetiinddæmmedeuniverserpådeetableredemediers hjemmesider. Iartiklen User generatedcontentandthenews.empowermentofcitizensorinteractive illusion? (Jönsson&Örnebring2011)gennemgårdesvenskeforskereJönssonogÖrnebringen rækkeinternationaleundersøgelseaferfaringermedbrugerindflydelsepånyhedsstrømmen. Blandtandetserdenærmerepåbritiskeogsvenskemedier,ogdereskonklusioner,at brugergenereretstofharmegetlidtatgøremedjournalistikitraditionelforstand,selvomdet oftebliverdiskuteretirelationtilpublic journalism,borgerjournalistikellerdeltagende journalistik.(jönsson&örnebring,2011p.8) Brugergenereretindholdhandlerikkesåmegetomatskabenyhedsegnetindholdsomatkreere merepopulærkulturorienteretindholdogpersonorienteret,dagligdagslivsstilsindhold. Dettekandogogsåsessomenkulturelligestilling,somermedtilatstyrkedemokratietibred forstand,argumentererforskerne(jönsson&örnebring,2011p.8)demeneraltså,atbrugerne harsatsiglidtmereigennemibredforstand,mensletikkeindenfordetraditionelle nyhedsmedier.heretdetfortsatprofessionellenyhedsfolk,derproducerer,sortererogformidler indholdet. 3.2Opsummeringaftidligereundersøgelser Deforholdsvisfåinternationaleundersøgelserafbrugernessamspilmeddeetableredemedier tegneretbilledeaf,atgennemslagetift.nyhedsproduktionerforholdsvisbegrænset,endnu. 13

14 Deetableredemedierharframidti00 ernegivetbrugerneflereindgangeogmulighederforat kommenterem.v.,menmegetafbrugeruniversetiformafeksempelvisblogsogkommentarerer typiskskarptadskiltfranyhedsstoffet,ligesomnyhedsredaktionernekunibegrænsetomfang ladersiginspireretilhistorierviainputfrablogsellerandrebrugerbidrag. Blogosfærensynesihøjeregradatstolepåoglænesigopafdeetableredemediersindholdend omvendt.mankanifølgedetyskeforskereneubergerognuernbergktaleom,atblogso.l. komplementererdenetableredejournalistik,altsåsupplererogudviderdensgrænser,fremfor atdenkonkurrererellererstatterden. DesvenskeforskereJönssonogÖrnebringpåpegerligeledes,atdetbrugerdrevnestofikke erstatterdentraditionellejournalistik,mendemener,atbrugerbidragogbrugerdrevnemedier omlivsstilm.v.ermedtilatudvideogdermedstyrkedemokratietibredforstand. Ikkemegetideinternationaleundersøgelserpegeriretningaf,athegnetervæltetog gatekeeperensrolleudspillet,nårmankiggersnævertpånyhedsproduktionen.ejhellertegner deetbilledeaf,atjournalisterharskifterolletilatværesamarbejdendegatewatchere. 4.1Metodeiempiri Foratbesvarespørgsmålet Ihvilkengraderblogs(ugc)slåetigennemideetablerede, redaktionellemiljøer viljegundersøgededanskeetableredenyhedsmediershjemmesiderfor, hvaddetilbyderafadgangeforbrugernetilatdeltageogvære(med )producenter,oghvadder erafsynligebrugeraftrykideresredaktionelleindhold Hvadundersøges? Undersøgelsentilstræberatomfattestortsetalledaglige,journalistiskenyhedsmedier,både landsdækkendeogregionale. SomafsætbrugesdeofficielleoplagstalpådagbladefraDanskOplagskontrol,oktober2010 (http://danskedagblade.dk/artikel/oplagstal 1 halv%c3%a5r 2010),danetopavisernekansiges atrepræsenteredenetableredejournalistik,ogdaavisernesommediehuseogsåproducerer nyhederpånettet. DanmarksRadioogTV2somdominerendeelektroniskenyhedsmedierinddragesligeledes,og endeligdetselvstændigewebsiteavisen.dk,dererdagligtnyhedssitemedansattejournalisterog somopererereftertraditionelle,journalistiskenormer. Undersøgelseninddragerenrækkeførendeblogsforatkontrollere,omtrafikkenpånetteter flyttetfradetraditionellemediertilbrugerdrevne medier,nårdetgælderdetpolitiske, samfundsmæssigenyhedsstof.deførendeblogserfundetudfraengennemgangafranglister overtrafikkenpåwebsitesogblogs.(fdim.dkogchart.dk) 4.1.2Afgrænsning Viadissestatistikkererderligeledeskontrolleretfor,omandremarkantenyhedsmedierskulle væreoversetidenneudvælgelseaftraditionellemedier. Herdukkerlokalavisernesondagsavisen.dkoglokalaviserne.dkopmedpænebesøgstal, mendetvilleværeuoverkommeligtatindarbejdealleugeaviseriempirien,ogdetonævntesites ertjekketfor,omdeharsærligeaktiviteter/indgangeforbrugerne,hvilketikkevartilfældet. 14

15 Derforsynesdetikkeatkunneøgeforklaringskraftenafforholdetmellembrugereogetablerede medieratinddrageugeaviser. Niche ogspecialmediersomingeniøren,ing.dk,ogcomputerworldindgårligeledesikkei empirien,dafokuserpåalmenenyhedsmedier.ogmedopgavensfokuspåsamfundsogpolitiske forholdersports sitesogsåudelukket,selvommankansige,atdeogsåindenforderesramme bedriveralmen,etableretjournalistik Kodningafdanske,journalistiskenyhedsmedier Hvertwebsiteerkodetudfraentilgang,hvordeterenbrugersmødemedsitet,dervurderes. Hvorleterdetatfindeudaf,hvadmankanbidragemedsombruger,hvoråbenterdet,oghvor megetsynesredaktionenatgøreudafdebidrag,sombrugernekommermedosv. Deteraltsåetudefrablik,somikkenødvendigvisafspejler,hvadderrentfaktiskskerpå redaktionerne. Hvertwebsiteerkodetudfraetfastskema(sebilagfordetaljer),deromfatterenvurderingog målingaf, harmedietblogs? hvemblogger?(amatørvs.professionel) hvormangeskriverblogsogkommenterer(aktivitet) hvorleterdetatkommetilatblogge/kommentere(åbenhed) hvorsynligerbloggenpåsitet(synlighed) hvormegetredigererellerfremhævermedietindlægm.v.(redigering/moderation) hvilkeandremulighederharbrugerneforatinterageremedmediet? Allewebsiteserkodetovertreomgangeiperiodenjanuartilmarts2011foratkorrigerefor,at derkunneværeperiodermedsærligmegenaktivitetellerandreudsving. KodningsskemaerudarbejdetudfraafsnitomlukketkodningafMadsLethJakobsenogGitte SommerHarritss ibogen Metoderistatskundskab (Andersen2010) 4.1.4Trafiktalogopmærksomhed Dererbrugtgængseoplagstalogweb trafiktalforatfindeudaf,hvorstoropmærksomhedde enkeltemedierogeksempelvisdeetableredemedierharift.brugermedier. Deterikkemuligtatindhenteseparatebesøgstalformediernesblogsektioner,hvorfordetteikke kanindgåivurderingenaf,hvormegetbloggentrækkerafopmærksomhediforholdtilmediets øvrigeindhold,ogdermedienvurderingafbloggensbetydning.detmåalenebaseresigpå spørgsmåltilredaktørerne Spørgsmåltilredaktører Kodningenbliverfulgtopafetspørgeskematilredaktørerpådelandsdækkendenyhedsmedier. Dennefremgangsmådeblevvalgtfremfordybtgående,kvalitativepersoninterviewblandt2 3 udvalgteredaktører,dafordelenevedatkunnedækkedelandsdækkendemedierbredtvar størreenddefordele,somdetdybtgåendeiwkunnegiveiformafopfølgendespørgsmålogflere detaljerognuancer.enaffordelenevedspørgeskemaettilallelandsdækkendemedierer mulighedenforatkunnegeneralisere. 15

16 Spørgeskemaetindeholderialt27spørgsmål(seskemaibilag),dererenblandingafspørgsmål omfaktulleforholdogomholdningerogvurderinger,ogunderhvertspørgsmålerderet kommentar feltmedmulighedforatuddybeellerkorrigereift.svarmuligheder. Førstedelafskemaetspørgertilværdienafbloggensetframedietssideogsamspilletmellem blogsincl.kommentarerognyhedsredaktionen. Iandendelafspørgeskemaetbliverredaktørernebedtomatforholdesigtil,hvorforbrugerne harfåetsårelativtbegrænsetpladsellerindvirkningpånyhedsproduktionen. Spørgsmåleneiskemaetindeholderenblandingafspørgsmålmedfleresvarmuligheder,likert format,altsåtagestillingtilpåstande,ogmodstilledepåstande,sommankanerklæresigenig elleruenigiudfravurderingsskala(enig uenig:1 5). Ipåstandeneerredaktørernebundetafdevalgteudsagn,mendeharsomnævntmulighedforat kommentere,hvisdefinderudsagnetirrelevantellerlign. Test:SpørgeskemaetblevførstgennemgåetafprojektlederKrestenRolandJohansen,der underviserikvantitativmetodepåjournalisthøjskolenogharskrevetbogen Ennyundersøgelse viser!ellergørden? (2011).Efternoglesmåjusteringerblevskemaettestetpåenredaktør (netnyhedschefnielschr.bastholm)frajyllands Posten,dersvaredefyldestgørendeogfandt spørgsmålenerelevanteogmeningsfulde.testengavikkeanledningtilyderligerejusteringer,og blevefterfølgendesendtudtildeøvrigeredaktører. Spørgeskemadelenerlavetudfrateorieniafsnittet Spørgeskemadesign afkaspermøller Hansens ibogen Metoderistatskundskab (Andersen2010) Afgrænsningiantalredaktører Jegvalgteatinddragealledelandsdækkendemedieriundersøgelsen,14ialt,hvoraftoafdem ikkeharblogs(drogmetroexpress),ligesomdeøvrigemedierharforskelligemåderatfacilitere blogspå,hvorfordersynesatværedækningforeventuelleforskelleiholdningerogtilgangetil brugerinddragelse.medvalgetafdelandsdækkendemediervilledetværemuligtatgeneralisere pålandsmedier,ligesomkodningenvisteenstorvariationblandtlandsdækkendemedierift.hvor megetdeprioritererblogsogbrugerinddragelse,hvoråbnedeerift.amatørerfremfor professionellem.v. Jegkunnehaveinddragetredaktørerfradelokaleogregionaleaviserogså,menjegvurderedeat indsatsenvilleværeforstorift.hvormegetmere,detvillekunnegiveafforklaringskraft. Indsatsenskalvurderesudfraerfaringermedatfåsvarfradelandsdækkendemedier. Detvarikkesåligetilatfindedenretteredaktørtilatsvare,daspørgsmålenebåderettersigmod bloggenisigselvogomsamspilletmednyhedsredaktionen,eksempelvishvormangenyheder bloggengenerereromugen.påflerestørremediererdisseuniversermegetadskilt,ligesom eksempelvisenchefredaktørikkenødvendigvisharetdetailkendskabtildendaglige nyhedsproduktion. Henvendelsengikderfortypisktildetenkeltemediesnyhedsredaktør,ogmedspørgeskemaet fulgteenopfordringtilatrådføresigmedrelevantefolkihuset.(detkrævedeflereopfølgende mails,telefonopkaldm.v.foratindhentesvarfrahvertmedie detertravlemennesker!!) 16

17 Pånoglemediersendtenyhedsredaktørenspørgeskemaetvideretilenwedredaktør, onlineredaktørellerendebatredaktør,somsiddermedblog delen.derforkanderværeforskel pådetperspektiv,somdeenkelteredaktørerserspørgsmålenei. Dajegikkehartydeliggjortoverforredaktørerne,ombesvarelsernevaranonymeellerej,viljeg anonymiseredemerekontroversielleudsagn/besvarelser. Spørgeskemaetersendtudogsvarhentetindiperioden1.marts 11.april2011. Empiri: 4.2Bloggensgennemslagiredaktionellemiljøer Detteafsnitgennemgårresultatetafkodningafjournalistiskehjemmesiderkombineretmed spørgeskemaundersøgelsepba.redaktørerfra14landsmedier. Empirieneretforsøgpåatgivesvarpåproblemstillingen: Ihvilkengraderblogs(ugc)slåetigennemideetablerede,redaktionellemiljøer? 4.2.1Udbredelsenafblogsietableredemedier Minundersøgelseviser,atstortsetalledelandsdækkendemedierharblogsienellerandenform påderessite.enestemarkanteundtagelseerdroggratisavisenmetroxpress,derikkeharblogs ellernoget,derligner,ogekstrabladetharændretsinblog platformtilathedde minsag,deri princippetminderomenblog,hvorfordenermedtagetiundersøgelsensomenblog. Blandtderegionaleoglokalemediererbilledetmerevarieretud.Destoreregionalemedierser udtilatværemestmedpåblog vognen.århusstiftstidendeognordjyskeharenåben blogsektion,fyensstiftstidende/fynsamtsavisharenblog,hvoralenedenpolitiskeredaktør skriveretindlæginyognæ,mensjydskevestkystenoplyserpåsitsite,atdetharlukketsin blog platform min blok vedårsskiftet2010/2011. Tabel1:Blogsietableredemedier Landsdækkendemedier Blogs Berlingske berlingske.dk/business.dk Ja Jyllands Posten jp.dk/epn.dk Ja Politiken politiken.dk Ja BT bt.dk Ja EkstraBladet ekstrabladet.dk ja* ændrettil"minsag" Information information.dk Ja KristeligtDagblad kristeligt-dagblad.dk Ja Børsen borsen.dk Ja 24timer 24timer.dk Ja Urban urban.dk Ja avisen.dk avisen.dk Ja tv2 tv2.dk Ja MetroXpress metroxpress.dk Nej 17

18 DR dr.dk nej** **DRharblogspåenkelteprogram sites Lokale/regionalemedier FyensStiftstidende/FynsAmtsAvis fyens.dk Ja Nordjyske nordjyske.dk Ja SkiveFolkeblad skivefolkeblad.dk Ja ÅrhusStiftstidende stiften.dk Ja HelsingørDagblad helsingordagblad.dk Nej Lolland FalstersFolketidende folketidende.dk Nej BornholmsTidende bornholmstidende.dk Nej Sjællandske/Dagbladet sn.dk Nej HolbækAmtsVenstreblad/Kalundborg nordvestnyt.dk Nej HerningFolkeblad aoh.dk Nej HorsensFolkeblad horsensfolkeblad.dk Nej JydskeVestkysten jv.dk nej**lukketd DagbladetHolstebro Struer dagbladet-holstebro-struer.dk Nej DagbladetRingkjøbing Skjern dagbladetringskjern.dk Nej MidtjyllandsAvis mja.dk Nej MorsøFolkeblad mf.dk Nej RandersAmtsavis amtsavisen.dk Nej VejleAmtsFolkeblad/Fredericia vejleamtsfolkeblad.dk Nej ViborgStiftsFolkeblad viborgfolkeblad.dk Nej Mediermedblogsienellerandenformstårbag67pct.aflandetsdagligeavisoplag,ogde tiltrækkersig88pct.afopmærksomhedenpånettetsnyhedssites. Blogsersåledesetfænomen,derharvundetindpaspådeetableredemediershjemmesider,og særligtpådelandsdækkendemedier.derkanenddaanesenbevægelseiretningaf,atblogserpå vejudigen,elleratdefinderandrenavneogformer.(drogjydskevestkystenharnedlagtderes blogsektionogebharskiftetnavnogprofilpåbloggen.) 4.2.2Hvemblogger?Amatørerversusprofessionelle Mediernehartydeligvisvalgttoforskelligestrategierforderesblogginguniverspånettet. Entenhardeetfastpanelafhøjtprofilerededebattøreriformafegnejournalister,journalister, etableredemeningsdannereogpolitikereogudenadgangforandretilatblogge,ellerogsågiver mediernefriadgangforalletilatetablereenegenblog,hvilketderitabellenerangivetsom amatør. Tabel2:Professionelelleramatørersombloggerogbloggensåbenhed. Bloggere amatørvs.proff Åbenforblogging? Åben komm Amatør bloggere: blanding ikkefastpanel Amatør åben kontrol åbenu.kontrol 18

19 EkstraBladet KristeligtDagblad amatør+<100 Amatør åben kontrol åben korrektmail Nordjyske amatør+<100 Amatør åben +detaljer åben korrekt ÅrhusStiftstidende amatør+<100ogproff Amatør/proff åbenu.kontrol åbenu.kontrol 24timer amatør+<100 Amatør åbenu.kontrol åben korrekt Urban amatør+<100 Amatør åbenu.kontrol åben korrekt avisen.dk amatør+<100ogproff Amatør/proff åben korrekt +mobil åben korrekt ogmobil tv2 amatør+<100ogproff Amatør/proff åben +detaljer åben korrekt Professionellebloggere: Berlingske 15proff Professionelle Lukket åbenu.kontrol Jyllands Posten 34proff,5semi proff Professionelle Lukket åbenu.kontrol Politiken 32proff Professionelle Lukket åbenu.kontrol BT 5proff Professionelle Lukket åbenu.kontrol Information 12proff Professionelle Lukket åben korrekt /navn Børsen 36proff Professionelle Lukket Lukket FyensStiftstidende 1 2proff Professionelle Lukket åben korrekt SkiveFolkeblad 1proff Professionelle Lukket åbenu.kontrol Deflestemediergivernæstenubegrænsetadgangforenhvertilatkommentereblogindlægmed ingenellerkunbegrænsetkontrolafidentitet,ogtypiskkanmankommentereviaetaliasogen tillejlighedenoprettet adresse,hvismanønskerdet.påavisen.dkskalmanopgivekorrekt mobil nummer.kunbørsentilladerikkekommentarertilderesprofessionelleblogunivers. Destore,gamlebladhuse:JP,PolitikenogBerlingskeharetharennæstenidentiskblog model medetstort,fastpanelafetablerededebattører.dererikkeadgangforandretilatblogge,men dererstortsetfritslagforkommentarer.påbtssiteerdetalenedagenspolitiskekommentar, derbliverbragtsomenblog,altsåaleneetindlæghverdag. Påspørgsmåltilredaktørerne,ommediernehonorererdeprofessionellebloggere,svarerkunet enkeltmediebekræftende.deøvrigesvarerentennej,elleratdeterenforretningshemmelighed, elleratdeterendelafjobbet(medietsegneansatte,derbloggerelleregnekommentatorer). Amatør bloggingerenandenstrategi,hvormediernegiverstortsetfriadgangforenhvertilat oprettesigsombloggereogskrivekommentartilhinanden.denmodelkanmanfindepåmedier somtv2,kristeligtdagblad,århusstiftstidende,avisen.dkoggratisaviserne24timerogurban. Deharallemangehundrede,janogleafdemtusindevisafbloggerepåderessite.(Dogkanman vedstikprøverse,atmangeikkeharværetaktiveiårevis.debliverstående,selvomdehar oprettetsigfor3årsidenogbareskrevetetenkeltindlæg.)flereafmedierneharenkelte professionelle/profileredebloggere,bl.a.egneskribentertilknyttet,ogdeskriverblogs/klummer mereellermindrevedsidenafdetuoverskueligeamatør blog univers Aktivitetpåbloggen Dererdesværreikketilgængeligedatapåtrafikkenpådeenkeltemediersblogsektioner,ogkun toafdeadspurgteredaktørerviloplysetrafiktal,hvorfordetikkeerrelevantatinddrageien 19

20 sammenligningher.mendetermuligtatse,hvormangeblogindlæg,derigennemsnitbliverlagt påsektionenhverdag,oghvormangekommentarhverindlæghenter.itabelleneralle blogsektionergennemsetitreomgangmedetparugersmellemrum,oghvergangerantal blogindlægogkommentarertaltfordagenførgennemsynforattagehøjdefor,atderkunne kommeflereindlægogkommentarerdenaktuelledag. Enkeltesitessomtv2,urbanog24timerharsåmangedagligeblogindlæg,atkommentarernepr. indlægerudregnetsometsnitaf10udvalgte.(hver3.ved30blogindlæg,hver7.ved70 blogindlægosv.) Tabel3:Aktivitetpåbloggen:blogindlæg,kommentaroghitspåsitet Blog aktivitet Kommentar aktivitet Web besøg blogindlæg/dag kommentarpr.indlæg pr.måned Amatør blogs tv2 71 5, Urban 37 0, timer 32 3, EkstraBladet KristeligtDagblad avisen.dk 7 6, ÅrhusStiftstidende 5 0, Nordjyske 0, Professionelleblogs Politiken Jyllands Posten 5 27, Berlingske BT 1 7, Børsen Information 0, FyensStiftstidende 0,3 6, SkiveFolkeblad 0, Aktivitetsniveaueterrelativt,hvismanskaltaleomhøjellerlavaktivitet.Tv2,Urbanog24timer harforholdsvismangeblogindlæghverdag,mensdeprofessionelleblogsitestypiskhar3 7 indlæghverdag,oggenerelterderforholdsvismangekommentarertildeprofessionelle bloggere. Detkanhavebetydningforaktivitetsniveauer,hvorletellersværtdeteratregistreresigsom blogger/kommentator.eksempelviskanmanværeanonymogbrugefalsk m.v.påjp, PolitikenogBerlingske,menseksempelvisavisen.dkkræverkorrekt ogmobil nummerfør mankanfåenlogin. Deterikkeundersøgt,hvemderkommenterer,oghvaddekommentereromogpå,menenkelte stikprøverviser,atderermangegengangere,ogderofteforegårendebatmellemto,treellerfire brugere.eksempelviserder162kommentarerpåenblogafvillysøvndalpåpolitikenden ,ogherafstårbareenafkommentatorerne, PetersenPetersen for9kommentarer. 20

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Egne kronikker og kommentarer i 2011

Egne kronikker og kommentarer i 2011 Egne kronikker og kommentarer i 2011 Mik-Meyer, Nanna. / Alle skal være unikke. I: Psykolog Nyt, Vol. 65, Nr. 16 link: Mik-Meyer, Nanna. / Kategorier handler!. I: Psykolog Nyt, Vol. 65, Nr. 10 link: Mik-Meyer,

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009 De nye læsertal for 2. halvår 2009 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår 2009. Per 1. januar er foretaget væsentlige ændringer i metoden til etablering

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013 De nye læsertal for 2. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 sammenlignet med 2. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 De nye læsertal for 2. halvår 2011 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2010 samt 1. halvår 2011 sammenlignet med 2. halvår 2011.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013 De nye læsertal for 1. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2012 samt 2. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

PANORAMA STAMPA testata casa editrice anno fondazione

PANORAMA STAMPA testata casa editrice anno fondazione UNIVERSO Fonte: DK/Gallup Marketing 2010 TOTALE POPOLAZIONE: 5.475.791 UNIVERSO LETTORI +12: 4.717.040 SESSO: donne: 50.7% - uomini 49.3% ETA : 12-24: 18.5%, 25-39: 22.5%, 40-59: 32.4%, >60: 26.6% CLASSE

Læs mere

Bilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere

Bilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere ilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere V1 Køn: Mand 49,19% 100,00% 40,83% 49,80% 53,82% 54,71% 45,18% 51,67% C CG CG C Kvinde 50,81% 100,00% 59,17% 50,20% 46,18% 45,29% 54,82% 48,33% DEFH EF TOTL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Publications. Ordet er dit DR P1: Er der brug for lokalbanker Krull, L. 8 Apr 2014

Publications. Ordet er dit DR P1: Er der brug for lokalbanker Krull, L. 8 Apr 2014 Senior Advisor, Senior Advisor Management Accounting and Control, MAC Center for Research Excellence in Business Models Department of Business and Management The Faculty of Social Sciences Postal address:

Læs mere

Publications. Kønsforskelle som strategisk forretningsmulighed Drejer, A. 2015 Tænk som en kvinde - og tjen flere penge. Gyldendal Akademisk

Publications. Kønsforskelle som strategisk forretningsmulighed Drejer, A. 2015 Tænk som en kvinde - og tjen flere penge. Gyldendal Akademisk Professor The Faculty of Social Sciences Department of Business and Management Postal address: Fibigerstræde 11 58b 9220 Aalborg Ø Denmark Postal address: Fibigerstræde 11 58b 9220 Aalborg Ø Denmark Email:

Læs mere

Publikationer. Hvad er universalisme? Borchorst, A., Andersen, J. G. & Larsen, C. A. 2015 I : Samfundsfagsnyt. 198, s. 29 35 s.

Publikationer. Hvad er universalisme? Borchorst, A., Andersen, J. G. & Larsen, C. A. 2015 I : Samfundsfagsnyt. 198, s. 29 35 s. Professor CCWS - Centre for Comparative Welfare Studies Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA Institut for Statskundskab Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Postaddresse: Danmark Postaddresse: Danmark

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Jobpatruljen 2009 Sagsnr. 09-2341 Vores ref. mbj/ist/nks Den 9. november 2009 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2009 1 Indledning... 3 Mål for Jobpatruljen 2009... 3 Resultater... 4 Omfang...

Læs mere

Selected Publications

Selected Publications Professor The Department of Environmental, Social and Spatial Change Space, Place, Mobility and Urban Studies Designing Human Technologies Postal address: Universitetsvej 1 10.1 DK-4000 Roskilde Denmark

Læs mere

Udvalgte publikationer

Udvalgte publikationer Professor Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS) Designing Human Technologies Postaddresse: Universitetsvej 1 10.1 DK-4000 Roskilde Danmark Postaddresse: Universitetsvej

Læs mere

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Bilag 2: Kodemanual, casestudie af finanslovsforhandlinger Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Kodekategori Variabler Beskrivelse 0. Løbenummer Skriv tal Første kodede enhed får tallet 1 og derfra

Læs mere

Fynske Medier 18% Alle annoncer 18% Kun Fyns Stifttidende og Fyns Amts Avis-samt Fynske mediers ugeaviser. Side 2 af 11

Fynske Medier 18% Alle annoncer 18% Kun Fyns Stifttidende og Fyns Amts Avis-samt Fynske mediers ugeaviser. Side 2 af 11 Side 1 af 11 Berlingske Nyhedsmagasin 20,12% Alle annoncer, undtaget job 20,12% 15% rabat på sort/hvid annoncer Berlingske Tidende 20,12% Alle annoncer, undtaget job 20,12% 15% rabat på sort/hvid annoncer

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur.

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur. MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 AVIS / PRIN NT H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10 Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører Kulturstyrelsen, 3/10 Konkurrencen med de globale aktører Hvad sker der med Ekstra Bladet i en global og digital verden? - Internationale

Læs mere

Bilag til evaluering af kampagnen Søg job evner i fokus

Bilag til evaluering af kampagnen Søg job evner i fokus Carsten Kjærgaard og Peter Rosendal Brunø Frederiksen Copyright 2012 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Undersøgelse af citatpraksis ift. kreditering af mediekilder i nyheder på danske netsteder

Undersøgelse af citatpraksis ift. kreditering af mediekilder i nyheder på danske netsteder Rapport Undersøgelse af citatpraksis ift. kreditering af mediekilder i nyheder på danske netsteder Udarbejdet af Center for Nyhedsforskning, CBIT, Roskilde Universitet Lektor Mark Blach-Ørsten, oersten@ruc.dk

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund

BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund Albertslund den, Vi byder Dem velkommen som ny forhandler i bladbranchen og fremsender vedlagte tilmeldingsskema, forretningsbetingelser

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE

Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Mediedækningen af udsatte-området 2012-2013 1 NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Mediedækningen af udsatte-området 2012-2013 Aske Kammer Rådet for Socialt Udsatte/Udsatte-rådet

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Mediebranchens lederkursus Kursus i forandringsledelse 2012-2013 M E D I E K O N S U L E N T E R N E

Mediebranchens lederkursus Kursus i forandringsledelse 2012-2013 M E D I E K O N S U L E N T E R N E Mediebranchens lederkursus Kursus i forandringsledelse 2012-2013 M E D I E K O N S U L E N T E R N E Udgangspunktet Forandringer, forandringer, forandringer... Change is the only constant, lyder det nye

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Mediebranchens lederkursus - Kursus i forandringsledelse. Kursus i forandringsledelse 2007-2008

Mediebranchens lederkursus - Kursus i forandringsledelse. Kursus i forandringsledelse 2007-2008 Kursus i forandringsledelse 2007-2008 side 2 Udgangspunktet Forandringer, forandringer, forandringer... Change is the only constant, lyder det nye årtusinds mantra. Og forandringer er der masser af - også

Læs mere

Panum Nybyggeri - hør arkitekterne fortælle om udbygningen af Panum

Panum Nybyggeri - hør arkitekterne fortælle om udbygningen af Panum Nr. 153-3. december 2010 Lundsgaardmøde den 6. december kl. 10.30 Dekanatet inviterer til årets sidste Lundsgaardmøde den 6. december kl. 10.30-11.30, hvor hovedemnerne vil være: Budget 2011 og usikkerheden

Læs mere

P R E S S E N Æ V N E T

P R E S S E N Æ V N E T P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2013 P R E S S E N Æ V N E T S Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3 I henhold til medieansvarslovens 51 afgiver Pressenævnet herved årsberetning til justitsministeren. Årsberetningen

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005 Jobmarkedet - Offentlig. halvår 00 Læsertal - erhvervsaktive Geografisk fordeling af læsertal Læsertal Jyllands-Posten dækker hele Danmark Nordjylland Jyllands-Posten 7.000 Politiken 9.000 FOA.000 Kom.

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Jyllands-Posten præsenterer..

Jyllands-Posten præsenterer.. præsenterer.. Tour holder læserne up-to-date med det vigtigste inden for bil, båd og camping. Et miks af nyheder, tests, råd og oplevelseshistorier er hovedingredienserne i Tour, ligesom fantastiske biler

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

P R E S S E N Æ V N E T

P R E S S E N Æ V N E T P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2009 Udgivet af Pressenævnet, København, april 2010 Layout: KONTRAST design 3333 9656 Tryk: Centraltrykkeriet, Skive ISBN-nr: 987-87-993029-1-8 ISSN-nr: 0908-679X ISBN-nr

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

AVISMIKROFILM I STATSBIBLIOTEKET

AVISMIKROFILM I STATSBIBLIOTEKET AVISMIKROFILM I STATSBIBLIOTEKET Topografisk liste (pr. 1/7 2007) Åbenrå Allgemeines Wochenblatt 1827-1836 1838-1840 Hejmdal Okt.1893-25.4.1972 Hejmdals Søndagsblad 30.7.1916-24.11.1918 Følgeblad til Hejmdal,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Associate Professor Culture and Communication Culture and Games Postal address: 3E06 Email: klastrup@itu.dk Phone: +45 7218 5029 Web address: null Web: null Curriculum I research current and emerging uses

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. Center for Voldtægtsofre. Aarhus Universitetshospital. Center for Voldtægtsofre. Skadestuen

ÅRSRAPPORT 2011. Center for Voldtægtsofre. Aarhus Universitetshospital. Center for Voldtægtsofre. Skadestuen ÅRSRAPPORT 2011 Center for Voldtægtsofre Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Redigeret af: Sara Parding, Informationsmedarbejder,

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation Konceptudvikling 2.0 brings you a presentation Hvem er jeg? I gamle dage ville jeg nok have sagt I dag siger jeg Hvad er Hello? Et reklamebureau og så ikke helt alligevel Med Hello forsøger vi at skabe

Læs mere

BILAG: REVIDERET 27.5.2014

BILAG: REVIDERET 27.5.2014 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER BILAG: GENNEMGANG AF DE ENKELTE KONCERNER REVIDERET 27.5.2014 H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale.

Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale. Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale. Når du har gennemlæst informationsmaterialet bedes du 1. udfylde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Publikationer. Introduction Cities and Mobilities Freudendal-Pedersen, M. & Cuzzocrea, V. 2015 I : City & Society. 27, 1, s. 4 8 s.

Publikationer. Introduction Cities and Mobilities Freudendal-Pedersen, M. & Cuzzocrea, V. 2015 I : City & Society. 27, 1, s. 4 8 s. Lektor Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS) Designing Human Technologies Postaddresse: Universitetsvej 1 10.1 DK-4000 Roskilde Danmark Postaddresse: Universitetsvej

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

1. maj 2014 - : Fastansat som journalist og redaktionssekretær på Horsens Folkeblad. Print og online.

1. maj 2014 - : Fastansat som journalist og redaktionssekretær på Horsens Folkeblad. Print og online. Arbejde: 1. maj 2014 - : Fastansat som journalist og redaktionssekretær på Horsens Folkeblad. Print og online. 7. august 2013 11. august 2013: Dækkede Skanderborg Festival for Horsens Folkeblad. 15. april

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Jagten på The Missing Link

Jagten på The Missing Link Jagten på The Missing Link ictnorcom 27. august 2009 Halvfuldt eller halvtomt Does IT matter? IT is everything! Jan Horsager Jan Horsager Journalist fra DJH i 1993 Dansk VVS Dagbladet Børsen Koncerninformation

Læs mere